HGA1362/2006
ID intern unic:  318737
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1362
din  29.11.2006
cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi
funcţionare a centrelor de asistenţă şi protecţie a victimelor
traficului de fiinţe umane
Publicat : 08.12.2006 în Monitorul Oficial Nr. 186-188     art Nr : 1457
    Abrogată prin HG898 din 30.12.15, MO2-12/15.01.16 art.5


    MODIFICAT
   
HG1194 din 23.12.10, MO257-258/27.12.10 art.1308; în vigoare 01.01.11
    HG130 din 22.02.10, MO30-31/26.02.10 art.177
    HG462 din 24.03.08, MO66-68/01.04.08 art.437

    În scopul executării Legii nr.241-XVI din 20 octombrie 2005 privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.164-167, art. 812), al realizării prevederilor anexei nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.1219 din 9 noiembrie 2001 "Cu privire la aprobarea componenţei nominale a Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane şi Planului naţional de acţiuni pentru combaterea traficului de fiinţe umane" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 136-138, art. 1274), precum şi al dezvoltării serviciilor de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de fiinţe umane, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a centrelor de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de fiinţe umane (se anexează).
    2. Centrele care vor presta servicii pentru victimele traficului de fiinţe umane vor aproba propriile regulamente de organizare şi funcţionare pe baza prezentului Regulament-cadru.
    3. Cheltuielile ce ţin de organizarea şi funcţionarea centrelor create de Guvern sau autorităţile administraţiei publice locale se vor efectua în limita alocaţiilor prevăzute anual în bugetele respective.
    4. Ministerul Afacerilor Interne, va asigura securitatea centrelor de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de fiinţe umane.
    [Pct.4 modificat prin HG1194 din 23.12.10, MO257-258/27.12.10 art.1308; în vigoare 01.01.11]
    5. Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei va coordona deschiderea de astfel de centre pe teritoriul ţării şi va monitoriza activitatea lor.
   
[Pct.5 modificat prin HG130 din 22.02.10, MO30-31/26.02.10 art.177]
    [Pct.5 modificat prin HG462 din 24.03.08, MO66-68/01.04.08 art.437]

    PRIM-MINISTRU                                                Vasile TARLEV
    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii
    şi protecţiei sociale                                                 Ion Ababii
    Ministrul finanţelor                                                 Mihail Pop
    Ministrul afacerilor interne                                    Gheorghe Papuc

    Nr. 1362. Chişinău, 29 noiembrie 2006.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului  nr.1362
din 29 noiembrie 2006
REGULAMENTUL-CADRU
de organizare şi funcţionare a centrelor de asistenţă
şi protecţie a victimelor traficului de fiinţe umane
CAPITOLUL I
Definiţia şi specificul centrului de asistenţă şi protecţie
a victimelor traficului de fiinţe umane
Secţiunea 1
Dispoziţii generale
   1. Centrul de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de fiinţe umane (denumit în continuare Centru) reprezintă o instituţie specializată care prestează servicii de asistenţă la (re)integrarea acestora în familie şi în comunitate.
    2. Scopul Centrului este oferirea protecţiei şi plasamentului temporar victimelor traficului de fiinţe umane, socializarea şi (re)integrarea acestora în familie şi în comunitate.
    3. Obiectivele Centrului sînt:
    asigurarea unor condiţii de trai temporare, adecvate şi sigure pentru victimele traficului de fiinţe umane;
    asigurarea procesului de protecţie a victimelor traficului de fiinţe umane prin asistenţă şi servicii calitative oferite acestora în conformitate cu planurile individuale şi cu standardele de calitate;
    facilitarea procesului de socializare şi (re)integrare a victimelor în familie şi în comunitate;
    monitorizarea situaţiei postintegratoare a victimelor în familie şi în comunitate;
    întreţinerea, îngrijirea şi dezvoltarea copilului-victimă a traficului de fiinţe umane în conformitate cu particularităţile de vîrstă;
    facilitarea socializării şi (re)integrării copilului în familia biologică/extinsă şi în comunitate.
    4. Centrul îşi desfăşoară activitatea pe baza următoarelor principii:
    respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
    respectarea interesului superior al copilului şi a drepturilor lui;
    asigurarea dreptului la informare;
    consimţămîntul deplin al victimei;
    anonimitate;
    servicii de calitate;
    nondiscriminare;
    reintegrarea familială şi socială;
    respectarea confidenţialităţii vieţii private şi a identităţii victimelor traficului de fiinţe umane;
    respectarea opiniei victimei adult/copil şi participitivitatea;
    consiliere socială şi îngrijire individualizată.
    5. Centrul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare, prezentul Regulament şi cu standardele de calitate.
    6. Activitatea Centrului este coordonată, monitorizată şi evaluată de secţiile/direcţiile asistenţă socială şi protecţie a familiei.
    7. Centrul este persoană juridică, dispune de patrimoniu distinct, bilanţ propriu, conturi de decontare (în lei moldoveneşti şi în valută străină) şi alte conturi în instituţiile financiare ale Republicii Moldova, ştampilă, sigiliu, antet şi simbolică.
Secţiunea a 2-a
Beneficiarii Centrului
   8. Beneficiari ai Centrului sînt victimele traficului de fiinţe umane şi potenţialele victime - cetăţeni ai Republicii Moldova şi apatrizi care aveau dreptul de a locui permanent în Republica Moldova la momentul intrării pe teritoriul unui alt stat (femei, copii, părinţi/copii, bărbaţi).
CAPITOLUL II
Constituirea, organizarea şi funcţionarea Centrului
Secţiunea 1
Constituirea Centrului
    9. Centrul este constituit în coordonare cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei la decizia:
    Guvernului, la propunerea Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane;
    autorităţii administraţiei publice locale, la propunerea comisiei teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane;
    organizaţiilor internaţionale şi a organizaţiilor neguvernamentale, cu informarea Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane;
autorităţii administraţiei publice şi a organizaţiilor neguvernamentale sau private, pe baza unui acord de activitate comună.
   
[Pct.9 modificat prin HG130 din 22.02.10, MO30-31/26.02.10 art.177]
    [Pct.9 modificat prin HG462 din 24.03.08, MO66-68/01.04.08 art.437]
Secţiunea a  2-a
Organizarea şi funcţionarea Centrului
    10. Centrul oferă plasament separat pentru victimele  traficului de fiinţe umane, adulţi şi copii.
    11. Centrul acordă cazare victimelor traficului de fiinţe umane pentru o perioadă de pînă la 30 zile. Pentru protecţia victimei, dacă este necesar, durata cazării poate fi prelungită pînă la 6 luni. Cînd viaţa şi sănătatea victimei sînt ameninţate de un pericol real, perioada cazării se prelungeşte pe o durată considerată necesară pentru protecţia victimei.
    12. Femeile gravide-victime ale traficului de fiinţe umane au dreptul de cazare în Centru pentru o perioadă de pînă la 12 luni.
    13. Centrul are o capacitate maximă de 30 de locuri.
    14. Centrul este amenajat conform standardelor de calitate, în corespundere cu particularităţile individuale şi de vîrstă ale beneficiarilor.
    15. Centrul oferă următoarele servicii de asistenţă:
    cazare temporară securizată;
    alimentare;
    asistenţă medicală de urgenţă;
    consiliere psihosocială şi juridică;
    asigurarea necesităţilor materiale de bază (obiecte de igienă personală, îmbrăcăminte, încălţăminte);
    asistenţă la (re)integrare.
   16. Asistenţa fiecărei victime se realizează pe baza planului individual de intervenţie, elaborat de către asistentul social coordonator de caz din cadrul Centrului de reabilitare a victimelor traficului de fiinţe umane al Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie Chişinău sau de specialistul coordonator al echipei multidisciplinare la nivel teritorial. Planul este coordonat cu toţi membrii echipei multidisciplinare. La nivel teritorial, revizuirea planului individual de intervenţie se realizează de către echipa multidisciplinară.
    17. Centrul asigură servicii de (re)integrare a victimei în familie şi în comunitate prin:
    pregătirea victimei pentru (re)integrarea în familia biologică/extinsă şi în comunitate;
    lucrul cu familia victimei;
    (re)orientarea profesională;
    asistenţa la obţinerea unei profesii muncitoreşti solicitată pe piaţa muncii;
    sprijinul la angajarea în cîmpul muncii;
    monitorizarea şi evaluarea situaţiei pre- şi postintegratoare pentru o perioadă de un an (în cazuri excepţionale este prelungită individual);
    accesul copiilor la serviciile educaţionale din comunitate: şcoală, grădiniţă etc.
    18. Calitatea serviciilor prestate va fi evaluată periodic de către organul de acreditare a serviciilor sociale.
CAPITOLUL III
Plasamentul beneficiarilor
Secţiunea 1
Plasarea beneficiarilor adulţi în Centru
    19. Plasarea beneficiarilor adulţi în Centru se realizează în modul stabilit de prezentul Regulament, cu prezentarea profilului de caz al adultului de către organizaţii/instituţii (Centrul de reabilitare a victimelor traficului de fiinţe umane al Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie Chişinău; societatea civilă; organele de drept; autorităţile administraţiei publice locale; secţiile/direcţiile asistenţă socială şi protecţie a familiei; autorităţile tutelare) Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.
   
[Pct.19 modificat prin HG130 din 22.02.10, MO30-31/26.02.10 art.177]
    [Pct.19 modificat prin HG462 din 24.03.08, MO66-68/01.04.08 art.437]
    20. Plasarea în Centru are un caracter temporar şi include:
    întocmirea dosarului adultului;
    evaluarea complexă;
    stabilirea planului individual de intervenţie.
    21. Evaluarea complexă a adultului se realizează de către echipa multidisciplinară.
    22. Persoana desemnată coordonator al echipei multidisciplinare la nivel teritorial coordonează toate intervenţiile specialiştilor implicaţi în soluţionarea cazului. Planul individual de intervenţie pentru fiecare beneficiar al Centrului se revizuieşte lunar, pe baza evaluării realizate de echipa multidisciplinară.
    23. Pregătirea ieşirii beneficiarului din Centru se efectuează de către asistentul social sub supravegherea managerului Centrului, în colaborare cu secţia/direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei.
    24. După ieşirea beneficiarului din Centru (ca urmare a (re)integrării lui), serviciile de consiliere, acompaniere, suport emoţional rămîn la dispoziţia beneficiarului pînă la integrarea deplină în familie şi în comunitate.
Secţiunea a 2-a
Plasarea beneficiarilor-copii în Centru
   25. Plasarea beneficiarilor-copii în Centru se realizează în modul stabilit de prezentul Regulament, cu prezentarea profilului de caz al copilului referit prin intermediul Centrului de reabilitare a victimelor traficului de fiinţe umane al Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie Chişinău, societăţii civile, organelor de drept, autorităţilor administraţiei publice locale, secţiilor/direcţiilor asistenţă socială şi protecţie a familiei, autorităţilor tutelare către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.
   
[Pct.25 modificat prin HG130 din 22.02.10, MO30-31/26.02.10 art.177]
    [Pct.25 modificat prin HG462 din 24.03.08, MO66-68/01.04.08 art.437]
    26. Plasarea copilului în Centru se efectuează pe baza deciziei comune luate de către echipa multidisciplinară de nivel teritorial, în componenţa căreia trebuie incluşi în mod obligatoriu reprezentanţi ai autorităţilor tutelare.
    27. Plasarea copiilor în Centru are un caracter temporar şi include:
    întocmirea dosarului copilului;
    evaluarea complexă;
    stabilirea planului individual de intervenţie.
   28. Dosarul personal al copilului este completat de specialistul coordonator al echipei multidisciplinare, pe baza evaluării iniţiale efectuate de asistentul social coordonator de caz al Centrului de reabilitare al Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie Chişinău, cu participarea specialistului pentru protecţia drepturilor copilului de la locul de referire şi reprezentantului Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.
   
[Pct.28 modificat prin HG130 din 22.02.10, MO30-31/26.02.10 art.177]
    [Pct.28 modificat prin HG462 din 24.03.08, MO66-68/01.04.08 art.437]
    29. Pe perioada aflării în Centru, copilului i se asigură iniţierea şi menţinerea relaţiilor cu membrii familiei sale biologice/extinse, cu reprezentantul său legal, dacă acest fapt nu contravine interesului superior al copilului.
    30. Coordonatorul echipei multidisciplinare supraveghează toate intervenţiile specialiştilor, iniţiază legătura cu familia biologică/extinsă a copilului sau găseşte împreună cu membrii echipei soluţia optimă pentru (re)integrarea copilului în comunitate, apelînd la serviciile alternative de protecţie a copilului dezvoltate în teritoriu, instituţionalizarea copilului fiind ultima soluţie.
    31. (Re)integrarea copilului se realizează după un plan individual stabilit, care se revizuieşte lunar de către echipa multidisciplinară a Centrului. După evaluarea complexă a rezultatelor obţinute, se întocmeşte planul de ieşire a acestuia din Centru.
    32. (Re)integrarea  familială a copilului este misiunea esenţială a Centrului. Serviciul de (re)integrare familială asigură menţinerea legăturii directe şi nemijlocite dintre părinţi şi copil, după caz, acomodarea copilului şi pregătirea integrării acestuia în noua familie.
    33. Familia în care s-a integrat copilul va fi monitorizată în decurs de un an, fiind evaluată situaţia copilului şi a familiei după (re)integrare de către specialiştii instituţiei, pentru prevenirea unui eventual retrafic sau violenţei în familie. După integrarea copilului în familie Centrul este deschis pentru colaborare cu familiile, oferind consiliere de specialitate, acompaniere, suport emoţional.
CAPITOLUL IV
Managementul Centrului
Secţiunea 1
Resursele umane
    34. Centrul este condus de o persoană cu studii superioare în unul din următoarele domenii: pedagogie, psihologie, psihopedagogie, asistenţă socială, medicină, juridică. Funcţia de manager al Centrului poate fi cumulată cu altă funcţie.
    35. Managerul este angajat şi eliberat din funcţie de către fondatorii Centrului, conform legislaţiei în vigoare.
    36. În activitatea sa managerul Centrului se conduce de actele normative şi legislative în vigoare, dispoziţiile autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale şi de prezentul Regulament.
    37. Managerul Centrului este administratorul tuturor resurselor, are dreptul de a angaja şi concedia personalul în conformitate cu legislaţia în vigoare, este responsabil pentru activitatea juridică şi administrativă a Centrului.
    38. Managerul Centrului este responsabil de organizarea activităţii Centrului şi de calitatea serviciilor prestate.
    39. Managerul Centrului asigură:
    funcţionarea Centrului conform standardelor de calitate;
    gestionarea resurselor financiare şi materiale ale Centrului, conform standardelor naţionale de contabilitate;
    organizarea şi evaluarea activităţii personalului Centrului, conform fişelor postului;
    asigurarea confidenţialităţii programului şi registrelor beneficiarilor;
    completarea şi prezentarea formularelor şi rapoartelor privind activitatea Centrului către autoritatea administraţiei publice centrale sau locale;
    reprezentarea Centrului în relaţiile cu alte instituţii publice sau private;
    asigurarea şi supravegherea instruirii continue a personalului.
    40. Managerul Centrului convoacă şedinţele de planificare a activităţii Centrului în mod ordinar (săptămînal) sau, la necesitate, în mod extraordinar.
    41. Managerul Centrului încheie acorduri de prestare a serviciilor specializate cu alte organizaţii/instituţii de profil.
    42. Managerul Centrului încheie acorduri de colaborare cu organele de drept teritoriale pentru asigurarea protecţiei fizice a beneficiarilor şi a securităţii instituţiei.
    43. În cazul în care managerul este în incapacitate temporară de a-şi exercita atribuţiile de serviciu, responsabilitatea pentru buna funcţionare a Centrului îi revine managerului adjunct.
    44. Personalul Centrului este format din specialişti în diferite domenii, conform legislaţiei în vigoare, care corespund necesităţilor de funcţionare a Centrului.
    45. Personalul Centrului este angajat prin concurs, conform legislaţiei în vigoare.
    46. Comisia de concurs este alcătuită din manager, reprezentanţii fondatorului (fondatorilor) Centrului, şefii secţiilor/direcţiilor asistenţă socială şi protecţie a familiei, reprezentanţii autorităţilor tutelare.
    47. Angajarea personalului se efectuează pe baza contractului individual de muncă, încheiat în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    48. La momentul angajării, iar ulterior la fiecare 6 luni, personalul este obligat să efectueze examenul medical, conform standardelor Ministerului Sănătăţii.
   
[Pct.48 modificat
prin HG462 din 24.03.08, MO66-68/01.04.08 art.437]
    49. Angajaţii Centrului sînt obligaţi să păstreze confidenţialitatea informaţiilor despre viaţa intimă a victimelor, pe care le obţin în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, să nu pretindă şi să nu primească foloase necuvenite pentru munca prestată.
    50. Statele de funcţii ale Centrului sînt stabilite şi aprobate de fondatori în conformitate cu Standardele de calitate pentru serviciile de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de fiinţe umane, cu scopul şi obiectivele Centrului şi prevederile legislaţiei în vigoare.
    51. Centrul activează după un program special - 24/24 ore, pornind de la necesităţile de referire, asistenţă  la (re)integrare şi de adăpost pentru victimele traficului de fiinţe umane.
    52. Personalul îşi desfăşoară activitatea conform fişelor postului, în localul destinat Centrului, în conformitate cu orarul de lucru stabilit şi cu programele individuale de integrare a victimelor traficului de fiinţe umane.
    53. Structura şi pregătirea personalului din Centru trebuie să corespundă obiectivelor Centrului.
    54. Salarizarea personalului se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Secţiunea a 2-a
Patrimoniul Centrului
    55. Centrul poate dispune de orice patrimoniu necesar activităţii sale cu drept de proprietate şi/sau folosinţă, în funcţie de modul de dobîndire a dreptului respectiv.
    56. Patrimoniul Centrului se constituie din:
    patrimoniul iniţial transmis Centrului de către fondatori în proprietate şi/sau folosinţă;
    patrimoniul transmis în perioada activităţii Centrului de către autorităţile publice, alte persoane juridice sau fizice în folosinţă temporară;
    donaţii (granturi), alte contribuţii benevole ale persoanelor fizice şi juridice;
    patrimoniul achiziţionat de Centru din contul mijloacelor proprii în perioada activităţii sale, care îi aparţine cu drept de proprietate, precum şi din veniturile obţinute în urma utilizării sau înstrăinării patrimoniului dat;
    alte valori active şi pasive neinterzise de legislaţie.
    57. Patrimoniul iniţial se transmite Centrului, conform acordului dintre Centru şi fondatorii-proprietari ai patrimoniului, în termen de o lună de la data înregistrării de stat a Centrului.
    58. Patrimoniul Centrului se foloseşte exclusiv pentru realizarea scopurilor sale statutare.
    59. Gestionarea patrimoniului se realizează, în funcţie de valoarea acestuia, în modul stabilit de documentele de constituire a Centrului.
    60. Centrul nu este în drept să dispună de patrimoniul care îi aparţine cu alt drept decît dreptul de proprietate fără acordul scris al proprietarului, indiferent de valoarea patrimoniului. După încetarea activităţii Centrului sau expirarea termenului stabilit de folosinţă, patrimoniul dat va fi transmis proprietarilor.
    61. Centrul ţine evidenţa activităţii sale financiar-economice şi prezintă dările de seamă contabile şi statistice în modul stabilit de legislaţie.
CAPITOLUL V
Dispoziţii finale
    62. Activitatea Centrului încetează în baza deciziei fondatorilor, coordonată cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, în corespundere cu prevederile legislaţiei în vigoare.
   
[Pct.62 modificat prin HG130 din 22.02.10, MO30-31/26.02.10 art.177]
    [Pct.62 modificat prin HG462 din 24.03.08, MO66-68/01.04.08 art.437]
    63. După încetarea activităţii Centrului, patrimoniul va fi transmis membrilor fondatori în raport cu contribuţia fiecăruia.