HGO1032/2006
ID intern unic:  317285
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1032
din  06.09.2006
cu privire la aprobarea Concepţiei sistemului informaţional automatizat
"Registrul resurselor şi sistemelor informaţionale de stat"
Publicat : 22.09.2006 în Monitorul Oficial Nr. 150-152     art Nr : 1131
    Întru executarea prevederilor Legii nr. 467-XV din 21 noiembrie 2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.6-12, art.44) şi punctului 4 al Hotărîrii Guvernului nr. 562 din 22 mai 2006 "Cu privire la crearea sistemelor şi resurselor informaţionale automatizate de stat" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.79-82, art.591),  Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Concepţia sistemului informaţional automatizat "Registrul  resurselor şi sistemelor informaţionale de stat" (se anexează).
    2. Ministerul Dezvoltării Informaţionale va prezenta Guvernului, în termen de două luni, planul acţiunilor privind crearea registrului sus-menţionat.

    PRIM-MINISTRU                                                         Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul dezvoltării informaţionale                           Vladimir Molojen

    Nr. 1032. Chişinău, 6 septembrie 2006.
Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1032
din 6 septembrie 2006
Concepţia sistemului informaţional automatizat
"Registrul resurselor şi sistemelor informaţionale de stat"
Introducere
    În prezent în Republica Moldova lipseşte evidenţa centralizată a resurselor informaţionale de stat existente şi a sistemelor informaţionale care formează şi utilizează resursele respective. Aceasta este consecinţa procesului haotic de informatizare, cînd fiecare instituţie creează independent, fără a coordona cu alte instituţii şi deseori fără coordonare între subdiviziunile sale, sisteme variate de diferite calibre, care exclud posibilitatea integrării lor ulterioare.
    Lipsa documentaţiei tehnice accesibile a sistemelor informaţionale active (adesea aceasta neexistînd în genere) obligă fiecare creator de sisteme informaţionale să elaboreze din nou obiectele informaţionale şi identificatorii lor, precum şi clasificatoarele. Drept urmare, sistemele informaţionale create nu sînt în stare să asigure schimbul de informaţie între ele. Astfel, o abordare unică a elaborării sistemelor informaţionale ar permite economisirea timpului şi a mijloacelor financiare din contul utilizării soluţiilor-tip tehnice de program.
    O altă problemă este lipsa unui sistem de certificare a sistemelor informaţionale, fapt care generează o dependenţă considerabilă a calităţii sistemului informaţional transmis beneficiarului de conştiinciozitatea creatorului sau de nivelul său de "înţelegere reciprocă" cu beneficiarul.
    Cea mai raţională ieşire din situaţia existentă este crearea băncii de date centralizate, care va conţine informaţii despre resursele informaţionale de stat existente, inclusiv descrierea detaliată şi codurile de program ale obiectelor şi clasificatoarelor informaţionale, sistemelor informaţionale, inclusiv date despre creatori, trecerea procedurii de certificare şi documentaţie tehnică.
    Informaţia prezentată mai sus, reprezintă în esenţă metadate, adică "date despre date" în sensul cel mai larg al cuvîntului. Sistemul creat va fi un catalog specific al resurselor şi serviciilor informaţionale existente, pentru navigarea comodă şi simplă a Portalului informaţional de stat. Catalogul în cauză trebuie să asigure căutarea informaţiei sau serviciului necesar chiar şi utilizatorului neiniţiat.
Capitolul I
Dispoziţii generale
    1. Definiţie
    Registrul resurselor şi sistemelor informaţionale de stat (în continuare - RRSIS) reprezintă o totalitate sistematizată de date despre resursele informaţionale de stat (inclusiv a obiectelor şi clasificatoarelor informaţionale), sistemele informaţionale de importanţă statală, WEB site-urile autorităţilor administraţiei publice şi domen-ele înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi despre posesorii, deţinătorii şi elaboratorii lor.
    RRSIS este parte componentă a resurselor informaţionale ale controlului de stat.

    HG1032F1.rtf

    Figura 1. Locul RRSIS în structura resurselor informaţionale de stat
    2. Noţiuni principale
    În prezenta Concepţie se utilizează următoarele definiţii:
    resursă informaţională - totalitatea de informaţii în sistemele informaţionale automatizate, organizată în conformitate cu cerinţele stabilite şi cu legislaţia în vigoare;
    sistem informaţional - totalitatea resurselor şi tehnologiilor informaţionale şi interdependente, metodelor şi personalului, destinate păstrării, prelucrării şi furnizării de informaţie;
    obiect informaţional - reprezentarea virtuală a entităţilor existente real, atît materiale cît şi nemateriale;
    clasificator - lista sistematizată a semnificaţiilor atributului concret al obiectului informaţional, fiecăruia atribuindu-i-se codul corespunzător;
    domen - parte a structurii ierarhice de adrese în Internet;
    serviciu informaţional - activitatea privind acordarea produselor informaţionale.
    3. Destinaţia sistemului
    RRSIS este destinat colectării, stocării, prelucrării şi informării autorităţilor administraţiei publice, persoanelor fizice şi juridice despre existenţa şi structura resurselor informaţionale de stat şi sistemelor informaţionale de importanţă statală, precum şi corespunderea lor standardelor stabilite ale calităţii.
    4. Scopurile creării sistemului
    Scopul de bază al creării RRSIS de stat este asigurarea informaţională a ministerelor, altor autorităţi administrative centrale şi autorităţile administraţiei publice locale pentru sporirea eficacităţii funcţionării lor, precum şi pentru acordarea ajutorului elaboratorilor sistemelor informaţionale, prin prezentarea elementelor finite ale sistemelor informaţionale.
    La crearea RRSIS se ating următoarele scopuri:
    a) coordonarea acţiunilor autorităţilor administraţiei publice şi organizaţiilor nestatale privind crearea resurselor şi sistemelor informaţionale integrate;
    b) asigurarea navigării comode şi uşoare prin Portalul informaţional de stat, în primul rînd la prestarea serviciilor interactive;
    c) reducerea costului şi termenelor de elaborare din contul utilizării repetate a deciziilor-tip tehnice de program.
    5. Principiile creării sistemului
    Principiile creării sistemului sînt:
    a) principiul legalităţii, care presupune crearea şi exploatarea RRSIS în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare;
    b) principiul respectării drepturilor omului presupune exploatarea sistemului în conformitate strictă cu legislaţia naţională în vigoare, precum şi în cadrul contractelor şi acordurilor internaţionale privind drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte;
    c) principiul primei persoane/unui centru presupune existenţa unui conducător real de rang înalt, care posedă împuterniciri suficiente pentru luarea deciziilor şi coordonarea lucrărilor de creare şi exploatare a sistemului;
    d) principiul temeiniciei datelor presupune introducerea datelor în sistem numai în baza informaţiei documentate;
    e) principiul integrităţii, plenitudinii şi autenticităţii datelor:
prin integritatea datelor se înţelege starea datelor, cînd ele îşi păstrează conţinutul şi se interpretează univoc în condiţiile acţiunilor accidentale. Integritatea datelor se consideră păstrată, dacă ele nu au fost deformate şi deteriorate (nu au fost şterse);
    prin plenitudinea datelor se înţelege cantitatea de informaţie colectată despre resursele informaţionale de stat, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    prin autenticitatea datelor se înţelege gradul de corespundere a datelor, stocate pe suporturi electronice sau pe hîrtie, stării reale a obiectelor unui domeniu concret al sistemului, reprezentate de acestea;
    f) principiul identificării de stat a obiectelor înregistrării prevede că fiecare din ele are indiciu de identificare unic de stat;
    g) principiul controlului asupra formării şi utilizării RRSIS presupune o totalitate de măsuri organizatorice şi tehnice de program, care asigură calitatea sporită a resurselor informaţionale de stat formate, fiabilitatea înaltă a stocării, securităţii şi corectitudinii utilizării lor în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    h) principiul respectării drepturilor de autor presupune asigurarea securităţii drepturilor de autor ale elaboratorilor sistemelor informaţionale;
    i) principiul consecutivităţii presupune elaborarea şi realizarea proiectului pe etape;
    j) principiul integrităţii presupune ca sistemul să fie creat ca un subsistem al Sistemului informaţional unic de stat al Republicii Moldova;
    k) principiul eficienţei funcţionării semnifică optimizarea raportului "calitate/cost";
    l) principiul securităţii semnifică paza garantată a datelor de la deteriorarea fizică şi accesul nesancţionat;
    m) principiul dezvoltării progresive semnifică crearea sistemului şi modificarea permanentă a componentelor sale, în baza tehnologiilor informaţionale avansate;
    n) principiul modularităţii şi etalonării semnifică posibilitatea amplificării sistemului fără schimbarea componentelor create anterior.
    6. Obiectivele sistemului
    Obiectivele de bază ale creării RRSIS sînt:
    a) sporirea gradului de informare a utilizatorilor despre resursele şi sistemele informaţionale existente şi planificate pentru creare;
    b) asigurarea informaţională a procesului de creare a Sistemului informaţional unic de stat;
    c) asigurarea informaţională a procesului de certificare a sistemelor informaţionale;
    d) acordarea informaţiei elaboratorilor sistemelor informaţionale despre caracteristicile tehnice ale sistemelor informaţionale existente şi care se elaborează;
    e) acordarea posibilităţii elaboratorilor de a obţine coduri de program ale obiectelor şi clasificatoarelor informaţionale.
Capitolul II
Cadrul juridico-normativ al RRSIS
    7. Cadrul juridico-normativ al RRSIS constă din legislaţia naţională în vigoare, acordurile şi contractele internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi actele normative care reglementează relaţiile legate cu informatizarea şi resursele informaţionale de stat.
    8. Crearea şi funcţionarea RRSIS, în particular, este reglementată de următoarele acte legislative şi juridico-normative:
    Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994;
    Legea nr.293-XIII din 23 noiembrie 1994 privind dreptul de autor şi drepturile conexe;
    Legea nr.1320-XIII din 25 septembrie 1997 cu privire la registre;
    Legea nr. 982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informaţie;
    Legea nr. 1069-XIV din 22 iunie 2000 cu privire la informatică;
    Legea nr.186-XV din 24 aprilie 2003 cu privire la evaluarea conformităţii produselor;
    Legea nr. 467-XV din 21 noiembrie 2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat;
    Legea nr. 264-XV din 15 iulie 2004 cu privire la documentul electronic şi semnătura digitală;
    Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1743-III din 19 martie 2004 "Privind edificarea societăţii informaţionale în Republica Moldova";
    Hotărîrea Guvernului nr.632 din 8 iunie 2004 "Despre aprobarea Politicii de edificare a societăţii informaţionale în Republica Moldova";
    Hotărîrea Guvernului nr. 255 din 9 martie 2005 "Privind Strategia Naţională de edificare a societăţii informaţionale - "Moldova Electronică";
    Hotărîrea Guvernului nr. 30 din 10 ianuarie 2006 "Cu privire la aprobarea Regulamentului Ministerului Dezvoltării Informaţionale";
    Hotărîrea Guvernului nr. 562 din 22 mai 2006 "Cu privire la crearea sistemelor şi resurselor informaţionale automatizate de stat".
    9. Cadrul juridico-normativ existent în domeniul informatizării necesită armonizare cu scopul creării spaţiului juridico-normativ unitar în domeniul informatizării.
    În calitate de măsuri primordiale este necesar de a elabora şi adopta prin hotărîre de Guvern Reglementarea tehnică privind modul de creare a registrelor de stat.
    Nu este mai puţin importantă aprobarea hotărîrii de Guvern cu privire la modul de certificare a sistemelor informaţionale.
    După aprobarea de către Guvern a prezentei Concepţii, structurile organizaţionale, responsabile de formarea şi actualizarea segmentelor corespunzătoare ale resursei informaţionale respective, trebuie să elaboreze şi să aprobe, în modul stabilit, Regulamentul cu privire la modul de formare a RRSIS.
    Este necesar de menţionat faptul că, într-un şir de legi şi hotărîri ale Guvernului, care nu se referă direct la resursele informaţionale, se prezintă descrierea unor sau altor registre. În aceste acte normative la fel este necesar de introdus modificări, pentru a le aduce în conformitate cu legislaţia în vigoare din domeniul informatizării.
Capitolul III
Spaţiul funcţional al sistemului
    10. Funcţiile de bază ale sistemului RRSIS
    Din totalitatea de funcţii pot fi evidenţiate cele de bază:
    a) formarea băncii de date a sistemului
    Funcţiile de bază la formarea băncii de date a sistemului sînt funcţiile punerii iniţiale la evidenţă şi actualizării datelor:
    1) punerea iniţială la evidenţă
    Punerea la evidenţă constă în atribuirea unui identificator unic obiectului de evidenţă şi introducerea volumului stabilit de date despre acesta în banca de date a sistemului;
    2) actualizarea datelor
    Actualizarea datelor despre obiectele de evidenţă are loc în cazul survenirii evenimentelor, prevăzute de scenariile de bază şi constă în modificarea semnificaţiilor atributelor obiectelor informaţionale;
    3) scoaterea din evidenţă
    Scoaterea din evidenţă presupune transferarea în arhivă a datelor despre obiectul de evidenţă la luarea deciziei cu privire la scoaterea sistemului din exploatare.
    Toate modificările în sistem sînt stocate în ordine cronologică;
    b) organizarea asigurării informaţionale
    Datele din banca de date a sistemului sînt oferite de către deţinătorul sistemului persoanelor fizice şi juridice, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    c) asigurarea calităţii informaţiei din contul creării şi menţinerii componentelor sistemului de calitate;
    d) asigurarea protecţiei datelor la toate etapele de colectare, stocare şi utilizare a datelor despre resursele informaţionale
    11. Blocurile funcţionale ale sistemului:
    RRSIS conţine următoarele blocuri funcţionale:
    a) blocul funcţiilor de control al colectării, stocării şi utilizării resurselor informaţionale ("CONTROL");
    b) blocul funcţiilor de evidenţă automatizată a resurselor informaţionale ("RESURSA INFORMAŢIONALĂ");
    c) blocul funcţiilor de evidenţă automatizată a sistemelor informaţionale primite în exploatare, în curs de elaborare şi planificate pentru elaborare ("SISTEMUL INFORMAŢIO-NAL");
    d) blocul funcţiilor de evidenţă automatizată a serviciilor informaţionale ("SERVICIUL INFORMAŢIONAL");
    e) blocul funcţiilor de evidenţă automatizată a WEB site-urilor instituţiilor şi autorităţilor administraţiei publice ("WEB SITE-UL");
    f) blocul funcţiilor de evidenţă automatizată a domen-elor şi a proprietarilor lor ("DOMEN");
    g) blocul funcţiilor de acordare a informaţiei despre resursele şi sistemele informaţionale ("ACORDAREA INFORMAŢIEI").
    12. Fiecare din blocurile informaţionale include un şir de funcţii:
    a) blocul funcţiilor de control al colectării, stocării şi utilizării resurselor informaţionale ("CONTROL") include următoarele funcţii:
    administrarea bazei de date;
    asigurarea integrităţii logice a sistemului;
    determinarea nivelului de acces al utilizatorilor;
    asigurarea securităţii şi protecţiei informaţiei în sistem;
    b) blocul funcţiilor de evidenţă automatizată a resurselor informaţionale ("RESURSA INFORMAŢIONALĂ") include următoarele funcţii:
    evidenţa resurselor informaţionale;
    evidenţa obiectelor informaţionale;
    evidenţa şi actualizarea clasificatoarelor;
    c) blocul funcţiilor de evidenţă automatizată a sistemelor informaţionale ("SISTEMUL INFORMAŢIONAL") include următoarele funcţii:
    evidenţa sistemelor informaţionale, a posesorilor şi elaboratorilor lor;
    nota cu privire la certificarea sistemului informaţional şi evidenţa certificatelor de conformitate eliberate;
    evidenţa documentaţiei tehnice.
    În conturul respectiv sînt luate în considerare toate etapele ciclului de viaţă al sistemului informaţional, în conformitate cu ISO 15288;
    d) blocul funcţiilor de evidenţă automatizată a serviciilor informaţionale ("SERVICIUL INFORMAŢIONAL") include funcţia de evidenţă a serviciilor informaţionale, prestate cu ajutorul sistemelor informaţionale automatizate, precum şi a organizaţiilor care prestează aceste servicii;
    e) blocul funcţiilor de evidenţă automatizată a WEB site-urilor instituţiilor şi autorităţilor administraţiei publice ("WEB SITE-UL") include funcţia de evidenţă a WEB site-urilor, a posesorilor, elaboratorilor şi deţinătorilor lor;
    f) blocul funcţiilor de evidenţă automatizată a posesorilor numelor înregistrate în domen-ul nivelului superior .md ("DOMEN") include funcţia de evidenţă a persoanelor fizice şi unităţilor de drept, care posedă un nume înregistrat în domen-ul nivelului superior .md.;
    g) blocul funcţiilor de oferire a informaţiei despre resursele şi sistemele informaţionale ("ACORDAREA INFORMAŢIEI") include următoarele funcţii:
    oferirea informaţiei pentru toate obiectele de evidenţă;
    primirea fişierelor compilate ale obiectelor;
    primirea clasificatoarelor şi a tuturor actualizărilor.
    Prestarea serviciilor informaţionale are loc cu ajutorul Portalului informaţional de stat.
Capitolul IV
Structura organizaţională
    13. Posesorul RRSIS
    Posesorul RRSIS este Ministerul Dezvoltării Informaţionale.
    14. Deţinătorul RRSIS
    Deţinătorul RRSIS este Întreprinderea de Stat \xaeREGISTRU\xaf.
    15. Registratorii RRSIS
    Registratori ai RRSIS sînt:
    a) Ministerul Dezvoltării Informaţionale, care, va asigura formarea şi actualizarea RRSIS prin extinderea atribuţiilor funcţionale şi crearea următoarelor subdiviziuni de înregistrare:
    resurselor şi sistemelor informaţionale;
    obiectelor informaţionale;
    clasificatoarelor;
    WEB site-urilor;
    serviciilor informaţionale;
    b) Întreprinderea de Stat "Molddata" a Ministerului Dezvoltării Informaţionale care va înregistra posesorii numelor înregistrate în domen-ul de nivel superior .md.;
    c) în afară de aceasta, în Republica Moldova trebuie să se creeze un organism de certificare, care va asigura procesul de certificare a sistemelor informaţionale, va furniza în RSRRI informaţia despre sistemele informaţionale care au trecut certificarea şi certificatele eliberate.
Capitolul V
Documentele RRSIS
    La documentele RRSIS se referă certificatul de conformitate a sistemelor informaţionale şi de înregistrare a domen-elor, precum şi blanchetele de strictă evidenţă pentru aceste documente.
Capitolul VI
Resursa informaţională
    16. Obiectele informaţionale
    Componenţa obiectelor informaţionale, care reprezintă resursa informaţională a sistemului, este determinată prin destinaţia sa şi include:
    a) resursele informaţionale de stat:
    de bază;
    departamentale;
    teritoriale;
    b) sistemele informaţionale:
    care formează resursele informaţionale de stat;
    componentele sistemului Guvernul Electronic;
    c) obiectele informaţionale, care intră în componenţa resurselor informaţionale de stat;
    d) clasificatoarele, utilizate în resursele informaţionale de stat;
    e) WEB site-urile:
    ale Parlamentului, Aparatului Preşedintelui şi Aparatului Guvernului;
    ministerelor, altor autorităţi administrative centrale;
    autorităţilor administraţiei publice locale;
    f)  domen-ele;
    g) serviciile informaţionale, prestate cu ajutorul sistemelor informaţionale;
    h) unităţile de drept - posesorii, deţinătorii şi elaboratorii resurselor informaţionale, sistemelor, WEB site-urilor şi domen-elor (împrumutate din Registrul de stat al unităţilor de drept);
    i) persoanele fizice - proprietari ai domen-elor (împrumutate din Registrul de stat al persoanelor fizice);
    j) actele juridice, care reglementează crearea şi exploatarea resurselor informaţionale (împrumutate din Registrul de stat al actelor juridice);
    k) documentaţia tehnică:
    propunerile-business;
    sarcina tehnică;
    proiectul tehnic;
    documentaţia de exploatare;
    l) documentele şi blanchetele de strictă evidenţă:
    certificatele de înregistrare a domen-elor;
    certificatele de conformitate a sistemelor informaţionale.
    17. Identificarea obiectelor sistemului
    Identificarea obiectelor sistemului are loc cu ajutorul atribuirii fiecăruia din ele a unui număr de identificare unic:
    a) identificarea resursei informaţionale
    Identificatorul resursei informaţionale este un număr de ordine din 4 cifre;
    b) identificarea sistemului informaţional
    Identificatorul sistemului informaţional este un număr de ordine din 4 cifre;
    c) identificarea obiectului informaţional
    Identificatorul obiectului informaţional este un număr de ordine din 6 cifre;
    d) identificarea clasificatorului
    Identificatorul clasificatorului este un număr de ordine din 6 cifre;
    e) identificarea WEB site-ului
    Identificatorul Web site-ului este un număr de ordine din 4 cifre;
    f) identificarea domen-ului
    Identificatorul domen-ului este un număr de ordine din 6 cifre;
    g) identificarea serviciului informaţional
    Identificatorul serviciului informaţional este un număr de ordine din 6 cifre;
    h) identificarea unităţii de drept
    Identificatorul unităţii de drept este numărul de identificare de stat al unităţii de drept (IDNO - abrevierea sintagmei din limba engleză "IDentification Number of Organization") din Registrul de stat al unităţilor de drept;
    i) identificarea persoanei fizice
    Identificatorul persoanei fizice este numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP - abrevierea sintagmei din limba engleză "IDentification Number of Person") din Registrul de stat al populaţiei;
    j) identificarea actului juridic
    Identificatorul actului juridic este cheia combinată:
    IDNO al organizaţiei + anul + numărul de ordine în anul respectiv în organizaţia respectivă;
    k) identificarea documentelor tehnice
    Identificatorul documentului tehnic este consecutivitatea din 15 cifre, cu următoarea structură:
    ААААА ВВ СС DD EE FF,
    unde :
    ААААА - identificatorul sistemului informaюional;
    ВВ - numгrul elementului оn sistemul software;
    СС - codul tipului documentului tehnic;
    DD - numărul părţii documentului;
    ЕЕ - numгrul versiunii documentului;
    FF - numărul completării;
    l) identificarea documentelor şi a blanchetelor de strictă evidenţă
    Identificatorul documentului şi al blanchetei de strictă evidenţă este cheia combinată:
    codul documentului + seria + numărul.
    18. Scenarii de bază
    Scenariile de bază reprezintă o listă a evenimentelor ce se întîmplă cu obiectul informaţional şi se ţin la evidenţă în sistem. În RRSIS se ţin la evidenţă următoarele evenimente:
    a) resursa informaţională
    1) punerea iniţială la evidenţă, la adoptarea actului juridic, care determină necesitatea creării resursei informaţionale;
    2) actualizarea datelor, la schimbarea posesorilor, deţinătorilor sau statutului resursei informaţionale;
    3) scoaterea din evidenţă, la lichidarea resursei informaţionale;
    b) sistemul informaţional
    1) punerea iniţială la evidenţă:
    la adoptarea documentului normativ, care iniţiază elaborarea sistemului informaţional;
    la înregistrarea sistemelor informaţionale deja existente;
    la crearea versiunii noi a sistemului informaţional;
    2) actualizarea datelor:
    la realizarea etapelor de creare a sistemului informaţional;
    la certificarea sistemului informaţional;
    3) scoaterea din evidenţă, la scoaterea sistemului informaţional din exploatare;
    c) obiectul informaţional
    1) punerea iniţială la evidenţă, la înregistrarea obiectului informaţional;
    2) actualizarea datelor:
    la modificarea textului iniţial al obiectului informaţional;
    la introducerea modificărilor în atributele obiectului informaţional;
    la modificarea listei clasificatoarelor;
    la utilizarea obiectului în altă resursă informaţională;
    3) scoaterea din evidenţă, la lichidarea tuturor resurselor informaţionale în care a fost utilizat obiectul respectiv;
    d) clasificatorul
    1) punerea iniţială la evidenţă, la înregistrarea clasificatorului;
    2) actualizarea datelor, la modificarea semnificaţiilor clasificatorului;
    3) scoaterea din evidenţă, la lichidarea clasificatorului;
    e) WEB site-ul
    1) punerea iniţială la evidenţă, la înregistrarea WEB site-ului;
    2) actualizarea datelor:
    la schimbarea posesorului sau deţinătorului site-ului;
    la schimbarea adresei;
    3) scoaterea din evidenţă, la închiderea site-ului;
    f) domen-ul
    1) punerea iniţială la evidenţă, la înregistrarea domen-ului;
    2) actualizarea datelor, la schimbarea posesorului numelui înregistrat în domen-ul nivelului superior .md;
    3) scoaterea din evidenţă, la anularea înregistrării;
    g) serviciul informaţional
    1) punerea iniţială la evidenţă, la înregistrarea serviciului informaţional;
    2) actualizarea datelor:
    la schimbarea organizaţiei, care prestează serviciul;
    la schimbarea esenţei serviciului prestat;
    la schimbarea condiţiilor de prestare a serviciului;
    la schimbarea documentelor, eliberate la prestarea serviciului;
    3) scoaterea din evidenţă, la anularea serviciului;
    h) documentaţia tehnică
    1) punerea iniţială a documentului la evidenţă la aprobare;
    2) actualizarea la aprobarea versiunii noi a documentului respectiv;
    3) scoaterea documentului din evidenţă, la anularea documentului în cauză;
    i) documentele şi blanchetele de strictă evidenţă
    1) punerea iniţială a documentului la evidenţă, la confecţionarea lui;
    2) actualizarea datelor, la declararea documentului ca fiind nevalabil sau la modificarea termenului lui de valabilitate;
    3) scoaterea din evidenţă a documentului, la expirarea termenului de valabilitate a documentului sau în cazul nimicirii lui.
    19. Datele ce se conţin în banca centrală a RRSIS
    a) datele despre resursa informaţională:
    identificatorul;
    denumirea;
    definiţia;
    IDNO al posesorului resursei informaţionale;
    IDNO al deţinătorului resursei informaţionale;
    data de început a formării;
    starea resursei (proiectată, în proces de formare, formată)
    identificatorul actului juridic;
    b) datele despre sistemul informaţional:
    identificatorul;
    denumirea;
    destinaţia;
    datele despre certificare;
    datele despre transmiterea în exploatare;
    data înregistrării sistemului informaţional;
    numărul versiunii;
    IDNO al elaboratorului sistemului;
    descrierea pe scurt a arhitecturii sistemului;
    pentru subsistem - identificatorul sistemului de bază;
    identificatorul resursei informaţionale;
    c) datele despre obiectul informaţional:
    identificatorul;
    identificatorul obiectului informaţional, de la care este moştenit;
    denumirea;
    descrierea pe scurt a obiectului;
    data creării;
    versiunea;
    identificatorul resursei informaţionale;
    lista atributelor obiectului informaţional;
    fişierul compilat al obiectului informaţional;
    identificatoarele clasificatoarelor, utilizate pentru codarea semnificaţiilor atributelor obiectului;
    descrierea identificatorului obiectului (de exemplu, structura IDNP sau IDNO);
    d) datele despre clasificator:
    identificatorul;
    denumirea;
    conţinutul (codurile şi semnificaţiile lor corespunzătoare);
    data creării;
    data ultimei actualizări;
    IDNO al elaboratorului;
    e) datele despre WEB site-ul:
    identificatorul;
    denumirea;
    adresa;
    data deschiderii;
    IDNO al proprietarului WEB site-ului;
    IDNO al organizaţiei, care realizează hosting-ul site-ului;
    IDNO al elaboratorului paginii WEB;
    f) datele despre domen:
    identificatorul;
    adresa;
    nivelul domen-ului;
    data înregistrării;
    IDNO sau IDNP al posesorului domen-ului;
    data anulării înregistrării;
    g) datele despre serviciul informaţional:
    identificatorul;
    descrierea serviciului;
    IDNO al organizaţiei care prestează serviciul;
    identificatorul sistemului informaţional, cu ajutorul căruia este prestat serviciul;
    tipul documentului sau al altui suport material, eliberat la prestarea serviciului;
    identificatorul actului juridic, care conţine regulamentul de prestare a serviciului;
    h) datele despre unitatea de drept:
    IDNO;
    denumirea;
    i) datele despre persoana fizică:
    IDNP;
    numele;
    prenumele;
    patronimicul;
    j) datele despre actul juridic:
    identificatorul;
    denumirea;
    data;
    numărul actului juridic;
    textul;
    k) datele despre documentele tehnice:
    identificatorul;
    textul;
    identificatorul sistemului informaţional, la care se referă documentaţia tehnică;
    codul tipului documentului;
    tipul elementului sistemului software;
    numărul părţii;
    numărul versiunii;
    numărul completării;
    IDNO al elaboratorului;
    data aprobării;
    data ultimei modificări;
    l) datele despre documentele şi blanchetele de strictă evidenţă:
    codul documentului;
    seria;
    numărul;
    data confecţionării;
    termenul de valabilitate;
    IDNO al organizaţiei emitente;
    statutul.
    Interconexiunea obiectelor informaţionale se prezintă în figura 2.

    HG1032F2.rtf

    Figura 2. Interconexiunea dintre obiectele informaţionale.
    20. Clasificatoarele
    Pentru asigurarea autenticităţii şi micşorarea volumului informaţiei stocate în sistem se utilizează un sistem de clasificatoare, care poate fi împărţit în trei grupuri:
    internaţionale;
    naţionale;
    intrasistemice.
    Clasificatoarele intrasistemice se elaborează şi se utilizează în cadrul sistemului numai în cazul lipsei clasificatoarelor naţionale şi internaţionale aprobate.
    21. Interconexiunea cu alte sisteme
    Pentru asigurarea formării corecte a resursei informaţionale este necesar de a organiza accesul la resursele informaţionale ale următoarelor sisteme informaţionale automatizate:
    a) Sistemul Informaţional Automatizat "Registrul de stat al populaţiei" - acordă acces la datele personale ale posesorilor numelor de domen;
    b) Sistemul Informaţional Automatizat "Registrul de stat al unităţilor de drept" - acordă acces la datele de înregistrare ale unităţilor de drept şi la documentele lor de înregistrare;
    c) Sistemul Informaţional Automatizat "Registrul de stat al actelor juridice" - acordă acces la actele legislative în vigoare.
Capitolul VII
Spaţiul tehnologic al sistemului
    RRSIS este un sistem alcătuit dintr-un singur nivel la nivel central, în componenţa căruia intră depozitul central de date şi locurile de muncă ale colaboratorilor subdiviziunilor, responsabili de înregistrarea obiectelor separate ale sistemului, precum şi ale administratorilor bazelor de date.
    Lista produselor software şi mijloacelor tehnice, utilizate la crearea infrastructurii informaţionale a Sistemului Informaţional Automatizat "Registrul de stat al populaţiei", se stabileşte de către elaboratorul sistemului.
Capitolul VIII
Securitatea şi protecţia informaţiei
    22. Definiţia
    Prin securitate informaţională se înţelege protecţia resurselor informaţionale şi infrastructurii informaţionale de la acţiuni premeditate sau accidentale cu caracter natural sau artificial, care au ca rezultat cauzarea prejudiciului participanţilor la procesul de schimb informaţional.
    Sistemul securităţii informaţionale este o totalitate de măsuri juridice, organizatorice, economice şi tehnologice, orientate spre prevenirea pericolelor pentru resurse şi infrastructura informaţională.
    23. Pericole pentru securitatea informaţională
    Prin pericol se înţelege un eveniment sau o acţiune posibilă, orientată spre cauzarea prejudiciului resurselor sau infrastructurii informaţionale.
    Pericole principale pentru securitatea informaţională a Sistemului informaţional unic de stat sînt:
    a) colectarea şi utilizarea ilegală a informaţiei;
    b) încălcarea tehnologiei de prelucrare a informaţiei;
    c) implementarea în produsele software şi hardware a componentelor, care realizează funcţii, neprevăzute în documentaţia la aceste produse;
    d) elaborarea şi răspîndirea programelor, care afectează funcţionarea normală a sistemelor informaţionale şi informaţionale de telecomunicaţii, precum şi a sistemelor securităţii informaţionale;
    e) nimicirea, deteriorarea şi suprimarea radioelectronică sau distrugerea mijloacelor şi sistemelor de prelucrare a informaţiei, de telecomunicaţii şi comunicaţii;
    f) influenţarea asupra sistemelor cu parolă-cheie de protecţie a sistemelor automatizate de prelucrare şi transmitere a informaţiei;
    g) compromiterea cheilor şi mijloacelor de protecţie criptografică a informaţiei;
    h) scurgerea informaţiei prin canale tehnice;
    i) implementarea dispozitivelor electronice pentru interceptarea informaţiei în mijloacele tehnice de prelucrare, păstrare şi transmitere a informaţiei prin canalele de comunicaţii, precum şi în încăperile de serviciu ale autorităţilor administraţiei de stat;
    j) nimicirea, deteriorarea, distrugerea sau sustragerea suporturilor de informaţie mecanice sau a altor suporturi;
    k) interceptarea informaţiei în reţelele de transmitere a datelor şi în liniile de comunicaţii, decodificarea acestei informaţii şi impunerea informaţiei false;
    l) utilizarea tehnologiilor informaţionale autohtone şi străine necertificate, a mijloacelor de protecţie a informaţiei, a mijloacelor de informatizare, de telecomunicaţii şi comunicaţii la crearea şi dezvoltarea infrastructurii informaţionale;
    m) accesul nesancţionat la resursele informaţionale, care se află în băncile şi bazele de date;
    n) încălcarea restricţiilor legale privind răspîndirea informaţiei.
    Obiecte ale pericolelor sînt resursele informaţionale sau infrastructura informaţională.
    Surse ale pericolelor sînt infractorii, funcţionarii de stat corupţi, precum şi utilizatorii de rea-credinţă.
    24. Sarcinile privind asigurarea securităţii informaţionale
    Sarcinile de bază ale asigurării securităţii informaţionale sînt:
    a) asigurarea confidenţialităţii informaţiei, adică prevenirea primirii informaţiei de către persoanele fără drepturi şi împuterniciri corespunzătoare;
    b) asigurarea integrităţii logice a informaţiei, adică prevenirea introducerii, actualizării şi nimicirii nesancţionate a informaţiei;
    c) asigurarea integrităţii fizice a informaţiei;
    d) asigurarea protecţiei infrastructurii informaţionale de la deteriorare şi de la încercările de modificare a funcţionării.
    Mecanismele de bază ale asigurării securităţii informaţionale sînt:
    a) autentificarea şi autorizarea;
    b) dirijarea accesului;
    c) înregistrarea acţiunilor şi auditul;
    d) criptarea informaţiei.
    Utilizarea mecanismelor asigurării securităţii informaţionale trebuie planificată la etapa de proiectare a sistemelor şi infrastructurii informaţionale.
    Una din cele mai vulnerabile verigi în sistemul securităţii informaţionale este factorul uman. În legătură cu aceasta, un element important al securităţii informaţionale este studierea de către personal a metodelor şi procedeelor de contracarare a pericolelor.
Încheiere
    Crearea RRSIS este parte componentă a procesului de informatizare a societăţii, şi anume a creării Spaţiului informaţional unic.
    Primul pas la crearea RRSIS este elaborarea sistemului informaţional automatizat al RRSIS în calitate de mecanism pentru formarea băncii de date pentru resurse şi sisteme informaţionale. În scopul formării prezentului registru este necesară efectuarea inventarierii resurselor şi sistemelor informaţionale existente în ministere, alte autorităţi administrative centrale şi autorităţile administraţiei publice locale. Conform rezultatelor inventarierii este necesar de a elabora propuneri cu privire la modernizarea şi dezvoltarea sistemelor informaţionale existente.
    De asemenea, este necesară elaborarea Regulamentului cu privire la modul de înregistrare a fiecărei categorii de obiecte informaţionale, ţinute la evidenţă în prezentul registru.