HCNVMM43/9/2006
ID intern unic:  317028
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
HOTĂRÎRE Nr. 43/9
din  03.08.2006
cu privire la aprobarea, modificarea şi abrogarea
unor acte normative
Publicat : 25.08.2006 în Monitorul Oficial Nr. 134-137     art Nr : 464     Data intrarii in vigoare : 25.09.2006
    MODIFICAT
   
HCNPF19/14 din 23.04.18, MO157-166/18.05.18 art.670
    HCNPF9/9 din 01.03.12, MO170-174/17.08.12 art.987    În scopul stabilirii mecanismului de realizare a prevederilor legislaţiei în vigoare privind reorganizarea societăţilor pe acţiuni, în temeiul art. 1 alin. (1), art. 3 lit. b) şi art.8 lit. a) ale Legii nr. 192-XIV din 12.11.1998 privind Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare,
COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Instrucţiunea privind etapele reorganizării societăţii pe acţiuni.
    [Pct.2 abrogat prin HCNPF9/9 din 01.03.12, MO170-174/17.08.12 art.987]
    3. Se abrogă Hotărîrea CNVM nr. 76/6 din 29.12.97 cu privire la indicaţiile metodice referitor la procedura de schimb a hîrtiilor de valoare în legătură cu reorganizarea societăţilor pe acţiuni.
    4. Prezenta Hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PREŞEDINTELE
    COMISIEI NAŢIONALE
    A VALORILOR MOBILIARE                                    Dumitru URSU

    Nr. 43/9. Chişinău 3 august 2006.

Instrucţiune privind etapele reorganizării societăţii pe acţiuni
I. Dispoziţii generale
    1. Instrucţiunea privind etapele reorganizării societăţii pe acţiuni (în continuare - Instrucţiune) este elaborată în conformitate cu Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107 - XV din 06.06.2002, Legea nr. 1134-XIII din 02.04.1997 privind societăţile pe acţiuni, Legea nr. 192-XIV din 12.11.1998 privind Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi Legea nr. 199-XIV din 18.11.1998 cu privire la piaţa valorilor mobiliare.
    2. Prevederile prezentei Instrucţiuni se aplică în cazurile cînd cel puţin una din întreprinderile antrenate în procesul de reorganizare este o societate pe acţiuni şi reorganizarea se efectuează conform deciziei societăţii.
    3. În sensul prezentei Instrucţiuni se definesc următoarele noţiuni:
    3.1. Reorganizare - operaţiune de fuziune (contopire, absorbţie), de dezmembrare (divizare, separare) sau de transformare a societăţii efectuată în modul prevăzut de legislaţia în vigoare şi de prezenta Instrucţiune.
    3.2. Contractul de fuziune - document separat elaborat conform prevederilor legislaţiei în vigoare de către organele de conducere împuternicite ale societăţilor antrenate în procesul de fuziune de comun acord.
    3.3. Proiectul dezmembrării - document separat elaborat conform prevederilor legislaţiei în vigoare de către organul împuternicit al societăţii ce se reorganizează.
    3.4. Bilanţul consolidat - bilanţul contabil care se întocmeşte conform standardelor contabile de către societatea nou creată sau care va continua să funcţioneze după fuziune, în baza bilanţurilor contabile ce reflectă valoarea de piaţă a activelor societăţilor implicate în fuziune, precum şi succesiunea drepturilor şi obligaţiunilor acestora.
    3.5. Bilanţul de repartiţie - bilanţul contabil care se întocmeşte conform standardelor contabile de către societatea ce se reorganizează prin dezmembrare, care reflectă valoarea de piaţă a activelor societăţii, împărţirea activelor şi pasivelor societăţii precum şi succesiunea drepturilor şi obligaţiunilor acesteia.
    3.6. Act de transmitere - document separat întocmit de către societatea ce se reorganizează, care reflectă patrimoniul ce se transmite şi valoarea acestuia la preţurile de piaţă, drepturile şi obligaţiunile faţă de debitorii şi creditorii societăţii reorganizate care trec prin succesiune la societăţile existente sau la societăţile care urmează a fi înfiinţate.
    4. Pentru elaborarea bilanţului consolidat, bilanţului de repartiţie, actelor de transmitere şi altor documente aferente reorganizării, societăţile supuse reorganizării vor întreprinde măsurile necesare pentru evaluarea activelor sale la preţul de piaţă conform prevederilor art. 76 al Legii privind societăţile pe acţiuni.
    5. În cazurile prevăzute de legislaţia antimonopol reorganizarea societăţii poate fi efectuată numai cu permisiunea organului de stat abilitat.
    6. Estimarea valorilor mobiliare şi activelor ce se referă la ele se va efectua în scopul răscumpărării acţiunilor de la acţionarii ce vor vota împotriva deciziei de reorganizare.
II. Etapele reorganizării
    7. Reorganizarea societăţii pe acţiuni include următoarele etape:
    7.1. Elaborarea în dependenţă de forma reorganizării a proiectelor de documente necesare pentru adoptarea hotărîrilor de reorganizare (proiectul contractului de fuziune, proiectul dezmembrării, proiectul actului de transmitere, bilanţului consolidat, bilanţului de repartiţie, actele de constituire a societăţilor ce urmează a fi create, modificări la actele de constituire a societăţilor implicate în reorganizare);
    7.2. Adoptarea hotărîrilor aferente reorganizării de către fiecare societate implicată în reorganizare;
    7.3. Dezvăluirea informaţiei privind reorganizarea societăţii inclusiv către creditorii societăţii şi organele publice;
    7.4. Obţinerea autorizaţiei de reorganizare a societăţii de la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi după caz înregistrarea emisiunii valorilor mobiliare;
    7.5. Înregistrarea reorganizării în Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor;
    7.6.  Efectuarea înscrierilor în Registrul de stat al valorilor mobiliare aferente reorganizării;
    7.7. Introducerea modificărilor aferente reorganizării în Registrul deţinătorilor de valori mobiliare şi/sau închiderea conturilor personale după caz şi finalizarea reorganizării.
III. Elaborarea proiectelor de documente necesare
pentru adoptarea hotărîrilor de reorganizare
    8.  Reorganizarea prin fuziune.
    8.1. Fuziunea societăţilor se realizează prin contopire sau absorbţie:
    a) în cazul contopirii, societăţile participante la reorganizare îşi încetează existenţa creînd o societate nouă, la care conform actelor de transmitere, bilanţului consolidat şi contractului de fuziune, către societatea nou creată trec toate drepturile şi obligaţiunile acestora;
    b) în cazul absorbţiei, la una din societăţile participante la fuziune (societatea absorbantă care rămîne să funcţioneze după absorbţie), în conformitate cu actele de transmitere, bilanţul consolidat şi contractul de fuziune, trec toate drepturile şi obligaţiunile societăţilor absorbite.
    8.2. Pentru adoptarea hotărîrilor aferente reorganizării prin fuziune, societăţile antrenate în acest proces urmează să elaboreze următoarele proiecte de documente:
    a) contractul de fuziune;
    b) actele de transmitere;
    c) bilanţul consolidat;
    d) actele de constituire ale societăţii ce urmează a fi înfiinţată în urma contopirii;
    e) modificări la statutul societăţii absorbante sau statutul în redacţie nouă.
    8.3. Proiectul contractului de fuziune va include următoarele clauze:
    a) forma fuziunii (contopire sau absorbţie);
    b) denumirea şi sediul fiecărei societăţi participante la fuziune;
    c) fundamentarea şi condiţiile reorganizării;
    d) termenul reorganizării prin fuziune;
    e) patrimoniul care se va transmite societăţii nou create sau societăţii absorbante de către societăţile participante la fuziune;
    f) fondatorii şi modul de determinare a cotei valorice ale acestora în capitalul social al societăţii ce se va înfiinţa în urma contopirii, şi/sau modul de stabilire a proporţiilor de convertire după caz a acţiunilor în acţiunile emisiunii suplimentare sau în capitalul social al societăţii absorbante;
    g) modul de rotunjire, răscumpărare sau întregire a părţilor fracţionate după caz;
    h) mărimea capitalului social al societăţii nou create (la contopire) sau a societăţii absorbante;
    i) data actului de transmitere, care este aceiaşi pentru toate societăţile implicate în fuziune;
    j) modul de răscumpărare şi termenul de achitare a acţiunilor de la acţionarii care vor vota împotriva reorganizării;
    k) denumirea şi sediul organului executiv al societăţii ce se va înfiinţa prin contopire;
    l) alte clauze la viziunea societăţilor care nu contravin legislaţiei în vigoare.
    8.3.1. La fuziunea societăţilor prin contopire, mărimea capitalului social al societăţii nou create nu poate depăşi mărimea totală (sumară) a activelor nete ale societăţilor contopite.
    8.3.2. În cazul absorbţiei suma majorării capitalului social al societăţii absorbante nu poate depăşi mărimea totală (sumară) a activelor nete transmise de către societăţile absorbite.
    8.3.3. Proporţiile convertirii (schimbului) acţiunilor aflate în circulaţie (după caz a cotelor părţi) în acţiunile emisiunii suplimentare sau în capitalul social al societăţii absorbante, se stabilesc pornindu-se de la valoarea de piaţă a activelor nete la o acţiune (sau la o cotă parte din capitalul social) ale societăţilor implicate în fuziune.
    8.3.4. Cota fondatorilor (acţionarilor, asociaţilor) în capitalul social al societăţii create în urma contopirii sau al societăţii absorbante va fi proporţională cotei valorice deţinute anterior de fiecare în raport cu activele nete ale societăţii ce se fuzionează.
    8.3.5. Proiectul contractului de fuziune se elaborează de către organele de conducere autorizate ale societăţilor implicate în fuziune, concomitent cu actele de transmitere şi bilanţul consolidat.
    8.4. Actul de transmitere se elaborează de către societatea participantă la contopire, sau societatea absorbită după evaluarea patrimoniului acestora la valoarea lor de piaţă.
    8.5. Bilanţul contabil consolidat se elaborează de către societatea absorbită sau de către persoanele împuternicite ale societăţilor participante la contopire în baza bilanţurilor contabile intermediare întocmite de către fiecare societate participantă la fuziune.
    8.5.1. Bilanţul contabil intermediar va reflecta datele privind activele şi pasivele societăţii la ultima dată de gestiune ajustate la valoarea de piaţă conform actelor de evaluare.
    8.6. Actele de transmitere şi bilanţul consolidat trebuie să conţină dispoziţii cu privire la succesiunea întregului patrimoniu al societăţilor implicate în fuziune, în privinţa tuturor drepturilor şi obligaţiunilor faţă de toţi debitorii  şi creditorii acestora, inclusiv obligaţiunile contestate de părţi.
    8.7. Proiectele actelor de constituire ale societăţii ce urmează a fi înfiinţată  în urma contopirii se elaborează de comun acord cu organele de conducere ale tuturor societăţilor implicate în fuziune.
    8.7.1. Proiectele actelor de constituire vor prevedea clauzele stabilite de legislaţie pentru forma organizatorico-juridică în care va fi constituită societatea nouă.
    8.8. Modificările la statut sau statutul în redacţie nouă se elaborează de către societatea absorbantă de comun acord cu societăţile absorbite şi vor conţine după caz date despre modificarea capitalului social, fondatori şi cotele deţinute de aceştia, precum şi informaţia despre reorganizarea societăţii şi succesiunea drepturilor şi obligaţiunilor societăţilor absorbite.
    9. Reorganizarea prin dezmembrare.
    9.1. Dezmembrarea societăţii poate avea loc prin divizare sau separare:
    a) divizarea societăţii are ca efect încetarea existenţei acesteia şi trecerea drepturilor şi obligaţiunilor ei la două sau mai multe societăţi care se înfiinţează;
    b) separarea are ca efect desprinderea unei părţi din patrimoniul societăţii care continuă să funcţioneze după reorganizare şi transmiterea acestuia către una sau mai multe societăţi existente sau care se vor înfiinţa.
    9.2. Separarea persoanei sau persoanelor ce deţin împreună cu persoanele sale afiliate mai mult de 50% ? 1 acţiune din acţiunile cu drept de vot ale societăţii ce se reorganizează, se admite numai în cazul cînd acestea au respectat prevederile art. 84 al Legii privind societăţile pe acţiuni.
    9.3. Dezmembrarea societăţii se efectuează prin divizarea bilanţului ei:
    a) proporţional cotei deţinute de acţionarii ce se divizează în capitalul social şi activele nete la valoarea de piaţă  ale societăţii ce se divizează;
    b) proporţional cotei deţinute de acţionarii ce se separă în capitalul social şi activele nete la valoarea de piaţă a societăţii ce se reorganizează prin separare.
    9.4. Pentru adoptarea hotărîrilor aferente reorganizării prin dezmembrare, urmează a fi elaborate următoarele proiecte de documente:
    a) proiectul dezmembrării;
    b) bilanţul contabil de repartiţie;
    c) actele de transmitere;
    d) proiectele actelor de constituire ale societăţilor nou create;
    e) proiectul hotărîrii de reducere a capitalului social, hotărîrea asupra acţiunilor de tezaur şi  modificările la statutul societăţii ce se reorganizează prin separare;
    f) modificările la actele de constituire ale societăţii existente la care va trece o parte din patrimoniul societăţii ce se separă împreună cu o parte din acţionarii (asociaţii) acesteia.
    9.5. Proiectul dezmembrării se elaborează de către organul de conducere abilitat al societăţii şi va include următoarele clauze:
    a) forma dezmembrării (divizare sau separare);
    b) denumirea şi sediul societăţii care se dezmembrează;
    c) denumirea şi sediul fiecărei societăţi care urmează a fi constituite sau societăţilor cărora li se va transmite o parte din patrimoniu împreună cu acţionarii (asociaţii) ce se separă;
    d) termenul de reorganizare;
    e) partea de patrimoniu care se va transmite;
    f) numărul de acţionari  (asociaţi) care vor trece la societatea ce se va înfiinţa sau la societatea existentă;
    g) raportul valoric al cotelor deţinute de acţionarii (asociaţii) ce se divizează sau se separă;
    h) modul şi termenul de predare a cotelor valorice ale acţionarilor (asociaţilor) societăţilor cu scop lucrativ care se dezmembrează şi de primire a acestora de către societăţile care se constituie sau care există, data la care aceste cote (acţiuni) dau dreptul la dividende;
    i) data întocmirii bilanţului de repartiţie;
    j) consecinţele dezmembrării pentru salariaţi;
    k) modul şi termenele de răscumpărare  şi achitare a acţiunilor de la acţionarii ce vor vota împotriva reorganizării (pentru societăţile pe acţiuni);
    l) alte clauze la viziunea societăţilor care nu contravin legislaţiei în vigoare.
    9.6. Bilanţul contabil de repartiţie se întocmeşte de către societatea ce se divizează sau se separă în baza rapoartelor de evaluare a activelor la valoarea de piaţă.
    9.6.1. În baza bilanţului contabil de repartiţie pot fi întocmite separat bilanţuri contabile intermediare în care se vor reflecta datele privind activele şi pasivele ce vor rămîne la societate după dezmembrare, activele şi pasivele ce se transmit la societăţile ce se înfiinţează în urma divizării sau separării.
    9.7.  Actul de transmitere se întocmeşte de către organul împuternicit al societăţii ce se dezmembrează separat pentru fiecare societate care urmează a fi înfiinţată în urma divizării sau separării sau pentru societăţile existente cărora li se va transmite o parte din patrimoniul societăţii reorganizate.
    9.7.1. Actul de transmitere va conţine date privind patrimoniul ce se transmite conform bilanţului de repartiţie la valoarea lui de piaţă, inclusiv drepturile şi obligaţiunile ce trec de la societatea dezmembrată la succesori (societăţile ce se înfiinţează sau cele existente).
    9.7.2. În cazul în care dezmembrarea implică divizarea activelor în formă de imobil înregistrat la organul cadastral, întocmirea actului de împărţire şi transmitere a imobilului sau a unei părţi a acestuia va fi coordonată cu Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru.
    9.8. Proiectele actelor de constituire ale societăţilor ce urmează a fi înfiinţate în urma dezmembrării se elaborează de organul de conducere împuternicit al societăţii de comun acord cu persoanele ce se divizează sau se separă.
    9.8.1. Actele de constituire vor conţine prevederile stabilite de legislaţia în vigoare pentru forma organizatorico-juridică în care se vor constitui societăţile, precum şi datele despre succesiunea persoanei juridice dezmembrate după caz.
    9.9. Societăţile ce se dezmembrează prin separare sînt obligate să-şi modifice statutul cu prevederile ce se referă la reorganizare şi la mărimea capitalului social după caz.
    9.9.1. Dacă în urma separării activele nete ce vor rămîne în societate vor fi mai mici decît mărimea capitalului social, societatea ce se dezmembrează, va elabora proiectul de Hotărîre privind reducerea capitalului social, sau proiectul de hotărîre privind întregirea lui din contul aporturilor suplimentare ale acţionarilor (asociaţilor) rămaşi în societate sau din contul realizării acţiunilor de tezaur.
    9.9.2. Societatea ce se reorganizează prin separare poate să nu reducă capitalul său social, dacă activele nete ce rămîn după reorganizare vor permite achitarea acţiunilor de tezaur (sau cotelor părţi) la valoarea nu mai mică decît au fost achiziţionate.
    9.9.3. Pentru cazul prevăzut la punctul 9.9.2. al prezentei Instrucţiuni se va elabora proiectul de hotărîre care va stabili modul de achitare a acţiunilor de tezaur (cotelor-părţi) din contul capitalului propriu şi repartizarea acestora acţionarilor (asociaţilor) rămaşi în societate, inclusiv regulile de rotunjire, răscumpărare sau întregire a părţilor fracţionate care pot apărea  la repartizarea acţiunilor de tezaur acţionarilor societăţii.
    9.10. Societatea în funcţiune la care urmează să treacă conform bilanţului de repartiţie şi actului de transmitere, o parte din patrimoniul societăţii ce se dezmembrează prin separare împreună cu o  parte din acţionarii (asociaţii) acesteia, este obligată să-şi modifice actul de constituire şi capitalul social după caz.
    9.10.1. Proiectul modificărilor actului de constituire al societăţii existente se elaborează de către organul de conducere împuternicit al acesteia de comun acord cu  persoanele ce se separă de la societatea ce se reorganizează.
    10. Reorganizarea prin transformare.
    10.1. Transformarea societăţii are ca efect schimbarea formei sale juridice de organizare prin modificarea actelor de constituire în condiţiile legii.
    10.2. Societatea pe acţiuni este în drept să se transforme în societate comercială cu o altă formă organizatorico-juridică sau în cooperativă de producţie.
    10.3. Pentru reorganizarea societăţii prin transformare urmează a fi elaborate următoarele proiecte de documente:
    a) actele de constituire ale societăţii înfiinţate prin transformare;
    b) actul de transmitere.
    10.3.1. Actele de constituire a societăţii înfiinţate prin transformare trebuie să conţină prevederile stabilite de legislaţia în vigoare pentru forma în care se constituie.
    10.3.2. Mărimea cotei valorice deţinute de fiecare acţionar în capitalul social şi în activele nete ale societăţii constituite în urma reorganizării prin transformare, nu poate fi redusă în comparaţie cu mărimea acestei cote deţinute de aceştia în societatea reorganizată.
    10.3.3. Evaluarea patrimoniului la valoarea de piaţă a societăţii transformate, se efectuează după necesitate (satisfacerea cerinţelor creditorilor, cererilor acţionarilor societăţii etc.).
    10.3.4. Drepturile şi obligaţiunile societăţii reorganizate prin transformare trec la noua societate înfiinţată, în conformitate cu actul de transmitere.
IV. Adoptarea hotărîrilor aferente reorganizării de
către fiecare societate implicată în reorganizare
    11. Hotărîrea  de reorganizare a societăţii din proprie iniţiativă şi hotărîrile aferente reorganizării se aprobă de către adunarea generală a acţionarilor (asociaţilor) cu 2/3 din numărul total de voturi prezente la adunare, dacă actul de constituire al societăţii nu prevede un număr de voturi mai mare.
    11.1. Hotărîrea de reorganizare va prevedea termenele de reorganizare, modul de determinare a proporţiilor şi/sau cotei valorice a acţionarilor (asociaţilor) în capitalul social al societăţilor înfiinţate sau existente precum şi adoptarea hotărîrilor privind documentele aferente reorganizării.
    12. La fuziunea societăţilor prin contopire de către adunările generale ale acţionarilor (asociaţilor) acestora vor fi adoptate hotărîrile conform cărora se aprobă:
    a) contractul de fuziune;
    b) actele de transmitere;
    c) bilanţul contabil consolidat;
    d) actele de constituire ale societăţii ce se va înfiinţa în urma contopirii şi alegerea organelor de conducere ale acesteia.
    13. La fuziunea societăţilor prin absorbţie societatea absorbantă va adopta hotărîrile conform cărora se aprobă:
    a) contractul de fuziune;
    b) actele de transmitere;
    c) proporţiile de convertire (schimb) a acţiunilor aflate în circulaţie (cotelor părţi) în acţiunile emisiunii suplimentare ale societăţii absorbante;
    d) bilanţul contabil consolidat;
    e) majorarea capitalului social, după caz, prin emisiunea suplimentară efectuată în scopul convertirii (schimbului) acţiunilor şi/sau cotelor-părţi ale societăţilor ce vor fi absorbite şi data la care se va întocmi lista subscriitorilor - în cazul în care societatea absorbantă este o societate pe acţiuni, sau majorarea capitalului social din contul patrimoniului transmis de către societăţile absorbite şi lista noilor fondatori - în cazul în care societatea absorbantă nu este o societate pe acţiuni;
    f) modificări şi completări la statut sau statutul în redacţie nouă a societăţii absorbante.
    14. La fuziunea prin absorbţie, societăţile absorbite  vor adopta hotărîrile conform cărora se aprobă:
    a) contractul de fuziune;
    b) actul de transmitere;
    c) bilanţul contabil consolidat;
    d) proporţiile de convertire (schimb) a acţiunilor aflate în circulaţie (cotelor-părţi) în acţiunile emisiunii suplimentare ale societăţii absorbante;
    15. La dezmembrarea societăţii prin divizare, societatea ce se divizează adoptă hotărîrile conform cărora se aprobă:
    a) proiectul dezmembrării;
    b) bilanţul contabil de repartiţie;
    c) actele de transmitere;
    d) actele de constituire ale societăţilor înfiinţate în urma divizării şi organele de conducere ale acestora.
    16. La dezmembrarea societăţii prin separare cu crearea unei noi societăţi, societatea ce se reorganizează adoptă hotărîrile conform cărora se aprobă:
    a) proiectul dezmembrării;
    b) bilanţul contabil de repartiţie;
    c) actele de transmitere;
    d) actele de constituire ale societăţilor ce vor fi înfiinţate în urma separării şi organele de conducere  ale acestora;
    e) reducerea capitalului social sau realizarea acţiunilor de tezaur ce se vor forma în urma separării, sau achitarea acţiunilor de tezaur din contul activelor nete rămase în societate;
    f) modificarea statutului societăţii.
    17. La dezmembrarea societăţii prin separare cu transmiterea unei părţi din patrimoniu către o societate existentă, societatea ce se reorganizează adoptă hotărîrile conform cărora se adoptă documentele prevăzute în punctul 16. al prezentei Instrucţiuni cu excepţia documentelor enumerate la litera d).
    18. Societatea existentă la care urmează a fi transmisă o parte din patrimoniul societăţii ce se separă, va adopta hotărîrea de:
    a) aprobare a proiectului actului de transmitere;
    b) majorare a capitalului social, după caz, din contul patrimoniului ce se va transmite;
    c) modificare a actului de constituire.
    19. Societatea ce se reorganizează prin transformare adoptă hotărîrile de aprobare a:
    a) actelor de constituire a societăţii ce se va înfiinţa;
    b) actului de transmitere.
V. Dezvăluirea informaţiei privind reorganizarea societăţii
inclusiv către creditorii societăţii şi organele publice
    20. Dezvăluirea informaţiei privind reorganizarea societăţii se efectuează în scopul înştiinţării creditorilor societăţii, partenerilor acesteia, organelor de stat care au efectuat înregistrarea societăţii şi altor organe publice faţă de care societatea are anumite obligaţiuni, precum şi informarea despre acest eveniment a acţionarilor (asociaţilor) societăţii care nu au participat la adoptarea hotărîrilor aferente reorganizării.
    21. Organul executiv al societăţii ce se reorganizează este obligat să informeze în scris toţi creditorii societăţii în termen de 15 zile de la adoptarea hotărîrii de reorganizare, şi să publice un aviz privind reorganizarea în 2 ediţii consecutive ale Monitorului Oficial al Republicii Moldova.
    22. Societatea care se reorganizează prin separare cu reducerea capitalului social în acelaşi termen (15 zile) va publica în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi avizul prind reducerea capitalului social.
    23. În termen de 3 zile de la adoptarea hotărîrii  de reorganizare se înştiinţează oficiul teritorial al Camerei Înregistrării de Stat, prezentîndu-se şi documentele solicitate.
    24. Pentru determinarea reorganizării ca calificate sau necalificate, precum şi pentru efectuarea  controalelor privind datoriile societăţii faţă de Bugetul de Stat şi a controalelor necesare  închiderii conturilor bancare (pentru societăţile care se vor lichida în urma reorganizării), societatea va informa şi prezenta documentele necesare Inspectoratului fiscal principal sau teritorial.
    25. Societatea va informa în formă scrisă registratorul societăţii care ţine registrul deţinătorilor de valori mobiliare.
    26. Societăţile pe acţiuni vor publica în ziarul stabilit în statut, hotărîrile adunării generale a acţionarilor aferente reorganizării şi vor prezenta Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (în continuare - Comisia Naţională) informaţia prevăzută în art. 54 al Legii cu privire la piaţa valorilor mobiliare.
    27. Creditorii pot, în termen de 2 luni de la publicarea ultimului aviz, să ceară persoanei juridice care se reorganizează garanţii în măsura în care nu pot cere satisfacerea creanţelor. Dreptul la garanţii aparţine creditorilor doar dacă vor dovedi că prin reorganizare se va periclita satisfacerea creanţelor lor.
    28. Creditorii sînt în drept să informeze organul înregistrării de stat cu privire la creanţele faţă de societatea care se reorganizează.
    29. Societăţile participante la reorganizare răspund solidar pentru obligaţiile apărute pînă la reorganizarea acestora dacă din actul de transmitere şi din bilanţul de repartiţie nu este posibilă determinarea succesorului.
    30. Membrii organului executiv al societăţilor participante la reorganizare răspund solidar, pe parcursul a 3 ani de la data reorganizării, pentru prejudiciul cauzat prin reorganizare acţionarilor (asociaţilor) sau creditorilor persoanei juridice reorganizate.
VI. Obţinerea autorizaţiei privind reorganizarea societăţii
de la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare
    31. Pentru obţinerea autorizaţiei privind reorganizarea societăţii, societatea se va adresa cu cererea la Comisia Naţională după expirarea a 2 luni de la data publicării ultimului aviz privind reorganizarea societăţii în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    32. Pentru primirea autorizaţiei de reorganizare prin dezmembrare (separare, divizare), societatea va prezenta la Comisia Naţională  următoarele documente:
    a) Cererea în formă liberă privind eliberarea autorizaţiei cu indicarea formei de reorganizare, semnată de conducătorul organului executiv;
    b) Procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor întocmit conform prevederilor art.64 al Legii privind societăţile pe acţiuni (sau procesul-verbal al adunării asociaţilor) la care se anexează şi următoarele documente:
    1) la dezmembrarea prin separare:
    - proiectul dezmembrării;
    - proiectele actelor de constituire ale societăţii (societăţilor) care urmează a fi create şi/sau deciziile privind modificările la actele de constituire ale societăţii existente la care se va alipi patrimoniul separat;
    - actul de transmitere şi bilanţul contabil de repartiţie;
    - modificările la actul de constituire al societăţii ce se reorganizează prin separare;
    2) la dezmembrarea prin divizare:
    - proiectul dezmembrării;
    - proiectele actelor de constituire ale societăţilor ce urmează a fi înfiinţate;
    - actele de transmitere şi bilanţul de repartiţie;
    c) Copiile actelor de evaluare a activelor la preţurile de piaţă efectuate de organizaţiile licenţiate;
    d) Copiile anunţului privind reorganizarea societăţii publicat în două ediţii consecutive ale Monitorului Oficial al Republicii Moldova;
    e) Confirmarea privind lipsa, satisfacerea sau garantarea cerinţelor creditorilor societăţii;
    f) Raportul de estimare a valorilor mobiliare în cazurile cînd acţionarii au cerut răscumpărarea acestora şi confirmarea realizării răscumpărării;
    g) Modificările anterioare operate la statut şi/sau statutul în redacţie nouă a societăţii pe acţiuni ce se reorganizează prin separare;
    h) Copiile certificatului înregistrării de stat al societăţii şi a Extrasului din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor, care atestă adresa juridică a societăţii ce se reorganizează;
    i) Documentul ce atestă respectarea prevederilor art. 11 alin. (3) al Legii nr. 1265 din 05.10.2000 cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor;
    j) În cazurile prevăzute de legislaţia antimonopol - permisiunea organului de stat abilitat;
    k) Raportul financiar la ultima dată de gestiune înainte de data adoptării deciziei;
    l) Dovada dezvăluirii informaţiei privind evenimentele şi acţiunile ce afectează activitatea economico-financiară a emitentului conform cerinţelor stabilite în art. 54 al Legii cu privire la piaţa valorilor mobiliare;
    m) Copia ordinului de plată privind achitarea plăţii pe contul Comisiei Naţionale în mărimea stabilită în bugetul Comisiei Naţionale pe anul respectiv aprobat de Comisia Națională.
   
[Pct.32 lit.m) modificată prin HCNPF19/14 din 23.04.18, MO157-166/18.05.18 art.670]
    33. Pentru primirea autorizaţiei de reorganizare prin fuziune (contopire, absorbţie), societatea va prezenta la Comisia Naţională următoarele documente:
    a) Cererea în formă liberă privind eliberarea autorizaţiei cu indicarea formei de reorganizare, semnată de conducătorul organului executiv;
    b) Procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor întocmit conform prevederilor art. 64 al Legii privind societăţile pe acţiuni (sau procesul-verbal al adunării asociaţilor) la care se anexează şi următoarele documente:
    - contractul de fuziune;
    - modificările la actele de constituire ale societăţii absorbante (în cazul absorbţiei);
    - proiectele actelor de constituire ale societăţii ce urmează a fi înfiinţată (în cazul contopirii);
    - actul de transmitere şi bilanţul contabil consolidat;
    c) Copiile actelor de evaluare a activelor la preţurile de piaţă efectuate de organizaţiile licenţiate;
    d) Copiile anunţului privind reorganizarea societăţii publicat în două ediţii consecutive ale Monitorului Oficial al Republicii Moldova;
    e) Confirmarea privind lipsa, satisfacerea sau garantarea cerinţelor creditorilor societăţii;
    f) Raportul de estimare a valorilor mobiliare în cazurile cînd acţionarii au cerut răscumpărarea acestora şi confirmarea realizării răscumpărării;
    g) Copiile actelor de constituire ale persoanelor juridice implicate în reorganizare cu modificările operate la ele anterior deciziei de reorganizare;
    h) Documentul ce atestă respectarea prevederilor art. 11 alin. (3) al Legii nr. 1265 din 05.10.2000 cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor;
    i) În cazurile prevăzute de legislaţia antimonopol - permisul organului de stat abilitat;
    j) Rapoartele financiare ale societăţilor antrenate în reorganizare la ultima dată de gestiune înainte de data adoptării deciziei de reorganizare;
    k) Dovada dezvăluirii informaţiei privind evenimentele şi acţiunile ce afectează activitatea economico-financiară a emitentului conform cerinţelor stabilite în art. 54 al Legii cu privire la piaţa valorilor mobiliare;
    l) Copiile certificatului înregistrării de stat al societăţii şi a Extrasului din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor, care atestă adresa juridică a societăţii ce se reorganizează;
    m) Originalele certificatelor înregistrării de stat a valorilor mobiliare a societăţii ce se reorganizează prin contopire iar în cazul reorganizării prin absorbţie - originalele certificatelor înregistrării de stat a valorilor mobiliare a societăţilor absorbite;
    n) Copia ordinului de plată privind achitarea plăţii pe contul Comisiei Naţionale în mărimea stabilită în bugetul Comisiei Naţionale pe anul respectiv aprobat de Comisia Națională.
   
[Pct.33 lit.n) modificată prin HCNPF19/14 din 23.04.18, MO157-166/18.05.18 art.670]
    34. Pentru eliberarea autorizaţiei privind reorganizarea societăţii pe acţiuni prin transformare, societatea ce se reorganizează prezintă la Comisia Naţională următoarele documente:
    a) Cererea în formă liberă privind eliberarea autorizaţiei de reorganizare prin transformare, semnată de conducătorul organului executiv al societăţii;
    b) Procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor societăţii, întocmit în conformitate cu art. 64 al Legii privind societăţile pe acţiuni, la care se anexează şi:
    - proiectele actelor de constituire ale societăţii care urmează a fi creată în urma  transformării;
    - actul de transfer şi bilanţul contabil al societăţii la ultima dată de gestiune înainte de adoptarea hotărîrii de reorganizare;
    c) Copia anunţului privind reorganizarea prin transformare a societăţii, publicat în două ediţii consecutive ale Monitorului Oficial al Republicii Moldova;
    d) Confirmarea emitentului privind lipsa, satisfacerea sau garantarea cerinţelor creditorilor societăţii;
    e) Raportul de estimare a valorilor mobiliare în cazurile cînd acţionarii au cerut răscumpărarea acestora şi confirmarea realizării răscumpărării;
    f) Dovada dezvăluirii informaţiei privind evenimentele şi acţiunile ce afectează activitatea economico-financiară a emitentului conform cerinţelor stabilite în art. 54 al Legii cu privire la piaţa valorilor mobiliare;
    g) Copia certificatului înregistrării de stat al societăţii şi a extrasului din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor, care atestă adresa juridică a societăţii;
    h) Originalele certificatelor înregistrării de stat a valorilor mobiliare;
    i) Copia ordinului de plată privind achitarea plăţii pe contul Comisiei Naţionale în mărimea stabilită în bugetul Comisiei Naţionale pe anul respectiv aprobat de Comisia Națională.
   
[Pct.34 lit.i) modificată prin HCNPF19/14 din 23.04.18, MO157-166/18.05.18 art.670]
    35. Documentele pentru eliberarea autorizaţiei privind reorganizarea societăţii se prezintă Comisiei Naţionale în termen de 6 luni de la data adoptării hotărîrii respective. În cazul depăşirii termenului indicat, hotărîrea de reorganizare îşi pierde valabilitatea.
    36. Comisia Naţională examinează documentele prezentate de societatea ce se reorganizează în termen de pînă la 30 de zile de la data prezentării lor şi în cazul lipsei încălcărilor adoptă hotărîrea privind eliberarea autorizaţiei de reorganizare.
    37. În cazul prezentării documentelor incomplete pentru eliberarea autorizaţiei privind reorganizarea precum şi în cazurile cînd de către Comisia Naţională sînt depistate erori şi abateri de la modul de întocmire a documentelor, examinarea cererii de eliberare a autorizaţiei privind reorganizarea se amînă pînă la înlăturarea obiecţiilor expuse.
    37.1. Termenul de examinare a cererii  în cazurile prevăzute la punctul 37. a prezentei Instrucţiuni se va calcula de la data prezentării ultimului document solicitat de către Comisia Naţională.
    37.2. Obiecţiile expuse în urma examinării documentelor prezentate pentru eliberarea autorizaţiei privind reorganizarea societăţii se expediază solicitantului de către Comisia Naţională în scris cu indicarea termenelor de înlăturare a acestora.
    37.3. În cazurile de neprezentare a documentelor solicitate sau neînlăturarea obiecţiilor expuse în termenele stabilite, Comisia Naţională va returna societăţii documentele prezentate.
    38. În cazul depistării unor devieri de la legislaţie la adoptarea hotărîrilor aferente reorganizării, Comisia Naţională este în drept să refuze eliberarea autorizaţiei privind reorganizarea  societăţii.
VII. Înregistrarea reorganizării în Registrul de stat
al întreprinderilor şi organizaţiilor
    39. Înregistrarea reorganizării în Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor are loc după satisfacerea pretenţiilor creditorilor sau oferirea garanţiilor acceptate de către creditori, efectuarea controalelor de către organele fiscale, obţinerea autorizaţiei privind reorganizarea de la Comisia Naţională, dar nu mai devreme de 3 (trei) luni de la ultima publicaţie a avizului privind reorganizarea în  Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    40. Reorganizarea societăţii produce efecte faţă de terţi numai după înregistrarea ei în Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor la Camera Înregistrării de Stat de pe lîngă Ministerul Dezvoltării Informaţionale.
    41. De la data înregistrării fuziunii la Camera Înregistrării de Stat patrimoniul societăţii absorbite sau a societăţii contopite trece la societatea absorbantă sau la societatea nou înfiinţată.
    41.1. După înregistrarea fuziunii în Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor societatea absorbantă sau societatea nou creată în urma contopirii vor include în bilanţul său activele şi pasivele societăţii absorbite sau al societăţilor contopite şi vor înregistra bunurile supuse înregistrării în modul şi termenul stabilit de legislaţia în vigoare.
    41.2. Societăţile absorbite şi societăţile contopite se consideră dizolvate prin reorganizare şi se radiază din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor din data înregistrării modificărilor la actele de constituire ale societăţii absorbante sau din data înregistrării societăţii înfiinţate prin contopire.
    42. Înregistrarea dezmembrării societăţii în Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor are loc numai după înregistrarea de stat a societăţilor nou create în urma reorganizării şi/sau a modificărilor actului de constituire al societăţii la care trece o parte din patrimoniu.
    42.1. După înregistrarea societăţilor create în urma divizării, societatea divizată se consideră dizolvată prin reorganizare şi se radiază din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor.
    42.2. După înregistrarea dezmembrării în Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor, patrimoniul societăţii divizate sau partea din patrimoniul societăţii ce se separă, trece la societăţile nou create sau la cele existente.
    42.3. Societatea nou creată sau cea existentă primeşte prin act de transmitere şi include în bilanţul său patrimoniul primit şi, după caz, înregistrează bunurile supuse înregistrării în modul şi termenele stabilite de legislaţia în vigoare.
    43. Din data înregistrării în Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor a societăţii create prin transformare se consideră înregistrată reorganizarea societăţii prin transformare.
VIII. Efectuarea înscrierilor în Registrul de stat
al valorilor mobiliare aferente reorganizării
    44. În dependenţă de forma reorganizării societăţii, în Registrul de stat al valorilor mobiliare vor fi efectuate următoarele înscrieri:
    a) înregistrarea reducerii capitalului social al societăţii reorganizate prin separare;
    b) înregistrarea majorării capitalului social al societăţii absorbante;
    c) înregistrarea valorilor mobiliare plasate la înfiinţarea societăţii ca rezultat al reorganizării prin separare, divizare sau contopire;
    d) excluderea societăţii dizolvate prin reorganizare şi anularea valorilor mobiliare ale acesteia.
    45. Reducerea capitalului social al societăţii reorganizate prin separare va avea loc după înregistrarea în Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor a societăţii nou create în urma separării sau după înregistrarea modificărilor la actele de constituire  a societăţii existente în partea ce se referă la fondatori şi la transmiterea patrimoniului separat.
    46. Reducerea capitalului social se va efectua prin anularea acţiunilor de tezaur.
    46.1.  Acţiunile de tezaur sînt acţiunile deţinute anterior de acţionarii ce s-au separat de la societate şi transmise de aceştia pe contul societăţii reorganizate în schimbul patrimoniului separat (primit).
    47. Pentru înregistrarea reducerii capitalului social, societatea va prezenta la Comisia Naţională următoarele documente:
    a) cererea privind reducerea capitalului social, în care se va indica suma reducerii, numărul acţiunilor de tezaur care urmează a fi anulate, mărimea capitalului social după reducere şi numărul de acţiuni rămase în circulaţie;
    b) copia avizului privind reducerea capitalului social publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;
    c) confirmarea privind lipsa, satisfacerea sau acordarea de garanţii cerinţelor creditorilor;
    d) extrasul din contul emitentului privind existenţa acţiunilor de tezaur eliberat de către registratorul societăţii;
    e) bilanţul contabil la ultima dată de gestiune.
    47.1. Documentele prezentate se examinează de către Comisia Naţională în termen de 30 zile şi adoptă hotărîrea de înregistrare a reducerii capitalului social.
    47.2. După publicarea Hotărîrii Comisiei Naţionale privind reducerea capitalului social în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, societatea va prezenta Camerei Înregistrării de Stat cererea de înregistrare a modificărilor respective în statut.
    47.3. După înregistrarea modificărilor aferente reducerii capitalului social în statut la Camera Înregistrării de Stat, societatea va prezenta Comisiei Naţionale un exemplar al modificărilor înregistrate (original sau copia autentificată notarial) pentru primirea noului certificat de înregistrare a valorilor mobiliare ale societăţii.
    48. Procedura de reducere a capitalului social se finalizează la registratorul societăţii care ţine registrul deţinătorilor valorilor mobiliare.
    48.1. Pentru introducerea modificărilor în registrul deţinătorilor valorilor mobiliare, societatea va prezenta registratorului societăţii copiile Hotărîrii Comisiei Naţionale privind reducerea capitalului social, certificatului înregistrării de stat a valorilor mobiliare, modificărilor în statutul societăţii înregistrate la Camera Înregistrării de Stat.
    49. Societatea care se reorganizează prin separare fără a-şi reduce capitalul său social este obligată să-şi înstrăineze sau să repartizeze acţiunile de tezaur în modul şi termenele stabilite de către adunarea generală a acţionarilor dar care nu va fi mai mare de un an.
    49.1. După înstrăinarea acţiunilor de tezaur sau introducerea în registrul deţinătorilor valorilor mobiliare al societăţii a modificărilor aferente repartizării acţiunilor de tezaur, societatea va informa Comisia Naţională în scris despre tranzacţia efectuată.
    49.2. Societatea va stabili data la care va fi întocmită lista acţionarilor cărora li se vor repartiza acţiunile de tezaur, va repartiza acţiunile de tezaur în modul stabilit de către adunarea generală a acţionarilor şi va prezenta lista repartizării registratorului societăţii.
    50. Pentru realizarea hotărîrii adunării generale a acţionarilor privind majorarea  valorii nominale  a acţiunilor rămase în circulaţie la societatea reorganizată prin separare, din contul activelor nete sau a aporturilor depuse suplimentar, societatea va prezenta Comisiei Naţionale următoarele documente:
    a) cerere de denominalizare a valorii nominale a acţiunilor rămase în circulaţie  şi cererea de înregistrare a acţiunilor autorizate spre plasare după caz, în care se va indica informaţia ce urmează a fi inclusă în Registrul de stat al valorilor mobiliare   (valoarea nominală, numărul de acţiuni, clasa acţiunilor, mărimea capitalului social, descrierea clasei acţiunilor);
    b) cererea de anulare a acţiunilor de tezaur formate în urma reorganizării şi extrasul din contul emitentului privind numărul acestora;
    c) originalele certificatelor de înregistrare a emisiunilor anterioare a valorilor mobiliare a societăţii;
    d) darea de seamă privind denominalizarea acţiunilor şi decizia privind emisiunea valorilor mobiliare efectuate în scopul denominalizării (3 exemplare) întocmită conform Anexei nr.3 la Instrucţiunea privind modul de emisiune şi înregistrare de stat a valorilor mobiliare (publicată în Monitorul Oficial nr.70-72/112 din 02.07.1999);
    e) lista subscriitorilor la acţiunile denominalizate în care se vor indica datele despre subscriitori (numele, prenumele, patronimicul deţinătorului sau denumirea deplină, numărul de acţiuni deţinute anterior şi după denominalizare, suma în lei);
    f) documentele ce confirmă depunerea aporturilor suplimentare de către acţionari - în cazul cînd acţiunile denominalizate nu vor fi achitate din capitalul propriu al societăţii;
    g) bilanţul contabil la ultima dată de gestiune;
    h) copia ordinului de plată privind achitarea taxelor pentru înregistrarea denominalizării, în mărimea stabilită conform Legii privind Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.
    50.1. Comisia Naţională examinează documentele prezentate în termen de 30 zile şi în cazul lipsei obiecţiilor adoptă hotărîrea de înregistrare a dării de seamă privind rezultatele emisiunii de acţiuni efectuate în scopul denominalizării şi de anulare a acţiunilor de tezaur.
    50.2. După publicarea hotărîrii Comisiei Naţionale  menţionate în punctul 50.1. al prezentei Instrucţiuni în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, societatea va înregistra la Camera Înregistrării de Stat modificările în statut aferente denominalizării acţiunilor şi va prezenta Comisiei Naţionale un exemplar al modificărilor înregistrate  (originalul sau copia autentificată notarial) pentru primirea certificatului de înregistrare a valorilor mobiliare.
    50.3. După primirea certificatului de înregistrare a valorilor mobiliare, societatea în termen de 15 zile va prezenta registratorului societăţii documentele (lista subscriitorilor, decizia de emisiune, copia modificărilor la statut, copia certificatului de înregistrare a valorilor mobiliare, copia hotărîrii Comisiei Naţionale) pentru introducerea modificărilor respective în Registrul deţinătorilor valorilor mobiliare.
    51. Înregistrarea majorării capitalului social al societăţii absorbante prin emisiunea suplimentară  de acţiuni efectuate în scopul convertirii acţiunilor (cotelor părţi) deţinute de acţionarii (asociaţii) societăţilor absorbite se înregistrează la Comisia Naţională  concomitent cu eliberarea autorizaţiei privind reorganizarea societăţii absorbante.
    51.1. Pentru înregistrarea dării de seamă privind rezultatele emisiunii efectuate în scopul convertirii acţiunilor societatea absorbantă va prezenta Comisiei Naţionale următoarele documente:
    a) Cererea de înregistrare a dării de seamă privind rezultatele emisiunii valorilor mobiliare şi cererea de înregistrare  a valorilor mobiliare autorizate spre plasare (în caz de necesitate) întocmite conform Anexei nr. 1 la Instrucţiunea privind modul de emisiune şi înregistrare de stat a valorilor mobiliare (publicată în Monitorul Oficial nr.70-72/112 din 02.07.1999), semnată de persoanele împuternicite de societate;
    b) Copia contractului încheiat de către societate cu registratorul care deţine licenţa respectivă -  pentru societăţile care anterior ţineau registrul deţinătorilor de valori mobiliare în mod de sine stătător;
    c) Lista subscriitorilor care va conţine date privind numele (denumirea) şi datele de identificare a persoanelor subscrise, numărul acţiunilor deţinute în societatea absorbită şi numărul acţiunilor pe care le va deţine în societatea absorbantă, aprobată de organul autorizat al emitentului;
    d) Avizul respectiv al Băncii Naţionale a Moldovei - pentru băncile comerciale;
    e) Copia bilanţului contabil întocmit la ultima dată de gestiune;
    f) Dovada dezvăluirii informaţiei privind evenimentele şi acţiunile ce afectează activitatea economico-financiară a emitentului conform cerinţelor stabilite în art. 54 al Legii cu privire la piaţa valorilor mobiliare;
    g) Copia ordinului de plată privind achitarea plăţii pe contul Comisiei Naţionale în mărimea stabilită în bugetul Comisiei Naţionale pe anul respectiv aprobat de Comisia Națională.
   
[Pct.51.1 lit.g) modificată prin HCNPF19/14 din 23.04.18, MO157-166/18.05.18 art.670]
    52. Înregistrarea valorilor mobiliare plasate la înfiinţarea societăţii constituite în rezultatul separării, divizării sau contopirii se efectuează de către societatea constituită în forma organizatorico-juridică  de societate pe acţiuni după înregistrarea ei în Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor la Camera Înregistrării de Stat.
    52.1. Pentru înregistrarea în Registrul de stat al valorilor mobiliare a acţiunilor plasate la înfiinţarea societăţii menţionate la punctul 52. al prezentei Instrucţiuni, societatea este obligată în termen de 15 zile de la data achitării depline a acţiunilor subscrise să prezinte Comisiei Naţionale documentele prevăzute de Instrucţiunea privind modul de emisiune şi înregistrare de stat a valorilor mobiliare (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.70-72/112 din 02.07.1999).
    52.2. În lista subscriitorilor la acţiunile societăţii se va indica cota valorică sau numărul şi valoarea acţiunilor deţinute anterior de subscriitori în capitalul social şi/sau activele nete ale societăţii reorganizate, numărul şi valoarea acţiunilor subscrise în societatea înfiinţată.
    53. Excluderea din Registrul de stat al valorilor mobiliare a societăţilor dizolvate în urma reorganizării şi anularea valorilor mobiliare ale acestora, are loc după radierea societăţilor divizate, absorbite sau transformare din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor.
    53.1. Pentru excluderea din Registrul de stat al valorilor mobiliare a societăţilor reorganizate, societatea care s-a dizolvat, urmează să prezinte Comisiei Naţionale hotărîrea Camerei Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale privind radierea societăţii din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor.
IX. Introducerea modificărilor aferente reorganizării în Registrul
deţinătorilor de valori mobiliare şi finalizarea reorganizării
    54. Reorganizarea societăţii prin fuziune se consideră finalizată:
    a) în cazul contopirii, din momentul radierii valorilor mobiliare ale societăţilor participante la contopire din Registrul de stat al valorilor mobiliare şi închiderea conturilor personale ale deţinătorilor de valori mobiliare de către registratorii acestor societăţi;
    b) în cazul absorbţiei, din momentul introducerii în Registrul deţinătorilor de valori mobiliare şi/sau actul de constituire al societăţii absorbante a deţinătorilor de valori mobiliare a societăţii absorbite, radierii valorilor mobiliare ale societăţilor absorbite din Registrul de stat al valorilor mobiliare şi închiderii conturilor personale ale deţinătorilor de valori mobiliare de către registratorul societăţii absorbite.
    55. Reorganizarea societăţii prin dezmembrare se consideră finalizată:
    a) în cazul divizării, din momentul radierii valorilor mobiliare ale societăţii din Registrul de stat al valorilor mobiliare şi închiderii conturilor personale ale deţinătorilor de valori mobiliare în Registrul deţinătorilor  de valori mobiliare al societăţii reorganizate;
    b) în cazul separării, din momentul introducerii modificărilor în Registrul de stat al valorilor mobiliare, actul de constituire al societăţii reorganizate şi închiderii conturilor personale ale deţinătorilor de valori mobiliare care se separă în  Registrul deţinătorilor de valori mobiliare al societăţii reorganizate.
    56. Din data închiderii conturilor personale ale deţinătorilor valorilor mobiliare a societăţilor dizolvate şi achitării plăţilor registratorilor independenţi pentru ţinerea Registrului deţinătorilor de valori mobiliare, contractul cu registratorul societăţii se consideră reziliat.