OMAIA197/2006
ID intern unic:  322839
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE
ORDIN Nr. 197
din  22.08.2006
cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile sanitare veterinare
la exportul şi importul de păsări şi ouă de incubaţie
Publicat : 06.04.2007 în Monitorul Oficial Nr. 047     art Nr : 177     Data intrarii in vigoare : 06.04.2007
În temeiul prevederilor art. 10 al Legii nr. 1538-XII din 23.06.93 privind activitatea veterinară şi în scopul armonizării legislaţiei veterinare a Republicii  Moldova cu cea a Comunităţii Europene,
ORDON:
1. Se aprobă Norma sanitară veterinară privind condiţiile sanitare veterinare  la exportul şi importul de păsări şi ouă de incubaţie, armonizată cu prevederile Directivei 90/539/CEE din 15 octombrie 1990 şi ale Deciziei 96/482/CEE din 12 iulie 1996, conform anexei.  
2. Direcţia Medicină Veterinară, Inspectoratul Veterinar de Stat, serviciile sanitare veterinare de stat raionale şi municipale, agenţii economici (persoane fizice şi juridice) se vor conduce în activitatea lor după prevederile prezentei Norme sanitare veterinare.
3. Prezentul ordin va intra în vigoare după publicarea lui în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
4. Controlul asupra executării prezentului ordin îl exercită Direcţia Medicină Veterinară, Inspectoratul Veterinar de Stat.
MINISTRUL AGRICULTURII
ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE          Anatolie GORODENCO  
Nr. 197. Chişinău, 22 august 2006.
Anexă
la ordinul Ministerului Agriculturii
şi Industriei Alimentare
nr. 197 din 22. 08. 2006
NORMA SANITARĂ VETERINARĂ
privind condiţiile sanitare veterinare la exportul şi importul de păsări
şi ouă de incubaţie
Capitolul I
Dispoziţii generale
1. Prezenta Normă sanitară veterinară stabileşte condiţiile sanitare veterinare la exportul şi importul de păsări şi ouă de incubaţie.
Prevederile prezentei Norme sanitare veterinare nu se aplică păsărilor pentru expoziţii, spectacole sau competiţii şi activităţilor de import, constituite dintr-un transport unitar conţinînd mai puţin de douăzeci de capete păsări sau ouă de incubaţie.
2. În prezenta Normă sanitară veterinară noţiunile de bază utilizate au următoarea semnificaţie:
a) păsări - găini, curci, bibilici, raţe, gîşte, prepeliţe, porumbei, fazani, potîrnichi şi ratitae (struţi etc.), crescute sau ţinute în captivitate pentru reproducţie, producţie de carne sau de ouă pentru consum ori pentru fonduri de repopulare a vînatului, incluse în Nomenclatorul mărfurilor al Republicii Moldova la poziţia 0105 şi 0106 subpoziţiile 0105.11, 0105.12, 0105.19, 0105.92, 0105.93, 0105.99 şi 0106.39;
b) ouă de incubaţie - ouă pentru incubaţie, produse de păsările definite la pct. 2, lit. a) al prezentei Norme sanitare veterinare, incluse în Nomenclatorul mărfurilor al Republicii Moldova la poziţia 040700;
c) pui de o zi - toate păsările mai mici de 72 de ore, care nu au fost încă furajate, cu excepţia raţelor din rasa Cairinia moschata sau a hibrizilor lor care pot fi furajaţi, incluse în Nomenclatorul mărfurilor al Republicii Moldova la poziţiile 0105 şi 0106 subpoziţiile 0105.11, 0105.12, 0105.19, 0105.92, 0105.93, 0105.99 şi 0106.39;
d) păsări de reproducţie - păsări în vîrstă de 72 de ore sau mai mult, destinate producţiei de ouă de incubaţie, incluse în Nomenclatorul mărfurilor al Republicii Moldova la poziţiile 0105 şi 0106 subpoziţiile 0105.11 şi 0106.39;
e) păsări de producţie - păsări în vîrstă de 72 de ore sau mai mult, crescute pentru producţia de carne şi/sau de ouă pentru consum sau pentru fonduri de repopulare a vînatului, incluse în Nomenclatorul mărfurilor al Republicii Moldova la poziţiile 0105 şi 0106 subpoziţiile 0105.11, 0105.12, 0105.19, 0105.92, 0105.93, 0105.99 şi 0106.39;
f) păsări pentru tăiere - păsări trimise direct la un abator, pentru tăiere, incluse în Nomenclatorul mărfurilor al Republicii Moldova la poziţiile 0105 şi 0106 subpoziţiile 0105.11, 0105.12, 0105.19, 0105.92, 0105.93, 0105.99 şi 0106.39;
g) efectiv - toate păsările cu aceeaşi stare de sănătate ţinute în aceeaşi incintă sau aceeaşi împrejmuire. Pentru păsările ţinute în adăposturi (hale) definiţia va include toate păsările împărţind acelaşi spaţiu aerian;
h) exploataţie - o amenajare care poate include o unitate folosită pentru creşterea sau întreţinerea păsărilor de reproducţie sau de producţie;
i) unitate - o amenajare sau o parte a unei amenajări care ocupă un singur loc şi este destinată activităţilor de reproducţie, selecţie şi creştere:
- unitate de reproducţie şi selecţie - o unitate care produce ouă de incubaţie pentru producerea păsărilor de reproducţie;
- unitate de reproducţie - o unitate care produce ouă de incubaţie pentru producerea păsărilor de producţie;
- unitate de creştere:
(i) o unitate de creştere a păsărilor de reproducţie, adică o unitate care creşte păsări de reproducţie înainte de stadiul reproductiv;
(ii) o unitate de creştere a păsărilor de producţie, adică o unitate care creşte păsări producătoare de ouă înainte de faza de ouat;
- staţie de incubaţie - o unitate care incubează, eclozionează ouă şi furnizează pui de o zi;
j) laborator veterinar aprobat - laborator veterinar localizat în teritoriul Republicii Moldova, aprobat de autoritatea sanitară veterinară competentă şi aflat sub responsabilitatea acesteia, în scopul efectuării testelor de diagnostic prevăzute în prezenta Normă sanitară veterinară;
k) inspecţie de sănătate - vizită a unui medic veterinar de stat în scopul inspectării stării de sănătate a tuturor păsărilor dintr-o unitate;
l) boli declarabile obligatoriu - influenţa (pesta) aviară şi boala de Newcastle;
m) focar de boală - loc definit în Norma sanitară veterinară privind anunţarea, declararea şi notificarea unor boli transmisibile ale animalelor;
n) staţie de carantină - amenajare în care păsările sînt ţinute în izolare completă şi departe de contactul direct sau indirect cu alte păsări, astfel încît să fie posibilă observarea pe termen lung şi testarea pentru bolile înscrise la pct. 2, lit. l) la prezenta Normă sanitară veterinară;
o) tăiere sanitară - distrugerea tuturor păsărilor şi produselor din focar, care sînt infectate sau suspecte de a fi contaminate, în condiţiile luării tuturor măsurilor necesare pentru protejarea sănătăţii celorlalte păsări, inclusiv dezinfecţia.
Capitolul II
Reguli pentru exportul de păsări şi ouă de incubaţie
3. Autoritatea veterinară centrală autorizează exportul de păsări şi ouă de incubaţie, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de un certificat sanitar veterinar completat corespunzător şi semnat, în conformitate cu modelele de certificate veterinare stabilite de autoritatea competentă a ţării importatoare, după cum urmează:
a) păsări pentru reproducţie sau producţie;
b) ouă de incubaţie;
c) pui de o zi;
d) păsări pentru tăiere şi păsări destinate repopulării fondurilor de vînătoare.
Păsările de reproducţie sau de producţie, ouăle de incubaţie şi puii de o zi trebuie să provină din unităţi autorizate de autoritatea veterinară competentă, conform unor criterii stabilite în anexa nr. 1 la prezenta Normă sanitară veterinară.
4. Centrul Republican de Diagnostic Veterinar, ca laborator naţional de referinţă, trebuie să fie responsabil pentru coordonarea metodelor de diagnostic prevăzute în prezenta Normă sanitară veterinară.
5. Pentru a aproba exportul de păsări şi ouă de incubaţie trebuie să se ţină cont de următoarele:
a) statutul de sănătate a păsărilor, a altor animale domestice şi sălbatice din ţara importatoare, o atenţie specială fiind acordată bolilor exotice ale animalelor şi statutului de sănătate în zona înconjurătoare, atunci cînd oricare dintre ele poate să pună în pericol sănătatea publică şi sănătatea animalelor din Republica Moldova;
b) regularitatea şi rapiditatea furnizării informaţiei de către ţara importatoare, în legătură cu existenţa unei boli contagioase pentru animale pe teritoriul acesteia, în special a bolilor cuprinse în listele Oficiului Internaţional de Epizootii;
c) regulile de prevenire şi control al bolilor animalelor, aplicate în ţara respectivă;
d) structura serviciilor veterinare şi competenţele acestora;
e) organizarea şi implementarea măsurilor de prevenire şi control al bolilor contagioase ale animalelor;
f) garanţiile pe care ţara importatoare le poate da cu privire la conformitatea cu prezenta Normă sanitară veterinară;
g) conformarea cu regulile comunitare pentru hormoni şi reziduuri.
6. Ouăle de incubaţie, puii de o zi, păsările de reproducţie şi păsările pentru producţie trebuie să provină din unităţi care îndeplinesc următoarele cerinţe:
a) trebuie să fie autorizate şi să fi primit un număr distinctiv de la autoritatea veterinară competentă a ţării importatoare, în conformitate cu regulile stabilite în cap. I din anexa nr. 1 la prezenta Normă sanitară veterinară;
b) trebuie ca, în momentul expedierii, să nu fie supuse nici unor restricţii de sănătate a animalelor, aplicabile păsărilor;
c) nu trebuie să fie situate într-o zonă care, din motive de sănătate a animalelor, este supusă măsurilor de restricţie în conformitate cu legislaţia în vigoare, ca rezultat al unui focar de boală la care păsările sînt susceptibile.
Ouăle de incubaţie, puii de o zi, păsările de reproducţie şi păsările pentru producţie trebuie să provină din efective care, în momentul transportului, nu prezintă nici un semn clinic sau suspiciune de boală contagioasă a păsărilor.
7. În momentul expedierii, ouăle de incubaţie trebuie să provină din efective care:
a) au fost ţinute pentru mai mult de 6 săptămîni în una sau mai multe unităţi care îndeplinesc condiţiile definite la pct. 6, alin. 1, lit. a) din prezenta Normă sanitară veterinară;
b) fie au fost supuse unei examinări a stării de sănătate efectuate de un medic veterinar de stat sau de un medic veterinar autorizat, cu cel mult 72 de ore înainte de expediere, şi în timpul examinării nu au manifestat nici un semn clinic sau suspiciune de boală contagioasă;
c) fie fuseseră supuse unei inspecţii lunare a statusului de sănătate efectuate de un medic veterinar de stat sau medic veterinar autorizat, cea mai recentă inspecţie avînd loc în decursul a 31 de zile înainte de expediere. Dacă se alege această opţiune, trebuie să se facă, de asemenea, o examinare, de către medicul veterinar de stat sau medicul veterinar autorizat, a evidenţelor statusului de sănătate a efectivului şi o evaluare a statusului său actual de sănătate, aşa cum este evaluată prin informaţiile actualizate furnizate de persoana care răspunde de efectivul de păsări, pe timpul celor 72 de ore dinaintea expedierii. Atunci cînd evidenţele sau alte informaţii dau naştere suspiciunii de boală, efectivele trebuie să fie supuse unei examinări a statusului de sănătate a păsărilor de către medicul veterinar de stat sau medicul veterinar autorizat, prin care să se excludă posibilitatea existenţei vreunei boli contagioase a păsărilor.
De asemenea, ouăle de incubaţie trebuie să fie marcate în conformitate cu legislaţia în vigoare referitoare la acest domeniu şi să fi fost dezinfectate în conformitate cu instrucţiunile legale ale medicului veterinar de stat sau a medicului veterinar autorizat.
În plus, dacă bolile contagioase ale păsărilor, care pot fi transmise prin ouă, evoluează în efectivul care a furnizat ouăle de incubaţie în perioada de incubaţie, trebuie să fie notificată staţia de incubaţie implicată şi autoritatea sau autorităţile care răspund de staţia de incubaţie şi de efectivul de origine.
8. Puii de o zi trebuie:
a) să fie eclozionaţi din ouă de incubaţie care îndeplinesc cerinţele prevăzute la pct. 6 şi 7 din prezenta Normă sanitară veterinară;
b) să nu prezinte în momentul expedierii nici o suspiciune de boală, potrivit cap. II lit. B pct. 2 lit. g) şi h) din anexa nr. 1 la prezenta Normă sanitară veterinară.
Dacă păsările, ouăle de incubaţie şi puii de o zi şi/sau efectivele lor de origine, care trebuie să însoţească transporturile, urmează să fie supuse unei testări în conformitate cu cerinţele modelelor de certificate stabilite  de Organizaţia Mondială Sănătate Animală, prelevările de probe pentru testare şi testarea în sine trebuie să fie efectuată conform protocoalelor stabilite de anexa nr. 2 la prezenta Normă sanitară veterinară.
9. În momentul expedierii păsările de reproducţie şi păsările pentru producţie trebuie:
a) să fi fost ţinute de la eclozionare sau pentru mai mult de 6 săptămîni în una sau mai multe unităţi care îndeplinesc condiţiile definite la pct. 6 alin. 1 lit. a) din prezenta Normă sanitară veterinară;
b) să fi fost supuse unei examinări a statusului de sănătate de un medic veterinar de stat, într-un interval de 48 de ore înainte de expediere, şi în momentul examinării să nu fi prezentat nici un semn clinic sau suspiciune de boală contagioasă a păsărilor.
10. La data expedierii păsările pentru tăiere trebuie să provină dintr-o unitate:
a) în care au fost ţinute de la ecloziune sau pentru mai mult de 21 de zile înainte de livrare;
b) care nu este supusă nici unei restricţii de sănătate a animalelor, aplicabilă păsărilor;
c) în care examinarea stării de sănătate, efectuată de medicul veterinar de stat sau medicul veterinar autorizat, într-un interval de 5 zile înainte de expedierea efectivului din care se va extrage lotul ce va fi supus tăierii, nu a indicat în cadrul acelui efectiv nici un semn clinic sau suspiciune de boală contagioasă a păsărilor;
d) care nu este situată într-o zonă care, din motive de sănătate a animalelor, este supusă măsurilor de restricţie în conformitate cu legislaţia internaţională, ca rezultat al izbucnirii unei boli la care păsările sînt susceptibile.
11. Cerinţele pct. 6, 7, 8, 9, 10, 13 şi 14 din prezenta Normă sanitară veterinară nu se vor aplica exportului cu păsări şi ouă de incubaţie dintre Republica Moldova şi statele cu care Republica Moldova are încheiate acorduri bilaterale comerciale pentru activităţile de transport ce implică mai puţin de 20 de capete (păsări sau ouă de incubaţie).
Păsările şi ouăle de incubaţie menţionate la  alin. 1 din prezentul punct trebuie, în momentul expedierii, să provină din efective care:
a) au fost ţinute de la ecloziune cel puţin 3 luni în Republica Moldova sau statele cu care Republica Moldova are încheiate acorduri comerciale;
b) nu prezintă nici un semn clinic de boală contagioasă a păsărilor;
c) nu sînt supuse nici unei restricţii de sănătate a animalelor, aplicabilă păsărilor;
d) nu sînt localizate într-o zonă care, din motive de sănătate a animalelor, este supusă măsurilor de restricţie, în conformitate cu legislaţia internaţională, ca rezultat al izbucnirii unei boli la care păsările sînt susceptibile.
Toate păsările din lot trebuie să fi avut rezultate negative la testele serologice pentru anticorpii de Salmonella pullorum şi Salmonella gallinarum, efectuate în conformitate cu cap. III al anexei nr. 1 la prezenta Normă sanitară veterinară, în luna anterioară expedierii. În cazul ouălor de incubaţie sau al puilor de o zi efectivul de origine trebuie testat serologic pentru Salmonella pullorum şi Salmonella gallinarum în perioada de 3 luni înainte de expediere, la un nivel care oferă 95% precizie în detectarea infecţiei, cu o abatere de 5% .
Prevederile alin. 1 şi 2 din prezentul punct nu se vor aplica loturilor de ratitae (struţi etc.) sau ouălor de incubaţie de ratitae.
12. În cazul exportului cu păsări şi cu ouă de incubaţie dintre Republica Moldova cu statele cu care Republica Moldova are încheiate acorduri comerciale, în care se aplică vaccinarea păsărilor, la care se face referire în pct. 1 din prezenta Normă sanitară veterinară, împotriva bolii de Newcastle, se vor aplica următoarele reguli:
a) ouăle de incubaţie trebuie să provină din efective care sînt:
- nevaccinate;
- vaccinate folosind un vaccin inactivat;
- vaccinate folosind un vaccin viu, cu condiţia ca vaccinarea să se fi efectuat cu cel puţin 30 de zile înainte de colectarea ouălor de incubaţie;
b) puii de o zi (inclusiv puii destinaţi pentru fonduri de repopulare a vînatului) nu trebuie să fie vaccinaţi împotriva bolii de Newcastle şi trebuie să provină din:
- ouă de incubaţie provenite din efective care sînt nevaccinate;
- o staţie de incubaţie în care practica de lucru asigură că aceste ouă sînt incubate în perioade şi locuri complet separate de ouăle provenite din efective care sînt nevaccinate;
c) păsările pentru producţie şi reproducţie trebuie:
- să nu fie vaccinate împotriva bolii de Newcastle;
- să fi fost izolate cu 14 zile înainte de expediere fie într-o unitate, fie într-o staţie de carantină, sub supravegherea medicului veterinar de stat. În legătură cu aceasta, nici o pasăre de la unitatea de origine sau din staţia de carantină, după caz, nu poate fi vaccinată împotriva bolii de Newcastle în perioada de 21 de zile înainte de expediere şi nici o pasăre care nu este corespunzătoare expedierii nu poate intra în unitatea sau în staţia de carantină pe perioada respectivă; în plus, nu poate fi efectuată nici o vaccinare în staţiile de carantină;
- să fi fost supuse, în perioada de 14 zile dinaintea expedierii, testului serologic reprezentativ, cu rezultat negativ, pentru detectarea anticorpilor bolii de Newcastle, în conformitate cu regulile detaliate adoptate conform procedurii legale în vigoare;
d) păsările pentru tăiere trebuie să provină din efective care:
- dacă nu au fost vaccinate împotriva bolii de Newcastle, să fi fost supuse în perioada de 14 zile dinaintea expedierii testului serologic reprezentativ, cu rezultat negativ, pentru detectarea anticorpilor bolii de Newcastle;
- dacă au fost vaccinate, să fi fost supuse în perioada de 14 zile dinaintea expedierii şi pe baza unei probe reprezentative unui test pentru izolarea virusului bolii de Newcastle.      
13. Puii de o zi şi ouăle de incubaţie trebuie să fie transportate:
a) în containere disponibile scopului desemnat, dar neutilizate, pentru a fi folosite doar o dată şi apoi distruse;
b) în containere care pot fi refolosite, cu condiţia să fie curăţate şi dezinfectate înaintea manipulării.
În orice caz aceste containere trebuie:
a) să conţină doar pui de o zi sau ouă de incubaţie de aceeaşi specie, categorie şi tip de păsări, provenind din aceeaşi unitate;
b) să fie etichetate cu:
- numele ţării şi al regiunii de origine;
- numărul de autorizare al unităţii de origine;
- numărul de pui sau de ouă existent în fiecare ambalaj;
- specia de păsări căreia îi aparţin ouăle sau puii.
Ambalajele ce conţin pui de o zi sau ouă de incubaţie pot fi grupate pentru transport în containere adecvate. Numărul ambalajelor astfel grupate şi indicaţiile menţionate la alin. 1 lit. b) din prezentul punct trebuie să fie înscrise pe aceste containere.
Păsările de reproducţie şi de producţie trebuie să fie transportate în lăzi sau cuşti care conţin doar păsări din aceeaşi specie, categorie şi tip, provenind din aceeaşi unitate şi purtînd numărul de autorizare al unităţii de origine.
Păsările de reproducţie, de producţie şi puii de o zi trebuie să fie transportaţi fără întîrziere spre unitatea de destinaţie, fără să vină în contact cu alte păsări vii, cu excepţia păsărilor de reproducţie şi de producţie sau a puilor de o zi care îndeplinesc condiţiile stabilite în prezenta Normă sanitară veterinară.
Păsările pentru tăiere trebuie să fie transportate fără întîrziere spre abatorul de destinaţie fără să vină în contact cu alte păsări, cu excepţia păsărilor pentru tăiere care îndeplinesc condiţiile stabilite în prezenta Normă sanitară veterinară.
Păsările destinate pentru fonduri de repopulare a vînatului trebuie să fie transportate fără întîrziere spre locul de destinaţie, fără să vină în contact cu alte păsări, cu excepţia păsărilor destinate pentru fonduri de repopulare a vînatului, care îndeplinesc condiţiile stabilite în prezenta Normă sanitară veterinară.
14. Lăzile, cuştile şi vehiculele trebuie astfel proiectate pentru:
a) a preîntîmpina pierderea de excremente şi a minimaliza pierderea de pene în timpul transportului;
b) a permite inspecţia vizuală a păsărilor;
c) a permite curăţarea şi dezinfecţia.
Vehiculele şi, dacă ele nu sînt disponibile, containerele, lăzile şi cuştile trebuie, înainte de încărcare şi descărcare, să fie curăţate şi dezinfectate în conformitate cu instrucţiunile legale.
15. Păsările menţionate la pct. 13 alin. 5, 6, 7 din prezenta Normă sanitară veterinară nu pot fi transportate prin zone infectate cu influenţă aviară sau cu boala de Newcastle decît pe şosele sau pe calea ferată.
16. În cadrul exportului cu păsări şi cu ouă de incubaţie dintre Republica Moldova şi statele cu care Republica Moldova are încheiate acorduri comerciale, păsările şi ouăle de incubaţie trebuie să fie însoţite în timpul transportului spre locul de destinaţie de un certificat de sănătate care să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să fie în conformitate cu modelul adecvat recomandat de Organizaţia Mondială Sănătate Animală;
b) să fie semnat de un medic veterinar de stat;
c) să fie redactat, la data încărcării, în limba sau în limbile oficiale ale statului de expediţie şi în limba sau în limbile oficiale ale statului de destinaţie;
d) să fie valabil pentru 5 zile;
e) să fie perfectat pe o singură filă;
f) să fie redactat în mod normal pentru un singur destinatar;
g) să poarte o ştampilă şi o semnătură de culoare diferită de cea a certificatului tipizat.
Capitolul III
Reguli pentru importul de păsări şi ouă de incubaţie
17. Păsările şi ouăle de incubaţie importate de Republica Moldova trebuie să îndeplinească condiţiile stabilite la pct. 18, 19, 20 şi 21 din prezenta Normă sanitară veterinară.
18. Păsările şi ouăle de incubaţie trebuie să provină din ţări:
a) în care influenţa aviară şi boala de Newcastle, definite de legislaţia internaţională, sînt boli declarate şi notificate oficial;
b) libere de influenţa aviară şi boala de Newcastle sau care, deşi nu sînt libere de aceste boli, aplică măsuri de control care sînt cel puţin echivalente cu cele stabilite în legislaţia internaţională specifică.
19. Păsările şi ouăle de incubaţie pot fi importate din teritoriul unei ţări sau dintr-o parte a teritoriului unei ţări, doar dacă provin din efective care:
a) înaintea expedierii au fost ţinute fără întrerupere pe teritoriul sau pe o parte a teritoriului în cauză al unei asemenea ţări, pentru o perioadă care să fie determinată în conformitate cu procedura naţională;
b) îndeplinesc condiţiile de sănătate a animalelor, stabilite în conformitate cu procedura naţională pentru importul de păsări şi ouă de incubaţie din ţara în cauză. Condiţiile pot să difere în funcţie de specia sau de categoria de păsări.
20. După import, păsările de reproducţie sau de producţie ori puii de o zi, trebuie să fie ţinute în exploataţia/exploataţiile de destinaţie o perioadă de carantină de cel puţin 6 săptămîni de la data sosirii sau pînă la data tăierii acestora, în cazul că sînt tăiate înainte de expirarea acestui termen de carantină de cel puţin şase săptămîni.
După importul ouălor de incubaţie, puii eclozionaţi din aceste ouă trebuie să fie ţinuţi timp de cel puţin trei săptămîni de la data eclozionării în exploataţia/exploataţiile în care au fost expediaţi după eclozionare.
Dacă puii de o zi rezultaţi din ouă importate sînt crescuţi pe teritoriul Republicii Moldova, aceştia vor fi transportaţi direct şi ţinuţi în exploataţia de destinaţie, o perioadă de cel puţin 3 săptămîni de la data eclozionării.
Prin derogare de la alin. 1 al prezentului punct, perioada de 6 săptămîni menţionată pentru ţinerea în exploataţia de destinaţie a păsărilor de reproducţie şi producţie, incluzînd şi păsările destinate repopulării fondurilor de vînătoare, poate fi scurtată la 21 de zile, cu condiţia obţinerii de rezultate favorabile la testările efectuate în conformitate cu procedurile de eşantionare şi de testare prevăzute la anexa nr. 3 la prezenta Normă sanitară veterinară.
În timpul perioadelor prevăzute anterior şi în timpul incubaţiei ouălor, păsările sau ouăle importate şi păsările provenite din astfel de ouă trebuie să fie izolate de păsările sau de ouăle care nu au fost importate. Ca urmare, păsările vor fi cazate în exploataţii în care nu se mai găsesc alte efective de păsări, iar ouăle vor fi puse la incubat în incubatoare sau eclozionatoare separate.
Prin derogare de la alin. 5 al prezentului punct, autoritatea veterinară competentă poate autoriza ca păsările sau ouăle importate să vină în contact cu păsări sau ouă deja prezente în exploataţie sau în incubator/eclozionator. În acest caz, perioadele specificate la alin. 1 - 4 ale acestui punct încep de la introducerea fie a ultimei păsări, fie a ultimului ou importat.
Păsările vor fi supuse unei examinări clinice efectuate de un medic veterinar autorizat, iar atunci cînd este necesar se vor recolta probe pentru evaluarea stării lor de sănătate, cel puţin la sfîrşitul perioadelor prevăzute la alin. 1 - 4 ale prezentului punct.
Perioadele de carantină menţionate trebuie să fie extinse dacă apare suspiciunea de influenţă aviară sau de boala de New-Castle, în conformitate cu prevederile normelor sanitare veterinare în vigoare.
Dacă păsările, ouăle de incubaţie şi puii de o zi şi/sau efectivele lor de origine urmează să fie supuse unei testări, prelevările de probe pentru testare şi testarea în sine trebuie să fie efectuate conform protocoalelor stabilite de anexa nr. 2 la prezenta Normă sanitară veterinară.
21. Păsările şi ouăle de incubaţie trebuie să fie însoţite de un certificat de sănătate redactat şi semnat de un medic veterinar oficial al ţării exportatoare. Certificatul de sănătate trebuie:
a) să fie emis în ziua încărcării pentru expediere către Republica Moldova;
b) să fie redactat şi în limba rom\x01+nă;
c) să însoţească în original lotul transportat;
d) să ateste faptul că păsările sau ouăle de incubaţie îndeplinesc cerinţele prezentei Norme sanitare veterinare şi cele adoptate conform acesteia cu privire la importul din ţări exportatoare;
e) să fie valabil pentru 5 zile de la emitere;
f) să fie perfectat pe o singură filă sau, dacă este necesar pe mai multe file, într-o astfel de formă, încît fiecare două sau mai multe file să facă parte integrantă dintr-un tot întreg şi indivizibil şi să conţină un număr serial;
g) să fie întocmit pentru un singur destinatar;
h) să poarte ştampila şi semnătura medicului veterinar care l-a eliberat, de culoare diferită de cea în care este perfectat certificatul.
22. Autoritatea veterinară competentă poate să hotărască, în conformitate cu procedura naţională, ca păsările, ouăle de incubaţie importate sau păsările eclozionate din ouă importate să fie ţinute în carantină sau izolate pentru o perioadă care să nu depăşească două luni.
23. Autoritatea veterinară centrală poate permite, în conformitate cu procedura naţională, de la caz la caz, importul de păsări şi de ouă de incubaţie din ţări exportatoare cînd acest import nu este conform cu prevederile pct. 18, 19 şi 21 din prezenta Normă sanitară veterinară. Reguli detaliate vor fi redactate pentru un astfel de import simultan, conform aceleiaşi proceduri. Astfel de reguli vor oferi garanţii de sănătate a animalelor cel puţin echivalente cu garanţiile de sănătate a animalelor, cuprinse în cap. II din prezenta Normă sanitară veterinară, implicînd carantina obligatorie şi testarea pentru influenţa aviară, boala de Newcastle şi pentru orice altă boală relevantă.
24. La sosirea în Republica Moldova, păsările pentru tăiere trebuie să fie transportate cît mai repede direct la un abator, în vederea tăierii. Fără a prejudicia vreo condiţie specială care poate fi adoptată în conformitate cu procedura naţională, autoritatea veterinară competentă poate, din motive de sănătate a animalelor, să desemneze abatorul la care trebuie să fie transportate păsările.
Capitolul IV
Dispoziţii finale
25. Autoritatea veterinară centrală poate elabora reglementări, adopta documente legislative suplimentare la prezenta Normă sanitară veterinară pentru a implementa şi a asigura conformitatea cu prevederile acesteia.
26. Amendamentele la prezenta Normă sanitară veterinară, în special pentru a le adapta la schimbările metodelor de diagnostic şi la variaţiile importanţei economice a bolilor specifice, vor fi aprobate de M.A.I.A.
                                                                                            
Anexa nr. 1
la Norma sanitară veterinară
privind condiţiile sanitare veterinare
la exportul şi importul de păsări
şi ouă de incubaţie
APROBAREA UNITĂŢILOR
Capitolul I
Reguli generale
1. Pentru a fi autorizate de autoritatea veterinară centrală pentru export de păsări şi ouă de incubaţie, unităţile trebuie:
a) să îndeplinească condiţiile cu privire la amenajări şi funcţionare, precizate la Anexa nr. 1 cap. II din prezenta Normă sanitară veterinară;
b) să aplice şi să adere la un program de supraveghere a bolilor, aprobat de autoritatea veterinară centrală, luînd în considerare cerinţele Anexei nr. 1 cap. III din prezenta Normă sanitară veterinară;
c) să asigure fiecare amenajare pentru efectuarea acţiunilor menţionate la lit. d) din prezentul punct;
d) să se supună autorităţii veterinare centrale, în contextul unei forme organizate de supraveghere a sănătăţii animalelor. Această supraveghere va include în special:
- înregistrarea de către unitate a tuturor informaţiilor necesare pentru supravegherea continuă a stării de sănătate a păsărilor din unitate, efectuată de autoritatea veterinară centrală;
e) să deţină doar păsările prevăzute la pct. 2 lit. a) din prezenta Normă sanitară veterinară.
Capitolul II
Amenajări şi funcţionare
A. Unităţi de reproducţie şi selecţie, de reproducţie şi producţie
1. Amenajări:
a) situarea şi organizarea amenajărilor trebuie să fie compatibile cu tipul de producţie urmărit, asigurîndu-se că introducerea bolilor poate fi prevenită sau, dacă apare un focar, acesta poate fi controlat. Dacă o unitate adăposteşte mai multe specii de păsări, trebuie să existe o separare clară între acestea;
b)  amenajările trebuie să asigure condiţii optime de igienă şi să permită efectuarea supravegherii stării de sănătate;
c) echipamentul trebuie să fie compatibil cu tipul de producţie urmărit şi să permită curăţarea şi dezinfectarea amenajărilor şi vehiculelor utilizate pentru transportul păsărilor şi ouălor la locul optim.
2. Creşterea:
a) tehnicile de creştere  trebuie să se bazeze  pe  cît  posibil pe principiul " creşterii protejate" şi pe principiul "totul plin/totul gol". Curăţarea, dezinfecţia şi    depopularea totală trebuie să fie efectuate în mod obligatoriu între serii;
b) unităţile de reproducţie şi selecţie, de reproducţie şi producţie trebuie să adăpostească doar păsări:
- din unitatea propriu-zisă;
- din alte unităţi de reproducţie şi selecţie, de reproducţie sau producţie din Republica Moldova sau din statele cu care Republica Moldova are încheiate acorduri comerciale, aprobate în conformitate cu pct. 6 alin. 1 lit. a) din prezenta Normă sanitară veterinară;
- importate din ţări exportatoare în conformitate cu prezenta Normă sanitară veterinară;
c) regulile de igienă trebuie să fie redactate de conducerea unităţii; personalul trebuie să poarte îmbrăcăminte de lucru adecvată, iar vizitatorii - îmbrăcăminte de protecţie;
d) clădirile, ţarcurile şi echipamentul trebuie să fie menţinute în stare bună;
e) ouăle trebuie să fie colectate de cîteva ori pe zi, curăţate şi dezinfectate cît mai repede posibil;
f) fermierul trebuie să notifice medicului veterinar de stat orice modificare în performanţele de producţie sau orice alt semn care sugerează prezenţa unei boli contagioase a păsărilor. De îndată ce boala este suspectată, medicul veterinar de stat trebuie să trimită probele necesare unui laborator autorizat pentru infirmarea sau confirmarea diagnosticului;
g) un istoric al fermei, un registru sau o sursă de date privind efectivul trebuie să fie păstrată pentru fiecare dintre acestea cel puţin 2 ani după distrugerea efectivului şi trebuie să indice:
- sosirile şi plecările;
- performanţa de producţie;
- morbiditatea şi mortalitatea şi cauzele acestora;
- orice testări de laborator şi rezultatele acestora;
- locul de origine al păsărilor;
- destinaţia ouălor;
h) rezultatele testelor de laborator trebuie să fie comunicate imediat proprietarului unităţii atunci cînd apare o boală contagioasă pentru păsări.
B. Staţii de incubaţie
1. Amenajări:
a) staţia de incubaţie trebuie să fie separată fizic şi operaţional de amenajările pentru creştere. Organizarea trebuie să fie făcută astfel încît elementele funcţionale variate, menţionate mai jos, să fie efectuate separat:
- depozitarea şi sortarea ouălor;
- dezinfecţia;
- preincubarea;
- incubarea;
- pregătirea şi împachetarea mărfurilor pentru expediere;
b) clădirile trebuie să fie protejate împotriva păsărilor ce vin din afară şi împotriva rozătoarelor; podelele şi pereţii trebuie să fie confecţionate din materiale    rezistente la uzură, impermeabile şi lavabile; sistemele de iluminare naturală sau artificială, de  ventilaţie şi  de  încălzire  trebuie să fie de un  tip adecvat; trebuie prevăzută evacuarea igienică a deşeurilor (ouă şi pui);
c) echipamentul trebuie să aibă suprafeţe netede şi impermeabile.
2. Funcţionarea:
a) trebuie să se bazeze pe un circuit cu  sens unic pentru ouă, echipament mobil şi personal;
b) ouăle de incubaţie trebuie să fie:
- din unităţi de reproducţie şi selecţie sau de reproducţie din Republica Moldova ori din statele cu care Republica Moldova are încheiate acorduri comerciale, autorizat conform pct. 6 alin. 1 lit. a) din prezenta Normă sanitară veterinară;
- importate din alte ţări, în conformitate cu prezenta Normă sanitară veterinară;
c) regulile de igienă trebuie să fie elaborate de conducerea unităţii; personalul trebuie să poarte îmbrăcăminte de lucru adecvată, iar vizitatorii - îmbrăcăminte de protecţie;
d) clădirile şi echipamentul trebuie să fie menţinute în stare bună;
e) trebuie să fie dezinfectate următoarele:
- ouăle, între momentul sosirii lor şi al procesului de incubaţie;
- incubatoarele, regulat;
- eclozionatoarele şi echipamentul, după ecloziunea fiecărei serii;
f) trebuie să fie utilizat un program de  control al calităţii  microbiologice  pentru a se evalua starea de sănătate a incubaţiei;
g) fermierul trebuie să notifice medicului veterinar de stat orice modificare în performanţele de producţie sau orice  alt semn care sugerează prezenţa unei boli contagioase a păsărilor. De îndată ce boala este suspectată medicul veterinar autorizat trebuie să trimită probele necesare, pentru infirmarea sau confirmarea diagnosticului, unui laborator autorizat şi să informeze autoritatea sanitară veterinară  centrală, care va decide asupra măsurilor adecvate ce trebuie luate;
h) un istoric al fermei, un registru sau o sursă de date  privind  efectivul  pentru  incubaţie trebuie să fie păstrată cel puţin 2 ani, indicînd, dacă este posibil, pentru fiecare efectiv:
- originea ouălor şi data sosirii lor;
- randamentul de ecloziune;
- orice anormalitate;
- orice teste de laborator şi rezultatele acestora;
- detalii despre orice programe de vaccinare;
- numărul şi destinaţia ouălor incubate care nu au eclozionat;
- destinaţia puilor de o zi.
Rezultatele testelor de laborator trebuie să fie comunicate imediat medicului veterinar de stat, atunci cînd apare o boală contagioasă pentru păsări.
Capitolul III
Programul de supraveghere a bolilor
Fără a prejudicia măsurile de sănătate a animalelor, programele de supraveghere a bolilor trebuie să cuprindă, ca cerinţă minimă, supravegherea infecţiilor şi speciilor menţionate mai jos.
A. Infecţii cu Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum şi Salmonella arizonae
1. Specii vizate:
a) Salmonella  pullorum  şi  Salmonella gallinarum: găini, curci, bibilici, prepeliţe, fazani, potîrnichi şi raţe;
b) Salmonella arizonae: curci.
2. Programul de supraveghere a bolii:
a) trebuie să fie utilizate teste serologice şi/sau bacteriologice pentru a se determina dacă este sau nu este prezentă o infecţie;
b) probele pentru testare trebuie să fie prelevate, după caz, din sînge,  pui de  categoria a doua, puf sau pulbere din eclozionatoare, tampoane prelevate de pe pereţii staţiei de incubaţie, gunoi sau apă din adăpătoare;
c) cînd probele de sînge sînt prelevate dintr-un efectiv pentru testare serologică la Salmonella pullorum sau Salmonella arizonae, prevalenţa infecţiei în ţara vizată şi  incidenţa ei  anterioară în  unitate  trebuie să  fie luate în considerare la determinarea  numărului  de probe  ce trebuie prelevate. Efectivele trebuie să fie    inspectate  în  timpul  fiecărei  perioade  de ouat  în cel  mai bun moment pentru  detectarea bolii.
B. Infecţii cu Mycoplasma gallisepticum şi Mycoplasma meleagridis
1. Specii vizate:
a) Mycoplasma gallisepticum: găini şi curci;
b) Mycoplasma meleagridis: curci.
2. Programul de supraveghere a bolii:
a) prezenţa  infecţiei  trebuie  să  fie  controlată  prin  testarea  serologică  şi/sau bacteriologică şi/sau prin existenţa leziunilor de aerosaculită la puii de o zi de găini şi curci;
b) probele pentru testare trebuie să fie prelevate, după caz, din sînge, pui de o zi de  găini şi curci, material  seminal sau din tampoanele luate din trahee, din cloacă sau din sacii aerieni;
c) testele pentru a detecta Mycoplasma  meleagridis trebuie să fie efectuate pe o  probă reprezentativă pentru a se permite supravegherea continuă a infecţiei în    timpul creşterii şi ouatului, adică chiar înainte de începerea ouatului şi la fiecare 3 luni după aceea.
C. Rezultate şi măsuri
Dacă nu există nici un animal reagent testul este considerat negativ. În caz contrar, efectivul este suspect şi trebuie să i se aplice măsurile specificate la cap. IV anexa nr. 1 din prezenta Normă sanitară veterinară.
D. În cazul exploataţiilor care constau din două sau mai multe unităţi de producţie separate, autoritatea veterinară centrală poate acorda derogări de la aceste măsuri pentru unităţile de producţie sănătoase dintr-o exploataţie care este infectată, cu condiţia ca medicul veterinar să fi confirmat că structura şi mărimea acestor unităţi de producţie, precum şi activităţile efectuate acolo se desfăşoară astfel încît unităţile de producţie asigură amenajări complet separate pentru adăpostire, supraveghere şi furajare, astfel ca boala în cauză să nu se poată răspîndi de la o unitate de producţie la alta.
Capitolul IV
Criterii pentru suspendarea autorizării unei unităţi
1. Autorizarea acordată unei unităţi se suspendă:
a) cînd condiţiile stabilite la cap. II anexa nr. 1 din prezenta Normă sanitară  veterinară nu mai sînt îndeplinite;
b) pînă cînd investigaţia adecvată apariţiei şi evoluţiei bolii a fost definitivată; şi:
- dacă influenţa aviară sau boala de Newcastle este suspectată în unitate;
- dacă unitatea a primit păsări sau ouă de incubaţie de la o unitate prezentînd infecţie suspectată sau reală de influenţă aviară sau de boală de Newcastle;
- dacă a avut loc un contact capabil să transmită infecţia între unitate şi locul unui focar de influenţă aviară sau de boală de Newcastle;
c) pînă în momentul în care sînt efectuate noi teste, dacă rezultatele supravegherii efectuate în conformitate cu condiţiile stabilite la cap. II şi III  anexa nr. 1 din prezenta Normă sanitară veterinară pentru infecţia cu Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum, Salmonella arizonae, Mycoplasma   gallisepticum  sau   Mycoplasma meleagridis oferă motiv pentru a se suspecta această infecţie;
d) pînă la îndeplinirea măsurilor adecvate cerute de medicul veterinar de stat, dacă unitatea  este  găsită ca  neconformă  cu  cerinţele  pct. 1 lit. a), b) şi c) din cap. I    anexa nr.1 la prezenta Normă sanitară veterinară.
2. Condiţii pentru reacordarea autorizării:
a) dacă autorizarea a fost suspendată din cauza apariţiei influenţei aviare sau bolii de  Newcastle, ea  poate  fi  reacordată  la  21  de  zile  după efectuarea  curăţeniei şi dezinfecţiei şi cu condiţia să fi fost efectuată tăierea sanitară;
b) dacă aprobarea a fost retrasă din cauza infecţiei provocate de:
- Salmonella pullorum şi Salmonella gallinarum sau Salmonella arizonae, ea poate fi reacordată după ce au fost înregistrate rezultate negative la două testări în unitate, efectuate la un interval de cel puţin 21 de zile, şi după dezinfecţia ce a urmat tăierii sanitare a efectivului infectat;
- Mycoplasma gallisepticum sau Mycoplasma meleagridis, ea poate fi reacordată după ce au fost înregistrate rezultate negative la două testări efectuate pentru întregul efectiv cu un interval de cel puţin 60 de zile.
    
Anexa nr. 2
la Norma sanitară veterinară
privind condiţiile sanitare veterinare
la exportul şi importul de păsări
şi ouă de incubaţie
Tehnica de prelevare a probelor şi testele de laborator
efectuate la păsările şi ouăle de incubaţie importate
1. Boala de New- Castle
Metodele de prelevare a probelor şi testele de laborator vor fi în conformitate cu metodele descrise în anexa la "Norma sanitară veterinară referitoare la testarea păsărilor pentru boala de New-Castle, înainte de expedierea lor, în aplicarea pct. 12 din prezenta Normă sanitară veterinară.
2. Salmonella pullorum
Metodele de prelevare de probe vor fi în conformitate cu metodele descrise de cap. III  anexa nr. 1 la prezenta Normă sanitară veterinară.
Metodele de testare trebuie să fie în conformitate cu metodele descrise de "Manualul de standarde pentru testele de diagnostic şi vaccinuri", editat de OIE - Paris(B65).
3. Salmonella gallinarum
Metodele de prelevare de probe vor fi în conformitate cu metodele descrise în cap. III anexa nr. 1 la prezenta Normă sanitară veterinară.
Metodele de testare trebuie să fie în conformitate cu metodele descrise de "Manualul de standarde pentru testele de diagnostic şi vaccinuri", editat de OIE - Paris (B62).
4. Salmonella arizonae
Examinare serologică: prelevarea de probe de la 60 de păsări la începutul ouatului. Testarea se va efectua conform metodelor descrise de "Manualul de standarde pentru testele de diagnostic şi vaccinuri", editat de OIE - Paris (B31, B47).
5. Mycoplasma gallisepticum
Metodele de prelevare de probe vor fi în conformitate cu metodele descrise de anexa nr. 1, cap. III la prezenta Normă sanitară veterinară.
Metodele de testare trebuie să fie în conformitate cu metodele descrise de "Manualul de standarde pentru testele de diagnostic şi vaccinuri", editat de OIE - Paris(B65).
6. Mycoplasma meleagridis
Metodele de prelevare de probe trebuie să fie în conformitate cu metodele descrise la cap. III anexa nr. 1 la prezenta Normă sanitară veterinară.
    
Anexa nr. 3
la Norma sanitară veterinară
privind condiţiile sanitare veterinare
la exportul şi importul de păsări
şi ouă de incubaţie
Procedurile de prelevare de probe şi de testare pentru boala
de New-Castle şi influenţa aviară la păsările importate
Pe durata perioadei de carantină, prevăzută la pct. 20, alin. 1 al prezentei Norme sanitare veterinare, medicul veterinar oficial/autorizat va recolta de la păsările importate probe pentru examen virusologic. Probele recoltate vor fi testate după cum urmează:
a) se vor recolta tampoane cloacale de la toate păsările, dacă lotul este mai mic de 60 de păsări, sau de la 60 de păsări pentru loturile mai mari, între a 7-a şi a 15-a zi a perioadei de carantină;
b) toate testele de diagnostic al probelor pentru influenţa aviară şi boala de New-Castle se vor efectua în laboratoare oficiale desemnate de către autoritatea veterinară centrală (la Centrul Republican de Diagnostic Veterinar), folosind proceduri de diagnostic în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la "Norma sanitară veterinară privind profilaxia, supravegherea şi combaterea bolii de New- Castle (pseudopesta aviară)", şi a "Normei sanitare veterinare privind diagnosticul, profilaxia, supravegherea şi combaterea influenţei aviare (pesta aviară)";
c) este permisă comasarea a maximum 5 probe individuale într-o probă comasată;
d) izolatele virale trebuie să fie expediate fără întîrziere laboratorului naţional de referinţă - Centrului Republican de Diagnostic Veterinar.