LPC386/2006
ID intern unic:  319306
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 386
din  08.12.2006
privind completarea articolului 11 din
Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995
Publicat : 29.12.2006 în Monitorul Oficial Nr. 199-202     art Nr : 956
MODIFICAT

   Parlamentul adoptă prezenta lege organică.  
   Art. I. - Articolul 11 din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 34, art. 373), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) Absolvenţii studiilor postuniversitare de rezidenţiat şi ai învăţămîntului mediu medical şi farmaceutic care, imediat după absolvire, se angajează, conform repartizării, în localităţi rurale, în primii 3 ani de activitate beneficiază din contul bugetului de stat, prin intermediul instituţiei medico-sanitare publice respective, de dreptul la:
    a)  compensaţie a cheltuielilor pentru închirierea locuinţei sau la locuinţă gratuită acordată de autoritatea administraţiei publice locale;
    b)  o indemnizaţie unică în mărime de 30 mii de lei pentru medici şi farmacişti şi 24 mii de lei pentru personalul medical şi farmaceutic mediu, care se achită cîte 7,5 mii lei, respectiv cîte 6 mii lei după expirarea primei luni şi, ulterior, la finele fiecărui an de activitate;
    c)  compensare lunară a costului a 30 kW/oră de energie electrică şi compensare anuală a costului unui metru cub de lemne şi al unei tone de cărbuni, inclusiv în cazul încălzirii cu gaze."
    alineatul unic devine alineatul (1).                            
    Art. II. - Pentru a beneficia de facilităţile prevăzute în prezenta lege, tinerii specialişti vor încheia cu administraţia instituţiei medico-sanitare în care au fost repartizaţi un contract individual de muncă, al cărui model se aprobă de Ministerul Sănătăţii. Tinerii specialişti sînt obligaţi să activeze 3 ani în instituţiile medico-sanitare în care au fost repartizaţi. În cazul concedierii tînărului specialist, la cerere sau pentru fapte culpabile, pînă la expirarea acestui termen, el va restitui sumele achitate lui pînă la data concedierii, cu excepţia sumei pentru închirierea locuinţei.
    Art. III. - Absolvenţii studiilor postuniversitare şi medii medicale şi farmaceutice angajaţi conform repartizării Ministerului Sănătăţii în oraşe şi sate (comune), inclusiv din componenţa municipiilor Chişinău şi Bălţi, cu  excepţia celorlalte teritorii  ale acestor municipii, vor beneficia de facilităţile prevăzute în prezenta lege cu începere de la 1 ianuarie 2007.
    [Art.III modificat prin LP197-XVI din 26.07.07, MO127-130/17.08.07 art.566]
    Art. IV. - Guvernul, în termen de 3 luni:
    va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
    va adopta actele normative necesare realizării prezentei legi. 
        
    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                Marian LUPU

    Nr. 386-XVI. Chişinău, 8 decembrie 2006
.