HGA1015/2006
ID intern unic:  317373
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1015
din  05.09.2006
cu privire la aprobarea unor acte normative
Publicat : 29.09.2006 în Monitorul Oficial Nr. 153-156     art Nr : 1163
    HG49 din 15.01.07, MO10-13/26.01.07 art.64


   
NOTĂ:
   
În anexa nr.1 pe parcursul textului, după cuvintele „notar public”, la orice formă gramaticală, se introduc cuvintele „ , executor judecătoresc”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG402 din 18.06.13, MO130-134/21.06.13 art.469
    În anexa nr.1 pe tot parcursul textului, cuvintele „notar privat” se substituie prin cuvintele „notar public”, la cazul respectiv prin HG743 din 18.08.10, MO153-154/24.08.10 art.835    Întru executarea Legii nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.38-39, art.280), Legii nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.18-19, art.57) şi art.9 din Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2006  nr.339-XVI din 16 decembrie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.176-181, art.875), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Regulamentul privind modul de completare, eliberare şi evidenţă a poliţelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, conform anexei nr.1;
    Regulamentul privind controlul achitării primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, conform anexei nr.2.
    2. Compania Naţională de Asigurări în Medicină va întreprinde măsurile necesare în vederea asigurării executării corespunzătoare a prevederilor prezentelor regulamente.

    PRIM-MINISTRU                                                               Vasile TARLEV
    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii şi protecţiei sociale                                Ion Ababii
    Ministrul finanţelor                                                               Mihail Pop

    Nr. 1015. Chişinău, 5 septembrie 2006.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 1015
din 5 septembrie 2006
REGULAMENT
privind modul de completare, eliberare şi evidenţă a
poliţelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală
  I. DISPOZIŢII GENERALE
   1. Regulamentul privind modul de completare, eliberare şi evidenţă a poliţelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (în continuare - Regulament) este elaborat în baza Legii nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.38-39, art.280), Legii nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.18-19, art.57), Hotărîrii Guvernului nr.1432 din 7 noiembrie 2002 "Cu privire la unele măsuri pentru implementarea asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.151-153, art.1567), Hotărîrii Guvernului nr.411 din 19 aprilie 2006 "Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru realizarea prevederilor articolului 9 din Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2006 nr.339-XVI din 16 decembrie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.66-69, art.450), altor acte normative în vigoare.
   2. Poliţa de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (în continuare - poliţa de asigurare) se eliberează fiecărei persoane asigurate de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină (în continuare - CNAM), de regulă, prin intermediul agenţiilor sale teritoriale (în continuare - Agenţie).
    3. Persoana asigurată este obligată să păstreze poliţa de asigurare. În temeiul poliţei de asigurare valabile, persoana beneficiază de întregul volum de asistenţă medicală, prevăzut în Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală (în continuare - Program unic) şi acordat de prestatorii de servicii medicale din Republica Moldova, contractaţi de CNAM.  
    4. Poliţa de asigurare valabilă reprezintă pentru:
    a) persoana asigurată - confirmare a statutului de persoană asigurată şi garanţia de a beneficia de serviciile medicale prevăzute în Programul unic;
    b) prestatorul de servicii medicale, contractat de CNAM - dovadă pentru prestarea serviciilor medicale persoanelor asigurate în condiţiile prevăzute de Programul unic, Normele metodologice de aplicare a acestuia şi contractul încheiat;
   
[Pct.4 lit.b) modificată prin HG402 din 18.06.13, MO130-134/21.06.13 art.469]
    c) CNAM - modalitate de evidenţă  a persoanelor asigurate şi organizare efectivă a lucrului cu aceste persoane.
   
41. Poliţele de asigurare facultativă de sănătate, procurate de străini pe teritoriul Republicii Moldova anterior obţinerii dreptului de şedere provizorie, pot fi folosite de către aceştia în limitele termenului indicat în ele, fără obligaţia de a achita primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă.
    [Pct.41 introdus prin HG1052 din 26.12.13, MO311/27.12.13 art.1158; în vigoare 27.12.13]
    42. Străinii, care au obţinut statutul de persoană angajată ulterior  procurării poliţei de asigurare facultativă de sănătate pe teritoriul Republicii Moldova, pentru obţinerea dreptului de şedere provizorie nu vor achita prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală sub formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense pentru perioada valabilităţii poliţei de asigurare facultativă de sănătate. În acest caz nu se calculează nici prime ce urmează să fie achitate de către angajator pentru asigurarea persoanelor nominalizate.
    [Pct.42 introdus prin HG1052 din 26.12.13, MO311/27.12.13 art.1158; în vigoare 27.12.13]
II. ELIBERAREA POLIŢEI DE ASIGURARE
    5. Poliţa de asigurare se va elibera în funcţie de atribuirea persoanei asigurate la una din următoarele categorii:
    a) persoane angajate prin contract individual de muncă, indiferent de termenul de angajare şi forma de retribuire a muncii (în continuare – persoane angajate);
   
[Pct.5 lit.a) modificată prin HG743 din 18.08.10, MO153-154/24.08.10 art.835]
    [Pct.5 lit.a) în redacţia HG1124 din 06.10.08, MO186/14.10.08 art.1132]
    b) persoane neangajate, asigurate din contul bugetului de stat, conform legislaţiei;
    c) persoane neangajate ce se asigură în mod individual, conform legislaţiei, notarii publici, executorii judecătoreşti şi avocaţii, indiferent de forma juridică de organizare a activităţii, care au obţinut licenţă în modul stabilit de lege.
    [Pct.5 lit.c) în redacţia HG1124 din 06.10.08, MO186/14.10.08 art.1132]
    6. În cazul atribuirii concomitente a persoanei la mai multe categorii de plătitori de prime de asigurare, poliţa de asigurare va fi eliberată în modul următor:
    "asigurat din contul bugetului de stat" şi "angajat" - poliţa de asigurare va fi eliberată persoanei ca "angajat";
    "asigurat din contul bugetului de stat" şi "persoană neangajată ce se asigură în mod individual" - poliţa de asigurare va fi eliberată persoanei ca "persoană neangajată ce se asigură în mod individual", cu excepţia pensionarilor sau persoanelor cu dizabilităţi severe, accentuate sau medii ce sînt proprietari de terenuri cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură, fondatori de întreprinderi individuale sau titulari de patentă de întreprinzător;
    [Pct.6 al.3) modificat prin HG1052 din 26.12.13, MO311/27.12.13 art.1158; în vigoare 27.12.13]
    [Pct.6 al.3) modificat prin HG743 din 18.08.10, MO153-154/24.08.10 art.835]
    [Pct.6 al.3) modificat prin HG1124 din 06.10.08, MO186/14.10.08 art.1132]
    "angajat" şi "persoană neangajată ce se asigură în mod individual" - poliţa de asigurare va fi eliberată persoanei ca "angajat";
  
„angajat” şi „notar public, executor judecătoresc sau avocat” – poliţa de asigurare va fi eliberată persoanei ca „notar public, executor judecătoresc sau avocat”.
    [Pct.6 al.5) introdus prin HG1124 din 06.10.08, MO186/14.10.08 art.1132]
   
asigurat din contul bugetului de stat” şi “notar public, executor judecătoresc sau avocat” – poliţa de asigurare va fi eliberată persoanei ca “notar public, executor judecătoresc sau avocat.
    [Pct.6 al.6) introdus prin HG402 din 18.06.13, MO130-134/21.06.13 art.469]
A. Eliberarea poliţelor de asigurare persoanelor angajate
    [Secţiunea A titlul modificat prin HG1124 din 06.10.08, MO186/14.10.08 art.1132]
    7. Poliţele de asigurare pentru persoanele angajate se eliberează angajatorului acestor persoane, de către Agenţie unde este înregistrat în modul stabilit, în baza Listei de evidenţă nominală a persoanelor asigurate angajate, conform modelului aprobat de CNAM.
    8. Pentru a nu periclita acordarea serviciilor medicale persoanelor asigurate, angajatorul va distribui sub semnătură, în termen de 5 zile, fiecăruia dintre angajaţii săi, poliţele de asigurare primite de la Agenţie.
   9. Angajatorul va prezenta Agenţiei listele de evidenţă nominală a persoanelor asigurate angajate şi modificările la aceste liste, pînă la data de 7 a lunii următoare celei în care au avut loc schimbările (angajări, concedieri, decese, suspendării, în temei legal, a activităţii unităţii, încorporării în serviciul militar în termen, acordării concediului neplătit cu o durată mai mare de 60 de zile calendaristice pe parcursul unui an calendaristic, suspendării contractului individual de muncă din iniţiativa salariatului, cu excepţia cazurilor de aflare în concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani şi concediului pentru îngrijirea unui membru bolnav al familiei cu durata de pînă la un an, conform certificatului medical etc.), inclusiv în variantă electronică.
    [Pct.9 modificat prin HG1052 din 26.12.13, MO311/27.12.13 art.1158; în vigoare 27.12.13]
    [Pct.9 în redacţia HG743 din 18.08.10, MO153-154/24.08.10 art.835]
    [Pct.9 modificat prin HG237 din 26.03.09, MO65-66/31.03.09 art.288]
    [Pct.9 modificat prin HG1124 din 06.10.08, MO186/14.10.08 art.1132]
   10. Agenţia va verifica respectarea de către angajatori a legislaţiei privind includerea angajaţilor în listele de evidenţă nominală a persoanelor angajate şi prezentarea acestora agenţiilor teritoriale (ramurale) pentru activarea/dezactivarea poliţelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, precum şi prezentarea în termenele stabilite de legislaţie a listelor şi modificărilor la ele şi va trage persoanele responsabile la răspundere contravenţională pentru neîndeplinirea obligaţiunilor stabilite de prevederile legale.
    [Pct.10 în redacţia HG1052 din 26.12.13, MO311/27.12.13 art.1158; în vigoare 27.12.13]
    [Pct.10 modificat prin HG1124 din 06.10.08, MO186/14.10.08 art.1132]
    [Pct.11 exclus prin HG1124 din 06.10.08, MO186/14.10.08 art.1132]
B. Eliberarea poliţelor de asigurare persoanelor neangajate
asigurate din contul bugetului de stat
    12. Poliţele de asigurare pentru persoanele neangajate, asigurate din contul bugetului de stat, se eliberează în baza Listelor de evidenţă nominală a persoanelor neangajate, asigurate din contul bugetului de stat, conform modelului aprobat de CNAM, şi prezentate Agenţiilor de către instituţiile responsabile de evidenţa acestor categorii de persoane.
   
[Pct.12 modificat prin HG1124 din 06.10.08, MO186/14.10.08 art.1132]
    13. Instituţiile responsabile de prezentarea listelor persoanelor neangajate, asigurate din contul bugetului de stat sînt:
    a) Casa Naţională de Asigurări Sociale - pentru pensionarii şi persoanele cu dizabilităţi severe, accentuate sau medii, persoanele care îngrijesc la domiciliu o persoană cu dizabilitate severă care necesită îngrijire şi/sau supraveghere permanentă din partea altei persoane cu vîrsta de pînă la 18 ani;
    [Pct.13 lit.a) modificată prin HG1052 din 26.12.13, MO311/27.12.13 art.1158; în vigoare 27.12.13]
    b) ministerele, structurile de forţă - pentru pensionarii şi persoanele cu dizabilităţi severe, accentuate sau medii atestate (ofiţeri);
   
[Pct.13 lit.b) modificată prin HG1052 din 26.12.13, MO311/27.12.13 art.1158; în vigoare 27.12.13]
    c) agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă - pentru şomerii înregistraţi;
   
[Pct.13 lit.c) modificată prin HG1052 din 26.12.13, MO311/27.12.13 art.1158; în vigoare 27.12.13]
    [Pct.13 lit.c) modificată prin HG743 din 18.08.10, MO153-154/24.08.10 art.835]
    d) instituţiile de învăţămînt, indiferent de tipul de proprietate – pentru copiii de vîrstă preşcolară, elevii din învăţămîntul primar, gimnazial, liceal şi mediu de cultură generală, elevii din învăţămîntul secundar profesional, elevii din învăţămîntul mediu de specialitate (colegii) cu învăţămînt de zi, studenţii din învăţămîntul superior universitar cu învăţămînt de zi, rezidenţii învăţămîntului postuniversitar obligatoriu şi doctoranzii la cursurile de zi;
   
[Pct.13 lit.d) modificată prin HG743 din 18.08.10, MO153-154/24.08.10 art.835]
    [Pct.13 lit.d) în redacţia HG1124 din 06.10.08, MO186/14.10.08 art.1132]
    e) autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi- pentru copiii neîncadraţi la învăţătură pînă la împlinirea vîrstei de 18 ani, persoanele care îngrijesc la domiciliu o persoană cu dizabilitate severă care necesită îngrijire şi/sau supraveghere permanentă din partea altei persoane cu vîrsta de la 18 ani, mamele cu şapte şi mai mulţi copii;
   
[Pct.13 lit.e) modificată prin HG1052 din 26.12.13, MO311/27.12.13 art.1158; în vigoare 27.12.13]
    [Pct.13 lit.e) modificată prin HG743 din 18.08.10, MO153-154/24.08.10 art.835]
    [Pct.13 lit.e) modiifcată prin HG1124 din 06.10.08, MO186/14.10.08 art.1132]
    f) prestatorii de servicii medicale primare - pentru gravide, parturiente şi lăuze, aflate în evidenţa acestor prestatori;
   
[Pct.13 lit.f) modificată prin HG743 din 18.08.10, MO153-154/24.08.10 art.835]
   
g) comisiile pentru examinarea adresărilor cetăţenilor Republicii Moldova cu domiciliul în stînga Nistrului (Transnistria)
şi localităţile limitrofe acestora – pentru cetăţenii Republicii Moldova domiciliaţi în localităţile din stînga Nistrului (Transnistria) şi localităţile limitrofe acestora din categoriile pentru care calitatea de asigurat o are Guvernul.
   
[Pct.13 lit.g) modificată prin HG1052 din 26.12.13, MO311/27.12.13 art.1158; în vigoare 27.12.13]
    [Pct.13 lit.g) în redacţia HG402 din 18.06.13, MO130-134/21.06.13 art.469]
    [Pct.13 lit.g) introdusă prin HG1219 din 30.10.08, MO197/04.11.08 art.1222]
   
h) direcţiile/secţiile asistenţă socială şi protecţie a familiei – pentru persoanele din familiile defavorizate care beneficiază de ajutor social conform Legii nr.133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social.
    [Pct.13 lit.h) introdusă prin HG237 din 26.03.09, MO65-66/31.03.09 art.288]
   
[Pct.13 modificat prin HG779 din 03.07.07, MO98-102/13.07.07 art.818]
   
i) Biroul migraţie şi azil – pentru străinii beneficiari ai unei forme de protecţie incluşi într-un program de integrare, în perioada desfăşurării acestuia şi pentru străinii care au obţinut dreptul de şedere provizorie pe teritoriul Republicii Moldova.
    [Pct.13 lit.i) introdusă prin HG1052 din 26.12.13, MO311/27.12.13 art.1158; în vigoare 27.12.13]
    14. Instituţiile responsabile menţionate la p.13, cu excepţia literei a) şi literei i), vor prezenta Agenţiilor modificările în listele de evidenţă nominală a persoanelor asigurate din contul bugetului de stat, pînă la data de 7 a lunii următoare celei în care au avut loc schimbările (persoanele noi incluse în categoriile respective de persoane asigurate din contul bugetului de stat, pierderea statutului de persoană asigurată din contul bugetului de stat, decese pierderea dreptului la domiciliu în Republica Moldova, încorporarea în serviciul militar în termen etc.), inclusiv în variantă electronică.
   
[Pct.14 modificat prin HG1052 din 26.12.13, MO311/27.12.13 art.1158; în vigoare 27.12.13]
    [Pct.14 modificat prin HG237 din 26.03.09, MO65-66/31.03.09 art.288]
    [Pct.14 modiifcat prin HG1124 din 06.10.08, MO186/14.10.08 art.1132]
    [Pct.14 modificat prin HG779 din 03.07.07, MO98-102/13.07.07 art.818]
   
141. Prin derogare de la punctele 12 şi 14:
    a) Casa Naţională de Asigurări Sociale va prezenta CNAM listele de evidenţă nominală a persoanelor neangajate, asigurate din contul bugetului de stat, prevăzute la pct. 13 lit.a);
    b) Biroul migraţie şi azil va prezenta CNAM listele de evidenţă nominală a persoanelor neangajate, asigurate din contul bugetului de stat, prevăzute la pct. 13 lit.i), şi ale străinilor care au obţinut dreptul de şedere provizorie pe teritoriul Republicii Moldova,
 precum şi modificările la acestea, în modul stabilit de acordul încheiat între instituţiile vizate.
    [Pct.141 în redacţia HG1052 din 26.12.13, MO311/27.12.13 art.1158; în vigoare 27.12.13]
   
[Pct.141 modificat prin HG237 din 26.03.09, MO65-66/31.03.09 art.288]
    [Pct.141modificat prin HG779 din 03.07.07, MO98-102/13.07.07 art.818]
    15. În baza listelor de evidenţă nominală a persoanelor asigurate din contul bugetului de stat, Agenţiile vor completa poliţele de asigurare şi le vor elibera persoanelor asigurate sau reprezentanţilor săi legali, contra semnătură.
C. Eliberarea poliţelor de asigurare categoriilor de plătitori
ai primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în
sumă fixă, care se asigură în mod individual
    [Secţiunea C denumirea în redacţia HG1124 din 06.10.08, MO186/14.10.08 art.1132]
    16. Categoriile de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, care se asigură în mod individual şi achită prima de asigurare în termenul stabilit de legislaţie, primesc poliţa de asigurare, personal sau prin reprezentantul legal, la Agenţiile sau reprezentanţele CNAM, precum şi la alte unităţi împuternicite de CNAM. În cazul nerespectării termenului stabilit de achitare a primei de asigurare, poliţa de asigurare se va elibera în prezenţa obligatorie a persoanei neangajate ce se asigură în mod individual.
   
[Pct.16 modificat prin HG1124 din 06.10.08, MO186/14.10.08 art.1132]
    17. Pentru a obţine poliţa de asigurare, categoriile de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, care se asigură în mod individual vor prezenta:
   
[Pct.17 modificat prin HG1124 din 06.10.08, MO186/14.10.08 art.1132]
    a) actul de identitate, conform prevederilor actelor normative în vigoare.
   
[Pct.17 lit.a) modificată prin HG1052 din 26.12.13, MO311/27.12.13 art.1158; în vigoare 27.12.13]
    [Pct.17 lit.a) modificată prin HG1124 din 06.10.08, MO186/14.10.08 art.1132]
    b) dovada achitării integrale a primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi, după caz, a amenzii, penalităţii, stabilite conform legislaţiei.
   
171. Notarii publici, executorii judecătoreşti şi avocaţii neangajaţi, înregistraţi la agenţia teritorială a CNAM ca plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, vor prezenta, personal sau prin scrisoare recomandată, la agenţia teritorială a CNAM dovada achitării primei de asigurare în sumă fixă pentru anul respectiv de gestiune.
    [Pct.171 în redacţia HG1052 din 26.12.13, MO311/27.12.13 art.1158; în vigoare 27.12.13]
    [Pct.171 modificat prin HG1124 din 06.10.08, MO186/14.10.08 art.1132]
D. Eliberarea şi evidenţa poliţelor de asigurare în
sistemul informaţional e-CNAM
    172. În cazul persoanelor angajate şi al persoanelor asigurate din contul bugetului de stat, angajatorul şi instituţiile abilitate ale Republicii Moldova responsabile de evidenţa nominală a categoriilor de persoane neangajate asigurate din contul statului, menţionate la punctul 13, vor expedia opţional, prin intermediul sistemului informaţional e-CNAM, listele de evidenţă nominală a persoanelor asigurate angajate şi listele de evidenţă nominală a persoanelor asigurate din contul statului şi modificările la aceste liste, în format electronic, în regim on-line şi cu aplicarea semnăturii digitale.
    173. Prezentarea formularelor electronice în regim on-line va scuti angajatorul şi instituţiile abilitate responsabile de evidenţa nominală a categoriilor de persoane asigurate din contul statului de obligaţia prezentării formularelor în scris (pe hîrtie).
    174. Conform informaţiei indicate în formularele expediate în regim on-line, Agenţia va importa formularele respective din Sistemul Informaţional e-CNAM în Sistemul Informaţional Automatizat „Asigurarea Obligatorie de Asistenţă Medicală”, iar CNAM va asigura procesarea acestora în maximum 24 de ore, în scopul activării/dezactivării poliţei de asigurare conform menţiunilor indicate în liste.
    175. Procedura tehnică de  achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, de prezentare on-line a listelor de evidenţă nominală a persoanelor asigurate, de atribuire a statutului de persoană asigurată/neasigurată în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, precum şi evidenţa acestor persoane se aprobă de CNAM.
    [Capitolul II, secţiunea D introdusă prin HG402 din 18.06.13, MO130-134/21.06.13 art.469]
III.  STRUCTURA ŞI MODUL DE COMPLETARE,
 ELIBERARE (ACTIVARE/DEZACTIVARE)
 A POLIŢEI
DE ASIGURARE
    [Capitolul III denumirea în redacţia HG1052 din 26.12.13, MO311/27.12.13 art.1158; în vigoare 27.12.13]
    18. Poliţa de asigurare cuprinde două pagini care necesită a fi completate de către persoana responsabilă pentru eliberarea poliţelor.
    19. Prima pagină conţine următoarele date:
    a) numărul poliţei de asigurare;
   
[Pct.19 lit.a) în redacţia HG1052 din 26.12.13, MO311/27.12.13 art.1158; în vigoare 27.12.13]
    Seria este reprezentată prin trei cifre arabe, dintre care primele două indică CNAM sau Agenţia, care a emis poliţa:
    1) Compania Naţională de Asigurări în Medicină   - 01
    2) Agenţia Teritorială Chişinău                              - 02
    3) Agenţia Teritorială Hînceşti                               - 03
    4) Agenţia Teritorială Orhei                                   - 04
    5) Agenţia Teritorială Ungheni                               - 05
    6) Agenţia Teritorială Bălţi                                    - 06
    7) Agenţia Teritorială Soroca                                - 07
    8) Agenţia Teritorială Căuşeni                               - 08
    9) Agenţia Teritorială Cahul                                  - 09
    10) Agenţia Teritorială Edineţ                               - 10
    11) Agenţia Teritorială Comrat                             - 11
    12) Agenţia Teritorială Taraclia                             - 12
   
13) Agenţia Teritorială Bender                             – 13.
    [Pct.19 lit.a), subpct.13) introdus prin HG1219 din 30.10.08, MO197/04.11.08 art.1222]
    A treia cifră din serie indică numărul de ordine al seriei poliţelor din cadrul CNAM sau agenţiei  (de la 0 la 9).
    Numărul reprezintă un şir de şase cifre arabe şi indică numărul de ordine al poliţei de asigurare din seria respectivă;
    b) data eliberării poliţei de asigurare - indică data eliberării efective a poliţei de asigurare;
    c) numele, prenumele, data naşterii, sexul - se transcriu din rubricile respective din actul de identitate al persoanei asigurate;
    d) numărul de identificare de stat – se transcrie din rubrica respectivă din actul de identitate al persoanei în cauză şi conţine 13 cifre. În cazul persoanelor care renunţă la numărul de identificare de stat şi la evidenţa automatizată în Registrul de stat al populaţiei, în rubrica respectivă se va indica numărul şi seria actului de identitate valabil în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;
    [Pct.19 lit.d) în redacţia HG1052 din 26.12.13, MO311/27.12.13 art.1158; în vigoare 27.12.13]
    [Pct.19 lit.d) modificată prin HG1124 din 06.10.08, MO186/14.10.08 art.1132]
    e) domiciliul, telefonul - informaţia privind înregistrarea la domiciliu a persoanei asigurate va fi transcrisă din buletinul de identitate şi se va indica numărul de telefon de la domiciliu. Persoana al cărei domiciliu nu poate fi stabilit cu certitudine se consideră domiciliată la locul reşedinţei sale. În cazul lipsei locului de reşedinţă, în poliţa de asigurare se indică locul unde persoana se găseşte, iar dacă acesta nu se cunoaşte, se indică locul ultimului domiciliu.
    În cazul eliberării automatizate a poliţei de asigurare la rubrica respectivă se va înscrie "Conform buletinului de identitate";
   f) locul de lucru – la rubrica respectivă se va înscrie “Conform bazei de date a CNAM”;
    [Pct.19 lit.f) în redacţia HG1052 din 26.12.13, MO311/27.12.13 art.1158; în vigoare 27.12.13]
    În cazul eliberării automatizate a poliţei de asigurare la rubrica respectivă se va înscrie "Conform bazei de date a CNAM";
    g) categoria persoanelor asigurate – se va înscrie numărul categoriei de persoane compus din două cifre arabe, conform bazei de date a CNAM.
    [Pct.19 lit.g) în redacţia HG1052 din 26.12.13, MO311/27.12.13 art.1158; în vigoare 27.12.13]
    [Pct.19 lit.g) modificată prin HG743 din 18.08.10, MO153-154/24.08.10 art.835]
    [Pct.19 lit.g) modificată prin HG237 din 26.03.09, MO65-66/31.03.09 art.288]
    [Pct.19 lit.g)
modificată prin HG1219 din 30.10.08, MO197/04.11.08 art.1222]
    [Pct.19 lit.g) modificată prin HG1124 din 06.10.08, MO186/14.10.08 art.1132]
    [Pct.19 lit.g) modificată prin HG779/03.07.07, MO98-102/13.07.07 art.818]
    În poliţa de asigurare se menţionează expres categoria persoanei asigurate sau, în cazul eliberării automatizate a poliţei de asigurare, evidenţa acestor categorii se face conform bazei de date a CNAM.
    20. Pagina doi de completare a poliţei de asigurare conţine următoarele date:
    a) de la – se va indica:
    data achitării efective a primei de asigurare în sumă fixă - în cazul achitării acesteia în termenele prevăzute de Legea nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, sau
    termenul calculat în conformitate cu prevederile art.231 din Legea nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală - în cazul achitării primei de asigurare în sumă fixă cu încălcarea termenului prevăzut de legislaţie;
    [Pct.20 lit.a) în redacţia HG1052 din 26.12.13, MO311/27.12.13 art.1158; în vigoare 27.12.13]
    pînă la - se va indica termenul de valabilitate al poliţei de asigurare, după cum urmează:
    1) pentru persoanele angajate – se va indica Conform bazei de date a CNAM;
   
[Pct.20 lit.a), al.1) modificat prin HG1052 din 26.12.13, MO311/27.12.13 art.1158; în vigoare 27.12.13]
    [Pct.20 lit.a), al.1) în redacţia HG1124 din 06.10.08, MO186/14.10.08 art.1132]
    2) pentru persoanele fizice ce se asigură în mod individual - se va indica data de 31 decembrie a anului respectiv de gestiune;
    3) pentru copiii neîncadraţi la învăţătură pînă la împlinirea vîrstei de 18 ani - pînă la atingerea vîrstei de 18 ani, conform actului de identitate;
    4) pentru şomerii înregistraţi la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă, pensionari şi persoane cu dizabilităţi de grad sever, accentuat sau mediu - pe termenul valabilităţii actului ce confirmă apartenenţa acestora la categoria respectivă de persoane asigurate;
   
[Pct.20 lit.a), al.4) modificat prin HG1052 din 26.12.13, MO311/27.12.13 art.1158; în vigoare 27.12.13]
    [Pct.20 lit.a), al.4) modificat prin HG743 din 18.08.10, MO153-154/24.08.10 art.835]
    5) pentru elevii din învăţămîntul secundar profesional, studenţii instituţiilor de învăţămînt superior cu învăţămînt de zi, copiii de vîrstă preşcolară, elevii din învăţămîntul primar, gimnazial, mediu general şi liceal, elevii din învăţămîntul mediu de specialitate (colegii) învăţămînt de zi, rezidenţii învăţămîntului postuniversitar obligatoriu şi doctoranzii la cursurile de zi - pînă la 31 august a anului de gestiune în care se preconizează absolvirea instituţiei respective de învăţămînt;
   
[Pct.20 lit.a), al.5) modificat prin HG743 din 18.08.10, MO153-154/24.08.10 art.835]
    [Pct.20 lit.a), al.5) modificat prin HG1124 din 06.10.08, MO186/14.10.08 art.1132]
    6) pentru gravide, parturiente şi lăuze - pe termenul gravidităţii, parturienţei şi lăuziei, rămas de la data eliberării poliţei, calculat în baza înscrierilor din Trimiterea-extras Formular 027/e , eliberat de medicul de familie la care e înregistrată persoana sau medicul obstetrician – ginecolog, care a stabilit diagnosticul;
    [Pct.20 lit.a), al.6) modificat prin HG1052 din 26.12.13, MO311/27.12.13 art.1158; în vigoare 27.12.13]
    În cazul eliberării automatizate a poliţei de asigurare la rubrica respectivă se va înscrie "Conform bazei de date a CNAM";
    b) semnătura persoanei asigurate - locul de aplicare a semnăturii persoanei asigurate, ce confirmă acordul acesteia cu condiţiile de asigurare;
    c) denumirea, adresa agenţiei teritoriale a CNAM - se indică codul şi  adresa juridică a Agenţiei  sau a CNAM care ţine evidenţa poliţei de asigurare;
    d) numele, prenumele persoanei responsabile - vor fi transcrise din actele normative de numire în funcţie a acestor persoane;
    e) semnătura persoanei responsabile - este semnătura responsabilului Agenţiei  sau a CNAM;
    f) telefon de contact - este telefonul la care persoana asigurată poate apela în caz de apariţie a unor întrebări;
    g) L.Ş. - locul de aplicare a ştampilei Agenţiei sau a CNAM, ce validează semnătura responsabilului de eliberare a poliţelor de asigurare.
    61) pentru persoanele care îngrijesc la domiciliu o persoană cu dizabilitate severă care necesită îngrijire şi/sau supraveghere permanentă din partea altei persoane - pe termenul valabilităţii actului ce confirmă apartenenţa acestora la categoria respectivă de persoane asigurate;
   
[Pct.20 lit.a), al.61) în redacţia HG1052 din 26.12.13, MO311/27.12.13 art.1158; în vigoare 27.12.13]
    [Pct.20  lit.a), al.61) modificat prin HG743 din 18.08.10, MO153-154/24.08.10 art.835]
    [Pct.20
lit.a), al..61) modificat prin HG779 din 03.07.07, MO98-102/13.07.07 art.818]
    62) pentru mamele cu patru şi mai mulţi copii – pe termen nelimitat.” şi în continuare după text;
   
[Pct.20 
lit.a), al.62) modificat prin HG743 din 18.08.10, MO153-154/24.08.10 art.835]
    [Pct.20 lit.a), al.62) introdus prin HG779 din 03.07.07, MO98-102/13.07.07 art.818]
    7) pentru persoanele din familiile defavorizate care beneficiază de ajutor social conform Legii nr.133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social – pentru perioada de beneficiere a ajutorului social stabilit prin   Legea nr.133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social.
    [Pct.20 lit.a), al.7) introdus prin HG237 din 26.03.09, MO65-66/31.03.09 art.288]
   
8) pentru străinii beneficiari ai unei forme de protecţie incluşi într-un program de integrare – pe perioada desfăşurării programului de integrare.
   
[Pct.20 lit.a), al.8) introdus prin HG1052 din 26.12.13, MO311/27.12.13 art.1158; în vigoare 27.12.13]
IV. ÎNREGISTRAREA ŞI EVIDENŢA POLIŢELOR
DE ASIGURARE
    21. Înregistrarea şi evidenţa poliţelor de asigurare se efectuează de către CNAM şi Agenţii.
    22. CNAM efectuează eliberarea, înregistrarea şi evidenţa poliţelor de asigurare doar pentru personalul său, precum şi în cazuri excepţionale.
    23. Responsabil pentru organizarea şi starea evidenţei poliţelor de asigurare în Agenţie este directorul Agenţiei. Numirea persoanelor responsabile de completarea, înregistrarea, eliberarea şi evidenţa poliţelor de asigurare şi obligaţiunile acestora se stabilesc prin ordinul directorului Agenţiei.
    24. Toate poliţele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, eliberate de Agenţie sau CNAM se înregistrează în registrele de evidenţă a poliţelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, conform modelului stabilit de CNAM, ţinute în mod electronic.
    [Pct.24 modificat prin HG1052 din 26.12.13, MO311/27.12.13 art.1158; în vigoare 27.12.13]
    [Pct.25-26 excluse prin HG1052 din 26.12.13, MO311/27.12.13 art.1158; în vigoare 27.12.13]
    27. Păstrarea poliţelor de asigurare se efectuează în conformitate cu normele de păstrare a mijloacelor băneşti, conform actelor normative şi legislative în vigoare.
    28. Inventarierea poliţelor de asigurare, ca formulare cu regim special, se face în conformitate cu Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007. În cazul depistării lipsei poliţelor de asigurare de tip vechi, ele sînt trecute la pierderi numai după publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a denumirii, numerelor şi seriei acestora, ca fiind nevalabile. Persoanele vinovate restituie costul lor şi poartă răspundere administrativă în conformitate cu actele normative şi legislative în vigoare.
   
[Pct.28 modificat prin HG1052 din 26.12.13, MO311/27.12.13 art.1158; în vigoare 27.12.13]
    [Pct.28 modificat prin HG1124 din 06.10.08, MO186/14.10.08 art.1132]
    29. Pe poliţele de asigurare completate cu greşeli, radieri, corectări nestipulate şi cu alte înscrieri nepermise se efectuează înscrierea "deteriorat". Pentru nimicirea şi scoaterea din evidenţă a poliţelor deteriorate se instituie o comisie care întocmeşte un act în care se indică numărul poliţei de asigurare, care se prezintă în contabilitate, cu anexarea lor, şi scoaterea ulterioară de la evidenţă.
    30. În cazul pierderii poliţei de asigurare, persoana asigurată este obligată să anunţe Agenţia, personal sau prin intermediul asiguratului, despre pierderea poliţei de asigurare de tip vechi, cu prezentarea copiei avizului publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova privind pierderea acesteia. Persoanei respective i se eliberează gratuit un duplicat al poliţei de asigurare care se înregistrează. Poliţa anterioară se anulează din Registrul de evidenţă a poliţelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală al Agenţiei sau al CNAM. În cazul pierderii poliţei de asigurare, eliberate automatizat, persoanei asigurate i se eliberează gratuit un duplicat al poliţei de asigurare cu acelaşi număr.
   
[Pct.30 modificat prin HG1124 din 06.10.08, MO186/14.10.08 art.1132]

   
[Anexele nr.1-3 excluse prin HG1124 din 06.10.08, MO186/14.10.08 art.1132]

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 1015
din 5 septembrie 2006
Regulament
privind controlul achitării primelor de asigurare
obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul privind controlul achitării primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă (în continuare - Regulament) este elaborat în conformitate cu Legea nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.38-39, art.280), Legea nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.18-19, art.57), Codul Contravenţional al Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3-6, art. 15), Horărîrea Guvernului nr.411 din 19 aprilie 2006 "Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru realizarea prevederilor art.9 din Legea nr.339-XVI din 16 decembrie 2005" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.66-69, art.450) şi alte acte legislative şi normative în vigoare.
   
[Pct.1 modificat prin HG458 din 27.07.09, MO121-123/07.08.09 art.522]
    2. Prezentul Regulament stabileşte modul de organizare şi desfăşurare de către  agenţiile teritoriale (în continuare - Agenţie) ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (în continuare - CNAM) a controlului achitării primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (în continuare - prima de asigurare) de către categoriile de plătitori cărora prima de asigurare li se calculează în sumă fixă în valoare absolută, cu excepţia persoanelor neangajate, pentru care plătitor de prime de asigurare este Guvernul (în continuare - persoana fizică).
II. Stabilirea persoanelor fizice ce nu au achitat prima de asigurare
    3. Pentru stabilirea persoanelor fizice din raza de activitate a Agenţiei ce nu au achitat prima de asigurare în termenul stabilit de legislaţie, Agenţia verifică baza de date şi actele contabile ale Agenţiei, precum şi informaţia furnizată la solicitarea CNAM de către:
   
[Pct.3 modificat prin HG1052 din 26.12.13, MO311/27.12.13 art.1158; în vigoare 27.12.13]
    a) Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor - pentru persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător în conformitate cu legislaţia, fondatorii de întreprinderi individuale şi alte persoane fizice, cu domiciliul permanent pe teritoriul Republicii Moldova, în baza Registrului de stat al unităţilor de drept şi Registrului de stat al populaţiei Republicii Moldova;
   
[Pct.3 lit.a) modificată prin HG743 din 18.08.10, MO153-154/24.08.10 art.835]
    a1) Ministerul Justiţiei – pentru notarii publici, executorii judecătoreşti şi avocaţi, indiferent de forma juridică de organizare a activităţii, care au obţinut licenţă în modul stabilit de lege, conform modelului solicitat de CNAM;
    [Pct.3 lit.a1) introdusă prin HG402 din 18.06.13, MO130-134/21.06.13 art.469]
    b) Serviciul Fiscal de Stat - pentru persoanele fizice şi juridice incluse în Registrul fiscal de stat;
   
[Pct.3 lit.b) modificată prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
    [Pct.3 lit.b) modificată prin HG402 din 18.06.13, MO130-134/21.06.13 art.469]
    c) organele cadastrale şi primăriile locale - pentru proprietarii de terenuri cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură, indiferent de faptul dacă au dat sau nu aceste terenuri în arendă sau folosinţă pe bază de contract; proprietarii de terenuri cu destinaţie agricolă constituiţi în asociaţii de prelucrare colectivă a pămîntului, indiferent de forma juridică de organizare, persoanele fizice care arendează în bază de contract terenuri cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură
   
[Pct.3 lit.c) în redacţia HG743 din 18.08.10, MO153-154/24.08.10 art.835]
    [Pct.3 lit.c) modificată prin HG1124 din 06.10.08, MO186/14.10.08 art.1132]
   
31. Instituţiile responsabile, menţionate la punctul 3, vor prezenta CNAM listele în termenul şi de modelul stabilit în acordurile încheiate între CNAM şi instituţiile responsabile.
    [Pct.31 introdus prin HG402 din 18.06.13, MO130-134/21.06.13 art.469]
    32. Pentru stabilirea datelor privind traversarea frontierei de stat a persoanelor care nu au achitat prima de asigurare, CNAM va accesa Sistemul Informaţional Integrat al Poliţiei de Frontieră, în modul stabilit de acordul încheiat între CNAM şi Departamentul Poliţiei de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne.
    [Pct.32 introdus prin HG402 din 18.06.13, MO130-134/21.06.13 art.469]
    4. După verificarea bazei de date şi a actelor contabile ale Agenţiei, precum şi a listelor prezentate de instituţiile menţionate în pct.3, şi identificarea persoanelor ce nu au achitat prima de asigurare în termenul stabilit de legislaţie, Agenţia va verifica şi informaţia ce confirmă aflarea persoanei pe teritoriul Republicii Moldova pe parcursul anului bugetar respectiv.
    Pentru a stabili aflarea unei persoane pe teritoriul Republicii Moldova timp de cel puţin 183 de zile (pe parcursul anului bugetar), Agenţia va accesa Sistemul Informaţional Integrat al Poliţiei de Frontieră.
    Dacă pe parcursul anului bugetar respectiv o persoană s-a aflat pe teritoriul Republicii Moldova mai mult de 183 de zile şi nu confirmă achitarea primei de asigurare în sumă fixă, Agenţia va iniţia procedura de încadrare a acesteia în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
    [Pct.4 în redacţia HG1052 din 26.12.13, MO311/27.12.13 art.1158; în vigoare 27.12.13]
    [Pct.4 modificat prin HG49/15.01.07, MO10-13/26.01.07 art.64]
    5. După stabilirea persoanei fizice ce are obligaţiunea de a achita prima de asigurare, Agenţia expediază prin poştă în adresa celui din urmă o înştiinţare în formă de scrisoare recomandată, conform modelului stabilit în anexă, care prevede data cînd persoana fizică urmează să se prezinte la Agenţie pentru a perfecta documentele în vederea respectării legislaţiei din domeniul asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
    6. Procedura de înmînare a înştiinţărilor şi efectele refuzului de primire a acestora sînt prevăzute în art.105 şi art.106 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, nr.225-XV din 30 mai 2003.
    [Pct.6 în redacţia HG1052 din 26.12.13, MO311/27.12.13 art.1158; în vigoare 27.12.13]
     7. La prezentarea persoanei fizice la Agenţie, la data stabilită în Înştiinţare, dacă se adevereşte faptul că prin neachitarea primei de asigurare aceasta a comis o contravenţie administrativă şi nu a expirat termenul de aplicare a sancţiunilor stabilite de Codul contravenţional al Republicii Moldova, persoanei respective i se întocmeşte proces-verbal cu privire la contravenţie.
   
[Pct.7 modificat prin HG1052 din 26.12.13, MO311/27.12.13 art.1158; în vigoare 27.12.13]
    [Pct.7 modificat prin HG458 din 27.07.09, MO121-123/07.08.09 art.522]
    8. Aplicarea penalităţilor se efectuează conform prevederilor legislaţiei în vigoare, şi mărimea acesteia este stabilită în art.30 din Legea nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală. Penalitatea se calculează, începînd cu prima zi după data limită stabilită de legislaţie pentru achitarea primei de asigurare în formă de sumă fixă, pînă în ziua plăţii efective a primei de asigurare pentru anul respectiv de gestiune.
   
[Pct.8 modificat prin HG1052 din 26.12.13, MO311/27.12.13 art.1158; în vigoare 27.12.13]
    9. Dacă persoana fizică nu s-a prezentat (fără a prezenta motive întemeiate) la data stabilită în înştiinţare, persoana responsabilă de la Agenţie va întocmi procesul-verbal cu privire la contravenţie, conform prevederilor Codului contravenţional al Republicii Moldova.
   
[Pct.9 modificat prin HG1052 din 26.12.13, MO311/27.12.13 art.1158; în vigoare 27.12.13]
    [Pct.9 modificat prin HG458 din 27.07.09, MO121-123/07.08.09 art.522]
    10. Achitarea amenzii se execută benevol sau silit, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    [Pct.10 introdus prin HG49 din 15.01.07, MO10-13/26.01.07 art.64]
   
[Pct.11 exclus prin HG1052 din 26.12.13, MO311/27.12.13 art.1158; în vigoare 27.12.13]
    [Pct.11 introdus prin HG743 din 18.08.10, MO153-154/24.08.10 art.835]

    [Capitolul III exclus prin HG49 din 15.01.07, MO10-13/26.01.07 art.64]

Anexă
la Regulamentul privind controlul achitării
primelor de asigurare obligatorie de
asistenţă medicală în sumă fixă
Model
COMPANIA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ
Agenţia teritorială _________________

Î N Ş T I I N Ţ A R E
    Nr.000 000 din _____________ 200__
    Dlui (dnei) _____________________, _____________, ____________________,
                          (numele, prenumele)                         (data naşterii)                          (domiciliul)
    _____________________, ___________________________________________ .
                      (IDNO)                                                                       (activitatea)
    Potrivit prevederilor Legii nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, Legii nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 200 __ nr._____ din _______, Dumneavoastră sînteţi obligat să achitaţi prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.
    Pentru perfectarea procedurii legale de achitare a primei şi eliberare a Poliţei de asigurare, sînteţi invitat pe data de __________, ora _________, la Agenţia teritorială _____________, la adresa _________________________, biroul ____, sau la reprezentantul Agenţiei teritoriale_____________ în r-nul _______________, la adresa _________________, biroul ___________.
    În caz de neprezentare la data, ora şi locul menţionat, suma debitoare va fi încasată prin intermediul instanţei de judecată.
    Directorul Agenţiei
    teritoriale______________        _________________
            L.Ş.                                                             (semnătura)
    Ex.
    Tel.
    [Anexa modificată prin HG49 din 15.01.07, MO10-13/26.01.07 art.64]