HGA1310/2006
ID intern unic:  318490
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1310
din  14.11.2006
cu privire la aprobarea structurii-tip a regulamentelor
privind organizarea şi funcţionarea organului central
 de specialitate al administraţiei publice şi autorităţii
administrative din subordinea acestuia
Publicat : 24.11.2006 în Monitorul Oficial Nr. 181-183     art Nr : 1407
    Abrogată prin HG595 din 26.07.17, MO265-273/28.07.17 art.684

    MODIFICAT

    HG985 din 19.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1098

   
Titlul hotărîrii modificat prin HG985 din 19.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1098

   
NOTĂ:
    Pe tot parcursul textului, după cuvintele „organului central de specialitate al administraţiei publice”, se introduc cuvintele „şi autorităţii administrative din subordinea acestuia prin HG985 din 19.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1098
    În conformitate cu Planul de implementare a Strategiei de reformă a administraţiei publice centrale în Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1402 din 30 decembrie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 1-4, art. 9), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă structura-tip a regulamentelor privind organizarea şi funcţionarea organului central de specialitate al administraţiei publice şi autorităţii administrative din subordinea acestuia (se anexează).
   
[Pct.1 modificat prin HG985 din 19.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1098]
    2. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale şi autorităţile administrative subordonate lor, la elaborarea sau modificarea regulamentelor privind organizarea şi funcţionarea acestora, se vor conduce de structura-tip a regulamentelor privind organizarea şi funcţionarea organului central de specialitate al administraţiei publice şi autorităţii administrative din subordinea acestuia, aprobate prin prezenta Hotărîre.
   
[Pct.2 modificat prin HG985 din 19.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1098]
    3. Aprobarea regulamentului privind organizarea şi funcţionarea organului central de specialitate al administraţiei publice, structurii şi efectivului-limită, listelor autorităţilor administrative, instituţiilor subordonate şi întreprinderilor/societăţilor pe acţiuni în administrarea acestuia se va efectua printr-o hotărîre de Guvern unică.
    [Pct.3 în redacţia HG985 din 19.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1098]
   
4. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea autorităţii administrative subordonate organului central de specialitate al administraţiei publice şi efectivul-limită al acesteia se aprobă de Guvern, printr-o hotărîre unică, dacă legea nu prevede altfel.
    [Pct.4 introdus prin HG985 din 19.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1098]

    PRIM-MINISTRU                                               Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul justiţiei                                                   Vitalie Pîrlog

    Nr. 1310. Chişinău, 14 noiembrie 2006.

Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1310
din 14 noiembrie 2006


Structura-tip a regulamentelor privind organizarea şi
funcţionarea organului central de specialitate al administraţiei
 publice şi autorităţii administrative din subordinea acestuia
Capitolul I. Dispoziţii generale
    [Titlul anexei în redacţia HG985 din 19.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1098]
    1. Domeniul de aplicare a regulamentului
    2. Statutul juridic al organului central de specialitate al administraţiei publice şi autorităţii administrative din subordinea acestuia şi locul lor în structura administraţiei publice centrale
   
[Pct.2 modificat prin HG985 din 19.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1098]
    3. Cadrul legal de activitate a organului central de specialitate al administraţiei publice şi autorităţii administrative din subordinea acestuia
Capitolul II. Misiunea, funcţiile de bază, atribuţiile şi
drepturile organului central de specialitate al administraţiei
 publice
şi autorităţii administrative din subordinea acestuia
    1. Misiunea
    2. Funcţiile de bază
    3. Atribuţiile
    4. Drepturile
Capitolul III. Organizarea activităţii organului central de
specialitate al administraţiei publice şi autorităţii
 administrative din subordinea acestuia
    1. Conducerea
   
2. Cabinetul persoanei (ministru/director general) cu funcţie de demnitate publică*
    [Pct.2 în redacţia HG985 din 19.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1098]
    3. Organul colegial*
    4. Structura (direcţiile generale, direcţiile, alte subdiviziuni structurale)
    5. Corespondenţa
    a) împuternicirea semnării
    b) forma semnării
    6. Colaborarea în cadrul comisiilor şi grupurilor de lucru
   
*Cu excepţia autorităţii administrative din subordinea organului central de specialitate al administraţiei publice
   
[Asteriscul introdus HG985 din 19.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1098]
Capitolul IV.   Dispoziţii speciale