HGM1381/2006
ID intern unic:  318845
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1381
din  07.12.2006
cu privire la Registrul de stat al actelor juridice
al Republicii Moldova
Publicat : 15.12.2006 în Monitorul Oficial Nr. 189-192     art Nr : 1475
    MODIFICAT
   
HG720 din 18.07.18, MO277-284/27.07.18 art.776
    HG672 din 28.08.17, MO322-328/01.09.17 art.775
    HG546 din 20.07.11, MO118-121/22.07.11 art.614

   
NOTĂ:
    
în textul hotărîrii și în anexa nr. 1, cuvintele „Centrul de Informaţii Juridice pe lîngă Ministerul Justiţiei”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Agenția Resurse Informaționale Juridice din subordinea Ministerului Justiției”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG720 din 18.07.18, MO277-284/27.07.18 art.776
   
în tot textul anexei nr.2, cuvîntul „Centrul”, la orice formă gramaticală, se substituie cu „Agenția”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG720 din 18.07.18, MO277-284/27.07.18 art.776
    Întru executarea Legii nr.55-XVI din 10 martie 2006 pentru completarea Legii nr.173-XIII din 6 iulie 1994 privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.59-62, art.246) şi în scopul creării sistemului informaţional automatizat de evidenţă şi control al legislaţiei Republicii Moldova, în conformitate cu Legea nr. 467-XV din 21 noiembrie 2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 6-12, art.44) şi Legea nr. 1325-XIII din 25 septembrie 1997 pentru aprobarea Clasificatorului general al legislaţiei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 47-48, art.344), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Concepţia Sistemului informaţional automatizat "Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova", conform anexei nr.1;
    Regulamentul cu privire la Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova, conform anexei nr. 2.
    2. Se stabileşte că:
    Registrul de  stat al actelor juridice al Republicii Moldova este banca electronică oficială de date în care se includ textele electronice ale actelor juridice, publicate după 23 iunie 1990, cu legături editate de accesare şi date complementare ale acestor acte;
    posesor al Registrului de stat al actelor juridice al Republicii Moldova este Ministerul Justiţiei;
    deţinător al Registrului de stat al actelor juridice al Republicii Moldova este Agenția Resurse Informaționale Juridice din subordinea Ministerului Justiției.
    3. Se pune în sarcina:
    Ministerului Justiţiei - monitorizarea asigurării accesului la Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova prin reţeaua Internet;
    Agenției Resurse Informaționale Juridice din subordinea Ministerului Justiției - colectarea actelor juridice de la autorităţile emitente şi completarea Registrului de stat al actelor juridice al Republicii Moldova.
    4. Agenția Resurse Informaționale Juridice, în termen de 3 luni, va asigura completarea Registrului de stat al actelor juridice al Republicii Moldova cu actele juridice publicate după 23 iunie 1990, care anterior nu au fost incluse în Registru.
    5. Ministerul Justiţiei va elabora şi va prezenta Guvernului spre aprobare, în termen de 3 luni:
    proiectul de hotărîre privind modificarea legislaţiei despre modul de transmitere Agenției Resurse Informaționale Juridice a actelor juridice adoptate de către organele emitente;
    lista organelor abilitate cu adoptarea actelor normative departamentale pasibile înregistrării, în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.1104 din 28 noiembrie 1997 "Cu privire la modul de efectuare a expertizei juridice  şi înregistrării de stat a actelor normative departamentale".
    6. Se abrogă unele hotărîri de Guvern, conform anexei nr. 3.

    PRIM-MINISTRU                                                     Vasile TARLEV
    Contrasemnează:
    Ministrul justiţiei                                                         Vitalie Pîrlog
    Ministrul finanţelor                                                      Mihail Pop
    Ministrul dezvoltării informaţionale                            Vladimir Molojen

    Nr. 1381. Chişinău, 7 decembrie 2006.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.1381
din  7 decembrie 2006
CONCEPŢIA
Sistemului informaţional automatizat
"Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova"
Introducere
    Procesele ce ţin de reforma politică, socială şi economică din ţară, imperativul edificării unei societăţi informaţionale, declarat prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.1743-III din 19 martie 2004 privind edificarea societăţii informaţionale în Republica Moldova, drept una din priorităţile naţionale, impun necesitatea facilitării accesului la informaţia juridică şi îmbunătăţirea calităţii prestării serviciilor în domeniul vizat. Realizarea acestor obiective poate fi obţinută prin utilizarea posibilităţilor oferite de tehnologiile informaţionale moderne.
    Pentru implementarea tehnologiilor informaţionale moderne, este oportună crearea Sistemului informaţional automatizat "Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova", în care informaţia trebuie să parvină nemijlocit din sistemele corporative ale circulaţiei electronice a documentelor emise de către organele emitente corespunzătoare.
    Crearea Sistemului informaţional automatizat "Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova" necesită atingerea următoarelor scopuri: concentrarea informaţiei juridice într-o singură sursă oficială; asigurarea accesului nediscriminatoriu la resursele informaţionale juridice al tuturor categoriilor de cetăţeni; diminuarea decalajului tehnologic dintre categoriile de beneficiari, în special dintre populaţia urbană şi cea rurală; dezvoltarea colaborării internaţionale în domeniul schimbului de informaţii juridice; dezvoltarea sistemului de portaluri ale autorităţilor administraţiei publice.
    În scopul realizării obiectivelor trasate, a fost elaborată Concepţia Sistemului informaţional automatizat "Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova" (în continuare - Concepţia), în care sînt descrise funcţiile de bază ale Sistemului, componenţa obiectelor informaţionale, structura identificatorilor şi lista atributelor, precum şi interconexiunea cu alte sisteme informaţionale.  
Capitolul I
Noţiuni generale despre Sistem
1. Definiţia Sistemului
    Sistemul informaţional automatizat "Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova" (în continuare - Sistem) este destinat pentru evidenţa şi difuzarea informaţiei despre actele juridice ale Republicii Moldova.
    Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova reprezintă un ansamblu sistematizat al datelor despre toate categoriile actelor juridice adoptate de către autorităţile publice.
    Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova este parte componentă a Resurselor informaţionale de stat ale Sistemului informaţional unic de stat al Republicii Moldova şi, anume, a segmentului "Administraţia şi controlul de stat".
2. Noţiuni de bază
    În sensul prezentei Concepţii, noţiunile utilizate semnifică următoarele:
    Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova (în continuare-Registru) - bancă electronică oficială de date în care se includ textele electronice ale actelor juridice, adoptate după 23 iunie 1990, cu legături editate de accesare şi date complementare ale acestor acte;
    act juridic - lege, decret, ordonanţă, hotărîre, decizie sau alt act adoptat sau aprobat de către Parlament, Preşedintele Republicii Moldova, Guvern, Curtea Constituţională, Curtea de Conturi, organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, Banca Naţională a Moldovei, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatică, precum şi tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;
   
[Pct.2 noțiunea modificată prin HG672 din 28.08.17, MO322-328/01.09.17 art.775]
    actualizarea Registrului -  procedură de completare, în termenele stabilite, a Registrului cu texte electronice ale actelor juridice colectate, precum şi cu cele modificate în conformitate cu actele juridice intrate în vigoare. În Registru toate modificările se păstrează în ordine cronologică;
    modificarea actului juridic - procedură care constă în înlocuirea unui text electronic cu altul, adăugarea unui text nou sau radierea unui fragment de text din textul electronic;
    colectarea actelor juridice - procedură de transmitere-recepţionare şi selectare a textelor electronice ale actelor juridice şi datelor complementare;
    date complementare actului juridic - date suplimentare despre actul juridic care includ, după caz: denumirea completă sau abreviată a actului; categoria actului (lege, decret, tratat, hotărîre, decizie, ordin etc.); denumirea completă sau abreviată a autorităţii care a adoptat actul; data, locul adoptării sau încheierii actului şi numărul lui; data promulgării legii, data intrării în vigoare a actului; date despre sursa oficială în care este publicat actul; date referitoare la neconstituţionalitatea actului sau a unor prevederi din act; teritoriul pe care se aplică actul (denumirea completă sau abreviată a comunităţii de state, a republicii, municipiului, raionului, oraşului etc.); termenul de acţiune (valabilitate) a actului; multilateralitatea actului juridic (bilateral, multilateral); limba în care este întocmit originalul, limbile în care este tradus textul original al actului; date referitoare la ratificare, acceptare, prelungire, suspendare, denunţare, aderare la acesta şi de stingere a actului internaţional; locul păstrării textului original al actului; codul de clasificare al actului şi alte date despre actul juridic.
3. Destinaţia Sistemului
    Sistemul are drept obiectiv asigurarea accesului liber şi operativ al persoanelor fizice şi juridice, precum şi al autorităţilor publice la actele juridice veridice şi actualizate.
    4. Principiile de bază ale creării Sistemului
    Principiile de bază ale creării Sistemului sînt următoarele:
    a) principiul legalităţii, care presupune crearea şi exploatarea Sistemului în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    b) principiul respectării drepturilor omului, care presupune exploatarea Sistemului în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare, tratatele internaţionale privind drepturile omului la care Republica Moldova este parte;
    c) principiul primei persoane/al centrului unic, care presupune existenţa unui conducător real de rang înalt, abilitat cu împuterniciri suficiente pentru luarea deciziilor şi coordonarea lucrărilor de creare şi exploatare a Sistemului;
    d) principiul temeiniciei datelor Registrului, care presupune introducerea datelor în Registru numai în baza actelor juridice autentice;
    e) principiul integrităţii, plenitudinii şi veridicităţii datelor:
    prin integritatea datelor se înţelege starea datelor cînd acestea îşi păstrează conţinutul şi se interpretează univoc în condiţii de influenţă a unor factori aleatorii. Se consideră că datele îşi menţin integritatea, dacă nu au fost denaturate sau distruse (nu au fost şterse);
    prin plenitudinea datelor se are în vedere volumul maxim de informaţii acumulate despre actele juridice, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    prin veridicitatea datelor se înţelege gradul de corespundere a datelor stocate în Registru cu datele din actele juridice autentice;
    f) principiul identificării de stat a obiectelor înregistrării, care prevede că fiecare act juridic înregistrat are un număr de identificare unic;
    g) principiul controlului asupra formării şi utilizării sistemului, care presupune totalitatea măsurilor organizaţionale  şi tehnice de program, ce asigură o calitate superioară a resurselor informaţionale de stat formate, un grad maxim de fiabilitate a stocării şi colectării lor, inclusiv corectitudinea utilizării, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    5. Sarcinile de bază ale Sistemului
    Sarcinile de bază ale Sistemului sînt următoarele:
    a) dezvoltarea Registrului;
    b) actualizarea Registrului în procesul formării resurselor informaţionale de stat;
    c) exploatarea Registrului;
    d) organizarea controlului informaţional al datelor, asigurarea acumulării informaţiilor de tipul şi de calitatea stabilite cu ajutorul unor mijloace soft şi hard speciale şi cu forţele subdiviziunilor şi colaboratorilor desemnaţi;
    e) asigurarea funcţionării Registrului;
    f) asigurarea interacţiunii şi colaborării informaţionale în procesul schimbului informaţional interstatal şi internaţional;
    g) asigurarea securităţii informaţionale la formarea şi exploatarea Sistemului;
    h) asigurarea difuzării informaţiei din Registru.
    6. Cadrul juridico-normativ al Sistemului
    Cadrul juridico-normativ al Sistemului îl constituie legislaţia în vigoare şi tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
Capitolul II
Spaţiul funcţional al Sistemului
    7.  Funcţiile de bază ale Sistemului sînt următoarele:
    a) dezvoltarea Registrului;
    b) actualizarea datelor Registrului;
    c) organizarea difuzării informaţiei din Registru;
    d) asigurarea calităţii informaţiei din Registru;
    e) asigurarea protecţiei datelor la toate etapele stocării, păstrării şi utilizării informaţiilor din  Registru;
    f) asigurarea funcţionării Registrului.
    8. Contururile funcţionale ale Sistemului
    Sistemul trebuie să asigure executarea unor funcţii specifice, stabilite conform destinaţiei sistemului şi grupate în următoarele contururi funcţionale:
    1) conturul de control al acumulării, stocării, păstrării şi utilizării resurselor informaţionale ("CONTROL") cu următoarele funcţii:
    a) administrarea Registrului;
    b) asigurarea integrităţii logice a Sistemului;
    c) determinarea nivelului de acces al utilizatorilor;
    d) asigurarea securităţii şi protecţiei informaţiei în Sistem;
    2) conturul de evidenţă automatizată şi de includere a actelor juridice în Registru ("ACTUL JURIDIC") cu următoarele funcţii:
    a) evidenţa actelor juridice;
    b) includerea actelor juridice în Registru;
    3) conturul de prezentare a informaţiei despre actele juridice ("DIFUZAREA INFORMAŢIEI") cu următoarele funcţii:
    a) prezentarea informaţiei în mod electronic, inclusiv prin intermediul Portalului informaţional de stat;
    b) prezentarea informaţiei pe suporturi de hîrtie.
Capitolul III
Structura organizaţională
    9. Posesorul Registrului
    Posesor al Registrului este Ministerul Justiţiei.
    10. Deţinătorul Registrului
    Deţinător al Registrului este Agenția Resurse Informaționale Juridice din subordinea Ministerului Justiției.
    11. Modul de prezentare a informaţiei despre actele juridice
    Textele actelor juridice în formă electronică sînt prezentate Agenției Resurse Informaționale Juridice din subordinea Ministerului Justiției de către Aparatul Parlamentului, Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova, Aparatul Guvernului, organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, Curtea Constituţională, Curtea de Conturi, Banca Naţională a Moldovei, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, şi Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicații Electronice  și Tehnologia Informației prin intermediul Sistemului de circulaţie a documentelor electronice cu aplicarea semnăturii digitale.
    [Pct.11 modificat prin HG672 din 28.08.17, MO322-328/01.09.17 art.775]
Capitolul IV
Resurse informaţionale
    12. Obiectele de evidenţă
    Componenţa obiectelor informaţionale care reprezintă resursele informaţionale ale Sistemului o constituie actele juridice, cu excepţia celor ce conţin secret de stat.
    13. Identificarea obiectelor Sistemului
    Identificatorul actului juridic este cheia combinată "IDNO al instituţiei?anul?numărul de ordine în anul respectiv în organizaţia respectivă".
    14. Scenariile de bază
    Scenariile de bază reprezintă şirul evenimentelor care se desfăşoară cu referinţă la obiectul informaţional şi care sînt luate la evidenţă în Sistem. În Registru se iau în considerare următoarele evenimente:
    a) luarea la evidenţă a actului juridic care se efectuează după aprobarea documentului în modul stabilit;
    b) actualizarea datelor din Registru care constă în completarea, în termenele stabilite, a Registrului cu texte electronice ale actelor juridice, modificate în conformitate cu actele juridice intrate în vigoare şi cu texte electronice ale actelor juridice nou-colectate.
    15. Date care se conţin în Sistem:
    1) date despre actele juridice:
    a) numărul de identificare al actului juridic;
    b) data înregistrării actului juridic;
    c) categoria;
    d) emitentul;
    e) denumirea actului juridic;
    f) numărul;
    g) codul de clasificare;
    h) data adoptării actului juridic;
    i) data intrării în vigoare a actului juridic;
    î) statutul actului juridic (modificat, completat, abrogat etc.);
    j) menţiunea despre publicarea actului juridic;
    2) textul actului juridic:
    a) numărul de ordine al versiunii textului actului juridic;
    b) hyperlink-uri (referinţe) la alte acte juridice (care modifică, completează, abrogă alte acte juridice etc.);
    c) anexe la text sub formă de fişiere grafice şi audio (de exemplu, desenul stemei de stat şi muzica imnului de stat ca  anexe la legile corespunzătoare);
    3) date despre modificarea, completarea şi abrogarea actului juridic:
    a) numărul de identificare al actului juridic prin care s-au efectuat modificări, completări sau care a abrogat actul juridic;
    b) data modificării, completării sau abrogării actului juridic;
    4) date despre publicarea actului juridic:
    numărul, data şi articolul de publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova sau în alte publicaţii oficiale;
    5) referinţele la actul juridic, menţionat în actul juridic iniţial:
    numărul de identificare.
    16. Clasificarea
    În scopul evidenţei şi sistematizării optimale a informaţiei stocate în Registru, se utilizează Clasificatorul general al legislaţiei, aprobat prin Legea nr.1325-XIII din 25 septembrie 1997 pentru aprobarea Clasificatorului general al legislaţiei.
    17. Interacţiunea cu alte sisteme informaţionale
    Pentru a asigura dezvoltarea adecvată a resurselor informaţionale, este necesară organizarea accesului la următoarele sisteme informaţionale automatizate:
    a) SIA "Registrul de stat al populaţiei", care reprezintă accesul la datele personale ale persoanelor fizice;
    b) SIA "Registrul de stat al unităţilor de drept", care reprezintă accesul la datele de înregistrare ale structurilor care au statut de unităţi de drept.
Capitolul V
Spaţiul tehnologic
    18. Sistemul informaţional al Registrului
    Sistemul informaţional al Registrului se constituie dintr-un nivel.
    19. Destinaţia şi componenţa complexului informaţional de telecomunicaţii.
    Complexul informaţional de telecomunicaţii este amplasat în mun. Chişinău şi este destinat pentru asigurarea funcţionării Sistemului, inclusiv pentru administrarea acestuia.  
    Complexul informaţional de telecomunicaţii include:
    a) Registrul;
    b) locurile de muncă automatizate ale administratorilor Sistemului;
    c) locurile de muncă automatizate ale angajaţilor care ţin evidenţa actelor juridice;
    d) utilajul de telecomunicaţii pentru asigurarea legăturii locurilor de muncă automatizate şi reţelelor locale de calcul cu Registrul.
    Configuraţia complexului tehnic şi de program va fi determinată la etapele ulterioare de elaborare a Sistemului.
    20. Sistemul de transmitere a datelor
    Schimbul de date se efectuează cu ajutorul sistemului de telecomunicaţii ale autorităţilor administraţiei publice, utilizînd Sistemul de circulaţie a documentelor electronice.
    Asigurarea protecţiei datelor în reţea, determinarea topologiei ei şi a parametrilor tehnici se efectuează de către Întreprinderea de Stat "Centrul de telecomunicaţii speciale".
    [Pct.20 modificat prin HG546 din 20.07.11, MO118-121/22.07.11 art.614]
Capitolul VI
Asigurarea protecţiei informaţiilor
    21. Definiţie
    Prin sistem de securitate informaţională se are în vedere ansamblul unic al normelor de drept şi etico-morale, măsurilor organizatorice (administrative) şi mijloacelor tehnice şi de program, orientate spre contracararea pericolelor ce ameninţă sistemul şi minimizarea eventualelor prejudicii care ar putea fi cauzate utilizatorilor şi deţinătorilor de informaţii.
    22. Pericolele ce ameninţă securitatea informaţiei
    Prin pericol se are în vedere un eveniment sau o acţiune potenţial posibilă de a cauza prejudiciu resurselor informaţionale sau infrastructurii informaţionale.
    23. Realizarea Concepţiei sistemului informaţional automatizat "Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova" pe anii  2006-2010.
    Pentru realizarea prezentei Concepţii, este elaborat Planul de acţiuni pentru realizarea Concepţiei sistemului informaţional automatizat "Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova" pe anii  2006-2010 (conform anexei).

Anexă
la Concepţia Sistemului informaţional
automatizat "Registrul de stat al actelor
juridice al Republicii Moldova"
Plan de acţiuni
pentru realizarea Concepţiei sistemului informaţional automatizat
"Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova" pe anii
2006-2010
Nr. d/o Denumirea acţiunilor Termenul de realizare Costul acţiunii(mii lei) Sursa de finanţare Responsabil de executare
1. Crearea  grupului de lucru pentru inventarierea tuturor actelor juridice preconizate pentru includere în Registrul de stat al actelor juridice 2006     Ministerul Justiţiei
2. Modificarea legislaţiei privind procedura de colectare şi difuzare a actelor juridice din Registrul de stat al actelor juridice 2007     Ministerul Justiţiei
3. Modernizarea Registrului de stat al actelor juridice 2007 200 Surse suplimentare din bugetul de stat Ministerul Justiţiei, Ministerul Dezvoltării Informaţionale,Ministerul Finanţelor
4. Crearea bazei de date electronice a actelor juridice ale autorităţilor administraţiei publice locale 2008-2010 200 Surse suplimentare din bugetul de stat Ministerul Dezvoltării Informaţionale,Ministerul Administraţiei Publice Locale,Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.1381
din 7 decembrie 2006
REGULAMENTUL
cu privire la Registrul de stat al actelor juridice
al Republicii Moldova
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Prezentul Regulament stabileşte modul de ţinere a Registrului de stat al actelor juridice al Republicii Moldova (în continuare - Registru).
    2. Registrul reprezintă banca electronică oficială de date, creată în scopul asigurării autorităţilor publice, persoanelor juridice şi fizice cu informaţie de interes public privind actele juridice ale Republicii Moldova, adoptată după 23 iunie 1990.
    3. Registrul se ţine în formă electronică, în limba de stat şi în limba rusă.
    4. În cazurile în care tratatul internaţional la care Republica Moldova este parte nu conţine un  text autentic în limba de stat, se prezintă spre înregistrare traducerea oficială în limba de stat, autentificată de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene. Tratatul internaţional care conţine un text autentic în limba rusă se transmite, de asemenea, Agenției Resurse Informaționale Juridice din subordinea Ministerului Justiției (în continuare – Agenția) pentru includere în Registru.
   
[Pct.4 modificat prin HG720 din 18.07.18, MO277-284/27.07.18 art.776]
    5. Registrul este public şi constituie parte integrantă a Sistemului informaţional al Republicii Moldova.
    6. Colectarea, actualizarea, difuzarea şi interschimbul resurselor de informaţii din Registru, efectuate de Agenție, au un caracter oficial, inclusiv acţiunile de sistematizare, prelucrare şi păstrare a integrităţii actelor juridice.
II. COLECTAREA ACTELOR JURIDICE
    7. Actele juridice specificate la punctul 16 din prezentul Regulament, după aprobare de către autorităţile emitente, urmează a fi incluse în mod obligatoriu în Registru.
    8. Autorităţile emitente vor expedia Agenției actele juridice în formă electronică, concomitent cu transmiterea acestora pentru publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Textul electronic al actului juridic transmis Agenției trebuie să fie identic cu textul transmis pentru publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    9. Textul electronic (inclusiv tabelele şi diagramele din text) al actului juridic se transmite definitivat în formatul Microsoft Word (stil - text de bază; font - Times New Roman, 12; format de  imprimare obişnuit, A4), cu excepţia fişierelor grafice şi audio cărora li se aplică alt format.
    10. Transmiterea şi recepţionarea textelor electronice ale actelor juridice se efectuează prin intermediul Sistemului de circulaţie a documentelor electronice. Textele actelor juridice în formă electronică transmise vor fi autentificate prin semnătura digitală, în condiţiile legii.
    11. Fiecare autoritate publică va desemna o persoană responsabilă pentru transmiterea actelor juridice spre a fi incluse în Registru, care va colabora cu Agenția.
    12. Actul juridic remis Agenției trebuie să fie o reproducere exactă a actului juridic autentic, cu indicarea elementelor de identificare obligatorii ale acestuia: denumirea autorităţii emitente, categoria actului juridic, numărul şi data adoptării actului juridic şi titlul acestuia.
    13.  Actele juridice transmise Agenției se includ în fondul de control al actelor juridice, în care se păstrează originalele textelor electronice ale actelor juridice, transmise spre includere în Registru.
III. COMPLETAREA REGISTRULUI
    14. Actele juridice recepţionate de Agenție sînt transcrise în Registru.
    15. Transcrierea actelor juridice se efectuează prin includerea actului juridic în Registru şi completarea fişei actului juridic cu următoarele date:
    a) denumirea actului;
    b) categoria actului;
    c) denumirea autorităţii care a adoptat actul;
    d) data adoptării şi numărul actului;
    e) data intrării în vigoare a actului;
    f) datele privind publicarea actului în ediţii oficiale;
    g) codul de clasificare al actului;
    h) informaţii despre actele juridice prin care s-a modificat, completat, abrogat, suspendat sau a fost declarat neconstituţional actul juridic şi menţiunea privind rectificarea actului juridic;
    i) informaţii despre actele juridice adoptate întru executarea actului juridic iniţial.
    16. Sînt pasibile includerii în Registru:
    a) legile Republicii Moldova:
    b) hotărîrile Parlamentului;
    c) decretele Preşedintelui Republicii Moldova;
    d) ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului;
    e) hotărîrile, deciziile şi avizele Curţii Constituţionale;
    f) hotărîrile Curţii de Conturi;
    g) actele normative ale organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice;
    h) hotărîrile, regulamentele, instrucţiunile şi ordonanţele Băncii Naţionale a Moldovei;
    i) hotărîrile şi ordonanţele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare;
    î) deciziile Consiliului Coordonator al Audiovizualului;
    j) deciziile Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică;
    k) deciziile Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatică;
    [Pct.16 lit.l) exclusă prin HG672 din 28.08.17, MO322-328/01.09.17 art.775]
    m) tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    17. Actele juridice ce conţin secret de stat nu sînt incluse în Registru.
    18. Codurile de clasificare sînt atribuite de către Agenție fiecărui act juridic, în condiţiile legii.
    19. Actele juridice incluse în Registru sînt plasate în reţeaua Internet la data publicării numărului respectiv al Monitorului Oficial al Republicii Moldova sau ediţiei oficiale speciale a Monitorului Oficial al Republicii Moldova, dar nu mai tîrziu de 3 zile lucrătoare de la data publicării textelor acestora în Monitorul Oficial al Republicii Moldova sau în ediţia oficială specială a Monitorului Oficial al Republicii Moldova.
IV. ACTUALIZAREA REGISTRULUI ŞI MODIFICAREA
ACTELOR JURIDICE INCLUSE ÎN REGISTRU
    20. Actualizarea Registrului şi modificarea actelor juridice incluse în Registru se efectuează de către Agenție, la data publicării numărului respectiv al Monitorului Oficial al Republicii Moldova, dar nu mai tîrziu de 3 zile lucrătoare de la data publicării textelor acestora în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    21. La modificarea actului juridic se vor respecta următoarele reguli:
    a) în cazul în care actul juridic a fost declarat neconstituţional sau abrogat, în textul electronic al actului juridic se înscriu menţiunile respective;
    b) în cazul în care actul juridic a fost modificat, completat sau rectificat, concomitent cu integrarea modificărilor, completărilor sau rectificărilor, în text se înscriu menţiunile respective;
    c) după fiecare menţiune inclusă în textul electronic al actului juridic se înscrie categoria, numărul şi data actului juridic în baza căruia a fost declarat neconstituţional, s-a efectuat modificarea, completarea, abrogarea sau rectificarea actului juridic, denumirea publicaţiei oficiale, numărul publicaţiei şi data publicării ei, articolul de identificare a actului juridic din această publicaţie şi data intrării în vigoare a normelor modificate;
    d) menţiunile respective se înscriu în partea stîngă, la începutul textului electronic, în ordine cronologică şi sub textul articolului respectiv (a subdiviziunii respective).
    22. Textele electronice ale actelor juridice incluse în Registru pot fi vizualizate integral la orice etapă a actualizării lor.
V. DIFUZAREA ACTELOR JURIDICE
    23. Difuzarea actelor juridice din Registru se efectuează prin intermediul reţelei Internet. Orice autoritate publică, persoană juridică sau fizică poate, prin acces gratuit, să caute, să consulte, să extragă şi să imprime acte juridice din Registru în reţeaua Internet.
    24. Difuzarea actelor juridice din Registru se efectuează de către Agenție la solicitare şi în condiţii contractuale: pe suporţi de hîrtie, pe suporţi de stocare secundară a datelor, prin poşta electronică.
    25. Extragerea şi imprimarea textelor electronice ale actelor juridice din Registru, în scopul comercializării, se admite numai cu acordul Agenției, în condiţii contractuale.
    26. Securitatea Registrului se asigură de către Agenție, în modul stabilit de către Ministerul Justiţiei, de comun acord cu Ministerul Dezvoltării Informaţionale.
    27. Persoanele vinovate de încălcarea prezentului Regulament poartă răspundere disciplinară, civilă, administrativă sau penală prevăzută de legislaţie.
VI. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    [Pct.28 abrogat prin HG672 din 28.08.17, MO322-328/01.09.17 art.775]
    29. Pînă la implementarea Sistemului de circulaţie a documentelor electronice şi semnăturii digitale în organele emitente, Agenţia Informaţională de Stat "Moldpres" va transmite în mod gratuit Agenției, la data publicării, o copie electronică a numărului curent al Monitorului Oficial al Republicii Moldova, inclusiv ediţiile oficiale speciale.

Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr.1381
din  7 decembrie 2006
LISTA
hotărîrilor de Guvern care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului  nr. 910 din 6 septembrie 2000 "Cu privire la Registrul de Stat al actelor juridice al Republicii Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.116-118 , art. 1009 ).
    2. Hotărîrea Guvernului nr.1184 din 8 noiembrie 2001 "Cu privire la crearea şi întreţinerea etalonului băncii oficiale de date juridice "InfoLex" în mediul Internet" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.141-143 , art. 1277).
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 334 din 18 martie 2002 "Despre aprobarea Regulamentului cu privire la colectarea, actualizarea şi difuzarea actelor juridice din etalonul Băncii Oficiale de date juridice "InfoLex" în mediul Internet" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 46-48, art. 436).
    4. Punctul 2 al Hotărîrii Guvernului nr. 1062 din 7 octombrie 2005 "Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 135-138, art. 1141).
    5. Punctele 2 şi 3 ale Hotărîrii Guvernului nr. 159 din 13 februarie 2006 "Privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 31-34, art. 206).