OMAIAA170/2006
ID intern unic:  320891
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE
ORDIN Nr. 170
din  14.07.2006
cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind
problemele de sănătate ce reglementează producerea şi comercializarea
cărnii de iepure şi a cărnii de vînat de crescătorie
Publicat : 16.02.2007 în Monitorul Oficial Nr. 21-24     art Nr : 99
    Abrogat prin OMADRM132 din 25.05.18, MO181/01.06.18 art.854


    În temeiul prevederilor art. 10 din  Legea nr. 1538-XII din 23.06.93 privind activitatea veterinară şi în scopul armonizării legislaţiei veterinare a Republicii Moldova cu cea a Comunităţii Europene,
ORDON:
    1.Se aprobă Norma sanitară veterinară privind problemele de sănătate, ce reglementează producerea şi comercializarea cărnii de iepure şi a cărnii de vînat de crescătorie, elaborată în conformitate cu prevederile Directivei Consiliului Europei 91/495CEE din  27 noiembrie 1990 (se anexează).
    2. Direcţia  Medicină Veterinară, Inspectoratul Veterinar de Stat, serviciile sanitare veterinare de stat raionale şi municipale, agenţii economici (persoane fizice şi juridice) se vor conduce în activitatea lor după prevederile prezentei Norme sanitare veterinare.
    3. Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi va intra în vigoare începînd cu data publicării.
    4. Se abrogă Ordinul Ministerului nr. 220 din 29.09.2006 "Cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate ce reglementează producerea şi comercializarea cărnii de iepure şi a cărnii de vînat de crescătorie."
    5. Controlul asupra executării prezentului ordin îl exercită Direcţia Medicină Veterinară, Inspectoratul Veterinar de Stat.

    MINISTRUL AGRICULTURII
    ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE                             Anatolie GORODENCO

    Nr. 170. Chişinău, 14 iulie 2006.

Anexă
la ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei 
Alimentare nr.170 din 14.07.2006

NORMA SANITARĂ VETERINARĂ
privind condiţiile de sănătate pentru producerea şi comercializarea
cărnii de iepure şi a cărnii de vînat de crescătorie
Capitolul I
Dispoziţii generale
    1. Prezenta Normă sanitară veterinară stabileşte condiţiile de sănătate publică şi de sănătate a animalelor, reglementînd producerea şi comercializarea cărnii de iepure şi a vînatului de crescătorie.
    2. În prezenta  Normă sanitară veterinară noţiunile de bază utilizate au următoarele semnificaţii:
    a) carne de iepure - toate părţile provenite de la iepurele domestic, valabile pentru consumul uman;
    b) carne de vînat de crescătorie - toate părţile provenite de la mamiferele terestre sălbatice şi de la păsările sălbatice;
    c) vînat de crescătorie - mamiferele terestre, inclusiv renii sau păsările care nu sînt considerate domestice;
    d) ţara de origine - statul, pe teritoriul căruia se află ferma/exploataţia.
    Noţiunile definite în Norma sanitară veterinară privind condiţiile de sănătate pentru producerea şi comercializarea cărnii proaspete, precum şi cele din Norma sanitară veterinară privind condiţiile de sănătate privind producerea şi comercializarea cărnii proaspete de pasăre sînt aplicabile prezentei Norme sanitare veterinare.
Capitolul II
Condiţii necesare pentru producerea şi comercializarea
cărnii de iepure
    3. Referitor la carnea de iepure, Serviciul Veterinar de Stat  competentă trebuie să asigure următoarele:
    a) a fost obţinută în unităţi ce îndeplinesc condiţiile generale prevăzute de Norma sanitară veterinară privind condiţiile de sănătate pentru producerea şi comercializarea cărnii proaspete de pasăre şi care sunt aprobate conform prevederilor pct.29 al prezentei Norme sanitare veterinare;
    b) provine de la animale crescute în ferme sau zone fără restricţii sanitare veterinare;
    c) provine de la animale examinate ante-mortem de către un medic veterinar de stat, conform cerinţelor sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate privind producerea şi comercializarea cărnii proaspete de pasăre, inspecţie care a fost efectuată în conformitate cu prevederile capitolului I al anexei nr. 1 la prezenta Normă sanitară veterinară;
    d) a fost obţinută în condiţii de igienă similare celor din cerinţele sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate pentru producerea şi comercializarea cărnii proaspete de pasăre;
    e) nu a prezentat nici o modificare, cu excepţia leziunilor traumatice care au survenit cu puţin timp înainte de sacrificare, sau modificări localizate, depistate la inspecţia post-mortem efectuată de medicul veterinar de stat conform cap. II al anexei nr. 1 la prezenta Normă sanitară veterinară, completată atunci cînd este nevoie de teste de laborator care să stabilească că aceste modificări nu fac carnea, carcasa sau organele improprii pentru consumul uman ori periculoase pentru sănătatea publică;
    f) poartă marca de sănătate, conform capitolului III al anexei nr. 1 la prezenta Normă sanitară veterinară;
    g) a fost depozitată, conform capitolului IV al anexei nr.1 la prezenta Normă sanitară veterinară, după inspecţia post-mortem, în condiţii igienice corespunzătoare, în unităţi sau depozite aprobate;
    h) a fost transportată în condiţii igienice, conform cap. V al anexei nr. 1 la prezenta Normă sanitară veterinară;
    i) părţile din carcasă sau carnea dezosată au fost obţinute în condiţii similare celor prevăzute în  cerinţele sanitare veterinare privind problemele de sănătate ce reglementează producerea şi comerţul cu carne proaspătă de pasăre, în unităţi special autorizate în acest scop, prevăzute la pct.29 al prezentei Norme sanitare veterinare;
    4. Transportarea cărnii de iepure către un alt stat se efectuează numai cînd carnea este însoţită de certificat de sănătate publică. Certificatul se eliberează de către medicul veterinar de stat la încărcare şi trebuie să corespundă modelului prezentat în anexa nr. 2 la prezenta Normă sanitară veterinară. Acesta va fi redactat cel puţin în limbile ţării de destinaţie şi  ţării de origine.
    5. Prin derogare de la pct. 3 al prezentei Norme sanitare veterinare se pot autoriza:
    a) aprovizionarea directă cu carne de iepure proaspătă a unei persoane particulare de către un mic producător pentru consumul propriu;
    b) aprovizionarea cu carne de iepure proaspătă, în cantităţi mici, de către fermieri care cresc iepuri în număr redus, fie direct către consumatorul final prin pieţele locale cele mai apropiate de fermele lor, fie către un comerciant intermediar care va vinde consumatorului final, cu condiţia desfacerii în aceeaşi localitate sau în localitatea imediat vecină. Derogarea menţionată nu va include vînzările ambulante, vînzările en detail prin corespondenţă şi vînzările pe piaţă.
    6. Autoritatea veterinară competentă va asigura controlul de sănătate pentru operaţiunile prevăzute în pct.5 al prezentei Norme .
    7. Autoritatea veterinară centrală a Republicii Moldova poate să adopte reglementări pentru aplicarea prezentului articol şi, în special, să stabilească limitele maxime de cantităţi care pot fi furnizate în aplicarea pct.5 al prezentei Norme.
Capitolul III
Condiţii privind producerea şi comercializarea cărnii de vînat de crescătorie
    8. Referitor la comercializarea cărnii de vînat de crescătorie, autoritatea sanitară veterinară centrală a Republicii Moldova se va asigura, că această comercializare se efectuează:
    a) conform condiţiilor prevăzute de Norma sanitară veterinară privind condiţiile de sănătate animală ce reglementează comerţul Republicii Moldova cu statele membre ale Uniunii Europene şi importul de carne proaspătă de pasăre, cînd este vorba de vînat de crescătorie cu pene;
    b) conform condiţiilor prevăzute de cerinţele sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate care reglementează comerţul dintre Republica Moldova şi statele membre ale Uniunii Europene cu carne proaspătă.
    9. Carnea de vînat de crescătorie, provenită de la mamiferele terestre sălbatice cu copita despicată, care a fost supusă inspecţiei sanitare veterinare şi a fost declarată sănătoasă, trebuie să îndeplinească condiţiile cerinţelor sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate pentru producerea şi comercializarea cărnii proaspete. Modelul de certificat de sănătate este cel prezentat în anexa nr. 4 la prezenta Normă sanitară veterinară. Carnea de la porcii mistreţi sau de la alte specii receptive la Trichinella spiralis va fi examinată prin digestie artificială, conform Normei sanitare veterinare privind examenul pentru trichina pentru importul din ţări terţe de carne proaspătă ce provine de la porcine domestice. Animalele la care se referă prezentul punct vor fi tăiate în perioade diferite faţă de animalele din speciile bovine, porcine, ovine şi caprine.
    10. Exceptînd prevederile pct. 9 al prezentei Norme, Serviciul Veterinar de Stat poate autoriza tăierea vînatului la locul de origine, cînd acesta nu poate fi transportat, pentru a evita orice risc de manipulare sau pentru a asigura protejarea animalelor conform Normei sanitare veterinare privind protecţia animalelor în timpul sacrificării sau uciderii.
    11. Autorizarea tăierii vînatului la locul de origine se face:
    a) dacă animalele sînt supuse inspecţiei periodice şi nu se află sub restricţiile prevăzute la pct. 26, 27 ale prezentei Norme sanitare veterinare;
    b) dacă este înaintată o cerere în acest sens de către proprietarul animalelor;
    c) dacă autoritatea veterinară competentă este informată din timp asupra datei tăierii;
    d) dacă ferma are un spaţiu amenajat pentru inspecţia ante-mortem;
    e) dacă ferma dispune de condiţii corespunzătoare pentru sacrificare, înjunghiere şi sîngerare. Tăierea prin înjunghiere şi sîngerare va fi precedată de asomare, conform Normei sanitare veterinare privind protecţia animalelor în timpul sacrificării sau uciderii, împuşcarea fiind autorizată numai în cazuri speciale;
    f) dacă animalele tăiate şi sîngerate sînt agăţate imediat după tăiere şi sînt transportate în condiţii de igienă la un abator aprobat conform Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate pentru producerea şi comercializarea cărnii proaspete. Cînd animalul tăiat nu poate fi adus la abator într-o oră, acesta trebuie transportat într-un mijloc de transport la temperatura de 0 - 40C. Eviscerarea trebuie făcută pînă la 3 ore după asomare. Pentru tăierea renilor se pot folosi abatoare mobile de tăiere autorizate în conformitate cu prevederile Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate pentru producerea şi comercializarea cărnii proaspete;
    g) dacă transportarea animalului la abator este însoţită de certificatul de sănătate conform modelului prezentat în anexa nr. 3, eliberat de medicul veterinar de stat, care atestă efectuarea inspecţiei ante-mortem cu rezultat favorabil şi realizarea corectă a sîngerării în timpul tăierii.
    12. Tăierea vînatului mare de crescătorie, tranşarea şi depozitarea cărnii la care se face referire la pct. 9 al prezentei Norme  se pot face prin derogare de la acest punct, în unităţi autorizate pentru piaţa internă de către Serviciul Veterinar de Stat, cu condiţia ca această carne să nu facă obiectul exportului. Carnea dezosată mecanic poate fi vîndută numai dacă a fost anterior supusă tratamentului termic, conform cerinţelor sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate ce reglementează comerţul Republicii Moldova cu statele membre ale Uniunii Europene cu produse din carne, în unitatea de producere sau în altă unitate desemnată de autoritatea veterinară competentă.
    13. Ţările de destinaţie pot să ofere ţărilor furnizoare autorizaţii generale sau autorizaţii speciale pentru cazurile cînd carnea proaspătă, conform cerinţelor sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate pentru producerea şi comercializarea cărnii proaspete, poate fi admisă pe teritoriul acestora.
    14. Ţările furnizoare vor asigura certificatele de sănătate conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta Normă sanitară veterinară, în care se va menţiona care opţiune a pct.13 al prezentei Norme s-a avut în vedere.
    15. Carnea de vînat de crescătorie în pene trebuie să îndeplinească condiţiile cerinţelor sanitare veterinare privind problemele de sănătate care reglementează producerea şi comerţul cu carne proaspătă de pasăre. Carnea de vînat de crescătorie în pene destinată comerţului Republicii Moldova cu statele membre ale Uniunii Europene va fi însoţită de certificatul de sănătate prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta Normă sanitară veterninară.
    16. În cazul prepeliţelor şi porumbeilor, cînd eviscerarea utilizată nu permite inspecţia de sănătate completă a viscerelor fiecărei păsări, inspecţia poate fi efectuată pe o mostră de cel puţin 5% din numărul păsărilor din fiecare lot de 500 de păsări şi în proporţie corespunzătoare la peste 500 de păsări, cu condiţia ca loturile să fie omogene în ceea ce priveşte natura, greutatea şi originea lor.
    17. În cazul în care rezultatele nu sînt pe deplin corespunzătoare, rezultatul inspecţiei viscerelor se va aplica întregului lot.
    18. Autoritatea sanitară veterinară centrală poate autoriza abatoare sau unităţi de tăiere naţionale cu derogare de la prevederile referitoare la tăiere şi eviscerare din cap. VII al anexei nr. 1 la Norma sanitară veterinară privind problemele de sănătate ce reglementează producerea şi comerţul cu carne proaspătă de pasăre.
    19. În aceste situaţii este interzisă folosirea mărcii de sănătate din cap. XII al anexei nr. 1 la Norma sanitară veterinară privind problemele de sănătate care reglementează producerea şi comerţul cu carne proaspătă de pasăre.
    20. Prevederile pct.15  al prezentei Norme sanitare veterinare nu se aplică cărnii de vînat în pene atunci cînd, în cazuri separate, este furnizată de producător direct consumatorului final pentru consumul propriu, altfel decît prin vînzare ambulantă, vînzare prin corespondenţă sau vînzare pe piaţă.
    21. În conformitate cu procedura naţională autoritatea veterinară centrală a Republicii Moldova poate adopta norme detaliate pentru aplicarea prezentului articol şi poate stabili limite maxime privind cantităţile ce pot fi furnizate în aplicarea primului alineat al p.20 al prezentei Norme.
Capitolul IV
Prevederi comune
    22. Serviciul Veterinar de Stat trebuie să se asigure de efectuarea controalelor privind sănătatea iepurilor şi a vînatului de crescătorie la intervale periodice de timp în exploataţiile pentru vînat de crescătorie şi iepure.
    23. În acest scop autoritatea veterinară competentă trebuie să monitorizeze rezultatele inspecţiilor de sănătate efectuate în conformitate cu prezenta Normă sanitară veterinară şi să le comunice autorităţii veterinare centrale a Republicii Moldova spre evaluare în cazul în care sînt diagnosticate boli transmisibile la om sau animale ori în cazul prezenţei reziduurilor peste limitele maxime admise.
    24. În cazul diagnosticării unei boli sau al depăşirii limitelor maxime admise, rezultatele evaluării vor fi comunicate de urgenţă autorităţii veterinare competente responsabile cu supravegherea efectivului din care provin animalele.
    25. În funcţie de situaţia epizootologică, autoritatea veterinară competentă va efectua teste specifice privind vînatul de crescătorie pentru detectarea prezenţei bolilor la care se referă anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară privind anunţarea, declararea şi notificarea unor boli transmisibile ale animalelor.
    26. Autoritatea veterinară centrală a Republicii Moldova va completa planurile cuprinzînd măsurile privind reziduurile la care se face referire în Norma sanitară veterinară privind măsurile de supraveghere şi control a anumitor substanţe şi reziduuri de la animale vii şi produse de animale, pentru a supune iepurii şi vînatul de crescătorie inspecţiilor prevăzute în prezenta Normă sanitară veterinară, precum şi pentru a monitoriza vînatul sălbatic referitor la contaminanţii prezenţi în mediu.
    27. Ţinînd seama de rezultatele testelor la care se face referire la pct.25 al prezentei Norme sanitare veterinare, autoritatea veterinară centrală a Republicii Moldova va stabili limite cu privire la utilizarea cărnii de vînat din exploataţiile sau teritoriile implicate în monitorizare.
    28. Carnea de iepure sau de vînat de crescătorie în pene nu poate fi destinată pentru consumul uman, dacă:
    a) s-a depistat una dintre anomaliile enumerate la pct. 9 lit. a) al anexei nr. 1 la prezenta Normă sanitară veterinară;
    b) provine de la animale cărora li s-au administrat substanţe susceptibile sau dăunătoare sănătăţii umane pentru care s-a luat o decizie, în conformitate cu procedura naţională;
    c) fără a aduce atingere reglementărilor legislaţiei naţionale aplicate în domeniul ionizării, au fost aplicate tratamente cu radiaţii ionizante sau ultraviolete ori tratamente cu agenţi de frăgezire sau alte substanţe ce ar putea afecta proprietăţile organoleptice ale cărnii ori cu coloranţi, alţii decît cei utilizaţi pentru marca de sănătate.
    29. Autoritatea veterinară centrală a Republicii Moldova va stabili lista unităţilor autorizate pentru comerţul cu statele membre ale Uniunii Europene şi alte state cu carne de iepure şi vînat de crescătorie, fiecare unitate avînd un număr de aprobare sanitară veterinară. Autoritatea sanitară veterinară centrală a Republicii Moldova poate autoriza pentru import/export unităţile de profil de tăiere şi tranşare a iepurilor şi a vînatului de crescătorie cele autorizate conform cerinţelor sanitare veterinare privind problemele de sănătate ce reglementează producerea şi comerţul cu carne proaspătă de pasăre sau cerinţele sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate pentru producerea şi comercializarea cărnii proaspete, cu condiţia ca acele unităţi să fie echipate pentru prelucrarea cărnii de iepure şi/sau a cărnii de vînat de crescătorie şi ca operaţiunile să fie realizate astfel, încît să fie respectate normele de igienă.
    30. Autoritatea centrală veterinară a Republicii Moldova va autoriza o unitate pentru efectuarea operaţiunilor de import/export numai dacă este asigurată conformitatea cu prezenta Normă sanitară veterinară şi va suspenda autorizarea acordată, dacă nu mai sînt îndeplinite condiţiile sanitare veterinare.
    31. Dacă s-a efectuat un control în conformitate cu pct. 34 al prezentei Norme sanitare veterinare, autoritatea veterinară centrală a Republicii Moldova va ţine seama de concluziile acestuia.
    32. Inspecţia şi supravegherea unităţilor autorizate vor fi efectuate de către medicii veterinari de stat, inspectori veterinari care, fără a aduce atingere responsabilităţii ce revine tehnicienilor, în condiţiile Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate care reglementează producerea şi comerţul cu carne proaspătă de pasăre, pot fi asistaţi în sarcinile exclusiv materiale de către un personal special autorizat în acest scop. Medicii veterinari de stat, inspectori veterinari de stat trebuie întotdeauna să aibă acces liber la toate încăperile unităţilor respective pentru a se asigura că prezenta Normă sanitară veterinară este respectată.
    33. Experţii veterinari internaţionali pot, în măsura în care este necesar, să se asigure de aplicarea uniformă a prezentei Norme sanitare veterinare, să efectueze controale în Republica Moldova, în cooperare cu autoritatea sanitară veterinară centrală a Republicii Moldova. Ei pot verifica dacă unităţile autorizate respectă într-adevăr prevederile prezentei Norme sanitare veterinare.
    Dacă un asemenea control este efectuat pe teritoriul Republicii Moldova, autoritatea veterinară centrală va acorda toată asistenţa necesară experţilor pentru a-şi efectua misiunea. Direcţia Medicină Veterinară a Republicii Moldova va stabili prevederi generale pentru aplicarea prezentului articol, în conformitate cu procedura naţională.
    34. Regulile stabilite de cerinţele sanitare veterinare privind controalele veterinare referitoare la comerţul Republicii Moldova cu statele membre ale Uniunii Europene, cu produse animaliere şi de origine animală, se vor aplica în special măsurilor ce urmează a fi luate în urma controalelor efectuate de către autoritatea veterinară competentă şi măsurilor de siguranţă ce urmează a fi aplicate în legătură cu problemele de sănătate ce afectează producţia şi distribuirea cărnii de iepure şi de vînat pe teritoriul Republicii Moldova .
    35. Referitor la importul de carne de iepure şi de vînat din alte ţări, autoritatea veterinară centrală a Republicii Moldova va aplica prevederile prezentei Norme sanitare veterinare.
    36. Autoritatea sanitară veterinară centrală a Republicii Moldova trebuie să se asigure că:
    a) la importul din alte ţări se vor aplica regulile stabilite de cerinţele sanitare veterinare privind controalele veterinare referitoare la comerţul Republicii Moldova cu statele membre ale Uniunii Europene cu produse animaliere şi de origine animală;
    b) carnea proaspătă de iepure şi de vînat de crescătorie nu poartă marca de sănătate publică la care se referă capitolul XII al anexei nr. 1 la cerinţele sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate pentru producerea şi comercializarea cărnii proaspete de pasăre, chiar dacă aceasta este tranşată şi dezosată;
    c) carnea de la speciile receptive la trichineloză va fi supusă examenului prin digestie artificială, în conformitate cu Norma sanitară veterinară privind examinarea la Trichinella spiralis, referitoare la importul din ţările terţe al cărnii proaspete de porc domestic.
Capitolul V
Dispoziţii finale
    37. Prevederile prezentei Norme sanitare veterinare nu trebuie să aducă atingere legislaţiei în vigoare referitoare la protejarea faunei sălbatice.
    38. Autoritatea veterinară centrală a Republicii Moldova va elabora regulamente, instrucţiuni suplimentare necesare aplicării uniforme prezentei norme sanitare veterinare.
    39. Autoritatea sanitară veterinară centrală a Republicii Moldova poate propune completarea, modificarea sau abrogarea totală ori parţială a prevederilor prezentei Norme sanitare veterinare, pentru a da posibilitate implementării progresului ştiinţific şi tehnologic.

Anexa nr. 1
la Norma sanitară veterinară privind
condiţiile de sănătate pentru
producerea şi comercializarea cărnii de
iepure şi a cărnii de vînat de crescătorie
Capitolul I
Inspecţia ante-mortem a iepurilor
    1. Înainte de încărcare, animalele vor fi supuse, în mod obligatoriu, unei inspecţii ante-mortem, efectuată la fermă/exploataţie.
    Dacă inspecţia ante-mortem a fost efectuată la ferma de origine cu 24 de ore înainte, iar iepurii au fost găsiţi sănătoşi, inspecţia ante-mortem la abator se limitează la depistarea rănilor provocate în timpul transportului şi identitatea acestora.
    Dacă inspecţia ante-mortem nu se efectuează la ferma de origine, iepurii destinaţi tăierii vor fi supuşi unei inspecţii ante-mortem în 24 de ore de la sosirea la abator şi se va repeta imediat înainte de tăiere dacă au trecut mai mult de 24 de ore de la prima inspecţie ante-mortem.
    Conducătorul abatorului sau reprezentantul său va facilita operaţiunile pentru realizarea inspecţiei ante-mortem, precum şi orice manipulare care este considerată necesară.
    Fiecare animal sau lot de animale trimise pentru tăiere va fi identificat pentru a permite autorităţii veterinare competente să-i stabilească originea.
    Atunci cînd inspecţia ante-mortem nu este efectuată de acelaşi medic veterinar la fermă şi la abator, este necesar ca iepurii să fie însoţiţi de un certificat de sănătate în care să fie înscrise detaliile prezentate în anexa nr. 3 la prezenta Normă sanitară veterinară.
    2. Inspecţia ante-mortem se efectuează de medicul veterinar de stat printr-o procedură corespunzătoare şi în concordanţă cu prevederile legale în vigoare.
    3. Inspecţia ante-mortem trebuie să stabilească următoarele:
    a) dacă animalele suferă de o boală care poate fi transmisă la oameni sau animale, dacă prezintă simptome de boală ori dacă starea generală este de natură să conducă la suspiciunea unei boli;
    b) dacă animalele prezintă simptomele unei boli sau tulburări ce afectează starea generală şi care poate face carnea improprie pentru consum uman.
    4. Animalele nu vor fi tăiate pentru consum uman atunci cînd se stabileşte că ele prezintă simptomele afecţiunilor la care face referire pct. 3 al prezentei anexe.  
    5. Animalele la care face referire pct. 4 al prezentei anexe vor fi ucise separat după tăierea celorlalţi iepuri şi după ce carnea a fost depozitată.
Capitolul II
Inspecţia post-mortem a iepurilor
    6. Iepurii tăiaţi se supun inspecţiei post-mortem imediat după sacrificare.
    7. Inspecţia post-mortem se efectuează conform prevederilor legale.
    8. Inspecţia post-mortem va include:
    a) inspecţia vizuală a animalului după tăiere;
    b) palparea şi, după necesitate, incizia plămînilor, ficatului, splinei, rinichilor şi părţilor carcasei care prezintă modificări;
    c) investigarea anomaliilor de consistenţă, culoare, miros şi gust, după necesitate;
    d) examenul de laborator, după necesitate.
    9. Iepurii vor fi declaraţi necorespunzători consumului uman cînd la inspecţia post-mortem se constată următoarele:
    1. boli transmisibile la oameni sau animale;
    2. tumori maligne sau multiple, abcese multiple;
    3. infestare parazitară extinsă în ţesuturile subcutanate sau musculare;
    4. prezenţa reziduurilor de substanţe interzise sau reziduuri peste nivelurile permise de legislaţia în vigoare, inclusiv substanţe cu efect farmacologic;
    5. intoxicaţie;
    6. răni întinse sau infiltraţii extinse cu sînge sau ser;
    7. modificări de culoare, gust sau miros.
    8. Părţile din animalele tăiate, care prezintă leziuni localizate sau contaminări care nu afectează sănătatea restului de carne, vor fi declarate improprii pentru consumul uman.
    9. Rezultatele inspecţiei ante-mortem şi post-mortem se înregistrează de către medicul veterinar de stat. Cînd se depistează prezenţa bolilor prevăzute la pct. 3 al cap. I al prezentei anexe sau existenţa reziduurilor, acestea vor fi comunicate autorităţii veterinare competente, care este responsabilă pentru supravegherea efectivului din care provin animalele, precum şi persoanei responsabile pentru respectivul efectiv.
Capitolul III
Marca de sănătate publică
    10. Marca de sănătate publică se aplică sub responsabilitatea medicului veterinar de stat, care are obligaţia să păstreze instrumentele pentru aplicarea mărcii de sănătate pe carne. Acestea se înmînează numai personalului auxiliar în momentul marcării şi numai pe durata necesară efectuării marcării.
    Etichetele şi ambalajele care poartă deja una dintre mărcile sau sigiliile prevăzute la pct. 13 al prezentei anexe se înmînează personalului auxiliar în momentul în care sînt folosite în cantitatea solicitată.
    Marca de sănătate va fi o ştampilă de formă ovală, în care inscripţionarea în relief va avea o  înălţime de 0,2 cm, cu următorul text:
    a) în partea de sus, iniţialele ori numele ţării de origine;
    b) în centru, numărul de aprobare veterinară a abatorului sau, cînd este cazul, a unităţii de tranşare;
    c) în partea de jos iniţialele de identificare a ţării de origine, iar pentru Republica Moldova: "INSPECŢIA GUVERNAMENTALĂ"; literele vor avea o înălţime de 0,8 cm, iar cifrele 1,1 cm;
    d) va avea forma ovală în interiorul căreia se înscriu informaţiile de la lit. a), literele vor avea 0,8 cm înălţime, iar cifrele 1,1 cm.
    11. Marca de sănătate care se aplică la carnea de iepure şi vînat de crescătorie destinate comercializării pe piaţa internă va fi stabilită de autoritatea veterinară centrală a Republicii Moldova.
    12. Marca de sănătate se va aplica:
    a) pe carcasele neambalate;
    b) pe carcasele neambalate sau vizibil pe un alt ambalaj al carcaselor ambalate;
    c) pe carcasele neambalate sau pe un alt ambalaj al părţilor carcaselor ori al viscerelor ambalate în cantităţi mici.
    13. Marca de sănătate publică se va aplica pe pachetele mari.
    14. În cazul în care marca de sănătate publică se aplică pe pachete sau ambalaje conform pct. 14 lit. c), a prezentei anexe se vor avea în vedere următoarele:
    a) să se aplice astfel, încît aceasta să fie distrusă cînd pachetul ori ambalajul este deschis;
    b) pachetul ori ambalajul să fie sigilat astfel, încît acesta să nu poată fi reutilizat după deschidere.
Capitolul IV
Depozitarea
    17. După inspecţia post-mortem carnea de iepure se refrigerează sau se congelează la temperaturi care nu trebuie să depăşească temperatura de -40C pentru carnea refrigerată sau -120C pentru carnea congelată.
Capitolul V
Transportarea
    18. În timpul transportării cărnii de iepure aceasta va fi protejată de orice posibilitate de contaminare. Vehiculele utilizate pentru transport vor fi echipate astfel, încît să asigure temperaturile stabilite la capitolul IV al prezentei Norme sanitare veterninare.

Anexa nr.2
la Norma sanitară veterinară privind
condiţiile de sănătate pentru
producerea şi comercializarea cărnii de
iepure şi a cărnii de vînat de crescătorie
Model
CERTIFICAT
de sănătate publică pentru carnea proaspătă  de iepure
destinată statelor membre ale Uniunii Europene
    Public health certificate
    for fresh rabbit meat  intended for consignment to
    European Union Member States
              
    Ţara exportatoare: ..............................................................................................................
    exporting country
    Ministerul: ..........................................................................................................................
    Ministry:
    Serviciul competent: ..........................................................................................................
    Competent service:
    1. Identificarea cărnii
    Identification of meat
    Carnea de: ..........................................................................................................................
    Meat of:                           (specia animalelor)
                                                (animal species)
    Felul tranşării: .....................................................................................................................
    Nature of cuts
    Felul ambalajului: ...............................................................................................................
    Nature of packaging  
    Numărul pachetelor: ...........................................................................................................
    Number of packages
    Greutatea netă: ....................................................................................................................
    Net weight
    II. Originea cărnii
    Origin of meat
    Adresa(ele) şi numărul(ele) de autorizare veterinar(e) ale abatorului(lor): ......................
    ............................................................................................................................................
    Address(es) and veterinary number(s) of the slaughterhouse(s):
    Adresa(ele) şi numărul(ele) de autorizare veterinară ale unităţilor de tranşare autorizate:
    ............................................................................................................................................
    Address(es) and veterinary number(s) of the approved cutting premises:
    III. Destinaţia cărnii
    Destination of meat
    Carnea va fi expediată din: .................................................................................................
              (locul de încărcare)
              (place of loading)
    la: ........................................................................................................................................
    t o                                 (ţara şi locul de destinaţie)
                                    (country and place of destination)
    cu următoarele mijloace de transport:..................................................................................
    by the following means of transport
    Numele şi adresa expeditorului: ..........................................................................................
    Name and address of consignor
    .............................................................................................................................................
    .............................................................................................................................................
    Numele şi adresa destinatarului: .........................................................................................
    Name and address of consignee
    ............................................................................................................................................
    ............................................................................................................................................
    IV. Atestarea sănătăţii publice
    Public health attestation
    I. Eu, subsemnatul......................................................................................., medic veterinar oficial, certific că:
    I,  the undersigned, official veterinarian, certify that
    a) - carnea de iepure descrisă,
    the rabbit meat described
    c) ambalajul cărnii descrise mai sus (%) poartă o marcă care atestă că......................:
    the packaging of the meat described above (%) bears a mark proving
    that:
    - carnea provine de la animale tăiate în abatoare autorizate,
    the meat comes from animals slaughtered in approved slaughterhouses
    - carnea a fost tranşată în unităţi de tranşare autorizate;
    the meat was cut in approved cutting premises
    b) această carne a fost considerată proprie pentru consum uman, ca urmare a unei inspecţii veterinare efectuate în conformitate cu Directiva 90/495/CEE privind problemele de sănătate publică şi sănătate a animalelor ce afectează producţia şi comercializarea cărnii de iepure şi cărnii de vînat de crescătorie;
    this meat has been passed as fit for human consumption following a veterinary inspection carried out in accordance with Council Directive 90/495/EEC of 27 November concerning public health problems affecting the production and placing on the market of -rabbit meat and farmed game meat;
    c) vehicule sau containerele de transport şi condiţiile de încărcare ale acestui transport întrunesc cerinţele de igienă stabilite.
    The transport vehicles or containers and the loading conditions of this consignment meet the hygiene requirements laid.
    Întocmit :.............................................................la data de :........................................................  
    Done at                                                                   on
    ......................................................................................................................................................
    Ştampila oficială.........................................................................................................................
    Official Stamp             semnătura medicului veterinar oficial /signature of official veterinarian
            _____________________________

Anexa nr.3
la Norma sanitară veterinară privind
condiţiile de sănătate pentru
producerea şi comercializarea cărnii
de iepure şi a cărnii de
vînat de crescătorie
Model
CERTIFICAT
de sănătate pentru iepurii de crescătorie sau vînatul
transportat de la crescătorie la abator
    Health certificate
    for farmed rabbits or game transported from the farm
    to the slaughterhouse
    Autoritatea competentă: ............................................................................................................
    Competent authority:
    I. Identificarea animalelor
    Identification of animals
    Specia animalului: ....................................................................................................................
    Animal species:
    Numărul de animale: .................................................................................................................
    Number of animals:
    Marca de identificare: ..............................................................................................................
    Identification marking:
    II. Originea animalelor
    Origin of animals
    Adresa exploataţiei de origine: ................................................................................................
    Address of holding of origin: ..................................................................................................
    ..................................................................................................................................................
    ..................................................................................................................................................
    III. Destinaţia animalelor
    Destination of animals
    Animalele vor fi expediate la următoarele abatoare: ...............................................................
    The animals will be sent to the following slaughterhouse:
    cu următoarele mijloace de transport: .....................................................................................
    by the following means of transport:
    IV. Atestarea
    Attestation
    Eu, subsemnatul.................................................., medic veterinar oficial, certific prin prezenta
    că animalele descrise mai sus au fost supuse unei inspecţii ante"mortem la exploataţia de mai sus
     la ................. pe data de ........... şi au fost găsite sănătoase.
    I, the undersigned, official veterinarian, hereby certify that the animals described above
    underwent an ante-mortem inspection at the above holding at ....................... on....................
    and were found clinically healthy.
              
    Întocmit la ......................        pe data de ...............      
    Done at                                         on
    Ştampila oficială/           .......................................
    Official Stamp              semnătura medicului veterinar oficial/ signature of official veterinarian
          ____________________

Anexa nr. 4
la Norma sanitară veterinară privind
condiţiile de sănătate pentru
producerea şi comercializarea cărnii de
iepure şi a cărnii de vînat de crescătorie

Model
CERTIFICAT
de sănătate pentru carnea proaspătă de vînat de crescătorie
destinată statelor membre ale Uniunii Europene
    Health certificate
    for fresh farmed game meat intended for consignment to
    European Union Member States
    Ţara exportatoare: ....................................................................................................................
    Exporting country
    Ministerul: ................................................................................................................................
    Ministry:
    Autoritatea competentă: ............................................................................................................
    Competent authority:
    I. Identificarea cărnii
    Identification of meat
    Carnea de: ................................................................................................................................
    Meat of:                                (specia animalelor)
                                                       animal species
    Felul tranşării: ..........................................................................................................................
    Nature of cuts
    Tipul de ambalaj ambalaj: ........................................................................................................
    Nature of packaging
    Numărul de ambalaje: ..............................................................................................................
    Number of packages
    Greutatea netă: .........................................................................................................................
    Net weight
    II. Originea cărnii
    Origin of meat
    Adresa(ele) şi numărul(ele) de autorizare veterinar(e) ale abatorului(lor):
    Address(es) and veterinary number(s) of the slaughterhouse(s):
    ....................... ............................................... .........................................................................
    Adresa(ele) şi numărul(ele) de autorizare veterinară ale unităţilor de tranşare autorizate:
    Address(es) and veterinary number(s) of the approved cutting premises
    ........................................................................ ........................................................................
    III. Destinaţia cărnii
    Destination of meat
    Carnea va fi expediată din: ......................................................................................................
              (locul de încărcare)
                place of loading
    la: .............................................................................................................................................
    to                                        (ţara şi locul de destinaţie)
                                              country and place of destination
    cu următoarele mijloace de transport : .....................................................................................
    by the following means of transport
    Numele şi adresa expeditorului: ...............................................................................................
    Name and address of consignor
    Numele şi adresa destinatarului: ..............................................................................................
    Name and address of consignee
    IV. Atestarea de sănătate
    Health attestation
    Eu, subsemnatul ................................................, medic veterinar oficial, certific că:
    I, the undersigned, official veterinarian, certify that
    (a) - carnea speciilor descrise mai sus,
    - ambalajul cărnii descrise mai sus, poartă o marcă ce dovedeşte că: ...................
    - aceasta provine de la animale tăiate în abatoare autorizate;
    - aceasta a fost tranşată în unităţi de tranşare autorizate;
    (a) - the meat of species described above,
    - the packaging of the meat described above, bears a mark providing that:
    - the meat comes from animals slaughtered in approved slaughterhouses;
    - the meat was cut in approved cutting premises;
    (b) această carne este considerată proprie pentru consum uman, ca urmare a unei inspecţii veterinare efectuată în conformitate cu:
    - Directiva 71/118/CEE privind problemele de sănătate ce afectează comerţul cu carne proaspătă de pasăre;
    - Directiva 64/433/CEE privind problemele de sănătate ce afectează comerţul intracomunitar cu carne proaspătă;
    (b) this meat has been passed as fit for human consumption following a veterinary inspection carried out in accordance
    - with Council Directive 71/118/EEC of 15 February 1971 on health problems affecting trade with fresh poultry meat,
    - with Council Directive 64/433/EEC of 26 June 1964 on health problems affecting intra-community trade with fresh meat;
    (c) vehiculele de transport sau containerele şi condiţiile de încărcare ale acestui transport întrunesc cerinţele de igienă stabilite.
    (c) (the transport vehicles or containers and the loading conditions of this consignment meet the hygiene requirements laid).
    Întocmit .....................      la data de .....................      
    Done at                                  on

    Ştampila oficială           .......................................
    Official Stamp          semnătura medicului veterinar oficial/ signature of official veterinarian
                                         _________________