HGM158/2007
ID intern unic:  321091
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 158
din  14.02.2007
cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor executate
şi serviciilor prestate, contra plată, de către instituţiile subordonate
Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi a modului şi
direcţiilor de utilizare a mijloacelor speciale
Publicat : 23.02.2007 în Monitorul Oficial Nr. 25-28     art Nr : 175
    MODIFICAT
   
HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89
    HG494 din 14.08.09, MO127-130/21.08.09 art.555
   
HG263 din 03.04.09, MO69-71/10.04.09 art.315
    HG1402 din 09.12.08, MO221-222/12.12.08 art.1410
    HG898 din 08.08.07, MO127-130/17.08.07 art.940

    În conformitate cu prevederile art. 12 al Legii nr. 847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie specială), Legii nr. 612-XIV din 1 octombrie 1999 cu privire la protecţia plantelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 133-134, art. 651), Legii despre seminţe nr. 659-XIV din 29 octombrie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 1-4, art. 6) şi Legii nr. 1538-XII din 23 iunie 1993 privind activitatea veterinară (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr. 8, art. 239),                
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă:
    Nomenclatorul lucrărilor executate şi serviciilor prestate, contra plată, de către instituţiile subordonate Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, conform anexei nr. 1;  
    Modul şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale obţinute de la prestarea serviciilor contra plată de către instituţiile din subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, conform anexei nr. 2.     
 
    PRIM-MINISTRU                                                                    Vasile TARLEV
    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii şi industriei alimentare                          Anatolie Gorodenco
    Ministrul finanţelor                                                                   Mihail Pop
    Ministrul economiei şi comerţului                                            Igor Dodon

    Nr. 158. Chişinău, 14 februarie 2007.

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG263 din 03.04.09, MO69-71/10.04.09 art.315]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG1402 din 09.12.08, MO221-222/12.12.08 art.1410]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG898 din 08.08.07, MO127-130/17.08.07 art.940]

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 158
din 14 februarie 2007
Modul şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale obţinute de la
prestarea serviciilor contra plată de către instituţia din subordinea
Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare
    1. Mijloacele obţinute de la prestarea serviciilor contra plată se vor utiliza în scopul asigurării funcţionării normale a Inspectoratului de Stat Republican pentru Protecţia Plantelor, Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor (în continuare - instituţia din subordinea Ministerului), pentru următoarele acţiuni:
   
[Pct.1 modificat prin HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89]
    [Pct.1 modificat prin HG494 din 14.08.09, MO127-130/21.08.09 art.555]
    a) remunerarea muncii personalului, conform actelor normative în vigoare, precum şi achitarea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat a personalului nominalizat;
    b) plata mărfurilor şi serviciilor, inclusiv arenda, reparaţia şi deservirea încăperilor, unităţilor de transport, reţelelor de telecomunicaţii şi mijloacelor pentru întreţinerea lor;
    c) deplasări în interes de serviciu;
    d) editarea şi tirajarea blanchetelor de certificate, literaturii metodice, abonarea la presa periodică şi de profil;
    e) procurarea de utilaj şi consumabile durabile atribuite la categoria fondurilor fixe şi cheltuielile pentru întreţinere;
    f) cheltuieli pentru efectuarea cercetărilor în domeniu;
    g) organizarea seminarelor, perfecţionarea cadrelor.
   
h) transferuri în interiorul componenţei mijloacelor speciale ale bugetului de stat.
    [Pct.1, lit.h) introdusă prin HG494 din 14.08.09, MO127-130/21.08.09 art.555]
    2. Instituţia din subordinea Ministerului prezintă acestuia, în modul stabilit, dările de seamă privind utilizarea mijloacelor speciale.
   
[Pct.2 modificat prin HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG263 din 03.04.09, MO69-71/10.04.09 art.315]