HANRE227/2006
ID intern unic:  319171
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ
HOTĂRÎRE Nr. 227
din  29.12.2006
pentru  aprobarea Regulamentului privind funcţionarea în paralel cu
sistemul electroenergetic a  centralelor electrice destinate uzului intern
Publicat : 29.12.2006 în Monitorul Oficial Nr. 199-202     art Nr : 702     Data intrarii in vigoare : 29.12.2006
    Acţionînd în baza art. 5 şi 6 din Legea nr. 137-XIV din 17.09.98 cu privire la energia electrică (MO nr.111-113 din 17.12.98), şi avînd scopul reglementarii relaţiilor dintre unităţile de distribuţie sau transportatoare şi consumatorii-proprietari sau deţinători de centrale electrice destinate uzului intern, Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind funcţionarea în paralel cu sistemul electroenergetic a  centralelor electrice destinate uzului intern /se anexează/.
    2. Regulamentul menţionat în p.1 al prezentei Hotărîri intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL AGENŢIEIE NAŢIONALE
    PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ                Nicolae TRIBOI

    DIRECTORUL                                                                         Anatol Burlacov

    Nr. 227. Chişinău, 29 noiembrie 2006.

    Aprobat                                                                    Înregistrat:
    prin Hotărîrea Consiliului de                   Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova
    administraţie al  ANRE
    nr. 227 din 29 noiembrie 2006                nr. 467 din  25 decembrie 2006
    Director                                                 Ministrul justiţiei
    Anatol Burlacov                                     Vitalie Pîrlog
Regulament
privind funcţionarea în paralel cu sistemul electroenergetic
 a centralelor electrice destinate uzului intern
    Regulamentul  privind funcţionarea, în paralel cu sistemul electroenergetic, a centralelor electrice destinate uzului intern,  numit în continuare Regulament, este elaborat în temeiul  Legii nr. 137-XIV din 17.09.98 cu privire la energia electrică (MO nr.111-113 din 17.12.98) şi  potrivit Regulilor de exploatare a instalaţiilor electrice ale consumatorilor (Moscova. Energoatomizdat, anul 1992, aplicat în Republica Moldova în baza ordinului nr.1 din 23.02.1993 a Departamentului Energetic, Resurselor Energetice şi Combustibil), altor acte normativ-tehnice din domeniu.
I. Scopul
    1. Regulamentul  are ca scop reglementarea relaţiilor dintre proprietarii/deţinătorii de centrale electrice destinate uzului intern (în continuare centralele electrice) şi unitatea transportatoare sau unitatea de distribuţie în cazul funcţionării centralei electrice, în paralel cu sistemul electroenergetic.
II. Domeniul de aplicare
    2. Regulamentul se aplică centralelor electrice care vor funcţiona, după necesitate, în paralel cu sistemul electroenergetic al Republicii Moldova.
III. Definiţii
    În sensul prezentului Regulament se vor utiliza următoarele definiţii:
    Agenţie - Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică.
    Centrală electrică - instalaţie sau ansamblu de instalaţii tehnice care produc energie electrică, utilizînd diverse feluri de combustibil (cărbune, gaze, produse petroliere etc.) sau alte resurse energetice.
    Centrală electrică destinată uzului intern - centrală electrică din a cărei producţie anuală medie de energie mai mult de 40% sînt folosite pentru consumul intern al proprietarului.
    Norme - legi, standarde, documente normativ-tehnice şi normativ-economice, regulamente în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova, care stabilesc procedura de admitere în exploatare şi deservire tehnică, parametrii tehnici de funcţionare şi  de   protecţie a instalaţiilor electrice, a liniilor electrice din sistemul electroenergetic.
    Putere contractată - cea mai mare putere medie cu durata de înregistrare de 15 min. consecutiv, convenită prin contract, pe care consumatorul are dreptul să o absoarbe în perioada de consum pentru fiecare loc de consum.
    Regim autonom de funcţionare a centralei electrice - funcţionarea centralei electrice, separat de sistemul electroenergetic.
    Regim de funcţionare a centralei electrice în paralel cu sistemul electroenergetic - funcţionarea în paralel cu sistemul electroenergetic a centralei electrice, interconectată cu sistemul electroenergetic.
IV. Dispoziţii generale
    3. La utilizarea centralei electrice, care funcţionează sau  va funcţiona în paralel cu sistemul electroenergetic, se va modifică (după caz) contractul de furnizare a energiei electrice încheiat între consumator - proprietar/deţinător al centralei electrice şi unitatea de distribuţie (furnizor), luîndu-se în considerare noile circumstanţe apărute în relaţiile dintre părţi.
    4. Punerea  în funcţiune a centralelor electrice se efectuează conform Regulilor de exploatare tehnică a centralelor şi reţelelor electrice sau, după caz, Regulilor de exploatare a instalaţiilor electrice ale consumatorilor. Pe parcursul funcţionării centralei electrice, în paralel cu sistemul electroenergetic, consumatorul proprietar/deţinător al  acesteia, este obligat să respecte toate exigenţele tehnice, prescrise de Norme.
    5. Nu se admite funcţionarea în paralel cu sistemul electroenergetic a centralei electrice  admisă, în modul stabilit, pentru funcţionare în regim autonom.
    6. După intrarea în vigoare a prezentului Regulament proprietarii/deţinătorii ai căror centrale electrice funcţionează în paralel cu sistemul electroenergetic, sînt obligaţi, în termen de o lună de la  data intrării în vigoare a Regulamentului, să comunice, unităţii de distribuţie, sau, după caz, unităţii  transportatoare şi Inspectoratului Energetic de Stat despre data şi modalitatea punerii  în funcţiune a acestor staţii.
    7. În caz de nerespectare a prevederilor p.6 din prezentul Regulament centralele electrice în modul stabilit de Norme vor fi deconectate  de la reţeaua electrică.
    8. Proprietarii/deţinătorii ai căror centrale electrice funcţionează în paralel cu sistemul electroenergetic, în cazul comercializării energiei electrice produse, sînt obligaţi să se conformeze prevederilor Regulilor pieţei de energie electrică în vigoare.
    9. Proprietarul/deţinătorul centralei electrice care intenţionează să racordeze centrala electrică, pentru funcţionare în paralel cu sistemul electroenergetic, este obligat să respecte prevederile p.3.3.8 din Regulile pentru exploatarea instalaţiilor electrice ale consumatorilor (Moscova. Energoatomizdat, anul 1992).
V. Prevederi tehnice
    10. Evidenţa energiei electrice consumate din reţeaua unităţii de distribuţie şi a energiei electrice produse de centrala electrică se va efectua în conformitate cu  prevederile Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale.
    11. Exploatarea şi deservirea  tehnică a centralei electrice se efectuează potrivit Normelor în vigoare, inclusiv, conform  instrucţiunii de exploatare a centralei electrice elaborată de producătorul centralei electrice.
VI. Racordarea la reţeaua electrică
    12. Racordarea centralei electrice pentru funcţionare în paralel cu sistemul electroenergetic se va efectua în modul stabilit de Regulile pentru exploatarea instalaţiilor electrice ale consumatorilor sau, după caz, Regulilor de exploatare tehnică a centralelor şi reţelelor electrice.
    13. Racordarea centralei electrice pentru funcţionare în paralel cu sistemul electroenergetic se va efectua, numai în prezenţa reprezentanţilor împuterniciţi ai proprietarului/deţinătorului centralei electrice, organizaţiei de montare  şi a unităţii de distribuţie/transportatoare, în termen de pînă la 5 zile lucrătoare, din momentul semnării de către proprietarul/deţinătorul centralei electrice a contractului de furnizare a energiei electrice, întocmit de furnizor.
    14. Pentru funcţionare în paralel cu sistemul electroenergetic se admit doar centralele electrice ce  corespund proiectului şi Normelor în vigoare.
VII. Prevederi economico-financiare
    15. Toate cheltuielile legate de racordarea centralei electrice la reţeaua electrică, le suportă deţinătorul/proprietarul acesteia.
    16. În cazul funcţionării centralei electrice în paralel cu sistemul electroenergetic, serviciul de distribuţie şi furnizare a energiei electrice prestat, după caz, de unitatea de distribuţie va fi achitat de către consumator în baza unui tarif binom aprobat de Agenţie. Acesta întruneşte tariful pentru puterea contractată de către proprietarul/deţinătorul centralei electrice şi tariful pentru energia electrică consumată din reţeaua de distribuţie.
    17. Puterea contractată se va stipula în contractul de furnizare a energiei electrice încheiat de părţi. Volumul energiei electrice consumate din reţeaua unităţii de distribuţie de către proprietarul/deţinătorul centralei electrice va fi determinat în baza indicaţiilor echipamentelor de măsurare.
    18. În cazul funcţionării centralei electrice în paralel cu sistemul electroenergetic serviciile de transport şi dispecerat prestate, după caz, de unitatea transportatoare vor fi achitate în baza tarifelor aprobate de Agenţie.
    19. Tariful la energia electrică produsă de centrala electrică nu se reglementează de Agenţie.
    20.  Furnizorul  va procura energia electrică produsă de centralele electrice numai în cazul în care el este obligat prin legislaţie, sau în cazul în care furnizorul are nevoie de energie şi procurarea acestei energii duce la reducerea cheltuielilor furnizorului aferente serviciului de furnizare a energiei electrice către consumatori. Calitatea energiei electrice livrate de la  centrala electrică trebuie să corespundă standardelor în vigoare.
    21. Pierderile de energie electrică aferente energiei reactive vor fi calculate conform Instrucţiunii privind calcularea consumului  tehnologic de energie electrică în reţelele de  distribuţie, în dependenţă de valoarea factorului de putere în instalaţiile de utilizare ale consumatorilor,  aprobată de Agenţie.
    22. În cazul în care unitatea de distribuţie sau transportatoare va depista că o centrală electrică funcţionează neautorizat în paralel cu sistemul electroenergetic, unitatea de distribuţie/transportatoare deconectează instalaţia  de utilizare a consumatorului de la reţeaua electrică. Reconectarea se va efectua după ce consumatorul se va conforma prevederilor normelor stabilite.
VIII. Contractarea energiei electrice
    23.  Orice consumator, care intenţionează să utilizeze în paralel cu sistemul electroenergetic  centrala electrică este obligat să modifice/completeze, după caz, contractul de furnizare a energiei electrice, cu întocmirea şi semnarea anexelor suplimentare respective la contract.
    24. Modificarea/completarea contractului de furnizare a energiei electrice deja încheiat se va efectua prin perfectarea unor anexe suplimentare la contract  cu stipularea obligatorie a următoarelor exigenţe:
    a) modalitatea facturării şi achitării de către consumator a puterii electrice contractate şi a energiei electrice consumate din reţeaua electrică, şi de către furnizor - a energiei electrice livrate de centrala electrică în reţeaua electrică, perioada de calcul.
    b) regimul de funcţionare a centralei electrice în paralel cu sistemul electroenergetic pe întreg an.
    25. La contractul de furnizare a energiei electrice încheiat de părţi, în mod obligatoriu  se anexează şi următoarele:
    a) schema de conexiune a centralei electrice cu reţeaua electrică;
    b) procesul-verbal de corelare a mărimilor de reglaj ale instalaţiilor de protecţie şi de automatizare ale centralei electrice cu cele din instalaţiile unităţii de distribuţie sau transportatoare;
    c) procesul-verbal privind încercările de funcţionare a centralei electrice în paralel cu sistemul electroenergetic;
    d) schema monofilară modificată de alimentare a instalaţiilor de utilizare ale consumatorului (din actul de delimitare a instalaţiilor electrice);
    e) schema electrică a protecţiilor şi a  evidenţei energiei electrice;
    f) lista persoanelor responsabile şi telefoanele de contact ale ambelor părţi;
    g) instrucţiunea privind acţiunile personalului responsabil în caz de avarie.
    26.  Termenul pentru reîncheierea/încheierea contractului de furnizare a energiei electrice este de cel mult 15 zile lucrătoare de la data adresării în acest sens a consumatorului către furnizor.  
IX. Dispoziţii finale
    27.  Regulamentul poate fi modificat în conformitate cu procedura stabilită de legislaţie.
    28. Circumstanţele ce nu sînt reflectate în prezentul Regulament se reglementează prin exigenţele Normelor în vigoare.