CCMAIAM1/2007
ID intern unic:  321141
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE
CONVENŢIE COLECTIVĂ Nr. 1
din  19.01.2007
CONVENŢIE COLECTIVĂ
(NIVEL DE RAMURĂ)
PENTRU ANII 2015-2017
Publicat : 02.03.2007 în Monitorul Oficial Nr. 29-31     art Nr : 130
    MODIFICAT
   
PAMAIA549 din 17.03.17, MO78-84/17.03.17 art.549
   
PAMAIA443 din 25.03.16, MO69-77/25.03.16 art.443
    PAMAIA1783 din 12.12.14, MO366-371/12.12.14 art.1783
    PAMAIA1759 din 06.12.13, MO284-289/06.12.13 art.1759
    PAMAIA760 din 22.06.12, MO126-129/22.06.12 art.760
    PAMAIA650 din 17.06.11, MO99-101/17.06.11 art.650
    PAMAIA864 din 26.11.10, MO231-234/26.11.10 art.864
    MMAIA182 din 30.03.10, MO44-46/30.03.10 art.182
    PAMAIA91 din 10.02.09, MO27-29/10.02.09 art.91

    NOTĂ:
    În tot textul Convenţiei cuvîntul „prolongat” se substituie cu cuvîntul „prelungit” prin PAMAIA1783 din 12.12.14, MO366-371/12.12.14 art.1783


    Se extinde termenul de acţiune a Convenţiei colective (nivel de ramură) pentru anii 2007-2008, prelungită pentru anii 2011-2014 prin Protocolul-Acord nr.15 din 15 noiembrie 2010, pentru anii 2015-2017 prin PAMAIA1783 din 12.12.14, MO366-371/12.12.14 art.1783
    Se prolonghează Convenţia colectivă (nivel de ramură) încheiată la 19.01 2007 pe anii 2011-2014 prin PAMAIA864 din 26.11.10, MO231-234/26.11.10 art.864
    Se prolonghează Convenţia colectivă (nivel de ramură) pentru anii 2007-2008 pe anii 2009-2010 cu prevederile stabilite şi publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.14-16 din 02 martie 2007 prin PAMAIA91 din 10.02.09, MO27-29/10.02.09 art.91


    Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova, organul central al administraţiei publice de specialitate,
    Patronatul de ramură, reprezentat de Federaţia Naţională a Patronatelor din Agricultură şi Industria Alimentară şi Agenţia Agroindustrială „Moldova-Vin”,
    Sindicatele din sectorul agroindustrial şi ramuri conexe, reprezentate de Federaţia Naţională a Sindicatelor din Agricultură şi Alimentaţie "AGROINDSIND" din Republica Moldova,
    numite în continuare Părţi, în scopul reglementării raporturilor de muncă şi social-economice, realizării acţiunilor şi măsurilor coordonate privindi asigurarea garanţiilor social-economice minime, protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale salariaţilor din agricultură, industria prelucrătoare, inclusiv alimentară şi ramuri conexe au încheiat prezenta Convenţie Colectivă la nivelul ramurii agriculturii si industriei alimentare, convenind asupra următoarelor:
CAPITOLUL I
Principii generale
    1. Părţile contractante recunosc şi acceptă pe deplin principiile de bază ale parteneriatului social potrivit articolului17 „Principiile de bază ale parteneriatului social” şi articolului 35 „Convenţia colectivă” al Codului Muncii, Legii privind organizarea şi funcţionarea Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective, a comisiilor pentru consultări şi negocierii colective la nivel de ramură şi la nivel teritorial nr.245-XVI din 21 iulie 2006, la negocierea Convenţiei Colective (în continuare - Convenţie) şi se obligă să respecte în totalitate prevederile acesteia. În caz de încălcare a prevederilor prezentei Convenţii fiecare dintre părţi este în drept să solicite, în termen de 10 zile lucrătoare, convocarea Comisiei ramurale pentru consultări şi negocieri colective în vederea problemelor apărute.
    2. Sub incidenţa prezentei Convenţii cad toţi salariaţii – membrii de sindicat şi angajatorii unităţilor care au organizaţii sindicale afiliate la FNSAA „Agroindsind” .
    [Pct.2 în redacţia PAMAIA650 din 17.06.2011, MO99-101/17.06.11 art.650]
    [Pct.2 în redacţia PAMAIA864 din 26.11.10, MO231-234/26.11.10 art.864]
    [Pct.2 în redacţia MMAIA182 din 30.03.10, MO44-46/30.03.10 art.182]

    3.Convenţia stipulează drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor în ce priveşte reglementarea raporturilor de muncă, precum şi a raporturilor social-economice legate nemijlocit de acestea.
    4. La baza prezentei Convenţii se află legislaţia naţională în vigoare, Convenţiile Colective (nivel naţional) şi Convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 87 „Privind libertatea asocierii şi protecţiei dreptului la organizaţie” şi nr. 98 „Privind aplicarea principiilor dreptului la organizaţie şi de purtare a tratativelor colective”, pe care părţile se obligă să le respecte.
    5. Convenţia la nivel teritorial şi contractele colective de muncă nu pot conţine clauze, care ar diminua drepturile salariaţilor prevăzute de legislaţia în vigoare, Convenţiile internaţionale ratificate de Republica Moldova, Convenţiile Colective nivel naţional şi ramural.
    [Pct.5 modificat prin PAMAIA1759 din 06.12.13, MO284-289/06.12.13 art.1759]
    6. În perioada de acţiune a prezentei Convenţii, cu condiţia respectării prevederilor ei, Federaţia Naţionala a Sindicatelor din Agricultură şi Alimentaţie "Agroindsind" din Republica Moldova se abţine de la declanşarea grevelor la nivel de ramură, iar Angajatorii - de la concedierea în masă a salariaţilor, în limita stabilită.
    Se consideră concediere în masă:
    - pentru agenţii economici cu numărul total de salariaţi:
    • de la 20 pînă la 50 persoane - 25% lunar;
    • de la 51 pînă la 100 persoane - 15% lunar;
    • de la 101 pînă la 1000 – 10% lunar;
    • peste 1000 angajaţi – 5% lunar.
    7. Părţile vor aduce la cunoştinţă prezenta Convenţie tuturor organizaţiilor sale de nivel teritorial şi de unităţi economice.
    8. Prevederile prezentei Convenţii constituie baza de negocieri pentru încheierea convenţiilor teritoriale şi contractelor colective de muncă la nivel de unitate şi se consideră minime pentru toţi agenţii economici din ramură.
    În cazul în care clauzele Convenţiilor Colective nivel superior conţin clauze mai avantajoase, clauzele contractelor la nivel inferior se vor adapta celor de nivel superior.
    9. Părţile se obligă ca, în perioada de aplicare a prezentei Convenţii, să nu promoveze şi să nu susţină proiecte de acte normative a căror adoptare ar conduce la diminuarea drepturilor ce decurg din Convenţiile şi contractele colective de munca, oricare ar fi nivelul la care acestea au fost încheiate, alte acte de ordin social-economic şi se vor consulta cu partenerii sociali.
    10. În caz de insolvabilitate, reorganizare, fuziune (contopire şi absorbţie), dezmembrare(divizare şi separare) a unităţii economice, Contractul colectiv de muncă este valabil pentru termenele stabilite, în afară de cazul când unitatea este lichidată.
    În cazul schimbării tipului de proprietate al unităţilor, Contractul colectiv de muncă continuie să-şi producă efectele pînă la încheierea unui nou contract, însă nu mai puţin de 6 luni din momentul transmiterii dreptului de proprietate.
CAPITOLUL II
Încheierea, modificarea, rezilierea şi suspendarea
contractelor individuale de muncă
    11. În scopul reglementării şi armonizării relaţiilor dintre salariaţi şi angajatori, angajarea se va face prin încheierea în scris a Contractului individual de munca, care va respecta legislaţia muncii în vigoare şi Convenţiile Colective, şi care va fi confirmat de ordinul (dispoziţia) angajatorului.
    [Pct.12 exclus prin PAMAIA1759 din 06.12.13, MO284-289/06.12.13 art.1759 ; celelalte puncte se renumerotează]
    13. Încheierea Contractului individual de muncă se va face pe perioadă nedeterminată, cu excepţia cazurilor prevăzute de Codul Muncii.
    14. Contractul individual de muncă nu poate fi modificat decît printr-un accord suplimentar semnat de părţi, care se anexează la contract şi este parte integrantă a acestuia. Cu titlu de excepţie, modificarea unilaterală de către angajator a altor clause ale contractului individual de muncă decît cele specificate la articolul 68 alin.(2) din Codul Muncii este posibilă numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute de codul respectiv. În aceste cazuri, salariatul va fi prevenit despre necesitatea modificării contractului individual de muncă cu 2 luni înainte.
    15. Părţile au convenit ca noilor salariaţi să li se propună să se întîlnească cu liderul sindical, pentru a face cunoştinţă cu prezenta Convenţie şi Contractul colectiv de muncă.
    16. Concedierea în cazul lichidării unităţii, reducerii numărului, sau a statelor de personal se va produce în conformitate cu legislaţia muncii, angajatorii fiind obligaţi să acorde salariatului ce urmează a fi concediat, nu mai puţin de o zi lucrătoare pe săptămână cu menţinerea salariului mediu, pentru căutarea unui alt loc de muncă.
    17. Soluţionarea conflictelor colective de muncă se va efectua în conformitate cu legislaţia în vigoare.
CAPITOLUL III
Organizarea muncii şi salarizarea
    18. Pentru munca prestată în condiţiile prevăzute în contractul individual de muncă, fiecare salariat are dreptul la un salariu în bani convenit la încheierea contractului de muncă, indiferent de tipul de proprietate, forma organizatorico-juridică şi specializarea unităţii în care îşi desfăşoară activitatea.
    19. La unităţile producătoare de produse agricole şi alimentare, pentru ceremonii familiale, la cererea în scris a salariatului, se permite eliberarea produselor agricole şi alimentare în contul salariului la preţul de cost a acestora.
    20. Părţile au convenit asupra necesităţii rezervării surselor băneşti, pentru lichidarea restanţelor la retribuirea muncii şi achitarea la timp a salariilor întreprinzând măsuri concrete ca restanţele la plata salariilor să fie lichidate. Se recomandă ca la unităţile economice să fie elaborat un grafic cu includerea acestuia în contractul colectiv de muncă al unităţii.
    21. Formele de organizare a muncii şi de salarizare ce se pot aplica sunt următoarele:
    - pe unitate de timp;
    - în acord;
    - pe bază de tarife sau cote procentuale din veniturile realizate;
    - conform normelor de muncă;
    - alte forme specifice unităţii.
    Formele de organizare a muncii şi salarizare ce urmează să se aplice fiecărei activităţi se stabilesc prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate sau, dacă acestea lipsesc, prin contractele individuale de muncă.
    22. Conform articolului 168 „Elaborarea, aprobarea, înlocuirea şi revizuirea normelor unice şi a normelor-tip de muncă” al Codului Muncii, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare în comun cu partenerii social şi cu atragerea instituţiilor cointeresate va elabora norme-tip de muncă în agricultură şi industria alimentară.
    [Pct.22 modificat prin PAMAIA864 din 26.11.10, MO231-234/26.11.10 art.864]
    23. La adoptarea Regulamentelor de remunerare a muncii în unităţile economice, angajatorii se vor conduce de prevederile legislaţiei în vigoare.
    [Pct.24 exclus prin PAMAIA864 din 26.11.10, MO231-234/26.11.10 art.86 ; celelalte puncte se renumerotează]
    24. Salariul tarifar pentru categoria I de calificare se stabileşte în agricultură, industria prelucrătoare, inclusiv alimentară şi ramurile conexe, după cum urmează:

 
Domeniul de activitate

Salariul tarifar pentru categoria I de calificare (lei)

    1. Agricultura

      -  mecanizatori, salariaţi calificaţi şi lucrători

          din sectorul zootehnic
      - piscicultura
      -  personalul auxiliar
2100
 
2400
2350
2100
 
2. Industria prelucrătoare, inclusiv alimentară
 

-       procesarea cerealelor

2600

-       procesarea cărnii şi laptelui

2600

-       procesarea fructelor şi legumelor

2600

-       producerea zahărului şi extracţia uleiurilor

2900

-       parfumerie şi cosmetică

2600

-       vinificaţie şi băuturi alcoolice

2750

-           cofetărie, băuturi nealcoolice şi panificaţie

3100

-           altele

2600

    3. Ramuri conexe*

 

      - industria extractiva, exploatarea carierelor şi sondelor

2750

       - construcţii

2700

-           transport

2600

-           altele

2550

(* pentru unităţile care au organizaţii sindicale afiliate la

FNSAA ”Agroindsind”)
 

    În salariul tarifar pentru categoria I de calificare nu se includ adaosurile, sporurile şi alte plăţi de stimulare şi compensare. Pentru angajaţii, inclusiv specialiştii care nu sunt salariaţi prin sistemul tarifar de salarizare (netarifar, salariu funcţiei), majorarea salariului se va efectua proporţional cu majorarea salariului tarifar negociat în domeniul de activitate respectiv.
    Salariile tarifare pentru categoria I de calificare vor fi calculate pentru un program complet de lucru de 169 ore în mediu pe lună.
    [Pct.24 modificat prin PAMAIA549 din 17.03.17, MO78-84/17.03.17 art.549]
    [Pct.24 modificat prin PAMAIA443 din 25.03.16, MO69-77/25.03.16 art.443]
    [Pct.24 în redacția PAMAIA1783 din 12.12.14, MO366-371/12.12.14 art.1783]
    [Pct.24 în redacția PAMAIA1759 din 06.12.13, MO284-289/06.12.13 art.1759]
    [Pct.24 în redacţia PAMAIA760 din 22.06.12, MO126-129/22.06.12 art.760]
    [Pct.24 în redacţia PAMAIA650 din 17.06.2011, MO99-101/17.06.11 art.650]
    [Pct.25 în redacţia MMAIA182 din 30.03.10, MO44-46/30.03.10 art.182]
    [Pct.25 în redacţia PAMAIA91 din 10.02.09, MO27-29/10.02.09 art.91]

    25. Retribuirea muncii se va efectua luându-se în considerare că în salariul tarifar pentru I categorie de calificare nu se includ adaosurile, sporurile, plăţile de stimulare şi compensare.
    26. Reţeaua tarifară pentru muncitori şi specialişti se aplică în toate unităţile cu autonomie financiară după cum urmează:

Categorii de calificare
 I
   II
III
    IV
      V
   VI
    VII
    VIII
Coeficienţii tarifari
1,0
1,10-1,26
1,20-1,59
1,30-1,81
1,40-2,07
1,50-2,36
1,60-2,69
1,70-3,07


Categorii
de   calificare
 IX

    X

   XI
 XII

      XIII

    XIV

   XV
   XVI
Coeficienţii tarifari
1,76
   1,82
   1,9
1,97
 2,12

    2,24

   2,44
2,66
 
Categorii
de calificare
XVII
 XVIII

    XIX

   XX
   XXI
   XXII
 XXIII
 XXIV

    Coeficienţii tarifari pentru categoriile de calificare I-VIII se negociază (în tabelă sunt indicate mărimile minime şi maxime. Cele minime sunt obligatorii, iar mai mari se negociază). Pentru categoriile IX-XXIV în tabelă sunt indicate mărimile minime a coeficienţilor tarifari, care sunt obligatorii, iar mai mari se negociază.
    [Pct.26 în redacția PAMAIA443 din 25.03.16, MO69-77/25.03.16 art.443]
    [Pct.28 exclus prin PAMAIA864 din 26.11.10, MO231-234/26.11.10 art.864 ; celelalte puncte se renumerotează]

    27. În agricultură şi industria alimentară unde se activează sezonier plata se va efectua lunar în avans, dar în mărime nu mai mică decît ¼ din salariul mediu lunar prognozat anual pe ţară.
    28. Salariaţii au dreptul la adaosuri şi sporuri la salariu cu caracter compensatoriu, mărimea lor minimă este specificată în anexa nr.1. Unităţile economice sînt în drept să majoreze adaosurile şi sporurile, specificate în anexa nr.1, precum şi să stabilească alte adaosuri şi sporuri cu caracter compensatoriu, în limitele mijloacelor proprii prevăzute pentru aceste scopuri în contractele colective de muncă.
    29. În baza Listelor ramurale de lucrări (anexa nr.2) şi în conformitate cu rezultatele atestării locurilor de muncă, administraţia, de comun acord cu sindicatul, vor elabora şi vor include în contractele colective de muncă listele locurilor de muncă şi ale lucrărilor concrete pentru care salariaţilor li se vor stabili sporuri de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile, cu specificarea mărimilor acestor sporuri. La elaborarea listelor în cauză indicarea codurilor lucrărilor şi locurilor de muncă este obligatorie. Listele se modifică anual în cazul raţionalizării locurilor de muncă şi ameliorării condiţiilor de muncă. Sporurile la salariu se vor stabili în mărimile prevăzute de Convenţia colectivă (nivel naţional). Pentru unităţile care se confruntă cu fluctuaţia cadrelor şi insuficienţă de cadre calificate sporul minim la salariu de 5-10% se stabileşte pentru o vechime în muncă la unitate de la 1-5 ani.
    [Pct.29 modificat prin PAMAIA443 din 25.03.16, MO69-77/25.03.16 art.443]
    30. Sporul pentru vechime în muncă se stabileşte în cuantum de minimum 5% pentru 3 ani şi maximum 40% din salariul de bază pentru o vechime de peste 20 ani de activitate, conform anexei nr.3.
    [Pct.32 în redacţia PAMAIA91 din 10.02.09, MO27-29/10.02.09 art.91]
    31. La eliberarea salariaţilor în legătură cu reducerea statelor de personal, părţile au stabilit ca angajatorul, în caz de posibilităţile financiare, va acorda o indemnizaţie de concediere suplimentară la cea stabilită de legislaţia în vigoare, respectiv:
    Pentru salariaţii care au activat la unităţile prelucrătoare:
    - de la 5 pînă la 10 ani 1,5-2 salarii medii lunare;
    - mai mult de 10 ani 2-3 salarii medii lunare.
    Salariaţii care activează în condiţii nefavorabile beneficiază, în funcţie de starea reală a condiţiilor de muncă, de sporuri de compensare. Mărimea concretă a sporurilor de compensare se stabileşte în funcţie de greutate şi nocivitate de partenerii sociali, dar nu mai mică de 25% din salariul minim tarifar negociat în ramura respectivă pentru lucrul în condiţii grele şi nocive şi nu mai mică de 50% din salariul minim tarifar negociat în ramura respectivă pentru lucrări în condiţii deosebit de grele şi deosebit de nocive.
    [Pct.31 modificat prin PAMAIA760 din 22.06.12, MO126-129/22.06.12 art.760]
    [Pct.34 în redacția PAMAIA864 din 26.11.10, MO231-234/26.11.10 art.864]
    [Pct.34 modificat prin PAMAIA91 din 10.02.09, MO27-29/10.02.09 art.91]

CAPITOLUL IV
Timpul de muncă şi de odihnă
    32. Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore pe zi şi nu mai mult de 40 ore pe săptămână, realizate prin săptămâna de lucru de 5 zile. Pentru unele unităţi, subdiviziuni, locuri de munca, categorii de personal se pot stabili programe de lucru cu o durată a timpului de lucru de 6 zile în săptămână.
    33. Pentru unele profesii se stabileşte durata zilnică a timpului de muncă de 12 ore, urmată de o perioadă de repaus de cel puţin 24 ore (anexa nr.4).
    331.Unităţile cu flux continuu includ pauza de masă a salariaţilor, care activează în profesiile prevăzute în Anexa nr.4, în timpul de muncă.
    [Pct.331 introdus prin PAMAIA1783 din 12.12.14, MO366-371/12.12.14 art.1783]
    34. Salariaţii, care îşi desfăşoară activitatea în locuri de muncă cu condiţii deosebite beneficiază de reducerea duratei normale a timpului de lucru sub 8 ore pe zi, în condiţiile prevăzute de lege.
    35. Durata reducerii timpului normal de lucru şi categoriile de personal care beneficiază de acest program se stabilesc prin Contractul colectiv de muncă la nivel de unităţi.
    36. Începerea şi sfârşitul zilei de lucru se stabilesc prin Regulamentul intern, întocmit de către administraţia unităţii, cu consultarea sindicatelor.
    37. Salariaţii aflaţi în şomaj tehnic vor avea dreptul, în această perioadă, să dispună de timp la propria discreţie cu informarea administraţiei, după caz, despre locul aflării. Reluarea activităţii la locurile de muncă se va face prin dispoziţia angajatorului. Modul de anunţare a angajaţilor aflaţi în şomaj tehnic despre reluarea activităţii de muncă va fi coordonat cu sindicatele şi indicat în ordinul angajatorului sau va fi stipulat în Contractul Colectiv de Muncă, dar nu mai tîrziu decît cu o zi înainte de începerea lucrului.
    [Pct.37 în redacția PAMAIA1759 din 06.12.13, MO284-289/06.12.13 art.1759]
    38. În fiecare săptămâna salariatul are dreptul, de regulă, la 2 zile consecutive de repaus săptămânal (sâmbăta şi duminica), a săptămânii de lucru cu 5 zile şi la o zi de repaus săptămânal – duminica, acolo unde durata de muncă săptămânală constituie 6 zile de muncă.
    [Pct.38 modificat prin PAMAIA1759 din 06.12.13, MO284-289/06.12.13 art.1759]
    39. Pauza pentru masă nu poate fi mai mică de 30 minute. Prin Regulamentul intern, aprobat în comun de angajator şi comitetul sindical, pot fi prevăzute alte pauze de odihnă.
    40. În unităţile ramurii agriculturii şi industriei alimentare poate fi introdusă evidenţa globală a timpului de muncă. Părţile vor înainta propuneri de modificări în actele normative în vigoare.
    41. Conform prevederilor legislaţiei muncii, salariaţii au dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihna plătit, cu menţinerea locului de lucru, cu o durată minimă de 28 zile calendaristice, cu excepţia zilelor de sărbătoare nelucrătoare, precum şi un concediu suplimentar stabilit de legislaţie şi prevăzut în contractul colectiv de muncă nivel de unitate. Concediul suplimentar este acordat şi include în sine:
    - concediul anual suplimentar pentru condiţii de muncă vătămătoare;
    - concediul anual suplimentar pentru vechimea în muncă, în cadrul aceleiaşi unităţi, se stabileşte prin negocieri şi se include în contractul colectiv de muncă la nivel de unitate;
    - concediu suplimentar pentru lucru în schimburi şi în orele nocturne.
    Se stabileşte că concediile suplimentare se cumulează la concediul minim anual de 28 zile calendaristice
    Prin clauzele contractului colectiv de muncă (nivel de unitate) pot fi stabilite şi alte categorii de concedii suplimentare.
    [Pct.41 modificat prin PAMAIA443 din 25.03.16, MO69-77/25.03.16 art.443]
    42. Salariaţii beneficiază de concediu suplimentar plătit pe motive familiale, exprimat în zile lucrătoare, în următoarele cazuri:
    - căsătoria salariatului 5 zile
    - căsătoria copiilor salariatului 3 zile
    - naşterea ori înfierea copilului 3 zile
    - decesul rudelor de gradul I (părinţilor, soţului, soţiei, copiilor) 5 zile
    - decesul rudelor de gradul II (buneilor, fratelui) 3 zile
    - încorporarea în armată a unui membru al familiei 1 zi
    La întreprinderile unde activitatea de producere prevede necesitatea îndeplinirii lucrărilor în orele nocturne , pentru lucrătorii care îndeplinesc aceste lucrări, de acordat un concediu suplimentar pentru minim 40 de schimburi nocturne lucrate pe parcursul anului - cîte o zi pentru fiecare an lucrat, dar nu mai mult de 4 zile. Pentru munca în 2 schimburi, fără ore nocturne - căte o zi pentru doi ani lucraţi, dar nu mai mult de 2 zile.
    [Pct.42 modificat prin PAMAIA443 din 25.03.16, MO69-77/25.03.16 art.443]
    [Pct.42 modificat prin PAMAIA1783 din 12.12.14, MO366-371/12.12.14 art.1783]

    421. În contractele colective de muncă vor fi stabilite concedii de odihnă suplimentare plătite pentru vechimea în muncă la unităţile din ramură după cum urmează: pentru stagiu între 2-5 ani - minim 2 zile, între 5-10ani - minim 3 zile şi de la 10 ani – minim 4 zile calendaristice.
    [Pct.421 introdus prin PAMAIA1759 din 06.12.13, MO284-289/06.12.13 art.1759]
CAPITOLUL V
Formarea profesională şi utilizarea forţei de muncă
    [Capitolul V titlul în redacția PAMAIA1759 din 06.12.13, MO284-289/06.12.13 art.1759]
    43.Părţile au convenit asupra structurii Parteneriatului social în domeniul formării profesionale din ramură, după cum urmează:
    - Comitetul Sectorial pentru Formare Profesională din Agricultură şi Industria Alimentară şi structurile lui create, după caz, pe principii regionale şi pe domenii de activitate economică (branşe);
    - Comisiile dialogului social la nivel de instituţii, întreprinderi, unităţi economice.
    [Pct.43 în redacția PAMAIA1759 din 06.12.13, MO284-289/06.12.13 art.1759]
    431. Parţile vor acorda sprijin Comitetului Sectorial, în special la:
    - reactualizarea periodică a Clasificatorului ocupaţiilor la compartimentul agricultură şi industria alimentară;
    - elaborarea, validarea şi promovarea standardelor ocupaţionale;
    - determinarea necesităţilor de formare profesională în ramură şi formularea cererii de instruire;
    - monitorizarea calităţii procesului de instruire;
    - crearea şi dezvoltarea sistemului de formare profesională continuă şi de validare oficială a rezultatelor învăţării nonformale şi informale;
    - întărirea legăturilor între sectorul economic şi instituţiile de învăţămînt profesional de profil în scopul dezvoltării şi modernizării acestora.
    [Pct.431 introdus prin PAMAIA1759 din 06.12.13, MO284-289/06.12.13 art.1759]
    432. Părţile vor promova dezvoltarea parteneriatului social în ramură, inclusiv prin întroducerea în programele învăţămîntului agroindustrial a cursului “Parteneriatul social în domeniul muncii.
    [Pct.432 introdus prin PAMAIA1759 din 06.12.13, MO284-289/06.12.13 art.1759]
    44. Părţile au convenit ca în contractele colective de muncă la nivel de unităţi pot fi rezervate nu mai puţin de 2% din fondul de retribuire a muncii pentru perfecţionarea şi reciclarea cadrelor, inclusiv a activului sindical la teme din domeniul raporturilor de muncă determinate între sindicate şi angajator.
    45. Părţile au convenit a folosi în calitate de centru de instruire, pregătire şi perfecţionare a cadrelor din ramură, pe lîngă cele abilitate, şi Institutul Muncii a Sindicatelor republicane. În acest scop, în contractele colective de muncă la nivel de unitate pot fi prevăzute alocaţii financiare din contul unităţii economice.
    46. Pe parcursul acţiunii prezentei Convenţii, Părţile vor întreprinde măsuri în vederea asigurării cu locuri de muncă a absolvenţilor din instituţiile de învăţământ din ramură (în unităţile de stat obligatoriu), pentru instruirea cărora au fost utilizate mijloacele bugetului de stat.
    461. Angajaţii instituţiilor de învăţămănt afiliate la FNSAA “Agroindsind” vor beneficia de următoarele drepturi:
    - la demisionarea persoanelor în legătură cu atingerea vîrstei de pensie, angajatorul va acorda acestora, suplimentar celor prevăzute de legislaţie, o indemnizaţie unică, în mărime de un salariu mediu lunar;
    - în funcţie de sursele financiare speciale şi extrabugetare ale instituţiei, angajatorul va stabili, în comun cu organul sindical, un spor la salariu conform actelor normative în vigoare;
    - studenţii, masteranzii au dreptul: să beneficieze de 2 călătorii în ţară (tur-retur) cu rambursarea, de către instituţia respectivă de învăţămînt (din mijloacele pentru studenţii bugetari şi din taxele de studii pentru studenţii înmatriculaţi în bază de contract), a 50% din costul biletelor de călătorie în transportul auto şi feroviar interurban.
    [Pct.461 introdus prin PAMAIA1759 din 06.12.13, MO284-289/06.12.13 art.1759]
    462. Părţile vor conlucra în scopul realizării măsurilor prevăzute în programele de stat privind utilizarea forţei de muncă şi crearea noilor locuri de muncă.
    [Pct.462 introdus prin PAMAIA1759 din 06.12.13, MO284-289/06.12.13 art.1759]
CAPITOLUL VI
Protecţia muncii, ocrotirea sănătăţii şi asistenţa socială
    47. Părţile au convenit că angajamentele reciproce ale angajatorului şi salariaţilor, privind asigurarea în complex a securităţii muncii şi a condiţiilor de muncă sănătoase la unităţi, să fie stipulate în contractul colectiv de muncă la nivel de unitate.
    48. Părţile, în comun cu organizaţiile cointeresate, vor elabora şi aproba Instrucţiuni- Cadru de securitate şi sănătate pentru lucrările din sectorul agroindustrial.
    [Pct.51 modificat prin PAMAIA864 din 26.11.10, MO231-234/26.11.10 art.864]
    49. Angajatorul îşi asumă responsabilitatea:
    - să garanteze respectarea întocmai a legislaţiei cu privire la protecţia muncii şi a Codului Muncii, precum şi prioritatea vieţii şi sănătăţii salariatului faţă de interesele de producere a angajatorilor, să adopte măsurile corespunzătoare, pentru ca la locurile de muncă să fie asigurate toate condiţiile pentru ocrotirea sănătăţii şi evitarea accidentelor de muncă, inclusiv asigurarea cu mijloace de protecţie individuală şi colectivă, precum şi asigurarea cu hrană specială.
    - să efectueze paşaportizarea locurilor de muncă şi elaborarea măsurilor respective cu prevederea a 2% la fondul de retribuire a muncii a salariaţilor în scopul ameliorării condiţiilor de muncă, prevenirii traumatismului şi bolilor profesionale la producere.
    - să comunice operativ Federaţiei „Agroindsind” despre accidentele de muncă soldate cu invaliditate şi mortale, să pună la dispoziţia Federaţiei copiile proceselor–verbale, formularul A-1 cu privire la cercetarea accidentelor în producere, cu incapacitate temporară de muncă.
    - să organizeze instruirea şi verificarea permanentă a cunoştinţelor şi pregătirea în domeniul protecţiei muncii, a conducătorilor şi specialiştilor inclusiv şi instruirea împuterniciţilor sindicatelor pe protecţia muncii;
    - să creeze comitete pentru securitate şi sănătate în muncă. Angajatorul va instrui membrii comitetului şi poate stimula material (adaos la salariu, premii, concedii suplimentare etc.) activitatea acestora.
    [Pct.49 modificat prin PAMAIA1759 din 06.12.13, MO284-289/06.12.13 art.1759]
    50. Angajatorii şi reprezentanţii salariaţilor (sindicatele) vor include în contractele colective de muncă prevederi speciale, inclusiv grafice de instruire, ca salariaţii să cunoască şi să respecte cu stricteţe normele şi instrucţiunile privind protecţia muncii, să utilizeze îmbrăcămintea specială, echipamentul de lucru, dispozitivele de protecţie după destinaţie. Prin ordine şi dispoziţii ale angajatorului salariaţii să fie preveniţi că în caz de pericol la producere salariatul este obligat să anunţe angajatorul sau conducătorul subdiviziunii, iar în cazul ne respectării acestor reguli şi norme, salariaţii vor fi traşi la răspundere, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    51. Reprezentanţii sindicatelor vor fi incluşi în comisiile de expertiză a corespunderii tehnologiilor, utilajelor, maşinilor, cerinţelor securităţii şi igienei muncii. Totodată, sindicatele sunt în drept să ceară expertiza independentă a condiţiilor de muncă cu scopul evidenţierii indicilor nocivi la producere. Pentru aceasta, sindicatele pot implica orice structuri specializate ori specialişti. Încheierile prezentate pentru sindicate sau angajatori trebuie să conţină în afara celor depistate în urma examinărilor şi propuneri de îmbunătăţire a stării securităţii muncii prevenirii de îmbolnăviri şi traume la locurile de muncă. Cheltuielile efectuate sunt suportate de angajatori.
    52. Contravaloarea echipamentului de protecţie se suportă integral de către angajator.
    53. Angajatorul se obligă să organizeze examinarea medicală gratuită a salariaţilor conform art. 238 al Codului Muncii şi Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 132 din 17.06.1996 privind examenele medicale obligatorii la angajare în muncă şi periodice ale lucrătorilor care sunt supuşi acţiunilor factorilor nocivi şi nefavorabili.
    54. În cazul unor accidente de muncă sau îmbolnăviri profesionale din vina totală sau parţială a unităţii, angajatorii vor suporta plata integral de recuperare a capacităţii de muncă a salariaţilor (operaţii, proteze, procurarea medicamentelor, serviciile medicale, etc.), cu excepţia celor prevăzute de Legea asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale nr.756-XIV din 24.12.1999.
    55. Pe parcursul sistării activităţii de muncă prevăzute de contractul individual de muncă de către organele de stat de control, ca rezultat al încălcării cerinţelor de protecţie a muncii fără vina salariatului, acestuia i se menţine locul de muncă (funcţia) şi salariul mediu.
    56. Părţile şi structurile respective din teritoriu îşi asumă responsabilitatea pentru organizarea odihnei copiilor. Suma cheltuielilor suplimentare se negociază şi se stipulează în Contractul colectiv de muncă a unităţii.
    57. Părţile au convenit să-şi aducă contribuţia la recuperarea sănătăţii salariaţilor lor. La nivel de unitate vor fi prevăzute în Contractele colective de muncă surse financiare, utilizând în acest scop instituţiile curative, inclusiv ale Federaţiei „Agroindsind” (sanatoriul „Struguraş”).
    58. Părţile vor contribui la realizarea prevederilor Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr.184 ”Securitatea şi igiena muncii în agricultură” ratificată de către Parlamentul Republicii Moldova.
    [Pct.61 modificat prin PAMAIA864 din 26.11.10, MO231-234/26.11.10 art.864]
CAPITOLUL VI1
Munca femeilor şi copiilor
    581. Părţile şi structurile lor din teritoriu vor contribui la desfăşurarea anuală Zilei internaţionale a femeilor din mediul rural.
    582. Angajatorii unităţilor economice vor achita din contul unităţii femeilor care pleacă în concediu de maternitate un ajutor material în mărimea unui salariu minim tarifar stabilit în branşa respectivă.
    583. Părinţii care au copii în clasele I-IV beneficiază de concediu suplimentar plătit de 1 zi la începutul şi 1 zi la sfărşitul anului şcolar.
    584. Părţile vor implementa prevederile „Codului de conduită pentru patroni privind eliminarea celor mai grave forme ale muncii copilului în agricultură şi industria alimentară”.
    585. Femeile angajate în muncă , care au copii în vîrstă de pînă la 1,5 ani, ziua de muncă se reduce cu 2 ore.
    [Pct.585 introdus prin PAMAIA443 din 25.03.16, MO69-77/25.03.16 art.443]
    [Capitolul VI1 introdus prin PAMAIA1783 din 12.12.14, MO366-371/12.12.14 art.1783]

CAPITOLUL VII
Drepturile şi garanţiile activităţii FNSAA „Agroindsind”
şi a Patronatului de ramură
    59. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Patronatul de ramură recunosc drepturile FNSAA „Agroindsind” şi ale structurilor teritoriale ale ei la apărarea drepturilor de muncă, sociale şi economice a membrilor de sindicat de la unităţile de ramură în limitele normelor dreptului internaţional, Legii sindicatelor, Codului Muncii, Statutului FNSAA „Agroindsind” şi legislaţiei în vigoare.
    60. Părţile au convenit ca preşedintele organizaţiei sindicale a unităţii economice, instituţiei să participe la şedinţele operative ale administraţiei şi şedinţele consiliului de administrare pe chestiunile ce ţin de raporturile de muncă şi problemele sociale.
    [Pct.60 în redacția PAMAIA1759 din 06.12.13, MO284-289/06.12.13 art.1759]
    61. Părţile şi structurile lor din teritoriu vor comunica reciproc şi în termen de 5 zile hotărârile fiecăruia, privind toate problemele importante în domeniul raporturilor de muncă. Totodată părţile vor asigura informarea mai amplă a salariaţilor, prin instalarea în loc public şi păzit a unui stand informativ.
    62. FNSAA „Agroindsind” şi structurile sale în teritoriu recunosc dreptul Patronatului de stabilire a normelor de muncă, disciplina muncii, discipline tehnologice prin aprobarea Regulamentelor respective, cu consultarea obligatorie a sindicatelor.
    [Pct.63 exclus prin PAMAIA1759 din 06.12.13, MO284-289/06.12.13 art.1759]
    64. Angajatorii se obligă:
    a) să deconteze lunar sindicatului mijloace financiare în mărime de cel puţin 0, 2 % din fondul de retribuire a muncii salariaţilor, pentru utilizarea în scopurile stabilite de Contractul colectiv de muncă, inclusiv pentru acordarea de către sindicat a prestaţiilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă prin tratament balneoclimateric agenţilor economici în care nu există organizaţii sindicale;
    b) să nu împiedice şi să nu facă presiuni asupra Sindicatului în exercitarea sarcinilor şi împuternicirilor sale statutare;
    c) să permită accesul liber al reprezentanţilor sindicatelor în toate subdiviziunile de producţie în scopul realizării drepturilor şi sarcinilor sale statutare;
    d) să respecte drepturile salariaţilor aleşi în organele sindicale şi ne eliberaţi de la serviciul de bază, acordându-le cel puţin 4 zile lunar, pentru îndeplinirea funcţiilor sale elective, păstrându-le salariul mediu lunar, stipulate în contractul colectiv de muncă.
    e) să asigure retribuirea muncii conducătorului organului sindical al unităţii, al cărui contract individual de muncă a fost suspendat în legătură cu alegerea în funcţie electivă, din contul mijloacelor unităţii. Cuantumul salariului acestuia se stabileşte prin negocieri, însă nu va fi mai mic de nivelul salariului adjunctului conducătorului unităţii. Pentru conducătorii organizaţiilor sindicale, neeliberaţi de la locul de muncă de bază, se va plăti un adaos format din diferenţa salariului lui şi a adjunctului conducătorului unităţii.
    Salariul conducătorului organizaţiei sindicale va fi plătit de către angajator, conform actelor normative în vigoare. Conducătorul organizaţiei sindicale va beneficia de toate drepturile şi înlesnirile ca şi ceilalţi salariaţi ai unităţii.
    [Pct.67 lit.e) în redacția PAMAIA91 din 10.02.09, MO27-29/10.02.09 art.91]
    f) să nu împiedice participarea reprezentanţilor sindicatului la acţiunile organizate în interesul membrilor de sindicat (conferinţe, seminare, congrese, măsuri de instruire a activului sindical, etc.), cu menţinerea salariului mediu lunar şi achitarea cheltuielilor în caz de deplasare;
    g) să asigure în incinta unităţii, cu titlu gratuit, spaţiul şi mobilierul necesar activităţii sindicale, cu mijloace de comunicare, iar în caz de necesitate – cu transport, precum şi să efectueze din cont propriu asigurarea sanitară şi reparaţia curentă a încăperii;
    h) să acorde persoanelor, alese în organele sindicale de diferit nivel, la expirarea mandatului, (în termen sau anticipat) funcţia deţinută anterior, iar în lipsa acesteia – o funcţie echivalentă în aceiaşi unitate;
    j) întocmai să respecte cerinţele articolului 390 „Asigurarea condiţiilor pentru activitatea organului sindical din unitate” al Codului Muncii în colectarea şi transferarea cotizaţiilor de membru.
    65. În baza articolului 390 (p. 3 şi 5) al Codului Muncii Părţile stabilesc următoarele condiţii şi modul de colectare, transferare a cotizaţiilor de membru (mijloacelor băneşti):
    - angajatorul, in baza listelor membrilor de sindicat, prezentate de către comitetul sindical, colecteaza fără plată, prin intermediul contabilitatii, cotizatii de membru de sindicat în cuantum de 1% din salariul lunar total şi alte plăţi salariale, inclusiv din plăţile pentru şomaj tehnic al membrilor;
    - la solicitarea (cererea scrisă) angajaţilor nemembri de sindicat, angajatorul reţine mijloace bănesti in contul sindicatului, dacă faptul respectiv este prevazut in contractul colectiv de muncă;
    - cotizatiile de membru de sindicat, colectate lunar de către angajator in ziua achitării salariilor angajaţilor, se transfera în cuantumul şi în conturile curente ale organizaţiilor sindicale indicate de către FNSAA “Agroindsind” sau de către Uniunea Teritorială respectivă a FNSAA “Agroindsind”;
    - angajatorul nu este în drept să utilizeze mijloacele băneşti colectate de la membrii de sindicat;
    - în cazul în care angajatorul a achitat salariile la timp iar cotizaţiile de membru (mijloacele băneşti) colectate au fost reţinute mai mult de o lună, organul sindical (comitetul sindical, Uniunea teritorială, Federaţia „Agroindsind”) e în drept să ceară compensarea pierderilor cauzate de ne transferarea la timp a cotizaţiilor (mijloacelor băneşti), prin majorări în proporţie de 0.1 % din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere.
    [Pct.65 modificat prin PAMAIA443 din 25.03.16, MO69-77/25.03.16 art.443]
CAPITOLUL VIII
Principii finale
    [Pct.69 exclus prin MMAIA182 din 30.03.10, MO44-46/30.03.10 art.182; celelalte puncte se renumerotează]
    66. Acţiunea Convenţiei colective se extinde pentru un termen de 3 ani (pînă în 2017).
    Dacă nici una din părţi nu denunţa Convenţia cu 30 zile înainte de împlinirea termenului pentru care a fost extins, acţiunea acesteia se prelungeşte pentru o nouă perioadă de 3 ani.
    [Pct.66 în redacția PAMAIA1783 din 12.12.14, MO366-371/12.12.14 art.1783]
    [Pct.70 în redacția PAMAIA864 din 26.11.10, MO231-234/26.11.10 art.864]

    67. Orice cerere de modificare şi/sau completare a prezentei Convenţii se va examina în modul stabilit de legislaţie. Odată cu modificările şi completările din Convenţie, acceptate de către părţi, vor fi adaptate corespunzător contractele colective de muncă de la unităţile economice.
    [Pct.67 în redacția PAMAIA1783 din 12.12.14, MO366-371/12.12.14 art.1783]
    68. Anexele 1-4 sunt sunt parte integrantă a Convenţiei.
    69. Prezenta Convenţie intră în vigoare din momentul înregistrării ei la Ministerul Economiei şi Comerţului şi este obligatorie pentru Părţi.

    Ministrul                      Directorul general                   Preşedintele Federaţiei             Preşedintele interimar
    agriculturii şi                  al Agenţiei Agroindustriale     Naţionale a Patronatului         al Federaţiei Naţionale a
    industriei alimentare       "Moldova-Vin"                      din Agricultură şi Industria    Sindicatelor din Agricultură
    din Republica Moldova                                               Alimentară din Republica        şi Alimentaţie "AGROINDSIND"
                                                                                      Moldova

    Anatolie Gorodenco         Valeriu Mironescu                  Valeriu Bulgari                      Vasile Mămăligă


    anexa nr.1

    anexa nr.2
   
[Anexa nr.2 modificată prin PAMAIA1783 din 12.12.14, MO366-371/12.12.14 art.1783]
    [Anexa nr.2 modificată prin PAMAIA91 din 10.02.09, MO27-29/10.02.09 art.91]

    anexa nr.3

    anexa nr.4