HGM1295/2006
ID intern unic:  318410
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1295
din  13.11.2006
privind Centrul Antiterorist al Serviciului
de Informaţii şi Securitate
Publicat : 17.11.2006 în Monitorul Oficial Nr. 178-180     art Nr : 1385
    MODIFICAT
   
HG743 din 10.06.16, MO163-168/17.06.16 art.803
   
HG1485 din 26.12.08, MO237-240/31.12.08 art.1497
    HG1235 din 13.11.07, MO180-183/23.11.07 art.1292, în vigoare 01.01.08

    NOTĂ:
   
În titlul şi textul hotărîrii şi al anexei nr. 1, sintagma “Centrul Antiteror” se substituie prin sintagma “Centrul Antiterorist”, la cazul gramatical respectiv prin HG1485 din 26.12.08, MO237-240/31.12.08 art.149    În temeiul articolului 6 alineatul (4) al Legii nr. 539-XV din 12 octombrie 2001 cu privire la combaterea terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 147-149, art. 1163), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se creează Centrul Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate.
    2. Se aprobă Regulamentul Centrului Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate (se anexează).
    [Pct.2 în redacţia HG1485 din 26.12.08, MO237-240/31.12.08 art.1497]
    3. Structura organizatorică şi efectivul-limită ale Centrului Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate se stabilesc de către directorul Serviciului de Informaţii şi Securitate.
   
[Pct.3 în redacţia HG1485 din 26.12.08, MO237-240/31.12.08 art.1497]
    4. Ministerul Finanţelor va aloca, din contul veniturilor generale ale bugetului de stat, Serviciului de Informaţii şi Securitate 1125,0 mii lei pentru realizarea măsurilor prioritare de organizare a activităţii Centrului Antiterorist,  cu stabilirea sursei de finanţare la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006.
    5. Autorităţile administraţiei publice care desfăşoară activităţi de prevenire şi combatere a terorismului, în termen de 15 zile, vor desemna:
    persoanele responsabile, la nivel de adjunct al conducătorului autorităţii, pentru realizarea măsurilor de politică antiteroristă naţională;
    persoanele de contact pentru schimbul de informaţii şi menţinerea legăturii cu Centrul Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate.

    PRIM-MINISTRU                                                          Vasile TARLEV  
    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                          Mihail Pop

    Nr. 1295. Chişinău, 13 noiembrie 2006.

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 1295
din 13 noiembrie 2006
REGULAMENTUL
Centrului Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament determină statutul, sarcinile de bază, drepturile şi modul de organizare a activităţii Centrului Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate (în continuare - Centrul Antiterorist).
    2. Centrul Antiterorist este autoritatea publică în subordinea Serviciului de Informaţii şi Securitate abilitată cu atribuţii de desfăşurare nemijlocită a activităţii de prevenire şi combatere a terorismului, coordonare şi dirijare a măsurilor desfăşurate în domeniu de către autorităţile publice competente.
   
[Pct.2 în redacția HG743 din 10.06.16, MO163-168/17.06.16 art.803]
    3. În activitatea sa Centrul Antiterorist  se conduce de Constituţia Republicii Moldova, legislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii terorismului, actele normative ale Serviciului de Informaţii şi Securitate, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi de prezentul Regulament.   
    4. Centrul Antiterorist are statut de subunitate în componenţa Serviciului de Informaţii şi Securitate (în continuare - Serviciul).
   
[Pct.4 modificat prin HG1485 din 26.12.08, MO237-240/31.12.08 art.1497]
    5. Activitatea Centrului Antiterorist este finanţată din contul mijloacelor bugetare alocate Serviciului şi al altor surse de finanţare prevăzute de legislaţie.
II. Sarcinile de bază ale Centrului Antiterorist
    6. Centrului Antiterorist  îi revin următoarele sarcini de bază:
    a) coordonarea măsurilor de prevenire şi combatere a terorismului desfăşurate de către autorităţile publice competente;
   
[Pct.6 lit.a) modificată prin HG743 din 10.06.16, MO163-168/17.06.16 art.803]
   
a)1 combaterea terorismului prin acţiuni de prevenire, depistare şi curmare a activităţilor teroriste, inclusiv a celor internaţionale;
    [Pct.6 lit.a1) introdusă prin HG743 din 10.06.16, MO163-168/17.06.16 art.803]
    a)2 culegerea, analiza şi valorificarea informaţiilor despre potenţiale riscuri şi ameninţări de natură extremist-teroristă obţinute în urma activităţilor desfăşurate;
    [Pct.6 lit.a2) introdusă prin HG743 din 10.06.16, MO163-168/17.06.16 art.803]
    b) analiza mersului realizării măsurilor antiteroriste de către autorităţile publice care desfăşoară activităţi de prevenire şi combatere a terorismului, evaluarea forţelor antrenate în realizarea politicii antiteroriste naţionale şi înaintarea propunerilor privind ajustarea lor la condiţiile reale;
   c) aprecierea factorilor de risc şi ameninţărilor teroriste la securitatea naţională a Republicii Moldova, acumularea şi analiza informaţiilor despre starea, dinamica şi tendinţele extinderii fenomenului terorismului şi a altor manifestări de extremism;
    d) elaborarea şi punerea în aplicare a sistemului naţional de înştiinţare în caz de alertă teroristă, determinarea nivelului de alertă teroristă pe teritoriul Republicii Moldova;
   e) analiza informaţiilor din diferite surse cu privire la procesele şi evenimentele ce se referă la terorism şi informarea autorităţilor publice competente privind situaţia operativă în domeniul prevenirii şi combaterii terorismului;
    f) efectuarea pronosticului de evoluare a situaţiei operative în domeniul prevenirii şi combaterii terorismului la nivel naţional şi internaţional;
    g) verificarea stării de protecţie antiteroristă la obiectele de importanţă strategică şi înaintarea propunerilor privind sporirea nivelului securităţii acestora;
    h) aprecierea nivelului de protecţie contra atacurilor teroriste a misiunilor diplomatice ale statelor străine în Republica Moldova şi a misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova în statele străine, conlucrarea în acest scop cu autorităţile publice competente şi înaintarea propunerilor respective pentru ridicarea acestui nivel;
     i) crearea şi gestionarea băncii specializate de date privind starea, dinamica şi tendinţele extinderii terorismului internaţional, despre terorişti, organizaţii teroriste, inclusiv internaţionale, liderii lor, persoanele implicate în activitatea acestor organizaţii, persoanele fizice şi juridice care acordă sprijin teroriştilor, inclusiv financiar;
    j) elaborarea şi avizarea proiectelor de acte normative şi tratate internaţionale în domeniul prevenirii şi combaterii terorismului, analiza cadrului juridic naţional şi înaintarea propunerilor respective în vederea realizării prevederilor tratatelor internaţionale, implementării standardelor şi recomandărilor în acest domeniu;
    k) generalizarea practicilor naţionale şi internaţionale de prevenire şi combatere a terorismului, înaintarea propunerilor de utilizare a acestora în activitatea autorităţilor publice competente;
    l) asigurarea schimbului de informaţii cu autorităţile publice care desfăşoară activităţi de prevenire şi combatere a terorismului, cu structurile antiteroriste similare ale altor state, precum şi cele internaţionale, realizarea altor forme de cooperare;
    m) conlucrarea cu persoanele responsabile pentru realizarea măsurilor de politică antiteroristă naţională din cadrul autorităţilor publice competente, în scopul coordonării eficiente a acestor măsuri;
    n) acordarea de asistenţă autorităţilor publice competente la realizarea măsurilor de prevenire a terorismului, conlucrarea cu mijloacele de informare în masă şi societatea civilă în scopul promovării măsurilor antiteroriste, cultivării atitudinii de respingere a ideologiilor teroriste şi extremiste;
    o) acordarea de asistenţă autorităţilor publice care desfăşoară activitate de combatere a terorismului la organizarea procesului de pregătire şi instruire a specialiştilor din subdiviziunile antiteroriste;
    p) acordarea de asistenţă la pregătirea şi desfăşurarea aplicaţiilor speciale de comandă şi operativ-tactice organizate la nivel local, naţional, regional şi internaţional;
    q) participarea la pregătirea şi desfăşurarea conferinţelor practico-ştiinţifice şi a seminarelor, precum şi schimbul de experienţă pe tematica antiteroristă;
   
r) întreprinde alte măsuri specifice de prevenire şi combatere a terorismului atribuite prin lege în competenţa Serviciului.
    [Pct.6 lit.r) introdusă prin HG743 din 10.06.16, MO163-168/17.06.16 art.803]
III. Drepturile Centrului  Antiterorist
    7. Centrul Antiterorist are dreptul:
    a) să emită, în limitele competenţei, prescripţii obligatorii şi recomandări pentru autorităţile publice, persoanele fizice şi juridice privind realizarea măsurilor în scopul prevenirii şi combaterii terorismului, să înainteze propuneri privind înlăturarea cauzelor şi condiţiilor ce împiedică realizarea politicii antiteroriste naţionale;
    b) să solicite şi să obţină, în mod gratuit, de la autorităţile publice, întreprinderi, instituţii şi organizaţii, indiferent de tipul de proprietate, informaţiile necesare ce ţin de competenţa acestora pentru exercitarea atribuţiilor ce-i revin;
    c) să efectueze pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului, inclusiv în străinătate;
    d) să dispună de alte împuterniciri ce-i revin în calitate de subunitate a Serviciului.
IV. Organizarea activităţii Centrului Antiterorist
    8. În activitatea sa Centrul Antiterorist se subordonează directorului Serviciului.
    9. Directorul Serviciului are dreptul, în limitele fondului de retribuire a muncii şi efectivului aprobat, să introducă modificări în structura internă a subdiviziunilor Centrului Antiterorist, determinate de necesitatea optimizării activităţii Centrului Antiterorist, precum şi să aprobe schema de încadrare a personalului Centrului Antiterorist.
    10. Conducerea Centrului Antiterorist este exercitată de către şeful Centrului Antiterorist, numit în şi eliberat din funcţie de către directorul Serviciului.
    11. Şeful Centrului Antiterorist este asistat de doi adjuncţi, numiţi în şi eliberaţi din funcţie de către directorul Serviciului, la propunerea şefului Centrului Antiterorist.
   
[Pct.11 în redacția HG743 din 10.06.16, MO163-168/17.06.16 art.803]
    12. Şeful Centrului Antiterorist:
    a) organizează şi conduce activitatea Centrului Antiterorist, poartă răspundere personală pentru exercitarea atribuţiilor ce revin Centrului Antiterorist;
    b) reprezintă Centrul Antiterorist  în relaţiile sale cu autorităţile publice, persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova şi din străinătate;
    [Pct.12 lit.c) exclusă  prin HG1485 din 26.12.08, MO237-240/31.12.08 art.1497]
    d) întreprinde măsuri în vederea asigurării securităţii interne a Centrului Antiterorist şi a personalului, protecţiei secretului de stat şi a altor informaţii protejate de lege;
   e) prezintă, în modul stabilit, directorului Serviciului rapoarte, informaţii, recomandări şi propuneri în probleme ce ţin de prevenirea şi combaterea terorismului, de optimizarea structurii interne a subdiviziunilor Centrului Antiterorist;
    f) înaintează propuneri directorului Serviciului în vederea stimulării, promovării în grad şi funcţii, precum şi aplică, în limitele competenţei sale, sau propune aplicarea de sancţiuni disciplinare personalului Centrului Antiterorist;
    g) îndeplineşte alte obligaţii ce ţin de specificul funcţiei.
V. Personalul Centrului Antiterorist
    13. Personalul Centrului Antiterorist este încadrat în conformitate cu prevederile Legii nr. 753-XIV din 23 decembrie 1999 privind Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova şi ale Legii nr. 170-XVI din 19 iulie 2007 privind statutul ofiţerului de informaţii şi securitate. Numirea în şi eliberarea din funcţii a personalului Centrului Antiterorist se efectuează de către directorul Serviciului.
   
[Pct.13 modificat prin HG1485 din 26.12.08, MO237-240/31.12.08 art.1497]
    14. Asupra personalului Centrului Antiterorist se extind drepturile, garanţiile şi obligaţiile prevăzute de legislaţie pentru personalul Serviciului.
    15. Salarizarea personalului Centrului Antiterorist  se efectuează în conformitate cu actele normative ce reglementează condiţiile de salarizare a personalului Serviciului.
VI. Controlul activităţii Centrului Antiterorist
    16. Controlul asupra activităţii Centrului Antiterorist este exercitat de către directorul Serviciului.
    17. Şeful Centrului Antiterorist prezintă directorului Serviciului, anual sau la cerere, rapoarte privind activitatea Centrului Antiterorist.

   
[Anexa nr.2 exclusă prin HG1485 din 26.12.08, MO237-240/31.12.08 art.1497]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG1235 din 13.11.07, MO180-183/23.11.07 art.1292, în vigoare 01.01.08]