HGA1128/2006
ID intern unic:  317552
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1128
din  29.09.2006
cu privire la fondarea Instituţiei publice "Căpitănia portului Giurgiuleşti"
şi Întreprinderii de Stat "Registrul Naval"
Publicat : 06.10.2006 în Monitorul Oficial Nr. 158-160     art Nr : 1220
    Abrogată prin HG706 din 11.07.18, MO285-294/03.08.18 art.816


    Întru executarea prevederilor Legii nr.424-XV din 16 decembrie 2004 privind revizuirea şi optimizarea cadrului normativ de reglementare a activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.1-4, art.16) şi în conformitate cu prevederile Codului navigaţiei maritime comerciale al Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr. 599-XIV din 30 septembrie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.1-4, art.2), precum şi în scopul supravegherii activităţii transportului naval şi exercitării funcţiilor de "stat - pavilion" şi "stat - port",  Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se acceptă propunerea Ministerului Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor de a crea, în calitate de fondator:
    Instituţia publică "Căpitănia portului Giurgiuleşti" cu un efectiv de 18 unităţi de personal;
    Întreprinderea de Stat "Registrul Naval".
    2. "Căpitănia portului Giurgiuleşti" este o instituţie publică, cu statut de persoană juridică, finanţată din contul mijloacelor speciale, obţinute în urma prestării serviciilor cu plată, aprobate prin legea bugetară anuală.
    3. Salarizarea personalului Instituţiei publice "Căpitănia portului Giurgiuleşti" se va efectua în modul, mărimile şi condiţiile stabilite prin hotărîre de Guvern.
    4. "Registrul Naval" este o întreprindere de stat în domeniul transportului naval, cu statut de persoană juridică.
    5. Se aprobă:
    Regulamentul Instituţiei publice "Căpitănia portului Giurgiuleşti", conform anexei nr.1;
    Regulamentul privind modul de constituire şi utilizare a mijloacelor speciale ale Instituţiei publice "Căpitănia portului Giurgiuleşti", conform anexei nr.2;
    Nomenclatorul serviciilor, contra plată, prestate de către Instituţia publică "Căpitănia portului Giurgiuleşti" şi mărimea taxelor şi Nomenclatorul serviciilor, contra plată, prestate de către Întreprinderea de Stat  "Registrul Naval" şi mărimea taxelor, conform anexelor nr.3 şi nr.4.
    6. Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor, în termen de o lună:
    va aproba statutul Întreprinderii de Stat  "Registrul Naval"  şi va înainta documentele necesare pentru înregistrarea acesteia la Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale;
    va desemna în funcţii căpitanul Instituţiei publice "Căpitănia portului Giurgiuleşti" şi managerul-şef al Întreprinderii de Stat "Registrul Naval", conform legislaţiei în vigoare, şi va crea condiţii  pentru desfăşurarea eficientă a activităţii acestora;
    va iniţia procedura de lichidare a Întreprinderii de Stat "Serviciul Naţional pentru Securitatea Navigaţiei", în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
    7. Actele eliberate de către Întreprinderea de Stat "Serviciul Naţional pentru Securitatea Navigaţiei" se consideră  valabile  pînă  la expirarea termenului de valabilitate a acestora.
    8. Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor, în termen de 2 luni, va prezenta Guvernului proiectele actelor legislative şi normative în domeniul transportului naval, pentru modificarea acestora.

    PRIM-MINISTRU                                                          Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul transporturilor
    şi gospodăriei drumurilor                                                 Miron Gagauz
    Ministrul economiei şi comerţului                                   Igor Dodon
    Ministrul finanţelor                                                          Mihail Pop

    Nr. 1128. Chişinău, 29 septembrie 2006.
Anexa nr.1
la  Hotărîrea Guvernului
nr.1128  din  29 septembrie  2006
REGULAMENTUL
Instituţiei publice "Căpitănia portului Giurgiuleşti"
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul regulament stabileşte forma organizatorico-juridică, atribuţiile, competenţa şi domeniul de activitate a Instituţiei publice "Căpitănia portului Giurgiuleşti" (în continuare - Căpitănia portului).
    2. Căpitănia portului este o instituţie publică ce exercită supravegherea de stat asupra siguranţei navigaţiei şi asupra ordinii într-un port şi pe căile navigabile interne privind respectarea legilor şi actelor normative navale şi se subordonează Ministerului Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor (în continuare - Ministerul).
    3. Căpitănia portului este persoană juridică, dispune de balanţă proprie, cont trezorerial, ştampilă cu stema de stat a Republicii Moldova şi denumirea sa în limbile moldovenească şi engleză, de formulare cu antet.
    4. În activitatea sa, Căpitănia portului se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova, acordurile şi convenţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte, legile Republicii Moldova, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, precum şi de regulamentele, instrucţiunile, ordinele şi dispoziţiile Ministerului Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor, precum şi de prevederile prezentului regulament.
    5. Căpitănia portului exercită supravegherea şi asigură realizarea prevederilor legislaţiei, actelor normative naţionale şi actelor internaţionale la care Republica Moldova este parte în domeniul siguranţei navigaţiei.
    6. Denumirea deplină este: Instituţia publică "Căpitănia portului Giurgiuleşti", iar denumirea prescurtată - IP "CPG".
    Denumirea deplină a Căpităniei portului în limba engleză: Public institution "Harbor Master Giurgiuleşti".
    7. Sediul Căpităniei portului se află pe bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr.134, MD - 2012, Chişinău, Republica Moldova.
Filiala Căpităniei portului se află în localitatea Giurgiuleşti.
    8. Prevederile prezentului regulament sînt obligatorii pentru toate persoanele fizice şi juridice, care îşi desfăşoară activitatea în domeniul transportului naval.
II. Atribuţiile Căpităniei portului
    9.  Căpităniei portului i se atribuie următoarele atribuţii:
    1) întreprinderea acţiunilor de prevenire şi contracarare a încălcărilor ordinii stabilite în port;
    2) supravegherea în regim continuu a securităţii navigaţiei şi respectării ordinii în rada portuară;
    3) verificarea gradului de pregătire a navei pentru ieşire în mare şi eliberarea permisului de plecare a navei în stare aptă de navigabilitate;
    4) perfectarea sosirii navelor în port şi plecării din port;
    5) supravegherea securităţii navigaţiei pe căile navigabile interne ale Republicii Moldova;
    6) verificarea actelor de bord, precum şi a brevetelor (certificatelor de calificare) şi a confirmărilor brevetelor personalului navigant brevetat şi nebrevetat a navelor;
    7)  înregistrarea navelor în Registrul de stat al navelor al Republicii Moldova;
    8) eliberarea brevetelor şi a confirmărilor brevetelor personalului navigant brevetat al navelor;
    9) eliberarea (prelungirea), în modul stabilit, a actului de identitate al personalului navigant, precum şi înscrierea pe navă, conform rolului de echipaj;
    10) cercetarea avariilor şi incidentelor de avarie la transportul naval;
    11) dirijarea şi organizarea activităţii serviciului de pilotaj;
    12) dirijarea circulaţiei navelor în rada portuară;
    13) dirijarea operativă a asigurării intrării navelor în port şi în rada portuară prin intermediul curăţirii căilor de acces cu spărgătorul de gheaţă;
    14) supravegherea menţinerii adîncimilor corespunzătoare şi fiabilităţii semnelor de navigaţie în rada portuară;
    15) supravegherea respectării de către nave a Regulilor de prevenire a poluării mării, Recomandărilor Comisiei Dunării referitoare la prevenirea poluării Dunării şi curăţirea radei portuare;
    16) supravegherea încărcării/descărcării navei, conform regulilor de încărcare/descărcare şi transportare a mărfurilor;
    17) supravegherea stării tehnice a cheiurilor, instalaţiilor de acostare şi amortizare;
    18) verificarea pregătirii cheiurilor pentru acostare;
    19) organizarea măsurilor de acordare a ajutorului persoanelor şi navelor ce suportă naufragiu în rada portuară şi pe căile navigabile interne;
    20)aplicarea măsurilor pentru asigurarea securităţii navelor la recepţionarea avizelor de pericol hidrometeorologic;
    21) organizarea serviciului de semnalizare în port;
    22) recepţionarea şi asigurarea navelor cu informaţia de navigaţie şi hidrometeorologică;
    23) eliberarea permiselor de executare a lucrărilor scafandrice şi ranfluare a bunurilor scufundate în rada portuară şi pe căile navigabile interne la fel şi la executarea  lucrărilor de construcţie şi alte lucrări;
    24) eliberarea certificatelor privind asigurarea răspunderii civile pentru daunele  poluării cu produse petroliere;
    25) elaborarea şi introducerea modificărilor şi completărilor în hotărîrile obligatorii în port;
    26) participarea la examinarea proiectelor şi planurilor de dezvoltare în perspectivă a echipamentelor de navigaţie ale porturilor, construcţiilor hidrotehnice şi primirea lor în exploatare;
    27) supravegherea executării planurilor tehnico-organizatorice a acţiunilor de asigurare a securităţii navigaţiei în port şi pe căile navigabile interne;
    28) generalizarea  neajunsurilor, depistate la navele controlate şi eliberarea prescripţiilor armatorilor în privinţa înlăturării neajunsurilor;
    29) participarea în comisiile de calificare speciale, conform regulilor de eliberare a brevetelor şi certificatelor de calificare;
    30) eliberarea certificatelor privind componenţa minimă a echipajului necesar pentru asigurarea navigaţiei în siguranţă.
III. Drepturile şi obligaţiile Căpităniei portului
    10. Căpitănia portului are următoarele drepturi şi obligaţii:
    1) să elaboreze şi să prezinte spre avizare şi aprobare acte normative, regulamente, instrucţiuni în domeniile sale de activitate;
    2) să sisteze sau să interzică exploatarea mijloacelor plutitoare care se exploatează pe căile navigabile interne, în cazul necorespunderii stării tehnice a acestora actelor normative în vigoare;
    3) să antreneze, în caz de necesitate, specialişti care corespund cerinţelor speciale corespunzătoare pentru efectuarea controalelor navelor;
    4) să aplice prescripţii obligatorii pentru agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea în domeniul transportului naval, în vederea neadmiterii încălcării legislaţiei;
    5) să refuze eliberarea permisului de ieşire a navei din port în cazurile:
    a) cînd starea  navei nu corespunde cerinţelor navigaţiei;
    b) nerespectării regulilor de încărcare, aprovizionare, completare a echipajului, precum şi existenţei altor neajunsuri pe navă, ce provoacă pericol navigaţiei sau sănătăţii oamenilor;
    c) încălcării cerinţelor, vizînd actele de bord;
    d) neachitării taxelor şi amenzilor stabilite;
    e) prezentării protestelor maritime;
    6) să solicite de la căpitanii navelor ce staţionează în port, de la toate persoanele fizice şi juridice aflate în incinta portului, indiferent de apartenenţă şi forma de proprietate, la fel şi de la persoanele ce se află în port, punerea la dispoziţie a mijloacelor plutitoare sau altor instalaţii, pentru salvarea oamenilor şi navelor ce suportă naufragiu. Aceste cerinţe ale Căpităniei portului se îndeplinesc imediat şi în mod necondiţionat;
    7) să inspecteze navele din port şi pe căile navigabile interne, în scopul determinării stării de navigabilitate;
    8) să adreseze organelor de resort interesate propuneri în problemele ce ţin de competenţa Căpităniei portului pentru examinarea lor şi luarea măsurilor de rigoare;
    9) să înainteze cererile referitoare la tragerea la răspundere a persoanelor ce au încălcat legile, hotărîrile, regulile, referitoare la securitatea navigaţiei, precum şi pentru recuperarea prejudiciului pentru daunele provocate în rada portuară sau pe căile navigabile interne ale Republicii Moldova;
    10) căpitanul portului la fel şi colaboratorii Căpităniei portului au dreptul de ieşire în curse în componenţa echipajelor navelor, avînd ca scop menţinerea calităţilor profesionale, conform brevetelor de grad marinăresc.
    11. Colaboratorii Căpităniei portului au legitimaţii speciale şi dreptul să poarte uniformă de model determinat.
IV. Filiale şi reprezentanţe ale Căpităniei portului
    12. Căpitănia portului instituie filiale şi reprezentanţe pe teritoriul Republicii Moldova şi în străinătate.
    13. Filialele şi reprezentanţele sînt  subdiviziuni separate ale Căpităniei portului şi nu sînt persoane juridice. Filialele şi reprezentanţele se învestesc cu patrimoniu de către Căpitănia portului şi activează în conformitate cu regulamentele şi instrucţiunile aprobate de către aceasta.
V. Activitatea economico-financiară a Căpităniei portului
    14. În scopul exercitării funcţiilor ce îi revin, Căpitănia portului utilizează, în conformitate cu legislaţia în vigoare, proprietatea, precum şi patrimoniul dobîndit, în modul stabilit, ca urmare a activităţii  economice.
    15. Căpitănia portului încasează taxe pentru serviciile prestate, în conformitate cu Regulamentul privind modul de constituire şi utilizare a mijloacelor speciale.
VI. Organizarea activităţii Căpităniei portului
    16. Căpitănia portului este condusă de căpitanul portului, care se numeşte şi se eliberează din funcţie prin ordinul ministrului transporturilor şi gospodăriei drumurilor şi se subordonează nemijlocit conducerii Ministerului.
    17. În funcţia căpitanului portului se numeşte o persoană cu studii superioare de specialitate, care posedă brevet de căpitan de nave cu un tonaj de la 1000 tone registru şi mai mult sau de căpitan de cursă lungă, cu un stagiu de lucru în funcţia de căpitan al navei comerciale maritime nu mai mic de 3 ani.
    18. Căpitanul portului îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu regulamentul căpitanului de port maritim, aprobat de Minister, conform prevederilor Codului navigaţiei maritime comerciale al Republicii Moldova.
    19. Colaboratorii Căpităniei portului sînt numiţi şi eliberaţi din funcţie de către căpitanul portului, conform legislaţiei în vigoare.
    20. Căpitanul portului:
    1) aprobă regulamentele subdiviziunilor, distribuie obligaţiile şi stabileşte responsabilitatea colaboratorilor Căpităniei portului;
    2) emite ordine şi dispoziţii atribuite competenţei sale şi controlează executarea lor;
    3) elaborează planuri anuale şi de durată a activităţii Căpităniei portului;
    4) reprezintă interesele Căpităniei portului în relaţiile cu alte organe de stat, persoane fizice şi juridice din Republica Moldova, precum şi din străinătate;
    5) poartă răspundere personală pentru utilizarea eficientă a mijloacelor financiare intrate în posesia Căpităniei portului.
VII. Termenul de activitate, reorganizarea sau
 suspendarea  activităţii Căpităniei portului
    21. Termenul de activitate a Căpităniei portului este nelimitat.
    22.Căpitănia portului îşi încetează activitatea în baza hotărîrii de Guvern, prin reorganizare (fuziune, dezmembrare, transformare) sau lichidare.
Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.1128
din 29 septembrie  2006
REGULAMENTUL
privind modul de formare şi utilizare a mijloacelor speciale ale
Instituţiei publice "Căpitănia portului Giurgiuleşti"
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu  prevederile articolului 12 din Legea nr. 847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare, şi Codului navigaţiei maritime comerciale al Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr. 599-XIV din 30 septembrie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.1-4, art.2), cu modificările şi completările ulterioare.
    2. Regulamentul determină modul de formare şi utilizare a mijloacelor speciale ale Instituţiei publice "Căpitănia portului Giurgiuleşti" (în continuare - Căpitănia portului), percepute în urma prestării serviciilor contra plată.
    3. Gestionarea mijloacelor speciale se efectuează conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
II. Formarea şi utilizarea mijloacelor speciale
    4. Mijloacele speciale se formează prin perceperea mijloacelor băneşti pentru prestarea serviciilor de către Căpitănia portului, în conformitate cu Nomenclatorul serviciilor contra plată, prestate de către Instituţia publică  "Căpitănia portului Giurgiuleşti".
    5. Plata serviciilor prestate se efectuează conform tarifelor aprobate de Guvern.
    6. Devizele de venituri şi cheltuieli ale mijloacelor speciale se întocmesc de către Căpitănia portului şi se aprobă de către Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor.
    7. Modificarea devizului de venituri şi cheltuieli ale mijloacelor speciale se efectuează în modul stabilit.
    8. Mijloacele financiare încasate se acumulează la contul trezorerial al Căpităniei portului, care vor fi utilizate conform devizului de venituri şi cheltuieli ale mijloacelor speciale şi vor fi utilizate la:
    a) remunerarea muncii, acordarea ajutoarelor materiale şi premierea salariaţilor Căpităniei portului;
    b) achitarea contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat;
    c) achitarea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală;
    d) procurarea mijloacelor fixe;
    e) plata mărfurilor şi serviciilor, inclusiv locaţiunea, reparaţia şi deservirea unităţilor de transport;
    f)  instruirea şi perfecţionarea în străinătate a cadrelor în domeniu;
    g) cheltuielile de protocol;
    h) deplasările de serviciu;
    i) remunerarea muncii membrilor comisiilor pentru brevetare;
    î) editarea actelor de bord (cu 2-3 grade de protecţie);
    j) editarea şi perfectarea formularelor pentru brevetele efectivului de comandă;
    k) editarea formularelor pentru confirmarea brevetelor efectivului de comandă (cu 2-3 grade de protecţie);
    l) procurarea rechizitelor de birou;
    m) achitarea serviciilor poştale şi de telecomunicaţii;
    n) abonarea la ediţii periodice specializate şi Monitorul Oficial al Republicii Moldova;
    o) efectuarea plăţilor pentru locaţiunea încăperilor;
    p) asigurarea cu uniformă de serviciu şi haine speciale;
    q) achitarea cheltuielilor necesare în organizarea activităţii Căpităniei portului:
    - procurarea literaturii specializate;
    - procurarea echipamentelor;
    - achitarea cotizaţiilor pentru participarea la diferite seminare, conferinţe etc.
III. Evidenţa şi dările de seamă
    9. Evidenţa şi controlul încasării şi utilizării mijloacelor speciale se ţine de către contabilitatea Căpităniei portului, conform cadrului legislativ- normativ.
    10. Căpitănia portului prezintă Ministerului Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor rapoarte în termenele şi formele stabilite.
IV. Dispoziţii finale
    11. Evidenţa contabilă a mijloacelor speciale se organizează în conformitate cu Legea contabilităţii nr.426-XIII din 4 aprilie 1995, cu instrucţiunile privitoare la evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobate de Ministerul Finanţelor, precum şi cu prevederile prezentului Regulament.
    12.Cheltuielile din conturile speciale se efectuează în limitele soldurilor de mijloace băneşti la contul  trezorerial,  în strictă conformitate cu volumul şi destinaţiile prevăzute în deviz.
    13. Responsabilitatea  privind corectitudinea stabilirii taxelor şi respectarea prevederilor prezentului  Regulament se  pune  în  sarcina conducerii Căpităniei portului.
Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului nr.1128
din 29 septembrie 2006
    HG1128A3.doc
Anexa nr. 4
la Hotărîrea Guvernului nr.1128
din 29 septembrie  2006
    HG1128A4.doc