HGM163/2007
ID intern unic:  321063
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 163
din  15.02.2007
cu privire la aprobarea Regulamentului privind aplicarea apostilei
Publicat : 23.02.2007 în Monitorul Oficial Nr. 25-28     art Nr : 177
    MODIFICAT
   
HG720 din 18.07.18, MO277-284/27.07.18 art.776
    HG138 din 07.02.18, MO40-47/09.02.18 art.156
    HG210 din 26.02.16, MO49-54/04.03.16 art.240; în vigoare 04.04.16
    HG739 din 18.09.13, MO212/24.09.13 art.848
   
HG735 din 03.10.12, MO212-215/12.10.12 art.798; în vigoare 12.10.12
   
HG65 din 02.02.12, MO29/03.02.12 art.81
    HG630 din 22.08.11, MO139-145/26.08.11 art.700
    HG389 din 17.05.10, MO78-80/21.05.10 art.460
    HG82 din 12.02.10, MO25-26/16.02.10 art.115
    HG976 din 12.08.08, MO154-156/15.08.08 art. 963
    HG876 din 18.07.08, MO134-137/25.07.08 art.880

   
Titlul modificat prin HG720 din 18.07.18, MO277-284/27.07.18 art.776


    În temeiul art.4 al Legii nr.42-XVI din 2 martie 2006 pentru aderarea la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.47-50, art.206), Hotărîrii Guvernului nr.710 din 23 iunie 2006 "Cu privire la unitatea de analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor din cadrul organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.98-101, art.756) şi în scopul optimizării structurii Ministerului Justiţiei, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

    [Pct.1 abrogat prin HG720 din 18.07.18, MO277-284/27.07.18 art.776]
    [Pct.1 modificat prin HG210 din 26.02.16, MO49-54/04.03.16 art.240; în vigoare 04.04.16]
    [Pct.1 modificat prin HG735 din 03.10.12, MO212-215/12.10.12 art.798; în vigoare 12.10.12]
    2. Se aprobă:
    Regulamentul privind aplicarea apostilei, conform anexei nr.1;
    modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.2.
    3. Se stabileşte că aplicarea şi recunoaşterea apostilei se va realiza cu începere de la 16 martie 2007, data intrării în vigoare pentru Republica Moldova a Convenţiei  cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine.
    4. Ministerul Justiţiei, în termen de 15 zile:
    va elabora şi aproba Regulamentul secţiei analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor;
    va modifica şi completa Regulamentul Direcţiei generale relaţii internaţionale şi integrare europeană;
    va elabora şi prezenta Guvernului în modul stabilit Regulamentul Centrului de Informaţii Juridice.

    PRIM-MINISTRU                                                             Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                           Andrei STRATAN
    Ministrul justiţiei                                                                  Vitalie PÎRLOG
    Ministrul finanţelor                                                               Mihail POP

    Nr. 163.Chişinău, 15 februarie 2007.

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr.163
din 15 februarie 2007
REGULAMENTUL
privind aplicarea apostilei
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul privind aplicarea apostilei (în continuare - Regulament) este elaborat în vederea realizării prevederilor Legii nr.42-XVI din 2 martie 2006 pentru aderarea la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 47-50, art. 206) (în continuare – Convenţie).
    [Pct.1 modificat prin HG739 din 18.09.13, MO212/24.09.13 art.848]
    2. Prezentul Regulament stabileşte procedura de examinare a semnelor ce confirmă autenticitatea documentelor supuse apostilării şi procedura de aplicare a apostilei pe actele oficiale întocmite pe teritoriul Republicii Moldova şi destinate a fi utilizate pe teritoriul unui alt stat.
   
[Pct.2 modificat prin HG739 din 18.09.13, MO212/24.09.13 art.848]
    3. Se stabileşte că aplicarea şi recunoaşterea apostilei se va realiza cu începere de la 16 martie 2007, data intrării în vigoare pentru Republica Moldova a Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine.
    4. În sensul prezentului Regulament noţiunile utilizate semnifică:
    apostilă - semnul imprimat al ştampilei indicat în anexa nr.1 la prezentul Regulament, completat la toate rubricile şi sigilat în modul corespunzător;
    aplicarea apostilei - unica formalitate care poate fi solicitată pentru a atesta veridicitatea semnăturii, calitatea în care a acţionat semnatarul actului sau, după caz, autenticitatea sigiliului şi a ştampilei de pe acest act.
   
act oficial – actul original, întocmit în forma stabilită de lege, emis de către o autoritate publică sau de către persoana autorizată de stat să presteze servicii publice în numele acestuia, precum şi duplicatul sau copia scanată a actului original, semnată electronic de către solicitant;
    [Pct.4 noţiunea introdusă prin HG739 din 18.09.13, MO212/24.09.13 art.848]
    autoritate responsabilă – autoritatea publică împuternicită cu aplicarea apostilei, conform prevederilor art. 2 din Legea nr. 42-XVI din 2 martie 2006 pentru aderarea la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine;
    [Pct.4 noţiunea introdusă prin HG739 din 18.09.13, MO212/24.09.13 art.848]
    e-apostilă – apostilă eliberată în formă electronică, ca fişier PDF, în care se conţine apostila împreună cu copia scanată a actului oficial, semnată electronic de către persoana competentă din cadrul autorităţii responsabile;
    [Pct.4 noţiunea introdusă prin HG739 din 18.09.13, MO212/24.09.13 art.848]
    persoană competentă – persoana din cadrul autorităţii responsabile, desemnată printr-un document oficial al conducătorului acesteia pentru a aplica apostila pe actele oficiale;
    [Pct.4 noţiunea introdusă prin HG739 din 18.09.13, MO212/24.09.13 art.848]
    solicitant – titularul actului oficial sau persoana care îl deţine şi solicită apostilarea acestuia.
    [Pct.4 noţiunea introdusă prin HG739 din 18.09.13, MO212/24.09.13 art.848]
    5. Aplicarea apostilei nu poate fi cerută atunci cînd fie legile, regulamentele sau uzanţele în vigoare în statul în care actul urmează să fie prezentat, fie o înţelegere între două sau mai multe state contractante o înlătură, o simplifică sau scuteşte actul de supralegalizare.
    6. Actele oficiale întocmite pe teritoriul statelor părţi la Convenţie pe care este aplicată apostila în condiţiile stabilite prin această Convenţie se recunosc pe teritoriul Republicii Moldova fără supralegalizare suplimentară.
   
[Pct.6 modificat prin HG739 din 18.09.13, MO212/24.09.13 art.848]
    7. În activitatea de aplicare a apostilei, autorităţile responsabile, se călăuzesc de Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, încheiată la Haga la 5 octombrie 1961, de legislaţia Republicii Moldova în vigoare şi de prezentul Regulament.
   
[Pct.7 modificat prin HG739 din 18.09.13, MO212/24.09.13 art.848]
II. Examinarea documentelor supuse apostilării şi aplicarea
apostilei în Republica Moldova
    8. Pentru aplicarea apostilei se prezintă doar actele oficiale întocmite pe teritoriul Republicii Moldova care urmează să producă efecte juridice pe teritoriul unui stat, parte la Convenţie.
   
[Pct.8 modificat prin HG739 din 18.09.13, MO212/24.09.13 art.848]
    9. Agenția Resurse Informaționale Juridice este responsabilă pentru aplicarea apostilei pe următoarele acte oficiale eliberate pe numele şi în interesul persoanelor fizice şi juridice:
   
[Pct.9 modificat prin HG720 din 18.07.18, MO277-284/27.07.18 art.776]
    a) documentele de stare civilă eliberate după 24 februarie 1998;
    [Pct.9 lit.a) în redacţia HG739 din 18.09.13, MO212/24.09.13 art.848]
    [Pct.9 lit.b) exclusă prin HG739 din 18.09.13, MO212/24.09.13 art.848]
    [Pct.9 lit.b) în redacţia HG82 din 12.02.10, MO25-26/116.02.10 art.115]
    [Pct.9 lit.c) exclusă prin HG739 din 18.09.13, MO212/24.09.13 art.848]
    [Pct.9 lit.c) modificată prin HG82 din 12.02.10, MO25-26/116.02.10 art.115]
    d) actele de studii, eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în modul stabilit de legislaţie care se vor prezenta însoţite de confirmarea de la instituţia de învăţămînt care a eliberat actul de studiu sau de la Ministerul Educaţiei;
   
[Pct.9 lit.d) modificată prin HG82 din 12.02.10, MO25-26/116.02.10 art.115]
   
d1) actele de studii eliberate începînd cu anul 1992 de către instituţiile de învăţămînt din unităţile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului şi mun. Bender, întocmite pe formulare de model aprobat de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, ale căror sigilii şi ştampile nu conţin simboluri de stat, simboluri ale altor formaţiuni de tip statal sau însemne şi menţiuni care pot fi asimilate acestora, cu excepţia celor ale Republicii Moldova;
    [Pct.9 lit.d1) introdusă prin HG138 din 07.02.18, MO40-47/09.02.18 art.156]
    e) actele notariale;
    f) actele care emană de la instanţele judecătoreşti, organele procuraturii sau executorii judecătoreşti;
    [Pct.9 lit.f) în redacţia HG739 din 18.09.13, MO212/24.09.13 art.848]
    g) documentele eliberate de Casa Naţională de Asigurări Sociale care atestă vechimea în muncă;
   
[Pct.9 lit.g) modificată prin HG739 din 18.09.13, MO212/24.09.13 art.848]
    h) adeverinţele şi certificatele medicale eliberate de comisia centrală şi regională pentru examinarea medicală a migranţilor şi Centrul naţional de sănătate publică/Centrul de profilaxie şi combatere SIDA;
    [Pct.9 lit.h) în redacţia HG739 din 18.09.13, MO212/24.09.13 art.848]
     i) acte oficiale, eliberate la cererea şi pe numele persoanelor fizice şi juridice care cad sub incidenţa art.1 al Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, încheiate la Haga la 5 octombrie 1961.
   
[Pct.9 lit.i) modificată prin HG739 din 18.09.13, MO212/24.09.13 art.848]
    [Pct.9 lit.i) modificată prin HG82 din 12.02.10, MO25-26/116.02.10 art.115]
   
j) copiile şi traducerile legalizate notarial ale actelor apostilate indicate la prezentul punct, cu excepţia lit. e).
    [Pct.9 lit.j) introdusă prin HG739 din 18.09.13, MO212/24.09.13 art.848]
    10. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va aplica apostila doar pe documentele administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale emise de acestea în interes propriu. Fac excepţie actele întocmite de către autorităţile administraţiei publice centrale la cererea şi pe numele persoanelor fizice şi juridice solicitante.
    11. Apostila nu se aplică pe:
    a) documentele întocmite de agenţii diplomatici sau consulari ai Republicii Moldova;
    b) documentele administrative care au legătură directă cu o operaţiune comercială sau vamală.
    Originalele documentelor oficiale emise de organele abilitate ale fostei URSS nu vor fi supuse apostilării pe teritoriul Republicii Moldova. În acest caz apostila va fi aplicată în urma certificării în modul corespunzător pe teritoriul Republicii Moldova de către organele abilitate.
    12. Apostila se aplică pe actul original. În cazul actelor cu multiple pagini, apostila se aplică pe pagina cu semnătura supusă apostilării. Dacă pe actul pe care urmează să fie aplicată apostila nu există suficient loc, se va ataşa  pe rectou sau pe versou o alonjă pe care se aplică şi completează apostila, iar pentru documentele înfoliate apostila se va aplica pe un autocolant alb.
    Alonja se anexează actului supus apostilării printr-o modalitate care nu va permite dispersarea lor fără deteriorarea fie a actului, fie a alonjei, fiind cusute şi sigilate cu aplicarea semnăturii persoanei împuternicite să aplice apostila şi a ştampilei organului corespunzător.
    [Pct.12 al.(3) exclus prin HG739 din 18.09.13, MO212/24.09.13 art.848]
    [Pct.12 al.(3) în redacţia HG82 din 12.02.10, MO25-26/116.02.10 art.115]
   
Pentru aplicarea e-apostilei, autoritatea responsabilă creează un singur document în format PDF, în care se include copia scanată a actului oficial şi apostila, după care documentul va fi semnat de către persoana competentă cu semnătură digitală.
    [Pct.12 alineat introdus prin HG739 din 18.09.13, MO212/24.09.13 art.848]
    13. Documentele prezentate pentru legalizare trebuie să fie scrise clar şi citeţ. Semnăturile persoanelor oficiale şi amprentele sigiliilor şi ştampilelor lor trebuie să fie desluşite.
    În caz de depistare a greşelilor mecanice evidente, a faptelor ce contravin una alteia, actele se înapoiază pentru efectuarea corectărilor necesare.
   
[Pct.13 modificat prin HG739 din 18.09.13, MO212/24.09.13 art.848]
    14. Dacă în statul destinatar va fi necesară prezentarea traducerii efectuate în statul emitent, actele, după apostilare, se traduc în limba ţării de destinaţie de către un traducător, inclusiv apostila, după care semnătura traducătorului se legalizează de către un notar, iar în final pe traducerea legalizată se aplică apostila.
   
[Pct.14 modificat prin HG739 din 18.09.13, MO212/24.09.13 art.848]
    [Pct.15 exclus prin HG739 din 18.09.13, MO212/24.09.13 art.848]
    151. Pentru apostilarea actelor, solicitantul depune o cerere, conform modelului stabilit în anexa nr. 3. Pentru apostilarea actelor oficiale, solicitantul care deţine semnătura digitală poate depune cererea şi în format electronic, pe portalul www.apostila.gov.md.
    [Pct.151 în redacţia HG739 din 18.09.13, MO212/24.09.13 art.848]
    152. La procesarea cererii autoritatea responabilă verifică achitarea de către solicitant a taxei de stat şi a tarifului pentru serviciul apostilă, în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 280 din 24 aprilie 2013 „Cu privire la unele acţiuni de implementare a Serviciului Guvernamental de plăţi electronice (MPay)”, Hotărîrii Guvernului nr. 241 din 6 martie 2006  „Cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor efectuate şi serviciilor prestate, contra plată, de Ministerul Justiţiei şi instituţiile subordonate ale acestuia şi de instanţele judecătoreşti şi tarifelor la acestea, precum şi a regulamentelor privind modul şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale”, precum şi ale Legii taxei de stat nr.1216-XII din 3 decembrie 1992.
    Procesarea cererii are loc după confirmarea achitării serviciului.
    Actele prezentate pentru apostilare se eliberează solicitantului de către autoritatea responsabilă, cu apostila aplicată în termenul solicitat, stabilit prin Hotărîrea Guvernului nr.241 din 6 martie 2006, care începe să curgă din momentul confirmării plăţii.
    În cazul neachitării integrale a taxei de stat şi a tarifului pentru apostilă în termen de 3 luni, cererea se restituie.
    [Pct.152 în redacţia HG739 din 18.09.13, MO212/24.09.13 art.848]
   
153. Persoanele cu dizabilități severe sau accentuate, precum și persoanele care necesită intervenții medico-chirurgicale urgente, la prezentarea confirmării, beneficiază de o reducere a tarifului pentru serviciul apostilă de 50 %. Instanţele judecătoreşti, procuratura, organele de urmărire penală, organele care exercită activitatea specială de investigaţii, în baza procesului-verbal sau interpelării, beneficiază de servicii de apostilă gratuit, iar în celelalte cazuri, plata de la autorii interpelării se încasează potrivit tarifelor generale pentru serviciul apostilă.
    [Pct.153 introdus prin HG720 din 18.07.18, MO277-284/27.07.18 art.776]
     16. Solicitantul va prezenta buletinul său de identitate în original. În cazul depunerii cererii în format electronic, copia scanată a buletinului de identitate a solicitantului  se anexează la cerere.
    [Pct.16 în redacţia HG739 din 18.09.13, MO212/24.09.13 art.848]
    17. După verificarea actelor depuse în vederea apostilării, persoana competentă va aplica apostila, conform modelului stabilit în anexa nr.1 la prezentul Regulament.
    Toate rubricile apostilei se completează în limba moldovenească, engleză şi franceză, în consecutivitatea şi conform modelului stabilit în anexa nr. 1 la prezentul Regulament. 
    Corectări sau ştergeri la completarea apostilei nu se admit.
   
[Pct.17 modificat prin HG739 din 18.09.13, MO212/24.09.13 art.848]
    18. Dacă actul supus apostilării este semnat de mai multe persoane, la poziţiile 2 şi 3 ale apostilei se indică persoana care deţine funcţia de rang mai înalt.
    19. Dacă semnătura şi funcţia persoanei indicate în actul supus apostilării nu se desluşesc, iar documentul a fost emis de un organ oficial, instituţie, organizaţie etc., la poziţia 2 se indică "semnătură indescifrabilă", iar la poziţiile 3 şi 4 se indică denumirea oficială a instituţiei emitente a actului.
    Informaţia despre această instituţie se include şi în Registrul apostilei.
   
[Pct.19 modificat prin HG739 din 18.09.13, MO212/24.09.13 art.848]
    [Pct.19 modificat prin HG876 din 18.07.08, MO134-137/25.07.08 art.880]
    20. Copierea, certificarea, supralegalizarea sau multiplicarea apostilei nu se permite.
    21. Aplicarea apostilei se înregistrează în Registrul apostilelor, care este un registru electronic de evidenţă a apostilelor, ţinut de Ministerul Justiţiei (conform modelului stabilit în anexa nr. 2 la prezentul Regulament).
    [Pct.21 în redacţia HG739 din 18.09.13, MO212/24.09.13 art.848]
    22. La cererea oricărei persoane interesate, autorităţile responsabile pentru aplicarea apostilei sînt obligate să verifice dacă datele din apostilă corespund celor din Registrul apostilelor. Autorităţile vor contracara acţiunile de abuz de solicitări pentru verificarea datelor din apostilă.
   
[Pct.22 modificat prin HG739 din 18.09.13, MO212/24.09.13 art.848]
    [Pct.22 modificat prin HG876 din 18.07.08, MO134-137/25.07.08 art.880]
    23. În cazul apariţiei unor suspiciuni privind autenticitatea semnăturii, sigiliului sau ştampilei organelor abilitate sau privind conţinutul actului oficial, persoana competentă este obligată să reţină actul pentru verificare suplimentară. Autoritatea responsabilă este în drept să solicite prezentarea originalului actului respectiv. Organele de resort interpelate în vederea efectuării verificărilor vor prezenta, în termen de 5 zile lucrătoare, răspunsul exhaustiv privind autenticitatea actului, semnăturii şi a sigiliului.
    Dacă se adeveresc suspiciunile privind falsitatea actului supus apostilării, persoanelor vizate li se cere o explicaţie în scris şi, în conformitate cu Hotărîrea Parlamentului nr.1377-XII din 6 aprilie 1993 „Privind modul de transmitere a materialelor în organele de anchetă”, se expediază o sesizare organelor de cercetare penală, cu anexarea actelor ce confirmă elementele constitutive ale faptei ilicite.
    [Pct.23 în redacţia HG739 din 18.09.13, MO212/24.09.13 art.848]
   
231. Apostila se eliberează solicitantului la ghişeele autorităţii responsabile.
    E-apostila se eliberează prin intermediul portalului www.apostila.gov.md, prin descărcarea apostilei cu aplicarea codului de securitate transmis de autoritatea responsabilă la momentul depunerii cererii. Autoritatea responsabilă nu poartă răspundere pentru pierderea sau transmiterea de către solicitant a codului unic de procesare a e-apostilei către terţi.
    [Pct.231 introdus prin HG739 din 18.09.13, MO212/24.09.13 art.848]
    24. Actele prezentate pentru apostilare se eliberează solicitantului cu apostila sau e-apostila aplicată în termen de 5 zile lucrătoare. Actele prezentate pentru apostilare în regim de urgență se eliberează în termen de 3 zile lucrătoare dacă nu este necesară verificarea suplimentară a acestora.
    Verificarea suplimentară a actelor în condiţiile prevăzute la pct. 23 al prezentului Regulament poate dura pînă la 25 de zile lucrătoare.
    [Pct.24 modificat prin HG720 din 18.07.18, MO277-284/27.07.18 art.776]
    [Pct.24 în redacţia HG739 din 18.09.13, MO212/24.09.13 art.848]
    [Pct.241 exclusă prin HG739 din 18.09.13, MO212/24.09.13 art.848]
    [Pct.241 introdus prin HG65 din 02.02.12, MO29/03.02.12 art.81]
    25. Cuantumul taxei de stat pentru aplicarea apostilei este stabilit în Legea taxei de stat nr.1216-XII din 3 decembrie 1992 iar a plăţilor percepute pentru aplicarea apostilei în regim de urgenţă este stabilit în Nomenclatorul lucrărilor efectuate şi serviciilor prestate, contra plată, de Ministerul Justiţiei şi instituţiile subordonate ale acestuia şi de instanţele judecătoreşti şi tarifelor la acestea, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 241 din 6 martie 2006.
    Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene nu va prevedea taxe pentru aplicarea apostilei pe documentele administrative ale autorităţilor publice centrale emise în interes propriu.
   
[Pct.25 modificat prin HG65 din 02.02.12, MO29/03.02.12 art.81]
   
[Pct.26 exclus prin HG65 din 02.02.12, MO29/03.02.12 art.81]
    27. Aplicarea apostilei poate fi refuzată dacă:
    a) actul este destinat prezentării pe teritoriul statului care nu este membru al Convenţiei sau care a formulat obiecţii împotriva aderării Republicii Moldova la această Convenţie;
   
[Pct.27 lit.a) modificată prin HG739 din 18.09.13, MO212/24.09.13 art.848]
    b) textul actului nu este lizibil ca rezultat al deteriorării;
    c) actul este completat sau semnat cu creion sau este primit prin intermediul legăturii faximile;
    d) actul conţine completări sau corectări neconfirmate oficial;
    e) actul nu este susceptibil a fi apostilat;
    f) autoritatea responsabilă nu deţine specimenele semnăturilor persoanelor împuternicite şi amprenta sigiliilor sau ştampilelor instituţiilor corespunzătoare;
   
[Pct.27 lit.f) modificată prin HG739 din 18.09.13, MO212/24.09.13 art.848]
   
g) taxa de stat şi tariful pentru apostilare nu au fost achitate în decursul a 3 luni de la depunerea cererii.
    [Pct.27 lit.g) introdusă prin HG739 din 18.09.13, MO212/24.09.13 art.848]
   
După înlăturarea impedimentelor stabilite la lit. b), c), d), f), g)  ale prezentului punct, solicitantul poate depune cererea repetat, conform procedurii stabilite de prezentul Regulament, cu achitarea taxei de stat şi/sau tarifelor  stabilite.
    [Pct.27 alineat introdus prin HG739 din 18.09.13, MO212/24.09.13 art.848]
III. Dispoziţii finale
    28. Programul de primire a cetăţenilor pe probleme de legalizare a actelor se coordonează cu conducerea autorităţilor responsabile pentru aplicarea apostilei, la propunerea persoanelor abilitate cu dreptul de aplicare a apostilei, şi poate fi modificat în funcţie de numărul solicitanţilor.
    29. Informaţia actualizată privind procedura, programul, termenele de examinare, tarifele stabilite, statele părţi la Convenţie, precum şi statele în raport cu care nu este cerută nici o legalizare vor fi plasate pentru informare în locuri la care publicul va avea acces liber, precum şi pe pagina www.apostila.gov.md.
   
[Pct.29 modificat prin HG739 din 18.09.13, MO212/24.09.13 art.848]
    30. Autorităţile responsabile pentru aplicarea apostilei vor dispune de specimenele semnăturilor persoanelor oficiale şi amprentele sigiliilor sau ştampilelor insituţiilor, autorităţilor publice şi persoanelor juridice din Republica Moldova care sînt responsabile de eliberarea actelor supuse apostilării.
    Orice schimbare a specimenelor semnăturilor şi amprentelor sigiliilor sau ştampilelor menţionate mai sus va fi comunicată autorităţilor responsabile pentru aplicarea apostilei de către instituţiile vizate în termen de 3 zile lucrătoare de la schimbările survenite.
   
[Pct.30 modificat prin HG739 din 18.09.13, MO212/24.09.13 art.848]
    31. Persoanele abilitate cu dreptul de aplicare a apostilei sînt responsabile personal pentru aplicarea incorectă a apostilei şi nerespectarea prevederilor prezentului Regulament.
    32. Registrul apostilei se păstrează permanent.
   
[Pct.32 modificat prin HG739 din 18.09.13, MO212/24.09.13 art.848]
    33. Actele destinate prezentării pe teritoriul statului care nu este parte la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine sau pe teritoriul statului, parte la Convenţie, care a formulat obiecţii împotriva aderării Republicii Moldova la aceasta, vor urma procedura obişnuită de supralegalizare; prin supralegalizare înţelegîndu-se formalitatea prin care agenţii diplomatici sau consulari ai ţării pe teritoriul căreia actul urmează să fie prezentat atestă veridicitatea semnăturii, calitatea în care a acţionat semnatarul actului sau, după caz, autenticitatea sigiliului şi a ştampilei de pe acest act, aplicate pe actele oficiale întocmite pe teritoriul statului emitent.

    anexa nr.1
   
[Anexa nr.1 modificată prin HG720 din 18.07.18, MO277-284/27.07.18 art.776]
    [Anexa nr.1 în redacţia HG739 din 18.09.13, MO212/24.09.13 art.848]

    anexa nr. 2
    [Anexa nr.2 în redacţia HG876 din 18.07.08, MO134-137/25.07.08 art.880]

   
anexa nr.3
    [Anexa nr.3 modificată prin HG720 din 18.07.18, MO277-284/27.07.18 art.776]
    [Anexa nr.3 introdusă prin HG739 din 18.09.13, MO212/24.09.13 art.848]

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.163
din  15 februarie 2007
Modificările şi completările ce se operează
în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Hotărîrea Guvernului nr.129 din 15 februarie 2000 "Cu privire la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 19-20, art. 210), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1)   la punctul 2, cifra "99" se substituie prin cifra "107";
    2) în Regulamentul Ministerului Justiţiei, anexa nr.1 la hotărîre:
    la punctul 4, alineatul trei se completează cu un nou alineat, avînd următorul cuprins:
    "asigură elaborarea şi realizarea politicii de stat în domeniul justiţiei";
punctul 8 se completează cu subpunctele 261), 39) şi 40), avînd următorul cuprins:
    "261) este responsabil de aplicarea apostilei pe actele oficiale, date prin lege în competenţa sa";
    "39) participă la  elaborarea concepţiilor, strategiilor, programelor şi a planurilor naţionale în domeniul justiţiei, monitorizează şi evaluează implementarea şi impactul politicilor sectoriale elaborate de minister;
    40) asigură racordarea politicilor în domeniul justiţiei la priorităţile şi necesităţile de integrare europeană ale ţării";
    3) anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:
"Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.129
din 15 februarie 2000
STRUCTURA
aparatului central al Ministerului Justiţiei
    Conducerea
    Cabinetul ministrului
    Direcţia generală legislaţie
    Direcţia generală relaţii internaţionale şi integrare europeană
    Direcţia instanţe judecătoreşti
    Direcţia notariat şi avocatură
    Direcţia partide şi organizaţii neguvernamentale
    Direcţia economico-financiară şi administrativă
    Secţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor
    Secţia resurse umane
    Secţia secretariat";
    4) la anexa nr.3, poziţia "Centrul de evidenţă a gajului, actelor notariale şi a debitorilor" se exclude.
    2. Punctul 1) din capitolul I al Nomenclatorului lucrărilor efectuate şi serviciilor prestate, contra plată, de subdiviziunile şi instituţiile subordonate Ministerului Justiţiei şi tarifelor la acestea, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 241 din 6 martie 2006 "Cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor efectuate şi serviciilor prestate, contra plată, de subdiviziunile şi instituţiile subordonate Ministerului Justiţiei şi tarifelor la acestea, precum şi a regulamentelor privind modul şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 43-46, art. 284), va avea următoarea denumire: "Direcţia generală relaţii internaţionale şi integrare europeană", iar tabelul se completează cu următoarea poziţie:
    "Aplicarea apostilei:
    a) pe actul emis pe numele sau în interesul
    cetăţenilor Republicii Moldova, cetăţenilor
    străini sau apatrizilor           100
    b) pe actul emis pe numele sau în interesul
    persoanelor fizice (întreprinzătorilor)
    şi persoanelor juridice         150".
    [Pct.3 abrogat prin HG389 din 17.05.10, MO78-80/21.05.10 art.460]
    [Pct.4 abrogat prin HG630 din 22.08.11, MO139-145/26.08.11 art.700]
    [Pct.5 abrogat prin HG976 din 12.08.08, MO154-156/15.08.08 art. 963]