OMAIAA165/2007
ID intern unic:  321896
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI PRELUCRATOARE
ORDIN Nr. 165
din  11.07.2006
cu privire la aprobarea Normei  sanitare veterinare privind
problemele de sănătate animală şi de sănătate publică referitoare la
uciderea vînatului sălbatic şi la comercializarea cărnii de vînat sălbatic
Publicat : 16.03.2007 în Monitorul Oficial Nr. 36-38     art Nr : 148     Data intrarii in vigoare : 16.03.2008
    Abrogat prin OMADRM132 din 25.05.18, MO181/01.06.18 art.854


    În temeiul prevederilor art.10 al Legii nr. 1538-XII din 23.06.93 privind activitatea veterinară în scopul stabilirii condiţiilor de sănătate publică referitoare la uciderea vînatului sălbatic şi la comercializarea cărnii de vînat sălbatic legislaţiei veterinare a Republicii Moldova cu cea a Comunităţii Europene,
ORDON:
    1.Se aprobă Norma sanitară veterinară privind problemele de sănătate animală şi de sănătate publică referitoare la uciderea vînatului sălbatic şi la comercializarea cărnii de vînat sălbatic, armonizată cu prevederile Directivei Consiliului Europei 92/45 EEC din 16 iunie 1992 (se anexează).
    2. Direcţia  Medicină Veterinară, Inspectoratul Veterinar de Stat serviciile sanitare veterinare de stat raionale şi municipale, agenţii economici (persoane fizice şi juridice) se vor conduce în activitatea lor după prevederile prezentei Norme sanitare veterinare.
    3. Prezentul ordin va intra în vigoare în termen de 1 an din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    4. Se abrogă Ordinul Ministerului nr.9 din 11.01.2006 "Cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate animală şi de sănătate publică referitoare la uciderea vînatului sălbatic şi la comercializarea cărnii de vînat sălbatic".
    5. Controlul asupra executării prezentului ordin îl exercită Direcţia Medicină Veterinară, Inspectoratul Veterinar de Stat.

    MINISTRUL AGRICULTURII
    ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE              Anatolie GORODENCO

    Nr. 165. Chişinău, 11 iulie 2006.

Anexă
la Ordinul Ministerului Agriculturii
şi Industriei Alimentare nr.165
din 11.07.2006
Norma sanitară veterinară privind problemele de sănătate
animală şi de sănătate publică referitoare la uciderea vînatului
sălbatic şi la comercializarea cărnii de vînat sălbatic
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
    1. Prezenta Normă sanitară veterinară stabileşte condiţiile de sănătate animală şi de sănătate publică privind uciderea vînatului sălbatic, procesarea şi comercializarea cărnii de vînat sălbatic.
    2. Prevederile prezentei Norme sanitare veterinare nu se aplică:
    a) cantităţilor mici, reprezentînd pînă la 10 exemplare de vînat sălbatic, animale mici sau păsări, nejupuit sau nedeplumat, precum şi vînat sălbatic neeviscerat, furnizat de către vînător direct consumatorului sau comerţului cu amănuntul;
    b) cantităţilor mici de carne de vînat sălbatic de talie mare, reprezentînd greutatea echivalentă a unui exemplar, furnizate direct consumatorului final;
    c) tranşării şi depozitării cărnii de vînat sălbatic în magazinele de vînzare cu amănuntul sau în spaţiile alăturate punctelor de vînzare, atunci cînd tranşarea şi depozitarea sînt efectuate exclusiv în scopul vînzării directe, la faţa locului, către consumator. Operaţiunile menţionate mai sus se supun controalelor de sănătate publică prevăzute de prevederile naţionale care reglementează comerţul cu amănuntul.
    3. Dispoziţiile prezentei Norme sanitare veterinare referitoare la comerţul sau importul din ţări terţe, nu se aplică trofeelor sau vînatului sălbatic ucis, transportate de călători în vehiculele personale, în cazul în care aceştia transportă o cantitate redusă de vînat sălbatic mic sau o singură piesă întreagă de vînat sălbatic mare care nu este destinată comerţului sau utilizării comerciale, şi cu condiţia să nu provină dintr-o ţară sau dintr-o parte a unei ţări din care este interzis importul, în baza pct.22 sau pct.29 ale prezentei Norme sanitare veterinare.
    4. În prezenta Normă sanitară veterinară sînt utilizate următoarele noţiuni principale:
    a) vînat sălbatic- mamiferele terestre sălbatice care sînt vînate, inclusiv mamiferele sălbatice care trăiesc într-o zonă împrejmuită în condiţii de libertate similare celor ale vînatului sălbatic, precum şi păsările sălbatice la care nu se face referire în prevederile Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate publică şi de sănătate a animalelor ce afectează producerea şi comercializarea cărnii de iepure şi a cărnii de vînat de crescătorie;
    b) vînat sălbatic mare- mamiferele sălbatice din ordinul ongulate;
    c) vînat sălbatic mic - mamiferele sălbatice din familia Leporidae şi păsările sălbatice destinate consumului uman;
    d) carne de vînat sălbatic- toate părţile de vînat sălbatic care sînt proprii consumului uman;
    e) unitate de prelucrare a vînatului sălbatic - o unitate autorizată conform prevederilor prezentei Norme sanitare veterinare, în care vînatul sălbatic este prelucrat, iar carnea de vînat sălbatic este obţinută şi inspectată conform condiţiilor de igienă stabilite de prezenta Normă sanitară veterinară;
    f) centru de colectare - locul special amenajat în care vînatul sălbatic ucis este păstrat cu respectarea condiţiilor de igienă din anexa nr. 1, cap. IV pct. 2 la prezenta Normă sanitară veterinară, înainte de a fi transportat la o întreprindere de prelucrare;
    g) livrare - deţinerea sau expunerea în vederea vînzării, punerea în vînzare, vînzarea, livrarea sau orice altă formă de punere pe piaţă a cărnii de vînat sălbatic pentru consum uman în Republica Moldova, excluzînd furnizările prevăzute la pct.2 al prezentei Norme sanitare veterinare.
    În sensul prezentei Norme sanitare pot fi folosite, în caz de necesitate, şi definiţiile din Normele sanitare veterinare ce reglementează comerţul cu animalele şi produse de origine animală precum şi "Norma sanitară veterinară privind condiţiile de sănătate pentru producerea şi comercializarea cărnii proaspete".
CAPITOLUL II
Dispoziţii aplicabile producerii şi comerţului cărnii
de vînat în Republica Moldova
    5. Organul central al serviciului veterinar al Republicii Moldova trebuie să se asigure că carnea de vînat sălbatic provine de la vînat sălbatic care:
    a) a fost ucis într-un zonă de vînătoare, cu mijloace autorizate de legislaţia naţională care reglementează vînătoarea;
    b) nu provine dintr-o regiune supusă restricţiilor prevăzute de cerinţele sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate care reglementează comerţul cu carne proaspătă dintre Republica Moldova cu alte state, de cerinţele sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate animală care reglementează comerţul dintre Republica Moldova cu alte state şi importul de carne proaspătă de pasăre şi de dispoziţiile "Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate publică şi sănătate a animalelor, care reglementează producerea şi comercializarea cărnii de iepure şi a cărnii de vînat de crescătorie", sau dintr-o zonă de vînătoare supusă restricţiilor prevăzute de pct.19-22 ale prezentei Norme sanitare veterinare;
    c) imediat după ucidere, a fost pregătit cu respectarea prevederilor anexei nr. 1 cap. III şi transportat într-un interval de maxim 12 ore la o întreprindere de prelucrare, la care face referire alin. (2) al prezentului pct., sau la un centru de colectare unde va fi răcit la temperaturile specificate în anexa şi capitolul amintit, şi de unde va fi expediat într-un interval de 12 ore la o unitate de prelucrare la care face referire alin.(2) al prezentului pct, sau, în cazul regiunilor îndepărtate, unde condiţiile climaterice permit acest lucru, într-o perioadă care va fi stabilită de autoritatea veterinară centrală, pentru a permite medicului veterinar oficial al unităţii de prelucrare menţionate să efectueze, în condiţii corespunzătoare, inspecţia post-mortem prevăzută la anexa nr. 1 cap. V.
    Organul central al serviciului veterinar de Stat trebuie să se asigure că carnea de vînat de crescătorie este obţinută:
    a) fie într-o unitate de prelucrare a vînatului sălbatic care îndeplineşte condiţiile generale din anexa nr. 1, cap. I şi II, şi autorizată în scopul prezentului capitol, conform prevederilor pct.13 al prezentei Norme sanitare veterinare;
    b) fie, în cazul vînatului sălbatic mare, într-o unitate autorizată conform prevederilor Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate pentru producerea şi comercializarea cărnii proaspete sau, în cazul vînatului sălbatic mic, conform prevederilor Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate care reglementează producerea şi comerţul cu carne proaspătă de pasăre, cu condiţia ca:
    - astfel de vînat să fie jupuit în încăperi separate decît cele rezervate pentru carnea la care se face referire în Normele menţionate, sau la momente diferite de timp;
    - acestor unităţi să li se acorde o autorizaţie specială, în sensul prezentei Norme sanitare veterinare;
    - să fie luate măsuri care să permită identificarea clară a cărnii obţinute în baza prezentei Norme sanitare veterinare faţă de carnea obţinută în baza prevederilor Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate pentru producerea şi comercializarea cărnii proaspete a prevederilor "Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate care reglementează producerea şi comerţul cu carne proaspătă de pasăre.
    Organul central al Serviciului veterinar de Stat din Republică trebuie să se asigure că carnea de vînat sălbatic provine de la animale ucise care au fost supuse unei inspecţii vizuale efectuată de medicul veterinar de stat:
    a) pentru a detecta orice anomalie, medicul veterinar oficial îşi poate fonda diagnosticul pe orice informaţie furnizată de vînător, iar atunci cînd este cazul - pe baza unei atestări stabilite de autoritatea veterinară competentă cu regulile de vînătoare, asupra comportamentului animalului înainte de ucidere;
    b) pentru a verifica faptul că moartea nu s-a datorat altor cauze decît vînătoarea, organul central al serviciului veterinar de stat din Republica Moldova trebuie să se asigure că carnea de vînat sălbatic provine de la vînat sălbatic care:
    a) a fost manipulat în condiţii de igienă corespunzătoare, conform anexei nr. 1 cap. III şi IV;
    b) a fost supus, conform anexei nr. 1 cap. V, unei inspecţii post-mortem, efectuată de medicul veterinar oficial conform procedurii naţionale stabilite de Direcţia Medicină Veterinară a Republicii Moldova;
    c) nu a prezentat nici o modificare, cu excepţia leziunilor traumatice care au apărut în timpul uciderii sau a malformaţiilor sau modificărilor localizate, cu condiţia să se stabilească, dacă este necesar, prin teste de laborator corespunzătoare, că acestea nu fac carnea improprie consumului uman sau periculoasă pentru sănătatea omului;
    d) nu a fost eviscerat imediat după ucidere, în cazul vînatului sălbatic mic, conform anexei nr. 1 cap. V pct. 1, s-a efectuat o inspecţie sanitară veterinară oficială, pe un eşantion reprezentativ de animale cu aceeaşi origine.
    6. În cazul în care medicul veterinar de stat depistează o boală transmisibilă la om sau anomalii la care se face referire la anexa nr. 1 cap. V pct. 4, acesta trebuie să efectueze mai multe controale pe întreg lotul, în baza rezultatelor controalelor ulterioare. Medicul veterinar de stat trebuie, fie să excludă întregul lot de la consumul uman, fie să inspecteze fiecare carcasă individual.
    7. Medicul veterinar de stat se va asigura că este exclusă din consumul uman carnea de vînat sălbatic, dacă:
    a) se constată că prezintă anomalii la care se face referire la anexa nr. 1 cap. V pct. 3 lit. e) sau dacă a fost confiscată conform pct. 4 al capitolului respectiv;
    b) controalele prevăzute la alin (3) pct.5 au evidenţiat prezenţa unei boli transmisibile la om;
    c) provine de la animale care au ingerat substanţe susceptibile de a face carnea periculoasă sau nocivă pentru sănătatea omului şi pentru care a fost luată o decizie, conform procedurii naţionale stabilite de autoritatea veterinară centrală. Pînă la punerea în aplicare a unei asemenea decizii, rămîn în vigoare reglementările naţionale cu privire la aceste substanţe;
    d) fără a aduce atingere legislaţiei naţionale, aplicabilă ionizării, a fost tratată cu radiaţii ionizante sau ultraviolete sau cu substanţe susceptibile de a-i afecta proprietăţile sale organoleptice sau au fost utilizaţi coloranţi, alţii decît cei folosiţi pentru marcarea de sănătate.
    8. Carnea de mistreţ sau de alte specii receptive la trichineloză trebuie supusă analizei prin metoda digestiei artificiale, în conformitate cu cerinţele sanitare veterinare privind examinarea pentru trichina (Trichinella spp.) , la importul de carne proaspătă provenită de la porcine domestice, sau unui examen trichineloscopic, cu examinarea microscopică a mai multor probe de la fiecare animal, prelevate cel puţin din muşchii masticatori şi diafragmatici, din muşchii antebraţului, din muşchii intercostali şi muşchii limbii.
    9.Carnea de vînat sălbatic declarată aptă consumului uman trebuie:
    a) să prezinte o marcă de sănătate, conform anexei nr. 1 cap. VIII. Dacă este cazul, poate fi luată o decizie de a modifica sau de a suplimenta dispoziţiile capitolului menţionat anterior, în special pentru a se ţine cont de diferitele moduri de prezentare comercială, cu condiţia ca acestea să respecte condiţiile de igienă stabilite de prezenta Normă sanitară veterinară. Dispoziţiile cap. XII din "Norma sanitară veterinară privind problemele de sănătate care reglementează producerea şi comerţul cu carne proaspătă de pasăre", privind marcarea de sănătate a ambalajelor mari, se aplică ca atare cărnii de vînat sălbatic mic;
    b) să fie depozitată, în condiţii de igienă corespunzătoare, după inspecţia post-mortem, în conformitate cu anexa nr. 1 cap. X, în unităţi de prelucrare a vînatului sălbatic autorizate conform pct.13 al prezentei Norme, sau în unităţi autorizate conform prevederilor Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate pentru producerea şi comercializarea cărnii proaspete, sau a dispoziţiilor "Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate care reglementează producerea şi comerţul cu carne proaspătă de pasăre", sau în depozite frigorifice autorizate conform prevederilor "Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate pentru producerea şi comercializarea cărnii proaspete";
    c) să fie însoţită în timpul transportului:
    - de un document comercial vizat de medicul veterinar de stat, care trebuie:
    - suplimentar la specificaţiile prevăzute de cap. VII pct. 2 din anexa nr. 1 la prezenta Normă sanitară veterinară, în cazul cărnii congelate, să conţină menţiunea lizibilă a lunii şi anului de congelare şi să poarte numărul de cod, prin care să poată fi identificat medicul veterinar oficial.
    Acest document se păstrează de destinatar pe o perioadă de cel puţin un an, astfel încît să poată fi prezentat la cererea autorităţii veterinare competente;
    -de un certificat de sănătate a animalelor, corespunzînd modelului din anexa nr. 2 în cazul cărnii ce provine dintr-o întreprindere de prelucrare a vînatului sălbatic, situată într-o regiune sau zonă restricţionată sau, în cazul cărnii destinate expedierii în Republica Moldova într-un mijloc de transport sigilat- după tranzitarea unei ţări;
    d) să fie transportată în condiţii de igienă corespunzătoare, conform anexei nr. 1 cap. XI;
    e) în cazul porţiunilor de carcase sau al cărnii dezosate de vînat sălbatic mic cu pene, să fie obţinută, de asemenea, în condiţii similare celor prevăzute de prevederile "Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate care reglementează producerea şi comerţul cu carne proaspătă de pasăre", în întreprinderi autorizate special în acest scop, în conformitate cu pct. 13 al prezentei Norme;
    10. Direcţia Medicină Veterinară a Republicii Moldova se va asigura de următoarele:
    a) carnea declarată improprie pentru consum uman poate fi clar diferenţiată de carnea declarată aptă pentru consumul uman;
    b) carnea declarată improprie pentru consum uman face obiectul unui tratament în conformitate cu cerinţele sanitare veterinare ce stabilesc regulile veterinare pentru ecarisarea şi prelucrarea deşeurilor animale, comercializarea acestora şi prevenirea agenţilor patogeni de origine animală sau peşte din furaje.
    Carnea, care provine dintr-o zonă supusă restricţiilor de sănătate a animalelor, va fi supusă condiţiilor ce vor fi stabilite de la caz la caz, de Direcţia Medicină Veterinară a Republicii Moldova.
    Condiţii detaliate de punere în aplicare a prezentului articol vor fi stabilite, dacă este necesar, în conformitate cu procedura naţională stabilită de Direcţia Medicină Veterinară a Republicii Moldova.
    11. Direcţia Medicină Veterinară a Republicii Moldova se va asigura că va face obiectul comerţului numai:
    a) vînatul sălbatic (piese întregi) jupuit şi eviscerat, care îndeplineşte cerinţele pct.5-10 ale prezentei Norme sanitare veterinare sau cărnurile proaspete de vînat sălbatic provenite de la acesta;
    b) vînatul mic nejupuit sau nedeplumat şi neeviscerat, necongelat sau congelat la temperaturi foarte mici şi care este controlat în concordanţă cu lit. (b) alin. (2) pct.5, al prezentei Norme sanitare veterinare cu condiţia să fie manipulat şi depozitat separat de carnea proaspătă la care se face referire la Norma sanitară veterinară privind condiţiile de sănătate pentru producerea şi comercializarea cărnii proaspete", de carnea de pasăre şi de carnea de vînat jupuit sau deplumat;
    c) vînatul mare nejupuit (piese întregi) :
    - care îndeplineşte cerinţele art. 3 alin. (1) lit. a) pct. 1 şi 2, art. 3 alin. (1) lit. c) şi art. 3 alin. (1) lit. d) pct. 1 ale prezentei Norme sanitare veterinare;
    - ale cărui viscere au fost supuse unei inspecţii post-mortem într-o unitate de prelucrare a vînatului sălbatic;
    - care este însoţit de un certificat de sănătate corespunzător unui model aprobat, semnat de medicul veterinar oficial pentru a certifica faptul că rezultatul inspecţiei post-mortem prevăzute la prezentul punct a fost corespunzător pentru carnea care a fost declarată proprie pentru consumul uman;
    - care a fost răcit la o temperatură superioară sau egală cu -1oC şi mai mică de + 7oC şi păstrat la această temperatură în timpul transportului spre o unitate de prelucrare, timp de maximum 7 zile de la inspecţia post-mortem la care se face referire la lit. b) sau mai mică de + 1oC şi păstrat la această temperatură în timpul transportului spre o unitate de prelucrare, timp de maximum 15 zile de la inspecţia post-mortem la care se face referire la prezentul punct.
    Cărnurile provenind de la vînatul sălbatic mare nejupuit, nu pot să poarte marca de sănătate prevăzută la pct.9 decît dacă, după jupuirea în unitatea de prelucrare de destinaţie, au fost supuse inspecţiei post-mortem în conformitate cu anexa nr. 1 cap. V la prezenta Normă sanitară veterinară şi au fost declarate apte pentru consumul uman de către medicul veterinar oficial.
    Organul central al serviciului veterinar de stat al Republicii Moldova se va asigura că:
    a) unităţile de prelucrare a vînatului sălbatic care nu satisfac standardele stabilite de anexa nr. 1 cap. I, nu pot fi autorizate conform pct.13 şi că produsele provenite din aceste unităţi nu pot purta marca de sănătate prevăzută de anexa nr. 1 cap. VII şi nu pot face obiectul comerţului Republicii Moldova cu alte state;
    b) vînatul sălbatic piese întregi care nu satisfac cerinţele pct. 5 nu pot face obiectul comerţului Republicii Moldova cu alte state şi nu pot fi importate din alte ţări;
    c) organele interne ale vînatului sălbatic declarate proprii pentru consumul uman nu pot face obiectul comerţului Republicii Moldova cu statele membre ale Uniunii Europene decît dacă au fost supuse unui tratament corespunzător, conform cerinţelor sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor, care reglementează comerţul cu produse din carne dintre Republica Moldova şi statele membre ale Uniunii Europene.
    13. Organul central al serviciului veterinar de stat a Republicii Moldova va stabili o listă cu unităţile de prelucrare a vînatului sălbatic autorizate, fiecare avînd un număr de autorizare veterinară. Pentru prelucrarea vînatului sălbatic Direcţia Medicină Veterinară a Republicii Moldova poate aproba unităţi autorizate conform "Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate pentru producerea şi comercializarea cărnii proaspete" şi "Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate care reglementează producerea şi comerţul cu carne proaspătă de pasăre", cu condiţia ca aceste unităţi să fie echipate pentru a prelucra carnea de vînat sălbatic şi să funcţioneze în condiţii care să asigure respectarea condiţiilor de igienă. Direcţia Medicină Veterinară a Republicii Moldova va comunica această listă Comisiei Europene. Direcţia Medicină Veterinară a Republicii Moldova nu va autoriza o unitate de prelucrare a vînatului sălbatic decît dacă s-a asigurat că aceasta se conformează dispoziţiilor prezentei Norme sanitare veterinare. Atunci cînd se constată că igiena este inadecvată şi cînd măsurile prevăzute în anexa nr. 1 cap. V pct. 5, lit. B) s-au dovedit insuficiente pentru a remedia situaţia, autoritatea veterinară competentă suspendă temporar autorizaţia unităţii în cauză. Direcţia Medicină Veterinară a Republicii Moldova va lua în considerare concluziile oricărui control efectuat în conformitate cu pct. 22 al prezentei Norme sanitare veterinare. Comisia Europeană va fi informată despre suspendarea sau retragerea autorizaţiei unor unităţi din Republica Moldova.
    14. Managerul unităţii de prelucrare a vînatului sălbatic va efectua, conform pct.16 al prezentei Norme sanitare veterinare, controale regulate privind igiena generală a condiţiilor de producţie din unitatea sa, printre altele, prin intermediul controalelor microbiologice. Controalele trebuie să aibă în vedere ustensilele, instalaţiile şi maşinile, în toate etapele de producţie şi, dacă este necesar, produsele.
Managerul unităţii de prelucrare a vînatului sălbatic va informa medicul veterinar de stat sau atunci cînd sînt controlaţi, experţii veterinari internaţionali despre natura, frecvenţa şi rezultatele controalelor efectuate în acest scop, precum şi numele laboratorului de control. Natura controalelor, frecvenţa lor, precum şi metodele de prelevare a probelor şi metodele de examinare bacteriologică se stabilesc de Direcţia Medicină Veterinară a Republicii Moldova.
    15. Managerul unităţii de prelucrare a vînatului sălbatic trebuie să instituie un program de instruire a personalului propriu care să permită lucrătorilor să se conformeze condiţiilor de producţie igienice adaptate structurii producţiei. Medicul veterinar de stat responsabil de întreprinderea de prelucrare a vînatului sălbatic va fi implicat în planificarea şi punerea în aplicare a acestui program.
    16. Inspecţia şi supravegherea unităţilor de prelucrare a vînatului se va efectua sub responsabilitatea medicului veterinar de stat, care poate fi asistat de personal tehnic auxiliar, conform prevederilor "Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate pentru producerea şi comercializarea cărnii proaspete". Medicul veterinar oficial trebuie să aibă acces liber, în orice moment, în toate spaţiile unităţilor de prelucrare, pentru a se asigura că au fost respectate dispoziţiile prezentei Norme sanitare veterinare şi, atunci cînd există dubii asupra originii cărnii sau a vînatului sălbatic ucis, la documentele relevante care să-i permită să identifice zona de vînătoare de origine.
    17. Medicul veterinar de stat va analiza permanent rezultatele controalelor prevăzute la pct.14 al prezentului articol. El poate efectua, pe baza acestei analize, examene microbiologice suplimentare în toate fazele tehnologice ale producţiei sau pentru produsele finite. Rezultatul acestor analize va fi scris într-un raport, ale cărui concluzii şi recomandări vor fi notificate managerului întreprinderii care va remedia deficienţele constatate, în vederea ameliorării stării de igienă.
    18. Direcţia Medicină Veterinară a Republicii Moldova, direct sau prin instituţiile subordonate, va monitoriza rezultatele inspecţiei post-mortem efectuate de medicii veterinari de stat cu privire la diagnosticul bolilor transmisibile la om.
    Atunci cînd este diagnosticată o astfel de boală, rezultatul cazului specific va fi comunicat imediat autorităţilor veterinare competente care supraveghează zona de vînătoare în care îşi are originea vînatul sălbatic în cauză.
    19.Direcţia Medicină Veterinară a Republicii Moldova se va asigura că este efectuată, cu frecvenţă, o anchetă cu privire la starea de sănătate a vînatului sălbatic din zonele de vînătoare de pe teritoriul ţării noastre.
    În acest scop, se va nominaliza un serviciu sau un organ central subordonat abilitat cu colectarea şi utilizarea rezultatelor inspecţiilor de sănătate efectuate, conform prezentei Norme sanitare veterinare, atunci cînd sînt diagnosticate boli transmisibile la om sau la animale sau reziduuri în exces faţă de nivelurile admise.
    Atunci cînd este diagnosticată o boală sau o stare la care se face referire la alin. (2) , rezultatele anchetei cu privire la cazul specific vor fi comunicate imediat autorităţii competente responsabile de supravegherea zonei de vînătoare.
    20. În funcţie de situaţia epizootologică, autoritatea veterinară competentă va efectua testări specifice asupra vînatului sălbatic pentru a detecta prezenţa bolilor la care se face referire în cerinţele sanitare veterinare privind anunţarea, declararea şi notificarea unor boli transmisibile ale animalelor.
    21. Direcţia Medicină Veterinară a Republicii Moldova va elabora programe de depistare a reziduurilor la animale şi în carnea proaspătă de vînat sălbatic.
    inînd cont de rezultatele monitorizării la care se face referire la pct. 20 al prezentei Norme sanitare veterinare, Direcţia Medicină Veterinară a Republicii Moldova se va asigura că vînatul sălbatic şi carnea de vînat sălbatic din zonele de vînătoare implicate de monitorizare sînt excluse din comerţ.
    22. Experţii veterinari internaţionali pot să efectueze, în măsura în care este necesar pentru aplicarea uniformă a prezentei Norme sanitare veterinare în colaborare cu Direcţia Medicină Veterinară a Republicii Moldova, controale la faţa locului. Aceştia pot verifica, în special, prin controlul unui procent reprezentativ al unităţilor de prelucrare a vînatului sălbatic, dacă Direcţia Medicină Veterinară a Republicii Moldova s-a asigurat corect că unităţile de prelucrare autorizate se conformează cu prezenta Normă sanitară veterinară.
    Direcţia Medicină Veterinară a Republicii Moldova va acorda experţilor comunitari întregul sprijin necesar îndeplinirii îndatoririlor lor.
    Reguli detaliate de punere în aplicare a prezentului articol se vor adopta conform procedurii naţionale stabilite de Direcţia Medicină Veterinară a Republicii Moldova.
    23. Fără a aduce atingere dispoziţiilor prezentei Norme sanitare veterinare, medicul veterinar de stat sau Direcţia Medicină Veterinară a Republicii Moldova vor efectua, atunci cînd există suspiciunea că legislaţia veterinară nu a fost respectată sau în caz de dubiu privind salubritatea cărnii de vînat sălbatic, toate controalele veterinare pe care le consideră corespunzătoare clarificării situaţiei.
    24. Direcţia Medicină Veterinară a Republicii Moldova va lua măsurile necesare pentru a sancţiona orice încălcare a legislaţiei veterinare naţionale, în special atunci cînd:
    a) se constată că certificatele sau documentele elaborate nu corespund stării reale a cărnii de vînat sălbatic;
    b) mărcile de identificare nu corespund prezentei Norme sanitare veterinare;
    c) carnea de vînat sălbatic nu a fost prezentată pentru inspecţie;
    d) nu a fost respectată dispoziţia privind utilizarea cărnii de vînat sălbatic.
    25. Condiţiile stabilite de cerinţele sanitare veterinare privind controalele veterinare pentru comerţul dintre Republica Moldova şi statele membre ale Uniunii Europene cu produse animaliere şi de origine animală se aplică în special organizării controalelor şi a măsurilor care vor fi luate ca urmare a controalelor efectuate de Direcţia Medicină Veterinară a Republicii Moldova, ca ţară de destinaţie şi măsurilor de protecţie care se vor aplica în legătură cu problemele de sănătate care afectează producerea şi distribuţia cărnii de vînat sălbatic pe teritoriul Republicii Moldova.
CAPITOLUL III
Dispoziţii aplicabile importului în Republica Moldova
    26.Condiţiile aplicabile pentru punerea pe piaţă a cărnurilor de vînat sălbatic importate, trebuie să fie cel puţin echivalente celor stabilite pentru producerea şi livrarea cărnii de vînat sălbatic, obţinută în conformitate cu cap. II, excluzîndu-le pe cele stabilite de pct.12 al prezentei Norme sanitare veterinare.
    27. În scopul aplicării uniforme a pct.26, se aplică următoarele prevederi.
    Pentru a fi importate în Republica Moldova, vînatul sălbatic (piese întregi) sau carnea de vînat sălbatic trebuie:
    a) provină din ţări exportatoare sau părţi ale ţărilor exportatoare din care importul nu este interzis din motive de sănătate a animalelor;
    b) să provină dintr-o ţară care figurează pe lista care urmează a fi elaborată conform alin. (2) lit. a) din prezentul pct;
    c) fie însoţite de un certificat de sănătate care corespunde unui model ce va fi elaborat de Direcţia Medicină Veterinară conform procedurii naţionale, semnat de autoritatea competentă şi care să certifice că produsele satisfac cerinţele cap. II al prezentei Norme sanitare veterinare sau orice condiţii suplimentare sau oferă garanţiile echivalente la care se face referire la alin. (2) lit. c) al prezentului pct. şi provin din întreprinderi care oferă garanţiile prevăzute în anexa nr. 1.
    (2) Organul central al serviciului veterinar de stat al Republicii Moldova va stabili următoarele:
    a) o listă provizorie a ţărilor exportatoare sau a părţilor ţărilor exportatoare care pot furniza autorităţii veterinare centrale a Republicii Moldova şi condiţiile şi garanţiile la care se face referire în alin. (1) lit. c) al prezentului pct. şi o listă a unităţilor care sînt în măsură să ofere aceste garanţii. Această listă provizorie va fi stabilită pornind de la listele unităţilor autorizate şi inspectate de Direcţia Medicină Veterinară a Republicii Moldova;
    b) actualizarea listei în baza controalelor prevăzute în alin. (3) al prezentului articol;
    c) condiţiile specifice şi garanţiile echivalente legate de cerinţele prezentei Norme sanitare veterinare, altele decît cele care conduc la excluderea din consumul uman a cărnii, conform pct.5 lit. d) , cele ale pct. 11 ale prezentei Norme sanitare Veterinare şi cele stabilite în anexa nr. 1 cap. IV şi V şi, în ceea ce priveşte examenul trichineloscopic, prin metoda digestiei, conform prevederilor cerinţelor sanitare veterinare privind examinarea pentru trichina a cărnii proaspete provenite de la suine domestice Trichinella spiralis importurile din alte ţări în Republica Moldova, înţelegînd că aceste condiţii şi garanţii nu pot fi mai puţin stricte decît cele stabilite în cap. II, cu excepţia celor din pct.12 al prezentei Norme sanitare Veterinare.
    Experţi ai Direcţiei Medicină Veterinară a Republicii Moldova pot efectua controale la faţa locului, în ţările expeditoare, pentru a verifica:
    a) dacă garanţiile oferite de ţara expeditoare cu privire la condiţiile de producere şi livrare, pot fi considerate echivalente celor aplicate în Republica Moldova;
    b) dacă sînt îndeplinite condiţiile pct.29 al prezentei Norme sanitare veterinare. Experţii responsabili de aceste inspecţii sînt numiţi de către Direcţia Medicină Veterinară a Republicii Moldova şi acţionează în numele autorităţii veterinare centrale a Republicii Moldova. Aceste inspecţii se efectuează în numele Republicii Moldova, care suportă toate cheltuielile aferente. Frecvenţa şi procedura pentru aceste inspecţii se stabileşte de Direcţia Medicină Veterinară a Republicii Moldova.
    Pînă la organizarea inspecţiilor la care se face referire la alin. (3) al prezentului punct, regulile naţionale aplicabile inspecţiei în ţările exportatoare continuă să se aplice, sub rezerva informaţiilor primite de a se conforma cu regulile de igienă constatate în cursul acestor inspecţii.
    28. Direcţia Medicină Veterinară a Republicii Moldova se va asigura că vînatul sălbatic (piese întregi) sau carnea de vînat sălbatic la care se face referire în prezenta Normă sanitară veterinară sînt importate în Republica Moldova numai dacă:
    a) sînt însoţite de certificatul prevăzut la lit. c) , pct. 27 al prezentei Norme sanitare veterinare, cuprinzînd condiţiile de sănătate publică şi de sănătate a animalelor, eliberat de autoritatea veterinară competentă, în momentul încărcării,
    b) corespund controalelor stabilite de cerinţele sanitare veterinare ce stabilesc principiile care reglementează organizarea controalelor veterinare pentru produsele de origine animală importate din ţări exsportatoare în Republica Moldova.
    29. Listele prevăzute la pct. 27 al prezentei Norme sanitare veterinare pot include numai ţări terţe sau părţi ale ţărilor exportatoare:
    a) din care importul nu este interzis ca rezultat al existenţei uneia dintre bolile la care face referire lista A a Oficiului Internaţional pentru Epizootii sau a oricărei alte boli exotice pentru Republica Moldova, sau în baza cerinţelor veterinare privind problemele de sănătate şi inspecţie veterinară după importul în Republica Moldova din ţările exportatoare de bovine, ovine, caprine şi porcine şi carne proaspătă provenită de la acestea sau în baza cerinţelor sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate animală care reglementează comerţul Republicii Moldova cu statele membre ale Uniunii Europene şi importul din ţări exportatoare de carne proaspătă de pasăre;
    b) care, avînd în vedere legislaţia lor, organizarea serviciilor lor veterinare şi a serviciilor lor de inspecţie, competenţele acestor servicii şi supravegherea la care sînt supuse, au fost recunoscute, conform cerinţelor sanitare veterinare privind problemele de sănătate şi inspecţie veterinară după importul în Republica Moldova din ţări exportatoare de bovine, ovine, caprine şi porcine şi carne proaspătă provenită de la acestea sau cu cerinţele sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor ce reglementează comerţul Republicii Moldova cu statele membre ale Uniunii Europene şi importul din ţări exportatoare de carne proaspătă de pasăre, ca fiind capabile să garanteze punerea în aplicare a legislaţiei lor în vigoare;
    c) ale căror servicii veterinare sînt capabile să garanteze că sînt respectate cerinţe de sănătate cel puţin echivalente cu cele stabilite în capitolul II.
    30. Principiile şi condiţiile stabilite în cerinţele sanitare veterinare ce stabilesc principiile care reglementează organizarea controalelor veterinare pentru produsele de origine animală importate din ţări terţe în Republica Moldova, se aplică cu referire specială la organizarea controalelor ce se vor efectua de Direcţia Medicină Veterinară a Republicii Moldova şi la măsurile de protecţie care se vor pune în aplicare.
CAPITOLUL IV
Dispoziţii finale
    31. Prezenta Normă sanitară veterinară nu afectează reglementările naţionale sau comunitare privind conservarea faunei.
    32. Direcţia Medicină Veterinară a Republicii Moldova poate elabora reglementări sau prevederi suplimentare necesare implementării prezentei Norme sanitare veterinare, pentru a se asigura implementarea şi conformitatea cu prevederile acesteia.
    Atunci cînd Direcţia Medicină Veterinară a Republicii Moldova elaborează cele menţionate la alineatul 1 precedente, va face referire expresă la prezenta Normă sanitară veterinară.
    33. Anexele nr. 1 şi 2 sînt parte integrantă a prezentei Norme sanitare veterinare.
ANEXA Nr. 1
la Norma sanitară veterinară privind
problemele de sănătate animală şi de sănătate
publică referitoare la  uciderea vînatului sălbatic
CAPITOLUL I
Condiţii generale pentru autorizarea unităţilor de prelucrare
    1.Unităţile de prelucrare trebuie să dispună de  următoarele:
    a) spaţiu de refrigerare suficient de mare pentru recepţia vînatului sălbatic;
    b) spaţiu pentru inspecţie şi, dacă este necesar, eviscerare, jupuire şi deplumare;
    c) spaţiu suficient de mare pentru tranşare şi alte prelucrări, în măsura în care acestea sînt realizate de întreprindere. Această cameră va avea un dispozitiv de răcire adecvat, precum şi un aparat de măsurare a temperaturii;
    d) spaţiu pentru împachetare şi expediere, atunci cînd aceste operaţii sînt efectuate în întreprinderea de prelucrare şi atunci cînd sînt îndeplinite condiţiile prevăzute în cap. VIII, pct. 5 al prezentei Norme sanitare veterinare. Dacă aceste condiţii nu sînt îndeplinite este necesar un spaţiu separat pentru expediere;
    e) spaţii de răcire şi de refrigerare suficient de mari pentru depozitarea cărnurilor de vînat sălbatic.
    2. Spaţiile, unde carnea este obţinută, prelucrată şi depozitată şi zonele şi culoarele prin care este transportată carnea, vor fi prevăzute cu:
    a) o pardoseală impermeabilă care este uşor de curăţat şi dezinfectat, neputrescibilă, construită astfel încît să faciliteze scurgerea apei; pentru a evita mirosurile, apa va fi canalizată direct prin guri de scurgere prevăzute cu sifon, capac şi site. Totuşi:
    (1) în cazul camerelor de răcire sau de refrigerare este suficient un dispozitiv prin care apa poate fi uşor evacuată;
    (2) în cazul zonelor de depozitare şi în zonele şi culoarele prin care este transportată carnea, este suficientă pardoseala impermeabilă neputrescibilă, uşor de spălat şi dezinfectat;
    b) pereţi netezi, rezistenţi şi impermeabili, acoperiţi cu un material de culoare deschisă şi lavabil, pînă la o înălţime de cel puţin doi metri. În camerele de răcire şi de refrigerare şi în depozite, pereţii vor fi acoperiţi cel puţin pînă la înălţimea de depozitare. Linia de îmbinare între perete şi pardoseală trebuie să fie rotunjită sau să prezinte o altă finisare similară, cu excepţia depozitelor;
    c) uşi din materiale durabile, necorodabile şi, dacă sînt din lemn, acoperite pe toată suprafaţa cu un material neted impermeabil şi necorodabil;
    d) materiale de izolare care sînt imputrescibile, necorodabile şi inodore;
    e) ventilaţie adecvată şi o bună evacuare a aburului;
    f) iluminare adecvată, naturală sau artificială, care să nu modifice culorile;
    g) un tavan curat şi uşor de curăţat; în lipsa acestuia, un acoperiş cu o suprafaţă interioară, care îndeplineşte aceste condiţii;
    3.
    a) cît mai aproape posibil de punctele de lucru, un număr suficient de dispozitive pentru spălarea şi dezinfectarea mîinilor şi pentru spălarea uneltelor cu apă caldă; robinetele nu trebuie să fie acţionate manual. Pentru spălarea mîinilor, aceste dispozitive vor avea apă curentă rece şi caldă sau apă preamestecată la o temperatură potrivită, produse pentru spălare şi dezinfectare şi mijloace igienice pentru uscarea mîinilor;
    b) dispozitive pentru dezinfectarea ustensilelor, cu apă caldă furnizată la temperatura de 82oC.
    4. Dispozitive corespunzătoare de protecţie contra insectelor şi rozătoarelor;
    5.
    a) dispozitive şi echipament de lucru, cum ar fi mese de tranşare, mese cu suprafeţe de tranşare detaşabile, containere, benzi transportoare şi fierăstraie, confecţionate din materiale rezistente la coroziune, nesusceptibile de a altera carnea şi uşor de spălat şi dezinfectat. Suprafeţele care vin în contact sau sînt susceptibile de a veni în contact cu carnea, inclusiv punctele de sudură şi îmbinările, trebuie să fie menţinute netede. Utilizarea lemnului este interzisă.
    b) instalaţii şi echipamente rezistente la coroziune care corespund cerinţelor de igienă pentru:
    (1) manipularea cărnii;
    (2) containerele pentru depozitarea cărnii, astfel încît nici carnea, nici containerele să nu vină în contact direct cu pardoseala sau cu pereţii;
    c) amenajări, inclusiv zone de recepţie şi triere amenajate şi echipate corespunzător, pentru manipularea igienică şi protecţia cărnii în cursul operaţiilor de încărcare şi descărcare;
    d) containere speciale necorodabile, etanşe, cu capace şi sistem de închidere pentru păstrarea cărnii care nu este destinată consumului uman, sau o cameră ce poate fi încuiată, destinată depozitării acestei cărni, dacă aceasta este impusă de cantităţile suficient de mari de carne ori dacă nu este preluată şi distrusă la sfîrşitul fiecărei zile de lucru. Atunci cînd această carne este evacuată prin conducte, acestea vor fi astfel construite şi instalate încît să se evite orice risc de contaminare a cărnii;
    e) spaţii pentru depozitarea igienică a materialelor de ambalare şi împachetare, atunci cînd aceste activităţi sînt efectuate în întreprindere.
    6. Echipament de refrigerare pentru a menţine temperatura internă a cărnii la nivelurile cerute de prezenta Normă sanitară veterinară. Acest echipament va avea inclus un sistem de drenare a apei de condensare, fără nici o posibilitate de contaminare a cărnii.
    7. O instalaţie care să asigure aprovizionarea cu apă potabilă, conform parametrilor stabiliţi în prevederile "Norma sanitară veterinară privind calitatea apei potabile destinată utilizării în unităţile industriei alimentare şi fermele de creştere a animalelor", sub presiune şi în cantitate suficientă. Totuşi, în cazuri excepţionale, este autorizată o instalaţie care să furnizeze apă nepotabilă pentru producerea vaporilor de apă, stingerea incendiilor şi răcirea echipamentului de refrigerare, cu condiţia ca utilizarea acestei ape în alte scopuri să nu fie permisă de conductele instalate în acest scop şi să nu existe nici un risc de contaminare a cărnii. Conductele cu apă nepotabilă vor fi clar diferenţiate de cele utilizate pentru apa potabilă.
    8. O instalaţie care furnizează o cantitate suficientă de apă potabilă caldă, în sensul legislaţiei menţionate.
    9. Sisteme de evacuare a apelor reziduale şi a deşeurilor solide, care satisfac cerinţele de igienă.
    10. O cameră ce poate fi încuiată, echipată corespunzător, la dispoziţia exclusivă a serviciului veterinar.
    11. Amenajări care să permită efectuarea în orice moment în mod eficient a procedurilor de inspecţie veterinară cerute de prezenta Normă sanitară veterinară.
    12. Un număr corespunzător de vestiare cu pereţii şi pardoseli netede, impermeabile şi uşor lavabile, cu chiuvete, duşuri, toalete, echipate astfel încît să protejeze părţile curate ale clădirii de contaminare. Toaletele nu se vor deschide direct către spaţiile de lucru. Chiuvetele vor fi prevăzute cu apă curentă caldă şi rece sau cu apă preamestecată la o temperatură corespunzătoare, cu materiale pentru spălarea şi dezinfectarea mîinilor şi hîrtie ştergar de unică folosinţă pentru mîini. Robinetele chiuvetelor nu trebuie să fie acţionate manual. Vor exista un număr suficient de astfel de chiuvete în apropierea toaletelor.
    13. Un spaţiu şi amenajări corespunzătoare pentru spălarea şi dezinfectarea mijloacelor de transport, exceptînd depozitele frigorifice destinate numai primirii şi depozitării cărnii ambalate igienic. Totuşi, aceste locuri şi amenajări nu sînt obligatorii dacă există dispoziţii care impun spălarea şi dezinfectarea mijloacelor de transport în unităţi autorizate.
    14. O cameră sau un spaţiu sigur pentru depozitarea detergenţilor, dezinfectantelor şi substanţelor similare.
CAPITOLUL II
Igiena personalului, a clădirilor şi a echipamentului
din întreprinderi
    1.Pentru personal, spaţii şi echipamente se impune cea mai bună stare de curăţenie şi anume:
    a) personalul care manipulează carnea sau lucrează în încăperi şi zone în care carnea este manipulată, ambalată sau transportată, vor purta bonete şi încălţăminte curată şi uşor de spălat, îmbrăcăminte de lucru de culoare deschisă şi, dacă este cazul, echipament de protecţie special (masca de gură) sau alte haine de protecţie. Personalul destinat prelucrării sau manipulării cărnii va purta haine de lucru curate la începutul fiecărei zile de lucru şi, cînd este necesar, să le schimbe în cursul zilei ori de cîte ori este necesar, să-şi spele şi să-şi dezinfecteze mîinile de mai multe ori în cursul aceleeaşi zile de lucru şi ori de cîte ori este necesar, precum şi la fiecare reluare a lucrului. Persoanele care au venit în contact cu vînatul infectat sau cu carnea infectată îşi vor spăla imediat şi cu atenţie mîinile şi braţele cu apă caldă şi apoi le vor dezinfecta. Este interzis fumatul în spaţiile de lucru şi de depozitare, în zonele de încărcare, de recepţie, triere şi descărcare şi în alte spaţii şi culuoare prin care este transportată carnea de vînat sălbatic;
    b) nici un animal nu va intra în unitate. Distrugerea rozătoarelor, insectelor şi a altor dăunători se va asigura în mod sistematic;
    c) spaţiile, instrumentele şi echipamentele utilizate pentru prelucrarea cărnii vor fi menţinute în stare bună de funcţionare şi de curăţenie. Ele vor fi spălate şi dezinfectate atent de mai multe ori în cursul aceleiaşi zile de lucru, la sfîrşitul zilei de lucru şi înainte de reutilizare, dacă au fost murdărite.
    2.Spaţiile, instrumentele şi echipamentul de lucru, nu vor fi folosite în alte scopuri decît pentru prelucrarea cărnii proaspete, a cărnii de pasăre sau de vînat sălbatic.
    Tranşarea vînatului sălbatic cu păr şi a vînatului sălbatic cu pene, se va efectua în partide separate, iar sala de tranşare se va spăla şi dezinfecta integral înainte de a fi utilizată pentru a tranşa carnea din altă categorie. Instrumentele care sînt utilizate pentru tranşarea cărnii se vor folosi numai în acest scop.
    3. Este interzis să se înfigă cuţitele în carne, să se cureţe carnea cu ajutorul materialelor textile sau al altor materiale şi să se facă insuflări de aer.
    4.Carnea şi containerele sau tăvile nu vor intra în contact direct cu pardoseala.
    5.Se impune utilizarea apei potabile pentru toate scopurile. Totuşi, în mod excepţional, apa nepotabilă poate fi utilizată pentru producerea vaporilor de apă, cu condiţia ca acele conducte instalate în acest scop să nu permită utilizarea acestei ape în alte scopuri şi să nu existe risc de contaminare a cărnii. În plus, apa nepotabilă poate fi utilizată, în mod excepţional şi pentru răcirea echipamentelor de refrigerare. Conductele cu apă nepotabilă vor fi bine şi clar diferenţiate de cele utilizate pentru apa potabilă.
    6.Este interzisă împrăştierea rumeguşului sau a altor materiale similare pe pardoseala spaţiilor de lucru şi de depozitare a cărnii.
    7.Detergenţii, substanţele dezinfectante şi alte substanţe similare vor fi utilizate astfel încît instrumentele, echipamentele de lucru şi carnea să nu fie contaminate. După utilizare, aceste instrumente şi echipamente de lucru vor fi clătite cu apă potabilă.
    8.Se interzice ca persoanele susceptibile de a contamina carnea să acţioneze la prelucrarea şi manipularea acesteia. La angajare, persoanele care vor prelucra sau manipula carnea vor deţine un certificat medical cu menţiunea prin care să dovedească că nu sînt impiedimente în angajarea lor. Supravegherea medicală a unei astfel de persoane este reglementată de legislaţia naţională în vigoare.
CAPITOLUL III
Igiena prelucrării vînatului sălbatic, a tranşării şi
manipulării cărnii de vînat sălbatic
    1.Vînatul sălbatic va fi supus, imediat după ucidere, următoarelor operaţiuni:
    a) vînatul sălbatic mare (piese întregi) va fi deschis şi eviscerat;
    b) viscerele toracice, chiar dacă sînt detaşate de carcasă, ficatul şi splina, vor însoţi vînatul şi vor fi identificate astfel încît medicul veterinar de stat să poată face inspecţia post-mortem a viscerelor împreună cu restul carcasei. Celelalte viscere abdominale trebuie detaşate şi inspectate la faţa locului. Capul poate fi detaşat ca trofeu;
    c) fără a se aduce atingere prevederilor de la pct.5 al prezentei Norme sanitare veterinare, vînatul sălbatic mic poate fi eviscerat total sau parţial la faţa locului, sau în unitatea de prelucrare către care este transportat vînatul, la o temperatură ambiantă de maximum +4oC, în cursul a 12 ore de la ucidere.
    2.Vînatul sălbatic va fi răcit imediat după efectuarea operaţiilor prevăzute la pct. 1, astfel încît temperatura internă să fie de +7oC sau mai joasă în cazul vînatului sălbatic mare sau de +4oC sau mai joasă în cazul vînatului mic. Dacă temperatura externă nu este suficient de scăzută, vînatul ucis va fi transferat cît mai curînd posibil şi, în orice caz, în cel mult 12 ore de la ucidere, la o unitate de prelucrare a vînatului sălbatic sau la un centru de colectare, cu condiţia ca:
    a) vînatul sălbatic mare să fie transportat în condiţii satisfăcătoare de igienă, cît mai rapid posibil după operaţiile prevăzute la pct. 1, evitînd în special aglomerarea şi stivuirea acestuia, la o unitate de prelucrare a vînatului sălbatic;
    b) în timpul transportului la unitatea de prelucrare, vînatul sălbatic ale cărui viscere au făcut deja obiectul unei inspecţii veterinare va fi însoţit de un certificat eliberat de medicul veterinar de stat care să ateste rezultatul favorabil al inspecţiei şi ora estimată a uciderii.
    3.Eviscerarea va fi efectuată fără întîrzieri nejustificate, în momentul sosirii pieselor de vînat sălbatic la întreprinderea de prelucrare, cu excepţia cazului prevăzut la pct.5. Plămînii, inima, ficatul, rinichii, splina şi mediastinul pot fi detaşate sau lăsate în aderenţă naturală la carcasă.
    4.Pînă la terminarea inspecţiei, organele şi carcasele neinspectate nu vor veni în contact cu carcasele şi organele inspectate deja, iar ridicarea, tranşarea sau prelucrarea ulterioară a carcasei sînt interzise.
    5.Carnea confiscată sau declarată improprie pentru consum uman, stomacurile, intestinele şi subprodusele necomestibile, nu vor veni în contact cu carnea declarată proprie pentru consum uman; confiscatele vor fi depozitate, cît mai curînd posibil, în spaţii sau containere speciale, amplasate şi concepute astfel încît să se evite contaminarea altor cărnuri.
    6.Prepararea, manipularea, prelucrarea ulterioară şi transportul cărnii, inclusiv ale organelor, vor fi executate conform cerinţelor de igienă. Atunci cînd această carne este ambalată, vor fi respectate condiţiile cap. VIII din prezenta anexă. Carnea ambalată va fi depozitată într-un spaţiu separat de cel în care se găseşte carnea neambalată.
    7.Direcţia Medicină Veterinară a Republicii Moldova va stabili reguli specifice, aplicabile inspecţiei trofeelor care urmează a fi conservate de vînător.
CAPITOLUL IV
Condiţii cu privire la carnea de vînat sălbatic destinată tranşării
    1.Tranşarea în bucăţi mai mici decît carcasele sau în semicarcase, în cazul vînatului sălbatic mare, precum şi dezosarea, sînt autorizate numai în unităţile de prelucrare autorizate conform prevederilor Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate pentru producerea şi comercializarea cărnii proaspete,  şi cerinţelor sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate ce afectează comerţul cu carne proaspătă de pasăre, şi prevăzute cu săli de jupuire şi tranşare.
    2. Managerul unităţii va facilita operaţiile de control ale unităţii, în special orice operaţie care este considerată utilă şi va pune la dispoziţia serviciului de control spaţiile necesare. Acesta va informa, la cerere, medicul veterinar de stat responsabil cu supravegherea unităţii, despre sursa cărnii adusă în unitatea sa sau despre originea vînatului sălbatic ucis.
    3. a) Carnea de vînat sălbatic va fi introdusă în spaţiile de lucru ritmic cînd este necesar. De îndată ce este tranşată şi, după caz, ambalată, carnea va fi transferată într-un spaţiu de răcire sau de refrigerare corespunzător.
    b) Carnea de vînat sălbatic care intră în camera de tranşare va fi examinată şi, dacă este necesar, fasonată. Punctul de lucru în care se efectuează aceste operaţii trebuie să fie echipat cu instalaţii corespunzătoare şi iluminat adecvat.
    c) În timpul tranşării, dezosării, ambalării şi împachetării, temperatura internă a cărnii de vînat sălbatic va fi menţinută la un nivel constant de +7oC sau mai mic în cazul vînatului sălbatic mare sau +4oC sau mai mic în cazul vînatului sălbatic mic. În timpul tranşării, temperatura din spaţiul de tranşare nu va depăşi +12oC.
    d) Tranşarea va fi executată astfel încît să se evite contaminarea cărnii de vînat sălbatic. Fragmentele de os şi cheagurile de sînge vor fi îndepărtate. Carnea rezultată la tranşare şi nedestinată consumului uman se va colecta, pe măsură ce este obţinută, în echipamentele, containerele sau spaţiile prevăzute la cap. I pct. 5 lit. d) care vor fi curăţate şi dezinfectate după fiecare folosinţă.
CAPITOLUL V
Inspecţia de sănătate post-mortem
    1.Într-un interval de 18 ore de la admiterea în unitatea de prelucrare, toate părţile vînatului sălbatic vor fi inspectate, pentru a se stabili dacă această carne este proprie pentru consum uman. În special cavităţile trebuie deschise pentru a permite inspecţia vizuală.
    2.Dacă medicul veterinar de stat solicită, coloana vertebrală şi capul vor fi secţionate longitudinal.
    3.La inspecţia post-mortem, medicul veterinar de stat va efectua:
    a) o inspecţie vizuală a vînatului sălbatic şi a organelor sale. Dacă rezultatele inspecţiei vizuale nu permit efectuarea unei evaluări, se va realiza o inspecţie şi prin examene de laborator. Aceste inspecţii se pot efectua pe un număr de probe suficient de mare pentru a se evalua tot vînatul ucis la o vînătoare;
    b) investigarea anomaliilor de consistenţă, culoare sau miros;
    c) palparea organelor, dacă se consideră necesară;
    d) analiza reziduurilor după caz prin prelevare de probe prin sondaj (randomizat) . Cînd se efectuează o inspecţie mai aprofundată pe baza unor prezumţii întemeiate, medicul veterinar va aştepta finalizarea inspecţiei înainte de a continua evaluarea vînatului ucis la o anumită vînătoare sau a unor părţi ale acestuia, despre care se poate presupune, pe baza circumstanţelor, că prezintă aceleaşi anomalii;
    e) depistarea caracteristicilor care indică faptul că există un risc pentru sănătate. Aceasta se aplică în special în următoarele cazuri:
    1.comportament anormal sau tulburări ale stării generale ale animalului viu semnalate de vînător;
    2.prezenţa tumorilor sau a abceselor atunci cînd sînt numeroase sau afectează diferite organe interne sau muşchi;
    3.artrite, orhite, modificări ale ficatului sau splinei, inflamaţia intestinelor sau a regiunii ombilicale;
    4.prezenţa corpilor străini în cavităţi, în special în stomac şi intestine sau în urină, atunci cînd pleura sau peritoneul prezintă o decolorare;
    5.formarea unei importante cantităţi de gaz în tractul gastrointestinal, cu decolorarea organelor interne;
    6.anomalii considerabile ale culorii, consistenţei sau mirosului musculaturii sau organelor;
    7.fracturi deschise, în măsura în care nu sînt legate direct de vînătoare;
    8.emaciere şi/sau edeme generalizate sau localizate;
    9.semne de aderenţe recente ale organelor la pleură sau peritoneu;
    10.alte modificări evidente importante, cum ar fi decolorarea şi putrefacţia.
    4.Medicul veterinar de stat va dispune confiscarea cărnii de vînat sălbatic:
    a) care prezintă leziuni, cu excepţia leziunilor recente cauzate de ucidere, malformaţii sau anomalii localizate, în măsura în care, ca urmare a acestor leziuni, malformaţii sau anomalii, carnea de vînat sălbatic devine improprie pentru consum uman sau periculoasă pentru sănătatea publică;
    b) care provine de la animale care nu au fost ucise conform regulilor naţionale cu privire la vînătoare;
    c) la care au fost făcute constatările enumerate la alin. 3 lit. e) , în cursul inspecţiei post-mortem;
    d) care provine de la vînat sălbatic mic ce a fost confiscată conform pct.5 al prezentei Norme sanitare veterinare.
    e) la care a fost constatată infestaţia cu trichina.
    5.
    a) În caz de dubiu, medicul veterinar de stat poate efectua alte secţiuni şi inspecţii ale părţilor relevante ale animalelor, necesare pentru a ajunge la o decizie finală.
    b) Atunci cînd medicul veterinar de stat constată că sînt clar încălcate regulile de igienă stabilite de prezentul capitol sau că inspecţia de sănătate adecvată este împiedicată, el este împuternicit să ia măsuri cu privire la utilizarea echipamentelor sau spaţiilor şi orice alte măsuri necesare, putîndu-se merge pînă la întreruperea procesului de producţie.
    6.Rezultatele inspecţiilor de sănătate post-mortem sînt înregistrate de medicul veterinar de stat şi, atunci cînd sînt diagnosticate boli transmisibile la om, la care se face referire în pct.5 sau în pct.8 al prezentei Norme sanitare veterinare, vor fi comunicate atît autorităţilor veterinare competente responsabile cu supravegherea zonei de vînătoare din care provine vînatul sălbatic, precum şi persoanei responsabile de zona menţionată.
CAPITOLUL VI
Controlul de sănătate al cărnii de vînat sălbatic tranşată
şi al cărnii de vînat sălbatic depozitată
    Supravegherea efectuată de medicul veterinar de stat va cuprinde următoarele etape:
    a) supravegherea intrărilor şi livrărilor de carne;
    b) inspecţia de sănătate a cărnii ţinute în unităţile de prelucrare;
    c) inspecţia de sănătate a cărnii înainte de tranşare şi la ieşirea din unitatea de prelucrare la care se face referire la lit. b) ;
    d) supravegherea stării de curăţenie a spaţiilor, instalaţiilor şi utilajelor, prevăzută la cap. I al prezentei anexe, şi a igienei personalului, inclusiv a îmbrăcămintei de lucru;
    e) orice altă supraveghere pe care medicul veterinar de stat o consideră necesară pentru a se asigura conformarea cu prezenta Normă sanitară veterinară.
CAPITOLUL VII
Marcarea de sănătate
    1.Marcarea de sănătate va fi efectuată sub responsabilitatea medicului veterinar de stat, care deţine în acest scop:
    a) instrumentele destinate marcării de sănătate a cărnii, care vor fi înmînate personalului auxiliar numai în momentul marcării şi pentru perioada de timp necesară acestui scop;
    b) etichetele şi ambalajele, atunci cînd acestea poartă deja una dintre mărcile sau sigiliile la care se face referire la pct. 2 al prezentului capitol. Aceste etichete, ambalaje şi sigilii vor fi înmînate personalului auxiliar de către medicul veterinar de stat, în numărul solicitat, în momentul utilizării.
    2.a) Marca de sănătate trebuie să fie:
    (1) o marcă pentagonală care poartă, cu caractere perfect lizibile, următoarele informaţii.
    1.în partea superioară - numele complet sau iniţialele cu majuscule ale ţării expeditoare (origine);
    2.în centru - numărul de autorizare veterinară a întreprinderii de prelucrare a vînatului sălbatic sau, cînd este cazul, al spaţiilor de tranşare;
    3.în partea inferioară, unul dintre următoarele seturi de iniţiale: CEE, EOEF, EWG, EOK, EEC, EEG, CERSM, (Tratatul de aderare) ETY sau iniţialele de identificare a ţării;
    4.dimensiunile literelor şi cifrelor vor respecta cerinţele anexei nr. 1 la "Norma sanitară veterinară privind condiţiile de sănătate pentru producerea şi comercializarea cărnii proaspete", în cazul vînatului sălbatic mare prevederile Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate publică şi sănătate a animalelor ce afectează producerea şi comercializarea cărnii de iepure şi a cărnii de vînat de crescătorie, cazul vînatului sălbatic mic;
    (2) o ştampilă pentagonală suficient de mare pentru a conţine informaţiile enumerate la lit. a) a prezentului capitol.
    b) Materialul utilizat pentru marcare va îndeplini toate condiţiile de igienă iar informaţiile la care se face referire la lit. a) vor apare într-o formă perfect lizibilă.
    c) Marcarea de sănătate la care se face referire la lit. a) trebuie să se aplice:
    1.pe carcasele neambalate, prin intermediul unui sigiliu ce cuprinde informaţiile enumerate la lit. a);
    2.pe sau sub ambalaj, într-o manieră vizibilă, pentru carcasele ambalate;
    3.pe sau sub ambalaj, într-o manieră vizibilă, pentru părţile de carcase sau organe ambalate în cantităţi mici.
    d) Marcarea de sănătate la care se face referire la lit. a) pct. 4 al prezentului capitol trebuie aplicată pe ambalajele mari.
CAPITOLUL VIII
Ambalarea şi împachetarea cărnii de vînat sălbatic
    1. a) Ambalajele, lăzile, cutiile de carton vor îndeplini condiţiile de igienă şi în special:
    (1) să nu modifice caracterele organoleptice ale cărnii;
    (2) să nu poată transmite cărnii substanţe nocive pentru sănătatea omului;
    (3) să fie suficient de solide pentru a asigura protecţia eficientă a cărnii în cursul transportului şi manipulării.
    b) Ambalajele nu vor fi reutilizate, în afară de cazul în care sînt realizate din materiale rezistente la coroziune care sînt uşor de spălat şi care au fost în prealabil spălate şi dezinfectate.
    2. Atunci cînd carnea tranşată de vînat sălbatic este preambalată, această operaţiune se va efectua imediat după tranşare şi conform condiţiilor de igienă. Acest ambalaj va fi transparent şi incolor şi, de asemenea, va îndeplini condiţiile pct. 1 lit. a) pct.(1) şi (2) ale prezentului capitol. Ambalajul nu poate fi utilizat a doua oară pentru preambalarea cărnii de vînat sălbatic.
    3. Carnea de vînat sălbatic preambalată va fi ambalată.
    4. Totuşi, atunci cînd ambalajul îndeplineşte toate condiţiile de protecţie ale ambalării, nu este necesar să fie transparent şi incolor, iar plasarea într-un al doilea container nu este necesară, cu condiţia să fie respectate celelalte condiţii ale pct. 1 al prezentului capitol.
    5. Operaţiunile de tranşare, dezosare, preambalare şi ambalare pot avea loc în acelaşi spaţiu, dacă sînt îndeplinite următoarele condiţii:
    a) spaţiul să fie suficient de mare şi amenajat astfel încît să fie asigurată igiena operaţiilor;
    b) pachetele şi ambalajele vor fi plasate, imediat după fabricarea lor, într-un ambalaj protector etanş. Acest ambalaj va fi protejat faţă de orice deteriorare în cursul transportului la întreprindere şi depozitat în condiţii igienice într-un spaţiu separat al întreprinderii;
    c) spaţiile de depozitare a materialelor de ambalare vor fi lipsite de praf şi dăunători şi să nu aibă comunicare aeriană cu spaţiile care conţin substanţe ce pot să contamineze carnea. Ambalajele nu vor fi depozitate direct pe podea;
    d) ambalajele vor fi asamblate în condiţii igienice, înainte de a fi introduse în spaţiile de depozitare;
    e) ambalajele vor fi introduse în condiţii igienice în spaţiile de depozitare. Nu trebuie să fie manipulate de către personalul care manipulează carnea;
    f) imediat după împachetare, carnea va fi plasată în spaţiile de depozitare prevăzute anterior.
    6.Pachetele la care se face referire în prezentul capitol pot conţine numai carne tranşată de vînat sălbatic aparţinînd aceleiaşi specii.
CAPITOLUL IX
Certificatul de sănătate
    1.Exemplarul original al certificatului de sănătate care va însoţi carnea de vînat sălbatic în cursul transportului spre locul de destinaţie, va fi eliberat de un medic veterinar de stat, în momentul încărcării.
    2.Certificatul va corespunde, în formă şi conţinut, modelului din anexa nr. 2 la prezenta Normă sanitară veterinară şi va fi întocmit cel puţin în limba rom\x01+nă şi o limbă de circulaţie internaţională sau în limba oficială a ţării de destinaţie. Acesta va fi redactat într-o singură filă în legătura naturală.
    3.Certificatul de sănătate publică veterinară pentru comercializarea cărnii de vînat sălbatic se stabileşte de autoritatea veterinară centrală.
CAPITOLUL X
Depozitarea
    După inspecţia post-mortem, carnea de vînat sălbatic va fi refrigerată sau congelată şi păstrată la o temperatură care să nu depăşească niciodată 4oC, în cazul vînatului sălbatic mic şi 7oC în cazul vînatului sălbatic mare, dacă este refrigerată sau -12oC, dacă este congelată.
CAPITOLUL XI
Transportul
    1.Carnea de vînat sălbatic va fi expediată astfel încît în cursul transportului să fie protejată de tot ceea ce este susceptibil să o contamineze sau să o altereze, avînd în vedere durata, condiţiile de transport şi mijlocul de transport utilizat. Vehiculele utilizate pentru acest transport vor fi echipate astfel încît să nu fie depăşite temperaturile stabilite în cap. X al prezentei anexe.
    2.Carnea de vînat sălbatic nu poate fi transportată într-un vehicul sau container care nu este curat şi care nu a fost dezinfectat.
    3.Carcasele sau semicarcasele, cu excepţia cărnii congelate ambalate conform cerinţelor de igienă, vor fi transportate suspendate în cursul transportului, cu excepţia transportului aerian. Celelalte porţiuni vor fi suspendate sau plasate pe suporţi, dacă nu sînt ambalate sau puse în containere rezistente la coroziune. Aceşti suporţi, pachetele sau containerele vor satisface cerinţele de igienă şi, în special, în ceea ce priveşte pachetele, dispoziţiile prezentei Norme sanitare veterinare. Acestea vor putea fi reutilizate numai după spălare şi dezinfectare.
    4.Medicul veterinar de stat se va asigura înainte de expediere că mijloacele de transport şi condiţiile de încărcare îndeplinesc condiţiile de igienă ale prezentului capitol.
ANEXA nr. 2
la Norma sanitară veterinară
privind problemele de sănătate
animală şi de sănătate publică
referitoare la uciderea
vînatului sălbatic
model
CERTIFICAT DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A ANIMALELOR
pentru carnea de vînat sălbatic (i) destinată expedierii în Republica Moldova
după tranzitarea unei ţări terţe
    PUBLIC AND ANIMAL HEALTH CERTIFICATE for wild game meat (i) intended for export to R. Moldova after transiting a third country
    Nr.: ........................
    No: ........................
    ţara exportatoare/Exporting country: ...........................
    Ministerul/Ministry: .............................................
    Serviciul competent/Competent authority: ...................
    Referinţa (ii)/ Reference (ii): ...................................
    I.IDENTIFICAREA CĂRNII/ IDENTIFICATION OF MEAT
    Carne de vînat sălbatic de/ Wild game meat from: ................... (specia/ species)
    Natura pieselor/ Nature of pieces: ..............................
    Natura ambalajului/ Type of packaging: ........................
    Numărul de unităţi de ambalare/Number of packages: .
    Greutate netă/ Net weight: .........................................
    II.ORIGINEA CĂRNII/ ORIGIN OF MEAT
    Adresa(ele) şi numărul(ele) de aprobare veterinară al unităţii autorizat(e)/ Address(es) and veterinary approval number of the establishment(s) .........................
    Adresa(ele) şi numărul(ele) de aprobare veterinară a unităţii(lor) de tranşare autorizată(e)(iii)/ Address(es) and veterinary approval number of the cutting plant(s)(iii): .............................................
    III.DESTINAŢIA CĂRNII DE VÎNAT SĂLBATIC/ DESTINATION OF WILD GAME MEAT
    Carnea este expediată de la/ The meat will be sent from: ..................... (locul de expediţie/place of loading)
    La/ At: ........................................................... (ţara şi locul de destinaţie/country and place of destination)
    Cu următorul mijloc de transport(iv)/By the following means of transport(iv): .................................................
    Numele şi adresa expeditorului/Name and address of consignor: ................................................................
    Numele şi adresa destinatarului/Name and address of the consignee: ..........................................................
    IV.ATESTARE DE SĂNĂTATE/ HEALTH ATTESTATION
    Subsemnatul, medic veterinar oficial, CERTIFIC că/ I, the undersigned, official veterinarian, CERTIFY that:
    a)carnea de vînat sălbatic din speciile descrise mai sus a fost obţinută într-o întreprindere de prelucrare situată într-o regiune sau într-o zonă supusă restricţiilor din motive de sănătate animală şi a fost găsită proprie pentru consum uman în urma inspecţiei veterinare efectuate conform Directivei 92/45/CEE(v)
    the wild game meat described above was obtained in a processing plant placed in a region or area that is under veterinary restrictions due to animal health reasons and is unconditionally fit for human consumption following the veterinary inspection carried out in accordance with Directive 92/45/CEE(v);
    b)mijloacele de transport sau containerele şi condiţiile de încărcare ale acestei expedieri îndeplinesc cerinţele de igienă stabilite de directiva menţionată
    the means of transport or the containers and the loading conditions are fulfilling the hygiene requirements from the above mentioned Directive;
    c)vînatul sălbatic/carnea de vînat sălbatic(vi) este destinat(ă) expedierii în Republica Moldova după tranzitarea unei ţări terţe
    the wild game/the wild game meat(vi) is intended for export to R. Moldova after the transit of a third country.
    Întocmit la/done în ................ (locul/place), la/at .................. (data/date)
    de/by ...................... (Semnătura medicului veterinar oficial/Signature of official veterinarian)
    _____
    i Carne de vînat sălbatic care nu a fost tratată, cu excepţia răcirii sau congelării, pentru a-i asigura conservarea
   wild game meat which was not preserved in other way than chilled or frozen.
    ii Facultativ
   Facultative
    iii Se elimină menţiunea inutilă
   Delete as appropriate
    iv Se indică numărul sau numărul de înmatriculare (vagoane de tren sau camioane), numărul zborului (avioane) sau numele vasului (vapor)
    Registration number of railway wagons or trucks, flight number or the ship name.
    v Inclusiv examenul trichineloscopic prevăzut la articolul 3, alin (3)
    Including the Trichinella exam, in accordance with art. 3, paragraph (3)
    vi Se elimină ceea ce nu corespunde
    Delete as appropriate.