HGO123/2007
ID intern unic:  323096
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 123
din  07.02.2007
cu privire la aprobarea Instrucţiunilor metodice privind implementarea
Modului de formare a preţurilor pentru proiectarea şi construcţia
sistemelor de alimentare cu gaze naturale şi apă potabilă
Publicat : 20.04.2007 în Monitorul Oficial Nr. 54-56     art Nr : 396
    În scopul implementării Modului de formare a preţurilor pentru proiectarea şi construcţia sistemelor de alimentare cu gaze naturale şi apă potabilă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.268 din 9 martie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 51-54, art. 355), precum şi al protecţiei intereselor economice ale consumatorilor, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1.  Se aprobă Instrucţiunile metodice privind implementarea Modului de formare a preţurilor pentru proiectarea şi construcţia sistemelor de alimentare cu gaze naturale şi apă potabilă (se anexează).
    2.  Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Industriei şi Infrastructurii şi Agenţiei Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului.

    PRIM-MINISTRU                                                Vasile TARLEV
    Contrasemnează:
    Ministrul industriei şi infrastructurii                      Vladimir Antosii
    Ministrul economiei şi comerţului                          Igor Dodon

    Nr. 123. Chişinău, 7 februarie 2007.

Aprobate
prin  Hotărîrea Guvernului nr. 123
din 7 februarie 2007
INSTRUCŢIUNI METODICE
privind implementarea Modului de formare a preţurilor pentru
proiectarea şi construcţia sistemelor de alimentare cu gaze
naturale şi apă potabilă
    Prezentele Instrucţiuni metodice au drept scop implementarea Modului de formare a preţurilor pentru proiectarea şi construcţia sistemelor de alimentare cu gaze naturale şi apă potabilă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.268 din 9 martie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.51-54, art. 355).
    Instrucţiunile metodice conţin prevederi stipulate în  Modul de formare a preţurilor pentru proiectarea şi construcţia sistemelor de alimentare cu gaze naturale şi apă potabilă şi 4 anexe cu exemple de lucrări şi cheltuieli  pentru construcţia gazoductelor de presiune înaltă şi medie, precum şi pentru racordarea la reţelele de alimentare cu gaze naturale a consumatorilor individuali.
I. Obligaţiile organelor abilitate cu proiectarea şi montarea
 gazoductelor de presiune înaltă şi medie şi sistemelor
de alimentare cu apă potabilă
    1.  Organizaţiile de proiectări şi prospecţiuni sînt obligate:
    a)  să prevadă în proiectele de construcţie a gazoductelor în limitele localităţilor:
    în cazul construcţiilor cu un singur nivel, de regulă - schema de alimentare cu gaze naturale de presiune  medie cu o singură treaptă;
    în cazul construcţiilor cu mai multe etaje - schema mixtă: pentru clădiri cu multe etaje - cu două trepte, pentru construcţii cu un singur nivel - cu  o singură treaptă;
    proiectarea şi construcţia gazoductelor conform schemei cu două trepte pentru o localitate - numai în baza studiului de fezabilitate;
    b)  să stabilească termenul normativ de acţiune a documentaţiei de proiect pînă la 5 ani sau pînă la modificarea bazei tehnico-normative pentru proiectare şi construcţie; după expirarea acestui termen documentaţia respectivă va trebui să fie confirmată de institutul de proiectare şi beneficiar (investitor) în vederea aplicării ei în continuare, sau urmează a fi adoptată o decizie despre necesitatea introducerii unor modificări în documentaţia de proiect în legătură cu modificarea normativelor materiale sau cu schimbarea situaţiei existente;
    c)  să întocmească documentaţia de deviz pentru obiectivele noi numai prin metoda de resurse, conform CP L.01.01-2001 "Instrucţiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcţii-montaj prin metoda de resurse", aplicînd  baza normativă de deviz, pusă în aplicare începînd cu 1 ianuarie 2003 prin Hotarîrea Guvernului nr.1570 din 9 decembrie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.170-172, art.1708);
    d)  să respecte cu stricteţe modul stabilit pentru determinarea valorii lucrărilor de proiectări şi prospecţiuni, cu corectarea obligatorie a valorii proiectului, în cazul în care nu se execută toate părţile proiectului, prevăzute în tabelele valorii relative a documentaţiei de proiect şi deviz;
    e)  să elibereze pentru obiectivele finanţate de la bugetul de stat şi cele locale în volum deplin documentaţia de proiect şi deviz, conform pct. 4.2.5 al documentului normativ CP L.01.01-2001 "Instrucţiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcţii-montaj prin metoda de resurse";
    f)  la calcularea valorii volumelor de lucrări, să includă în devizele de cheltuieli din componenţa proiectelor preţurile la materialele de construcţie autohtone şi de import, reieşind din preţurile producătorilor şi cheltuielile aferente achiziţionării, fără participarea în aceste procese a intermediarilor.
    2.  Beneficiarii lucrărilor de proiectări, prospecţiuni şi construcţii sînt obligaţi:
    a)  să comande proiectele de gazificare a localităţilor în volumul, calculat pentru o perioadă de construcţie de 5 ani, în scopul ieftinirii lucrărilor de studiu şi proiectare;
    b)  să adjudece contractele pentru executarea lucrărilor de proiectări, prospecţiuni şi construcţii prin organizarea achiziţiilor publice în stricta conformitate cu Legea achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului nr.1166-XIII din 30 aprilie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.67-68, art.551), cu Regulamentul cu privire la achiziţiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1123 din 15 septembrie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.204-207, art.1181) şi cu Regulamentul privind achiziţiile de servicii pentru executarea lucrărilor de proiectare a investiţiilor publice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.44 din 13 ianuarie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.25-27, art.142), aplicînd procedeele stabilite de acestea la selectarea cîştigătorului.
    Formarea preţurilor estimative pentru proiectarea şi construcţia sistemelor de alimentarea cu gaze naturale şi apă potabilă, indiferent de sursa de finanţare, se efectuează analogic cu formarea preţurilor pentru proiectarea şi construcţia obiectelor bugetare.
    3.  Organizaţiile de antrepriză sînt obligate:
    a)  să întocmească devizele-oferte pentru lucrările de construcţie a sistemelor de alimentare cu gaze naturale şi apă potabilă conform CP L.01.01-2001. Exemplele de lucrări şi cheltuieli sînt prevăzute în anexa nr.1 la prezentele Instrucţiuni metodice;
    b)  să includă în devizele-oferte:
    cheltuielile de regie, conform CP L.01.03-2000 "Instrucţiuni cu privire la calculul cheltuielilor de regie la determinarea valorii obiectelor", aprobat  prin ordinul ministrului mediului si amenajării teritoriului nr. 32 din 26 ianuarie 2000;
    beneficiul de deviz, conform CP L.01.05-2001 "Instrucţiuni privind determinarea valorii beneficiului de deviz  la formarea preţurilor la producţia de construcţii", aprobat prin ordinul ministrului ecologiei, construcţiilor si dezvoltării teritoriului nr. 69 din 7 septembrie 2001;
    cuantumul asigurărilor sociale conform mărimilor procentuale în vigoare în Republica Moldova  la data întocmirii devizelor.
    4.  De la primăriile localităţilor republicii se cere:
    a)  organizarea construcţiei sistemelor de alimentare cu gaze naturale şi apă potabilă numai prin licitaţii publice deschise;
    b)  desfăşurarea licitaţiilor, conform legislaţiei în vigoare la proiectarea şi construcţia sistemelor de alimentare cu gaze naturale şi apă potabilă;
    c)  acumularea, în modul stabilit, a contribuţiilor de la locuitorii satelor şi comunelor pentru proiectarea şi construcţia sistemelor de alimentare cu gaze naturale şi apă potabilă;
    d)  respectarea legislaţiei în vigoare la proiectarea  şi construcţia sistemelor de alimentare cu gaze naturale şi apă potabilă, la elaborarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire.
II. Racordarea la reţelele de alimentare cu gaze naturale şi
apă potabilă a populaţiei din localităţile rurale ale Republicii Moldova
    5.  Modalitatea de elaborare a condiţiilor tehnice (CT) se descrie în cele ce urmează:
    a)  racordarea la reţelele de apă potabilă se determină conform pct. TK16 al normelor de construcţii republicane RSN 29-90 "Catalogul normelor republicane de timp şi preţuri pentru lucrările executate de către birourile de arhitectură de pe lîngă comitetele executive ale consiliilor locale de deputaţi ale RSSM şi serviciile de exploatare din gospodăria comunală", aprobate prin ordinul Comitetului de Stat pentru Construcţii al RSSM din 14 iunie 1990 (Monitorul construcţiilor, 2000, vol. 1(21), pag. 146), aplicînd coeficientul de actualizare 4030, dar nu mai mult de 80 lei (inclusiv TVA);
    b)  în conformitate cu punctul 3 al Regulamentului de organizare şi executare a lucrărilor de proiectare, montare şi recepţie a sistemelor de aprovizionare cu gaze, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1226 din 19 septembrie 2002, beneficiarul (investitorul), pentru a iniţia lucrări de gazificare, urmează să obţină de la Ministerul Industriei şi Infrastructurii, în baza studiului de fezabilitate a proiectului, un aviz economic de utilizare a gazelor naturale;
    c)  în conformitate cu pct. 5.4 al Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale, aprobat prin Hotarîrea nr. 49 din 6 martie 2002 a Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 46-48, art. 116), condiţiile tehnice pentru racordarea la reţelele de alimentare cu gaze se eliberează fără plată.
    6. Valoarea lucrărilor de prospecţiuni şi ridicări geodezice se determină conform Catalogului de preţuri pentru lucrări de prospecţiuni pentru construcţii, 1981 (Monitorul construcţiilor, 2000, vol.2.(21), pag.145), ţinînd cont de indicaţiile privind utilizarea lui, dar nu mai mult de 80 lei (inclusiv taxa pe valoare adăugată (în continuare TVA) pentru un consumator 1.
    7. Valoarea lucrărilor de proiectare a reţelelor de distribuţie de stradă se determină conform tabelelor 64-4, 49-23 ale Catalogului de preţuri pentru lucrări de proiectări pentru construcţii, 1990 (Monitorul construcţiilor, 2000, vol. 2(21), pag. 146), ţinînd cont de indicaţiile privind aplicarea lui şi se împarte în mod egal pentru fiecare consumator care va fi racordat la aceste reţele.
    8.  Valoarea lucrărilor de proiectare a instalaţiilor interne de alimentare cu gaze naturale, inclusiv reţelele de racordare de la reţelele de stradă pînă la un consumator2, se determină conform Catalogului de preţuri pentru lucrări de proiectări pentru construcţii, tabelul 64-3 sau tabelul 6, pct. 3 al RSN 29-90, ţinînd cont de indicaţiile privind utilizarea lor, dar nu mai mult de 250 lei (inclusiv TVA) pentru un consumator.
    _______________________________
    1 Consumator - proprietar al casei de locuit.
    2 Pînă la un consumator - pînă la casa sau altă clădire a consumatorului.

    La proiectarea utilajului de gaze pentru un singur consumator în două sau mai multe clădiri pentru fiecare clădire ulterioară se utilizează coeficientul k?0,5.
    La proiectarea utilajului de gaze pentru serele individuale, brutării şi alţi consumatori, care nu au legătură cu încălzirea caselor şi prepararea bucatelor, costul proiectării se determină suplimentar, conform Catalogului de preţuri pentru lucrări de proiectări pentru construcţii (compartimentul 64, tabelele 64-1, 64-2).
    În toate cazurile în calculele costului lucrărilor de proiectare se includ cheltuielile suportate pentru deplasări.
    9.  Valoarea lucrărilor de proiectare a instalaţiilor interne de alimentare cu apă potabilă se determină conform tabelului 6, pct. 1 al RSN 29-90, ţinînd cont de indicaţiile privind utilizarea lui, dar nu mai mult de 100 lei (inclusiv TVA) pentru un consumator.
    10.   În conformitate cu pct. 19 al Regulamentului de organizare şi executare a lucrărilor de proiectare, montare şi recepţie a sistemelor de aprovizionare cu gaze, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 1226 din 19 septembrie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 131-134, art. 1356), lucrările de executare a reţelelor de distribuţie şi instalaţiilor interne de alimentare cu gaze naturale se efectuează de către organizaţiile de antrepriză numai după încheierea contractului cu fiecare consumator.
    11.   Determinarea valorii lucrărilor executate se efectuează prin metoda de resurse, cu aplicarea  bazei normative de deviz, pusă în aplicare începînd cu 1 ianuarie 2003 prin Hotarîrea Guvernului nr. 1570 din 9 decembrie 2002 "Cu privire la masurile urgente de trecere la noua bază normativă de deviz în construcţii" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2002, nr. 170-172, art. 1708). Totodată, în conformitate cu  pct. 4.2.2 al documentului normativ CP L.01.01-2001 "Instrucţiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcţii-montaj prin metoda de resurse", aprobat prin ordinul ministrului ecologiei, construcţiilor si dezvoltării teritoriului nr. 69 din 7 septembrie 2001, normele utilizate urmează să fie corectate reieşind din condiţiile reale de lucrări:
    a) în cazul în care consumatorul procură materialele şi utilajele necesare şi execută toate lucrările pregătitoare: montarea suporturilor pentru gazoducte, lucrările de terasament, perforările pereţilor, instalarea manşonului de racordare, manipularea materialelor etc., iar antreprenorul execută numai lucrările de sudură şi conectare a conductelor şi instalaţiilor, valoarea lucrărilor se determină în conformitate cu  exemplele de lucrări şi cheltuieli, specificate în anexa nr. 2 la prezentele Instrucţiuni metodice;
    b) în cazul în care materialele sînt procurate şi toate lucrările se execută de către organizaţia de antrepriză, valoarea lucrărilor se determină în conformitate cu exemplele de lucrări şi cheltuieli, specificate în anexa nr. 3 la prezentele Instrucţiuni metodice;
    c) dacă lucrările pregătitoare le execută consumatorul, iar antreprenorul procură şi execută montarea ţevilor şi le probează rezistenţa, valoarea lucrărilor se determină reieşind din valoarea 1 m.l. al conductelor, în conformitate  cu lucrările şi cheltuielile prevăzute în anexa nr. 4 la prezentele Instrucţiuni metodice;
    d) în toate cazurile, în calculele valorii lucrărilor costul materialelor şi mecanismelor, precum şi cheltuielile de deplasare, se includ reieşind din consumurile lor reale şi costurile, confirmate prin documente contabile corespunzătoare.
Anexe

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4