CFM316/2006
ID intern unic:  319098
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
CODUL Nr. 316
din  02.11.2006
CODUL  FISCAL
Titlul IX  
Taxele rutiere
Publicat : 29.12.2006 în Monitorul Oficial Nr. 199-202     art Nr : 950
    LP82 -XVI din 29.03.07, MO60-63/04.05.07 art.279
 
    NOTĂ:
    În textul titlului IX, sintagma „Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor” se înlocuieşte cu sintagma „organul abilitat al administraţiei publice centrale” prin LP108 - XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 335. Sistemul taxelor rutiere
    (1) Taxele rutiere sînt taxe percepute pentru folosirea drumurilor şi/sau a zonelor de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor.
    (2) Sistemul taxelor rutiere include:
    a) taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova;
    b) taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova;
    c) taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise;
    d) taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj;
    e) taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare;
    f) taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere.
    (21) Începînd cu 1 noiembrie 2012, se introduce taxa pentru folosirea drumurilor din Republica Moldova de către autovehicule neînmatriculate în Republica Moldova ale persoanelor fizice (vinieta).
    [Art.335 al.(21) introdus prin LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; în vigoare 14.09.12]
    (3) Subiecţii impunerii achită taxele rutiere la conturile trezoreriale de venituri ale bugetului de stat, conform clasificaţiei bugetare.
    (4) Taxele rutiere plătite se includ în componenţa cheltuielilor ce vor fi deduse în conformitate cu titlul II al prezentului cod.
    Articolul 336. Noţiuni generale
    În sensul prezentului titlu, se definesc următoarele noţiuni generale:
    1) Activitate agricolă - activitate de producţie, prestare de servicii, executare de lucrări în domeniul fitotehniei, horticulturii şi zootehniei.
    2) Autovehicul - sistem mecanic cu autopropulsie, cu excepţia celui care circulă pe şine, care serveşte în mod normal la transportul de pasageri, bagaje, mărfuri pe drumuri sau care execută orice alte lucrări şi servicii aferente transporturilor; această noţiune nu include tractoarele agricole.
    3) Autovehicul mixt - autovehicul destinat, prin construcţie, transportului de pasageri şi de mărfuri în compartimente separate.
    4) Autovehicul pentru utilizări speciale pe şasiu de autoturism sau de microbuz - autovehicul, altul decît cel conceput în principal pentru transportul de pasageri sau de mărfuri, care, prin construcţie şi echipare, este prevăzut pe şasiu de autoturism sau de microbuz (autovehicul de asistenţă medicală, autovehicul de asistenţă tehnică, autovehicul-generator, autovehicul-laborator, staţie radiologică, radiofurgon etc.).
    5) Autovehicul pentru utilizări speciale pe şasiu de autocamion - autovehicul, altul decît cel conceput în principal pentru transportul de pasageri sau de mărfuri, care, prin construcţie şi echipare, este prevăzut pe şasiu de autocamion (automacara, autovehicul de asistenţă tehnică şi de intervenţie, de pompare, de curăţare a drumurilor, de curăţare a zăpezii, de depanare, de stingere a incendiilor, de curăţare a străzilor, de împrăştiere a materialelor, autobetonieră, autoatelier, unitate autoradiologică etc.).
    6) Autovehicul înmatriculat în Republica Moldova - autovehicul care este supus în Republica Moldova înmatriculării de stat, pe baza şi din momentul căreia autorităţile abilitate ale Republicii Moldova autorizează participarea autovehiculului în traficul rutier sau în procesul tehnologic.
    7) Autovehicul a cărui masă totală, sarcină masică pe osie sau ale cărui gabarite depăşesc limitele admise - autovehicul a cărui masă totală, sarcină masică pe osie sau ale cărui gabarite depăşesc limitele admise pentru efectuarea pe drumuri a transporturilor cu greutăţi şi/sau gabarite stabilite de normativele în vigoare.
    8) Folosire a drumurilor de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova - intrare pe teritoriul Republicii Moldova sau tranzitare a teritoriului Republicii Moldova cu autovehicule care nu au certificat de înmatriculare de stat eliberat de autorităţile abilitate ale Republicii Moldova.
    9) Mărfuri periculoase - mărfuri stabilite prin hotărîre de Guvern, care, prin proprietăţile lor fizico-chimice, prezintă pericol pentru om şi pentru mediu.
    10) Motocicletă - autovehicul cu două roţi, cu sau fără ataş, avînd o capacitate cilindrică a motorului mai mare de 50 cm3, precum şi autovehicul cu trei roţi simetrice faţă de axa sa longitudinală (motocar), avînd capacitatea cilindrică a motorului mai mare de 50 cm3 şi masa echipată mai mică de 400 kg.
    11) Posesor de autovehicul - persoană fizică sau persoană juridică în a cărei posesie se află autovehiculul.
    12) Tranzit (tranzitare) - trecere pe teritoriul Republicii Moldova a autovehiculului în cazul în care nici punctul de pornire/expediţie al autovehiculului, nici punctul de destinaţie al acestuia nu se află în Republica Moldova.
    13) Zonă de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor - fîşie de teren adiacentă drumurilor din afara perimetrului localităţilor, a cărei lăţime se stabileşte în funcţie de destinaţia şi amplasarea acestor drumuri.
Capitolul II
TAXA PENTRU FOLOSIREA DRUMURILOR DE CĂTRE
AUTOVEHICULELE ÎNMATRICULATE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
    Articolul 337. Subiecţii impunerii
    Subiecţi ai impunerii sînt persoanele fizice şi persoanele juridice posesoare de autovehicule înmatriculate în Republica Moldova.
    Articolul 338. Obiectul impunerii
    (1) Obiect al impunerii sînt autovehiculele înmatriculate permanent sau temporar în Republica Moldova: motociclete, autoturisme, autocamioane, autovehicule pentru utilizări speciale pe şasiu de autoturism sau de microbuz, autovehicule pentru utilizări speciale pe şasiu de autocamion, autoremorchere, remorci, semiremorci, microbuze, autobuze, tractoare, orice alte autovehicule cu autopropulsie.
    [Art.338 al.(1) modificat prin LP172-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.543]
    [Art.338 al.(1) modificat prin LP177-XVI din 20.07.07, MO117-126/10.08.07 art.537; în vigoare 01.01.08]

    (2) Nu constituie obiect al impunerii:
    a) tractoarele şi remorcile folosite în activitatea agricolă;
    b) autovehiculele pentru transportul în comun pe fir electric.
    Articolul 339. Cotele impunerii
    (1) Cotele taxei se stabilesc conform anexei nr.1 la prezentul titlu.
    (2) Pentru autovehiculele reutilate, cota taxei se stabileşte conform anexei nr.1 la prezentul titlu, pornind de la categoria autovehiculului reutilat şi caracteristicile tehnice ale acestuia, specificate în certificatul de înmatriculare.
    Articolul 340. Perioada fiscală şi termenele de achitare
                           a taxei
    (1) Perioada fiscală este anul calendaristic.
    (2) Taxa se achită pentru perioada fiscală printr-o plată unică şi în volum deplin, cu excepţia cazului stabilit la art.341 alin.(9).
    [Art.340 al.(2) modificat prin LP108 - XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609]
    (3) Subiecţii impunerii achită taxa:
    a) la data înmatriculării de stat a autovehiculului;
    b) la data înmatriculării de stat curente a autovehiculului, dacă pînă la această dată taxa nu a fost achitată;
    c) la data efectuării testării tehnice obligatorii anuale a autovehiculului, dacă pînă la această dată taxa nu a fost achitată.
    [Art.340 al.(3), lit.c) modificată prin LP108- XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609]
    (4) Înmatricularea, precum şi testarea tehnică obligatorie a autovehiculului, fără prezentarea documentului de plată ce confirmă achitarea taxei pentru anul curent, nu se efectuează.
    [Art.340 al.(4) modificat prin LP108 -XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609]
    Articolul 341. Modul de calculare şi de achitare a taxei
    (1) Taxa se calculează de către subiectul impunerii de sine stătător, în funcţie de obiectul impunerii şi de cota impunerii.
    (2) În cazul apariţiei divergenţelor privind aprecierea caracteristicilor tehnice ale autovehiculelor, inclusiv ale celor reutilate, concluziile de specialitate le prezintă organul abilitat al administraţiei publice centrale.
    (3) Taxa se achită de către subiectul impunerii, cu întocmirea documentului de plată.
    (4) Taxa se calculează ţinîndu-se cont de caracteristicile tehnice ale autovehiculului, specificate în certificatul de înmatriculare al acestuia, şi se indică în documentul de plată.
    [Art.341 al.(4) în redacţia LP177-XVI din 20.07.07, MO117-126/10.08.07 art.537; în vigoare 01.01.08]
    (5) Taxa se achită pentru autovehiculele care se află în posesia subiectului impunerii la data apariţiei obligaţiei de achitare a taxei. Taxa nu se achită pentru:
    – autovehiculele rebutate, precum şi pentru cele neexploatate provizoriu, scoase din circulaţie sau cele radiate din evidenţa organelor abilitate cu ţinerea evidenţei autovehiculelor;
    – autovehiculele nefolosite de către persoanele fizice cetăţeni.
    Dacă pentru aceste autovehicule taxa a fost achitată pînă la data radierii din evidenţă/scoaterii din circulaţie, taxa achitată nu se restituie.
    [Art.341 al.(5) în redacţia LP108 - XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609]
    [Art.341 al.(5) modificat prin LP177-XVI din 20.07.07, MO117-126/10.08.07 art.537; în vigoare 01.01.08]

    (6) În cazul înstrăinării autovehiculului pentru care taxa pe perioada fiscală curentă a fost achitată, noul posesor nu achită taxa, iar fostului posesor nu i se restituie taxa achitată.
    (7) Pentru autovehiculele care, în baza legii sau a unui act juridic, se află în posesia unei alte persoane decît proprietarul (uzufruct, uz, locaţiune, leasing, procură, gaj etc.), taxa se calculează şi se achită de către posesor, în condiţiile în care pentru perioada fiscală curentă nu a fost calculată şi achitată de către proprietar sau posesorul anterior.
    [Art.341 al.(7) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    (8) Pentru autovehiculele mixte, cota taxei se calculează prin sumarea cotei taxei corespunzătoare autovehiculului destinat transportului de pasageri şi a cotei taxei corespunzătoare autovehiculului destinat transportului de mărfuri, pornind de la categoria autovehiculului şi caracteristicile tehnice ale acestuia, specificate în certificatul de înmatriculare.
    (81) Dacă autovehiculul mixt, în urma reutilării, nu mai poate fi calificat ca microbuz/autobuz, taxa, în baza caracteristicilor tehnice ale autovehiculului, se calculează în conformitate cu cotele stabilite la pct.2 şi 6 din anexa nr.1 la prezentul titlu.
    [Art.341 al.(81) introdus prin LP177-XVI din 20.07.07, MO117-126/10.08.07 art.537; în vigoare 01.01.08]
    (9) Pentru autovehiculele care, conform legislaţiei, sînt supuse testării tehnice obligatorii de două ori pe an, subiecţii impunerii achită taxa, în rate egale, la data cînd autovehiculele sînt supuse testării tehnice obligatorii.
    [Art.341 al.(9) în redacţia LP108 - XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609]
    (10) Taxa se achită indiferent de rezultatele testării tehnice obligatorii. Dacă, în urma testării tehnice obligatorii, autovehiculul a fost interzis în exploatare, taxa nu se restituie. În cazul în care taxa a fost achitată şi autovehiculul nu a trecut testarea tehnică obligatorie din cauza necorespunderii lui normelor stabilite, la supunerea repetată a autovehiculului testării tehnice obligatorii în aceeaşi perioadă fiscală de gestiune, taxa nu se achită.
    [Art.341 al.(10) modificat prin LP108 - XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609]
    (11) Suma taxei plătită în plus se trece în contul taxei pasibile de achitare în perioada fiscală următoare sau se restituie subiectului impunerii în modul stabilit.
    Articolul 342. Darea de seamă privind achitarea taxei
    (1) Darea de seamă privind achitarea taxei se prezintă organelor fiscale de la sediul/domiciliul contribuabilului de către următorii subiecţi ai impunerii:
    a) persoane juridice;
    b) persoane fizice care practică activitate de întreprinzător.
    (11) Darea de seamă privind achitarea taxei se prezintă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în condiţiile stipulate la art. 187 alin. (21).
    [Art.342 al.(11) introdus prin LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.11 art.114; în vigoare 01.01.12]
    (2) Darea de seamă privind achitarea taxei se prezintă de către subiecţii menţionaţi la alin.(1) din prezentul articol, anual, pînă la data de 31 decembrie a perioadei fiscale de gestiune. Întreprinzătorul individual, gospodăria ţărănească (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A. prezintă, pînă la 31 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă fiscală unificată.
    [Art.342 al.(2) modificat prin LP82 -XVI din 29.03.07, MO60-63/04.05.07 art.279]
    (3) Organele şi întreprinderile care efectuează testarea tehnică obligatorie a autovehiculelor sînt obligate să ţină computerizat evidenţa autovehiculelor care au fost supuse testării tehnice obligatorii şi să transmită Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor informaţia necesară pentru completarea Registrului de stat al transporturilor (conturul "G" - "Evidenţa executării legislaţiei fiscale").
    [Art.342 al.(3) modificat prin LP108 - XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609]
    (4) Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor asigură accesul Serviciului Fiscal de Stat la datele Registrului de stat al transporturilor în modul stabilit de comun acord cu Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor.
    [Art.342 al.(4) modificat prin LP108 - XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609]
    Articolul 343. Înlesniri
    Sînt scutiţi de taxă invalizii posesori de autovehicule cu acţionare manuală.
Capitolul III
TAXA PENTRU FOLOSIREA DRUMURILOR
REPUBLICII MOLDOVA DE CĂTRE AUTOVEHICULELE
NEÎNMATRICULATE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
    Articolul 344. Subiecţii impunerii
    (1) Subiecţi ai impunerii sînt persoanele fizice şi persoanele juridice posesoare de autovehicule neînmatriculate în Republica Moldova, care intră pe teritoriul Republicii Moldova sau care îl tranzitează.
    (2) Nu sînt subiecţi ai impunerii:
    a) persoanele fizice şi persoanele juridice rezidente care plasează autovehicule în regim vamal de import;
    b) posesorii de autovehicule înmatriculate în alte state, care dispun de autorizaţie de transport rutier internaţional tip "Scutit de plata taxelor".
    Articolul 345. Obiectul impunerii
    Obiect al impunerii este autovehiculul neînmatriculat în Republica Moldova care intră pe teritoriul Republicii Moldova sau care îl tranzitează.
    Articolul 346. Cotele impunerii
    (1) Cotele taxei se stabilesc în euro, conform anexei nr.2 la prezentul titlu.
    [Art.346 al.(1) modificat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    (2) Pentru autovehiculele care transportă mărfuri periculoase, cota stabilită a taxei se dublează.
    (3) În cazul în care autocamioanele ce tranzitează teritoriul Republicii Moldova depăşesc termenul de 24 de ore de şedere pe teritoriul Republicii Moldova, subiectul impunerii va achita, pentru fiecare 24 de ore următoare de şedere, o taxă de 24 de euro. Taxa se calculează pentru fiecare 24 de ore depăşire, nu pentru fiecare oră de şedere peste termen.
    (4) Nu se achită taxa specificată la alin.(3) din prezentul articol pentru autovehiculele ce s-au reţinut pe teritoriul Republicii Moldova din cauze obiective (boala şoferului, condiţii nefavorabile pentru circulaţia rutieră, calamităţi naturale sau tehnogene, accidente rutiere). Caracterul obiectiv al reţinerii se confirmă, după caz, prin extrasul din fişa medicală, prin certificatul eliberat de către conducătorul agentului economic abilitat să exploateze sectorul de drum pe care a avut loc reţinerea sau, în cazul unor accidente rutiere, prin certificatul eliberat de organul competent al poliţiei rutiere.
    Articolul 347. Modul de calculare şi de achitare a taxei
    (1) Taxa se calculează, pentru fiecare obiect al impunerii, de către organele vamale şi se achită la punctele de trecere a frontierei de stat a Republicii Moldova.
    [Art.347 al.(1) modificat prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]
    [Pct.347 al.(1) modificat prin LP102-XVI din 16.05.08, MO102/10.06.08 art.380; în vigoare 10.09.08]

    (2) În cazul autovehiculului neînmatriculat în Republica Moldova care tranzitează teritoriul Republicii Moldova, se achită doar taxa pentru tranzitarea ţării, nu şi pentru intrare.
    (3) Subiecţii impunerii achită taxa prin intermediul unei instituţii financiare, în numerar şi/sau prin virament, în lei moldoveneşti sau în valută străină la cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data trecerii frontierei de stat. Sumele încasate se varsă la bugetul de stat în aceeaşi zi sau în ziua lucrătoare imediat următoare.
    [Art.347 al.(3) modificat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    [Art.347 al.(3) în redacţia LP102-XVI din 16.05.08, MO102/10.06.08 art.380; în vigoare 10.09.08]

    (4) Persoanele juridice subiecţi ai impunerii, precum şi posesorii de autovehicule de pasageri care efectuează rute internaţionale regulate pot achita taxa în prealabil, prin virament. La punctul de trecere a frontierei de stat, ei vor prezenta originalul documentului de plată ce confirmă achitarea taxei şi vor lăsa copia acestuia.
    [Art.347 al.(5) exclus prin LP108 - XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609]
    [Art.347 al.(5) modificat prin LP102-XVI din 16.05.08, MO102/10.06.08 art.380; în vigoare 10.09.08]

    Articolul 348. Înlesniri
    Prevederile prezentului capitol nu se aplică autovehiculelor înmatriculate în statele cu care Republica Moldova a încheiat acorduri bi- şi multilaterale privind transportul rutier fără achitarea taxelor rutiere.
Capitolul IV
TAXA PENTRU FOLOSIREA DRUMURILOR DE CĂTRE
AUTOVEHICULE A CĂROR MASA TOTALĂ, SARCINA MASICĂ
PE OSIE SAU ALE CĂROR GABARITE DEPĂŞESC LIMITELE
ADMISE
    Articolul 349. Subiecţii impunerii
    Subiecţi ai impunerii sînt persoanele fizice (cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni străini, apatrizi) şi persoanele juridice (rezidente şi nerezidente) posesoare de autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise.
    Articolul 350. Obiectul impunerii
    Obiect al impunerii sînt autovehiculele înmatriculate, precum şi cele neînmatriculate în Republica Moldova, a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise şi care folosesc drumurile Republicii Moldova.
    Articolul 351. Cotele impunerii
    (1) Taxa pentru autovehiculele înmatriculate şi neînmatriculate în Republica Moldova a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise se achită conform cotelor stabilite în anexa nr.3 la prezentul titlu.
    [Art.351 al.(1) modificat prin LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.11 art.114; în vigoare 04.04.11]
    [Art.351 al.(2) abrogat prin LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.11 art.114; în vigoare 04.04.11]
    (3) În cazul în care şi masa totală, şi sarcina masică pe osie, şi gabaritele depăşesc limitele admise, taxa se constituie din suma taxelor calculate pentru fiecare indice în parte.
    (4) Cotele stabilite ale taxei se dublează pentru autovehiculele a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise dacă aceste autovehicule circulă fără autorizaţie specială sau dacă masa totală, sarcina masică pe osie sau gabaritele lor nu coincid cu cele indicate în autorizaţie.
    Articolul 352. Modul de calculare şi de achitare a taxei,
                           de prezentare a dărilor de seamă
    (1) Taxa se calculează:
    a) pentru autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova - de către organul abilitat al administraţiei publice centrale, conform anexei nr.3 la prezentul titlu;
    b) pentru autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova - de către organele vamale, conform anexei nr.3 la prezentul titlu.
    [Art.351 al.(1), lit.b) modificată prin LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.11 art.114; în vigoare 04.04.11]
    [Art.352 al.(1), lit.b) modificată prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]
    [Art.352 al.(1) modificat prin LP102-XVI din 16.05.08, MO102/10.06.08 art.380; în vigoare 10.09.08]

    (2) Modul de calculare a masei totale, a sarcinii masice pe osie şi a gabaritelor se stabileşte de Guvern.
    (3) Subiecţii impunerii achită taxa, în mărime deplină, pînă la obţinerea actelor ce permit transportul rutier cu autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise.
    (4) În cazul în care, la ieşirea din ţară, se depistează autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise, care circulă fără autorizaţie specială, ori se constată că masa totală, sarcina masică pe osie sau gabaritele acestor autovehicule nu coincid cu cele indicate în autorizaţie, organele vamale calculează taxa conform art.351 alin.(4) din prezentul cod şi nu permit trecerea frontierei de stat pînă la prezentarea documentului de plată ce confirmă achitarea taxei.
    [Art.352 al.(4) modificat prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]
    [Art.352 al.(4) modificat prin LP102-XVI din 16.05.08, MO102/10.06.08 art.380; în vigoare 10.09.08]

    (5) În cazul în care, pe teritoriul ţării, se depistează autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise, care circulă fără autorizaţie specială, ori se constată că masa totală, sarcina masică pe osie sau gabaritele acestor autovehicule nu coincid cu cele indicate în autorizaţie, organul poliţiei rutiere şi/sau colaboratorul organului abilitat să elibereze autorizaţie specială pentru circulaţia pe drumurile publice a autovehiculelor ale căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise întocmeşte un proces-verbal de constatare a lipsei autorizaţiei speciale sau a necorespunderii masei totale, sarcinii masice pe osie sau gabaritelor datelor indicate în autorizaţie şi calculează taxa conform art.351 alin.(4) din prezentul cod, în conformitate cu regulamentul aprobat de Guvern.
    [Art.352 al.(5) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    [Art.352 al.(5) modificat prin LP108 - XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609]

    (6) În cazul în care situaţia specificată la alin.(5) din prezentul articol se referă la un autovehicul neînmatriculat în Republica Moldova, un exemplar al procesului-verbal de constatare a lipsei autorizaţiei speciale ori a necorespunderii masei totale, sarcinii masice pe osie sau gabaritelor datelor indicate în autorizaţie se înmînează subiectului impunerii, iar al doilea exemplar se remite, cel tîrziu a doua zi lucrătoare din momentul constatării, organului vamal de la punctul de trecere a frontierei de stat, conform itinerarului stabilit pentru autovehiculul respectiv.
    [Art.352 al.(6) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    [Art.352 al.(6) modificat prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]
    [Art.352 al.(6) modificat prin LP102-XVI din 16.05.08, MO102/10.06.08 art.380; în vigoare 10.09.08]

    (7) În cazul în care situaţia specificată la alin.(5) din prezentul articol se referă la un autovehicul înmatriculat în Republica Moldova, un exemplar al procesului-verbal de constatare a lipsei autorizaţiei speciale ori a necorespunderii masei totale, sarcinii masice pe osie sau gabaritelor datelor indicate în autorizaţie se înmînează subiectului impunerii, iar al doilea exemplar se remite inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul subiectului impunerii în termen de 5 zile calendaristice din data întocmirii procesului-verbal.
    [Art.352 al.(7) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    (8) Taxa se achită în lei moldoveneşti sau în valută străină, la cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data eliberării actelor ce permit circulaţia cu depăşirea limitelor admise. În cazul specificat la alin.(4) din prezentul articol, taxa se calculează pornind de la cursul stabilit de Banca Naţională a Moldovei la data trecerii frontierei de stat. În cazul menţionat la alin.(5) din prezentul articol, taxa se calculează pornind de la cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data întocmirii procesului-verbal de constatare a lipsei autorizaţiei speciale ori a necorespunderii masei totale, sarcinii masice pe osie sau gabaritelor datelor indicate în autorizaţia specială.
    [Art.352 al.(8) modificat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    (9) Subiecţii impunerii achită taxa prin intermediul unei instituţii financiare. Sumele încasate se varsă la bugetul de stat în aceeaşi zi sau în ziua lucrătoare imediat următoare.
    [Art.352 al.(9) în redacţia LP102-XVI din 16.05.08, MO102/10.06.08 art.380; în vigoare 10.09.08]
    (10) Organul specificat la alin.(1) lit.a) din prezentul articol prezintă inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul său, trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune, informaţia privind sumele calculate şi achitate ale taxei, în forma stabilită de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.
    [Art.352 al.(10) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    [Art.352 al.(10) modificat prin LP108 - XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609]

    (11) Subiecţii impunerii rezidenţi ai Republicii Moldova care desfăşoară activitate de întreprinzător prezintă inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul lor, trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune în care au fost obţinute actele necesare pentru circulaţia cu depăşirea limitelor admise, darea de seamă privind taxa calculată, în forma stabilită de Guvern.
    [Art.352 al.(11) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349; în vigoare 01.01.09]
Capitolul V
TAXA PENTRU FOLOSIREA ZONEI DE PROTECŢIE A
DRUMURILOR DIN AFARA PERIMETRULUI LOCALITĂŢILOR
PENTRU EFECTUAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢIE
ŞI MONTAJ
    Articolul 353. Subiecţii impunerii
    Subiecţi ai impunerii sînt persoanele fizice şi persoanele juridice care solicită autorizaţie pentru efectuarea, în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor, a lucrărilor subterane şi/sau supraterane de montare a comunicaţiilor inginereşti, a lucrărilor de construcţie a căilor de acces la drumuri, a parcărilor, a clădirilor şi amenajărilor, cu excepţia obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere.
    Articolul 354. Obiectul impunerii
    Obiect al impunerii sînt proiectele de lucrări de construcţie şi montaj, lucrările subterane şi/sau supraterane de montare a comunicaţiilor inginereşti, lucrările de construcţie a căilor de acces la drumuri, a parcărilor, a clădirilor şi amenajărilor.
    Articolul 355. Cotele impunerii
    Cotele taxei se stabilesc conform anexei nr.5 la prezentul titlu.
    Articolul 356. Modul de calculare şi de achitare a taxei
    (1) Taxa se calculează de către organul abilitat al administraţiei publice centrale, prin înmulţirea cotei taxei cu:
    a) numărul de proiecte prezentate, în cazul obiectelor impunerii de la pct.1 şi pct.2 din anexa nr.5 la prezentul titlu;
    b) fiecare metru pătrat de suprafaţă folosită, în cazul obiectelor impunerii de la pct.3 lit.a), pct.5 şi pct.6 din anexa nr.5 la prezentul titlu;
    c) fiecare metru liniar de suprafaţă folosită, în cazul obiectelor impunerii de la pct.3 lit.b)-d) şi pct.4 din anexa nr.5 la prezentul titlu.
    (2) Taxa se achită prin intermediul instituţiilor financiare, printr-o plată unică:
    a) la data depunerii proiectelor şi, respectiv, la data invitării specialistului la obiect, în cazul obiectelor impunerii de la pct.1 şi pct.2 din anexa nr.5 la prezentul titlu;
    b) pînă la obţinerea autorizaţiei pentru efectuarea lucrărilor.
    (3) Organul abilitat al administraţiei publice centrale eliberează actele necesare pentru efectuarea lucrărilor doar la prezentarea copiei documentului de plată ce confirmă achitarea taxei.
    (4) Sumele taxelor achitate pentru obiectele impunerii specificate la pct.1 şi pct.2 din anexa nr.5 la prezentul titlu nu se restituie în cazul refuzului de eliberare a actelor necesare pentru efectuarea lucrărilor.
    (5) Organul abilitat al administraţiei publice centrale prezintă inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul său, trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune, o informaţie privind subiecţii impunerii şi sumele calculate şi achitate ale taxei.
    [Art.356 al.(5) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    (6) Subiecţii impunerii prezintă inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul lor, trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune în care au fost obţinute actele necesare pentru efectuarea lucrărilor, darea de seamă privind achitarea taxei, în forma stabilită de Guvern.
    [Art.356 al.(6) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349; în vigoare 01.01.09]
Capitolul VI
TAXA PENTRU FOLOSIREA ZONEI DE PROTECŢIE A
DRUMURILOR DIN AFARA PERIMETRULUI LOCALITĂŢILOR
PENTRU AMPLASAREA PUBLICITĂŢII EXTERIOARE
    Articolul 357. Subiecţii impunerii
    Subiecţi ai impunerii sînt persoanele fizice şi persoanele juridice care solicită autorizaţie pentru amplasarea publicităţii exterioare în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor.
    Articolul 358. Obiectul impunerii
    Obiect al impunerii sînt proiectele de amplasare în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor a obiectivelor de publicitate exterioară, obiectivele de publicitate exterioară amplasate în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor, inclusiv pe terenuri proprietate a subiectului impunerii: afişe, panouri, standuri, instalaţii şi construcţii (situate separat sau pe pereţii şi pe acoperişurile clădirilor), firme tridimensionale, firme luminoase, tablouri suspendate electromecanice şi electronice, alte mijloace tehnice publicitare.
    Articolul 359. Cotele impunerii
    Cotele taxei se stabilesc conform anexei nr.6 la prezentul titlu.
    Articolul 360. Perioada fiscală
    Perioada fiscală este anul calendaristic.
    Articolul 361. Modul de calculare şi de achitare a taxei,
                           de prezentare a dărilor de seamă
    (1) Pentru obiectivele de publicitate exterioară amplasate în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor, taxa se calculează prin înmulţirea cotei taxei cu:
    a) numărul de proiecte prezentate, în cazul obiectelor impunerii de la pct.1 şi pct.2 din anexa nr.6 la prezentul titlu;
    b) fiecare metru pătrat de suprafaţă publicitară, în cazul obiectelor impunerii de la pct.3 din anexa nr.6 la prezentul titlu.
    (2) La calcularea taxei se iau în calcul ambele suprafeţe publicitare ale obiectivului (recto şi verso).
    (3) Sumele taxelor achitate pentru obiectele impunerii specificate la pct.1 şi pct.2 din anexa nr.6 la prezentul titlu nu se restituie în cazul refuzului de eliberare a autorizaţiei pentru amplasarea obiectivului de publicitate exterioară.
    (4) Taxa se achită pînă la efectuarea acţiunilor specificate la pct.1 şi pct.2 din anexa nr.6 la prezentul titlu şi pînă la eliberarea autorizaţiei pentru amplasarea obiectivelor specificate la pct.3 din această anexă.
    (5) Pentru perioada fiscală în care a fost solicitată autorizaţia de amplasare a obiectivului de publicitate exterioară, taxa se calculează de către organul abilitat al administraţiei publice centrale, care trebuie să prezinte inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul său, trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune, o informaţie privind subiecţii impunerii şi sumele calculate şi achitate ale taxei, în forma stabilită de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. În acest caz, subiecţii impunerii prezintă inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul lor, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune în care au obţinut autorizaţia de amplasare a obiectivului, o dare de seamă privind taxa calculată. Darea de seamă privind taxa calculată se prezintă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în condiţiile stipulate la art.187 alin. (21).
    [Art.361 al.(5) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    [Art.361 al.(5) modificat prin LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.11 art.114; în vigoare 01.01.12]

    (6) Pentru perioadele fiscale următoare, subiectul impunerii calculează taxa de sine stătător şi o achită, prin intermediul instituţiilor financiare, printr-o plată unică, pînă la data de 1 martie a perioadei fiscale curente.     În acest caz, subiectul impunerii prezintă:
    a) pînă la data de 31 martie a perioadei fiscale curente, inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul său (în cazul filialelor/subdiviziunilor - de la sediul întreprinderii care le-a creat) o dare de seamă privind taxa calculată;
    [Art.361 al.(6), lit.b) exclusă prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609]
    (7) Agenţii economici abilitaţi să exploateze sectoare ale drumurilor din afara perimetrului localităţilor în a căror zonă de protecţie sînt amplasate obiective de publicitate exterioară transmit, pînă la data de 31 martie a perioadei fiscale curente, inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul lor o informaţie privind fiecare obiect şi subiect al impunerii, în forma stabilită de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor.
    [Art.361 al.(7) modificat prin LP108 - XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609]
    (8) În cazul în care terenul ocupat de obiectivul de publicitate exterioară este situat parţial în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor, taxa se calculează pornind de la raportul dintre suprafaţa de teren aflată în zona de protecţie a drumurilor şi suprafaţa totală a terenului ocupat de obiectiv, la care se aplică cota corespunzătoare a taxei.
    (9) Dacă obiectivul de publicitate exterioară a fost amplasat sau a fost retras pe parcursul perioadei fiscale, taxa se calculează din ziua în care a fost obţinută autorizaţia sau, respectiv, pînă în ziua în care obiectivul a fost retras în modul stabilit de organul abilitat al administraţiei publice centrale.
    [Art.361 al.(9) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
Capitolul VII
TAXA PENTRU FOLOSIREA ZONEI DE PROTECŢIE A
DRUMURILOR DIN AFARA PERIMETRULUI LOCALITĂŢILOR
PENTRU AMPLASAREA OBIECTIVELOR DE PRESTARE
A SERVICIILOR RUTIERE
    Articolul 362. Subiecţii impunerii
    Subiecţi ai impunerii sînt persoanele fizice şi persoanele juridice care solicită autorizaţie pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor.
    Articolul 363. Obiectul impunerii
    Obiect al impunerii sînt proiectele de amplasare în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor a obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere şi obiectivele de prestare a serviciilor rutiere amplasate în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor, inclusiv pe terenuri proprietate a subiectului impunerii: staţii de alimentare cu combustibil, staţii de deservire tehnică, puncte de vulcanizare, tarabe, unităţi de comerţ cu amănuntul, întreprinderi de alimentaţie publică, structuri de primire turistică cu funcţii de cazare şi de servire a mesei.
    Articolul 364. Cotele impunerii
    Cotele taxei se stabilesc conform anexei nr.6 la prezentul titlu.
    Articolul 365. Perioada fiscală
    Perioada fiscală este anul calendaristic.
    Articolul 366. Modul de calculare şi de achitare a taxei,
                           de prezentare a dărilor de seamă
    (1) Pentru obiectivele de prestare a serviciilor rutiere amplasate în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor, taxa se calculează prin:
    a) înmulţirea cotei taxei cu numărul de proiecte prezentate, în cazul obiectelor impunerii specificate la pct.1 şi pct.2 din anexa nr.6 la prezentul titlu;
    b) înmulţirea cotei taxei cu numărul:
    - contoarelor de evidenţă a combustibilului livrat, în cazul obiectului impunerii specificat la pct.4 lit.a) din anexa nr.6 la prezentul titlu;
    - posturilor de prestare a serviciilor, în cazul obiectului impunerii specificat la pct.4 lit.b) din anexa nr.6 la prezentul titlu;
    - punctelor de vulcanizare;
    c) înmulţirea cotei taxei cu numărul de obiective amplasate, în cazul obiectelor impunerii specificate la pct.4 lit.d) şi e) din anexa nr.6 la prezentul titlu.
    (2) Taxa se achită pînă la efectuarea acţiunilor specificate la pct.1 şi pct.2 din anexa nr.6 la prezentul titlu şi pînă la eliberarea autorizaţiei pentru amplasarea obiectivelor specificate la pct.4 din această anexă.
    (3) Pentru perioada fiscală în care a fost solicitată autorizaţia de amplasare a obiectivului de prestare a serviciilor rutiere, taxa se calculează de către organul abilitat al administraţiei publice centrale, care trebuie să prezinte inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul său, trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune, o informaţie privind subiecţii impunerii şi sumele calculate şi achitate ale taxei, în forma stabilită de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. În acest caz, subiecţii impunerii prezintă inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul lor, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune în care au obţinut autorizaţia de amplasare a obiectivului, o dare de seamă privind taxa calculată. Darea de seamă privind taxa calculată se prezintă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în condiţiile stipulate la art.187 alin. (21).
    [Art.366 al.(3) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    [Art.366 al.(3) modificat prin LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.11 art.114; în vigoare 01.01.12]

    (4) Pentru perioadele fiscale următoare, subiectul impunerii calculează taxa de sine stătător şi o achită, prin intermediul instituţiilor financiare, printr-o plată unică, pînă la data de 1 martie a perioadei fiscale curente.     În acest caz, subiectul impunerii prezintă:
    a) pînă la data de 31 martie a perioadei fiscale curente, inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul său (în cazul filialelor/subdiviziunilor - de la sediul întreprinderii care le-a creat) o dare de seamă privind taxa calculată;
    [Art.366 al.(4), lit.b) exclusă prin LP108 - XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609]
    (5) Agenţii economici abilitaţi să exploateze sectoarele de drum în a căror zonă de protecţie sînt amplasate obiective de prestare a serviciilor rutiere transmit, pînă la data de 31 martie a perioadei fiscale curente, inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul lor o informaţie privind fiecare obiect şi subiect al impunerii, în forma stabilită de Guvern.
    [Art.366 al.(5) modificat prin LP108 -XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609]
    [Art.366 al.(5) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349, în vigoare 01.01.09]

    (6) În cazul în care terenul ocupat de obiectivele de prestare a serviciilor rutiere (inclusiv intrările şi ieşirile, căile de acces şi parcările) este situat parţial în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor, taxa se calculează pornind de la raportul dintre suprafaţa de teren aflată în zona de protecţie a drumurilor şi suprafaţa totală a terenului ocupat de obiectiv, la care se aplică cota corespunzătoare a taxei.
    (7) Dacă obiectivul de prestare a serviciilor rutiere a început să funcţioneze sau a fost lichidat pe parcursul perioadei fiscale, taxa se calculează, în modul stabilit, din ziua în care obiectivul a început să funcţioneze sau, respectiv, pînă în ziua în care obiectivul a încetat să funcţioneze. Se consideră că obiectivul a încetat să funcţioneze din data retragerii autorizaţiei de către organul abilitat al administraţiei publice centrale.
    [Art.366 al.(7) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    (8) Taxele achitate pentru obiectele impunerii specificate la pct.1 şi pct.2 din anexa nr.6 la prezentul titlu nu se restituie în cazul refuzului de eliberare a autorizaţiei pentru amplasarea obiectivului.
    (9) Organul abilitat al administraţiei publice centrale prezintă inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul său, trimestrial, o informaţie cu privire la subiecţii impunerii cărora le-au fost retrase autorizaţiile, indicînd şi data retragerii autorizaţiilor.
    [Art.366 al.(9) introdus prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    (10) Organul abilitat al administraţiei publice centrale prezintă inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul său, trimestrial, o informaţie cu privire la subiecţii impunerii care şi-au retras obiectivele, indicînd şi data la care obiectivele au fost retrase în modul stabilit de acesta.
    [Art.366 al.(10) introdus prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                            Marian LUPU

    Nr.316-XVI. Chişinău, 2 noiembrie 2006.


Anexa nr.1

Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele
înmatriculate în Republica Moldova

Nr.
crt.

Obiectul impunerii
Unitatea de măsură
Taxa,
lei
1
2
3
4
1
 
 

Motociclete cu capacitatea cilindrică a motorului:

 
 

a) de pînă la 500 cm3 inclusiv

unitate
100
b) de peste 500 cm3
unitate
200
2

Autoturisme, autovehicule pentru utilizări speciale pe şasiu de autoturism cu capacitatea cilindrică a motorului:

 
 

a) de pînă la 1500 cm3 inclusiv

cm3
0,20

b) de la 1501 la 2000 cm3 inclusiv

cm3
0,20

c) de la 2001 la 2500 cm3 inclusiv

cm3
0,30

d) de la 2501 la 3000 cm3 inclusiv

cm3
0,30

e) de la 3001 la 3500 cm3 inclusiv

cm3
0,40

f) de la 3501 la 4000 cm3 inclusiv

cm3
0,40

g) de la 4001 la 4500 cm3 inclusiv

cm3
0,50

h) de la 4501 la 5000 cm3 inclusiv

cm3
0,50

i) de la 5001 la 5500 cm3 inclusiv

cm3
0,60

j) de la 5501 la 6000 cm3 inclusiv

cm3
0,60
k) de peste 6000 cm3
cm3
0,60
3

Remorci cu capacitatea de ridicare înscrisă în certificatul de înmatriculare:

 
 
a) de pînă la 0,75 t inclusiv
tonă
120
b) de la 0,75 la 3,5 t inclusiv
tonă
120
c) de la 3,5 la 10 t inclusiv
tonă
120
d) de peste 10 t
tonă
120
4

Semiremorci cu capacitatea de ridicare înscrisă în certificatul de înmatriculare:

 
 
a) de pînă la 15 t inclusiv
tonă
100
b) de la 15 la 20 t inclusiv
tonă
100
c) de la 20 la 25 t inclusiv
tonă
100
d) de la 25 la 30 t inclusiv
tonă
100
e) de la 30 la 35 t inclusiv
tonă
100
f) de peste 35 t
tonă
100
5
Autoremorchere, tractoare
unitate
1000
6

Autocamioane, autovehicule pentru utilizări speciale pe şasiu de autocamion, orice alte autovehicule cu autopropulsie, cu masa totală înscrisă în certificatul de înmatriculare:

 
 
a) de pînă la 1,6 t inclusiv
tonă
120
b) de la 1,6 la 5 t inclusiv
tonă
120
c) de la 5 la 10 t inclusiv
tonă
120
d) de peste 10 t
tonă
120
7
 
 
Autobuze cu capacitatea:*
 
 
a) de pînă la 11 locuri
unitate
1300
b) de la 12 la 17 locuri inclusiv
unitate
1600
c) de la 18 la 24 locuri inclusiv
unitate
1900
d) de la 25 la 40 locuri inclusiv
unitate
2100
e) de peste 40 locuri
unitate
2400
           

    * Pentru autobuze, numărul de locuri se calculează fără locul şoferului.

 
Anexa nr.1

Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele
înmatriculate în Republica Moldova

Nr.
crt.

Obiectul impunerii

Unitatea de măsură

Taxa,
lei
1
2
3
4
1
 
 

Motociclete cu capacitatea cilindrică a motorului:

 
 
a) de pînă la 500 cm3 inclusiv
unitate
100
b) de peste 500 cm3
unitate
200
2

Autoturisme, autovehicule pentru utilizări speciale pe şasiu de autoturism cu capacitatea cilindrică a motorului:

 
 
a) de pînă la 1500 cm3 inclusiv
cm3
0,20
b) de la 1501 la 2000 cm3 inclusiv
cm3
0,20
c) de la 2001 la 2500 cm3 inclusiv
cm3
0,30
d) de la 2501 la 3000 cm3 inclusiv
cm3
0,30
e) de la 3001 la 3500 cm3 inclusiv
cm3
0,40
f) de la 3501 la 4000 cm3 inclusiv
cm3
0,40
g) de la 4001 la 4500 cm3 inclusiv
cm3
0,50
h) de la 4501 la 5000 cm3 inclusiv
cm3
0,50
i) de la 5001 la 5500 cm3 inclusiv
cm3
0,60
j) de la 5501 la 6000 cm3 inclusiv
cm3
0,60
k) de peste 6000 cm3
cm3
0,60
3

Remorci cu capacitatea de ridicare înscrisă în certificatul de înmatriculare:

 
 

a) de pînă la 0,75 t inclusiv

tonă
120

b) de la 0,75 la 3,5 t inclusiv

tonă
120

c) de la 3,5 la 10 t inclusiv

tonă
120
d) de peste 10 t
tonă
120
4

Semiremorci cu capacitatea de ridicare înscrisă în certificatul de înmatriculare:

 
 
a) de pînă la 15 t inclusiv
tonă
100
b) de la 15 la 20 t inclusiv
tonă
100
c) de la 20 la 25 t inclusiv
unitate
2000
d) de la 25 la 30 t inclusiv
unitate
2000
e) de la 30 la 35 t inclusiv
unitate
2000
f) de peste 35 t
unitate
2000
5
Autoremorchere, tractoare
unitate
500
6

Autocamioane, autovehicule pentru utilizări speciale pe şasiu de autocamion, orice alte autovehicule cu autopropulsie, cu masa totală înscrisă în certificatul de înmatriculare:

 
 
a) de pînă la 1,6 t inclusiv
unitate
450
b) de la 1,6 la 5 t inclusiv
unitate
750
c) de la 5 la 10 t inclusiv
tonă
120
d) de peste 10 t
tonă
120
7
 
 
Autobuze cu capacitatea:*
 
 
a) de pînă la 11 locuri
unitate
1300

b) de la 12 la 17 locuri inclusiv

unitate
1600

c) de la 18 la 24 locuri inclusiv

unitate
1900

d) de la 25 la 40 locuri inclusiv

unitate
2100
e) de peste 40 locuri
unitate
2400
           

    * Pentru autobuze, numărul de locuri se calculează fără locul şoferului.

 

    [Anexa nr.1 modificată prin LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; în vigoare 01.01.13]

    [Anexa nr.1 în redacţia LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]

    [Anexa nr.1 în redacţia LP108 - XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609]

 
Anexa nr.2

Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova

de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova

 
Nr.
crt.
 
Obiectul impunerii
Taxa, euro
pentru intrarea în ţară
pentru tranzitarea ţării
1.
Microbuze şi autobuze cu capacitatea:*
a) de 9 locuri
 
25
 
40
b) de la 10 la 16 locuri inclusiv
40
50
c) de la 17 la 24 locuri inclusiv
45
60
d) de la 25 la 40 locuri inclusiv
70
80

e) de peste 40 locuri

85
100
 
 
 
 
2.

Remorci la microbuze

20
30
 
 
 
 
3.
Remorci la autobuze
40
50
 
 
 
 
4.

Camioane cu sau fără remorcă (a căror sarcină masică pe osie nu depăşeşte limitele admise), cu masă totală:

a) de pînă la 3,6 t inclusiv
 
 
 
25
 
 
 
40
b) de la 3,6 la 10 t inclusiv
40
50
c) de la 10 la 40 t inclusiv
75
85
  
    * Pentru microbuze şi autobuze, numărul de locuri se calculează fără locul şoferului.

Anexa nr.3

Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule înmatriculate
şi neînmatriculate în Republica Moldova a căror masă totală, sarcină
masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise

Nr.
crt.
Obiectul impunerii
Taxa, lei
 
1.

Eliberarea avizului preliminar şi a autorizaţiei speciale la cerere

43,2
2.

Depăşirea sarcinii masice pe osie admise:

 
 
a) ordinară – 10,1–12 t

1,1 pentru fiecare tonă depăşire x km

 
    dublă – 16,1–18 t

1,1 pentru fiecare tonă depăşire x km

 
    triplă – 22,1–24 t

1,1 pentru fiecare tonă depăşire x km

 
b) ordinară – peste 12 t

2,2 pentru fiecare tonă depăşire x km

 
    dublă – peste 18 t

2,2 pentru fiecare tonă depăşire x km

 
    triplă – peste 24 t

2,2 pentru fiecare tonă depăşire x km

3.

Depăşirea masei totale admise a autovehiculelor cu încărcătură (fără depăşirea sarcinii masice pe osie)

3,2 pentru fiecare tonă depăşire x km

4.

Depăşirea gabaritelor admise, cu respectarea condiţiilor pentru sarcina masică:

a) lăţimea sau înălţimea pînă la 50 cm ori lungimea pînă la 100 cm

4,3 pentru fiecare kilometru
 

b) lăţimea sau înălţimea cu 50-100 cm ori lungimea cu 100-200 cm

8,6 pentru fiecare kilometru
 

c) lăţimea sau înălţimea cu 101-150 cm ori lungimea cu 201-350 cm

13,0 pentru fiecare kilometru
 

d) lăţimea sau înălţimea cu 151-200 cm ori lungimea cu 351-600 cm

17,3 pentru fiecare kilometru
 

e) lăţimea sau înălţimea cu 201-250 cm ori lungimea cu 601-900 cm

21,6 pentru fiecare kilometru
 

f) lăţimea sau înălţimea cu 251-300 cm ori lungimea cu 901-1200 cm

25,9 pentru fiecare kilometru
 

g) lăţimea sau înălţimea cu peste 301 cm ori lungimea cu peste 1201 cm

32,4 pentru fiecare kilometru
5.

Recîntărirea autovehiculului sau măsurarea repetată

a gabaritelor după transpunerea încărcăturii

21,6 pentru o operaţiune
 

    [Anexa nr.3 modificată prin LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.11 art.114; în vigoare 04.04.11]

 

    [Anexa nr.4 abrogată prin LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.11 art.114; în vigoare 04.04.11]

 
Anexa nr.5
 

Taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor

din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea

lucrărilor de construcţie şi montaj

 
Nr.
crt.
 
Obiectul impunerii
 
 
Unitatea de măsură
 
 
Taxa,
lei
1.

Examinarea şi perfectarea documentelor, coordonarea deciziilor de proiecte şi eliberarea de prescripţii tehnice

 
1 proiect
 
90
2.

Invitarea specialistului la obiect

1 proiect
108
3.

Eliberarea de autorizaţii pentru efectuarea lucrărilor subterane de montare a comunicaţiilor inginereşti:

a) prin metodă deschisă (de tranşee) peste drum

 
 
1 m2
 
 
126
 

b) prin metodă închisă (perforare, străpungere) pe sub drum

 
1 m
 
36
 
c) de-a lungul drumurilor
1 m
18
 
d) sub trotuare
1 m
27
4.

Eliberarea de autorizaţii pentru efectuarea lucrărilor supraterane de montare a comunicaţiilor inginereşti:

a) pe piloni de-a lungul drumurilor
 
 
1 m
 
 
18
 
b) de-a lungul podurilor
1 m
72
 

c) suspendate deasupra drumurilor

1 m
54
5.

Eliberarea de autorizaţii pentru construcţia căilor de acces la drumuri, parcărilor şi benzilor suplimentare

 
1 m2
 
9
6.

Eliberarea de autorizaţii pentru construcţia de clădiri şi amenajări (cu excepţia obiectivelor pentru prestarea de servicii rutiere)

 
1 m2
 
54
7.

Efectuarea de lucrări fără autorizaţia organelor de administrare rutieră (fără a se lua în considerare plata pentru eliberarea autorizaţiei)

 
1 obiectiv
 
1800

Anexa nr.6

Taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara
perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare
şi taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara
perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de
prestare a serviciilor rutiere
 
Nr.
crt.
 
Obiectul impunerii
 
 
Unitatea
de măsură
 
 
Taxa,
lei
 
1.

Examinarea şi perfectarea documentelor, coordonarea deciziilor de proiecte şi eliberarea de prescripţii tehnice

1 proiect
90
2.

Invitarea specialistului la obiect

1 proiect
108
3.

Obiective de publicitate exterioară amplasate în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor

1 m2 de suprafaţă publicitară

500
4.

Obiective de prestare a serviciilor rutiere în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor:

a) staţii de alimentare cu combustibil
 
 
 
1 contor de evidenţă a combustibilului livrat
 
 
 
900
 
b) staţii de deservire tehnică
 
1 post de prestare a serviciilor*
900
 
c) puncte de vulcanizare
1 punct
360
 

d) unităţi de comerţ cu amănuntul, întreprinderi de alimentaţie publică, structuri de primire turistică cu funcţii de cazare şi de servire a mesei

pînă la 100 m2

100 m2 şi mai mult

1800
3600
 

e) tarabe (puncte comerciale) amplasate în afara localităţilor

1 tarabă (punct)
180

    * Numărul de posturi se determină pornind de la numărul de autovehicule ce pot fi deservite simultan.

 

    [Anexa modificată prin LP108 - XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609]

    [Anexa modificată prin LP177-XVI din 20.06.07, MO117-126/10.08.07 art.534]