HGM99/2007
ID intern unic:  320305
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 99
din  30.01.2007
cu privire la taxele de cazare în căminele instituţiilor de stat
 de învăţămînt profesional tehnic secundar, profesional tehnic
 postsecundar, superior şi din domeniul ştiinţei şi inovării
Publicat : 02.02.2007 în Monitorul Oficial Nr. 14-17     art Nr : 105
    MODIFICAT
   
HG230 din 14.04.17, MO128-132/21.04.17 art.310
    HG389 din 16.06.15, MO150-159/19.06.15 art.432


    NOTĂ:
    în titlu şi în textul hotărîrii, cuvintele „învăţămînt secundar profesional” şi cuvintele „mediu de specialitate” se substituie cu cuvintele „invăţămînt profesional tehnic secundar” şi, respectiv, cuvintele „profesional tehnic postsecundar” prin HG389 din 16.06.15, MO150-159/19.06.15 art.432
    În scopul acoperirii parţiale a cheltuielilor pentru întreţinerea căminelor instituţiilor de stat de învăţămînt profesional tehnic secundar, profesional tehnic postsecundar, superior şi din domeniul ştiinţei şi inovării, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se stabileşte, începînd cu 1 ianuarie 2016, taxa lunară de cazare în cămine a elevilor, studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, postdoctoranzilor, rezidenţilor şi medicilor înscrişi pentru secundariat clinic, pornind de la costul cheltuielilor aferente cazării efectiv suportate de către fiecare instituţie de învăţămînt sau din domeniul ştiinţei şi inovării, după cum urmează:
    pentru elevii din instituţiile de stat de învăţămînt profesional tehnic secundar - 15 la sută din costul calculat conform anexei nr.1 la prezenta Hotărîre;
    pentru elevii care îşi fac studiile cu finanţare de la bugetul de stat şi în bază de contract în instituţiile de stat de învăţămînt profesional tehnic postsecundar - 40 la sută din costul calculat conform anexei nr.1 la prezenta Hotărîre;
    pentru studenţii care îşi fac studiile cu finanţare de la bugetul de stat şi în bază de contract în instituţiile de stat de învăţămînt superior - 40 la sută din costul calculat conform anexei nr.1 la prezenta Hotărîre;
    pentru masteranzii, doctoranzii, rezidenţii şi medicii înscrişi pentru secundariat clinic imediat după absolvirea facultăţii care îşi fac studiile cu finanţare de la bugetul de stat - 50 la sută din costul calculat conform anexei nr.1 la prezenta Hotărîre;
    pentru masteranzii şi doctoranzii care îşi fac studiile în bază de contract, postdoctoranzii şi medicii înscrişi pentru secundariat clinic cu vechime în muncă de medic, angajați și alte categorii de personal din domeniul educației din instituția respectivă sau din alte instituții de învățămînt - costul integral al cheltuielilor în baza contractului de locaţiune.
   
Pentru spațiile ocupate de angajații instituției și de alte categorii de personal din domeniul educației în care sînt instalate echipamente de măsurare individuale, taxa de cazare lunară va constitui 30% din costul calculat conform anexei nr.1 la prezenta hotărîre, cu condiția achitării separate de către aceștia a consumurilor conform echipamentelor de măsurare individuală și asumării tuturor cheltuielilor de întreținere a încăperilor conform contractului de locațiune.
    [Pct.1 modificat prin HG230 din 14.04.17, MO128-132/21.04.17 art.310]
    [Pct.1 modificat prin HG389 din 16.06.15, MO150-159/19.06.15 art.432]
    2. Mărimea concretă a taxei de cazare în căminele instituţiilor de stat de învăţămînt profesional tehnic secundar, profesional tehnic postsecundar, superior şi de cercetare-dezvoltare se calculează în conformitate cu Metodologia de calcul a taxei de cazare în cămine, specificată în anexa nr.1, şi se aprobă de către conducătorii instituţiilor de învăţămînt şi de cercetare-dezvoltare, prin coordonare prealabilă cu organul ierarhic superior.
    3. Cheltuielile pentru reparațiile capitale ale căminelor vor fi acoperite din contul bugetului de stat şi din veniturile colectate ale instituţiilor de învăţămînt respective.
   
[Pct.3 modificat prin HG230 din 14.04.17, MO128-132/21.04.17 art.310]
    [Pct.3 modificat prin HG389 din 16.06.15, MO150-159/19.06.15 art.432]
    4. Elevii şi studenţii cu statut de orfan, precum şi elevii şi studenţii rămaşi fără îngrijirea părintească se scutesc de achitarea taxei de cazare în căminele instituţiilor de stat de învăţămînt profesional tehnic secundar, profesional tehnic postsecundar şi superior.
    5. Se abrogă unele hotărîri de Guvern, conform anexei nr.2.

    PRIM-MINISTRU                                                      Vasile TARLEV
    Contrasemnează:
    Ministrul educaţiei şi tineretului                                  Victor Ţvircun
    Ministrul finanţelor                                                       Mihail Pop

    Nr. 99. Chişinău, 30 ianuarie 2007.

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului
nr.99 din 30 ianuarie 2007

Metodologia de calcul a taxei de cazare în cămine
    Plata pentru chirie se stabileşte pe categorii de locatari la începutul fiecărui an financiar de către senatele universitare/ consiliile profesorale, reieşind din cheltuielile aferente cazării, efectiv calculate pentru anul financiar şi reflectate în planul de dezvoltare a căminelor.
    În calculul cheltuielilor aferente cazării se includ:
    a) cheltuieli de personal (Cp) – pentru retribuirea muncii, contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, achitate de patroni în interiorul ţării;
    b) cheltuieli de consum (Cc) – pentru energia electrică, gaze, energia termică, apă şi canalizare, salubritate, servicii de telecomunicaţie şi de poştă, procurarea materialelor de uz gospodăresc, materialelor pentru menţinerea curăţeniei şi curăţarea covoarelor, procurarea draperiilor, becurilor electrice şi lămpilor cu neon, efectuarea dezinfecţiei şi deratizării, procurarea obiectelor de mică valoare, a mobilei şi instrumentelor, inventarului moale şi echipamentului (echipament special, accesorii de pat), procurarea contoarelor, lucrări de informatică şi de calcul, reparaţia curentă a clădirilor, utilajului şi inventarului, alte cheltuieli aferente cazării;
    c) cheltuieli de dezvoltare (Cd) – uzura mijloacelor fixe, amortizarea activelor nemateriale aferente cazării, calculate la finele anului precedent.
    Calcularea taxei lunare de cazare se va efectua în baza următoarei formule:

    vîn care:
    T – taxa de cazare lunară;
    Cp – cheltuieli de personal;
    Cc – cheltuieli de consum;
    Cd – cheltuieli de dezvoltare;
    A –
numărul real de locatari, dar nu mai puțin de numărul de locuri real atestate.
   
În cazul majorărilor prețurilor pentru serviciile comunale pe parcursul anului, taxa de cazare urmează a fi recalculată.
    [Anexa nr.1 modificată prin HG230 din 14.04.17, MO128-132/21.04.17 art.310]
    [Anexa nr.1 în redacția HG389 din 16.06.15, MO150-159/19.06.15 art.432]

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 99
din 30 ianuarie 2007

LISTA
hotărîrilor de Guvern care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr.367 din 28 aprilie 1999 "Cu privire la taxele de cazare în căminele instituţiilor de învăţămînt secundar profesional, superior şi de cercetare-dezvoltare" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.45-47, art.358).
    2. Punctul 2 din anexa la Hotărîrea Guvernului nr.1267 din 21 octombrie 2003 "Cu privire la aprobarea Modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.218-220, art.1316).
    3. Punctul 3 din anexa nr.1 şi punctul 2 din anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.542 din 3 mai 2002 "Cu privire la susţinerea studenţilor şi elevilor instituţiilor de învăţămînt superior şi mediu de specialitate de stat cu profil pedagogic şi tinerilor specialişti care activează în domeniul învăţămîntului" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 63-64, art. 630).