HGO1254/2006
ID intern unic:  318222
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1254
din  30.10.2006
privind activitatea Agenţiei pentru Silvicultură "Moldsilva"
în anul 2005 şi în primul trimestru al anului 2006
Publicat : 03.11.2006 în Monitorul Oficial Nr. 170-173     art Nr : 1339
    Guvernul constată că în perioada de raport Agenţia pentru Silvicultură "Moldsilva" a întreprins o serie de măsuri organizatorice şi practice pentru realizarea atît a programelor sale de activitate, cît şi a strategiilor şi programelor naţionale.
    În activitatea sa Agenţia ţine sub control executarea Hotărîrii Parlamentului nr.350-XV din 12 iulie 2001 "Pentru aprobarea Strategiei dezvoltării durabile a sectorului forestier din Republica Moldova"; a hotărîrilor Guvernului: nr.636 din 26 mai 2003 "Privind aprobarea Programului de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor"; nr.739 din 17 iunie 2003 "Cu privire la implementarea Strategiei dezvoltării durabile a sectorului forestier naţional"; nr.737 din 17 iunie 2003 "Cu privire la aprobarea Programului de stat de regenerare şi împădurire a terenurilor fondului forestier pe anii 2003-2020"; nr.242 din 1 martie 2005 "Cu privire la aprobarea Programului Naţional "Satul Moldovenesc" (2005-2015) şi nr.375 din  28 aprilie 2005 "Cu privire la măsurile ce se impun pentru realizarea Programului de activitate a Guvernului pe anii 2005-2009 "Modernizarea ţării - bunăstarea poporului".
    În anul 2005 şi în primul trimestru al anului 2006 Agenţia pentru Silvicultură "Moldsilva" a preluat spre executare 1739 documente (inclusiv 183 petiţii). Din totalul lor, 551 au fost luate la evidenţă şi control (545 au fost executate, 5 documente, avînd un orizont de realizare mai mare, sînt ţinute sub control permanent, iar unul nu a fost îndeplinit). Pe parcursul perioadei verificate conducerii Agenţiei i-au fost remise 4 dispoziţii prezidenţiale, îndeplinite integral; 3 documente din Aparatul Parlamentului, soluţionate în termene; 414 documente din Aparatul Guvernului (69 hotărîri ale Guvernului, 9 dispoziţii, 86 extrase din procese-verbale, 250 circulare).
    În vederea consolidării capacităţilor de implementare a politicilor, programelor şi strategiilor, Agenţia a întreprins măsuri pentru reformarea administrării ramurii, menite să sporească spiritul de iniţiativă, disciplina, responsabilitatea şi eficienţa şi să asigure realizarea consecventă a ansamblului de acţiuni trasate în programele sale de activitate.
    Reieşind din priorităţile strategice, eforturile silvicultorilor au fost orientate spre conservarea diversităţii floristice şi faunistice, regenerarea, conservarea şi reconstrucţia ecologică, amenajarea, paza şi protecţia pădurilor, extinderea suprafeţelor acoperite cu vegetaţie forestieră şi executarea lucrărilor de îngrijire şi întreţinere a arboretelor.
    În perioada de referinţă au fost executate lucrări de amenajare a pădurilor pe o suprafaţă de 27,6 mii ha şi lucrări de întreţinere  pe o suprafaţă de 26,2 mii ha.
    În urma efectuării acestor lucrări, s-au obţinut 595,4 mii m3 masă lemnoasă, dintre care 90% constituie lemn de foc.
    În anul 2005 au fost efectuate lucrări de regenerare a pădurilor pe o suprafaţă de 3082 ha, dintre care 1526 ha - prin ajutorarea regenerării naturale, 982 ha - prin crearea culturilor silvice şi 574 ha -  prin regenerare naturală.
    Concomitent, în anul 2005 s-au executat lucrări de extindere a suprafeţelor acoperite cu vegetaţie forestieră pe 7352 ha terenuri degradate, puternic erodate, afectate de alunecări de teren, rîpi etc.
    În vederea asigurării cu material săditor a lucrărilor de regenerare, extindere şi înverzire a localităţilor rurale şi urbane, Agenţia a mărit numărul pepinierelor silvice de la 18 la 24 unităţi, producînd circa 70 mil. puieţi de arbori şi arbuşti.
    În perioada raportată au fost efectuate lucrări de combatere aeriană a dăunătorilor defoliatori pe o suprafaţă de 20,6 mii ha pădure.
    În vederea realizării planului mixt de activitate pe anii 2001-2005 pentru profilaxia şi contracararea încălcărilor silvice, pentru asigurarea respectării regulilor de vînătoare, controlului activităţii altor deţinători de fond forestier în anul 2005, serviciul silvic al întreprinderilor subordonate şi colaboratorii pazei silvice au întreprins 2119 raiduri, dintre care 206 împreună cu colaboratorii de poliţie. Ca rezultat, au fost întocmite 1586 procese-verbale asupra cazurilor de contravenţii silvice, care au adus un prejudiciu de 992 mii lei. Suma prejudiciului recuperat a constituit 401 mii lei.
    Pentru realizarea Concepţiei naţionale de dezvoltare a gospodăriei cinegetice, pe parcursul anului 2005 au fost înfăptuite o serie de măsuri, care au contribuit considerabil la creşterea efectivului tuturor speciilor principale de vînat, iar în scopul sporirii continue a numărului de mistreţi au fost construite şi populate 35 voliere.
    În perioada raportată, Agenţia pentru Silvicultură "Moldsilva" a realizat activităţi de pregătire şi perfecţionare a cadrelor. Astfel, pe parcursul anului 2005, în acest scop au fost alocate circa 277 mii lei. Au fost organizate cursuri de perfecţionare a aparatului tehnico-ingineresc, maiştrilor silvici, economiştilor, contabililor-şefi etc.
    La secţiile cu frecvenţă redusă ale instituţiilor de învăţămînt superior îşi fac studiile pe bază de contract peste 265 salariaţi ai ramurii silvice, majoritatea fiind înscrişi la specialitatea "Silvicultură şi grădini publice".
    Pentru activitatea în noile condiţii ale economiei de piaţă, se cere o continuă perfecţionare a abilităţilor manageriale. Astfel, pe parcursul anului 2005, 11 conducători ai întreprinderilor subordonate au participat la un trening, organizat de Academia de Management din Germania, cu tema "Particularităţile gospodăriei silvice germane".
    Analiza evoluţiei efectivului de personal denotă tendinţa de majorare a numărului de angajaţi. Dacă în anul 2001 numărul lor constituia 4989, atunci în anul 2005 numărul acestora a crescut pînă la 5588, adică cu circa 12%.
    În acelaşi timp, menţionăm că în scopul realizării Programului de activitate a Guvernului pe anii 2005-2009 "Modernizarea ţării - bunăstarea poporului" şi executării poruncii Guvernului nr. 1424-898 din 9 decembrie 2005 privind crearea a 300 mii locuri noi de muncă în economia naţională, în ramura silvică pînă în anul 2009 urmează a fi create circa 1000 locuri noi de muncă.
    Conducerea Agenţiei acordă atenţie îmbunătăţirii condiţiilor de muncă şi de trai ale angajaţilor ramurii. Pe parcursul anului au fost construite 2 cantoane silvice, reparate capital 65 de cantoane şi sedii ale ocoalelor silvice, electrificate - 3, conectate la reţeaua de telefonie fixă - 10 cantoane. Practic toţi angajaţii serviciului silvic de pază sînt dotaţi cu telefoane mobile.
    Un compartiment important în dezvoltarea ramurii silvice îl constituie activitatea economico-financiară. În anul 2001 veniturile ramurii constituiau 55 milioane lei, pe cînd în anul 2005 veniturile constituie deja 105 milioane, adică au înregistrat o creştere de aproape două ori. Tendinţa creşterii veniturilor s-a menţinut şi în primul trimestru al anului 2006. Dacă în primul trimestru al anului 2005 veniturile au constituit 18168,3 mii lei, atunci în aceeaşi perioadă a anului 2006 - 30051,6 mii lei, sau cu 40% mai mult.
    Salariul mediu lunar al angajaţilor în anul 2005 s-a majorat cu 23,4% comparativ cu anul 2004, constituind 912 lei, iar în primul trimestru al anului 2006 salariul mediu lunar a însumat 955 lei.
    Totodată, în activitatea Agenţiei se atestă şi o serie de neajunsuri, care au influenţat negativ asupra obţinerii rezultatelor preconizate în ramura silvică, şi anume: nu a fost pusă la punct componenta planificării activităţii Agenţiei, precum şi, în procesul executării programului de producere, întreprinderile silvice nu au asigurat pe deplin volumele de lucrări stabilite.
    În contextul celor menţionate, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se ia act de informaţia privind activitatea Agenţiei pentru Silvicultură "Moldsilva" în anul 2005 şi în primul trimestru al anului 2006.
    2. Conducerea Agenţiei pentru Silvicultură "Moldsilva" (dl Anatolie Popuşoi, director general) va întreprinde măsurile necesare pentru lichidarea neajunsurilor depistate în cadrul controlului efectuat.
    3. Agenţia pentru Silvicultură "Moldsilva":
    va implementa sistemul automatizat de control asupra executării actelor legislative şi normative;
    la prima şedinţă a Colegiului, va aproba planul anual de activitate, ţinînd cont de prevederile documentelor de stat de importanţă majoră care  reglementează domeniul administrat şi de competenţele specifice;
    va asigura executarea măsurilor necesare pentru realizarea Programului de activitate a Guvernului pe anii 2005-2009 "Modernizarea ţării - bunăstarea poporului";
    va întreprinde acţiuni suplimentare în scopul îmbunătăţirii pazei pădurilor, reducerii tăierilor şi păşunatului ilicit, prevenirii altor încălcări ale legislaţiei silvice, promovării speciilor autohtone longevive, capabile să formeze păduri durabile, şi creării plantaţiilor de specii cu creşterea rapidă pentru asigurarea populaţiei cu lemn de foc;
    va asigura în continuare realizarea măsurilor de ameliorare a situaţiei în teritoriile gestionate, în conformitate cu prevederile Concepţiei de dezvoltare a gospodăriei cinegetice naţionale;
    în comun cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, va întreprinde măsurile corespunzătoare pentru efectuarea amenajamentului silvic al fondului forestier şi al vegetaţiei forestiere din afara acestuia, indiferent de forma de proprietate, în vederea asigurării ţinerii corespunzătoare a evidenţei de stat a fondului forestier;
    în comun cu Ministerul Finanţelor, va prevedea în proiectul legii anuale a bugetului de stat alocarea mijloacelor financiare necesare pentru realizarea prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 636 din 26 mai 2003 "Despre aprobarea Programului de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor" şi ale  Hotărîrii Guvernului nr. 737 din 17 iunie 2003 "Cu privire la aprobarea Programului de stat de regenerare şi împădurire a terenurilor fondului forestier pe anii 2003-2020";
    în termen de o lună, va informa Guvernul despre măsurile întreprinse şi rezultatele obţinute.
    4. Agenţia pentru Silvicultură "Moldsilva" şi autorităţile administraţiei publice locale vor întreprinde măsuri suplimentare întru realizarea integrală a acţiunilor prevăzute în Hotărîrea Guvernului nr.636 din 26 mai 2003 referitor la plantarea culturilor silvice pe terenurile degradate, puternic erodate, afectate de alunecări de teren şi ravene.
    5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Aparatului Guvernului.

    PRIM-MINISTRU                                                Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                 Mihail Pop

    Nr. 1254. Chişinău, 30 octombrie 2006.