HPO372/2006
ID intern unic:  319059
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 372
din  01.12.2006
pentru aprobarea Declaraţiei privind bunele practici în
asistenţa juridică internaţională în materie penală
Publicat : 22.12.2006 în Monitorul Oficial Nr. 195-198     art Nr : 932
    În scopul racordării practicilor naţionale de cooperare juridică internaţională în domeniul penal la cele promovate prin Acţiunea comună  nr. 98/427/JHA din 29 iunie 1998 privind bunele practici în asistenţa juridică internaţională în materie penală, adoptată de Consiliul Uniunii Europene,
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art.1. - Se aprobă Declaraţia privind bunele practici în asistenţa juridică internaţională în materie penală (se anexează).
    Art.2. - Procuratura Generală, Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, organele de urmărire penală şi instanţele judecătoreşti vor promova, în limitele competenţei, măsurile care se prezintă a fi necesare pentru implementarea Declaraţiei.
    Art.3. - Procuratura Generală şi Ministerul Justiţiei vor urmări conformitatea cu prevederile Declaraţiei în cazul fiecărei transmiteri de cerere privind asistenţa juridică internaţională în materie penală, adresată autorităţilor statelor membre ale Uniunii Europene sau parvenită de la acestea.
    Art.4. - Conform articolului 1, punctul 1 din Acţiunea comună nr.98/427/JHA din 29 iunie 1998, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va depune Declaraţia în numele Republicii Moldova la Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene (responsabil pentru a o distribui tuturor statelor membre ale Uniunii Europene şi a o pune la dispoziţia Reţelei Judiciare Europene) şi va solicita prezentarea declaraţiilor respective din partea statelor membre ale Uniunii Europene pentru a le pune la dispoziţia autorităţilor naţionale.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                     Marian LUPU

    Nr.372-XVI. Chişinău, 1 decembrie 2006.
DECLARAŢIE
privind bunele practici în asistenţa juridică
internaţională în materie penală
    În virtutea Acţiunii comune 98/427/JHA din 29 iunie 1998, adoptate de Consiliul Uniunii Europene în temeiul Articolului K.3 al Tratatului asupra Uniunii Europene, privind bunele practici în asistenţa juridică internaţională în materie penală (Official Journal L 191, 07/07/1998 P. 0001-0003), în vederea dezvoltării cooperării internaţionale juridice în materie penală, precum şi acordării eficiente de asistenţă juridică reciprocă între Republica Moldova şi statele membre ale Uniunii Europene, respectînd conţinutul tuturor declaraţiilor privind bunele practici depozitate la Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene,
    Republica Moldova declară următoarele:
    La acordarea de asistenţă juridică internaţională în materie penală, Republica Moldova va aplica prevederile legislaţiei naţionale şi ale tratatelor internaţionale în vigoare pentru Republica Moldova, care sînt urmtoarele:
    Convenţia europeană de extrădare (ETS 024) şi protocoalele adiţionale la aceasta (ETS 086 şi ETS 098);
    Convenţia europeană de asistenţă judiciară în materie penală (ETS 030) şi Protocolul adiţional la aceasta (ETS 099);
    Convenţia europeană în domeniul informaţiei asupra dreptului străin (ETS 062) şi Protocolul adiţional la aceasta (ETS 097);
    Convenţia europeană privind valoarea internaţională a hotărîrilor represive (ETS 070);
    Convenţia europeană privind transferul procedurilor în materie penală (ETS 073);
    Convenţia europeană pentru reprimarea terorismului (ETS 090);
    Convenţia europeană asupra transferării persoanelor condamnate (ETS 112) şi Protocolul adiţional la aceasta (ETS 167);
    Convenţia privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea şi confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracţională (ETS 141);
    Convenţia penală cu privire la corupţie (ETS 173);
    Convenţia civilă privind corupţia (ETS 174);
    Convenţia ONU contra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope;
    Convenţia ONU privind suprimarea finanţării terorismului;
    Convenţia ONU împotriva criminalităţii transnaţionale organizate şi protocoalele la aceasta privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor şi copiilor, şi, corespunzător, împotriva traficului ilegal de migranţi pe calea terestră, a aerului şi pe mare;
    Convenţia internaţională privind suprimarea terorismului cu bombe.
    În acelaşi timp, Republica Moldova este disponibilă să încheie orice acord bilateral sau înţelegere multilaterală care ar suplini prevederile acestor convenţii sau ar facilita aplicarea principiilor consacrate în ele.
    Principiile generale aplicabile asistenţei juridice internaţionale în materie penală, potrivită legislaţiei naţionale, sînt următoarele:
    1. Prevederile tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, alte obligaţii internaţionale ale Republicii Moldova au prioritate în raport cu prevederile legislaţiei naţionale.
    2. Dacă Republica Moldova şi statul străin solicitat/solicitant sînt părţi contractante ale mai multor tratate internaţionale care reglementează proceduri de asistenţă juridică similare şi dacă între prevederile acestor tratate există divergenţe sau incompatibilităţi, se vor aplica prevederile acelui tratat care asigură o protecţie mai bună drepturilor şi libertăţilor omului.
    3. Asupra admisibilităţii acordării de asistenţă juridică internaţională în materie penală decide Ministerul Justiţiei, Procuratura Generală, instanţele de judecată şi organele procuraturii competente în materie. Ministerul Justiţiei poate decide neexecutarea unei hotărîri judecătoreşti privind admiterea acordării de asistenţă juridică internaţională în materie penală în cazul în care sînt în discuţie interesele naţionale fundamentale.
    4. Cereri privind asistenţa juridică internaţională în materie penală se înaintează Ministerului Justiţiei sau Procuraturii Generale direct şi/sau prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, cu excepţia cazurilor cînd, în bază de reciprocitate, este prevăzută o altă cale de adresare.
Cereri adresate autorităţilor străine
    1. Atît organul de urmărire penală, cît şi instanţa de judecată, în cazul în care consideră necesară efectuarea unei acţiuni procesuale pe teritoriul unui stat străin, va formula cererea de asistenţă juridică internaţională în materie penală, care va fi adresată organului de urmărire penală sau instanţei de judecată din acel stat.
    2. Cererea de asistenţă juridică internaţională în materie penală trebuie să fie formulată în scris şi să conţină:
    a) denumirea autorităţii solicitate;
    b) denumirea tratatului internaţional în al cărui temei este solicitată asistenţa;
    c) descrierea cauzei penale, textul din articolul respectiv al Codului penal al Republicii Moldova invocat;
    d) date privind persoanele vizate în ea;
    e) obiectul şi datele necesare executării sale, întrebările care urmează a fi puse persoanei audiate;
    f) alte informaţii solicitate în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    3. Cererea de asistenţă juridică internaţională în materie penală şi documentele anexate trebuie să fie semnate şi autentificate prin aplicarea ştampilei oficiale a instituţiei solicitante. De asemenea, documentele trebuie să fie însoţite de traducerea lor în limba statului solicitat sau în o altă limbă acceptată de acel stat.
    4. În cazul în care cererea va fi marcată cu menţiunea "urgent" ori se va indica termenul limită de executare, motivele pentru care a fost invocată urgenţa ori stabilit termenul limită trebuie să fie expuse explicit. Cererile de o importanţă minoră nu vor fi marcate cu menţiunea "urgent".
    5. Formulînd cererea de asistenţă juridică internaţională în materie penală, autoritatea naţională solicitantă poate cere să fie informată de autoritatea solicitată despre orice verificare scrisă efectuată în vederea executării cererii de asistenţă juridică, în cazul în care răspunsul substanţial nu va fi expediat rapid.
    6. Cererile de asistenţă juridică internaţională în materie penală formulate de organul de urmărire penală vor fi înaintate Procurorului General, iar cele formulate de către instanţa judecătorească vor fi remise ministrului justiţiei pentru a fi transmise spre executare statului străin solicitat.
    7. În cadrul Procuraturii Generale sau al Ministerului Justiţiei se va examina corespunderea cererii cu cerinţele tratatului internaţional invocat, inclusiv în ceea ce priveşte respectarea voinţei statului solicitat exprimate în declaraţiile şi rezervele la tratatul internaţional (de exemplu, în privinţa limbilor folosite, autorităţilor competente de contactat, anumitor proceduri utilizate etc.).
    8. Expediind cererea de asistenţă autorităţii străine, acesteia i se vor comunica denumirea şi datele de contact (inclusiv numărul de telefon şi fax) ale autorităţii, iar dacă va fi posibil, şi numele, datele de contact ale persoanei responsabile de formularea cererii.
Cereri parvenite de la autorităţi străine
    1. Organele de urmărire penală şi instanţele judecătoreşti ale Republicii Moldova trebuie să execute orice cerere de asistenţă juridică internaţională în materie penală formulată de organul străin solicitant în temeiul tratatelor internaţionale aplicabile în relaţiile dintre Republica Moldova şi statul străin solicitant.
    2. Cererile de asistenţă juridică parvenite dintr-o jurisdicţie străină vor fi tratate în acelaşi mod ca şi cererile care provin din jurisdicţia naţională. Se acordă prioritate cererilor marcate cu menţiunea "urgent".
    3. La executarea cererilor de asistenţă juridică internaţională în materie penală parvenite de la autorităţi străine, se vor aplica prevederile legislaţiei naţionale care stabilesc reguli procedurale în materie penală. La cererea statului străin, poate fi aplicată o procedură specială din legislaţia acelui stat în conformitate cu tratatul internaţional respectiv dacă aceasta nu contravine legislaţiei naţionale şi obligaţiilor internaţionale asumate de Republica Moldova.
    4. La solicitare, autoritatea naţională responsabilă de executarea cererii va înştiinţa despre orice verificare scrisă efectuată în vederea îndeplinirii cererii. Înştiinţarea va conţine, de asemenea, denumirea şi datele de contact (inclusiv numărul de telefon şi fax) ale autorităţii, iar dacă va fi posibil, şi numele, datele de contact ale persoanei responsabile de executarea cererii.
    5. Reprezentanţii statului străin solicitant pot asista la executarea cererii de asistenţă juridică internaţională în materie penală dacă astfel prevede tratatul internaţional aplicat. În asemenea cazuri, la cererea autorităţii străine, autoritatea naţională responsabilă de executarea cererii de asistenţă juridică va informa partea solicitantă despre timpul, locul şi termenul îndeplinirii cererii, pentru a asigura participaţia părţii interesate, şi va comunica autorităţii solicitante denumirea şi datele de contact (inclusiv numărul de telefon şi fax) ale autorităţii, iar dacă va fi posibil, şi numele, datele de contact ale persoanei responsabile de executarea cererii.
    6. Dacă adresa persoanei în a cărei privinţă este formulată cererea de asistenţă juridică internaţională în materie penală este indicată greşit, autoritatea responsabilă de executarea cererii va întreprinde toate măsurile posibile în vederea stabilirii adresei corecte. Dacă stabilirea adresei corecte nu este posibilă, autoritatea solicitantă va fi informată corespunzător.
    7. Dacă cererea nu poate fi executată total sau parţial, sau în termenele limită indicate, autoritatea solicitantă va fi informată despre dificultăţile întîmpinate şi va fi asistată pentru identificarea unei modalităţi de depăşire a dificultăţilor.