DPO145/1997
ID intern unic:  318159
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 145
din  25.04.1997
privind conferirea de distincţii de stat unui grup
de lucrători din gospodăria locativă şi comunală
Publicat : 08.05.1997 în Monitorul Oficial Nr. 030     art Nr : 284
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova decretează:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată în gospodăria locativă şi comunală, contribuţie substanţială la asigurarea prestărilor de servicii comunale către beneficiari, merite în dezvoltarea ramurii, se conferă:
ordinul ''Gloria Muncii" următorilor:
ROITBURD Cezar           - şef de direcţie la Societatea pe Acţiuni " Edilitate ", Chişinău
TIMCIUC Nicolai           - director al Societăţii pe Acţiuni "Start", Anenii Noi
VÎRLAN Felix     - director general adjunct al Asociaţiei Republicane "Termocomenergo"
medalia "Meritul Civic" următorilor:
BlRCĂ Timofei    - şofer la Regia Transport Urban de Pasageri,  Chişinău
CIOPA Ion     - hamal la Direcţia Gospodăriei Locativ-Comunale, Soroca
DANILA Ludmila    - organizator sindicalist pentru zona de nord la Sindicatul Lucrătorilor din Sfera Deservirii Sociale şi Producerii de Mărfuri "Sindincomservice", Bălţi
FINDEEV Nicolai    - strungar la Direcţia Specializată de Antrepriză pentru Reparaţii şi Construcţii nr. 2, Bălţi
MELENTI Vasile     - lăcătuş la Regia Locativă a sectorului Centru, Chişinău
STADNIC Piotr     - preşedinte al Societăţii pe Acţiuni "Acoperiş", Trustul de Reparaţie şi Construcţie "Precon" S.A., Chişinău
TUDOS Pavel     - şofer la Direcţia de Producţie a Gospodăriei Locativ-Comunale, Căuseni
ZUBCU Gheorghe     - lăcătuş la Direcţia de producţie a Gospodăriei Locativ-Comunale, Nisporeni.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA         Petru LUCINSCHI
Chişinău, 25 aprilie 1997.
Nr.  145-II
ACORD
între  Guvernul Republicii  Moldova şi  Guvernul Republicii  Uzbekistan
privind evitarea  dublei impuneri şi prevenirea  evaziunii fiscale
în materie de impozite pe venit şi pe avere
Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Uzbekistan, denumite în continuare State contractante,
dorind să încheie Acordul privind evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale în materie de impozite pe venit şi pe avere,
au convenit următoarele:
ARTICOLUL 1
Prezentul Acord se aplică persoanelor care sînt rezidente ale unui Stat contractant sau ale ambelor State contractante.
ARTICOLUL 2
Impozite vizate
1.  Prezentul Acord se aplică impozitelor pe venit şi pe avere percepute în numele fiecărui Stat contractant sau al autorităţilor sale locale,  indiferent de  modul în care  sînt percepute.
2.  Sînt considerate impozite pe venit şi pe avere toate impozitele percepute pe venitul total sau pe o parte din venit, inclusiv impozitele pe veniturile de la înstrăinarea bunurilor mobiliare şi imobiliare şi impozitul pe suma totală a salariilor şi a remuneraţiilor, plătite de întreprinderi.
3. Impozitele cărora li se aplică prezentul Acord sînt:
a) în Republica Moldova:
(i) impozitul pe beneficiu (venitul) întreprinderilor;
(ii) impozitul pe venitul persoanelor fizice;
(iii) impozitul pe avere;
(denumite în continuare "impozite ale Moldovei");
b) în Republica Uzbekistan:
(i) impozitul pe beneficiu (venitul) întreprinderilor, asociaţiilor şi organizaţiilor;
(ii) impozitul pe venitul cetăţenilor Republicii Uzbekistan, cetăţenilor străini şi persoanelor fară cetăţenie;
(iii) impozitul pe avere;
(denumite în continuare "impozite ale Uzbekistanului").
4. Prezentul Acord se aplică, de asemenea oricăror impozite identice sau similare în esenţă, care vor fi percepute de oricare între Statele contractante după data semnării acestui Acord, în completare sau în locul impozitelor menţionate în punctul 3. Autorităţile competente ale Statelor contractante îşi vor notifica reciproc modificările substanţiale ale legislaţiilor lor fiscale
ARTICOLUL 3
Definiţii generale
l. În sensul prezentului Acord, în măsura în care contextul nu impune o altă interpretare:
a) termenul  "Republica  Moldova"   înseamnă  Republica Moldova si, folosit în sens geografic, include teritoriul, apele şi  spaţiul  ei  aerian,   asupra  cărora  Republica  Moldova   îşi exercită drepturile suverane şi jurisdicţia, inclusiv dreptul la exploatarea subsolurilor si resurselor naturale, conform normelor dreptului internaţional;
b) termenul "Uzbekistan" înseamnă Republica Uzbekistan
şi folosit în sens geografic, include teritoriul, apele şi spaţiul aerian, asupra cărora Republica Uzbekistan îşi exercită drepturile suverane şi jurisdicţia, inclusiv dreptul la exploatarea subsolurilor şi resurselor naturale, conform normelor dreptului internaţional;
c) termenii "un Stat contractant" si "celălalt Stat contractant" indică,  în dependenţă  de context, Republica Moldova sau Republica Uzbekistan;
d) termenul  "persoană"  înseamnă  o persoană fizică,  o companie sau orice altă asociere de persoane;
e) termenul "companie" înseamnă orice asociere corporativă sau  orice  altă   organizaţie,   considerată   în  conformitate  cu legile Statelor contractante drept asociere corporativă, căreia i s-a conferit un asemenea statut juridic în scopul impozitării;
f) termenii   "întreprindere   a   unui   Stat   contractant"   şi "întreprindere a celuilalt Stat contractant" înseamnă o întreprindere condusă de un rezident al unui Stat contractant şi, respectiv, o întreprindere condusă de un rezident al celuilalt Stat contractant;
g) termenul "transport internaţional" înseamnă orice transport efectuat cu o navă maritimă, fluvială sau aeriană, cu un vehicul feroviar sau auto, exploatate de o întreprindere a unui Stat contractant, cu excepţia cazurilor cînd sus-numitele mijloace de transport sînt exploatate aparte numai între punctele situate pe teritoriul celuilalt Stat contractant;
h) termenul "organ de resort" înseamnă în cazul Republicii Moldova - Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova sau reprezentantul lui împuternicit; iar în cazul Republicii Uzbekistan Comitetul Fiscal de Stat al Republicii Uzbekistan sau reprezentantul lui împuternicit;
i) termenul "un naţional" înseamnă orice persoană fizică cu cetăţenia unui Stat contractant, precum si orice persoană juridică, societate, asociaţie sau organizaţie, căreia i s-a atribuit un atare statut în conformitate cu legislaţia în vigoare a unuia dintre Statele contractante.
2. La aplicarea acestui Acord de către unul din Statele contractante, orice termen care nu este definit în Acord va avea sensul pe care îl are în cadrul legislaţiei acelui Stat contractant în raport cu impozitele care cad sub incidenţa prezentului Acord, dacă din context nu reiese altă interpretare.
ARTICOLUL 4
Rezident
1.  În sensul prezentului Acord, termenul "rezident al unui Stat contractant" înseamnă orice persoană care, potrivit legislaţiei acelui Stat, este supusă impozitării în el în baza domiciliului, reşedinţei permanente, locului în care s-a constituit ca persoană juridică, sediului organului ei de conducere şi oricărui alt criteriu de natură analogă. Totuşi acest termen nu include orice  persoană  supusă  impozitării  în acest  Stat  numai  în temeiul faptului că ea obţine venituri din sursele sau averea, situate   în  acest   Stat.   Acest   termen  include   de   asemenea Guvernul Statului contractant si autorităţile lui locale, structurile autorizate ale acelui Guvern sau ale autorităţilor în cauză.
2. Dacă  in conformitate  cu prevederile punctului 1 al acestui articol, o persoană fizică este rezidentă ambelor State contractante, atunci statutul său va fi determinat în conformitate cu următoarele reguli:
a) această persoană va fi considerată rezidentă a Statului contractant în care dispune de o locuinţă accesibilă permanentă. Dacă   această  persoană   dispune   de   o   locuinţă   accesibilă permanentă în ambele State contractante, ea va fi considerată rezidentă  a acelui Stat  contractant,  cu  care legăturile sale personale şi economice sînt cele mai strînse (centrul intereselor vitale);
b) dacă Statul contractant, în care această persoană  are centrul intereselor ei vitale, nu poate fi determinat sau dacă ea nu  dispune de o locuinţă permanentă în nici unul din Statele contract ante, atunci această persoană va fi considerată rezidentă a acelui Stat contractant, în care de obicei locuieşte;
c) dacă această persoană locuieşte de obicei în ambele State contractante sau în nici unul din ele, ea va fi considerată rezidentă a Statului contractant al cărui cetăţean este;
d) dacă flecare din Statele contractante consideră această persoană ca rezident al său sau al nici unuia dintre ele, organele de resort ale Statelor contractante vor soluţiona această problemă de comun acord
3. Dacă o persoană, alta decît o persoană fizică, este, potrivit prevederilor punctului l, rezidentă a ambelor State contractante, atunci ea va fi considerată rezidentă a Statului contractant în care se află sediul conducerii sale efective.
ARTICOLUL 5
Reprezentanţa permanentă
1.  În sensul prezentului Acord, termenul "reprezentanţă permanentă"  înseamnă locul permanent de activitate, prin  intermediul căruia  întreprinderea unui  Stat contractant  îşi desfăşoară,   în   întregime   sau   parţial,   activitatea   sa   de antreprenoriat în celălalt Stat contractant.
2.  Termenul "reprezentanţa permanentă" include în special:
a) sediul conducerii;
b) o sucursală;
c) un birou;
d) o fabrică;
e) un atelier;
f) o mină, un puţ petrolier sau de gaze, o carieră sau orice alt loc de extragere a resurselor naturale.
3. Termenul   "reprezentanţă   permanentă"   include,   de asemenea, un şantier de construcţii, un obiect de montaj sau asamblare numai dacă acestea funcţionează o perioadă mai mare de 6 luni. In cazuri excepţionale şi în baza demersului persoanei care efectuează aceste lucrări, organele de resort ale Statelor contractante, unde se desfăşoară atare lucrări, pot să nu considere această activitate ca formativă a unei reprezentanţe permanente chiar şi în cazurile cind această activitate continuă peste 6 luni, dar nedepăşind perioada de 12 luni.
4. Independent de prevederile precedente ale acestui articol, termenul "reprezentanţă permanentă" nu cuprinde:
a) folosirea  de instalaţii  exclusiv în  scopul  depozitării, expunerii  sau  livrării  de  produse  sau  mărfuri,   ce   aparţin întreprinderii;
b) păstrarea unor rezerve de produse sau mărfuri, ce aparţin întreprinderii, numai în scopul depozitării, expunem sau livrării;
c) păstrarea unor rezerve de produse sau mărfuri, ce aparţin întreprinderii, exclusiv în scopul prelucrării lor de către altă întreprindere;
d) menţinerea unui loc permanent de activitate numai în scopul achiziţionării de produse ori mărfuri sau culegerii de informaţii pentru întreprindere;
e) menţinerea unui loc permanent de activitate exclusiv în scopul de a desfăşura, pentru întreprindere, orice alte activităţi cu caracter pregătitor sau auxiliar;
f) menţinerea unui loc permanent de activitate  exclusiv pentru orice combinare de activităţi, menţionate în subpunctele de la a) la e), cu condiţia că întreaga activitate a locului permanent de activitate, ce rezultă din această combinare, are un caracter pregătitor sau auxiliar.
5.  Independent de prevederile punctelor l şi 2 precedente, dacă o persoană, alta decît agentul cu statut independent, la care se referă punctul 7 al prezentului articol, activează într-un Stat contractant din numele întreprinderii celuilalt Stat contractant, atunci această întreprindere se consideră ca avînd reprezentanţă permanentă în acest Stat referitor la orice activitate pe care o desfăşoară această persoană în beneficiul întreprinderii, dacă  această  persoană  dispune  şi,  ca regulă,  foloseşte  în primul Stat contractant împuternicirea de a încheia contracte în numele întreprinderii, cu excepţia cazurilor cînd activitatea acestei  persoane  este  limitată  de  prevederile  punctului  4, activitate care, deşi se efectuează printr-un loc permanent activitate,   nu   transformă   acel  loc   într-o   reprezentanţa permanentă.
6. Independent de prevederile precedente ale acestui articol, o întreprindere de asigurare a unui Stat contractant, cu excepţia cazurilor   de   asigurare   repetată,   se   va   considera   ca   avînd reprezentanţă permanentă în celălalt Stat contractant, dacă ea va acumula prime de asigurare pe teritoriul acestui din urmă Stat contractant sau dacă asigură riscurile eventuale din acest Stat prin intermediul unei persoane, ce diferă de agentul cu Statut independent, indicat în punctul 7 al prezentului articol.
7. O întreprindere a unui Stat contractant nu va fi considerată că are o repezentanţă permanentă în celălalt Stat contractant numai fiindcă ea exercită în acest Stat activităţi de antreprenor prin intermediul unui broker, comisionar sau orice alt agent cu statut independent,  cu condiţia că  aceste persoane vor acţiona în cadrul activităţii lor obişnuite.
8. Faptul că o companie care este rezidentă a unui Stat contractant controlează sau este controlată de o compania care este rezidentă a celuilalt Stat contractant sau care exercită activităţi   comerciale   în   acest   celălalt   Stat   (fie   printr-o reprezentanţă permanentă sau în alt mod), luat ca atare, nu este suficient să transforme una din aceste companii într-o reprezentanţă permanentă a celeilalte companii.
ARTICOLUL 6
Venitul din proprietăţi imobiliare
1. Veniturile, obţinute de rezidentul unui Stat contractant din proprietăţi imobiliare (inclusiv venitul din agricultură sau gospodăria forestieră), situate în celălalt Stat contractant, pot fi impozitate în acel celălalt Stat contractant.
2. În prezentul Acord termenul "proprietăţi imobiliare" va avea sensul, atribuit de legislaţia acelui Stat contractant, în care sînt situate proprietăţile în cauză. Acest termen va include, în orice caz proprietatea   accesorie  proprietăţii  imobiliare, vitele şi utilajele folosite in agricultură şi în exploatări forestiere, toate tipurile de gospodării piscicole, drepturile asupra cărora se aplică prevederile dreptului comun cu privire la proprietatea funciară, uzufructul averii imobiliare şi drepturile la rente variabile sau fixe în calitate de recompensă pentru exploatarea sau dreptul de exploatare a zăcămintelor minerale, izvoarelor şi altor resurse naturale. Navele maritime, fluviale şi aeriene, mijloacele de transport feroviar şi auto nu vor fi considerate ca proprietăţi imobiliare.
3. La aplicarea în prezentul articol, termenul "uzufruct" înseamnă dreptul la folosinţă pe viaţă a proprietăţii străine şi a veniturilor, aduse de ea.
4. Prevederile punctului l al acestui articol se aplică, de asemenea, veniturilor, obţinute din folosirea directă, închirierea sau folosirea în orice altă formă a proprietăţii imobiliare.
5. Prevederile punctelor l şi 3 ale prezentului articol   se vor aplica, de asemenea, veniturilor provenite din proprietăţile mobiliare ale unei întreprinderi şi veniturilor din proprietăţile imobiliare, utilizate pentru prestarea unor servicii individuale independente.
ARTICOLUL 7
Profitul din activităţi de antreprenoriat
1. Profitul unei întreprinderi a unui Stat contractant va fi impozabil numai în acest Stat în afară de cazul cînd întreprinderea exercită activităţi de antreprenoriat în celălalt Stat contractant printr-o   reprezentanţă   permanentă  situată   în   el.   Dacă întreprinderea exercită activităţi de antreprenoriat în modul sus-indicat, profitul întreprinderii se impune în celălalt Stat contractant, însă numai acea parte din el, care  poate   fi atribuibilă:
a) activităţii acelei reprezentanţe permanente;
b) vînzărilor în acel celălalt Stat de produse sau mărfuri de acelaşi tip sau de tip similar cu cele, care se comercializează prin acea reprezentanţă permanentă;
c) altor activităţi comerciale, desfăşurate in acel celălalt Stat, de aceeaşi natură sau asemănătoare cu cele, desfăşurate prin acea reprezentanţă permanentă.
2. În conformitate cu prevederile punctului 3 al prezentului articol, dacă o întreprindere a unui Stat contractant exercită activităţi de antreprenoriat în celălalt Stat contractant printr-o reprezentanţă permanentă situată acolo, atunci în fiecare Stat contractant   acestei reprezentanţe  permanente  i  se   atribuie profitul pe care l-ar fi putut obţine, dacă ea ar fi constituit o întreprindere separată si autonomă, care ar fi realizat o activitate identică   sau   similară   în   condiţii  identice   sau   similare   şi acţionînd total independent  faţă   de  întreprinderea  a  cărei reprezentanţă permanentă este.
3. La determinarea profitului reprezentanţei permanente va fi   admisă   scăderea   cheltuielilor,   comportate   de   scopurile funcţionării acelei reprezentanţe permanente, inclusiv cheltuielile de conducere şi de administrarea ei generală, suportate atît în Statul , în care este situată reprezentanţa permanentă, cît şi în oricare alt loc.
Nu se admite scăderea sumelor, achitate de reprezentanţă permanentă reprezentanţei sale principale sau oricărei alte reprezentanţe a rezidentului prin plata redevenţei pentru exploatarea licenţelor, taxelor sau altor plăţi analogice pentru folosirea patentelor sau altor drepturi, sau prin plata comisioanelor pentru prestarea unor servicii concrete sau de management, sau prin plata dobînzilor aferente împrumuturilor acelei reprezentanţe permanente.
4. Deşi în fiece Stat contractant se obişnuieşte, potrivit legii, ca profitul atribuibil unei reprezentanţe permanente să se determine prin repartizarea proporţională a profitului total al întreprinderii diferitelor subdiviziuni ale acesteia, nici o prevedere a punctului 2  din prezentul articol nu va împiedica Statul contractant în cauză să determine profitul impozabil printr-o repartizare ce se impune prin practica uzuală, însă metoda de repartizare aleasă trebuie să fie aceea, prin care rezultatele vor corespunde principiilor ce se cuprind în acest articol.
5. Nici un profit nu se va atribui reprezentanţei permanente în baza faptului că reprezentanţa permanentă pur şi simplu achiziţionează produse sau mărfuri pentru întreprindere.
6. Pentru scopurile prevăzite în punctele precedente, profiturile care se atribuie unei reprezentanţe permanente, vor fi determinate în fiecare an prin aceeaşi metodă, în afară de cazul cînd există motive temeinice pentru a proceda altfel.
7. Dacă  profitul  include  elemente de  venit,   care  sînt tratate separat în alte articole ale prezentului Acord, atunci prevederile acelor articole nu vor fi afectate de prevederile prezentului articol.
ARTICOLUL 8
Transporturi internaţionale
1. Profiturile întreprinderii unui Stat contractant, obţinute din exploatarea în trafic internaţional a navelor, aeronavelor si a vehiculelor de transport feroviar şi rutier, vor fi impozabile numai în acel Stat.
2. În scopurile  acestui articol,  profiturile  obţinute  din exploatarea  în  trafic  internaţional   a  navelor,   aeronavelor, vehiculelor de transport feroviar sau rutier includ:
a) profiturile obţinute din închirierea navelor, aeronavelor, vehiculelor de transport feroviar şi rutier şi
b) profiturile   obţinute   din  folosirea,   întreţinerea  sau închirierea  containerelor  (inclusiv treilere   şi  utilaje  pentru transportarea   containerelor),   folosite   pentru   transportarea produselor si mărfurilor, în cazurile cînd atare folosire, întreţinere sau închiriere sînt doar activităţi auxiliare în cadrul exploatării în trafic internaţional a navelor, aeronavelor, vehiculelor de transport feroviar şi rutier.
3. Prevederile punctului 1 şi 2 sînt, de asemenea, aplicabile şi profitului obţinut prin participarea la un pool (în fondul general), la activitatea une8i întreprinderi mixte sau unei organizaţii internaţionale de exploatare a transporturilor.
4. Prin derogare de la prevederile articolului 7, profitul obţinut de întreprinderile unui Stat contractant, al căror profil de activitate este exploatarea transporturilor auto sau feroviare:
a) din transportarea pasagerilor sau  bunurilor între un punct,  aflat în afara hotarelor celuilalt Stat contractant, şi oricare alt punct, sau
b) din închirierea mijloacelor de transport auto (inclusiv treilere)
sau a materialului rulant feroviar, utilizat pentru transporturi de pasageri sau bunuri între un punct, situat peste hotarele celuilalt Stat contractant şi oricare alt punct,
se scuteşte de impozit în acest celălalt Stat.
ARTICOLUL 9
Întreprinderi asociate
1. În cazul cînd:
a) o întreprindere a unui Stat contractant participă, direct sau indirect, la conducerea, controlul sau la capitalul unei întreprinderi a celuilalt Stat contractant, sau
b) unele si aceleaşi persoane participă, direct sau indirect, la conducerea, controlul sau la capitalul unei întreprinderi a unui Stat contractant şi ale unei întreprinderi a celuilalt Stat contractant si cînd în fiecare caz în relaţiile reciproce comerciale şi financiare ale acestor două întreprinderi se creează sau sînt impuse condiţii ce diferă de acelea, care ar fi fost stabilite între întreprinderi independente, atunci orice profit, care fără aceste condiţii ar fi fost obţinut de una din ele, dar nu a fost realizat în fapt, poate fi inclus în profitul acestei întreprinderi şi impozitat respectiv, conform sumai totale.
2. Cînd un Stat  contractant include în profiturile unei întreprinderi  aparţinînd  acelui  Stat  si impozitează  respectiv profiturile, pentru care o întreprindere a celuilalt Stat contractant a fost supusă impozitării în acel celălalt Stat, şi profiturile astfel incluse  sînt  profituri  care  ar fi revenit  întreprinderii primului Stat menţionat,  dacă  condiţiile relaţiilor reciproce dintre cele două întreprinderi ar fi fost condiţii ce se stabilesc în mod obişnuit între întreprinderi independente, atunci acest celălalt Stat va corela respectiv suma impozitului ce i se cuvine din aceste profituri în cazul, cînd acest celălalt Stat consideră corelarea justificată.  La  efectuarea unei asemenea rectificări este necesar să se ţină seama şi de celelalte prevederi  ale prezentului Acord, iar organele de resort ale Statelor contractante vor iniţia, în caz de necesitate, consultările reciproce de rigoare.
ARTICOLUL 10
Dividende
1. Dividendele, plătite de o companie care este rezidentă a Statului contractant, unui rezident al celuilalt Stat contractant pot fi impozitate în acel celălalt Stat.
2. Totuşi, aceste dividente pot fi, de asemenea impuse în Statul contractant, în care este rezidentă compania care plăteşte dividende potrivit legislaţiei acestui Stat, dar dacă pimitorul este în realitate posesorul dividendelor şi este supus impozitării pentru aceste dividende, impozitul astfel stabilit nu va depăşi:
a) cinci la sută din suma totală a dividendelor, dacă beneficiarul  (posesorul  care  profită  de  dividende) este în compania, care controlează, direct sau indirect, cel puţin 10 la sută din voturile decisive ale companiei plătitoare de dividende;
b) 15 la sută din suma totală a dividendelor în celelalte cazuri.
Organele de resort ale Statelor contractante vor stabili prin înţelegere reciprocă modalitatea aplicării acestor restricţii. Prezentul punct nu se referă la impozitarea companiei în ce priveşte profitul, din care se plătesc dividende.
3. Termenul "dividende" folosit în acest articol, înseamnă veniturile provenite din acţiuni şi din folosirea acţiunilor, din drepturile de folosinţă şi din părţi miniere, din acţiuni de fondator şi alte drepturi, care nu sînt titluri de creanţă, din participarea la profituri, precum şi veniturile din alte drepturi corporative, care sînt supuse impozitării analogic veniturilor provenite din acţiuni, în conformitate cu legislaţia fiscală a Statului,   în  care  este  rezidentă   compania  distribuitoare  a dividendelor.
4. Prevederile punctelor l şi 2 ale acestui articol nu se aplică dacă beneficiarul dividendelor, fiind rezident al unui Stat contractant, desfăşoară activităţi antreprenoriale în celălalt Stat contractant, în care compania plătitoare de dividende este rezidentă, printr-o reprezentanţă permanentă situată acolo, sau prestează în acel celălalt Stat servicii individuale independente printr-o bază permanentă situată în el, şi dacă holdingul, care este aducător de dividende, este efectiv legat de o asemenea reprezentanţă permanentă sau bază permanentă. In atare caz, în dependenţă de situaţie, se vor aplica prevederile articolelor 7 sau 14 ale acestui Acord.
5. Cînd o companie, rezidentă a unui Stat contractant, obţine profituri sau venituri din celălalt Stat contractant, acel celălalt  Stat poate să nu perceapă nici un impozit asupra dividendelor, plătite de această companie, cu excepţia cazurilor cînd aceste dividende se plătesc unui rezident al acelui celălalt Stat, sau dacă holdingul, aducător de dividende, este efectiv legat de reprezentanţă permanentă sau de o bază permanentă, situată  în  acel  celălalt  Stat,   şi  să  nu  supună  impozitării profitul nedestribuit al companiei, chiar dacă dividendele plătite  sau profitul nedestribuit sînt constituite, în întregime sau în parte din profitul sau venitul, provenind din acel celălalt Stat.
6.  Nimic din prezentul Acord nu poate fi interpretat ca un obstacol pentru oricare Stat contractant de a stabili un impozit special asupra profitului companiei, înregistrat reprezentanţeipermanente, în acel Stat, ca supliment la impozitul, care ar fi fost perceput din beneficiul companiei rezidente a acelui Stat, cu condiţia că orice atare impozit nu va depăşi 5 la sută di volumul profitului, nesupus în anii precedenţi unui atare impozit suplimentar.
În acest scop, profitul se determină după calcularea tuturor impozitelor, altele decît impozitul special menţionat în acest punct, percepute în Statul contractant, în care se află reprezentanţa permanentă.
ARTICOLUL 11
Dobînzi
1. Dobînzile, provenind dintr-un Stat contractant şi plătite unui rezident al celuilalt Stat contractant, pot fi impozitate în acel celălalt Stat.
2. Totuşi, asemenea dobînzi pot fi, de asemenea, impozitate în acel  Stat contractant  din care provin potrivit legislaţiei acelui Stat, dar dacă beneficiarul (posesorul care profită efectiv de dobînzi) este rezidentul altui Stat contractant, impozitul încasat nu poate depăşi 10 la sută din suma totală a dobînzilor. Organele de resort ale Statelor contractante vor stabili de comun acord procedura aplicării unor astfel de restricţii.
3. Independent de prevederile punctului 2, dobînda provenind dintr-un Stat contractant va fi scutită de impozit în acel Stat, dacă:
a)  beneficiarul efectiv al dobînzii este Guvernul celuilalt Stat contractant sau autorităţile locale, sau orice alte organe ale Guvernului sau ale autorităţilor locale;
b) primitorul de facto este Banca Naţională a Republicii Moldova sau Banca Centrală a Republicii Uzbekistan ("banca băncilor" fiecărui Stat contractant), organizaţia garant a creditelor de stat pentru export şi import sau alte organizaţii similare, cărora în conformitate cu legislaţia Statului contractant respectiv li s-au delegat drepturi corespunzătoare.
4. Termenul "dobînzi", folosit în prezentul Acord, înseamnă venitul din titluri de creanţă de orice natură, însoţite sau nu de garanţii ipotecare sau o clauză privind dreptul de participare la profiturile debitorului, în special venitul în hîrtii de valoare guvernamentale şi venitul din titluri de creanţă sau obligaţiuni, inclusiv cîştigurile şi premiile, legate de aceste hîrtii de valoare, titluri de creanţă sau obligaţiuni, în sensul prezentului articol, amenzile  pentru  plata  cu  întîrziere   (penalităţile)  nu  sînt considerate dobînzi.
5. Prevederile punctelor l şi 2   ale acestui articol nu se vor aplica dacă beneficiarul, fiind rezident al unui Stat contractant, desfăşoară activităţi antreprenoriale în celălalt Stat contractant, din care provin dobînzile, printr-o reprezentanţă permanentă situată acolo, sau prestează servicii individuale independente printr-o bază permanentă situată acolo, iar creanţa în baza căreia se plătesc dobînzile este legată efectiv de o asemenea reprezentanţă permanentă sau bază permanentă. In atare caz, în dependenţă de situaţie, se vor aplica prevederile articolelor7 sau 14 ale prezentului Acord.
6. Dobînzile se consideră că provin dintr-un Stat contractant cînd plătitorul  este însuşi acel Stat, autorităţile locale sau rezidentul acelui Stat. Totuşi, cînd plătitorul dobînzilor, fie că este sau nu reziden5t al unui Stat contractant are într-un Stat contractant o reprezentanţă permanentă sau o bază permanentă, în legătură cu care au apărut dobînzile plătite efectiv pentru creanţă, atunci dobînzile se consideră că provin din Statul contractant, în care este situată reprezentanţa permanentă sau baza permanentă.
7. în cazul cînd, datorită relaţiilor deosebite existente între plătitor şi persoana care are dreptul real la dobînda sau între ambii şi un terţ, suma dobînzilor rezultînd din creanţa în baza căreia acestea se plătesc, va depăşi suma care ar fi fost stabilită în lipsa unor astfel de relaţii de către plătitor şi persoana cu dreptul real la dobînda, prevederile prezentului articol se vor aplica numai la ultima sumă menţionată, în acest caz, partea excedentară a plăţilor va rămîne, de asemenea, impozabilă conform legislaţiei fiecărui Stat contractant, ţinîndu-se cont de celelalte prevederi ale prezentului Acord.
ARTICOLUL 12
Redevenţe
1.  Redevenţele provenind dintr-un Stat contractant si achitate unui  rezident   al   celuilalt   Stat  contractant  pot   fi  supuse impozitării  în  acel  celălalt   Stat,   dacă   acest  rezident   este beneficiarul efectiv al acestor redevenţe.
2.  Totuşi aceste redevenţe pot fi, de asemenea, impuse în Statul contractant din care provin, conform legislaţiei lui,  dar dacă primitorul lor este beneficiarul (posesorul care profită de redevenţe), impozitul nu poate depăşi 15 la sută din suma globală a redevenţei. Organele competente ale Statelor contractante, conform acordului reciproc, vor stabili metoda aplicării acestor restricţii.
3.  Termenul   "redevenţe",  folosit   în prezentul Articol, înseamnă plăţi de  orice gen,  primite pentru folosirea sau concesionarea oricărui drept de autor asupra unei opere literare, de artă sau ştiinţifice, inclusiv filme cinematografice si înregistrări pentru  radio  şi  televiziune,  casete  video,   orice  brevete  şi embleme comerciale,  design sau model,  scheme, programe computerizate, formule secrete sau procese, ori pentru folosirea sau concesionarea oricăror echipamente industriale, comerciale sau ştiinţifice, sau pentru orice informaţii privind experienţa în domeniul industrial, comercial sau ştiinţific.
4.  Prevederile punctelor l şi 2 nu se aplică în cazul cînd beneficiarul efectiv al redevenţelor, fiind un rezident al unui Stat contractant desfăşoară activităţi de afaceri în celălalt Stat contractant din care provin redevenţele, printr-o reprezentanţă permanentă sau bază permanentă situată acolo, şi dreptul sau proprietatea pentru care se plătesc redevenţe sînt efectiv legate de o asemenea reprezentanţă permanentă sau bază permanentă, în acest caz, se vor aplica prevederile articolelor 7 sau 14 ale prezentului Acord, după caz.
5.  Se consideră că redevenţele provin din Statul contractant, dacă plătitorul lor este însuşi Statul, organul administraţiei publice locale sau rezidentul acelui Stat contractant. Totuşi, cînd persoana plătitoare de redevenţe, fie că este sau nu rezidentă a acelui Stat contractant, dispune în ambele State de o reprezentanţă permanentă sau o bază permanentă, de care este legat angajamentul de a achita redevenţele, şi cheltuielile privind achitarea lor le suportă acea reprezentată sau bază permanentă, aceste redevenţe se consideră că provin din acel Stat contractant, în care sînt situate acea reprezentanţă permanentă sau bază permanentă.
6.  Dacă,   datorită relaţiilor  deosebite  dintre  plătitor şi beneficiarul efectiv sau dintre ambii şi un terţ, suma redevenţelor, avîndu-se în vedere utilizarea, dreptul sau informaţia pentru care sînt achitate, depăşeşte suma care ar fi fost convenită în lipsa unor atare relaţii între plătitor şi beneficiarul efectiv, care  are  dreptul la aceste  venituri,  prevederile prezentului articol se vor aplica numai   la ultima sumă menţionată, în acest caz, partea excedentară a plăţilor va fi supusă impozitării potrivit legislaţiei fiecărui Stat contractant, ţinîndu-se cont de celelalte prevederi ale prezentului Acord.
7.  Prevederile acestui articol nu se vor aplica, dacă scopul principal sau unul din scopurile principale ale unei persoane, care are atribuţie la constituirea sau transmiterea dreptului pentru care sînt achitate redevenţe, a fost obţinerea avantajelor prevăzute în acest articol printr-o atare constituire sau transmitere a drepturilor.
ARTICOLUL 13
Venituri obţinute din sporirea valoni averii
1.  Veniturile obţinute de un rezident al unui Stat contractant din vînzarea averii imobiliare, menţionate în articolul 6 şi situate  în celălalt  Stat contractant,  pot fi impuse în acel celălalt Stat contractant.
2.  Veniturile provenite din înstrăinarea averii mobiliare, care constituie o parte din activul reprezentanţei permanente, pe care o întreprindere a unui Stat contractant o are în celălalt Stat contractant, sau din averea mobiliară a bazei permanente, de care dispune rezidentul unui Stat contractant în celălalt Stat  contractant  pentru  prestarea  unor  servicii individuale independente, incluzînd veniturile obţinute din înstrăinarea acelei  reprezentanţe   permanente   (separat   sau   cu   întreaga întreprindere) sau bazei permanente respective pot fi supuse impozitării în acel celălalt Stat.
3.  Veniturile rezidentului unui Stat contractant, provenite din vînzarea navelor, aeronavelor,  vehiculelor de transport feroviar şi rutier, exploatate în trafic internaţional de către o întreprindere a acestui Stat contractant sau din înstrăinarea averii mobiliare, utilizate în exploatarea acestor mijloace de transport,   vor  fi  supuse  impozitării  numai  în  acest   Stat contractant.
4.  Veniturile, provenite din înstrăinarea oricăror bunuri, altele decît cele enumerate în punctele l, 2 si 3 ale prezentului articol, pot fi impozitate numai în Statul contractant, în care înstrăinează.
ARTICOLUL 14
Servicii individuale independente
1.  Venitul, obţinut de către rezidentul unui Stat contractant din  prestarea unor  servicii profesionale  sau  altor  servicii independente  analogice, poate fi impozitat  numai în acest Stat, cu excepţia următoarelor circumstanţe, cînd astfel de venituri pot fi impozitate şi în celălalt Stat contractant:
a)  dacă el dispune de o bază permanentă, accesibilă pentru el în celălalt Stat contractant pentru scopuri ce ţin de serviciile sale,   venitul  lui   poate  fi  impozitat   în  acel  celălalt   Stat contractant, însă numai acea parte a lui, care este atribuită acestei baze permanente, sau
b)  dacă aflarea lui în celălalt Stat contractant constituie o perioadă sau mai multe perioade, egale sau ce depăşesc 90 de zile în decursul a 12 luni, aflare ce începe şi sfîrşeste în anul calendaristic examinat, se va impozita numai venitul, obţinut din activitatea ce a realizat-o în acel celălalt Stat contractant în anul respectiv.
2.  Termenul "servicii individuale independente" include, în special, activităţile independente de ordin ştiinţific, literar, artistic, instructiv sau pedagogic, precum şi exercitarea activităţii independente  de  medic, jurist,   inginer,   arhitect,   dentist  şi contabil.
ARTICOLUL 15
Servicii individuale dependente
1.  Lînd în considerare prevederile articolelor 16, 18 şi 19 ale prezentului Acord, salariile şi alte recompense similare, primite de un rezident al unui Stat contractant pentru munca salariată,   sînt   supuse  impozitării  numai  în   acel  Stat,   cu condiţia ca munca salariată să nu se efectueze în celălalt. Stat contractant. Dacă munca salariată  este  exercitată  în acest mod,   recompensele  primite  în legătură   cu   aceasta pot  fi impozitate în acest Stat contractant.
2.  Independent de prevederile punctului l al prezentului articol, remuneraţia, primită de rezidentul unui Stat contractant pentru   o   activitate   salariată,   exercitată   în  celălalt   Stat contractant,  este  supusă impozitării  numai în primul  Stat menţionat dacă:
a)  beneficiarul se află în celălalt Stat contractant o perioadă sau mai multe perioade care nu depăşesc în total 183 zile în orice perioadă de 12 luni, care se începe şi se sfîrşeşte în anul calendaristic vizat, şi
b)  remuneraţia este plătită de o persoană sau în numele unei persoane,  care  angajează  şi care  nu  este  rezidentă a celuilalt Stat, si
c)  cheltuielile  cu  remunerarea  nu  sînt  suportate  de  o instituţie permanentă sau o bază permanentă, pe care cel care angajează le are în celălalt Stat.
3.  Independent de prevederile punctelor l şi 2 ale acestui articol, salariul şi alte remuneraţii similare, pe care rezidentul unui Stat contractant le primeşte pentru o activitate salariată, executată la bordul unei nave maritime sau aeriene, vehicul de transport feroviar sau rutier, exploatate în trafic internaţional, pot fi impozitate în acest Stat contractant.
ARTICOLUL 16
Onorariile membrilor consiliului de administraţie
1. Onorariile directorilor şi alte plăţi similare primite de un rezident al unui Stat contractant în calitatea sa de membru al consiliului de administraţie sau al altui organ al companiei ori al oricărei alte persoane juridice care este rezidentă a celuilalt Stat contractant pot fi impozitate în acel celălalt Stat.
ARTICOLUL 17
Artişti şi sportivi
1. Independent de prevederile articolelor 14 si 15 ale prezentului Acord, venitul obţinut de rezidentul unui Stat contractant în calitate de lucrător în domeniul artelor, cum sînt artiştii de teatru, de film, de radio sau televiziune, ori ca interpreţi muzicali sau ca sportivi, din activitatea lui personală, desfăşurată în celălalt Stat contractant, poate fi impozitat în acel celălalt Stat.
2.  în  cazul  în  care  venitul  din  activitatea  personală, desfăşurată de un lucrător din domeniul artelor sau de un sportiv în această calitate, nu revine lucrătorului din domeniul artelor sau sportivului, ci altei persoane, acest venit, independent de prevederile articolelor 7, 14 şi 15 ale prezentului Acord, se impozitează  în  Statul  contractant  în  care  sînt   exercitate activităţile lucrătorului din domeniul artelor sau sportivului.
3.  Prevederile punctelor  l   şi 2  nu se aplică venitului, obţinut din activitatea desfăşurată într-un Stat contractant de către lucrători din domeniul artelor şi sportivi, dacă vizita lor în acest Stat este finanţată integral din fondurile publice ale unuia dintre Statele contractante sau ale ambelor State ori de către autorităţile locale, în atare situaţii venitul se impozitează numai în Statul contractant, al cărui rezident este lucrătorul din domeniul artelor sau sportivul în cauză.
Organele de resort ale Statelor contractante, de comun acord, în fiecare caz concret, determină modul de aplicare a prevederilor punctului 3 al prezentului articol.
ARTICOLUL 18
Pensii
1.  Sub rezerva prevederilor punctului 2 al articolului 19, pensiile şi alte remuneraţii şi plăţi similare, constituite în Statul contractant şi plătite rezidentului celuilalt Stat contractant pentru activitatea salariată desfăşurată în trecut, se impun numai în acel Stat.
ARTICOLUL 19
Serviciul public
1.  a) Remuneraţia, alta decît pensia, plătită de un Stat contractant sau de autorităţile locale ale acestuia unei persoane fizice pentru serviciile dependente prestate acelui Stat sau autorităţilor locale, se impozitează numai în acel Stat;
b) în pofida prevederilor subpunctului a) al punctului 2 din prezentul articol, pensia se impozitează numai în celălalt Stat contractant, dacă serviciul dependent este prestat în acel Stat si persoana fizică este rezidentă a acelui Stat care:
(i) este cetăţean al acelui Stat, sau
(ii) nu a devenit rezidentă a acelui Stat, numai în scopul prestării serviciului.
2.  a) orice pensie, plătită de un Stat contractant, de o subdiviziune administrativă, de autorităţile publice locale sau din fonduri create de acest Stat contractant oricărei persoane fizice  pentru  serviciile,  prestate   acestui  Stat,  subdiviziunii administrative sau autorităţii locale ale acestuia, se impozitează numai în acest Stat;
b) în pofida prevederilor subpunctului a) din punctul 2 al acestui articol, această pensie se impozitează numai în celălalt Stat contractant, dacă persoana fizică este rezidentă sau cetăţean al acestuia.
3.  Prevederile articolelor 15, 16 şi 17 ale prezentului Acord se vor aplica remuneraţiilor şi pensiilor plătite pentru serviciile prestate în legătură cu o activitate de afaceri, desfăşurată de Statul contractant sau autorităţile locale ale acestuia.
ARTICOLUL 20
Studenţi
Plăţile, primite de un student sau un practicant, care este sau a fost înainte de sosirea sa într-un Stat contractant rezident al celuilalt Stat contractant şi care se află în primul Stat contractant menţionat exclusiv în scopul studierii sau instruirii, şi destinate întreţinerii, studierii şi instruirii, nu se impozitează în acest Stat, cu condiţia ca sursele acestor remuneraţii să se afle în afara acestui Stat.
ARTICOLUL 21
Alte venituri
1.  Elementele  de  venituri,   de   care  beneficiază   efectiv rezidentul unui Stat contractant, indiferent de originea lor, necuprinse în articolele precedente ale prezentului Acord, se impozitează numai în acest Stat.
2.  Prevederile punctului l  al acestui articol nu se vor aplica veniturilor, care nu sînt venituri provenite din bunuri imobiliare, dacă beneficiarul acestor venituri, fiind rezident al unui Stat contractant, desfăşoară activitate în celălalt Stat contractant prin intermediul reprezentanţei permanente situate acolo sau prestează servicii individuale independente printr-o bază permanentă situată acolo, si dreptul sau proprietatea în legătură cu care venitul este plătit sînt efectiv legate de o asemenea reprezentanţă permanentă sau bază permanentă. În acest caz se vor aplica prevederile articolelor 7 sau 14 ale prezentului Acord, după caz.
ARTICOLUL 22
Averea
1. Averea  constituită  din bunuri imobiliare  apartinînd rezidentului  unui  Stat   contractant,  aflate  în celălalt  Stat contractant, se impozitează în acest celălalt Stat.
2. Averea constituită din bunuri imobiliare făcînd parte din averea antreprenorială a reprezentanţei permanente, pe care o întreprindere a unui Stat contractant o are în celălalt Stat contractant, sau din bunuri imobiliare, aparţinînd unei baze permanente, pe care rezidentul unui Stat contractant o are în celălalt Stat contractant în scopul prestării serviciilor individuale independente, poate fi impozitat în acest celălalt Stat.
3. Averea întreprinderii Statului contractant, reprezentată de nave maritime sau aeriene, vehicule de transport feroviar sau rutier exploatate în trafic internaţional, precum şi averea mobiliară ţinînd de exploatarea unor asemenea nave maritime şi  aeriene,   vehicule   de  transport  feroviar  sau  rutier   şi conteinerelor, la care se referă prevederile punctului 2 al articolului 8, se impozitează numai în acest Stat contractant.
4.  Toate celelalte elemente de avere ale unui rezident al unui Stat contractant sînt impozabile numai în acest Stat.
ARTICOLUL 23
Eliminarea dublei impuneri
1.  In cazul în care rezidentul unui Stat contractant primeşte venit sau posedă o avere care, conform prevederilor prezentului Acord, poate fi impozitată în celălalt Stat contractant, primul Stat menţionat va permite:
a)  deducerea din impozitul pe venitul acestui rezident a unei sume egale cu impozitul plătit în acel celălalt Stat;
b)  deducerea din impozitul pe avere a acestui rezident a unei sume egale cu impozitul pe avere plătit in acel celălalt Stat.
Aceste reţineri totuşi nu pot depăşi cota de impozit pe venit sau pe avere, calculată înainte de deducere, care este atribuită venitului sau averii, ce pot fi impozitate în acel celălalt Stat, după caz.
2.  Atunci cînd, conform oricăreia dintre prevederile prezentului Acord, venitul sau averea, de care dispune rezidentul unui Stat contractant, este exceptată de la plata impozitului în acest Stat, Statul acesta poate totuşi, la calcularea sumei impozitului asupra restului de venit ori de avere apartinînd acestui rezident, să  ia  în calcul  suma venitului ori averii exceptate  de la impozitare.
ARTICOLUL 24
Nediscriminarea
1.  Cetăţenii unui Stat contractant nu vor fi supuşi în celălalt Stat contractant nici unei impozitări sau obligaţii legate de impunere, diferită sau mai împovărătoare decît impozitare şi obligaţiile legate de ea, la care sînt sa pot fi supuşi cetăţenii acestui celălalt Stat aflaţi în aceeaşi situaţie, în special, rezidenţii. Prezenta prevedere se aplică, de asemenea, independent de prevederile articolului l al acestui Acord (persoane vizate) persoanelor fizice care nu sînt rezidente ale unui Stat contractant sau al ambelor State contractante.
2.  Impunerea unei reprezentanţe permanente, pe care o întreprindere a unui Stat contractant o are în celălalt Stat contractant, nu se va efectua în acest celălalt Stat contractant în condiţii mai puţin avantajoase decît impunerea întreprinderilor acestui celuilalt Stat, care desfăşoară activităţi similare. Această dispoziţie nu trebuie să fie interpretată ca obligaţie a unui Stat contractant de a acorda rezidenţilor celuilalt Stat contractant facilităţi personale, scutiri sau reduceri de impozite în temeiul statutului lor civil sau circumstanţelor familiale, pe care le acordă propriilor rezidenţi.
3.  Cu  excepţia cazurilor  în care  se  aplică  prevederile punctului l al articolului 9, punctului 7 al articolului 11 sau ale punctului 6 al articolului 12 ale prezentului Acord, dobînzile, redevenţele şi alte compensaţii, plătite de o întreprindere a unui Stat contractant unui rezident al celuilalt Stat contractant, sînt deductibile, în scopul determinării beneficiului impozabil al acestei întreprinderi, în aceleaşi condiţii ca şi cum ar fi plătite unui rezident din primul Stat contractant menţionat. Orice datorii similare ale unei întreprinderi a unui Stat contractant către un rezident al celuilalt Stat contractant sînt deductibile, în scopul determinării averii impozabile a acestei întreprinderi, în aceleaşi condiţii ca si datoriile unui rezident din primul Stat menţionat.
4.  întreprinderile unui Stat contractant, a căror avere, integral sau parţial, aparţine sau este controlată, direct sau indirect, de unul sau mai mulţi rezidenţi ai celuilalt Stat contractant, nu vor Ii supuse în primul Stat contractant menţionat nici unei impuneri sau obligaţii legate de aceasta, la care sîr sau pot fi supuse întreprinderile similare ale primului Stat menţionat,
5.  Prevederile punctului 3 nu afectează prevederile legilor cu privire la impozitare ale Statului contractant, care sînt create pentru a împiedica operaţiunile sau înţelegerile de evaziune  fiscală.
ARTICOLUL 25
Procedura amiabilă
1.  În cazul cînd o persoană consideră că măsurile luate de un Stat contractant sau de ambele State contractante îi atrag sau îi vor atrage o impozitare care nu este în corespundere cu prevederile prezentului Acord, ea poate, indiferent de mijloacele de apărare, prevăzute de legislaţia naţională a acestor State, să prezinte o reclamaţie organului de resort al Statului contractant a cărui rezidentă este sau, dacăcazul ei cade sub incidenţa punctului 1 al articolului 24 - Statului contractant al cărui cetăţenie o poartă. Reclamaţia trebuie să fie prezentată în termen de trei ani de la prima notificare a măsurilor care atrage o impozitare neconcormă prevederilor prezentului Acord.
2. Organul de resort al unui Stat contractant se va strădui, dacă va considera reclamaţia întemeiată si dacă el însuşi nu este în măsură să ia o decizie satisfăcătoare, să soluţioneze cazul pe calea unei înţelegeri amiabile cu organul de resort al celuilalt Stat contractant, în scopul evitării unei impozitări neconforme cu prezentul  Acord. Orice înţelegere atinsă trebuie să se execute independent de restricţiile temporare, care există în legislaţiile Statelor contractante.
3. Organele de resort ale Statelor contractante se vor strădui să soluţioneze pe calea înţelegerii amiabile orice dificultăţi sau  dubii rezultate  ca urmare  a interpretării  sau  aplicării prezentului Acord.
4. Organele de resort ale Statelor contractante pot comunica direct între ele în scopul realizării unei înţelegeri, în sensul punctelor precedente. Dacă pentru realizarea unei înţelegeri va fi oportună organizarea unui schimb verbal de opinii, un atare schimb poate avea loc în cadrul unei comisii alcătuite din reprezentanţi ai organelor de resort ale Statelor contractante.
ARTICOLUL 26
Schimb de informaţii
1. Organele de resort ale Statelor contractante vor face schimb de informaţii necesare pentru aplicarea prevederilor prezentului Acord sau a legislaţiei Statelor contractante privind impozitările care fac obiectul prezentului Acord, în măsura în care  impozitarea nu  este  contrară  prevederilor prezentului Acord, în special pentru preîntîmpinarea evaziunii fiscale şi simplificarea procedurii de  aplicare  a prevederilor legii,  în acest domeniu orice informaţie primită de un stat contractant va fi considerată secretă şi va fi divulgată numai persoanelor sau organelor, inclusiv instanţelor judecătoreşti şi organelor administrative, abilitate cu stabilirea, încasarea, perceperea forţată sau prin urmărire judiciară sau soluţionarea contestaţiilor cu privire la impozitele, care fac obiectul prezentului Acord. Asemenea persoane sau organe vor folosi informaţia numai în aceste scopuri. Ele pot divulga informaţia în procedurile judecătoreşti publice sau la adoptarea deciziilor judiciare.
2. Prevederile punctului l nu vor impune în nici un caz organelor de resort ale unui Stat contractant obligaţia:
a)  de a întreprinde măsuri administrative, care contravin legislaţiei şi practicii administrative predominante ale acelui sau ale celuilalt Stat contractant;
b)  de a furniza informaţii, care nu pot fi obţinute conform legislaţiei  sau  în  cadrul practicii  administrative  normale   a acelui sau a celuilalt Stat contractant;
c)  de a difuza informaţii, care ar divulga un secret de afaceri, industrial, comercial sau profesional, sau un procedeu  comercial,  sau  informaţii  a  căror  divulgare  ar fi  contrară politicii de stat.
ARTICOLUL 27
Colaboratorii reprezentatelor diplomatice si funcţionarii
instituţiilor consulare
Prevederile prezentului Acord în nici un caz nu vor afecta privilegiile fiscale, acordate colaboratorilor reprezentanţelor diplomatice şi funcţionarilor instituţiilor consulare în baza regulilor generale ale dreptului internaţional sau a prevederilor acordurilor speciale.
ARTICOLUL 28
Intrarea în vigoare
Statele contractante se vor informa reciproc pe canale diplomatice despre îndeplinirea procedurilor necesare, conform legislaţiei naţionale, pentru intrarea în vigoare a prezentului Acord. Acordul intră în vigoare din data primirii notificării de către ultimul Stat contractant si dispoziţiile lui se vor aplica:
a)  impozitelor percepute de la sursa plătitoare pe veniturile obţinute, începînd cu l ianuarie a anului următor anului în care prezentul Acord va intra în vigoare;
b)  altor impozite pe venit şi pe avere, percepute pentru fiecare an fiscal, începînd cu l ianuarie sau după această dată din anul calendaristic imediat următor anului, în care Acordul a intrat în vigoare.
ARTICOLUL 29
Denunţarea
Prezentul Acord va rămîne în vigoare pînă va fi denunţat de către unul dintre Statele contractante. Fiecare Stat contractant poate să denunţe prezentul Acord pe canale diplomatice, printr-o notă de denunţare, după expirarea a cinci ani de la data în care prezentul Acord a intrat în vigoare, cu cel puţin şase luni înainte de sfîrşitul oricărui an calendaristic.
În acest caz prezentul Acord îşi va înceta aplicabilitatea:
a)  asupra impozitelor percepute de la sursa plătitoare pe venitul obţinut,  începînd cu  1  ianuarie  a anului,  următor anului în care a fost remisă nota de denunţare;
b)  asupra altor impozite pe venit şi pe avere, percepute pentru fiecare  an fiscal,  începînd cu 1  ianuarie sau  după această dată în anul calendaristic imediat următor anului în care a fost remisă nota de denunţare.
Drept care, subsemnaţii, autorizaţi în modul stabilit, au semnat prezentul Acord.
Încheiat în oraşul Chişinău la 30 martie 1995 în două exemplare, fiecare în limbile moldovenească, uzbecă şi rusă, toate taxele avînd aceeaşi valabilitate.
În cazul unor diferende de interpretare a prevederilor prezentului Acord, va prevala textul în limba rusă.