OIFPSA31/2007
ID intern unic:  323751
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 31
din  02.03.2007
cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de
eliberare a legitimaţiilor
de serviciu colaboratorilor Serviciului
Fiscal de Stat şi formularelor legitimaţiilor de serviciu
Publicat : 04.05.2007 în Monitorul Oficial Nr. 60-63     art Nr : 245
    Abrogat prin OIFPS692 din 17.08.15, MO241-246/28.08.15 art.1626

    În  conformitate cu prevederile alin. (4) din art.148, Titlul V al Codului fiscal al Republicii Moldova "Administrarea fiscală" şi Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1736  din 31 decembrie 2002 "Cu privire la reglementarea activităţii organelor  Serviciului Fiscal de Stat ",
ORDON:
    1. Se  aprobă  Regulamentul cu privire la modul de eliberare a legitimaţiilor de serviciu  colaboratorilor  Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova, conform anexei nr.1, care este parte integrantă a prezentului Ordin.
    2. Se aprobă formularul legitimaţiei pentru colaboratorii Inspectoratului Fiscal Principal de Stat şi formularul legitimaţiei pentru colaboratorii  Inspectoratelor Fiscale de Stat teritoriale, conform anexelor nr.2 şi 3, care sînt parţi integrante ale prezentului Ordin.
    3. Secţia secretariat şi protocol (dna Vera Turtă) va remite prezentul Ordin şi Regulament spre cunoştinţă şi călăuză tuturor colaboratorilor Serviciului Fiscal de Stat.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT,
    CONSILIER PRINCIPAL DE STAT                               Sergiu PUŞCUŢA

    Nr. 31. Chişinău, 2 martie 2007.

Anexa nr. 1
Aprobat  prin Ordinul nr. 31
din 2 martie  2007

R E G U L A M E N T UL
cu privire la modul de eliberare a legitimaţiilor
de serviciu funcţionarilor fiscali ai Serviciului
Fiscal de Stat al  Republicii Moldova
1. Dispoziţii generale
    1.1. Prezentul Regulament stabileşte condiţiile de eliberare a legitimaţiilor funcţionarilor fiscali  ai Serviciului Fiscal de Stat.
    1.2. Legitimaţia de serviciu reprezintă un document oficial, care adevereşte statutul juridic, apartenenţa  prezentatorului ei la organul Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova şi confirmă împuternicirile funcţionarului fiscal în exerciţiul funcţiunii acordate lui în conformitate cu prevederile alin.(4) din art.148 din Titlul V al Codului fiscal şi alte acte normative ale Republicii Moldova.
    1.3. Legitimaţiile de serviciu se perfectează pe blanchete, care conţin următoarele elemente şi informaţii:
    - drapelul de stat al Republicii Moldova;
    - emblema Serviciului Fiscal de Stat;
    - denumirile "Serviciul Fiscal de Stat";
    - "Inspectoratul Fiscal Principal de Stat" sau  "Inspectoratul Fiscal de Stat" pe municipiul, raionul  corespunzător sau pe UTA Găgăuzia;
    - cuvîntul "Legitimaţia" şi  numărul ei, format din şase  cifre;
    - fotografia în culori a posesorului legitimaţiei în mărime de 3x4;
    - numele, prenumele şi  funcţia posesorului legitimaţiei;
    - funcţia conducătorului: şeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat;
    -  semnătura şefului  Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, întărită prin ştampila Inspectoratului Fiscal Principal de Stat înfăţişată cu amprenta Stemei de Stat a Republicii Moldova şi denumirea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova;
    - termenul de valabilitate al legitimaţiei.
2.Modul de eliberare a legitimaţiilor de serviciu
    2.1. Legitimaţiile de serviciu se eliberează de către Direcţia personal şi instruire a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat angajaţilor Serviciului Fiscal de Stat  cu termen de valabilitate nu mai mult de trei ani.
    2.2. Colaboratorilor Inspectoratelor Fiscale de Stat teritoriale li se eliberează legitimaţii de serviciu  în baza unei scrisori, semnate de şeful sau de şeful-adjunct al Inspectoratului Fiscal de Stat teritorial respectiv, care confirmă angajarea salariatului în cauză în Inspectoratul Fiscal  respectiv, cu indicarea numelui, prenumelui şi  funcţiei pe care o deţin.
    2.3. Înregistrarea legitimaţiilor de serviciu se efectuează într-un registru special pentru eliberarea legitimaţiilor, care conţine următoarele date:
    - numărul de rînd;
    - data eliberării;
    - numărul legitimaţiei;
    - numele, prenumele solicitantului;
    - funcţia;
    - denumirea inspectoratului;
    - semnătura destinatarului;
    - menţiune despre restituire;
    - note.
    2.4. Numerele legitimaţiilor eliberate colaboratorilor Inspectoratului Fiscal Principal de Stat se  încep de la 00001 şi  se continuă numerotarea mai departe  în registrul  legitimaţiilor eliberate.
    Primele două cifre ale numerelor legitimaţiilor, eliberate colaboratorilor inspectoratelor fiscale de stat teritoriale corespund numărului centrului administrativ corespunzător, iar următoarele trei - numărului de rînd din jurnalul înregistrării legitimaţiilor eliberate.
    2.5. În ziua suspendării sau desfacerii contractului de muncă, funcţionarii fiscali  vor restitui legitimaţia Direcţiei personal şi instruire a Inspectoratului Fiscal Prncipal de Stat, fapt care se menţionează în jurnalul de înregistrare a legitimaţiilor eliberate. Şi în cazul expirării termenului de valabilitate  legitimaţia  se restituie  Direcţiei personal şi instruire a Inspectoratului Fiscal Prncipal de Stat, iar legitimaţia nouă se eliberează după prezentarea fotografiei.
    3. Obligaţiunile posesorului  legitimaţiei  de serviciu
    3.1. Posesorul  legitimaţiei de serviciu este obligat să poarte legitimaţia doar în orele de lucru şi  s-o prezinte  numai  la  executarea sarcinilor de serviciu.
    3.2. Posesorul legitimaţiei de serviciu este obligat să aibă o atitudine grijulie faţă de ea, să ia măsuri pentru păstrarea şi integritatea ei.
    3.3. În cazul deteriorării legitimaţiei de serviciu, posesorul este obligat să aducă la cunoştinţă acest fapt conducătorului său direct şi să prezinte legitimaţia în Direcţia personal şi instruire a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat pentru  soluţionarea  problemei privind eliberarea unei noi legitimaţii.
    3.4. În cazul pierderii legitimaţiei de serviciu, posesorul este obligat să comunice imediat conducătorului său direct despre acest fapt, să dea lămuriri în scris despre motivele (cauzele), care au adus la pierderea legitimaţiei  şi  în timp de trei zile lucrătoare să dea un anunţ din cont propriu, în "Monitorul Oficial" privind nevalabilitatea legitimaţiei în legătură cu pierderea. Ziarul cu anunţul publicat va fi prezentat în Direcţia personal şi instruire a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat pentru a soluţiona problema privind  eliberarea  unei noi legitimaţii.
    anexa nr.2

    anexa nr.3