LPA260/2006
ID intern unic:  316988
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
CODUL Nr. 260
din  27.07.2006
CODUL AUDIOVIZUALULUI
AL REPUBLICII MOLDOVA
Publicat : 18.08.2006 în Monitorul Oficial Nr. 131-133     art Nr : 679
    Abrogat prin LP174 din 08.11.18, MO462-466/12.12.18 art.766; în vigoare 01.01.19

    MODIFICAT
   
LP282 din 29.11.18, MO1-5/04.01.19 art.14
    LP102 din 04.10.18, MO400-409/26.10.18 art.633
   
LP172 din 27.07.18, MO321-332/24.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18
    LP74 din 26.04.18, MO235-244/29.06.18 art.368

    LP305 din 21.12.17, MO7-17/12.01.18 art.66

    LP257 din 22.12.17, MO7-17/12.01.18 art.38; în vigoare 10.02.18
   
LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17
    LP50 din 30.03.17, MO119-126/14.04.17 art.193; în vigoare 14.04.17
   
LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16
    LP102 din 21.07.16, MO256-267/12.08.16 art.547; în vigoare 12.11.16
    LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16
    LP71 din 14.04.16, MO140-149/27.05.16 art.291
    LP11 din 26.02.16, MO123-127/06.05.16 art.240
   
EMO340 din 18.12.15, MO340-346/18.12.15 pag.13
    LP167 din 31.07.15, MO254-257/11.09.15 art.485
   
LP28 din 05.03.15, MO105-109/01.05.15 art.179; în vigoare 01.11.15
   
LP36 din 09.04.15, MO93/14.04.15 art.134; în vigoare 14.04.15
    LP323 din 27.12.12, MO10-14/18.01.13 art.55
    HCC17 din 06.12.12, MO273-279/28.12.12 art.28; în vigoare 06.12.12
    LP165 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.640; în vigoare 14.09.12
   
LP111 din 17.05.12, MO130/26.06.12 art.426
    LP84 din 13.04.12, MO103/29.05.12 art.349
    LP181 din 19.12.11, MO1-6/06.01.12 art.4; în vigoare 01.03.12
    LP43 din 05.07.11, MO122-127/29.07.11 art.338
    LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696
    LP216 din 17.09.10, MO191-193/01.10.10 art.634
    LP164 din 09.07.10, MO191-193/01.10.10 art.632
    LP42-XVIII din 20.10.09, MO157/22.10.09 art.442
    LP172-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.543
    LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349


   
NOTĂ:
   
În cuprinsul legii:
    cuvintele „licenţă tehnică” se substituie cu cuvintele „licenţă de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio”;
    cuvîntul „telecomunicaţii” se substituie cu cuvintele „comunicaţii electronice”;
    cuvintele „autoritatea administraţiei publice centrale de specialitate” se substituie cu cuvintele „autoritatea publică centrală de reglementare a pieţei serviciilor în domeniul comunicaţiilor electronice şi tehnologiei informaţiei” prin LP167 din 31.07.15, MO254-257/11.09.15 art.485


  
  Parlamentul adoptă prezentul cod.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Scopul şi domeniul de aplicare
    (1) Prezentul cod are drept scop asigurarea apărării drepturilor consumatorului de programe de a recepţiona informaţii corecte şi obiective, care ar contribui la libera formare a opiniei, asigurarea drepturilor radiodifuzorilor la libertate editorială şi libertate de exprimare, instituirea principiilor democratice de funcţionare a audiovizualului din Republica Moldova şi stabileşte, în spiritul drepturilor şi libertăţilor constituţionale, bazele juridice de reglementare a proceselor de:
    a)  concepere, transmisie şi/sau retransmisie prin intermediul mijloacelor de televiziune şi radiodifuziune a serviciilor de programe ale radiodifuzorilor aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova;
    b)  exercitare a controlului societăţii asupra activităţii instituţiilor în domeniul audiovizualului din Republica Moldova.
    (2) Prezentul cod nu reglementează comunicarea audiovizuală prin intermediul sistemelor de televiziune şi radiodifuziune de tip închis care nu sînt destinate recepţionării în masă şi nici activitatea radioamatorilor.
    Articolul 2. Semnificaţia termenilor utilizaţi
    În sensul prezentului cod,  următoarele noţiuni semnifică:
    a) transmisiune - difuzare iniţială prin unde radioelectrice, cablu sau satelit, în formă codificată sau necodificată, a serviciilor de programe destinate publicului;
    b) retransmisie – captare şi transmitere simultană a serviciilor de programe sau a unor părţi importante din asemenea servicii prin orice mijloace tehnice, în integralitatea lor şi fără nicio modificare, difuzate de radiodifuzori sau distribuitori de servicii şi destinate recepţionării de către public;
    [Art.2 lit.b) în redacţia LP50 din 30.03.17, MO119-126/14.04.17 art.193; în vigoare 14.04.17]
    c) radiodifuzor – persoană juridică, titulară a unei licenţe de emisie eliberată de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului, avînd responsabilitatea totală, inclusiv responsabilitatea editorială pentru transmisia serviciilor de programe destinate recepţionării de către public;
    [Art.2 lit.c) în redacţia LP50 din 30.03.17, MO119-126/14.04.17 art.193; în vigoare 14.04.17]
    d) radiodifuzor public - instituţie audiovizuală naţională sau regională, cu statut de persoană juridică de drept public, aflată în serviciul societăţii, independentă editorial, a cărei activitate este supravegheată de societate;
    e) radiodifuzor privat - instituţie audiovizuală cu statut de persoană juridică de drept privat;
    f) distribuitor de servicii - orice persoană juridică ce pune la dispoziţie publicului o ofertă de servicii de programe prin orice mijloc de comunicaţie electronică, inclusiv prin satelit, cablu sau eter, retransmise pe bază de relaţii contractuale cu radiodifuzorii ori cu alţi distribuitori;
    g) serviciu de programe - ansamblu al programelor sau emisiunilor de radio şi televiziune, furnizate de un radiodifuzor;
    h) comunicare audiovizuală - punere la dispoziţie publicului a diverselor servicii de programe prin utilizarea frecvenţelor terestre şi a diferitelor mijloace tehnice (emiţătoare, sateliţi, cablu etc.);  
    i) program sau emisiune - produs audiovizual identificabil prin titlu, conţinut, durată, formă sau autor în cadrul unui serviciu de programe;
   
[Art.2 lit.j) în redacţia LP50 din 30.03.17, MO119-126/14.04.17 art.193; în vigoare 14.04.17]
    j) produs autohton – programe realizate de către radiodifuzori aflaţi în jurisdicţia Republicii Moldova şi/sau de către producători de programe independenţi din Republica Moldova, inclusiv prin mijloace tehnice și intelectuale din Republica Moldova;
    [Art.2 lit.j) în redacţia LP165 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.640; în vigoare 14.09.12]
   
[Art.2 lit.k) abrogată prin LP50 din 30.03.17, MO119-126/14.04.17 art.193; în vigoare 14.04.17]
    l) publicitate - orice formă de mesaj privind exercitarea unei activităţi comerciale, meşteşugăreşti, profesionale, avînd scopul de a promova furnizarea de bunuri sau prestarea de servicii contra cost, o cauză sau o idee sau de a produce un  alt efect dorit de către cel care se ocupă de reclamă sau de radiodifuzorul însuşi, difuzat în baza unui contract cu o persoană fizică sau juridică, publică sau privată, în schimbul unui tarif sau al unor alte beneficii, orice formă de mesaj difuzat în scopuri autopromoţionale;
    m) publicitate mascată - prezentare (prin cuvinte, sunete sau imagini), făcută intenţionat în scop publicitar nedeclarat, a bunurilor, serviciilor, denumirilor, mărcilor comerciale sau activităţilor unui producător de bunuri sau prestator de servicii; o asemenea formă de prezentare este considerată intenţionată mai ales atunci cînd este făcută în schimbul unor avantaje materiale, al unor servicii reciproce sau al altor beneficii cu efect similar în folosul radiodifuzorului sau în folosul personal;
   
m1) publicitate sexistă – prezentare (prin cuvinte, sunete sau imagini) intenţionată şi/sau neintenţionată ce promovează mesaje eronate, discriminatorii şi/sau degradante din perspectiva de gen şi reproduce stereotipuri sexiste, afectînd imaginea şi demnitatea unuia din sexe;
    [Art.2  lit.m1) introdus prin LP71 din 14.04.16, MO140-149/27.05.16 art.291]
    m2) stereotip sexist – prejudecăți, convingeri, idei preconcepute referitoare la atributele și comportamentul femeilor și bărbaților, reflectînd simplist și distorsionat rolurile lor după criteriul de sex;
    [Art.2  lit.m2) introdus prin LP71 din 14.04.16, MO140-149/27.05.16 art.291]
    n) teleshopping - difuzare către public a unor oferte comerciale directe privind furnizarea contra cost a unor bunuri sau, după caz, prestarea unor servicii;
   
n1) plasare de produse – orice formă de prezentare constînd în includerea unui produs, serviciu sau a mărcii acestuia ori menţiunea unui produs, serviciu sau a mărcii acestuia, astfel încît acesta să fie prezentat în cadrul unui program în schimbul unei plăţi sau contraprestaţii;
    [Art.2 lit.n1) introdusă prin LP165 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.640; în vigoare 14.09.12]
    o) sponsorizare - orice contribuţie făcută de o persoană fizică sau juridică neimplicată în activităţi în domeniul audiovizualului, dacă această contribuţie este destinată exclusiv finanţării programelor audiovizuale, în scopul promovării propriului nume, a mărcii comerciale, a imaginii, a propriilor activităţi sau produse;
    p) eveniment de importanţă majoră - orice eveniment organizat care are o importanţă majoră pentru o parte semnificativă a publicului;
    q) licenţă de emisie - act oficial prin care Consiliul Coordonator al Audiovizualului acordă unui radiodifuzor aflat sub jurisdicţia Republicii Moldova dreptul de a difuza, într-o zonă determinată, un anumit serviciu de programe;
    r) autorizaţie de retransmisie - act oficial prin care Consiliul Coordonator al Audiovizualului acordă dreptul de retransmisie a unui serviciu de programe pe teritoriul Republicii Moldova;
    [Art.2 lit.s) abrogată prin LP167 din 31.07.15, MO254-257/11.09.15 art.485]
    t) consumator de programe - orice persoană fizică sau juridică ce recepţionează servicii de programe transmise sau retransmise pe teritoriul Republicii Moldova;
    u) ore de maximă audiență – interval de timp cuprins între orele 06.00–09.00, 17.00–23.00 în zilele de luni pînă vineri și 06.00–24.00 în zilele de sîmbătă și duminică pentru posturile de televiziune și între orele 06.00–13.00, 17.00–20.00 pentru posturile de radio;
   
[Art.2 lit.u) în redacţia LP50 din 30.03.17, MO119-126/14.04.17 art.193; în vigoare 14.04.17]
    v) spaţiu informaţional - spectru de frecvenţe radio sau unde radioelectrice terestre;
    w) opere audiovizuale europene - opere de creaţie ale căror producere şi coproducere sînt controlate de  persoane fizice sau juridice europene;
    x) control – posibilitate de a exercita o influenţă decisivă asupra unei persoane juridice, care decurge din drepturi, din contracte sau din orice alte mijloace, separat sau combinate, în sensul art. 4 al Legii concurenţei nr. 183 din 11 iulie 2012, ţinînd seama de circumstanţele de drept şi de fapt relevante, în special din:
    – dreptul de proprietate sau de folosinţă integrală ori parţială asupra activelor unei persoane juridice;
    – drepturi sau contracte care conferă o influenţă decisivă asupra structurii, voturilor sau deciziilor organelor de conducere ale unei persoane juridice.
    Controlul este dobîndit de persoane fizice sau juridice care sînt titulare ale drepturilor ori beneficiare ale drepturilor în baza contractelor în cauză sau care, deşi nu sînt titulare ale acestor drepturi sau beneficiare ale drepturilor în baza acestor contracte, au puterea de a exercita drepturile care decurg din acestea;
    [Art.2 lit.x) introdusă prin LP28 din 05.03.15, MO105-109/01.05.15 art.179; în vigoare 01.11.15]
    y) proprietar beneficiar – persoană fizică care, în temeiul legii şi/sau al contractului, se află în una sau mai multe din următoarele situaţii:
    – beneficiază sau poate beneficia de orice tip de venit din activitatea unui radiodifuzor sau distribuitor de servicii şi nu are obligaţia de a preda acest venit unei terţe persoane;
    – deţine, direct sau indirect, prin persoane afiliate în sensul art. 6 al Legii  nr. 171 din 11 iulie 2012 privind piaţa de capital, controlul asupra radiodifuzorului sau distribuitorului de servicii;
    – are calitatea de membru al organului de conducere al unei persoane juridice cu scop necomercial sau al unei persoane juridice în care nicio persoană fizică nu deţine o cotă de participare egală cu sau mai mare decît cota substanţială, de asemenea are competenţa să revoce, singură sau împreună cu alţi membri, majoritatea membrilor consiliului, organul executiv sau majoritatea membrilor organului executiv şi/sau cenzorul ori majoritatea membrilor comisiei de cenzori a radiodifuzorului sau a distribuitorului de servicii.
    [Art.2 lit.y) introdusă prin LP28 din 05.03.15, MO105-109/01.05.15 art.179; în vigoare 01.11.15]
   
z) multiplex – sistem de structurare a unui set de servicii de programe şi servicii auxiliare, integrate într-un flux digital şi difuzate printr-un canal radio de televiziune digitală terestră;
    [Art.2 lit.x) modificată prin EMO340 din 18.12.15, MO340-346/18.12.15 pag.13]
    [Art.2 lit.x) introdusă prin LP167 din 31.07.15, MO254-257/11.09.15 art.485]
    z1) furnizor de multiplex – persoană fizică sau juridică, înregistrată în Republica Moldova şi autorizată, în condiţiile legii, de către autoritatea publică centrală de reglementare a pieţei serviciilor în domeniul comunicaţiilor electronice şi tehnologiei informaţiei, a cărei activitate constă, în totalitate sau în parte, în instalarea, operarea și gestionarea propriei reţele de comunicaţii electronice prin care se realizează un multiplex;
    [Art.2 lit.y) modificată prin EMO340 din 18.12.15, MO340-346/18.12.15 pag.13]
    [Art.2 lit.y) introdusă prin LP167 din 31.07.15, MO254-257/11.09.15 art.485]
    z2) televiziune cu rezoluţie standard (Standard-definition television, SDTV) – format digital de difuziune televizată conform cu standardul SMPTE 259M, ce utilizează o rezoluţie de 720x576 puncte, care nu se consideră a fi televiziune cu rezoluţie înaltă;
   
[Art.2 lit.z) modificată prin EMO340 din 18.12.15, MO340-346/18.12.15 pag.13]
    [Art.2 lit.z) introdusă prin LP167 din 31.07.15, MO254-257/11.09.15 art.485]
    z3) televiziune cu rezoluţie înaltă (High-definition television, HDTV) – format digital de difuziune televizată, care oferă o redare a imaginii de o detaliere şi calitate superioară, cu o rezoluţie de 1920x1080 sau 1280x720 puncte;
   
[Art.2 lit.z1) modificată prin EMO340 din 18.12.15, MO340-346/18.12.15 pag.13]
    [Art.2 lit.z1) introdusă prin LP167 din 31.07.15, MO254-257/11.09.15 art.485]
    z4) slot – o parte a fluxului digital din cadrul multiplexului, suficientă pentru transmisiunea/retransmisia unui serviciu de programe.
    z5) securitate informațională – stare de protecție a resurselor informaționale, a persoanei, a societății și a statului, inclusiv un ansamblu de măsuri pentru asigurarea protecției persoanelor, a societății și a statului de eventuale tentative de dezinformare și/sau de informare manipulatoare din exterior și pentru neadmiterea provocărilor cu caracter mediatic îndreptate împotriva Republicii Moldova.
    [Art.2 lit.z5) introdusă prin LP257 din 22.12.17, MO7-17/12.01.18 art.38; în vigoare 10.02.18]
    [Art.2 lit.z2) modificată prin EMO340 din 18.12.15, MO340-346/18.12.15 pag.13]
    [Art.2 lit.z2) introdusă prin LP167 din 31.07.15, MO254-257/11.09.15 art.485]
    Articolul 3. Difuzarea operelor audiovizuale europene
    (1) În sensul prezentului cod, opere europene sînt:
    a) operele originare din Republica Moldova sau din statele membre ale Uniunii Europene;
    b) operele originare din terţe state europene participante la Convenţia europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră care îndeplinesc condiţiile menţionate la alin.(3);
    c) operele originare din alte state europene care îndeplinesc condiţiile menţionate la alin.(4).
    (2) Prevederile alin.(1) lit.b) şi c) sînt aplicabile sub rezerva neadoptării de către statele respective a unor măsuri discriminatorii împotriva operelor provenite din Republica Moldova sau din statele membre ale Uniunii Europene.
    (3) Operele menţionate la alin.(1) lit.a) şi b) sînt opere realizate preponderent de către autori şi lucrători rezidenţi în unul dintre statele respective şi îndeplinesc una dintre următoarele condiţii:
    a) sînt realizate de unul sau mai mulţi producători stabiliţi în unul sau mai multe dintre statele respective;
    b) producţia lor este supervizată şi controlată efectiv de unul sau mai mulţi producători stabiliţi în unul sau mai multe dintre statele respective;
    c) contribuţia coproducătorilor din aceste state la totalul costurilor de coproducţie este preponderentă, iar coproducţia nu este controlată de unul sau mai mulţi producători stabiliţi în afara statelor respective.
    (4) Operele menţionate la alin.(1) lit.c) sînt opere realizate exclusiv sau în coproducţie cu producători stabiliţi în unul sau mai multe state europene cu care Republica Moldova sau Uniunea Europeană a încheiat acorduri referitoare la sectorul audiovizual dacă sînt realizate în principal de către autori şi lucrători rezidenţi în unul sau mai multe state europene.
    (5) Operele care nu sînt considerate opere europene în sensul alin.(1), dar care sînt realizate în baza unor tratate bilaterale de coproducţie încheiate cu terţe ţări, vor fi considerate opere europene, în scopul aplicării prevederilor prezentului cod, dacă coproducătorii din Republica Moldova sau din statele membre ale Uniunii Europene furnizează un procent majoritar din totalul costurilor producţiei, iar aceasta nu este controlată de unul sau mai mulţi producători stabiliţi în afara Republicii Moldova  şi a statelor membre ale Uniunii Europene.
    (6) Operele care nu sînt opere europene în sensul alin.(1) şi (5), dar care sînt realizate în principal de către autori şi lucrători rezidenţi în Republica Moldova sau în statele membre ale Uniunii Europene, vor fi considerate opere europene, în scopul aplicării prezentului cod, într-un procent corespunzător procentului contribuţiei coproducătorilor din Republica Moldova sau din statele membre ale Uniunii Europene la totalul costurilor de producţie.
    (7) De la data aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, radiodifuzorii aflaţi în jurisdicţia Republicii Moldova vor rezerva operelor europene nu mai puţin de 51% din timpul lor de difuzare, cu excepţia timpului afectat emisiunilor informative, evenimentelor sportive, programelor de divertisment, publicităţii, serviciilor de teletext şi teleshopping.
    (8) Pînă la data aderării, va fi rezervată o proporţie semnificativă operelor audiovizuale autohtone şi proprii. Această proporţie, avînd în vedere responsabilităţile informaţionale, educaţionale, culturale şi de divertisment ale radiodifuzorului faţă de publicul său, va fi realizată progresiv, conform prevederilor art.11.
    (9) Consiliul Coordonator al Audiovizualului va urmări aplicarea prevederilor alin.(7) şi (8), stabilind mecanismele concrete de implementare.
    (10) Prevederile alin.(1)-(6)  nu se vor aplica serviciilor de programe ale radiodifuzorilor locali şi regionali care nu fac parte dintr-o reţea naţională.
    Articolul 4. Radiodifuzorul aflat sub jurisdicţia Republicii Moldova
    (1) În sensul prezentului cod, un radiodifuzor este considerat aflat sub jurisdicţia Republicii Moldova dacă întruneşte una dintre următoarele condiţii:
    a)  are sediul principal în Republica Moldova, iar deciziile editoriale asupra serviciilor de programe sînt luate în Republica Moldova;
    b) sediul lui principal se află în Republica Moldova, iar o parte majoritară a forţei de muncă implicate în activitatea de difuzare activează în Republica Moldova;
    c) deciziile editoriale asupra serviciilor de programe se iau în Republica Moldova, iar o parte majoritară a forţei de muncă implicate în activitatea de comunicare audiovizuală activează în Republica Moldova sau într-un stat membru al Uniunii Europene în care radiodifuzorul îşi are sediul.
    (2) Radiodifuzorii care nu întrunesc nici una dintre condiţiile prevăzute la alin.(1) şi nu sînt stabiliţi în alt stat participant la Convenţia europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră sînt consideraţi a fi în jurisdicţia Republicii Moldova dacă se află în una dintre următoarele situaţii:
    a) utilizează o frecvenţă acordată de autoritatea publică competentă din Republica Moldova;
    b) utilizează o capacitate de satelit ce aparţine Republicii Moldova;
    c) utilizează o legătură ascendentă la satelit situată pe teritoriul Republicii Moldova;
   
d) utilizează o capacitate a multiplexului situat pe teritoriul Republicii Moldova.
    [Art.4 al.(2), lit.d) introdusă prin LP167 din 31.07.15, MO254-257/11.09.15 art.485]
    (3) Dacă, în stabilirea jurisdicţiei aplicabile, criteriile prevăzute la alin.(1) şi (2) nu sînt relevante, radiodifuzorul va fi considerat în afara jurisdicţiei Republicii Moldova.
    (4) Dreptul de transmisie şi dreptul de retransmisie a oricărui serviciu de programe al unui radiodifuzor, respectiv distribuitor de servicii, care se află sub jurisdicţia Republicii Moldova sînt recunoscute şi garantate în condiţiile prezentului cod.
    (5) Transmisiunea unui serviciu de programe de către un radiodifuzor aflat sub jurisdicţia Republicii Moldova se poate face numai în baza licenţei de emisie şi a licenţei de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio și cu respectarea regimului de autorizare generală, conform legislaţiei în domeniul comunicaţiilor electronice, în cazul difuziunii pe cale radioelectrică terestră printr-o staţie/reţea de comunicaţii electronice proprie, sau numai în baza licenţei de emisie, în cazul difuziunii  printr-o reţea de comunicaţii electronice utilizată în bază de contract. Retransmisia serviciilor de programe de către un distribuitor de servicii aflat sub jurisdicţia Republicii Moldova se poate face numai în baza autorizaţiei de retransmisie și cu respectarea regimului de autorizare generală, conform legislaţiei în domeniul comunicaţiilor electronice. Derogările de la prezentul alineat sînt prevăzute la art. 30 alin. (1) şi (2).
    [Art.4 al.(5) în redacția LP167 din 31.07.15, MO254-257/11.09.15 art.485]
    Articolul 5. Clasificarea radiodifuzorilor
    În sensul prezentului cod, radiodifuzorii aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova se clasifică după cum urmează:
    a) în funcţie de tipul de proprietate şi scopul activităţii, există:
    - radiodifuzori publici;
    - radiodifuzori privaţi;
    b) în funcţie de acoperire teritorială, există:
    - radiodifuzori locali,  a căror acoperire cuprinde o localitate;
    - radiodifuzori regionali, a căror acoperire cuprinde o zonă geografică ce nu depăşeşte 60% din teritoriul Republicii Moldova;
    - radiodifuzori naţionali, a căror acoperire cuprinde o zonă geografică ce depăşeşte 60% din teritoriul Republicii Moldova.
Capitolul II
Principiile de comunicare audiovizuală
    Articolul 6. Garantarea moralităţii şi asigurarea protecţiei minorilor
    (1) Radiodifuzorului îi este interzisă difuzarea de programe care conţin orice formă de incitare la ură pe considerente de rasă, religie, naţionalitate, sex. Este interzisă utilizarea limbajului sexist şi a imaginilor violente şi degradante ale femeilor şi bărbaţilor.
    [Art.6 al.(1) modificat prin LP71 din 14.04.16, MO140-149/27.05.16 art.291]
    (2) Este interzisă difuzarea de programe care pot afecta grav dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor, în special programele care conţin pornografie, violenţă exagerată sau limbaj licenţios.
    (3) Transmisia unor alte programe decît cele prevăzute la alin.(2) susceptibile de a afecta dezvoltarea psihică, mentală sau morală a minorilor se va face doar în cazul în care vor fi asigurate condiţiile (prin selectare a timpului de emisie sau prin mijloace tehnice) ca minorii aflaţi în zona de acoperire să nu poată vedea şi auzi emisiunile respective.
    Articolul 7. Echilibrul şi pluralismul politico-social
    (1) În spiritul respectării libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale omului, prin transmisia şi retransmisia serviciilor de programe se realizează şi se asigură pluralismul politic şi social, securitatea informațională, diversitatea culturală, lingvistică şi religioasă, informarea, educarea şi divertismentul publicului.
    [Art.7 al.(1) modificat prin LP257 din 22.12.17, MO7-17/12.01.18 art.38; în vigoare 10.02.18]
    (2) Acordînd timpi de antenă unui partid sau unei mişcări politice pentru propagarea poziţiilor acestora, radiodifuzorul trebuie să ofere, de asemenea, în cadrul aceluiaşi gen de programe şi la aceeaşi oră, timpi de antenă altor partide şi mişcări politice fără tergiversări neîntemeiate şi fără a favoriza un partid anume, indiferent de procentajul reprezentării sale parlamentare.
    (3) Pentru încurajarea şi facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au obligaţia de a reflecta campaniile electorale în mod veridic, echilibrat şi imparţial. Concepţiile radiodifuzorilor privind reflectarea campaniilor electorale se aprobă de Consiliul Coordonator al Audiovizualului şi sînt prezentate Comisiei Electorale Centrale, în strictă concordanţă cu legislaţia în vigoare.
    (4) Pentru a asigura în cadrul emisiunilor informative ale radiodifuzorilor respectarea principiilor echilibrului social-politic, echidistanţei şi obiectivităţii, aceştia vor plasa fiecare ştire astfel încît:
    a) informaţia care compune ştirea să fie veridică;
    b) să nu fie deformat sensul realităţii prin tertipuri de montaj, comentarii, mod de formulare sau titluri;
    c) în cazul subiectelor ce vizează situaţii de conflict, să se respecte principiul de informare din mai multe surse.
    (5) Pentru a proteja pluralismul şi diversitatea politică, socială şi culturală, concentrarea proprietăţii este limitată la dimensiuni care să asigure eficienţa economică, dar care să nu genereze apariţia de poziţii dominante în formarea opiniei publice.
    Articolul 8. Independenţa şi libertatea editorială
    (1) Radiodifuzorii aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova au dreptul să decidă liber asupra conţinutului emisiunilor şi programelor lor, respectînd principiul de pluralitate a opiniilor în conformitate cu cadrul juridic şi condiţiile expuse în licenţa de emisie.
    (2) Cenzura de orice fel asupra comunicării audiovizuale este interzisă.
    (3) Independenţa editorială a radiodifuzorilor este recunoscută şi garantată prin lege.
    (4) Sînt interzise ingerinţele de orice fel în conţinutul, forma sau modalităţile de prezentare a elementelor serviciilor de programe din partea autorităţilor publice sau a oricăror alte persoane din afara instituţiei respective a audiovizualului.
    (5) Nu constituie ingerinţe normele de reglementare emise de Consiliul Coordonator al Audiovizualului în aplicarea prezentului cod şi cu respectarea dispoziţiilor legale, precum şi a normelor privind drepturile omului, stabilite în tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    Articolul 9. Libera recepţionare a serviciilor de programe
    (1) Prezentul cod recunoaşte şi garantează dreptul oricărei persoane de a recepţiona liber serviciile de programe oferite publicului de către radiodifuzorii aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova şi a statelor membre ale Uniunii Europene şi ale Convenţiei europene cu privire la televiziunea transfrontalieră, în conformitate cu condiţiile tehnice şi comerciale stabilite de radiodifuzori şi distribuitorii de servicii. Gestionarii fondului locativ de orice tip nu vor împiedica asigurarea prestării calitative a serviciilor de programe către locatari de către distribuitorii de servicii.
    (21) În vederea asigurării securității informaționale a statului, se permite radiodifuzorilor și distribuitorilor de servicii transmisia programelor de televiziune şi radio cu conținut informativ,  informativ-analitic, militar și politic care  sînt produse în statele membre ale Uniunii Europene, SUA, Canada, precum şi în statele care au ratificat Convenția europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră.
    [Art.9 al.(21) introdus prin LP257 din 22.12.17, MO7-17/12.01.18 art.38; în vigoare 10.02.18]
    (2) Difuzarea şi retransmisia serviciilor de programe contra plată pot fi efectuate doar în bază de contract încheiat cu consumatorul de programe conform legislaţiei în vigoare. Distribuitorii de servicii vor asigura crearea unor pachete de servicii de programe pe criterii nediscriminatorii şi la preţuri accesibile diverselor categorii ale populaţiei.
    (3) Plăţile pentru serviciile de programe şi serviciile accesorii (conectare, reparaţie etc.) prestate consumatorului de programe se vor efectua exclusiv în baza facturilor sau a notelor de plată doar la sediul, oficiile comerciale ale distribuitorilor de servicii sau la bănci şi oficii poştale. Colectarea plăţilor prin intermediul terţilor sau în numerar la domiciliul sau sediul consumatorului de programe este interzisă.
   
(4) Primul multiplex cu acoperire naţională este destinat difuzării programelor cu acces necondiţionat (necodificate).
    [Art.9 al.(4) introdus prin LP167 din 31.07.15, MO254-257/11.09.15 art.485]
    Articolul 10. Drepturile consumatorului de programe
    (1) În Republica Moldova, dreptul la informare completă, obiectivă şi veridică, dreptul la libera exprimare a opiniilor şi dreptul la libera comunicare a informaţiilor prin intermediul mijloacelor de radiodifuziune şi televiziune sînt garantate de lege.
    (2) Apărarea drepturilor consumatorilor de programe este asigurată de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului, în a cărui sarcină este pusă coordonarea activităţii audiovizuale, precum şi de către instanţele de judecată.
    (3) Instanţa de judecată va acţiona în vederea apărării drepturilor consumatorului de programe la sesizarea sa de către titularul acestui drept.
    (4) Organele învestite cu atribuţii de coordonare în domeniul audiovizualului acţionează în vederea asigurării drepturilor prescrise de prezentul articol la sesizarea sa de către titularul acestui drept sau din oficiu.
    (5) Radiodifuzorii sînt obligaţi să asigure obiectivitatea informării consumatorului de programe, favorizînd libera formare a opiniilor.
    Articolul 11. Protejarea patrimoniului lingvistic şi cultural-naţional
    (1) La elaborarea Strategiei de acoperire teritorială cu servicii de programe, Consiliul Coordonator al Audiovizualului va ţine cont de specificul lingvistic la nivel naţional şi local şi va asigura ca, de la 1 ianuarie 2010, cel puţin 70% din numărul de frecvenţe să fie oferite serviciilor de programe transmise în limba de stat. Această prevedere nu se referă la valorificarea pieselor muzicale. 
   
(2) Produsul autohton va cuprinde cel puțin 8 ore din volumul zilnic de emisie și va fi difuzat exclusiv (în totalitate) în intervalul orelor 06.00–24.00. Cel puțin 6 ore din produsul autohton va fi difuzat în orele de maximă audiență, dintre care cel puțin 4 ore – în limba de stat.
    [Art.11 al.(2) în redacţia LP50 din 30.03.17, MO119-126/14.04.17 art.193; în vigoare 01.10.17]
    (3) Radiodifuzorii care au drept scop obținerea de resurse financiare exclusiv din distribuție nu au dreptul să plaseze publicitate, cu excepția cazurilor în care respectă prevederile alin (2).
    [Art.11 al.(3) în redacţia LP50 din 30.03.17, MO119-126/14.04.17 art.193; în vigoare 01.10.17]
    (4) Serviciile de programe de cultură şi muzică difuzate în orele de maximă audienţă vor cuprinde producţie autohtonă în proporţie de cel puţin 60% din volumul săptămînal rezervat transmisiunii genului respectiv de producţie audiovizuală.
    (5) Fragmentele de emisiuni transmise în alte limbi vor fi însoţite de traducere în limba de stat (dublare, sonorizare sau subtitrare). Această prevedere nu se aplică emisiunilor de studiere a limbilor străine şi valorificării clipurilor muzicale.
    (6) În cazul în care radiodifuzorul va prezenta emisiunea în o altă limbă decît cea de stat, limba emisiunii se va indica în programul de emisiuni publicat.
    (7) Filmele artistice şi cele documentare vor fi prezentate cu dublaj sau subtitrare în limba de stat, iar filmele pentru copii vor fi dublate sau sonorizate în limba de stat.
   
[Art.11 al.(7) modificat prin LP50 din 30.03.17, MO119-126/14.04.17 art.193; în vigoare 14.04.17]
    (8) La crearea ofertelor de programe pentru retransmisie, distribuitorii de servicii vor acorda prioritate serviciilor de programe realizate în limba de stat.
    (9) În localităţile în care reprezentanţii unei minorităţi naţionale constituie majoritatea populaţiei, radiodifuzorii locali şi regionali vor asigura difuzarea unor programe în limba de stat în proporţie de nu mai puţin de 20% din serviciul de programe. Activitatea în domeniul lingvistic a companiei "Teleradio Găgăuzia" va fi reglementată de asemenea de  autorităţile abilitate ale U.T.A.Găgăuzia.
   
(10) Radiodifuzorii sînt obligaţi să respecte normele ortografice, ortoepice, morfologice şi sintactice ale limbii de stat.
    [Art.11 al.(10) introdus prin LP165 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.640; în vigoare 14.09.12]
   
(11) Denumirile satelor (comunelor), orașelor (municipiilor) și raioanelor în altă limbă decît cea de stat vor fi utilizate de către radiodifuzorii aflați sub jurisdicția Republicii Moldova, în cadrul serviciilor de programe difuzate, cu respectarea normelor ortografice, ortoepice, morfologice și sintactice ale limbii corespunzătoare.
    [Art.11 al.(11) introdus prin LP282 din 29.11.18, MO1-5/04.01.19 art.14]
    Articolul 12. Protejarea spaţiului informaţional naţional
    Spectrul de frecvenţe radio sau unde radioelectrice terestre este patrimoniul naţional al statului care nu poate fi utilizat decît în condiţiile legii.
    Articolul 13. Accederea consumatorului de programe
                         la evenimentele de importanţă majoră
    (1) Accesul consumatorului de programe la evenimentele de importanţă majoră prin intermediul serviciilor de programe difuzate de către radiodifuzori este garantat de lege.
    (2) Evenimentele de importanţă majoră pot fi difuzate în exclusivitate numai dacă emisiunea nu privează o parte importantă a publicului din Republica Moldova de posibilitatea de a le urmări în direct sau în transmisie decalată.
    (3) Sînt evenimente de importanţă majoră:
    a) jocurile olimpice;
    b) concursurile internaţionale de muzică;
    c) campionatele sportive europene şi mondiale;
    d) alte evenimente prevăzute de convenţiile şi tratatele internaţionale din domeniul audiovizualului.
    (4) Accesul persoanelor cu dizabilităţi auditive la emisiunile televizate de importanţă majoră şi de actualităţi este garantat prin interpretarea, din contul radiodifuzorului, acestora în limbajul mimico-gestual cel puţin 20 de minute din timpul zilnic de emisii ale serviciului de programe.
   
[Art.13 al.(4) modificat prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
    [Art.13 al.(4) modificat prin LP172-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.543]
    Articolul 14. Asigurarea confidenţialităţii surselor de informare
    (1) Caracterul confidenţial al surselor de informare utilizate în conceperea sau elaborarea de ştiri, de emisiuni sau de alte elemente ale serviciilor de programe este garantat prin lege.
    (2) Orice jurnalist sau realizator de programe este liber să nu dezvăluie date de natură să identifice sursa informaţiilor obţinute în legătură directă cu activitatea sa profesională.
    (3) Se consideră date de natură să identifice o sursă de informare următoarele:
    a) numele, numărul de telefon, adresa, alte date personale, precum şi vocea sau imaginea unei surse;
    b) circumstanţele concrete ale obţinerii informaţiilor de către jurnalist;
    c) partea nepublicată a informaţiei furnizate de sursa jurnalistului;
    d) datele cu caracter personal ale jurnalistului sau radiodifuzorului, legate de activitatea pentru obţinerea informaţiilor difuzate.
    (4) Persoanele care, prin efectul relaţiilor lor profesionale cu jurnaliştii, iau cunoştinţă de informaţii de natură să identifice o sursă prin colectarea, tratarea editorială sau publicarea acestor informaţii beneficiază de aceeaşi protecţie ca şi jurnaliştii.
    (5) Dezvăluirea unei surse de informare poate fi dispusă de instanţele de judecată numai dacă această dezvăluire este necesară pentru apărarea siguranţei naţionale sau ordinii publice, precum şi pentru soluţionarea cauzei în instanţă de  judecată, atunci cînd:
    a) nu există sau au fost epuizate măsurile de alternativă la divulgare cu efect similar;
    b) interesul legitim al divulgării depăşeşte interesul legitim al nedivulgării.
    Articolul 15. Protecţia jurnaliştilor
    (1) Autorităţile publice abilitate asigură:
    a) protecţia jurnaliştilor în cazul în care aceştia sînt supuşi unor presiuni sau ameninţări de natură să împiedice ori să restrîngă în mod efectiv libera exercitare a profesiei lor;
    b) protecţia sediilor, a localurilor radiodifuzorilor în cazul în care acestea sînt supuse unor ameninţări de natură să împiedice sau să afecteze libera desfăşurare a activităţii lor.
    (2) Protecţia jurnaliştilor, a sediilor sau a localurilor radiodifuzorilor, în condiţiile alin.(1), nu trebuie să devină pretext pentru a prejudicia libera exprimare a jurnaliştilor, pentru a împiedica sau a restrînge libera exercitare a profesiunii ori a revendicării drepturilor fundamentale de către jurnalişti.
    (3) Constrîngerea autoritară (psihică), exercitarea presiunii prin intimidare a teleradiojurnaliştilor pentru a-i determina să încalce normele deontologice ale jurnalistului se pedepsesc conform legii.
    Articolul 16. Dreptul la replică, rectificare şi la remedii echivalente
    (1) Orice persoană fizică sau juridică, indiferent de cetăţenie, naţionalitate şi domiciliu, care se consideră lezată în drepturile sale legitime şi, în special, în reputaţia sa prin prezentare în emisiune a unor fapte incorecte are dreptul la replică, rectificare sau dreptul de a cere remedii echivalente în conformitate cu prevederile Codului civil.
    (2) Radiodifuzorul asigură exercitarea dreptului la replică, rectificare  sau la alte remedii echivalente şi nu împiedică exercitarea acestuia prin impunere de termene şi condiţii nerezonabile.
    (3) Despre cererea de exercitare a dreptului la replică, radiodifuzorul este sesizat în scris în termen de 20 de zile de la transmiterea emisiunii la care se referă cererea. Radiodifuzorul difuzează răspunsul în aceeaşi emisiune, în acelaşi interval de timp şi cu aceeaşi durată, în termen de 15 zile de la data examinării cererii prealabile, iar dacă emisiunea care a difuzat această informaţie apare mai rar decît o dată la 15 zile, răspunsul este transmis în următoarea emisiune. În cazul în care emisiunea este exclusă din grila de emisie, răspunsul se difuzează în acelaşi interval de timp şi cu aceeaşi durată, în termen de cel mult 15 zile de la data examinării cererii.
    [Art.16 al.(3) în redacţia LP43 din 05.07.11, MO122-127/29.07.11 art.338]
    (4) Persoana care îşi exercită dreptul la replică nu rambursează cheltuielile aferente difuzării răspunsului.
    (5) Cererea de exercitare a dreptului la replică poate fi respinsă dacă o asemenea replică nu este justificată, potrivit condiţiilor specificate la alin.(1).
    (6) Difuzarea rectificării sau acordarea dreptului la replică nu exclude dreptul persoanei lezate de a se adresa în instanţă de judecată.
    (7) Radiodifuzorii asigură înregistrarea emisiunilor difuzate.
    (8) Înregistrările se păstrează cel puţin 30 de zile de la data emisiunii.
    (9) În cazul în care a parvenit solicitarea dreptului la replică, radiodifuzorul este obligat să păstreze înregistrările pînă la consumarea definitivă a litigiilor.
    Articolul 17. Difuzarea anunţurilor ce vizează starea de  urgenţă
    (1) În caz de pericol grav pentru securitatea publică sau ordinea constituţională, radiodifuzorii sînt obligaţi să transmită operativ şi din cont propriu anunţurile oficiale ale Parlamentului, Preşedintelui şi Guvernului în cadrul tuturor programelor sale.
    (2) Radiodifuzorii transmit fără întîrziere şi în mod gratuit în cadrul tuturor programelor lor informaţia parvenită de la autorităţile publice centrale, necesară protejării vieţii, sănătăţii şi securităţii oamenilor sau prevenirii prejudicierii proprietăţii sau mediului.
    Articolul 18. Respectarea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe
    (1)  Transmisia şi retransmisia serviciilor de programe se efectuează cu respectarea obligatorie a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, în conformitate cu legislaţia privind dreptul de autor şi drepturile conexe.
    (2)  Radiodifuzorii sînt obligaţi să încheie contracte, fie direct cu titularii drepturilor de autor şi drepturilor conexe, fie cu reprezentanţii acestora sau cu organizaţiile de gestiune colectivă a dreptului de autor şi/sau a drepturilor conexe, potrivit  împuternicirilor şi licenţelor deţinute.
   
[Art.18 al.(2) modificat prin LP111 din 17.05.12, MO130/26.06.12 art.426]
    (3) Retransmisia unui serviciu de programe în lipsă de contract încheiat cu radiodifuzorul, distribuitorul de servicii sau cu un alt titular de drepturi asupra serviciului de programe retransmis constituie încălcare a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe şi se sancţionează în modul corespunzător.
Capitolul III
Publicitate, teleshopping şi sponsorizare
    Articolul 19. Publicitate şi teleshopping
    (1) Timpii de antenă ai radiodifuzorilor utilizaţi pentru publicitate sau teleshopping constituie produsul comercial al acestora.
    (2) Radiodifuzorii sînt liberi să ofere timpi de emisie destinaţi publicităţii sau teleshoppingului doar posturilor de televiziune pentru care deţin licenţă de emisie, cu respectarea condiţiilor prezentului cod.
    [Art.19 al.(2) în redacţia LP165 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.640; în vigoare 14.09.12]
  
  (3) Distribuitorii de servicii nu au dreptul să plaseze publicitate sau teleshopping în serviciile de programe retransmise. Începînd cu 1 iulie 2013, distribuitorii de servicii acoperă publicitatea şi teleshoppingul din serviciile de programe străine retransmise.
    [Art.19 al.(3) modificat prin LP323 din 27.12.12, MO10-14/18.01.13 art.55]
    [Art.19 al.(3) în redacţia LP165 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.640; în vigoare 01.01.13]
   
[Art.19 al.(4) abrogat prin LP165 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.640; în vigoare 01.01.13]
    (5)  În publicitatea şi teleshopping-ul televizat nu se admite:
    a) utilizarea tehnicilor care acţionează asupra subconştientului;
    b) utilizarea vocii sau imaginii prezentatorilor de ştiri, prezentatorilor sau comentatorilor din emisiunile dedicate evenimentelor şi problemelor politice actuale.
    (6) Publicitatea, inclusiv publicitatea autopromoţională, şi teleshopping-ul trebuie să respecte următoarele condiţii:
    a) să nu afecteze dezvoltarea fizică, psihică sau morală a minorilor;
    b) să nu prejudicieze demnitatea umană;
    c) să nu includă nici o formă de discriminare pe motiv de rasă, religie, naţionalitate, sex;
    d) să nu aducă ofensă convingerilor religioase sau politice ale telespectatorilor şi radioascultătorilor;
    e) să nu stimuleze comportamente dăunătoare sănătăţii sau siguranţei populaţiei;
    f) să nu stimuleze comportamente dăunătoare mediului;
    g) să nu stimuleze comportamente indecente sau imorale;
    h) să nu promoveze, direct sau indirect, practici oculte.
    (7) Publicitatea şi teleshopping-ul sînt difuzate în conformitate cu Legea cu privire la publicitate.
    (8) Publicitatea şi teleshopping-ul care aduc atingere intereselor legale ale consumatorilor sînt interzise.
    (9) Orice formă de publicitate sau teleshopping pentru ţigări sau pentru alte produse din tutun este interzisă.
    (10) Publicitatea pentru produsele farmaceutice şi tratamentele medicale pentru care este necesară o prescripţie medicală este interzisă. Radiodifuzorii prin al căror intermediu se face publicitate produselor farmaceutice şi tratamentelor medicale ce nu necesită prescripţie medicală vor include în mesajul publicitar recomandarea de a se adresa medicului sau farmacistului în cazul manifestării de reacţii adverse şi vor plasa pe ecran, pentru 5 secunde sau pe tot parcursul clipului publicitar, numărul licenţei de comercializare eliberate de organul de stat abilitat. Nu se admite folosirea în clipuri publicitare a actorilor sau personajelor în rol de medic sau profesor pentru produse farmaceutice şi tratamente medicale.
    (11) Publicitatea şi teleshopping-ul pentru băuturi alcoolice trebuie să respecte următoarele condiţii:
    a) să nu fie adresate minorilor ori să nu prezinte minori consumînd băuturi alcoolice;
    b) să nu stabilească o legătură între consumul de alcool şi îmbunătăţirea calităţilor fizice, psihice sau a abilităţii în conducerea de vehicule;
    c) să nu sugereze că prin consumul de alcool se pot obţine performanţe sociale ori sexuale;
    d) să nu sugereze că alcoolul are calităţi terapeutice sau că acesta este stimulent, sedativ sau mijloc de rezolvare a problemelor personale;
    e) să nu încurajeze consumul exagerat de alcool şi să nu pună într-o lumină negativă consumul moderat de alcool;
    f) să nu accentueze exagerat conţinutul de alcool al băuturilor.
    (12) Publicitatea televizată şi teleshopping-ul televizat nu trebuie să provoace nici o daună morală, fizică sau intelectuală minorilor şi, în special:
    a) să nu instige în mod direct minorii să cumpere un produs sau serviciu, prin exploatarea lipsei de experienţă sau a credulităţii acestora;
    b) să nu încurajeze în mod direct minorii să îşi convingă părinţii sau alte persoane să cumpere bunurile sau serviciile care fac obiectul publicităţii;
    c) să nu exploateze încrederea specială pe care minorii o au în părinţi, profesori sau în alte persoane;
    d) să nu prezinte în mod nejustificat minori în situaţii periculoase.
    (13) Teleshopping-ul trebuie să respecte condiţiile menţionate la alin.(1)-(9) şi să nu incite minorii să încheie contracte pentru vînzarea sau închirierea de bunuri ori servicii.
    (14) Publicitatea mascată şi teleshopping-ul mascat sînt interzise.
   
Articolul 191. Plasare de produse
    (1) Radiodifuzorii sînt în drept să efectueze plasarea de produse doar în condiţiile şi în cazurile prevăzute de prezentul articol.
    (2) Plasarea de produse este permisă în programe şi emisiuni ce constituie producţie autohtonă.
    (3) Programele în care sînt plasate produse trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    a) să nu afecteze responsabilitatea şi independenţa editorială a radiodifuzorului;
    b) să nu încurajeze în mod direct cumpărarea sau închirierea produselor sau serviciilor respective;
    c) să nu scoată în evidenţă în mod exagerat produsele şi/sau serviciile în cauză.
    (4) Radiodifuzorii sînt obligaţi să difuzeze anunţul privind plasarea de produse:
    a) la începutul şi la sfîrşitul programului în care sînt plasate produse;
    b) la reluarea, după o pauză publicitară, a programului în care sînt plasate produse.
Anunţul trebuie să asigure o percepţie clară şi vizibilă a mesajului.
    (5) Plasarea de produse se accepta în următoarele modalităţi de utilizare a produsului: în fundal, mînuire (atingerea produsului), expunere implicită (folosirea produsului), garderobă (purtarea produsului), verbalizare (menţionarea produsului), verbalizare şi mînuire (menţionarea şi atingerea produsului).
    (6) Verbalizarea nu va conţine referiri la caracteristicile de identificare a produsului plasat.
    (7) Volumul total de timp folosit pentru plasarea de produse în programe şi emisiuni ce constituie producţie autohtonă nu poate depăţi 2 minute dintr-un total de 30 de minute ale programelor şi emisiunilor difuzate.
    (8) Este interzisă plasarea de produse care se referă la băuturile alcoolice, produsele din tutun, produsele şi tratamentele medicale, la activitatea cazinourilor, jocurile electronice şi la cîştigurile băneşti.
    [Art.191 introdus prin LP165 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.640; în vigoare 14.09.12]
    Articolul 20. Cerinţele faţă de programele sponsorizate
    (1) Programele sponsorizate trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
   a) conţinutul şi intercalarea lor în serviciul de programe nu trebuie, în nici o circumstanţă, să fie influenţate de sponsor, astfel încît să nu fie afectate independenţa editorială şi responsabilitatea radiodifuzorului în raport cu programele respective;
    b) denumirea sau marca sponsorului trebuie să fie distinct evidenţiată ca atare la începutul şi/sau sfîrşitul acestor programe;
    c) să nu încurajeze achiziţionarea sau închirierea produselor ori a serviciilor sponsorului sau ale unui terţ, în particular prin referiri promoţionale speciale la aceste produse ori servicii, decît prin intermediul clipurilor publicitare.
    (2) Nici un program nu poate fi sponsorizat de persoanele fizice sau juridice a căror activitate principală este fabricarea sau  comercializarea ţigărilor ori  a altor produse din tutun.
    (3) Sponsorizarea programelor de către persoane ale căror activităţi includ fabricarea ori comercializarea produselor medicale sau a tratamentelor medicale se poate face numai prin promovarea numelui sau a imaginii persoanei respective, excluzîndu-se orice referire la produsele farmaceutice sau  tratamentele medicale pentru care este necesară o prescripţie medicală.
    (4) Pot fi sponsorizate doar producţiile autohtone. Emisiunile politice şi programele de ştiri nu pot fi sponsorizate.
    [Art.20 al.(4) în redacţia LP165 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.640; în vigoare 14.09.12]
    Articolul 21. Condiţiile de difuzare a spoturilor publicitare
                          sau de teleshopping
    (1) Publicitatea şi teleshopping-ul se difuzează grupat, fiind uşor de identificat prin marcaje corespunzătoare şi fiind separate de alte părţi ale serviciului de programe prin semnale optice şi acustice.
    (2) Radiodifuzorii vor plasa obligatoriu în cadrul grupajului prevăzut în alin.(1) logotipul propriu, astfel desemnînd persoana juridică responsabilă de difuzare a publicităţii. Această prevedere nu se aplică serviciilor de programe radiofonice.
    (3) Spoturile publicitare, autopromoţionale şi de teleshopping se inserează numai între programe sau între părţi de emisiuni.
    (4) În cazul în care într-o emisiune televizată lipsesc părţile autonome, ea poate fi întreruptă pentru plasarea spoturilor de publicitate şi teleshopping dacă astfel nu sînt prejudiciate integritatea emisiunii şi interesele titularului de drepturi la emisiune şi dacă între fiecare întrerupere a emisiunii sînt  nu mai puţin de 20 de minute.
    (5) În cadrul programelor alcătuite din părţi autonome sau în cadrul difuzării unor competiţii sportive ori a unor alte evenimente sau emisiuni structurate similar, care conţin pauze, spoturile de publicitate şi teleshopping pot fi introduse doar între părţi sau în pauze.
    (6) Filmele artistice şi cele televizate (cu excepţia serialelor, filmelor documentare şi emisiunilor de divertisment) cu durata mai mare de 45 de minute pot fi întrerupte pentru spoturile de publicitate o dată la fiecare 45 de minute. În continuare, se permite întreruperea filmelor dacă durata lor nu este mai puţin de 110 minute.
    (7) Publicitatea sau teleshopping-ul nu se plasează în program imediat pînă la sau după difuzarea serviciului divin şi nici o difuzare a serviciului divin nu poate fi întreruptă pentru publicitate sau teleshopping.
    (8) Dacă un program de televiziune, altul decît cele menţionate la alin.(3), este întrerupt de spoturi de publicitate, trebuie să existe un interval de minimum 20 de minute între două pauze publicitare succesive în interiorul programului respectiv.
    (9) Emisiunile de actualităţi, pentru copii, cele politice şi filmele documentare nu se întrerup cu spoturi de publicitate şi teleshopping dacă durata acestor emisiuni este de pînă la 30 de minute.
    Articolul 22. Volumul de publicitate şi teleshopping
    (1) Timpul de transmisiune dedicat publicităţii nu poate depăşi 15% din timpul de difuzare a serviciului de programe televizate, iar împreună cu spoturile de teleshopping nu poate depăşi 20% din timpul zilnic de transmisiune a serviciului de programe televizate.
    (2) Radiodifuzorii care retransmit vor acoperi publicitatea retranslată din alt stat, ţară de origine a canalului retransmis.
    (3) Volumul spoturilor de publicitate nu poate depăşi 12 minute pe oră.
    (4) Emisiunea de teleshopping durează fără întrerupere nu mai puţin de 15 minute. Numărul maxim de emisiuni de teleshopping pe zi poate fi 8, iar durata lor totală nu poate depăşi 3 ore.
    (5) Publicitatea nu include:
    a) anunţurile de prezentare a propriilor programe de către radiodifuzor şi a produselor auxiliare ce decurg  din acestea;
    b) anunţurile difuzate în mod gratuit în interesul public;
    c) apelurile la acţiuni de caritate;
    d) spoturile în susţinerea campaniilor naţionale de comunicare ce promovează mesaje sociale.
    (6) Furnizorii de publicitate şi teleshopping nu au dreptul să influenţeze conţinutul emisiunilor sau elaborarea serviciului de programe.
Capitolul IV
LICENŢELE
    Articolul 23.  Licenţa de emisie
    (1) Licenţele de emisie pentru difuzarea serviciilor de programe pe cale radioelectrică terestră se eliberează de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului în bază de concurs.
   
(11) Capacitatea disponibilă a multiplexului/multiplexelor poate fi utilizată de către radiodifuzori în baza licenţei de emisie şi de către distribuitorii de servicii în baza autorizaţiei de retransmisie. Furnizorului de multiplex cu acoperire națională îi este interzis, direct sau prin intermediul persoanelor fizice şi/sau juridice afiliate, să deţină, în tot sau în parte, proprietatea radiodifuzorului şi invers.
    [Art.23 al.(11) introdus prin LP167 din 31.07.15, MO254-257/11.09.15 art.485]
    (2) Licenţele de emisie pentru difuzarea serviciilor de programe prin orice alte mijloace de comunicaţii electronice decît cele radioelectrice terestre se eliberează în baza deciziei Consiliului Coordonator al Audiovizualului fără concurs.
    (3) Licenţa de emisie se eliberează de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului potrivit următoarelor condiţii:
    a) eliberarea licenţei de emisie va avea ca efect respectarea ulterioară a obiectivelor stabilite de Strategia de acoperire teritorială cu servicii de programe în concordanţă cu Planul naţional al frecvenţelor radioelectrice;
    b) eliberarea licenţei de emisie va corespunde principiului de asigurare a pluralismului în domeniul audiovizualului, excluzîndu-se posibilitatea creării premiselor pentru instituirea monopolului şi concentrării proprietăţii în domeniul audiovizualului şi în domeniul mass-mediei în genere, ţinîndu-se cont de gradul în care radiodifuzorii licenţiaţi existenţi corespund deja acestei cerinţe;
    c) decizia de eliberare a licenţei va fi luată doar ţinîndu-se cont de viabilitatea financiară reală a solicitantului, în măsura în care propunerile acestuia corespund posibilităţilor sale financiare;
    d) la eliberarea licenţei de emisie, vor avea prioritate solicitanţii care oferă servicii de programe proprii, autohtone şi opere europene.
   
(31) Ofertele solicitanţilor licenţelor de emisie pentru utilizarea capacității disponibile a multiplexului sînt evaluate în baza următoarelor criterii:
    a) asigurarea pluralismului în domeniul audiovizualului, excluzîndu-se astfel posibilitatea creării premiselor pentru instituirea monopolului şi concentrării proprietăţii în domeniul audiovizualului;
    b) prioritatea serviciilor de programe autohtone;
    c) prioritatea solicitanţilor care propun servicii suplimentare, cum ar fi: transmiterea sunetului, titrelor, teletextului în mai multe limbi, oferirea programului de emisiuni pentru o săptămînă sau o altă perioadă de timp, asigurarea interactivităţii pentru participarea la televoting, posibilitatea programării şi/sau alegerii programelor, filmelor, concertelor, emisiunilor arhivate și stocate în fişiere accesibile.
    [Art.23 al.(31) introdus prin LP167 din 31.07.15, MO254-257/11.09.15 art.485]
   
(32) Ofertele solicitanţilor autorizaţiilor de retransmisie pentru utilizarea capacității disponibile a multiplexului sînt evaluate în baza următoarelor criterii:
    a) prezenţa cel puţin a unui post de televiziune cu difuzare în limba română cu tematică pentru copii;
    b) prezenţa cel puţin a unui post de televiziune cu difuzare în limba română cu tematică sportivă;
    c) prezenţa cel puţin a unui post de televiziune cu difuzare în limba română cu tematică muzicală;
    d) prezenţa posturilor de televiziune cu mai multe coloane sonore, inclusiv în limba română;
    e) prezenţa posturilor de televiziune cu mai multe variante de subtitrare, inclusiv în limba română.
    [Art.23 al.(32) introdus prin LP167 din 31.07.15, MO254-257/11.09.15 art.485]
   
(33) Numărul de licenţe de emisie ce vor fi eliberate pentru utilizarea unui multiplex va depinde de posibilităţile tehnice ale multiplexului de a transmite/retransmite un anumit număr de servicii de programe. Numărul serviciilor de programe va fi stabilit în avizul organului central de specialitate al administraţiei publice, dar nu poate fi mai mic de 4 pentru televiziunea cu rezoluţie standard şi mai mic de 2 pentru televiziunea cu rezoluţie înaltă.
    [Art.23 al.(33) introdus prin LP167 din 31.07.15, MO254-257/11.09.15 art.485]
    (4) Procedura şi condiţiile de eliberare a licenţei de emisie vor fi publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, pe pagina web a Consiliului Coordonator al Audiovizualului.
    (5) Pentru transmisia serviciilor de programe radio, licenţa de emisie se acordă pentru o perioadă de 7 ani, pentru transmisia serviciilor de programe televizate - pentru 7 ani, iar pentru transmisia serviciilor de programe radio sau TV prin cablu, licenţa de emisie se acordă pentru 6 ani.
    (6) În conformitate cu Strategia de acoperire naţională, Consiliul Coordonator al Audiovizualului decide şi publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, pe pagina web a Consiliului Coordonator al Audiovizualului şi în alte mijloace de informare în masă din Republica Moldova, inclusiv locale, anunţ cu privire la concursul pentru frecvenţele disponibile. Anunţul va cuprinde:
    a) condiţiile şi termenul limită pentru prezentarea solicitărilor;
    b) tipul mijlocului de informare în masă (radio, televiziune etc.);
    c) cerinţele faţă de serviciul de programe;
    d) parametrii tehnici ai frecvenţei, capacitatea maximă a emiţătorului, cuprinderea teritorială;
    e) termenul de valabilitate a licenţei de emisie;
    f)  mărimea taxei de stat pentru licenţa de emisie;
    g) solicitarea-tip care va prevedea cel puţin următorii indici şi documente obligatorii: organigrama şi capitalul instituţiei pretendente, datele de identificare ale proprietarului, copia documentului de constituire a solicitantului şi declaraţia pe propria răspundere a solicitantului cu privire la asigurarea transparenţei proprietăţii, însoţită de copia de pe actul de identitate al proprietarului beneficiar, conţinutul şi durata programelor propuse, orientarea programului, auditoriul consumator de programe, sursele de finanţare a serviciilor de programe, copiile de pe contractele de procurare a tehnicii necesare sau de arendă a acestora, alte date care confirmă potenţialul tehnic al solicitantului;
    [Art.23 al.(6), lit.g) modificată prin LP28 din 05.03.15, MO105-109/01.05.15 art.179; în vigoare 01.11.15]
    h) planul de afaceri complet pentru perioada de acoperire a validităţii licenţei de emisie solicitate, informaţia referitoare la alte afaceri în domeniul mass-mediei.
   
(7) În cel mult 3 zile lucrătoare de la depunerea ofertei de către solicitant, Consiliul Coordonator al Audiovizualului va publica pe pagina sa web concepţia serviciilor de programe propuse, informaţiile şi documentele prevăzute la alin. (6) lit. g), precum şi datele actualizate conform alin. (71) sau menţiunea despre neprezentarea acestora.
    [Art.23 al.(7) în redacția LP28 din 05.03.15, MO105-109/01.05.15 art.179; în vigoare 01.11.15]
   
(71) Orice modificare intervenită în informaţiile şi documentele declarate în conformitate cu alin. (6) lit. g) în perioada de la depunerea ofertei şi pînă la acordarea licenţei de emisie se comunică Consiliului Coordonator al Audiovizualului în termen de 2 zile lucrătoare de la efectuarea modificării, în cazul în care aceasta nu este supusă înregistrării, sau de la înregistrarea modificării. Consiliul Coordonator al Audiovizualului va actualiza pe pagina sa web informaţiile despre solicitanţi în cel mult 2 zile lucrătoare de la notificarea privind modificarea operată.
    [Art.23 al.(71) introdus prin LP28 din 05.03.15, MO105-109/01.05.15 art.179; în vigoare 01.11.15]
    (72)  Consiliul Coordonator al Audiovizualului va respinge oferta solicitantului care nu a prezentat integral informaţiile şi documentele prevăzute la alin. (6) lit. g), precum şi datele actualizate conform alin. (71).
    [Art.23 al.(72) introdus prin LP28 din 05.03.15, MO105-109/01.05.15 art.179; în vigoare 01.11.15]
    (8) Consiliul Coordonator al Audiovizualului va fixa data desfăşurării concursului nu mai tîrziu decît peste 20 de zile de la expirarea termenului de depunere a ofertelor.
    (9) În urma examinării obiective şi imparţiale, conform criteriilor prevăzute la alin.(3), a ofertelor prezentate de solicitanţi, Consiliul Coordonator al Audiovizualului va desemna cîştigătorul concursului.
    (10) În privinţa rezultatelor concursului, Consiliul Coordonator al Audiovizualului emite o decizie, pe care o publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în termen de 15 zile de la data adoptării, susceptibilă atacului în instanţă de judecată.
    (11) Licenţa de emisie va conţine cerinţe exhaustive faţă de serviciile de programe ale radiodifuzorului public, reglementate prin prezentul cod.
    (12) Titularii licenţei de emisie sînt obligaţi să înştiinţeze în scris Consiliul Coordonator al Audiovizualului, cu cel puţin 72 de ore înainte de prima transmisie, despre începutul emisiei. Pîna la respectarea condiţiilor de licenţiere, inclusiv respectarea integrală a concepţiei generale de programe, emisia este interzisa.
    [Art.23 al.(12) modificat prin LP165 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.640; în vigoare 14.09.12]
   
(13) Serviciul de programe al instituţiei publice naţionale a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” va fi inclus în multiplexul cu acoperire naţională cu acces necondiţionat, iar serviciile de programe ale radiodifuzorilor publici regionali vor fi incluse în multiplexele cu acoperire regională cu acces necondiţionat. Cheltuielile de difuzare a programelor incluse în multiplexe vor fi acoperite de către radiodifuzorul public respectiv.
    [Art.23 al.(13) introdus prin LP167 din 31.07.15, MO254-257/11.09.15 art.485]
    Articolul 24. Prelungirea licenţei de emisie
    (1) Licenţa de emisie se prelungeşte de drept radiodifuzorului, la solicitare, dacă acesta a activat în conformitate cu prevederile prezentului cod şi a respectat, pe parcursul termenului de validitate a licenţei de emisie, condiţiile prevăzute în ea.
    (2) Licenţa de emisie radiodifuzorului prevăzut la alin.(1) i se prelungeşte pe termenul indicat la art.23 alin.(5).
    (3) Radiodifuzorul prevăzut la alin.(1) poate solicita prelungirea licenţei de emisie nu mai mult decît de două ori.
    Articolul 25. Indicii licenţei de emisie
    (1) Licenţa de emisie cuprinde:
    a) numărul său;
    b) datele de identificare ale  titularului ei;
    c) tipul serviciului de programe;
    d) denumirea şi elementele de identificare ale serviciului de programe;
    e) formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor;
    f) zona de difuzare;
    g) perioada de valabilitate;
    h) taxele şi tarifele care trebuie achitate;
    i) echipamentul de comunicaţii electronice folosit pentru difuzare şi deţinătorul acestuia;
    j) frecvenţa sau frecvenţele asignate, după caz;
    k) prevederea că radiodifuzorul este obligat să activeze în limitele prevăzute de prezentul cod, Codul de conduită elaborat de Consiliul Coordonator al Audiovizualului, de alte legi ce reglementează domeniul audiovizualului;
    l) prevederea că radiodifuzorul este obligat să se conformeze solicitărilor Consiliului Coordonator al Audiovizualului de a prezenta informaţii despre activitatea sa şi regulamentelor elaborate de acesta;
    m) prevederea că radiodifuzorul este obligat să păstreze înregistrările programelor difuzate pe un termen de cel puţin 30 de zile de la data difuzării şi să pună aceste înregistrări la dispoziţia Consiliului Coordonator al Audiovizualului şi instanţei de judecată în cazul cererii de exercitare a dreptului la replică, rectificare şi la remedii echivalente sau în cazul cererii legate de monitorizarea serviciilor de programe;
    n) prevederea că radiodifuzorul este obligat să respecte drepturile consumatorului de programe la informare completă, obiectivă şi veridică, la libera exprimare, la libera formare a opiniilor, asigurînd corectitudinea şi imparţialitatea ştirilor.
    (2) La solicitarea titularului, conţinutul licenţei de emisie poate fi modificat nesemnificativ, prin decizie a Consiliului Coordonator al Audiovizualului, în termen de 30 de zile de la eliberare, în vederea asigurării plenare a intereselor auditoriului radiodifuzorului respectiv, cu excepţia cazurilor cînd modificarea solicitată contravine Strategiei de acoperire teritorială cu servicii de programe.
    (3) Consiliul Coordonator al Audiovizualului poate modifica conţinutul licenţei de emisie pe parcursul validităţii ei pentru a conforma activitatea radiodifuzorului cu prevederile intervenite pe parcurs în legislaţia în vigoare.
    Articolul 26. Cesiunea licenţei de emisie
    (1) Licenţa de emisie poate fi cesionată unui terţ doar cu acordul Consiliului Coordonator al Audiovizualului şi cu condiţia că noul titular îşi asumă toate obligaţiile care decurg din licenţă.
    (2) În termen de 15 zile de la data primirii solicitării, Consiliul Coordonator al Audiovizualului decide asupra cesiunii licenţei de emisie.
    Articolul 27. Retragerea licenţei de emisie
    (1) Consiliul Coordonator al Audiovizualului poate retrage licenţa de emisie doar în cazul în care:
    a) titularul nu îndeplineşte sistematic condiţiile specificate în licenţă;
    b) titularul încalcă exigenţele prezentului cod;
    c) titularul a prezentat informaţii false pentru a obţine licenţa;
    d) titularul  nu începe difuzarea serviciului de programe de cel mult un an de la data eliberării licenţei;
    e) titularul a încetat să  difuzeze serviciul de programe pentru care i s-a acordat licenţă mai mult de 45 de zile din cauze de natură tehnică şi mai mult de 72 de ore din orice alte cauze;
    f) sînt încălcate normele privind regimul proprietăţii în audiovizual;
    g) este retrasă licenţă de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio;
    h) titularul depune cerere în acest sens;
    i) nu sînt respectate prevederile art. 9 alin. (21).
    [Art.27 al.(1), lit.i) introdusă prin LP257 din 22.12.17, MO7-17/12.01.18 art.38; în vigoare 10.02.18]
    (2) Consiliul Coordonator al Audiovizualului aplică retragerea licenţei de emisie, în conformitate cu procedura şi cu modul stabilite de prezentul cod şi de alte acte legislative, doar după ce a epuizat celelalte modalităţi de sancţionare prevăzute la art.38.
   
[Art.27 al.(2) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
   
Articolul 28. Autorizaţia de retransmisie
    (1) Pe teritoriul Republicii Moldova, retransmisia serviciilor de programe de către distribuitorii de servicii se face numai în baza autorizaţiei de retransmisie, eliberată de Consiliul Coordonator al Audiovizualului, şi cu acordul producătorului serviciilor de programe preconizate pentru retransmisie.
    (2) Procedura de eliberare, de modificare şi de retragere a autorizaţiei de retransmisie se stabileşte prin prezentul cod şi alte acte legislative.
    (3) Autorizaţia de retransmisie va conţine:
    a) numărul autorizaţiei;
    b) datele de identificare ale titularului autorizaţiei;
    c) denumirea distribuitorului de servicii;
    d) drepturile titularului autorizaţiei;
    e) obligaţiile titularului autorizaţiei;
    f) drepturile organului care eliberează autorizaţia;
    g) cazurile de retragere a autorizaţiei înainte de termen;
    h) amplasamentul stației;
    i) localitățile în care își desfășoară activitatea;
    j) structura ofertei serviciilor de programe retransmise.
    (4) Termenul de valabilitate a autorizaţiei de retransmisie este de 6 ani.
    (5) Taxa de stat pentru eliberarea autorizaţiei de retransmisie este de 5000 de lei.
    (6) Autorizaţia de retransmisie se eliberează fără concurs.
    (7) Modul de solicitare, acordare, suspendare și de retragere a actelor permisive prevăzute de prezentul cod pentru agenții economici se stabilește de Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezentul cod.
    [Art.28 în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
   
[Art.28 modificat prin LP28 din 05.03.15, MO105-109/01.05.15 art.179; în vigoare 01.11.15]
    [Art.28 modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    Articolul 281. Obţinerea autorizaţiei de retransmisie
    (1) Pentru obţinerea autorizaţiei de retransmisie, solicitantul depune la Consiliul Coordonator al Audiovizualului o cerere conform modelului aprobat. Cererea solicitantului autorizaţiei de retransmisie este examinată de către Consiliu în termen de 30 de zile calendaristice.
    (2) La cererea de obţinere a autorizaţiei de retransmisie se anexează:
    a) structura ofertei serviciilor de programe preconizate a fi retransmise;
    b) copia acordurilor cu producătorii serviciilor de programe preconizate a fi retransmise sau reprezentanţii legali ai acestora;
    c) declaraţia privind participarea, directă sau indirectă, ori neparticiparea cu capital în fondurile statutare ale altor societăţi din domeniul audiovizualului (în procente);
    d) dovada achitării taxei de stat.
    (3) Direcția responsabilă din cadrul Consiliului Coordonator al Audiovizualului pregătește un proiect de decizie privind eliberarea autorizației de retransmisie solicitantului. Proiectul deciziei privind eliberarea autorizației de retransmisie se examinează în cadrul ședinței publice a Consiliului Coordonator al Audiovizualului, unde se ia decizia privind eliberarea autorizației de retransmisie.
    (4) Pentru obţinerea unei noi autorizaţii de retransmisie, solicitantul depune la Consiliul Coordonator al Audiovizualului o cerere cu cel puţin 15 zile lucrătoare înaintea datei de expirare a autorizaţiei obţinute anterior.
    [Art.281 introdus prin P185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    Articolul 282. Condiţiile pentru activitatea de retransmisie
    (1) Titularul autorizaţiei de retransmisie îşi poate începe activitatea dacă sînt îndeplinite cumulativ următoarele cerinţe:
    a) intenţia de demarare a activităţii a fost comunicată în scris Consiliului Coordonator al Audiovizualului cu cel puţin 72 de ore înainte de începerea activității. Informaţia este însoţită de copii ale contractelor încheiate cu producătorii serviciilor de programe preconizate a fi retransmise sau cu reprezentanţii legali ai acestora;
    b) oferta serviciului de programe corespunde celei declarate la momentul obţinerii autorizaţiei de retransmisie. În cazul unor modificări, acestea urmează să fie aprobate de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului şi introduse în condiţiile autorizaţiei de retransmisie.
    (2) În cazul modificării structurii ofertei serviciilor de programe retransmise, titularul autorizației, în termen de 5 zile lucrătoare, va depune la Consiliul Coordonator al Audiovizualului următoarele acte:
    a) cererea de modificare a autorizaţiei de retransmisie;
    b) structura ofertei serviciilor de programe retransmise, conform modelului;
    c) acordul de retransmisie, numai pentru serviciile de programe care fac obiectul modificării.
    (3) În termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii cererii de modificare a autorizaţiei de retransmisie şi a documentelor confirmative, Consiliul Coordonator al Audiovizualului emite o decizie privind modificarea autorizaţiei de retransmisie.
    (4) Termenul de valabilitate a autorizaţiei de retransmisie modificate nu poate depăşi termenul de valabilitate indicat în autorizaţia de retransmisie inițială.
    (5) Taxa pentru modificarea autorizaţiei de retransmisie constituie 10 la sută din taxa pentru eliberarea acesteia.
    [Art.282 introdus prin P185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    Articolul 283. Retragerea autorizaţiei de retransmisie
    Autorizaţia de retransmisie se retrage în următoarele situaţii:
    a) încălcarea sistematică a prevederilor legislaţiei în vigoare şi a condiţiilor autorizaţiei de către titularul autorizaţiei;
    b) retransmiterea de către distribuitorul de servicii a unui serviciu de programe fără deţinerea drepturilor de retransmisie;
    c) neînceperea activității de către distribuitorul de servicii în termen de un an de la data eliberării autorizaţiei;
    d) depistarea unor date neautentice în documentele prezentate Consiliului Coordonator al Audiovizualului;
    e) ca urmare a deciziei de radiere a titularului autorizaţiei din Registrul de stat al persoanelor juridice;
    f) transmiterea autorizaţiei către o altă persoană pentru a desfăşura activitatea respectivă;
    g) neînlăturarea în termenul stabilit de lege a circumstanţelor care au condus la sancţionarea titularului autorizaţiei;
    h) nerespectarea repetată a prescripţiilor privind lichidarea încălcărilor ce ţin de condiţiile de eliberare a actului permisiv;
    i) depunerea unei cereri în acest sens de către titularul autorizaţiei.
    [Art.282 introdus prin P185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    Articolul 29. Condiţiile retransmisiei serviciilor de programe
    (1) În cazul retransmisiei unui serviciu de programe sau a unei părţi din acesta, trebuie să se păstreze semnul de identificare al producătorului programului, cu specificarea semnelor de identificare a persoanei care retransmite.
    (2) Titularul autorizaţiei de retransmisie a unui serviciu de programe pe teritoriul Republicii Moldova care nu ţine de jurisdicţia statelor membre ale Uniunii Europene sau statelor membre ale Convenţiei europene privind televiziunea transfrontalieră este responsabil de corespunderea conţinutului programului retransmis cerinţelor prezentului cod.
    [Art.29 al.(3) abrogat prin P185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (4)  În localităţile în care reprezentanţii unei naţionalităţi sau etnii reprezintă o pondere mai mare de 20%, distribuitorii de servicii, titulari ai autorizaţiei de retransmisie, vor asigura şi retransmisia serviciilor de programe în limba minorităţii respective.
    (5) Distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice vor include cu titlu gratuit în ofertele lor serviciile de programe ale radiodifuzorilor publici şi, după posibilitate, ale radiodifuzorilor locali.
   
[Art.29 al.(6) abrogat prin P185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.29 al.(6) introdus prin LP165 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.640; în vigoare 01.07.13]
   
[Art.29 al.(7) abrogat prin P185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.29 al.(7) introdus prin LP165 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.640; în vigoare 01.07.13]
    Articolul 30. Libera retransmisie
    (1) Retransmisia oricărui serviciu de programe difuzat legal de către radiodifuzorii aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova ori sub jurisdicţia unui stat cu care Republica Moldova a încheiat acord internaţional de liberă retransmisie în domeniul audiovizualului este liberă în condiţiile legii şi nu necesită licenţă prealabilă.
    (2) Retransmisia pe teritoriul Republicii Moldova a serviciilor de programe difuzate de către radiodifuzorii aflaţi sub jurisdicţia statelor membre ale Uniunii Europene ori sub jurisdicţia statelor care sînt parte la Convenţia europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră şi recepţionate pe teritoriul acestor state nu necesită autorizare prealabilă.
    (3) Consiliul Coordonator al Audiovizualului poate restrînge temporar dreptul de liberă retransmisie a unui anumit serviciu de programe provenind din statele membre ale Uniunii Europene sau din statele care sînt parte la Convenţia europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră în cazul în care acest serviciu de programe nu corespunde prevederilor convenţiei.
    Articolul 31. Licenţă de utilizare a canalelor
                         sau frecvenţelor radio
    (1) Licenţa de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio, în cazul folosirii unei staţii/reţele de comunicaţii electronice proprii, este eliberată titularului licenţei de emisie de către autoritatea publică centrală de reglementare a pieţei serviciilor în domeniul comunicaţiilor electronice şi tehnologiei informaţiei în termenul stabilit de legislația în domeniul comunicaţiilor electronice.
    [Art.31 al.(1) în redacția LP167 din 31.07.15, MO254-257/11.09.15 art.485]
    (2) Titularul licenţei de emisie va solicita licenţă de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio în termen de 6 luni de la data  obţinerii licenţei de emisie.
    (3) Cererea de obţinere a licenţei de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio se depune la autoritatea publică centrală de reglementare a pieţei serviciilor în domeniul comunicaţiilor electronice şi tehnologiei informaţiei în condiţiile legii.
    [Art.31 al.(3) în redacția LP167 din 31.07.15, MO254-257/11.09.15 art.485]
    (4) Procedura, condiţiile de eliberare şi de modificare a licenţei de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio  se stabilesc prin lege.
   
[Art.31 al.(4) modificat prin LP167 din 31.07.15, MO254-257/11.09.15 art.485]
    [Art.31 al.(4) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    (5) Licenţă de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio este valabilă pe durata validităţii licenţei de emisie.
    [Art.31 al.(6) abrogat prin LP167 din 31.07.15, MO254-257/11.09.15 art.485]
    Articolul 32. Monitorizarea respectării parametrilor tehnici
    Monitorizarea respectării parametrilor tehnici, prevăzuţi de condiţiile speciale ale licenţei de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio ori de condiţiile regimului de autorizare generală, pe parcursul perioadei de valabilitate a licenţei de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio şi/sau a dreptului conferit prin regimul de autorizare generală se realizează în condiţiile Legii comunicaţiilor electronice.
   
[Art.32 în redacția LP167 din 31.07.15, MO254-257/11.09.15 art.485]
    [Art.32 modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    Articolul 33. Modificarea licenţei de utilizare a canalelor sau
                          frecvenţelor radio
    Pe motive tehnice sau din cauza operării schimbărilor în Planul naţional de repartizare a frecvenţelor radioelectrice terestre, autoritatea publică centrală de reglementare a pieţei serviciilor în domeniul comunicaţiilor electronice şi tehnologiei informaţiei poate modifica frecvenţa şi datele tehnice prevăzute în licenţă de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio, fără întreruperea serviciului de programe al titularului de licenţă şi cu asigurarea unei recepţii de calitate echivalentă.
    Articolul 34. Retragerea licenţei de utilizare a canalelor sau
                         frecvenţelor radio
    Licenţa tehnică se retrage de către autoritatea publică centrală de reglementare a pieţei serviciilor în domeniul comunicaţiilor electronice şi tehnologiei informaţiei în următoarele situaţii:
    a) pentru încălcarea obligaţiilor prevăzute în licenţă de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio;
    b) ca urmare a retragerii licenţei de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio;
    c) la cererea titularului;
    d) la încetarea emisiei de peste  45 de zile din cauze de natură tehnică şi de peste 96 de ore din orice alte cauze.
    Articolul 35. Strategia de acoperire a teritoriului naţional cu servicii
                         de programe audiovizuale şi Planul naţional de repartizare
                         a frecvenţelor radioelectrice terestre
    (1) Consiliul Coordonator al Audiovizualului elaborează Strategia de acoperire a teritoriului naţional cu servicii de programe audiovizuale, nominalizează regiunile şi localităţile acoperite de acestea, în conformitate cu principiile de dezvoltare a audiovizualului în Republica Moldova, şi o înaintează organului central de specialitate al administraţiei publice.
   
[Art.35 al.(1) modificat prin LP167 din 31.07.15, MO254-257/11.09.15 art.485]
    (2) Pentru garantarea interesului public, Consiliul Coordonator al Audiovizualului revizuieşte anual Strategia de acoperire a teritoriului naţional cu servicii de programe audiovizuale şi o înainteazăorganului central de specialitate al administraţiei publice, publicînd-o pe pagina sa web.
   
[Art.35 al.(2) modificat prin LP167 din 31.07.15, MO254-257/11.09.15 art.485]
    (3) La elaborarea Strategiei de acoperire a teritoriului naţional cu servicii de programe audiovizuale, Consiliul Coordonator al Audiovizualului va ţine cont de Planul naţional de repartizare a frecvenţelor radioelectrice terestre.
    Articolul 36. Planul naţional de repartizare a frecvenţelor
                          radioelectrice terestre
    (1) Organul central de specialitate al administraţiei publice, în colaborare cu Consiliul Coordonator al Audiovizualului, elaborează Planul naţional de repartizare a frecvenţelor radioelectrice terestre (în continuare – Plan).
   
[Art.36 al.(1) în redacția LP167 din 31.07.15, MO254-257/11.09.15 art.485]
    (2) Prin acest plan, se stabilesc frecvenţele destinate difuzării serviciilor de programe.
    (3) Planul este elaborat cu respectarea tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    [Art.36 al.(4) abrogat prin LP167 din 31.07.15, MO254-257/11.09.15 art.485]
    (5) Planul se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în termen de 15 zile de la aprobare.
Capitolul V
CONTROL ŞI SANCŢIUNI
    Articolul 37.  Activitatea de supraveghere şi control
    (1) Consiliul Coordonator al Audiovizualului supraveghează aplicarea şi respectarea prevederilor prezentului cod.
    (2) În exercitarea atribuţiilor de supraveghere, Consiliul Coordonator al Audiovizualului poate solicita radiodifuzorilor sau distribuitorilor de servicii informaţiile necesare, precizînd temeiul legal şi scopul solicitării, poate stabili termenul de furnizare a acestor informaţii, în limitele şi în modul stabilite de prezentul cod.
   
[Art.37 al.(2) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    (3) Controlul se exercită:
    a) din oficiu;
    b) la cererea unei autorităţi publice;
    c) ca urmare a plîngerii depuse de o persoană fizică sau juridică afectată în mod direct prin încălcare a prevederilor legale.
    (4) Consiliul Coordonator al Audiovizualului va investiga, în termen de 15 zile din data sesizării, cererile şi plîngerile depuse. Rezultatele controlului şi, după caz, decizia de aplicare a sancţiunii se publică pe pagina web a Consiliului Coordonator al Audiovizualului.
   
[Art.37 al.(4) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
   
Articolul 38. Sancțiuni
    (1)  În sensul prezentului cod, răspunderea pentru încălcarea legislaţiei audiovizuale înseamnă aplicarea de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului, în condiţiile legii, a unor sancţiuni radiodifuzorilor sau distribuitorilor de servicii care au comis încălcări ale legislaţiei audiovizuale. Consiliul Coordonator al Audiovizualului aplică sancţiuni în funcție de gravitatea şi frecvenţa încălcărilor comise.
    (2)  Se sancţionează cu avertizare publică radiodifuzorii care au comis prima încălcare a următoarelor prevederi:
    a) art. 3 alin. (7), art. 6, art. 7, art. 10 alin. (5), art. 11 alin. (2)–(7), (9) și (10), art. 16 alin. (2) și art. 17 din prezentul cod;
   
b) art. 69 alin. (1)–(3) și (5) și art. 70 alin. (1)–(5), (9) și (10) din Codul electoral.
    [Art.38 al.(2), lit.b) în redacția LP102 din 04.10.18, MO400-409/26.10.18 art.633]
   
(3) Se sancţionează cu amenzi de la 5000 de lei la 10000 de lei radiodifuzorii și distribuitorii de servicii care au comis următoarele încălcări:
    a) refuzul de a se supune controlului, refuzul de a permite accesul în spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea, refuzul de a crea condiţii de vizionare a ofertei serviciilor de programe retransmise sau de a pune la dispoziţia reprezentanţilor împuterniciţi documentele solicitate şi înregistrările programelor difuzate;
    b) nerespectarea ofertei serviciului de programe retransmis de către distribuitorul de servicii;
    c) neprezentarea, pînă la data de 1 mai a fiecărui an, a rapoartelor de activitate anuale și a contractelor de retransmisie a serviciilor de programe;
    [Art.38 al.(3), lit.c) modificată prin LP102 din 04.10.18, MO400-409/26.10.18 art.633]
    d) utilizarea ilegală a semnalelor şi/sau a siglei unui alt radiodifuzor;
    e) nerespectarea prevederilor privind comunicarea motivelor şi a obiectului sancţiunii, prevăzute la alin. (8)–(10);
    f) transmisia/retransmisia serviciilor de programe cu încălcarea prevederilor licenței de emisie și ale autorizației de retransmisie sau nerespectarea concepției generale a serviciului de programe, aprobată de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului;
    g) nerespectarea prevederilor art. 16 alin. (7) și (8) şi a prevederilor art. 18, de asemenea refuzul de a pune la dispoziţia Consiliului Coordonator al Audiovizualului înregistrările serviciului de programe sau neprezentarea contractelor încheiate cu titularii drepturilor de autor şi ai drepturilor conexe;
    h) nerespectarea prevederilor legale privind condiţiile de difuzare a publicităţii şi teleshoppingului, amenda fiind aplicată pentru fiecare caz de încălcare constatat;
    i) comiterea repetată a încălcărilor prevăzute la alin. (2).
    (4) Se sancţionează cu amendă de la 10000 de lei la 15000 de lei radiodifuzorii și distribuitorii de servicii care au comis următoarele încălcări:
    a) nerespectarea deciziilor Consiliului Coordonator al Audiovizualului privind protecția minorilor;
    b) utilizarea tehnicii mesajelor subliminale în cadrul publicităţii şi teleshoppingului;
    c) nerespectarea obligației de a asigura transparența proprietății radiodifuzorilor, prevăzută la art. 66 alin. (6)–(7);
    d) pentru comiterea repetată a încălcărilor prevăzute la alin. (3) din prezentul articol, cu excepția art. 11 alin. (10).
    (5) Se sancţionează cu amendă de la 15000 de lei la 20000 de lei radiodifuzorii și distribuitorii de servicii care au comis următoarele încălcări:
    a) transmisia/retransmisia serviciilor de programe fără licenţă de emisie sau autorizație de retransmisie;
    b) transmisia/retransmisia serviciilor de programe în afara zonei de acoperire specificate în licenţa de emisie sau autorizația de retransmisie;
    c) retransmisia serviciilor de programe cu încălcarea prevederilor art. 28–30;
    d) difuzarea unor opere cinematografice în afara perioadelor prevăzute în contractele încheiate cu deținătorii drepturilor de autor sau fără a obține o licență valabilă prin care se acordă dreptul de a le difuza;
    e) întreruperea nemotivată a activității radiodifuzorului sau distribuitorului de servicii pe o perioadă mai mare de 10 de zile consecutive sau pe o perioadă mai mare de 30 de zile intermitente în cursul unui an calendaristic;
    f) pentru comiterea repetată a încălcărilor prevăzute la alin. (4).
    (6) Se sancţionează cu amendă de la 25000 de lei la 30000 de lei radiodifuzorii și distribuitorii de servicii care au comis în mod repetat, în decurs de 12 luni, încălcările prevăzute la alin. (5).
    (61) Se sancționează cu amendă de la 40000 de lei la 70000 de lei radiodifuzorii și distribuitorii de servicii care au încălcat prevederile art. 9 alin. (21). Pentru încălcare repetată a acestor prevederi, amenda va constitui de la 70000 de lei la 100000 de lei. Retragerea licenței de emisie pentru încălcarea prevederilor art. 9 alin. (21) se aplică după ce au fost aplicate gradual sancțiunile prevăzute de prezentul alineat.
    [Art.38 al.(61) introdus prin LP257 din 22.12.17, MO7-17/12.01.18 art.38]
    (7) Se sancţionează cu suspendarea licenței de emisie sau a autorizaţiei de retransmisie radiodifuzorul sau distribuitorul de servicii care a comis în mod repetat, în decurs de 12 luni, încălcările prevăzute la alin. (6). Suspendarea licenței de emisie sau a autorizației de retransmisie se aplică după ce au fost aplicate gradual sancțiunile prevăzute la alin. (2)–(6).
    (8) Radiodifuzorul sau distribuitorul de servicii căruia i s-a aplicat una dintre sancţiunile prevăzute de prezentul articol are obligaţia de a comunica publicului motivele şi obiectul sancţiunii în modul indicat de Consiliul Coordonator al Audiovizualului în decizia de sancţionare.
    (9) Textul sancţiunii se difuzează în următoarele 48 de ore de la emiterea deciziei, sonor şi/sau vizual, de cel puţin 3 ori, în orele de maximă audienţă, din care o dată în principala emisiune de ştiri.
    (10) Distribuitorul de servicii sancționat se obligă să difuzeze textul sancțiunii în mod continuu timp de 24 de ore, pe fiecare dintre canalele care au constituit obiectul sancțiunii.
    (11) Licenţa de emisie se retrage în condițiile art. 27.
   (12) Decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului cu privire la aplicarea sancţiunii va fi motivată, devenind executorie de la data publicării. Orice decizie a Consiliului Coordonator al Audiovizualului poate fi atacată în instanța de judecată de către radiodifuzorul sau distribuitorul de servicii sancționat.
    (121) În vederea neadmiterii prejudicierii securității informaționale a statului, instanța de judecată va examina litigiile care reies din încălcarea prevederilor art. 9 alin. (21) în termen de pînă la 30 de zile. Apelul sau recursul va fi depus în termen de 3 zile de la pronunțarea hotărîrii și se va examina în termen de 10 zile.
    [Art.38 al.(121) introdus prin LP257 din 22.12.17, MO7-17/12.01.18 art.38; în vigoare 10.02.18]
    (13) În cazul în care, în decurs de 6 luni, radiodifuzorul sau distribuitorul de servicii nu comite în mod repetat încălcări ale prevederilor prezentului cod pentru care a fost sancţionat, sancţiunile anterioare se anulează.
   
[Art.38 în redacția LP50 din 30.03.17, MO119-126/14.04.17 art.193; în vigoare 14.04.17]
    [Art.38 modificată prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
    [Art.38 modificată prin EMO340 din 18.12.15, MO340-346/18.12.15 pag.13]
   
[Art.38
modificată prin LP28 din 05.03.15, MO105-109/01.05.15 art.179; în vigoare 01.11.15]
    [Art.38
modificată prin LP36 din 09.04.15, MO93/14.04.15 art.134; în vigoare 14.04.15]
    [Art.38 al.(8) prevederile în partea referitoare la devenirea executorie a deciziei Consiliului Coordonator al Audiovizualului cu privire la aplicarea sancţiunilor de suspendare a licenţei de emisie pentru o anumită perioadă sau de retragere a licenţei de emisie de la data adoptării şi aducerii la cunoştinţa radiodifuzorilor şi distribuitorilor de servicii vizaţi prin scrisoare recomandată declarate neconstituţionale prin HCC17 din 06.12.12, MO273-279/28.12.12 art.28; în vigoare 06.12.12]
   
[Art.38 modificat prin LP165 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.640; în vigoare 14.09.12]
    [Art.38 modificat prin LP84 din 13.04.12, MO103/29.05.12 art.349]
Capitolul VI
CONSILIUL COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI
    Articolul 39. Statutul Consiliului Coordonator al Audiovizualului
    (1) Consiliul Coordonator al Audiovizualului este autoritate publică autonomă.
    (2) Consiliul Coordonator al Audiovizualului este reprezentantul şi garantul interesului public în domeniul audiovizualului, autoritatea responsabilă pentru implementarea şi respectarea prezentului cod, a tratatelor internaţionale  în domeniul audiovizualului la care Republica Moldova este parte.
    (3) Consiliul Coordonator al Audiovizualului  are statut de persoană juridică de drept public cu toate atributele unei astfel de persoane.
    (4) Consiliul Coordonator al Audiovizualului este consultat în procesul de definire a poziţiei Republicii Moldova şi poate participa, prin reprezentanţi, la negocierile internaţionale cu privire la domeniul audiovizualului.
    Articolul 40. Atribuţiile Consiliului Coordonator al Audiovizualului  
    (1) Consiliul Coordonator al Audiovizualului exercită următoarele atribuţii:
    a) supraveghează respectarea modului în care radiodifuzorii publici şi radiodifuzorii privaţi îşi îndeplinesc obligaţiile asumate în licenţa de emisie, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor legale;
    b) supraveghează corectitudinea conţinutului programelor oferite de radiodifuzori, numai după comunicarea audiovizuală a acestor programe;
    c) adoptă concepţia de reflectare a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare, alegerile locale generale şi referendumurile republicane, prezintă Comisiei Electorale Centrale rapoarte de monitorizare a modului de reflectare a campaniei electorale de către radiodifuzorii naţionali, în conformitate cu prevederile Codului electoral;

[Art.40 al.(1), lit.c) în redacţia LP216 din 17.09.10, MO191-193/01.10.10 art.634]

    d) monitorizează, în condiţiile alin.(1) lit.b), conţinutul serviciilor de programe oferite de radiodifuzori şi oferta de servicii de programe asigurate de distribuitorii de servicii, periodic şi ori de cîte ori consiliul consideră necesar sau este sesizat cu privire la nerespectarea de către radiodifuzorul sau distribuitorul de servicii a prevederilor legale, a normelor de reglementare în domeniu sau a obligaţiilor înscrise în licenţa de emisie;
    d1) monitorizează și supraveghează respectarea de către radiodifuzorii și distribuitorii de servicii a prevederilor prezentului cod privind asigurarea securității informaționale;
    [Art.40 al.(1), lit.d1) introdus prin LP257 din 22.12.17, MO7-17/12.01.18 art.38; în vigoare 10.02.18]
    e) oferă avizul referitor la Caietul de sarcini al radiodifuzorului public;
    f) adoptă codul de conduită al radiodifuzorilor în vederea conceperii şi comunicării audiovizuale a serviciilor de programe în conformitate cu prezentul cod şi standardele europene;
    g) sesizează Consiliul de Observatori al instituţiei publice naţionale a audiovizualului Compania "Teleradio-Moldova" asupra devierilor serviciilor de programe de la rigorile prevăzute în licenţa de emisie;  
    h) aprobă regulile de audit intern ale radiodifuzorilor publici;
    i) la propunerea Consiliului de Observatori, decide referitor la instituirea, reorganizarea sau încetarea activităţilor subdiviziunilor radiodifuzorului public naţional;
    j) stabileşte condiţiile, criteriile şi procedura de acordare a licenţelor de emisie;
    k) stabileşte procedura de acordare a autorizaţiei de retransmisie;
    l) eliberează licenţe de emisie şi autorizaţii de retransmisie a serviciilor de programe;
    m) emite decizii cu caracter de norme de reglementare în vederea exercitării  atribuţiilor sale prevăzute în prezentul cod.
    (2) Instrucţiunile şi recomandările emise de Consiliul Coordonator al Audiovizualului se fac publice prin plasarea lor pe pagina web a Consiliului Coordonator al Audiovizualului şi prin publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
   
[Art.40 al.(2) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    (3) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul Coordonator al Audiovizualului adoptă decizii obligatorii, care intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepţia deciziilor prevăzute la art. 38 alin. (8).
   
[Art.40 al.(3) modificat prin LP84 din 13.04.12, MO103/29.05.12 art.349]
    (4) Toate deciziile Consiliului Coordonator al Audiovizualului sînt motivate. Deciziile, inclusiv motivarea, se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web.
    (5) Deciziile Consiliului Coordonator al Audiovizualului  pot fi contestate în instanţă de contencios administrativ de către orice persoană care se consideră prejudiciată de acestea.
    Articolul 41. Obligaţiile Consiliului Coordonator al Audiovizualului
    (1) În calitatea sa de garant al apărării interesului public în domeniul comunicării audiovizuale pe principii democratice şi a drepturilor consumatorului de programe, Consiliul Coordonator al Audiovizualului este obligat să asigure:
    a) supravegherea respectării exprimării pluraliste de idei şi de opinii în cadrul programelor transmise de radiodifuzorii aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova;
    b) încurajarea liberei concurenţe;
    c) un raport echilibrat între serviciile de programe oferite de radiodifuzorii naţionali şi cele oferite de radiodifuzorii locali şi regionali;
    d) protejarea demnităţii umane, respectarea drepturilor omului, inclusiv a principiului egalităţii între femei şi bărbaţi, şi protejarea minorilor;
   
[Art.41 al.(1), lit.d) modificată prin LP71 din 14.04.16, MO140-149/27.05.16 art.291]
    e) protejarea spaţiului informaţional, patrimoniului lingvistic şi cultural-naţional, inclusiv a culturii şi limbilor minorităţilor naţionale, neadmițind utilizarea limbajului sexist;
   
[Art.41 al.(1), lit.e) modificată prin LP71 din 14.04.16, MO140-149/27.05.16 art.291]
    f) transparenţa mijloacelor de informare în masă din domeniul audiovizualului;
    g) transparenţa activităţii proprii.
    Articolul 42. Componenţa Consiliului Coordonator al Audiovizualului
    (1) Consiliul Coordonator al Audiovizualului este compus din 9 membri, desemnaţi de Parlamentul Republicii Moldova. La desemnarea componenţei Consiliului Coordonator al Audiovizualului se va respecta cota minimă de reprezentare de 40% pentru ambele sexe.
    [Art.42 al.(1) modificat prin LP71 din 14.04.16, MO140-149/27.05.16 art.291]
    (2) Candidaţii la funcţia de membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului  vor fi selectaţi de comisia parlamentară de profil şi de Comisia parlamentară juridică, pentru numiri şi imunităţi, care, ulterior, îi vor înainta Parlamentului spre confirmare. Candidaţii la funcţia de membru al consiliului pot fi propuşi de asociaţii obşteşti, fundaţii, asociaţii sindicale, asociaţii de patroni, culte religioase. Dosarele candidaţilor se depun la comisia de profil. La înaintarea spre confirmare de către Parlament a candidaţilor, comisia de profil prezintă un raport, iar Comisia juridică, pentru numiri şi imunităţi, un coraport.
    (3) Membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului sînt numiţi prin hotărîre de Parlament. În cazul cînd un candidat la funcţia de membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului nu întruneşte numărul necesar de voturi, comisia parlamentară de profil şi Comisia parlamentară juridică, pentru numiri şi imunităţi înaintează, în termen de 2 săptămîni, o nouă candidatură.
   
[Art.42 al.(3) modificat prin LP42-XVIII din 20.10.09, MO157/22.10.09 art.442]
    (4) Poate candida la funcţia de membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului  persoana care întruneşte următoarele condiţii:
    a) are studii superioare şi experienţă de cel puţin 5 ani în unul dintre domeniile: audiovizualului, tehnologiilor de comunicare, dreptului, finanţelor, contabilităţii, gestiunii întreprinderilor, elaborării programelor sau informaţiilor în orice instituţie de creaţie;
    b) a împlinit 25 de ani şi nu a atins vîrsta legală de pensionare;
    c) cunoaşte limba de stat a Republicii Moldova;
    d) nu are antecedente penale;
   
e) nu are în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri cu privire la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale;

   
[Art.42 al.(4), lit.e) modificată prin  LP305 din 21.12.17, MO7-17/12.01.18 art.66]
    [Art.42 al.(4), lit.e) introdusă prin LP102 din 21.07.16, MO256-267/12.08.16 art.547; în vigoare 12.11.16]
   
f) nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.
    [Art.42 al.(4), lit.f) introdusă prin LP74 din 26.04.18, MO235-244/29.06.18 art.368]
    Articolul 43. Membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului
    (1) Membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului  sînt garanţi ai interesului public şi nu reprezintă autoritatea care i-a propus.
    (2) Durata mandatului membrilor Consiliului Coordonator al Audiovizualului este de 6 ani. Reînnoirea componenţei Consiliului Coordonator al Audiovizualului se efectuează eşalonat: iniţial, se aleg 3 candidaţi pe un termen de 6 ani, 3 pentru 4 ani şi 3 pentru 2 ani. La expirarea termenelor iniţiale, în temeiul propunerilor făcute la solicitarea comisiei parlamentare de profil şi a Comisiei parlamentare juridice, pentru numiri şi imunităţi, în baza sesizării Consiliului Coordonator al Audiovizualului, alţi membri ai Consiliului Coordonator al Audiovizualului se numesc pe un termen de 6 ani.
    (3) Pe durata mandatului, membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului  sînt inamovibili, cu excepţia perioadei rezervate pentru renunţarea la incompatibilităţile specificate în prezentul cod.
    (4) O persoană nu poate deţine consecutiv două mandate de membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului.
    (5) Vacanţa funcţiei de membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului  poate interveni în caz de:
    a)  demisie;
    b)  expirare a termenului de deţinere a  funcţiei;
    c)  condamnare prin hotărîre judecătorească definitivă;
 
   c1) rămînere definitivă a actului de constatare prin care s-a stabilit emiterea/adoptarea de către acesta a unui act administrativ
, încheierea directă sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, luarea sau participarea la luarea unei decizii cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese;
   
[Art.43 al.(5), lit.c1) modificată prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    [Art.43 al.(5), lit.c1) introdusă prin LP181 din 19.12.11, MO1-6/06.01.12 art.4; în vigoare 01.03.12]
    
c2) aflare în incompatibilitate, fapt stabilit prin actul de constatare rămas definitiv;
    [Art.43 al.(5), lit.c2) introdusă prin LP181 din 19.12.11, MO1-6/06.01.12 art.4; în vigoare 01.03.12]
   
c3) nedepunere a declarației de avere și interese personale sau refuz de a o depune, în condițiile art. 27 alin. (8) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate;
    [Art.43 al.(5), lit.c3) introdusă prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    c4) dispunere de către instanța de judecată, prin hotărîre irevocabilă, a confiscării averii nejustificate;
    [Art.43 al.(5), lit.c4) introdusă prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    d)  pierdere a cetăţeniei Republicii Moldova;
    e)  incapacitate mentală sau fizică;
    f)  atingere a vîrstei legale de pensionare.
    (6) Membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului deţin funcţii de demnitate publică obţinute prin numire.
    [Art.43 al.(6) în redacţia LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696]
    (7) După aprobare de către Parlament, membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului depun în şedinţa în plen a Parlamentului următorul jurămînt:
    "Jur să respect Constituţia şi legile Republicii Moldova, să apăr drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, să-mi îndeplinesc cu onoare, conştiinţă şi fără părtinire atribuţiile ce-mi revin potrivit funcţiei, să nu fac declaraţii politice pe parcursul validităţii mandatului."
    Articolul 44. Incompatibilităţi cu funcţia de membru al Consiliului
                         Coordonator al Audiovizualului
    (1) Funcţia de membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului  este incompatibilă cu orice altă  funcţie publică sau privată, cu excepţia celor ştiinţifice şi didactice.
    (2) În timpul exercitării mandatului, membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului  nu pot face parte din partide sau din alte organizaţii politice.
    (3) Membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului, rudele lor de sînge şi afinii lor nu au dreptul să deţină, direct sau indirect, acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale cu activităţi în domenii în care s-ar afla în conflict de interese cu calitatea de membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului ori să beneficieze financiar în alt mod de calitatea de membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului.
    (4) Membrul Consiliului Coordonator al Audiovizualului care, în momentul numirii, se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin.(1) şi (2) are la dispoziţie un termen de cel mult 30 de zile pentru a renunţa la calitatea sau la acţiunile respective, perioadă în care nu are drept de vot în cadrul Consiliului Coordonator al Audiovizualului.
    (5) În cazul în care nu respectă prevederile prezentului articol, persoana  este demisă de drept, locul său devenind vacant.
    Articolul 45. Preşedintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului
    (1) Consiliul Coordonator al Audiovizualului este condus de un preşedinte, care deţine funcţie de demnitate publică, ales prin vot deschis din rîndul membrilor Consiliului, cu majoritatea simplă de voturi ale acestora.
   
[Art.45 al.(1) modificat prin LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696]
    (2) Preşedintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului este responsabil de activitatea consiliului şi de buna exercitare a funcţiilor acestuia.
    (3) Preşedintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului  sau un membru abilitat al consiliului:
    a) reprezintă consiliul în ţară şi peste hotare, în relaţiile cu autorităţile publice şi cu persoane fizice şi juridice;
    b) reprezintă Republica Moldova în organizaţii internaţionale în probleme ce ţin de mijloacele de informare electronice.
    (4) Preşedintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului:
    a) prezidează şedinţele acestuia;
    b) gestionează mijloacele lui financiare;
    c) numeşte în funcţie, modifică, suspendă şi încetează, în condiţiile legii, raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici, angajează personalul contractual, modifică, suspendă şi încetează raporturile de muncă ale personalului contractual al Consiliului, promovînd în politica de cadre principiul egalităţii între femei şi bărbaţi;
   
[Art.45 al.(4), lit.c) modificată prin LP71 din 14.04.16, MO140-149/27.05.16 art.291]
    [Art.45 al.(4), lit.c) în redacţia LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696]
    d) încheie contractele de rigoare  cu persoane fizice şi juridice.
    (5) În absenţa preşedintelui, Consiliul Coordonator al Audiovizualului  este condus de vicepreşedinte.
    (6) Vicepreşedintele este ales de către consiliu prin vot deschis cu majoritatea  de voturi ale membrilor lui.
    (7) În caz de vacanţă a funcţiei de preşedinte sau de vicepreşedinte, se procedează la alegerea, în condiţiile alin.(1) şi (3), a preşedintelui sau vicepreşedintelui.
   (8) Cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea mandatului membrilor Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Preşedintele consiliului notifică Preşedintele Parlamentului despre acest fapt, iar Preşedintele Parlamentului anunţă comisia de profil parlamentară şi Comisia parlamentară juridică, pentru numiri şi imunităţi, la prima şedinţă în plen a Parlamentului, despre începutul procedurii de desemnare a noi membri ai Consiliului Coordonator al Audiovizualului.
    (9) Preşedintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului este ordonator principal de credite.
    Articolul 46. Remunerarea membrilor Consiliului
    Coordonator al Audiovizualului
    Membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului sînt remuneraţi pe parcursul termenului de validitate cu un salariu în proporţie de 90% din salariul de funcţie al preşedintelui consiliului.
   
Articolul 461. Personalul Consiliului Coordonator al Audiovizualului
    Personalul Consiliului Coordonator al Audiovizualului este compus din funcţionari publici, supuşi reglementărilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, şi personal contractual, care desfăşoară activităţi auxiliare, supus reglementărilor legislaţiei muncii.
    [Art.461 introdus prin LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696]
    Articolul 47. Finanţarea Consiliului Coordonator al Audiovizualului
    (1) Finanţarea Consiliului Coordonator al Audiovizualului va acoperi costul estimativ al tuturor activităţilor, astfel încît acesta să-şi exercite efectiv, eficient şi plenar atribuţiile.
    (2) Consiliul Coordonator al Audiovizualului se finanțează de la bugetul de stat în limita alocațiilor bugetare aprobate, inclusiv din venituri colectate din:
    a) taxele anuale de acoperire a cheltuielilor de reglementare, plătite de radiodifuzori, în proporție de 1% din cifra de afaceri anuală;
    b) donații.
    [Art.47 al.(2) în redacția LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 01.01.19]
    (3) Cota-parte a bugetului Consiliului Coordonator al Audiovizualului provenită din veniturile colectate va constitui Fondul de susţinere a radiodifuzorilor, care va avea un regulament separat, elaborat şi publicat de consiliu. Fondul de susţinere a radiodifuzorilor nu poate fi utilizat pentru remunerarea membrilor consiliului şi angajaţilor lui.
    [Art.47 al.(3) modificat prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    (31) Subvenţiile de la bugetul de stat, oferite radiodifuzorilor publici în conformitate cu prevederile prezentului Cod, nu se iau în calcul la stabilirea taxei de acoperire a cheltuielilor de reglementare.
    [Art.47 al.(31) introdus prin LP172-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.543]
    (4) Bugetul Consiliului Coordonator al Audiovizualului se elaborează, se aprobă și se administrează în conformitate cu principiile, regulile și procedurile prevăzute de Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014.
    [Art.47 al.(4) în redacția LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    (5) Propunerile înaintate de Consiliul Coordonator al Audiovizualului privind organigrama sa vor fi discutate şi aprobate la şedinţa în plen a Parlamentului.
   
[Art.47 al.(5) modificat prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    (6) Consiliul Coordonator al Audiovizualului publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova raport anual cu privire la activitatea sa financiară.
    Articolul 48. Organizarea şi funcţionarea Consiliului Coordonator
                         al Audiovizualului
    (1) Consiliul Coordonator al Audiovizualului este convocat în şedinţă de constituire de către cel mai în vîrstă membru al său.
    (2) Consiliul Coordonator al Audiovizualului elaborează propriul statut, aprobat ulterior de Parlament.
    (3) În îndeplinirea funcţiilor şi a atribuţiilor ce îi revin potrivit prezentului cod, Consiliul Coordonator al Audiovizualului  adoptă, în şedinţe deschise, decizii cu votul majorităţii membrilor săi.
    (4) În vederea exercitării atribuţiilor sale, Consiliul Coordonator al Audiovizualului  îşi constituie o structură funcţională proprie, inclusiv structuri teritoriale de control şi monitorizare, prevăzute în statut.
    (5) Pentru corelaţia dintre Strategia de acoperire a teritoriului naţional cu servicii de programe audiovizuale şi Planul naţional de repartizare a frecvenţelor radioelectrice terestre pentru comunicare audiovizuală, pentru studierea problemelor legate de utilizarea spectrului radioelectric destinat comunicării audiovizuale şi a problemelor privind noile dezvoltări tehnologice cu impact asupra comunicării audiovizuale, se instituie o comisie consultativă mixtă, compusă din membri propuşi de Consiliul Coordonator al Audiovizualului  şi membri propuşi de organul central de specialitate al administraţiei publice.
   
[Art.48 al.(5) modificat prin LP167 din 31.07.15, MO254-257/11.09.15 art.485]
    (6) Comisia consultativă mixtă adoptă propriul regulament, aprobat de conducerea celor două autorităţi.
    Articolul 49. Supravegherea şi controlul activităţii
                         Consiliului Coordonator al Audiovizualului
    (1) Activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului este supravegheată de Parlament, prin dezbaterea raportului anual al consiliului.
    (2) Raportul anual al Consiliului Coordonator al Audiovizualului se depune în Parlament pînă la data de 1 februarie.
    (3) În situaţia în care Parlamentul respinge raportul anual al Consiliului Coordonator al Audiovizualului, acesta este obligat ca, în termen de 30 de zile, să prezinte un program de măsuri concrete pentru remedierea carenţelor semnalate.
    (4) Odată cu prezentarea raportului Consiliului Coordonator al Audiovizualului, comisia parlamentară de profil prezintă un aviz asupra legalităţii activităţilor consiliului, asupra corectitudinii şi transparenţei operaţiunilor financiare.
    (5) În îndeplinirea misiunii sale în interesul public, Consiliul Coordonator al Audiovizualului are obligaţia de a face publice rapoartele trimestriale privind modul în care îşi exercită atribuţiile.
Capitolul VII
RADIODIFUZORII PUBLICI
    Articolul 50. Statutul juridic al radiodifuzorului public naţional
                         instituţia publică naţională a audiovizualului Compania
                          "Teleradio-Moldova"
    (1) Instituţia publică naţională a audiovizualului Compania "Teleradio-Moldova" (în continuare - compania) este un serviciu public de radiodifuziune şi televiziune independent editorial, precum şi în activitatea sa de creaţie, autonom instituţional, constituit în baza capitalului financiar public, care, în condiţiile prezentului cod, oferă servicii de programe întregii societăţi din Republica Moldova, cu acoperire a întregului teritoriu al Republicii Moldova.
    (2) Compania uzează de drepturile unei persoane juridice de drept public.
    (3) Statutul companiei este aprobat de Consiliul de Observatori.
    Articolul 51. Atribuţiile companiei
    (1) Atribuţiile companiei sînt:
    a) elaborarea, producerea, difuzarea emisiunilor radiofonice şi televizate despre realităţile sociale, politice şi economice interne şi internaţionale, precum şi din domeniile culturii, agrementului, învăţămîntului, educaţiei, sportului, emisiuni pluraliste, imparţiale, inovative, marcate de calitatea înaltă şi integritatea programului, menite să asigure informarea corectă, imparţială, echidistantă a consumatorilor, respectînd echilibrul politic, libertatea de exprimare, de creaţie şi de convingeri;
    b) promovarea valorilor patrimoniului naţional, implementarea politicii lingvistice a instituţiei în conformitate cu prevederile prezentului cod;
    c) prezentarea către public a realizărilor culturii, ştiinţei mondiale şi a celor naţionale, promovarea valorilor civilizaţiei contemporane în genere;
   d) cultivarea demnităţii umane, toleranţei, moralei publice, spiritului civic, a valorilor democratice, unităţii naţionale, adevărului, justiţiei, ţinîndu-se cont de convingerile morale, politice şi religioase ale diferitelor categorii ale populaţiei;
    e) transmiterea onestă, fidelă, echidistantă a informaţiilor în cadrul programelor de ştiri;
    f) asigurarea dreptului la informare al tuturor categoriilor de cetăţeni ai Republicii Moldova, inclusiv al minorităţilor naţionale;
    g) respectarea dreptului jurnaliştilor de a elabora şi, în consecinţă, de a respecta codul deontologic al  jurnalistului, specificînd normele profesionale în domeniu;
    h) asigurarea înregistrării evenimentelor şi lucrărilor semnificative din punct de vedere al culturii şi istoriei naţionale, păstrarea înregistrărilor pentru viitoarele generaţii, realizarea producţiei proprii în parametrii prevăzuţi de cod;
    i) realizarea emisiunilor cognitive şi de divertisment destinate copiilor de diverse vîrste, adolescenţilor, tinerilor;
    j) favorizarea dezbaterilor democratice, schimburilor de opinie între diversele categorii ale populaţiei, precum şi integrarea în societate a cetăţenilor;
    k) implementarea noilor tehnologii de producere şi difuzare a serviciilor de programe şi serviciilor în domeniul comunicaţiei audiovizuale.
    (2) Pentru a încuraja şi promova realizarea producţiei autohtone şi a asigura ca programele sale să ofere o varietate largă de opinii şi perspective, compania va tinde să obţină 20% din serviciile sale de programe de la producătorii independenţi din Republica Moldova.
    (3) Compania are dreptul să înregistreze sau să transmită în direct fără plată şedinţe ale Parlamentului, Guvernului, dezbateri publice ale autorităţilor publice, mitinguri, demonstraţii, procesiuni, manifestaţii, întruniri de ordin comemorativ, religios, alte acţiuni cu caracter public, indiferent de locul lor de desfăşurare.
    (4) Compania poate avea în structura sa birouri publice teritoriale, alte unităţi funcţionale autonome.
    Articolul 52. Independenţa editorială
    (1) Independenţa editorială a companiei este garantată prin lege. Nu se admit ingerinţe operate de autorităţi publice şi nici influenţa vreunui partid, organizaţii comerciale, economice, social-politice, sindicale şi de alt ordin.
    (2) Independenţa editorială şi de creaţie include dreptul exclusiv al organelor de conducere ale companiei de a adopta, în limitele stabilite de prezentul cod, decizii cu privire la:
    a)  elaborarea politicii editoriale, adoptarea şi modificarea grilei de emisie a companiei;
    b) organizarea activităţii editoriale şi de creaţie;
    c) conceperea şi producerea programelor, inclusiv a celor de ştiri şi actualităţi;
    d) alte activităţi stabilite de prezentul cod  şi/sau de Consiliul de Observatori al companiei.
    (3) Organele de conducere ale companiei sînt obligate să asigure, în cadrul instituţiei, independenţa editorială, accesul angajaţilor de specialitate la informaţie, libertatea de creaţie, respectarea drepturilor fundamentale ale omului.
    (4) Organele de conducere ale companiei vor adopta reglementări detaliate cu privire la organizarea activităţii, astfel încît să evite influenţele de orice natură asupra procesului editorial şi de creaţie al companiei.
    Articolul 53. Publicitate, teleshopping şi sponsorizare
    Compania va plasa publicitatea şi programele sponsorizate conform prevederilor art.19 alin.(5)-(8), (10)-(12) şi (14), art.20-22. Inserarea emisiunilor de teleshopping în serviciile de programe ale companiei este interzisă.
    Articolul 54. Obiectul de activitate al radiodifuzorului public naţional
    Compania are ca obiect de activitate:
   a) realizarea emisiunilor de radio şi de televiziune în limba de stat a Republicii Moldova, precum şi în limbile minorităţilor naţionale sau în alte limbi de circulaţie internaţională, cu scop informativ, cultural, educativ şi de divertisment, ţinîndu-se cont de prevederile prezentului cod;
    b) difuzarea emisiunilor prin staţii şi mijloace tehnice aflate în proprietate sau prin reţele, închiriate, de comunicaţii electronice audiovizuale, radioelectrice, inclusiv prin satelit, cablu sau prin alte mijloace tehnice;
    c) realizarea emisiunilor radiofonice şi de televiziune, înregistrărilor pe orice fel de suport, filmelor artistice, spectacolelor de televiziune, serialelor de televiziune, filmelor ştiinţifice, documentare, necesare serviciilor de programe proprii şi pentru schimb cu organizaţii similare din ţară şi din străinătate. Acestea pot fi realizate în studiourile proprii sau în colaborare cu alţi parteneri interni sau externi;
    d) organizarea de concerte, festivaluri şi spectacole cu public, concursuri, jocuri de inteligenţă sau aleatorii, încheierea de contracte cu artişti şi impresari din ţară şi din străinătate pentru emisiunile, concertele şi spectacolele pe care le organizează, plătind onorarii şi efectuînd încasări în condiţiile legii;
    e) realizarea de activităţi publicitare prin emisiuni şi publicaţii proprii pentru beneficiari din ţară şi din străinătate;
    f) organizarea activităţii de documentare în probleme specifice, editarea şi transmiterea spre difuzare a programelor, materialelor publicitare şi a altor publicaţii legate de activitatea radiofonică şi de televiziune;
   g) desfăşurarea activităţii de cercetare şi proiectare, efectuarea lucrărilor specifice tehnicii audio şi video, urmărirea rezultatelor cercetării ştiinţifice şi valorificarea acestora în condiţiile legii, promovarea progresului tehnic şi ştiinţific în activitatea instituţiei;
    h) efectuarea operaţiunilor de comerţ exterior cu producţie audiovizuală şi a plăţilor în lei şi în valută, în condiţiile legii;
    i) încheierea, la solicitare şi după caz, a acordurilor cu organizaţii similare din străinătate în vederea realizării, coproducerii şi difuzării peste hotare a producţiei proprii, schimbului de realizatori de emisiuni şi de corespondenţi, oferindu-se posibilitatea unei informări reciproce directe asupra realităţilor din Republica Moldova şi din ţările respective;
    j) organizarea activităţii birourilor publice teritoriale ale audiovizualului;
    k) orice alte activităţi prevăzute în prezentul cod şi în Statutul companiei.
    Articolul 55. Conducerea companiei
    Conducerea companiei este exercitată de:
    - Consiliul de Observatori;
    - preşedintele companiei;
    - directorul radiodifuziunii şi directorul televiziunii.
    Articolul 56. Componenţa Consiliului de Observatori
   (1) Consiliul de Observatori este compus din 9 membri, personalităţi publice cu calificări profesionale în diferite domenii cum ar fi cultura, arta, cinematografia, jurnalismul, dreptul, gestiunea financiară şi gestiunea întreprinderii comerciale, relaţiile cu publicul, relaţiile internaţionale, domeniul academic, mass-mediei şi ingineriei.
    (2) Membrii Consiliului de Observatori desfăşoară activitate în nume propriu şi nu reprezintă nici un alt interes extern pentru companie decît interesul public. Ei nu solicită şi nu acceptă, din partea persoanelor interesate din afara companiei, instrucţiuni legate de activităţile Consiliului de Observatori.
    (3)  Membrii Consiliului de Observatori sînt desemnaţi de Parlament, potrivit următoarei proceduri:
    a) Consiliul Coordonator al Audiovizualului emite o invitaţie publică pentru candidaţii la funcţia de membru al Consiliului de Observatori, făcînd publice criteriile pentru suplinirea funcţiei şi termenul limită pentru depunerea ofertelor;
   b) Consiliul Coordonator al Audiovizualului selectează şi prezintă Parlamentului cîte 2 candidaţi pentru fiecare post vacant. Scopul urmărit de acest proces este selectarea unor candidaţi calificaţi, cu o pregătire profesională variată şi integritate personală, chemaţi să conducă radiodifuzorul public;
    c) Parlamentul numeşte în funcţie membrii Consiliului de Observatori prin hotărîre la propunerea comisiei parlamentare de profil şi a Comisiei parlamentare juridice, numiri şi imunităţi. Cel puţin 2 membri vor fi femei şi cel puţin 2 membri ai Consiliului de Observatori vor avea calificări profesionale în domeniul gestionării financiare şi gestionării întreprinderii comerciale.
    [Art.56 al.(3), lit.c) modificată prin LP42-XVIII din 20.10.09, MO157/22.10.09 art.442]
    (4) Durata mandatului de membru al Consiliului de Observatori este de 4 ani.
    (5) Iniţial, 3 membri ai Consiliului de Observatori sînt desemnaţi pentru un mandat de 2 ani, 3 pentru un mandat de 3 ani şi 3 pentru un mandat de 4 ani.
    (6)  Consiliul de Observatori îşi desfăşoară activitatea în baza propriului regulament.
    (7) Modul de activitate al Consiliului de Observatori este şedinţa deschisă, care se convoacă de cîte ori este nevoie pentru îndeplinirea atribuţiilor sale.
    (8)  Consiliul de Observatori îşi alege, cu votul majorităţii membrilor săi, preşedintele şi secretarul.
    (9) Consiliul de Observatori desfăşoară activitate fără remuneraţie, cu excepţia secretarului, care este angajat cu zi deplină de muncă şi remunerat de companie. Mărimea remuneraţiei secretarului este stabilită de consiliu. Celorlalţi membri ai Consiliului de Observatori compania le acordă, pentru participare la fiecare şedinţă, remuneraţie în proporţie de 20% din salariul lunar al preşedintelui său. Remuneraţia membrului Consiliului de Observatori plătită pe parcursul a 30 de zile nu poate depăşi 50% din salariul preşedintelui companiei.
    Articolul 57. Exigenţe şi incompatibilităţi
    (1) Este în drept să candideze la funcţia de membru al Consiliului de Observatori persoana care:
    a) este cetăţean al Republicii Moldova;
    b) are studii superioare în unul din domeniile enumerate la art.56 alin.(1);
    c) cunoaşte limba de stat a Republicii Moldova;
    d) nu are antecedente penale;
   
e) nu are în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri cu privire la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale;
     [Art.57 al.(1), lit.e) modificată prin  LP305 din 21.12.17, MO7-17/12.01.18 art.66]
    [Art.57 al.(1), lit.e) introdusă prin LP102 din 21.07.16, MO256-267/12.08.16 art.547; în vigoare 12.11.16]
   
f) nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.
    [Art.57 al.(1),, lit.f) introdusă prin LP74 din 26.04.18, MO235-244/29.06.18 art.368]
    (2) Funcţia de membru al Consiliului de Observatori este incompatibilă cu:
    a) statutul de parlamentar, de membru al Guvernului, de membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului;
    b) calitatea de deţinător, direct sau indirect, de acţiuni sau părţi ale fondului statutar al societăţilor comerciale cu activităţi în domenii în care s-ar afla în conflict de interese cu calitatea de membru al Consiliului de Observatori;
    c) statutul de salariat al companiei;
    d) calitatea de membru de partid.
    Articolul 58. Atribuţiile Consiliului de Observatori
    Consiliul de Observatori are următoarele atribuţii:
    a) aprobă statutul companiei şi modificările la el;
    b) aprobă Caietul de sarcini al companiei, care include planul financiar şi declaraţia politicii editoriale a companiei;
    c) evaluează performanţa companiei şi conducerii ei, publicînd rapoarte anuale şi recomandări;
    d) aprobă instituirea, reorganizarea sau încetarea activităţilor subdiviziunilor companiei, inclusiv ale birourilor ei teritoriale;
    e) organizează întîlniri publice cu reprezentanţi ai diferitelor categorii ale auditoriului din Republica Moldova pentru a efectua studii de audienţă;
    f) confirmă în funcţie, în bază de concurs, preşedintele companiei, directorul radiodifuziunii şi directorul televiziunii;
    g) sesizează, din oficiu şi la solicitare, asupra încălcării prezentului cod şi a altor legi în vigoare, comise de companie, înaintînd preşedintelui ei demersuri de intrare în legalitate.
    Articolul 59. Vacanţa funcţiei de membru al Consiliului de Observatori
    Vacanţa funcţiei de membru al Consiliului de Observatori intervine în caz de:
    a) demisie;
    b) expirare a mandatului;
    c) condamnare prin hotărîre judecătorească  definitivă;
    d) pierdere a cetăţeniei Republicii Moldova;
    e) incapacitate mentală sau fizică;
    f) absenţă consecutivă şi nejustificată de la şedinţele Consiliului de Observatori.
    Articolul 60. Preşedintele companiei
    (1) Preşedintele companiei exercită conducerea ei generală pe principii de independenţă decizională, este responsabil de formarea serviciilor de programe  în corespundere cu principiile de comunicare audiovizuală prevăzute în prezentul cod şi în alte legi în vigoare, de gestionarea eficientă a companiei, de toate activităţile ei financiare.
    (2) Preşedintele reprezintă compania în instanţă de judecată, în relaţiile ei cu alte instituţii şi organizaţii din Republica Moldova şi străinătate, semnînd în numele companiei contracte şi acorduri.
    (3) Preşedintele are următoarele atribuţii:
    a) asigură, în limitele stabilite de prezentul cod şi de Statutul companiei, administrarea ei curentă;
    b) asigură executarea deciziilor Consiliului de Observatori, a prevederilor expuse în licenţa de emisie, a acordurilor încheiate de companie;
   c) aprobă, la propunerea directorului radiodifuziunii şi a directorului televiziunii, ordine cu privire la buna funcţionare a utilajului tehnic al companiei, efectuarea operaţiunilor economice, comerciale şi financiare, recrutarea, perfecţionarea, angajarea şi concedierea personalului ei, promovînd în politica de cadre principiul egalităţii între femei şi bărbaţi;
   
[Art.60 al.(3), lit.c) modificată prin LP71 din 14.04.16, MO140-149/27.05.16 art.291]
   d) de comun acord cu directorul radiodifuziunii şi directorul televiziunii, cu şefii departamentelor companiei, elaborează şi propune spre adoptare Consiliului de Observatori Statutul companiei, Caietul de sarcini, acţiunile de instituire, reorganizare a subvidiziunilor companiei şi încetare a activităţilor acestora;
    e)  exercită alte atribuţii ce-i revin conform prezentului cod şi Statutului companiei.
    (4) Preşedintele companiei este numit în funcţie pentru un mandat de 5 ani.
    (5) Pentru suplinirea funcţiei de preşedinte al companiei, Consiliul de Observatori  anunţă concurs şi elaborează ad-hoc un regulament de desfăşurare a concursului.
    (6) Despre data desfăşurării concursului şi rigorile stabilite faţă de candidaţi, Consiliul de Observatori publică un anunţ în Monitorul Oficial al Republicii  Moldova şi pe pagina sa web.
    (7) Pentru a asigura transparenţa concursului, Regulamentul de desfăşurare a concursului, care va include şi rigorile faţă de candidaţi, numele candidaţilor, CV-urile lor, precum şi proiectele lor de intenţie asupra strategiei de dezvoltare a companiei, va fi făcut public.
    (8) Consiliul de Observatori confirmă candidatul în funcţia de preşedinte al companiei cu votul majorităţii membrilor săi.
   
[Art.60 al.(8) modificat prin LP42-XVIII din 20.10.09, MO157/22.10.09 art.442]
    (9) Salariul preşedintelui de companie este stabilit de Consiliul de Observatori în mărime ce variază între 3 şi 5 salarii medii lunare ale personalului de creaţie al companiei, calculat în raport cu ultimele 3 luni de activitate a acesteia.
    (10) Preşedintele companiei poate fi destituit de către Consiliul de Observatori cu votul majorităţii membrilor Consiliului de Observatori.
   
[Art.60 al.(10) modificat prin LP42-XVIII din 20.10.09, MO157/22.10.09 art.442]
    (11) Preşedintele companiei trebuie să  corespundă  următoarelor exigenţe:
    a) să fie profesionist în domeniul de funcţionare a audiovizualului public, să posede capacităţi manageriale;
    b) să aibă studii superioare;
    c) să fie cetăţean al Republicii Moldova;
    d) să cunoască limba de stat a Republicii Moldova.
    (12) Funcţia de preşedinte al companiei este incompatibilă cu:
    a) calitatea de membru al unui organ de conducere sau de angajat, partener, acţionar, proprietar al unui radiodifuzor privat;
    b) calitatea de membru de partid sau de membru al unor alte organizaţii politice;
    c) funcţia de membru al Guvernului Republicii Moldova, deputat în Parlament sau alte funcţii remunerate în afara companiei;
    d) funcţia de membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului.
    (13) Funcţia de preşedinte al companiei este compatibilă cu activitatea în domeniile: didactic, ştiinţific, de creaţie în cadrul publicaţiilor de specialitate cu caracter literar, artistic, ştiinţific, social dacă aceasta nu contravine intereselor companiei.
    (14) Preşedintele companiei îşi exercită atribuţiile pînă la numirea succesorului său.
    Articolul 61. Directorul radiodifuziunii şi directorul televiziunii
    (1) Directorul radiodifuziunii şi directorul televiziunii sînt numiţi în funcţie pentru un mandat de 5 ani.
    (2) Directorul radiodifuziunii şi directorul televiziunii sînt numiţi în funcţie prin concurs, în condiţiile art.58.
    (3) De competenţa directorului radiodifuziunii ţine administrarea curentă a procesului de creaţie la postul de radio al companiei.
    (4) De competenţa directorului televiziunii ţine administrarea curentă a procesului de creaţie la postul de televiziune al companiei.
    (5) Directorul radiodifuziunii şi directorul televiziunii au următoarele atribuţii:
    a) înaintează preşedintelui companiei, în condiţiile legii, propuneri de angajare şi concediere a personalului radiodifuziunii/televiziunii, promovînd în politica de cadre principiul egalităţii între femei şi bărbaţi;
   
[Art.61 al.(5), lit.a) modificată prin LP71 din 14.04.16, MO140-149/27.05.16 art.291]
    b) aprobă competenţele şi atribuţiile unităţilor din componenţa radiodifuziunii/televiziunii;
    c) adoptă dispoziţii cu privire la modul de organizare şi funcţionare a organelor de conducere la nivel de subdiviziuni ale radiodifuziunii/televiziunii;
    d)  exercită  alte atribuţii ce le revin conform prevederilor prezentului cod, Statutului companiei şi directivelor preşedintelui ei.
    (6) Salariul directorului de radiodifuziune şi cel al directorului de televiziune sînt stabilite de Consiliul de Observatori, în mărime ce variază între 3 şi 4 salarii medii lunare ale personalului de creaţie al companiei, calculat în raport cu ultimele 3 luni de activitate a acesteia.
    (7) Directorul de radiodifuziune şi directorul de televiziune pot fi destituiţi doar în condiţiile art.60 alin.(10).
    (8) Exigenţele şi incompatibilităţile funcţiei de director al radiodifuziunii şi de director al televiziunii sînt similare celor expuse în art.60 alin.(11)-(13).
    Articolul 62. Caietul de sarcini
    (1) Caietul de sarcini se compune din două părţi distincte: planul financiar şi declaraţia politicii de programe (pentru companie şi, separat, pentru fiecare serviciu de programe) care servesc drept temei pentru asigurarea transparenţei şi susţinerii publice în activităţile companiei, precum şi pentru aprobarea bugetului ei anual.
    (2) Caietul de sarcini este elaborat de preşedintele companiei, de directorul radiodifuziunii, de cel al televiziunii, de şefii departamentelor companiei şi este aprobat de Consiliul de Observatori.
    (3) Planul financiar include:
    a) proiectul de buget, elaborat în condiţiile art.64;
    b) lista emiţătoarelor (proprii şi închiriate) utilizate de companie;
    c) proiecte de creare şi dezvoltare a subdiviziunilor teritoriale şi a reţelelor de reporteri conform prezentului cod şi tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte;
    d) principiile şi necesităţile remunerării angajaţilor companiei;
    e) proiecte de construcţii capitale, de reconstrucţii, echipamente tehnice şi de reutilare;
    f)  alte date.
    (4) Declaraţia politicii  de programe (pentru companie şi, separat, pentru fiecare serviciu în parte) include:
    a) lista canalelor de radio/televiziune, volumul emisiilor totale/zilnice;
    b)  volumul de emisie rezervat programelor în limba de stat şi limbile minorităţilor naţionale;
    c) volumul de emisie destinat ştirilor;
    d) volumul de emisie rezervat filmelor artistice şi documentare, spectacolelor, produse şi achiziţionate de companie;
    e) volumul de emisie anual afectat producţiei proprii;
    f) proiecte de schimb de programe cu ţări străine;
    g) volumul de emisie al programelor destinate ţărilor străine;
    h) alte date.
    Articolul 63. Proprietatea companiei
    (1) Compania posedă, utilizează şi dispune de proprietatea sa în conformitate cu legislaţia în vigoare, are dreptul să posede numai bunurile necesare exercitării funcţiilor specificate în statut.
    (2) Compania nu are dreptul:
    a) să asigure realizarea obligaţiilor unor alte persoane prin proprietatea sa ori să acţioneze ca partener al unei companii generale sau ca partener general al unui parteneriat limitat;
    b) să asigure realizarea obligaţiilor cu întreaga sa proprietate mobilă sau imobilă ori cu o parte din ea care depăşeşte 50 % din valoarea de bilanţ a întregii proprietăţi mobile sau imobile;
    c) să transmită proprietatea sa în mod gratuit sau pentru o plată mai mică decît valoarea obişnuită a acesteia ori  să acorde sponsorizări sau alte donaţii financiare;
    d) să acorde împrumuturi (credite) ori să arendeze în mod comercial bunuri cu obligaţia de a le achiziţiona (leasing financiar);
    e) să împrumute (să primească credite) ori  să ia bunuri în bază de acord comercial de arendă cu obligaţia de a le achiziţiona (leasing financiar) dacă, în urma unei astfel de tranzacţii, mărimea totală a plăţilor ce ţin de credit şi de leasing-ul financiar depăşeşte, în orice an, 10 % din veniturile bugetului din anul încheierii tranzacţiei.
    3) Împrumuturile pentru care Guvernul a oferit garanţie de stat nu se includ în categoria împrumuturilor specificate la alin.(2) lit.e). Consiliul de Observatori prezintă Guvernului solicitarea de acordare a garanţiei de stat pentru împrumuturi, iar acesta decide asupra iniţiativei legislative corespunzătoare.
    (4) Cu acordul prealabil al Consiliului de Observatori, compania poate să efectueze tranzacţii care implică:
    a) achiziţia sau încetarea unui pachet de acţiuni într-o companie;
    b) achiziţia, transmiterea sau încetarea activităţilor unei întreprinderi;
    c) ipotecarea sau transmiterea bunurilor imobile sau mobile înregistrate;
    d) împrumutul.
    (5) Emisiunile concepute şi realizate de companie îi aparţin cu titlu de proprietate. Condiţiile de păstrare şi arhivare a înregistrărilor audiovizuale şi a documentelor se stabilesc în Statutul companiei.
    Articolul 64. Bugetul companiei
    (1) Parlamentul garantează finanţarea sigură şi corespunzătoare a necesităţilor de activitate ale companiei.
    (2) Compania este finanţată din:
    a) subvenţii de la bugetul de stat, potrivit Caietului de sarcini;
    b) donaţii şi sponsorizări pentru proiecte speciale;
    c) sume obţinute prin acordarea dreptului la utilizare şi transmitere a proprietăţii, inclusiv a emisiunii;
    d) profitul  obţinut din organizarea evenimentelor publice în conformitate cu obiectul de activitate al companiei;
    e) venituri obţinute din publicitate;
    f) alte surse financiare a căror legitimitate nu vine în contradicţie cu prevederile actualului cod şi ale altor legi în vigoare.
   
(21) Subvențiile de la bugetul de stat se aprobă ca parte a bugetului autorității publice centrale responsabile de domeniul culturii și se acordă în limita alocațiilor prevăzute în legea anuală a bugetului de stat.
    [Art.64 al.(21) introdus prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 01.01.19]
    (3) Consiliul de Observatori elaborează proiectul bugetului companiei.
    (4) Bugetul aprobat şi rapoartele privind implementarea lui se fac publice.
    (5) Darea de seamă privind executarea bugetului se prezintă Parlamentului odată cu raportul anual şi va fi dat publicităţii.
    (6) Activitatea financiară a companiei este verificată periodic de către un serviciu de audit extern.
    Articolul 65. Radiodifuzorii publici regionali
    (1) În U.T.A. Găgăuzia funcţionează, în conformitate cu prezentul cod, la decizia Adunării sale Populare, radiodifuzorul public regional Compania "Teleradio-Găgăuzia".
    (2) În raioanele de pe malul stîng al Nistrului, după soluţionarea problemei transnistrene, la decizia autorităţilor publice regionale, va funcţiona radiodifuzorul public regional.
Capitolul VIII
RADIODIFUZORII PRIVAŢI
    Articolul 66. Crearea şi funcţionarea radiodifuzorilor privaţi
    (1) Radiodifuzorii privaţi se pot constitui de către persoane fizice şi persoane juridice.
    (2) În calitate de proprietari beneficiari ai radiodifuzorilor privaţi nu pot fi autorităţile publice de orice nivel, instituţiile de drept public finanţate de la bugetul de stat, partidele şi formaţiunile politice, întreprinderile şi instituţiile specializate în domeniul
comunicaţiilo electronice.
    [Art.66 al.(2) modificat prin LP28 din 05.03.15, MO105-109/01.05.15 art.179; în vigoare 01.11.15]
    (3) O persoană fizică sau juridică poate deţine cel mult două licenţe de emisie în aceeaşi unitate administrativ-teritorială sau zonă, fără posibilitatea de a deţine exclusivitatea și poate fi acționar majoritar la cel mult doi radiodifuzori.
    [Art.66 al.(3) modificat prin LP11 din 26.02.16, MO123-127/06.05.16 art.240]
    [Art.66 al.(3) modificat prin LP164 din 09.07.10, MO191-193/01.10.10 art.632]
    [Art.66 al.(4) abrogat prin LP11 din 26.02.16, MO123-127/06.05.16 art.240]
    (5) Radiodifuzorii privaţi se autofinanţează din veniturile obţinute din activităţi comerciale, din sponsorizări şi prestări de servicii.
 
   (6) Radiodifuzorii privaţi sînt obligaţi să facă publice următoarele informaţii: denumirea, adresa şi datele de contact ale administraţiei, lista cu numele proprietarului beneficiar/proprietarilor beneficiari şi datele privind cota lor de participare la capitalul social, lista membrilor consiliului şi/sau numele administratorului, numele realizatorilor/producătorilor de programe sau de emisiuni, semnalele postului de radio, simbolul postului de televiziune.
    [Art.66 al.(6) în redacția LP28 din 05.03.15, MO105-109/01.05.15 art.179; în vigoare 01.11.15]
   
(61) Orice modificare intervenită în informaţiile prevăzute la alin. (6) se publică pe pagina web a serviciului de programe, pentru care radiodifuzorii au obţinut licenţă de emisie, în termen de 2 zile de la efectuarea modificării, în cazul în care aceasta nu este supusă înregistrării, sau de la înregistrarea modificării şi se comunică în termen de 3 zile Consiliului Coordonator al Audiovizualului, care va actualiza de îndată informaţia pe pagina sa web.
    [Art.66 al.(61) introdus prin LP28 din 05.03.15, MO105-109/01.05.15 art.179; în vigoare 01.11.15]