OMJ478/2006
ID intern unic:  319608
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL JUSTIŢIEI
ORDIN Nr. 478
din  15.12.2006
privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de asigurare a
asistenţei medicale persoanelor deţinute în penitenciare
Publicat : 29.12.2006 în Monitorul Oficial Nr. 199-202     art Nr : 695
    În vederea executării prevederilor art.249-251 ale Codului de executare al Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr. 443-XV din 24 decembrie 2004, în scopul asigurării asistenţei medicale persoanelor deţinute, în temeiul pct. 13 al Regulamentului Ministerului Justiţiei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 129 din 15 februarie 2000,
ORDON:
    Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de asigurare a asistenţei medicale persoanelor deţinute în penitenciare, conform anexei.

    MINISTRUL JUSTIŢIEI                                          Vitalie PÎRLOG

    Nr. 478. Chişinău, 15 decembrie 2006.
Anexă
la ordinul ministrului justiţiei
nr. 478 din 15. 12. 2006
    ÎNREGISTRAT                                                         COORDONAT
    Ministerul Justiţiei nr. 466                                         Ministrul sănătăţii şi protecţiei
    la 14 decembrie 2006                                              sociale al Republicii Moldova
    Ministru_____________Vitalie PÎRLOG                 _____________Ion ABABII
                                                                                    17 noiembrie 2006

REGULAMENTUL
cu privire la modul de asigurare a asistenţei medicale
persoanelor deţinute în penitenciare
Capitolul I
Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament reglementează modul de acordare a asistenţei medicale persoanelor deţinute în instituţiile penitenciare şi efectuarea măsurilor curativ-profilactice.  
    2. Acordarea asistenţei medicale persoanelor deţinute în penitenciare se efectuează conform prevederilor legislaţiei execuţional - penale, actelor normative ale Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, a Ministerului Justiţiei,  precum şi a prezentului Regulament.
    3. Asistenţa medicală persoanelor deţinute în penitenciare  se acordă ori de cîte ori este necesar sau la cerere, de către un personal calificat, în mod gratuit, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Persoanele deţinute în penitenciare beneficiază în mod gratuit de tratament medical şi de medicamente în volumul similar celui prevăzut de Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
    4. Orice penitenciar trebuie să asigure asistenţa medicală cel puţin de către un medic generalist, un medic stomatolog, un medic ginecolog (în penitenciarele unde se deţin femei) şi  un medic psihiatru.
    În penitenciare cu capacitatea de cel puţin 100 de locuri trebuie să funcţioneze, în regim permanent, un centru curativ staţionar pentru acordarea asistenţei medicale fiecărui condamnat.
    5. Deţinuţii beneficiază de asistenţă terapeutică, chirurgicală, psihiatrică şi stomatologică. Pe cont propriu, condamnatul, cu acordul administraţiei penitenciare, iar prevenitul - cu acordul administraţiei penitenciare şi al organului de urmărire penală, al judecătorului de instrucţie sau al instanţei de judecată, pot beneficia şi de serviciile unui medic privat, cu excepţia medicului expert psihiatru şi medicului expert legist. Refuzul administraţiei penitenciare de a acorda accesul unui medic privat urmează să fie motivat. Refuzul de a acorda accesul unui medic privat desemnat de deţinut nu exclude posibilitatea desemnării altui medic privat.
    6. Primirea pacienţilor şi acordarea asistenţei medicale se va efectua în unitatea medicală a instituţiei penitenciare după înscrierea prealabilă a acestora şi conform unui grafic aprobat de şeful penitenciarului (cu excepţia cazurilor de urgenţă).
    7. Deţinutul este obligat să suporte cheltuielile legate de tratamentul automutilării intenţionate, cu excepţia cazurilor prevăzute de alin. (4) art. 248 al Codului de executare.
    8. În temeiul hotărîrii comisiei medicale specializate a penitenciarului, create prin dispoziţia şefului instituţiei şi coordonată cu Direcţia medicală a Departamentului Instituţiilor Penitenciare, deţinuţii bolnavi de tuberculoză, boli venerice, alcoolism, narcomanie sau toxicomanie sînt supuşi tratamentului obligatoriu.
    9. Îndreptarea bolnavilor pentru tratament staţionar în spitalele penitenciare se efectuează în baza recomandărilor medicilor unităţii medicale din penitenciare, transferul efectuîndu-se conform procedurii generale de transfer a deţinuţilor, prevăzute de actele normative în vigoare.
    10. În caz de necesitate urgentă de acordare a ajutorului medical specializat, spitalizarea bolnavilor poate fi efectuată în instituţiile medico-sanitare publice ale Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, cu asigurarea pazei şi escortei necesare.
    11. În cazul internării planificate deţinuţii bolnavi se transferă în Instituţiile Medico-Sanitare Publice a MS şi PS în baza dispoziţiei directorului general DIP cu asigurarea pazei şi escortei necesare.
    12. În caz de urgenţă majoră, internarea deţinuţilor bolnavi în Instituţiile Medico-Sanitare Publice a MS şi PS, la indicaţia medicului, poate fi dispusă de şeful penitenciarului sau ofiţerul de serviciu. În toate cazurile internării pe o perioadă mai îndelungată, transferul urmează a fi aprobat ulterior prin dispoziţia Directorului general DIP.
    13. Acordarea asistenţei medicale şi consultative deţinuţilor de către Instituţiile Medico-Sanitare Publice, subordonate Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale va fi efectuată în baza contractelor încheiate.
Capitolul II
Organizarea acordării asistenţei medicale
persoanelor deţinute  în penitenciare
    14. Examenul medical a persoanelor deţinute în penitenciare se efectuează în mod obligatoriu la primirea în penitenciar, iar în timpul executării pedepsei, la solicitare sau în mod planic, însă nu mai rar de o dată la 6 luni. Examenul medical se efectuează în condiţii de confidenţialitate.
    15. La primire în penitenciar a persoanelor nou sosite (inclusiv,  cei care sînt în tranzit) se efectuează examenul medical preventiv cu scopul depistării persoanelor care prezintă pericol epidemiologic pentru cei din jur, a bolnavilor care necesită asistenţa medicală de urgenţă, constatării existenţei leziunilor corporale sau altor urme de violenţă sau tortură, a existenţei stării de ebrietate etc.
    16. În cazul constatării faptului că deţinutul are leziuni corporale sau urme de tortură, este necesar ca acesta să fie examinat de către medic, cu acordarea ajutorului medical necesar. Despre constatările existenţei leziunilor corporale sau urmelor de tortură la deţinuţii sosiţi în penitenciar administraţia instituţiei este obligată să înştiinţeze în scris, în cel mai scurt termen, Departamentul Instituţiilor Penitenciare şi organul teritorial al Procuraturii în circumscripţia căruia este dislocat penitenciarul.
    17. În cazul sosirii în penitenciar a deţinutului în stare de ebrietate, acesta urmează a fi examinat de către lucrătorul medical. În urma examinării, efectuate în conformitate cu actele normative a Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, se întocmeşte un proces-verbal, cu indicarea stării clinice a deţinutului şi rezultatul probelor efectuate. În caz de necesitate, deţinutului respectiv i se acordă ajutor medical cu izolarea acestuia.
    18. La sosire în penitenciar deţinuţii sînt supuşi obligatoriu unei tratări sanitare, în modul stabilit de normele sanitar-epidemiologice. Tratarea sanitară (tunsoarea, deparazitarea, baia) se efectuează de către efectivul serviciului regim şi supraveghere. Responsabili de executarea măsurii respective sînt ofiţerul de serviciu, şeful de bloc şi medicul de serviciu.
    19. După procedurile de primire, deţinuţii sînt plasaţi în carantină pe o perioadă de pînă la 15 zile, în decursul căreia aceştia sînt supuşi examenului medical general în vederea determinării stării sănătăţii şi capacităţii de muncă, prescrierii, la necesitate, a tratamentului individual, precum şi efectuarea obligatorie a examenului microradiofotografic.
    20. Examinarea medicală profilactică a deţinuţilor se efectuează de către medicii unităţii medicale, cu implicarea medicilor specialişti din spitalul penitenciar. În timpul controlului medical obligatoriu participă terapeutul, psihiatrul, stomatologul. Rezultatele examenului medical profilactic se înregistrează în cartela medicală de ambulator a deţinutului. În timpul controlului medical obligatoriu al femeilor a include şi medicul ginecolog.
    21. Înaintea încarcerării deţinutului în izolatorul disciplinar se efectuează examinarea medicală cu prezentarea avizului medical, cu excepţia cazurilor cînd încarcerarea deţinutului are loc din motive de securitate personală sau pentru menţinerea ordinii şi securităţii în penitenciar.
    22. La plecarea din penitenciar (transfer, eliberare etc.) deţinuţii sînt supuşi examinării medicale finale.
    23. Bolnavii contagioşi, bolnavii de sifilis în forma activă, bolnavii de gonoree acută nu pot fi transferaţi dintr-un penitenciar în altul, cu excepţia transferului în instituţia curativă. Transferul bolnavilor cu sifilis se efectuează numai în pauzele între curele de tratament cu permisul medicului curant.
    24. După examinarea persoanelor ce se pregătesc de transfer, în fiecare cartelă de ambulator se înregistrează datele obiective despre starea sănătăţii. Lucrătorul medical care efectuează examinarea semnează concluzia şi certificatul din dosarul personal al deţinutului.
    25. Asistenţa medicală de ambulator se acordă deţinuţilor în unităţile medicale ale serviciilor medicale din penitenciare, în orele stabilite de şeful penitenciarului, pentru fiecare sector (cîteva sectoare), schimb, conform registrelor de înscriere prealabilă pentru examinare medicală, completate de către şefii de sectoare.
    26. Staţionarul serviciului medical este prevăzut pentru:
    a) examinarea şi tratarea  bolnavilor care necesită tratament staţionar, regim de pat pe termen pînă la 14-15 zile;
    b) tratamentul de susţinere a bolnavilor la necesitate, care au fost externaţi din spitalul  penitenciar;
    c) izolarea temporară a bolnavilor cu maladii contagioase sau suspecţi de maladii contagioase pînă la internarea în spitalul penitenciar;
    d) tratamentul staţionar al bolnavilor netransportabili pînă la ameliorarea stării de sănătate cu transferarea ulterioară în spitalul penitenciar;
    e) internarea persoanelor supuse tratamentului staţionar conform planului de dispensarizare.
    27. Înainte de plecare din penitenciar toţi deţinuţii sînt supuşi examenului medical obligatoriu.  În penitenciarele cu statut de izolator de urmărire penală deţinuţii înainte de a fi transferaţi în alte penitenciare pentru executarea pedepsei se examinează la prezenţa maladiilor infecţioase (inclusiv tuberculoza) şi dermatovenerologice.
Capitolul III
Dispoziţii finale
    28. Modul de supraveghere sanitar-igienic şi antiepidemic în penitenciare este reglementat de către Departamentul Instituţiilor Penitenciare şi coordonat cu Medicul Şef Sanitar de Stat.
    29. Particularităţile asigurării asistenţei medicale în instituţiile penitenciare sînt reglementate de către Departamentul Instituţiilor Penitenciare.