OMAIAC172/2006
ID intern unic:  322444
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE
ORDIN Nr. 172
din  14.07.2006
cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile sanitare
veterinare pentru producerea, comerţul cu statele membre ale Uniunii Europene
şi importul din alte ţări al unor alimente şi a unor produse comestibile
neprelucrate pentru animalele de companie
Publicat : 30.03.2007 în Monitorul Oficial Nr. 043     art Nr : 159     Data intrarii in vigoare : 30.03.2007
În temeiul prevederilor art. 10 al  Legii nr. 1538-XII din 23.06.93 privind activitatea veterinară şi în scopul armonizării legislaţiei veterinare a Republicii Moldova cu cea a Comunităţii Europene,
ORDON:
1.Se aprobă Norma sanitară veterinară privind condiţiile sanitare veterinare pentru producerea, comerţul cu statele membre ale Uniunii Europene şi importul din alte ţări al unor alimente pentru animalele de companie şi a unor produse comestibile neprelucrate pentru animalele de companie armonizată cu prevederile Directivei Consiliului Europei 92/118  EEC din 17 decembrie 1992 (se anexează).
2. Direcţia  Medicină Veterinară, Inspectoratul Veterinar de Stat, serviciile sanitare veterinare de stat raionale şi municipale, agenţii economici (persoane fizice şi juridice) se vor conduce în activitatea lor după prevederile prezentei Norme sanitare veterinare.
3. Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi va intra în vigoare începînd cu data publicării.
4. Se abrogă Ordinul Ministerului nr.61 din 29.03.06. "Cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile sanitare veterinare pentru producerea, comerţul cu statele membre ale Uniunii Europene şi importul din ţări terţe al unor alimente şi a unor produse comestibile neprelucrate pentru animalele de companie".
5. Controlul asupra executării prezentului ordin îl exercită Direcţia Medicină Veterinară, Inspectoratul Veterinar de Stat.
Ministrul Agriculturii
şi Industriei Alimentare                           Anatolie GORODENCO
Nr. 172. Chişinău, 14 iulie 2006.
Anexă
la ordinul Ministerului Agriculturii
şi Industriei Alimentare nr. 172
din 14.07.2006
    
NORMA SANITARĂ VETERINARĂ
privind condiţiile sanitare veterinare pentru producerea, comerţul cu statele membre ale Uniunii Europene
şi importul din alte ţări al unor alimente şi al unor produse comestibile neprelucrate pentru animalele de companie
Capitolul I
Prevederi generale
1. În prezenta Normă sanitară veterinară noţiunile de bază utilizate au următoarele semnificaţii:
a) alimente pentru animale de companie, sub formă uscată - alimente granulate, cu cel mult 15% umiditate, care au în compoziţie mai multe ingrediente: cereale, carne, organe, subproduse, grăsimi, minerale, vitamine etc., care au fost supuse în timpul producerii la temperaturi de natură să distrugă toţi agenţii patogeni şi care nu necesită pentru depozitare temperaturi de refrigerare sau de congelare;
b) alimente pentru animale de companie, în ambalaje închise ermetic - alimente ambalate în recipiente metalice, cu cel puţin 65% umiditate, care au în compoziţie mai multe ingrediente: cereale, carne, organe, subproduse, grăsimi etc., care au fost supuse în timpul producerii la temperaturi de natură să distrugă toţi agenţii patogeni şi care nu necesită pentru depozitare temperaturi de refrigerare sau congelare;
c) alimente pentru animale de companie, sub formă semiumedă - alimente cu 15% - 65% umiditate, care au în compoziţie mai multe ingrediente: cereale, carne, organe, subproduse, grăsimi, minerale, vitamine, conservanţi etc., care au fost supuse în timpul producerii la temperaturi de natură să distrugă toţi agenţii patogeni şi care nu necesită pentru depozitare temperaturi de refrigerare sau congelare.
2. Autoritatea veterinară centrală din Republica Moldova va aviza importul din ţări terţe a alimentelor pentru animalele de companie, care pot conţine proteine animale procesate, derivate din materiale cu grad ridicat de risc care nu sînt destinate consumului uman, în ambalaje închise ermetic, dacă acestea sînt însoţite de un certificat de sănătate conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta Normă sanitară veterinară.
3. Autoritatea veterinară centrală din Republica Moldova va aviza importul din ţări terţe a alimentelor pentru animale de companie, sub formă uscată, care nu trebuie să conţină proteine animale procesate derivate din materiale cu grad ridicat de risc, dacă acestea sînt însoţite de un certificat de sănătate conform modelului prezentat în anexa nr. 2 la prezenta Normă sanitară veterinară.
4. Autoritatea veterinară centrală din Republica Moldova va aviza importul din alte ţări a alimentelor pentru animalele de companie, sub formă semiumedă, care nu trebuie să conţină proteine animale procesate provenite din materiale cu grad ridicat de risc, dacă acestea sînt însoţite de un certificat de sănătate conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta Normă sanitară veterinară.
5. Certificatele de sănătate prevăzute în anexele nr. 1 - 4 la prezenta Normă sanitară veterinară pot fi folosite pentru exportul din Republica Moldova al produselor menţionate către statele membre ale Uniunii Europene, pentru importul acestor produse din alte ţări şi din ţări membre ale Uniunii Europene, pînă la aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
6. Certificatele de sănătate menţionate în anexele nr. 5 - 7 la prezenta Normă sanitară veterinară vor fi utilizate odată cu obţinerea de către Republica Moldova a calităţii de stat-membru al Uniunii Europene sau dacă există un acord bilateral cu o altă ţară. Certificatul de sănătate menţionat în anexa nr. 8 la prezenta Normă sanitară veterinară va fi utilizat la importul de materie primă cu risc scăzut, destinată producerii alimentelor pentru animale de companie, din statele membre ale Uniunii Europene sau din alte ţări.
7. Certificatele de sănătate menţionate în anexele nr. 1 - 8 vor fi formate dintr-o singură filă şi completate în mod obligatoriu în limba de stat, precum şi în limba ţării destinate în cazul exportului din Republica Moldova.
Capitolul II
Condiţii sanitare veterinare pentru alimentele destinate animalelor de companie, ce conţin materiale cu risc
scăzut în sensul cerinţelor sanitare veterinare
8. Alimentele destinate animalelor de companie, transportate în ambalaje închise ermetic, vor fi însoţite de un certificat de sănătate eliberate şi semnat de un medic veterinar oficial din ţara de origine, care să ateste că produsul a fost supus unui tratament termic la o valoare Fc minimă de 3,0.
9. Alimentele semiumede destinate animalelor de companie vor fi însoţite fie de documentul comercial, fie de certificatul de sănătate prevăzut de cerinţele sanitare veterinare care să ateste că:
a) materia primă de origine animală, din care au fost produse alimentele pentru animale de companie, a fost obţinută numai de la animale tăiate, a căror carne a fost avizată ca fiind bună pentru consumul uman;
b) ingredientele de origine animală au fost supuse unui tratament termic la o temperatură de cel puţin 900 C pentru toată compoziţia lor;
c) după prelucrare au fost luate măsuri efective pentru a se asigura că transportul nu a fost expus la recontaminare.
10. Alimentele pentru animale de companie, sub formă uscată, trebuie să fie produse din materie primă, obţinută din materiale cu risc scăzut în conformitate cu cerinţele sanitare veterinare.
11.Fiecare transport este însoţit de un document comercial sau certificat de sănătate conform cerinţelor sanitare veterinare:
a) alimentele pentru animale de companie, sub formă uscată, cuprind produse de la animale tăiate şi tratate termic la o temperatură de cel puţin 900 C pentru toată compoziţia lor, înţelegîndu-se că tratamentul nu a fost necesar pentru produsele finite ale căror ingrediente au fost supuse acestui tratament;
b) după tratamentul termic s-au luat toate măsurile de precauţie pentru a se asigura că înainte de expediere produsul nu a fost contaminat în vreun fel;
c) produsul este împachetat în ambalaje noi (pungi sau saci);
d) procesul a fost testat cu rezultate satisfăcătoare în conformitate cu cerinţele sanitare veterinare.
12. Fiecare transport de produse fabricate din piei prelucrate trebuie să fie însoţit de un document comercial sau certificat conform cerinţelor sanitare veterinare care să ateste că produsele au fost supuse în timpul prelucrării unui tratament termic îndeajuns de puternic pentru a distruge organismele patogene, inclusiv Salmonella, şi că s-au luat măsuri efective după prelucrare în scopul prevenirii contaminării produselor.
Capitolul III
Condiţii sanitare veterinare pentru materia primă destinată fabricării alimentelor pentru animale de companie
13. Prin materie primă se înţelege carne proaspătă, glande, organe şi alte subproduse, precum şi mucoasele intestinale, care nu sînt destinate consumului uman. Materia primă va fi considerată ca fiind proaspătă dacă a fost supusă numai congelării sau altui tratament care nu a avut ca rezultat distrugerea sigură a agenţilor patogeni. Materialele folosite pot fi numai materiale cu risc scăzut în sensul cerinţelor sanitare veterinare.
14. Materia primă trebuie însoţită de un document comercial sau de un certificat de sănătate conform modelului stabilit în anexa nr. 8 la prezenta Normă sanitară veterinară.
15. În cazul comercializării certificatul original de sănătate sau documentul comercial trebuie să ajungă la autoritatea veterinară responsabilă pentru fabrica de prelucrare, depozitul frigorific intermediar sau instalaţia de sortare, iar în cazul importurilor trebuie verificat de Serviciul Veterinar pentru Frontieră şi Transport.
16. Materia primă trebuie să ajungă direct la fabricile de prelucrare, aprobate şi autorizate, care îndeplinesc condiţiile cerinţelor sanitare veterinare sau la depozitele frigorifice aprobate, pentru depozitare intermediară.
17. Materia primă trebuie transportată la fabrica de prelucrare numai în containere sau vehicule impermeabile, sigilate în mod corespunzător. Inscripţia "Doar pentru producerea de alimente pentru animale de companie" se va aplica pe recipientele şi documentele însoţitoare, iar numele şi adresa întreprinderii destinatare se va indica pe containerele şi pe documentele însoţitoare.
18.Vehiculele şi containerele folosite pentru transportul materiei prime, împreună cu toate echipamentele sau aparatele care au intrat în contact cu materia primă neprelucrată, trebuie curăţate şi dezinfectate. Materialul folosit la ambalare trebuie incinerat sau eliminat prin alte mijloace, conform instrucţiunilor legale a medicului veterinar de stat.
19.Depozitarea intermediară a materiei prime va fi permisă numai în depozite frigorifice aprobate în acest scop, sub autorizarea şi supravegherea medicului veterinar de stat. Materia primă trebuie depozitată separat de celelalte materii în aşa fel, încît să se prevină orice contaminare.
20. La fabrica de prelucrare materia primă trebuie prelucrată în aşa fel, încît să se distrugă toţi agenţii patogeni şi să se înlăture orice pericol pentru sănătatea animalelor domestice. Îndepărtarea materiei prime din uzină, pentru distrugere în fabricile de prelucrare aprobate sau înregistrate în acest scop, conform cerinţelor sanitar veterinare, va fi permisă numai în cazuri excepţionale şi cu autorizarea medicului veterinar de stat. Prevederile pct. 17, 18 şi 21 ai prezentei Norme se vor aplica în mod corespunzător pentru transportul de materie primă şi pentru înştiinţarea medicului veterinar de stat responsabil de fabrica de prelucrare.
21. În cazul în care materia primă este transportată de la fabrica de origine sau este importată, medicul veterinar de stat responsabil pentru fabrica de origine sau Serviciul Veterinar pentru Frontieră şi Transport, în cazul importului, va înştiinţa medicul veterinar de stat responsabil pentru fabrica de prelucrare, depozitul intermediar sau instalaţia de sortare despre acest lucru prin telex sau fax.
22. Importului de materie primă se aplică următoarele prevederi:
a) Republica Moldova va aviza importul de materie primă doar din ţările aflate pe lista aprobată de autoritatea veterinară centrală din Republica Moldova;
b) după controlul de frontieră materia primă va fi transportată sub supravegherea autorităţii veterinare competente, fie la o fabrică de prelucrare, aprobată şi autorizată, care se află sub supravegherea permanentă a unui medic veterinar de stat şi care garantează că materiile prime vor fi folosite numai în scopul permis şi că nu vor ieşi din uzină neprelucrate, fie la un depozit intermediar autorizat sau la o instalaţie de sortare aprobată;
c) certificatul de sănătate, care poartă ştampila Serviciul Veterinar pentru Frontieră şi Transport, trebuie să însoţească materia primă pînă la fabrica de destinaţie.
Capitolul IV
Controlul sanitar veterinar al alimentelor pentru animale de companie
23. Importul de alimente pentru animale de companie va fi controlat la punctele de trecere a frontierei de stat atît fizic, cît şi din punct de vedere al documentelor, iar la destinaţie, din punct de vedere al documentelor, fizic şi prin examene de laborator, după cum urmează:
a) primul transport importat în anul respectiv se examinează complet prin examene de laborator, pentru fiecare sortiment importat;
b) fiecare transport care urmează să fie importat după primul, care a fost examinat şi prin examene de laborator complete şi a corespuns, se va examina prin examen bacteriologic pentru depistarea Salmonella, Clostridium perfringens şi a enterobacteriaceelor, pentru fiecare sortiment importat;
c) dacă la examenul complet de laborator s-au decelat probe pozitive, următoarele trei transporturi vor fi examinate complet. Cînd rezultatele celor trei examinări sînt negative, procedura de examinare se continuă ca la lit. b). Dacă rezultatele celor trei examinări complete sînt pozitive se va interzice importul pentru produsul respectiv, de la producătorul în cauză, pe o perioadă de un an de la data realizării importului.
24. Modul de recoltare a probelor va fi în conformitate cu cerinţele sanitare veterinare.
25. Dacă în urma examenului de laborator se decelează probe pozitive la probele recoltate după examenul complet, procedura de examinare se va relua pentru următorul import cu examen complet.
26. Sortimentele decelate pozitiv în urma examenelor de laborator vor fi valorificate conform cerinţelor sanitare veterinare.
27. Examenul de laborator pentru produsele importate se va efectua numai în laboratoarele sanitare veterinare de stat.
28. Costurile examenelor de laborator vor fi suportate de către importator.
29. Alimentele pentru animalele de companie produse pe teritoriul Republicii Moldova vor fi supuse examenului complet de laborator pentru fiecare lot în parte.
30. Examenele de laborator pentru probele recoltate de la produsele specificate la pct. 29 al prezentei Norme sanitare veterinare se vor efectua în laboratoare autorizate sanitar-veterinar, iar costurile examenelor sînt suportate de către producător.
31. Alimentele pentru animalele de companie supuse controlului sanitar-veterinar prin examene de laborator nu vor fi comercializate pînă la obţinerea rezultatului examenului de laborator.
32. Condiţiile sanitare veterinare pentru producerea şi comercializarea cărnii tocate sau preparatelor din carne tocată, sub formă refrigerată sau congelată, destinate animalelor de companie, sînt aceleaşi ca şi pentru cele destinate consumului uman.
33. Este interzisă folosirea alimentelor destinate carnivorelor domestice ca sursă de hrană pentru alte specii de animale.
34. Comercializarea alimentelor pentru animalele de companie în unităţi de desfacere, în care se comercializează şi produse destinate consumului uman, se va putea face doar în ambalajele, efectuate de către producător, fără deschiderea acestora, iar în unităţile de comercializare specializate se va putea face şi deschizîndu-se ambalajele originale, numai pentru alimentele sub formă uscată, dar cu respectarea condiţiilor de igienă.
Anexa nr. 1
la Norma sanitară veterinară privind
condiţiile sanitare veterinare pentru
producerea, comerţul cu statele membre
ale Uniunii Europene şi importul din alte
ţări al unor alimente pentru animalele
de companie şi a unor produse comestibile
neprelucrate pentru animalele de companie
CERTIFICAT DE SĂNĂTATE
pentru alimentele pentru animalele de companie în ambalaje închise ermetic
Observaţie pentru importator:
Prezentul certificat este eliberat numai în scop veterinar şi originalul trebuie să însoţească transportul pînă cînd ajunge la punctul de control la frontieră.
Ţara de destinaţie..........................................................................................................................
Numărul de referinţă al certificatului de sănătate..............................................................................
Ţara exportatoare..........................................................................................................................
Ministerul de resort........................................................................................................................
Departamentul de autorizare...........................................................................................................
I. Date de identificare a alimentelor pentru animalele de companie
Alimentele pentru animale au fost obţinute din materie primă provenită de la următoarele specii........
    .................................................................................................................................................
    .................................................................................................................................................
Natura ambalajului.........................................................................................................................
Numărul de bucăţi sau pachete................................................................................................ .....
Greutatea netă............................................................................................................................ ..
II. Originea alimentelor pentru animalele de companie
Adresa şi numărul de înregistrare veterinară ale întreprinderii aprobate sau înregistrate:
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
III. Destinaţia alimentelor pentru animalele de companie
Alimentele pentru animale vor fi expediate din.................................................................................
.....................................................................................................................................................
                                                                                                (locul de încărcare)
către..............................................................................................................................................
                                                                                             (ţara şi locul de destinaţie)
folosindu-se următoarele mijloace de transport................................................................................
Numărul sigiliului1)..........................................................................................................................
Numele şi adresa expeditorului........................................................................................................
......................................................................................................................................................
Numele şi adresa destinatarului.......................................................................................................
......................................................................................................................................................
IV. Atestare
Subsemnatul, medic veterinar oficial, adeveresc prin prezenta atestare că alimentele pentru animalele de companie descrise mai sus:
a) au fost supuse unui tratament termic la o valoare minimă Fc de 3,0 în ambalaje sigilate ermetic;
b) au fost analizate printr-o eşantionare aleatorie din cel puţin 5 ambalaje pentru fiecare lot prelucrat cu ajutorul unor metode de diagnosticare de laborator pentru a se asigura tratamentul termic adecvat al întregului transport aşa cum se prevede la lit. a);
c) au fost produse folosindu-se proteine provenind de la rumegătoare2);
au fost produse fără a se folosi proteine provenind de la rumegătoare2);
d) nu au fost produse de la:
1. animale crescute pentru producţia agricolă care au murit, dar nu au fost tăiate, inclusiv animale născute moarte şi nenăscute, şi, fără a se prejudicia situaţiile de tăiere de urgenţă din motive de sănătate, animale domestice care au murit în timpul transportului;
2. animale care au fost ucise în contextul măsurilor de combatere a bolilor fie la ferme, fie în alt loc desemnat de autoritatea competentă;
3. deşeuri animale, inclusiv sînge, provenind de la animale care au arătat în cursul inspecţiei veterinare desfăşurate la momentul tăierii semne clinice ale unor boli transmisibile la om sau la alte animale;
4. părţile unui animal tăiat în condiţii Normale care nu au fost prezentate pentru examinarea după deces, în afară de piei, copite, pene, lînă, sînge şi produse similare;
5. carne, carne de pasăre, peşte, vînat şi alimente de origine animală care s-au alterat;
6. animale, carne proaspătă, carne de pasăre, peşte, vînat şi carne şi produse lactate, care în decursul inspecţiilor prevăzute în legislaţia internaţională nu au îndeplinit cerinţele veterinare pentru importul în ţară;
7. deşeuri animale ce conţin reziduuri de substanţe care au reprezentat un pericol pentru sănătatea oamenilor sau a animalelor şi lapte, carne sau produse de origine animală care nu mai sînt comestibile din cauza prezenţei acestor reziduuri;
8. peşte sau măruntaie de peşte care nu au fost acceptate pentru consumul uman din cauza unor semne clinice ale unei boli infecţioase, cu excepţia cazului în care proteinele animale mai sus-menţionate au fost supuse următorului proces de tratament termic într-o fabrică înregistrată şi aprobată conform cerinţelor sanitare veterinare:
- tratament termic la cel puţin 1330 C pentru toată compoziţia lor pe o durată minimă de 20 de minute la o presiune de 3 bari, dimensiunea particulelor înainte de prelucrare nefiind mai mare de 5 cm, iar eşantionarea aleatorie îndeplineşte următoarele standarde3):
- Clostridium perfrigens: absenţa într-un gram4);
- Salmonella: absenţa în 25 de grame, n=5, c=0, m=0, M=05);
- Enterobacteriaceae: n=5, c=2, m=10, M=3 x 102 în 1 g5);
e) au fost supuse tuturor măsurilor pentru a se evita o nouă contaminare cu agenţi patogeni după tratament.
Întocmit la ........................................................................................ la ......................................... .            
                                (locul)                                                                                                            (data)
............................................................................
                 (semnătura medicului veterinar oficial)6)
Ştampila6)
.....................................................................................................................................  
(numele cu majuscule, calificarea şi funcţia)
_____________
1) Opţional.
2) Ştergeţi după caz.
3) unde:
n = numărul de unităţi care formează eşantionul;
m = valoarea de prag pentru numărul de bacterii; rezultatul este satisfăcător, dacă  numărul de bacterii în toate unităţile de eşantionare nu depăşeşte valoarea lui m;
M = valoarea maximă pentru numărul de bacterii; rezultatul este considerat Nesatisfăcător, dacă numărul de bacterii în una sau mai multe dintre unităţile de eşantionare are valoarea lui m sau o depăşeşte pe aceasta;
c = numărul unităţilor de eşantionare pentru care numărul bacteriilor se poate situa între m şi M, eşantionul fiind considerat acceptabil în cazul în care numărul bacteriilor din celelalte unităţi de eşantionare are valoarea lui m sau mai puţin.
4) Eşantion luat după tratament.
5) Eşantion luat în timpul depozitării la fabrica de prelucrare.
6) Semnătura şi ştampila trebuie să aibă altă culoare decît cea a documentului tipărit.
Anexa nr. 2
la Norma sanitară veterinară privind
condiţiile sanitare veterinare pentru
producerea, comerţul cu statele membre
ale Uniunii Europene şi importul din alte
ţări al unor alimente pentru animalele
de companie şi a unor produse comestibile
neprelucrate pentru animalele de companie
CERTIFICAT DE SĂNĂTATE
pentru alimentele pentru animalele de companie sub formă uscată
   Observaţie pentru importator:
Prezentul certificat este eliberat numai în scop veterinar şi originalul trebuie să însoţească transportul pînă cînd ajunge la punctul de control la frontieră.
Ţara de destinaţie.........................................................................................................................
Numărul de referinţă al certificatului de sănătate............................................................................
Ţara exportatoare........................................................................................................................
Ministerul de resort......................................................................................................................
Departamentul de autorizare.........................................................................................................
I. Date de identificare a alimentelor pentru animalele de companie
Alimentele pentru animale au fost obţinute din materii prime provenind de la următoarele specii......
    ..............................................................................................................................................
    ..............................................................................................................................................
Natura ambalajului..................................................................................................
Numărul de bucăţi sau pachete............................................................................... .
Greutatea netă....................................................................................................... ..
II. Originea alimentelor pentru animalele de companie
Adresa şi numărul de înregistrare veterinară ale întreprinderii aprobate sau înregistrate:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
III. Destinaţia alimentelor pentru animalele de companie
Alimentele pentru animale vor fi expediate din..............................................................................
..................................................................................................................................................
                                                                             (locul de încărcare)                                                                     
către...........................................................................................................................................
                                                                                      (ţara şi locul de destinaţie)
folosindu-se următoarele mijloace de transport.............................................................................
Numărul sigiliului1)........................................................................................................................
Numele şi adresa expeditorului.....................................................................................................
...................................................................................................................................................
Numele şi adresa destinatarului.....................................................................................................
...................................................................................................................................................
IV. Atestare
Subsemnatul, medic veterinar oficial, adeveresc prin prezenta atestare că alimentele pentru animalele de companie descrise mai sus:
a) au fost produse în aşa fel, încît hrana uscată pentru animalele de companie sau ingredientele de origine animală au fost supuse unui tratament termic la cel puţin 900 C pentru toată compoziţia lor;
b) au fost examinate printr-o eşantionare aleatorie din cel puţin 5 eşantioane pentru fiecare lot prelucrat, luate în timpul sau după depozitarea la fabrica de prelucrare, care îndeplineşte următoarele standarde2):
- Salmonella: absenţa în 25 de grame, n = 5, c = 0, m = 0, M = 0;
- Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 3 x 102 în 1 g;
c) au fost obţinute folosindu-se proteine provenind de la rumegătoare3);
au fost obţinute fără a se folosi proteine provenind de la rumegătoare3);
d) nu au fost obţinute din:
1. animale crescute pentru producţia agricolă care au murit, dar nu au fost tăiate, inclusiv animale născute moarte şi nenăscute, şi, fără a se prejudicia situaţiile de tăiere de urgenţă din motive de sănătate, animale domestice care au murit în timpul transportului;
2. animale care au fost ucise în contextul măsurilor de combatere a bolilor fie la ferme, fie în alt loc desemnat de autoritatea competentă;
3. deşeuri animale, inclusiv sînge, provenind de la animale care au arătat în cursul inspecţiei veterinare desfăşurate la momentul tăierii semne clinice ale unor boli transmisibile la om sau la alte animale;
4. părţile unui animal tăiat în condiţii normale care nu au fost prezentate pentru examinarea după deces, în afară de piei, copite, pene, lînă, sînge şi produse similare;
5. carne, carne de pasăre, peşte, vînat şi alimente de origine animală care s-au alterat;
6. animale, carne proaspătă, carne de pasăre, peşte, vînat şi carne şi produse lactate, care în decursul inspecţiilor prevăzute în legislaţia Comunităţii Europene nu au îndeplinit cerinţele veterinare pentru importul în Comunitatea Europeană;
7. deşeuri animale ce conţin reziduuri de substanţe care au reprezentat un pericol pentru sănătatea oamenilor sau a animalelor şi lapte, carne sau produse de origine animală care nu mai sînt comestibile din cauza prezenţei acestor reziduuri;
8. peşte sau măruntaie de peşte care nu au fost acceptate pentru consumul uman din cauza unor semne clinice ale unei boli infecţioase;
9. proteine procesate de origine animală, derivate din materii prime cu risc ridicat;
e) au fost supuse tuturor măsurilor pentru a se evita o nouă contaminare cu agenţi patogeni după tratament;
f) au fost ambalate într-un nou material.
Întocmit la .................................................... la ............................ .            
                           (locul)                                                                     (data)
.............................................................................................................................................
       (semnătura medicului veterinar oficial)4)
Ştampila4)
.............................................................................................................................................    
         (numele cu majuscule, calificarea şi funcţia)
_____________
1) Opţional.
2) unde:
n = numărul de unităţi care formează eşantionul;
m = valoarea de prag pentru numărul de bacterii; rezultatul este satisfăcător, dacă numărul de bacterii în toate unităţile de eşantionare nu depăşeşte valoarea lui m;
M = valoarea maximă pentru numărul de bacterii; rezultatul este considerat nesatisfăcător, dacă numărul de bacterii în una sau mai multe dintre unităţile de eşantionare are valoarea lui m sau o depăşeşte pe aceasta;
c = numărul unităţilor de eşantionare pentru care numărul bacteriilor se poate situa între m şi M, eşantionul fiind considerat acceptabil în cazul în care numărul bacteriilor din celelalte unităţi de eşantionare are valoarea lui m sau mai puţin.
3) Ştergeţi după caz.
4) Semnătura şi ştampila trebuie să aibă altă culoare decît cea a documentului tipărit.
Anexa nr. 3
la Norma sanitară veterinară privind
condiţiile sanitare veterinare pentru
producerea, comerţul cu statele membre
ale Uniunii Europene şi importul din alte ţări
al unor alimente pentru animalele
de companie şi a unor produse comestibile
neprelucrate pentru animalele de companie
CERTIFICAT DE SĂNĂTATE
pentru alimentele pentru animalele de companie sub formă semiumedă
Observaţie pentru importator:
Prezentul certificat este eliberat numai în scop veterinar şi originalul trebuie să însoţească transportul pînă cînd ajunge la punctul de control la frontieră.
Ţara de destinaţie..........................................................................................................................
Numărul de referinţă al certificatului de sănătate..............................................................................
Ţara exportatoare.........................................................................................................................
Ministerul de resort........................................................................................................................
Departamentul de autorizare..........................................................................................................
I. Date de identificare a alimentelor pentru animalele de companie
Alimentele pentru animale au fost obţinute din materii prime provenind de la următoarele specii........
    ................................................................................................................................................
    .................................................................................................................................................
Natura ambalajului..................................................................................................
Numărul de bucăţi sau pachete............................................................................... .
Greutatea netă....................................................................................................... ..
II. Originea alimentelor pentru animalele de companie
Adresa şi numărul de înregistrare veterinară ale întreprinderii aprobate sau înregistrate:
.....................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................
III. Destinaţia alimentelor pentru animalele de companie
Alimentele pentru animale vor fi expediate din................................................................................
....................................................................................................................................................
                                                                                                    (locul de încărcare)                                                                     
către............................................................................................................................................
                                                                                                 (ţara şi locul de destinaţie)
folosindu-se următoarele mijloace de transport..............................................................................
Numărul sigiliului1).........................................................................................................................
Numele şi adresa expeditorului.....................................................................................................
...................................................................................................................................................
Numele şi adresa destinatarului.....................................................................................................
....................................................................................................................................................
IV. Atestare
Subsemnatul, medic veterinar oficial, adeveresc prin prezenta atestare că alimentele pentru animalele de companie descrise mai sus:
a) au fost produse în aşa fel, încît ingredientele de origine animală au fost supuse unui tratament termic la cel puţin 900 C pentru toată compoziţia lor;
b) au fost examinate printr-o eşantionare aleatorie din cel puţin 5 eşantioane pentru fiecare lot prelucrat, luate în timpul depozitării în fabrica de prelucrare, care îndeplineşte următoarele standarde2):
- Salmonella: absenţa în 25 de grame, n = 5, c = 0, m = 0, M= 0;
- Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m= 10, M= 3 x 102 în 1 g;
c) au fost produse folosindu-se proteine provenind de la animale rumegătoare3);
au fost produse fără a se folosi proteine provenind de la animale rumegătoare3);
d) nu au fost produse de la:
1. animale crescute pentru producţia agricolă care au murit, dar nu au fost tăiate, inclusiv animale născute moarte şi nenăscute, şi, fără a se prejudicia situaţiile de tăiere de urgenţă din motive de sănătate, animale domestice care au murit în timpul transportului;
2. animale care au fost ucise în contextul măsurilor de combatere a bolilor fie la ferme, fie în alt loc desemnat de autoritatea competentă;
3. deşeuri animale, inclusiv sînge, provenind de la animale care au arătat în cursul inspecţiei veterinare desfăşurate la momentul tăierii semne clinice ale unor boli transmisibile la om sau la alte animale;
4. părţile unui animal tăiat în condiţii normale care nu au fost prezentate pentru examinarea după deces, în afară de piei, copite, pene, lînă, sînge şi produse similare;
5. carne, carne de pasăre, peşte, vînat şi alimente de origine animală care s-au alterat;
6. animale, carne proaspătă, carne de pasăre, peşte, vînat şi carne şi produse lactate, care în decursul inspecţiilor prevăzute în legislaţia Comunităţii Europene nu au îndeplinit cerinţele veterinare pentru importul în Comunitatea Europeană;
7. deşeuri animale ce conţin reziduuri de substanţe care au reprezentat un pericol pentru sănătatea oamenilor sau a animalelor şi lapte, carne sau produse de origine animală care nu mai sînt comestibile din cauza prezenţei acestor reziduuri;
8. peşte sau măruntaie de peşte care nu au fost acceptate pentru consumul uman din cauza unor semne clinice ale unei boli infecţioase;
9. proteine procesate de origine animală, derivate din materii prime cu risc ridicat;
e) au fost supuse tuturor măsurilor pentru a se evita o nouă contaminare cu agenţi patogeni după tratament.
Întocmit la .................................................................. la ......................... .            
                                (locul)                                             (data)
.........................................................................................................................
      (semnătura medicului veterinar oficial)4)
Ştampila4)
.........................................................................................................................    
(numele cu majuscule, calificarea şi funcţia)
_____________
1) Opţional.
2) unde:
n = numărul de unităţi care formează eşantionul;
m = valoarea de prag pentru numărul de bacterii; rezultatul este satisfăcător, dacă numărul de bacterii în toate unităţile de eşantionare nu depăşeşte valoarea lui m;
M = valoarea maximă pentru numărul de bacterii; rezultatul este considerat nesatisfăcător, dacă numărul de bacterii în una sau mai multe dintre unităţile de eşantionare are valoarea lui m sau o depăşeşte pe aceasta;
c  numărul unităţilor de eşantionare pentru care numărul bacteriilor se poate situa între m şi M, eşantionul fiind considerat acceptabil în cazul în care numărul bacteriilor din celelalte unităţi de eşantionare are valoarea lui m sau mai puţin.
3) Ştergeţi după caz.
4) Semnătura şi ştampila trebuie să aibă altă culoare decît cea a documentului tipărit.
Anexa nr. 4
la Norma sanitară veterinară privind
condiţiile sanitare veterinare pentru
producerea, comerţul cu statele membre
ale Uniunii Europene şi importul din alte ţări
al unor alimente pentru animalele
de companie şi a unor produse comestibile
neprelucrate pentru animalele de companie
CERTIFICAT DE SĂNĂTATE
pentru produsele comestibile neprelucrate pentru animalele de companie, obţinute din piei de animale copitate
Observaţie pentru importator:
Prezentul certificat este eliberat numai în scop veterinar şi originalul trebuie să însoţească transportul pînă cînd ajunge la punctul de control la frontieră.
Ţara de destinaţie..........................................................................................................................
Numărul de referinţă al certificatului de sănătate..............................................................................
Ţara exportatoare..........................................................................................................................
Ministerul de resort........................................................................................................................
Departamentul de autorizare...........................................................................................................
I. Date de identificare a produsului
Natura produsului..........................................................................................................................
Produsul a fost obţinut din piele provenind de la următoarele specii..................................................
    .................................................................................................................................................
Natura ambalajului.........................................................................................................................
Numărul de bucăţi sau pachete.......................................................................................................
Greutatea netă...............................................................................................................................
II. Originea produsului
Adresa şi numărul de înregistrare veterinară ale întreprinderii aprobate sau înregistrate:
.....................................................................................................................................................
    .................................................................................................................................................
    .................................................................................................................................................
III. Destinaţia produsului
Produsul va fi expediat din.............................................................................................................
(locul de încărcare)      
....................................................................................................................................................
                                                               
către.............................................................................................................................................
                                                                                     (ţara şi locul de destinaţie)
folosindu-se următoarele mijloace de transport...............................................................................
Numărul sigiliului1)..........................................................................................................................
Numele şi adresa expeditorului......................................................................................................
....................................................................................................................................................
Numele şi adresa destinatarului......................................................................................................
.....................................................................................................................................................
IV. Atestare
Subsemnatul, medic veterinar oficial, adeveresc prin prezenta atestare că alimentele pentru animalele de companie descrise mai sus:
a) au fost supuse unui tratament termic pentru a se distruge agenţii patogeni, în special Salmonella;
b) au fost examinate printr-o eşantionare aleatorie realizată în timpul depozitării în fabrica de prelucrare, care îndeplineşte următoarele standarde2):
- Salmonella: absenţa în 25 de grame, n = 5, c = 0, m = 0, M = 0;
- Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 3 x 102 în 1 g;
c) au fost produse din piei care:
- au fost obţinute de la animale tăiate într-un abator, care au fost supuse unei inspecţii sanitare înainte şi după deces şi nu au arătat nici un semn clinic al unei boli infecţioase;
- nu au fost obţinute de la animale care au fost tăiate în contextul unor măsuri de combatere a bolilor;
- au fost obţinute de la animale decedate care au fost alese pentru topirea grăsimii de către autoritatea competentă;
d) au fost supuse tuturor măsurilor pentru a se evita o nouă contaminare cu agenţi patogeni după tratament.
Întocmit la ........................................... la ........................... .            
                             (locul)                        (data)
............................................................................
                         (semnătura medicului veterinar oficial)3)
Ştampila3)
............................................................................    
(numele cu majuscule, calificarea şi funcţia)
_____________
1) Opţional.
2) unde:
n = numărul de unităţi care formează eşantionul;
m = valoarea de prag pentru numărul de bacterii; rezultatul este satisfăcător, dacă numărul de bacterii în toate unităţile de eşantionare nu depăşeşte valoarea lui m;
M = valoarea maximă pentru numărul de bacterii; rezultatul este considerat nesatisfăcător, dacă numărul de bacterii în una sau mai multe dintre unităţile de eşantionare are valoarea lui m sau o depăşeşte pe aceasta;
c = numărul unităţilor de eşantionare pentru care numărul bacteriilor se poate situa între m şi M, eşantionul fiind considerat acceptabil în cazul în care numărul bacteriilor din celelalte unităţi de eşantionare are valoarea lui m sau mai puţin.
3) Semnătura şi ştampila trebuie să aibă altă culoare decît cea a documentului tipărit.
Anexa nr. 5
la Norma sanitară veterinară privind
condiţiile sanitare veterinare pentru
producerea, comerţul cu statele membre
ale Uniunii Europene şi importul din alte
ţări al unor alimente pentru animalele
de companie şi a unor produse comestibile
neprelucrate pentru animalele de companie
CERTIFICAT DE SĂNĂTATE
pentru comerţul intracomunitar cu alimente pentru animalele de companie în ambalaje închise ermetic
Ţara de expediere.........................................................................................................................
Ministerul......................................................................................................................................
Departamentul...............................................................................................................................
I. Identificarea alimentelor pentru animalele de companie
Natura alimentelor pentru animalele de companie..................................................................... ......
.....................................................................................................................................................
Natura ambalajului.........................................................................................................................
Numărul pachetelor.......................................................................................................................
Greutatea netă...............................................................................................................................
II. Originea alimentelor pentru animalele de companie
Adresa şi numărul de înregistrare veterinară ale întreprinderii aprobate sau înregistrate.....................
.....................................................................................................................................................
III. Destinaţia alimentelor pentru animalele de companie
    Alimentele pentru animalele de companie vor fi trimise de la.......................................................
....................................................................................................................................................
                                                                     (locul încărcării)
către ..........................................................................................................................................,
                                                             (locul de destinaţie)
cu următoarele mijloace de transport.............................................................................................
....................................................................................................................................................
Numele şi adresa expeditorului................................................................................................. ....
...................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................
Numele şi adresa destinatarului................................................................................................ ....
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
IV. Atestare
Se atestă că:
1. materiile prime de origine animală din care s-au fabricat alimentele pentru animale de companie au fost supuse unui tratament termic la o valoare Fc de minimum 3,0;
2. produsul conţine proteine provenind de la animale rumegătoare/nu conţine proteine provenind de la animale rumegătoare1)
Întocmit la ...................................................................... la ......................... .            
                          (locul)                                                           (data)
............................................................................
(semnătura medicului veterinar oficial)
Ştampila
............................................................................    
(numele cu majuscule, calificarea şi funcţia)
_____________
1) Ştergeţi după caz.                                              
Anexa nr. 6
la Norma sanitară veterinară privind
condiţiile sanitare veterinare pentru
producerea, comerţul cu statele membre
ale Uniunii Europene şi importul din alte ţări
al unor alimente pentru animalele
de companie şi a unor produse comestibile
neprelucrate pentru animalele de companie
CERTIFICAT DE SĂNĂTATE
pentru comerţul intracomunitar cu alimente pentru animalele de companie sub formă uscată şi semiumedă
Ţara de expediere.........................................................................................................................
Ministerul......................................................................................................................................
Departamentul...............................................................................................................................
I. Identificarea alimentelor pentru animalele de companie
Natura alimentelor pentru animalele de companie...........................................................................
.....................................................................................................................................................
Natura ambalajului.........................................................................................................................
Numărul pachetelor.......................................................................................................................
Greutatea netă...............................................................................................................................
II. Originea alimentelor pentru animalele de companie
Adresa şi numărul de înregistrare veterinară ale întreprinderii aprobate sau înregistrate ...................
    ................................................................................................................................................
III. Destinaţia alimentelor pentru animalele de companie
Alimentele pentru animalele de companie vor fi trimise de la...........................................................
....................................................................................................................................................
                                                                               (locul încărcării)
către.............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................,
                                                       (locul de destinaţie)
cu următoarele mijloace de transport..............................................................................................
Numele şi adresa expeditorului.......................................................................................................
Numele şi adresa destinatarului......................................................................................................
....................................................................................................................................................
    
IV. Atestare
Se atestă că:
1. materiile prime de origine animală din care s-au fabricat alimentele pentru animale de companie:
a) în cazul alimentelor pentru animale în formă semiumedă, acestea s-au obţinut numai din animale de sacrificiu sănătoase, a căror carne s-a stabilit că este bună pentru consumul uman;
b) ingredientele de origine animală au fost supuse unui tratament termic de cel puţin 900 C în toată compoziţia lor;
2. după tratament s-au luat toate măsurile de precauţie pentru a se asigura că produsul nu a fost contaminat în nici un fel înainte de livrare;
3. în cazul alimentelor pentru animalele de companie în formă uscată produsul este ambalat în containere noi (pungi sau saci)1);
4. produsul conţine proteine provenind de la animale rumegătoare/nu conţine proteine provenind de la animale rumegătoare1);
5. în timpul procesului de producţie s-au colectat probe reprezentative pentru a se verifica respectarea standardelor microbiologice prevăzute în Capitolul III din anexa II la Directiva 90/667/CEE şi absenţa Salmonellei din alimentele pentru animale de companie.
Întocmit la ........................................ la..... .................... .            
                            (locul)                        (data)
............................................................................
              (semnătura medicului veterinar oficial)
Ştampila
............................................................................    
                       (numele cu majuscule, calificarea şi funcţia)
_____________
  1) Ştergeţi după caz.                                              
Anexa nr. 7
la Norma sanitară veterinară privind
condiţiile sanitare veterinare pentru
producerea, comerţul cu statele membre
ale Uniunii Europene şi importul din alte ţări
al unor alimente pentru animalele
de companie şi a unor produse comestibile
neprelucrate pentru animalele de companie
CERTIFICAT DE SĂNĂTATE
pentru comerţul intracomunitar cu alimente pentru animalele de companie, fabricate din piei de animale copitate
Ţara de expediere.....................................................................................................................
Ministerul..................................................................................................................................
Departamentul...........................................................................................................................    
I. Identificarea produsului
Natura produsului .....................................................................................................................
Natura ambalajului....................................................................................................................
Numărul pachetelor...................................................................................................................
Greutatea netă..........................................................................................................................
II. Originea produsului
Adresa şi numărul de înregistrare veterinară ale întreprinderii aprobate sau înregistrate ...............
.................................................................................................................................................
III. Destinaţia produsului
    Produsul va fi trimis de la.......................................................................................................
.................................................................................................................................................
                                                                              (locul încărcării)
către.........................................................................................................................................
                                                                               (locul de destinaţie)
cu următoarele mijloace de transport.........................................................................................
Numele şi adresa expeditorului.............................................................................................. ..
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Numele şi adresa destinatarului................................................................................................ .
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
IV. Atestare
Se atestă că:
1. prin tratamentul termic toţi agenţii patogeni, în special Salmonella, au fost distruşi;
2. produsul conţine proteine provenind de la animale rumegătoare/nu conţine proteine provenind de la animale rumegătoare1);
3. după tratament s-au luat toate măsurile de precauţie pentru a se asigura că produsul nu a fost contaminat în nici un fel înainte de livrare;
4. în cazul în care provine din firme înregistrate, produsul este dovedit negativ la testul pentru Salmonella.
Întocmit la ........................................................ la ........................... .            
                               (locul)                                             (data)
............................................................................
                         (semnătura medicului veterinar oficial)
Ştampila
............................................................................    
          (numele cu majuscule, calificarea şi funcţia)
_____________
1) Ştergeţi după caz.                                              
Anexa Nr. 8
la Norma sanitară veterinară privind
condiţiile sanitare veterinare pentru
producerea, comerţul cu statele membre
ale Uniunii Europene şi importul din alte ţări
al unor alimente pentru animalele
de companie şi a unor produse comestibile
neprelucrate pentru animalele de companie
CERTIFICAT DE SĂNĂTATE
pentru comerţul intracomunitar cu materie primă cu risc scăzut, destinată producerii alimentelor pentru animalele de companie
Ţara de expediere.......................................................................................................................
Ministerul...................................................................................................................................
Departamentul............................................................................................................................
I. Identificarea produsului
Natura produsului .....................................................................................................................
Natura ambalajului.....................................................................................................................
Numărul pachetelor...................................................................................................................
Greutatea netă...........................................................................................................................
II. Originea produsului
Adresa şi numărul de înregistrare veterinară ale întreprinderii înregistrate/aprobate1) .....................
..................................................................................................................................................
III. Destinaţia produsului
Produsul va fi trimis de la............................................................................................................
                                                                      (locul încărcării)
către: ........................................................................................................................................,
                                                     (locul de destinaţie)
cu următoarele mijloace de transport...........................................................................................
Numele şi adresa expeditorului....................................................................................................
..................................................................................................................................................
Numele şi adresa destinatarului...................................................................................................
.................................................................................................................................................
IV. Atestare
Se atestă că produsul conţine proteine provenind de la animale rumegătoare/nu conţine proteine provenind de la animale rumegătoare1).
Întocmit la ....................................................... la ...................... .            
                                 (locul)                                           (data)
............................................................................
                   (semnătura medicului veterinar oficial)
Ştampila
............................................................................    
         (numele cu majuscule, calificarea şi funcţia)
1) Ştergeţi după caz.