HGM1094/2006
ID intern unic:  317447
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1094
din  22.09.2006
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul
de folosinţă specială a obiectelor Cărţii Roşii a Republicii Moldova
Publicat : 02.10.2006 în Monitorul Oficial Nr. 157     art Nr : 1200
    MODIFICAT
   
HG915 din 30.09.10, MO194-196/05.10.10 art.1006

    În temeiul prevederilor art. 10 al Legii nr. 325-XVI din 15 decembrie 2005 cu privire la Cartea Roşie a Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 21-24, art. 95), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de folosinţă specială a obiectelor Cărţii Roşii a Republicii Moldova (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                              Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul ecologiei şi resurselor naturale                            Constantin Mihailescu

    Nr. 1094. Chişinău, 22 septembrie 2006.
Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
nr. 1094 din 22 septembrie 2006
REGULAMENTUL
cu privire la modul de folosinţă specială a obiectelor
Cărţii Roşii a Republicii Moldova
    1. Regulamentul cu privire la modul de folosinţă specială a obiectelor Cărţii Roşii a Republicii Moldova (în continuare - Regulament) este elaborat în baza Legii nr. 325-XVI din 15 decembrie 2005 cu privire la Cartea Roşie a Republicii Moldova, Legii regnului animal nr. 439-XIII din 27 aprilie 1995 şi a altor acte normative din domeniu.
    2. Folosinţa specială a obiectelor Cărţii Roşii a Republicii Moldova (în continuare - folosinţa specială a obiectelor Cărţii Roşii) se permite numai:
    a) în scopuri de aclimatizare, introducere şi reintroducere;
    b) în scopuri de reproducere, răspîndire, cultivare/creştere;
    c) în scopuri culturale sau cultural/ştiinţifice (circ, expoziţii zoologice şI botanice, acvarii etc.);
    d) în caz de îmbolnăvire în masă a plantelor sau animalelor (epizootii);
    e) pentru unele operaţiuni de export al acestora.
    3. Folosinţa specială a obiectelor Cărţii Roşii se efectuează în baza Autorizaţiei pentru folosinţa specială a obiectelor incluse în Cărtea Roşie (în continuare - Autorizaţie), eliberate de către autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător, conform modelului din anexa la prezentul Regulament, cu avizul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
    4. Pentru obţinerea Autorizaţiei, persoanele fizice şi juridice vor prezenta următoarele documente:
    a) cerere, în care vor fi indicate următoarele date:
    denumirea persoanei juridice sau numele şi prenumele persoanei fizice, adresa;
    denumirea obiectului regnului animal sau vegetal (în limbile moldovenească şi latină, rusă - după caz);
    descrierea obiectului Cărţii Roşii (individ matur sau pui/puiet, ouă, icre, sau alte părţi ale animalului/plantei);
    cantitatea/numărul obiectelor Cărţii Roşii;
    scopul folosinţei obiectelor Cărţii Roşii;
    modul preconizat de dobîndire a animalelor sau colectare a plantelor;      
    uneltele de dobîndire a animalelor sau colectare a plantelor;
    locul de dobîndire a animalelor sau colectare a plantelor;
    modul de folosinţă a obiectelor Cărţii Roşii;
    datele despre condiţiile de transportare a obiectelor Cărţii Roşii către locul de folosinţă;
    termenul preconizat pentru folosinţă temporară a obiectelor Cărţii Roşii;
    persoana responsabilă pentru folosinţa obiectelor Cărţii Roşii;
    b) copia certificatului de înregistrare a întreprinderii;
    c) documentul care confirmă necesitatea sau scopul folosinţei obiectelor Cărţii Roşii (argumente ştiinţifice, contract încheiat cu o instituţie ştiinţifică etc.);
    d) avizul Academiei de Ştiinţe a Moldovei;
    e) acordul autorităţii centrale pentru silvicultură, în cazul dobîndirii animalelor sau colectării plantelor în fondul forestier de stat;
    f) acordul deţinătorului funciar al obiectelor şi complexelor protejate de stat, în cazul dobîndirii/colectării obiectelor regnului animal sau vegetal în fondul ariilor naturale protejate de stat.
    5. Decizia privind eliberarea sau refuzul de eliberare a Autorizaţiei este luată de către autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător în termen de 10 zile de la data depunerii de către solicitant a tuturor documentelor specificate la pct. 4 al prezentului Regulament.
    6. Drept motiv de refuz de eliberare a Autorizaţiei pot servi următoarele argumente:
    a) documentele sau datele indicate în documente sînt incomplete;
    b) argumentarea insuficientă a necesităţii şi scopului folosinţei obiectelor Cărţii Roşii şi a modului de dobîndire a animalelor sau colectare a plantelor;
    c) condiţiile inadecvate pentru transportarea şi ţinerea în captivitate/condiţii artificiale a obiectelor Cărţii Roşii în stare vie;
    d) condiţii speciale, conform prevederilor tratatelor internaţionale, care pot afecta specia de animale sau plante.
    7. Dobîndirea animalelor şi colectarea plantelor incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova se permite numai în prezenţa reprezentanţilor organelor teritoriale ale autorităţii centrale abilitate cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător şi, după caz, ale autorităţii centrale pentru silvicultură (în cazul dobîndirii animalelor sau colectării plantelor în fondul forestier de stat).
    8. Pentru fiecare caz în parte de dobîndire a animalelor sau colectare a plantelor se întocmeşte un act special, în care se indică numărul de animale dobîndite sau plante colectate, perioada, locul, uneltele folosite, persoanele responsabile de dobîndire sau colectare.
    Actul se transmite autorităţii centrale abilitate cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător, în termen de 10 zile de la data dobîndirii animalelor sau colectării plantelor.
    9. Animalele dobîndite sau plantele colectate în baza Autorizaţiei pot fi transmise/comercializate altor persoane fizice şi  juridice numai în baza unei noi Autorizaţii, cu respectarea procedurii, specificate la pct. 4-8 ale prezentului Regulament.
    10.Autorizaţia este întocmită în trei exemplare - un original şi două copii, fiind eliberată fără plată.
    [Pct.10 în redacţia HG915 din 30.09.10, MO194-196/05.10.10 art.1006]
    11. Modul de export a animalelor/plantelor este stabilit de legislaţia naţională în vigoare şi prevederile tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
Anexă
la Regulamentul cu privire la modul
de folosinţă specială a obiectelor
Cărţii Roşii a Republicii Moldova
    HG1094A.tif
    [Anexa în redacţia HG915 din 30.09.10, MO194-196/05.10.10 art.1006]