OMAIA218/2006
ID intern unic:  323754
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE
ORDIN Nr. 218
din  26.09.2006
cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare
privind stabilirea condiţiilor de sănătate, ce reglementează
importul şi exportul de animale, material seminal, ovule şi embrioni
de la specii ce nu sînt prevăzute de legislaţia specifică
Publicat : 04.05.2007 în Monitorul Oficial Nr. 60-63     art Nr : 242
    În conformitate cu prevederile Legii nr. 1538-XII din 23.06.93 privind activitatea veterinară şi în scopul armonizării legislaţiei veterinare a Republicii Moldova cu cea a Comunităţii Europene,
ORDON:
    1. Se aprobă Norma sanitară veterinară, privind stabilirea condiţiilor de sănătate, ce reglementează importul şi exportul de animale, material seminal, ovule şi embrioni de la specii ce nu sînt prevăzute de legislaţia specifică, armonizată cu Directivele Consiliului Europei 92/65/CEE din 13 iulie 1992 şi 2004/68/CEE din 26 aprilie 2004, conform anexei.
    2. Direcţia Medicină Veterinară, Inspectoratul Veterinar de Stat, serviciile sanitare veterinare de stat raionale şi municipale, agenţii economici (persoane fizice şi juridice) se vor conduce în activitatea lor după prevederile prezentei Norme sanitare veterinare.
    3. Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    4. Controlul asupra executării prezentului ordin îl exercită Direcţia Medicină Veterinară, Inspectoratul Veterinar de Stat.

    MINISTRUL AGRICULTURII
    ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE                                          Anatolie GORODENCO

    Nr. 218. Chişinău, 26 septembrie 2006.
Anexă
la ordinul Ministerului Agriculturii
şi Industriei Alimentare
nr. 218 din 26. 09.2006
NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ
privind stabilirea condiţiilor de sănătate a animalelor,
ce reglementează exportul şi importul de animale,
material seminal, ovule şi embrioni de la specii
ce nu sînt prevăzute de legislaţia specifică
Capitolul I
Prevederi generale
    1. Prezenta Normă sanitară veterinară stabileşte condiţiile de sănătate a animalelor, ce reglementează exportul, importul de animale, material seminal, ovule şi embrioni de la specii ce nu sînt prevăzute de legislaţia specifică.
    Prezenta Normă sanitară veterinară se va aplica fără a aduce atingere prevederilor Convenţiei pentru exportul internaţional cu specii în pericol din flora şi fauna sălbatică.
    2. În prezenta Normă sanitară veterinară se folosesc următoarele definiţii şi poziţii tarifare conform Nomeclatorului mărfurilor al Republicii Moldova:
    a) ecvidee - animale sălbatice sau domestice din specia ecvine, incluzînd zebra şi asinii, precum şi produşii rezultaţi din împerecherea acestora (poziţia tarifară 0101);
    b) ecvidee înregistrate - ecvideele care sînt introduse sau înregistrate şi eligibile pentru a intra într-un registru genealogic şi identificate printr-un mijloc de identificare tip document;
    c) ecvidee pentru tăiere - ecvidee destinate a fi transportate fie direct, fie după un tranzit către un tîrg ori un centru de colectare autorizat pentru un abator sau pentru tăiere, (cod tarifar 010190110);
    d) ecvidee pentru reproducţie şi producţie - ecvidee, altele decît cele menţionate la lit. a), b) şi c) ale prezentului pct. (subpoziţia tarifară 010110);
    e) păsări - păsări de curte, curcani, bibilici, raţe, gîşte, prepeliţe, porumbei, fazani, potîrnichi şi struţi - ratite -, crescute şi ţinute în captivitate pentru reproducţie, producţie de carne sau ouă pentru consum ori ca sursă de înlocuire a stocului de vînat, (poziţia tarifară 0105);
    f) ouă de incubaţie - ouăle pentru incubaţie, aşa cum sînt definite de legislaţia sanitară veterinară în vigoare (poziţia tarifară 040700);
    g) pui de o zi - păsările cu vîrsta mai mică de 72 de ore, care nu au fost hrănite, cu excepţia raţelor din specia Cairina moschata şi hibrizii acesteia ce pot fi hrăniţi;
    h) păsări de reproducţie - păsările cu vîrsta mai mare de 72 de ore, destinate producţiei de ouă pentru reproducţie (cod tarifar 01051910);
    i) păsări pentru producţie - păsările cu vîrsta mai mare de 72 de ore, destinate producţiei de ouă pentru producţia de carne sau ouă pentru consum ori ca sursă pentru înlocuirea păsărilor de vînat (cod tarifar 010511990) ;
    k) păsări pentru tăiere - păsările trimise direct către un abator pentru a fi tăiate cît mai repede posibil după sosire şi, în orice caz, într-o perioadă de 72 de ore de la aceasta, (subpoziţia tarifară 010599);
    l) animale de acvacultură - peşti vii, crustacee şi moluşte ce provin dintr-o exploataţie, incluzînd pe cei pescuiţi în scopul populării unei exploataţii (poziţia tarifară 0301);
    m) peşti, crustacee sau moluşte - peştii, crustaceele sau moluştele în orice stare de exploataţie (subpoziţia tarifară 030199);
    n) ovine şi caprine pentru reproducţie, îngrăşare şi tăiere - ovinele şi caprinele ce urmează să fie transportate către locul de destinaţie fie direct, fie printr-un tîrg sau centru de colectare autorizat (poziţia tarifară 0104);
    o) organism, institut sau centru autorizat - orice stabiliment permanent, limitat geografic, autorizat, conform pct. 13, al prezentei Norme sanitare veterinare în care una sau mai multe specii de animale este/sînt în mod obişnuit ţinută/ţinute sau crescută/crescute în scopuri comerciale ori pentru unul sau mai multe motive, cum ar fi:
    - expunerea animalelor şi educaţia publicului;
    - conservarea speciilor;
    - cercetare ştiinţifică fundamentală sau aplicată ori reproducerea animalelor în scopurile unei asemenea cercetări.
Capitolul II
Prevederi aplicabile exportului din Republica Moldova în alte state
    3. Animalele la care se face referire în prezenta Normă sanitară veterinară  pot  să fie obiect al exportului Republicii Moldova în alte state doar dacă satisfac condiţiile stabilite la pct. 4 -9 ale prezentei Norme sanitare veterinare şi dacă provin din exploataţii autorizate sanitar veterinar de către Serviciile sanitare veterinare de stat raionale şi municipale şi agenţii economici dovedesc că:
    a) deţin animale examinate permanent, în conformitate cu cerinţele sanitare veterinare în vigoare;
    b) notifică Serviciului sanitar veterinar de stat teritorial, cu excepţia izbucnirii focarelor de boli declarabile, orice focar din bolile menţionate în anexele nr. 1 şi 2 la prezenta Normă sanitară veterinară;
    c) respectă măsurile specifice naţionale de combatere a unei boli şi este acoperită de un program elaborat în conformitate cu pct. 14 al prezentei Norme sanitare veterinare sau de o decizie de aprobare în condiţiile pct. 15 alin. 2 al prezentei Norme sanitare veterinare;
    d) pune pe piaţă, în scopuri comerciale, doar animale care nu prezintă semne de boală şi care provin din exploataţii ori zone nesupuse nici unei interdicţii pe motive de sănătate animală;
    e) respectă cerinţele care asigură starea de sănătate corespunzătoare a animalelor deţinute.
    4. Serviciul sanitar veterinar de stat raional, munucipal aprobă exportul cu maimuţe - simiene şi prosimiene -, exclusiv la animalele expediate din/şi spre un organism, institut sau centru autorizat de Serviciul sanitar veterinar de stat raional, munucipal al Republicii Moldova, în conformitate cu pct. 13, şi că asemenea animale sînt însoţite de un certificat sanitar veterinar corespunzător modelului stabilit de autoritatea veterinară a ţarii importatoare, care cuprinde o declaraţie ce trebuie să fie completată de un medic veterinar al organismului, institutului sau centrului de origine pentru a garanta sănătatea animalelor. Serviciul sanitar veterinar de stat raional, municipal poate, prin derogare de la prevederile alin. 1 al prezentului pct., să autorizeze achiziţionarea de maimuţe aparţinînd unei persoane fizice de către un organism, institut sau centru autorizat.
    5. Serviciul sanitar veterinar de stat raional, municipal permite că alte specii de ongulate decît cele menţionate în prezenta Normă sanitară veterinară pot fi subiectul exportului doar dacă respectă următoarele cerinţe:
    În general acestea trebuie:
    a) să fie identificate în concordanţă cu cerinţele sanitare veterinare ce reglementează efectuarea controalelor veterinare în cadrul exportului cu animale vii;
    b) să nu fie destinate pentru tăiere în condiţiile unui program pentru eradicarea unei boli infecţioase;
    c) să nu fi fost vaccinate împotriva febrei aftoase şi să satisfacă cerinţele relevante ale legislaţiei veterinare privind febra aftoasă şi cele referitoare la condiţiile de sănătate a animalelor, ce reglementează exportul cu bovine şi porcine;
    d) să provină dintr-o exploataţie la care se referă cerinţele sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor, ce reglementează exportul cu bovine şi porcine, care nu este subiectul unor măsuri restrictive privind sănătatea animalelor, în special al celor prevăzute de cerinţele sanitare veterinare privind combaterea pestei porcine clasice, a febrei aftoase şi a unor boli ale ovinelor şi caprinelor care au fost ţinute în exploataţia respectivă permanent de la naştere sau în ultimele 30 de zile înainte de expediere;
    e) să fie însoţite de un certificat veterinar corespunzător modelului stabilit de ţara de destinatie.
    În cazul rumegătoarelor:
    a) trebuie să provină dintr-o expluataţie liberă oficial de tuberculoză şi oficial liberă de bruceloză, în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară privind condiţiile de sănătate a animalelor, ce reglementează exportul cu bovine şi porcine, şi cu cerinţele sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor şi certificarea veterinară privind exportul cu ovine şi caprine, şi satisfac, în ceea ce priveşte regulile de sănătate a animalelor, cerinţele sanitare veterinare în vigoare;
    b) cînd nu provin dintr-un efectiv care satisface condiţiile stabilite la lit. a) a prezentului alineat, rumegătoarele trebuie să provină dintr-o exploataţie în care nu a fost înregistrat nici un caz de bruceloză sau de tuberculoză în cele 42 de zile care au precedat încărcarea lor şi în care au fost supuse unor testări, într-o perioadă de 30 de zile anterioară expedierii lor, cu rezultate negative:
    - printr-un test de reacţie pentru tuberculoză; şi
    - printr-un test destinat să demonstreze absenţa anticorpilor pentru bruceloză. Cerinţele cu privire la aceste teste şi definirea statutului pentru tuberculoză şi bruceloză al acestor exploataţii se stabilesc în concordanţă cu metodele de diagnostică in vigoare.
    c) pentru leucoză  se folosesc testele.
    În cazul suinelor:
    a) nu trebuie să provină dintr-o zonă care face obiectul măsurilor de interdicţie asociate cu prezenţa pestei porcine africane, în conformitate cu cerinţele sanitară veterinară privind condiţiile de sănătate a animalelor, ce reglementează exportul cu bovine şi porcine;
    b) trebuie să provină dintr-o exploataţie care nu este supusă nici uneia dintre restricţiile stabilite în cerinţele sanitare veterinare privind măsurile de combatere a pestei porcine clasice ca rezultat al acestei boli;
    c) trebuie să provină dintr-o exploataţie liberă de bruceloză, în conformitate cu cerinţele sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor, ce reglementează exportul cu bovine şi porcine, şi să satisfacă cerinţele relevante de sănătate animală stabilite de aceste cerinţe pentru suine;
    d) atunci cînd nu provin dintr-o turmă/lot care respectă condiţiile stabilite la lit. c) a prezentului alineat ele trebuie, în cele 30 de zile anterioare expedierii lor, să fie supuse, cu rezultate negative, unui test de laborator care să demonstreze absenţa anticorpilor pentru bruceloză;
    e) cu privire la boala veziculoasă a porcului trebuie să fie efectuată o testare serologică, cu rezultat negativ, a suinelor ce provin dintr-o regiune, aşa cum este definită de cerinţele sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor, ce reglementează exportul cu bovine şi porcine, în care a apărut un focar de boală veziculoasă a porcului. Acest test va fi cerut pentru o perioadă de 12 luni de la apariţia ultimului focar în acea regiune;
    f) cu privire la pesta porcină clasică trebuie să fie efectuată o testare serologică, cu rezultat negativ, a suinelor ce provin dintr-o regiune, aşa cum este definită de cerinţele sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor, ce reglementează exportul cu bovine şi porcine, în care a apărut un focar de pestă porcină clasică. Acest test va fi cerut pentru o perioadă de 12 luni după apariţia ultimului focar în acea regiune;
    g) cu privire la sindromul reproductiv şi respirator porcin trebuie să fie efectuată o testare serologică, cu rezultat negativ, a suinelor ce provin dintr-o regiune, aşa cum este definită de cerinţele sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor, ce reglementează exportul cu bovine şi porcine în care a fost înregistrat oficial un focar de sindrom de reproducţie şi respirator. Acest test va fi cerut pentru o perioadă de 12 luni după apariţia ultimului focar în acea regiune.
    6. Serviciiile sanitare veterinare raionale şi municipale  se asigură că păsările, altele decît cele menţionate în Norma sanitară veterinară privind condiţiile de sănătate a animalelor şi certificarea sanitară veterinară pentru schimbul Republicii Moldova cu alte state şi importul de păsări şi ouă de incubaţie, pot constitui obiectul exportului doar dacă satisfac următoarele cerinţe.
    În general ele trebuie:
    a) să provină dintr-o exploataţie în care nu a fost diagnosticată influenţa aviară în cele 30 de zile anterioare expedierii;
    b) să provină dintr-o exploataţie sau dintr-o zonă nesupusă la restricţii în condiţiile măsurilor ce urmează să fie aplicate pentru combaterea bolii de Newcastle;
c) să fi fost carantinate, în conformitate cu cerinţele sanitare veterinare privind controalele veterinare pentru importurile de animale într-o exploataţie în care au fost aduse după ce au intrat pe teritoriul Republicii Moldova.
    Psitacidele trebuie:
    a) să nu provină dintr-o exploataţie şi nici să nu fi fost în contact cu păsări dintr-o exploataţie în care a fost diagnosticată psitacoza (Chlamydia psittaci). Perioada de interdicţie de la ultimul caz înregistrat şi perioada de tratament sub supraveghere veterinară, trebuie să fie de cel puţin două luni;
    b) să fie însoţite de un certificat sanitar veterinar semnat de medicul veterinar de stat abilitat cu acest drept.
    7. Serviciile sanitare veterinare raionale şi municipale permit că albinele  Apis melifera pot face obiectul exportului doar dacă satisfac următoarele cerinţe:
    a) provin dintr-o zonă în care nu există interdicţii în legătură cu apariţia şi evoluţia locii americane;
    b) perioada interdicţiei trebuie să fie de cel puţin 30 de zile de la ultimul caz de boală înregistrat şi data la care toţi stupii situaţi pe o rază de 3 kilometri au fost controlaţi de Serviciiile sanitare veterinare raionale şi municipale, au fost arşi sau trataţi toţi stupii infectaţi şi inspectaţi conform cerinţelor sanitare veterinare în vigoare;
    c) cerinţele sanitatre veterinare aplicate exportului de  albine  Apis melifera, pot fi aplicate şi bondarilor;
    d) sînt însoţite de un certificat sanitar veterinar, corespunzător modelului stabilit de ţara de destinaţie, pentru a certifica respectarea cerinţelor stabilite la lit. a) a prezentului punct.
    8. Serviciiile sanitare veterinare raionale şi municipale permit ca lagomorfele pot face obiectul exportului doar dacă satisfac următoarele cerinţe:
    a) trebuie să nu provină şi să nu fi fost în contact cu animale dintr-o exploataţie în care este prezentă rabia sau este suspectată de a fi fost prezentă în ultima lună;
    b) trebuie să provină dintr-o exploataţie în care nici un animal nu prezintă semne clinice de mixomatoză.
    9. Serviciiile sanitare veterinare raionale şi municipale va interzice exportul cu dihori domestici, nurci şi vulpi, care provin din sau au fost în contact cu animale dintr-o exploataţie în care este prezentă rabia sau este suspectată de a fi fost prezentă în ultimele 6 luni, în măsura în care nu este aplicat nici un program sistematic de vaccinare.
    Pentru a face obiectul exportului, cîinii şi pisicile trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:
    a) animalele mai mari de 3 luni trebuie:
    - să nu prezinte nici un semn de boală şi în special de boli contagioase ale speciilor, în ziua în care sînt expediate de la exploataţie;
    - după vîrsta de 3 luni, să fi fost vaccinate împotriva rabiei, iar anual sau la intervale autorizate de autoritatea veterinară centrală a ţării de expediere a vaccinului să fie supuse unei vaccinări de rapel; vaccinul utilizat să fie inactivat cu cel puţin o unitate internaţională antigenică, măsurată în concordanţă cu testul de activitate prin metoda descrisă de Farmacopeea Europeană;
    - vaccinarea trebuie să fie certificată de un medic veterinar oficial. Certificatul de vaccinare trebuie să poarte numele vaccinului, numărul seriei sale şi, dacă este posibil, etichetă autoadezivă;
    - cîinii trebuie să fi fost vaccinaţi împotriva bolii Carrй;
    - să fie însoţite de un paşaport individual care permite ca animalul să fie identificat clar şi care arată datele vaccinării şi/sau de un certificat sanitar veterinar conform modelului stabilit de ţara de destinatie, şi care provin dintr-o expluataţie în care nu a fost îregistrat nici un caz de rabia în ultimile 6 luni;
    b) animalele mai mici de 3 luni trebuie:
    - să satisfacă cerinţele lit. a) a prezentului pct.;
    - să nu provină dintr-o exploataţie care face obiectul restricţiilor mişcării animalelor din motive de sănătate animală;
    - să fi fost născute în exploataţia de origine şi să fi fost menţinute în captivitate de la naştere.
    10. Serviciiile sanitare veterinare raionale şi municipale se asigură că, fără a aduce atingere deciziilor ce trebuie luate pentru implementarea pct. 20 şi 22 ale prezentei Norme sanitare veterinare, doar materialul seminal, ovulele şi embrionii care respectă condiţiile stabilite la alin. 2 , 3 şi 4 ale prezentului pct. fac obiectul exportului Republicii Moldova în alte state.
    Materialul seminal al speciilor ovine, caprine şi ecvidee trebuie, fără a aduce atingere unor criterii ce urmează a fi respectate pentru intrarea ecvideelor în cărţile genealogice ale unor rase specifice:
    a) să fi fost colectat şi prelucrat în vederea însămînţării artificiale într-un centru autorizat din punct de vedere sanitar veterinar, în conformitate cu cap. I din anexa nr. 4 la prezenta Normă sanitară veterinară, sau, în cazul ovinelor şi caprinelor, prin derogare de la cele de mai sus, într-o exploataţie care respectă cerinţele sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor şi certificarea veterinară privind exportul cu ovine şi caprine;
    b) să fi fost colectat de la animale care îndeplinesc condiţiile stabilite la cap. II din anexa nr. 4 la prezenta Normă sanitară veterinară;
    c) să fi fost colectat, procesat şi conservat în conformitate cu cap. III din anexa nr. 4 la prezenta Normă sanitară veterinară;
    d) să fi fost însoţit în timpul transportului de un certificat sanitar veterinar care să respecte condiţiile procedurii naţionale.
    Ovulele şi embrionii speciilor ovine/caprine, suine şi ecvidee trebuie:
    a) să fi fost prelevaţi de o  echipă de colectare autorizată de autoritatea veterinară competentă a ţării de origine şi prelucraţi într-un laborator adecvat, de la femele donatoare care îndeplinesc condiţiile stabilite la cap. IV din anexa nr. 4 la prezenta Normă sanitară veterinară;
    b) să fi fost trataţi şi depozitaţi în conformitate cu cap. III din anexa nr. 4 la prezenta Normă sanitară veterinară;
    c) să fie însoţiţi în timpul transportului spre ţara de destinaţie de un certificat de sănătate.
    Materialul seminal folosit pentru însămînţarea femelelor donatoare trebuie să respecte prevederile alin. 2 al prezentului pct. în cazul oilor, caprelor şi ecvideelor.
    11. Comunicarea locului de destinaţie, aşa cum este prevăzut în cerinţele sanitare veterinare ce reglementează controalele veterinare privind exportul cu animale vii, cu privire la animale, material seminal, ovule sau embrioni însoţiţi de un certificat de sănătate în concordanţă cu prevederile prezentei Norme sanitare veterinare, va avea loc folosind sistemul Animo după implementarea acestuia pe teritoriul Republicii Moldova.
    Fără a aduce atingere prevederilor specifice ale prezentei Norme sanitare veterinare, serviciile sanitare veterinare raionale şi municipale, atunci cînd se suspectează că prevederile prezentei Norme sanitare veterinare nu au fost respectate sau există dubii cu privire la sănătatea animalelor ori calitatea materialului seminal, ovulelor şi embrionilor menţionaţi la pct. 1 al prezentei Norme sanitare veterinare, va efectua orice controale pe care le consideră adecvate.
    13. Exportul cu animale din specii susceptibile la bolile menţionate în anexa nr. 1 sau 2 la prezenta Normă sanitară veterinară, va impune prezentarea unui certificat sanitar veterinar conform modelului stabilit de ţara de destinatie.
    Acest document, care trebuie să fie completat de medicul veterinar al serviciului sanitar veterinar de stat, trebuie să specifice că animalele, materialul seminal, ovulele sau embrionii provin dintr-un organism, institut ori centru autorizat în conformitate cu anexa nr. 3 la prezenta Normă sanitară veterinară şi trebuie să le însoţească în timpul transportului.
Capitolul III
Prevederi aplicabile importurilor în
Republica Moldova
    14. Condiţiile aplicabile importurilor de animale, material seminal, ovule şi embrioni, la care se referă prevederile prezentei Norme sanitare veterinare, trebuie să fie cel puţin echivalente celor stabilite la cap. II al prezentei Norme sanitare veterinare.
    15. În scopurile aplicării uniforme a pct. 14 al prezentei Norme sanitare veterinare se vor aplica prevederile următoarelor alineate.
    Numai animalele, materialul seminal, ovulele şi embrionii, menţionate la pct. 1 al prezentei Norme sanitare veterinare, care satisfac următoarele cerinţe, pot să fie importate în Republica Moldova:
    a) trebuie să fie însoţite de un certificat de sănătate care să corespundă modelului ce urmează să fie elaborat de către Direcţia Medicină Veterinară, semnat de autoritatea competentă a ţării exportatoare, care certifică faptul că animalele, materialul seminal, ovulele şi embrionii îndeplinesc condiţiile adiţionale şi că provin din centre, organisme, institute sau centre de colectare autorizate, care oferă asemenea garanţii.
    Următoarele prevederi vor fi stabilite în condiţiile procedurii în vigoare:
    a) să furnizeze Direcţiei Medicină Veterinară garanţii echivalente celor prevăzute la cap. II al prezentei Norme sanitare veterinare,
    b) cerinţele specifice de sănătate animală, în special pentru protecţia teritoriului Republicii Moldova de anumite boli exotice, sau garanţii echivalente celor prevăzute în prezenta Normă sanitară veterinară;
    c) ale căror servicii veterinare sînt capabile să garanteze că sînt respectate cerinţele de sănătate cel puţin echivalente celor stabilite la cap. II al prezentei Norme sanitare veterinare.
    Inspecţiile sanitare veterinare sînt efectuate de experţii Direcţiei Medicină Veterinară sau experţi al Serviciilor sanitare veterinare de stat împuterniciţi de Direcţia Medicină Veterinară. Ei pot efectua inspecţii ad-hoc în ţările de origine pentru a verifica dacă garanţiile date de autoritatea competentă a ţării  în cauză, cu privire la condiţiile de producţie şi comercializare, pot fi considerate echivalente celor aplicate în Republica Moldova.
    16. Direcţia Medicină Veterinară permite că animalele, materialul seminal, ovulele şi embrionii la care face referire în prezenta Normă sanitară veterinară să fie importate în Republica Moldova numai dacă:
    a) sînt însoţite de un certificat ce trebuie emis de medicul veterinar oficial; tipul de certificat va fi redactat în funcţie de specie, în condiţiile procedurii naţionale;
    b) au îndeplinit condiţiile impuse de legislaţia sanitară veterinară în vigoare, cu referire la controalele efectuate la frontieră pentru importul de animale vii;
    c) înaintea încărcării spre teritoriul Republicii Moldova au fost supuse unui control de către medicul veterinar oficial pentru a se asigura că au fost respectate condiţiile de transport specificate în Norma sanitară veterinară privind protecţia animalelor în timpul transportului, în special cu privire la adăpare şi furajare;
    d) animalele menţionate la pct. 5 - 10 ale prezentei Norme sanitare veterinare au fost ţinute în carantină înainte de a fi comercializate, conform cerinţelor sanitare veterinare în vigoare.
Anexa nr. 1
la Norma sanitară veterinară privind
stabilirea condiţiilor de sănătate a animalelor,
ce reglementează importul şi exportul de
animale, material seminal, ovule şi
embrioni de la specii ce nu sînt
prevăzute de legislaţia specifică
BOLI
declarabile în contextul prevederilor prezentei
Norme sanitare veterinare

                 Bolile                 Speciile vizate          
Boala de Newcastle, influenţa aviară Păsări    
Psitacoză Psitacidee
Loca americană Albine
Febra aftoasă Rumegătoare
Bruceloză (Brucella ssp.) Suine
Tuberculoză  
Pesta porcină clasică    
Pesta porcină africană  
Rabia      
  Toate speciile susceptibile

Anexa nr. 2
la Norma sanitară veterinară
privind stabilirea condiţiilor
de sănătate a animalelor, ce reglementează
importul şi exportul de animale,
material seminal, ovule şi embrioni
de la specii ce nu sînt prevăzute
de legislaţia specifică
LISTA
bolilor pentru care pot fi recunoscute programe naţionale în
condiţiile prezentei Norme sanitare veterinare

Nurci   Enterita virală
  Boala aleutină
Albine Loca europeană
  Varooza şi acarioza
Maimuţe şi felide Tuberculoza
Rumegătoare Tuberculoza
Lagomorfe Mixomatoza
  Boala hemoragică virală
  Tularemie

Anexa nr. 3
la Norma sanitară veterinară
privind stabilirea condiţiilor
de sănătate a animalelor, ce reglementează
importul şi exportul de animale,
material seminal, ovule şi embrioni
de la specii ce nu sînt prevăzute
de legislaţia specifică
CONDIŢII
ce reglementează aprobarea organismelor, institutelor şi centrelor
    1. Pentru a i se acorda aprobare oficială, un organism, institut sau centru, trebuie:
    a) să fie clar demarcat şi separat de împrejurimile sale;
    b) să fie situat la o distanţă rezonabilă de exploataţiile agricole al căror statut sanitar ar putea fi pus în pericol de prezenţa unui organism, institut sau centru autorizat;
    c) să se afle sub controlul unui medic veterinar1) care supraveghează animalele, care trebuie să poată fi prinse şi închise în orice moment;
    d) să aibă amenajări adecvate de carantină;
    e) să aibă localuri adecvate pentru efectuarea examinării post-mortem;
    f) să fie liber de bolile menţionate în anexele nr. 1 şi 2 la prezenta Normă sanitară veterinară;
    g) să ţină la zi înregistrările care indică:
    - numărul animalelor fiecărei specii prezente în exploataţie, cu informaţii privind vîrstele lor;
    - numărul animalelor care sosesc în exploataţie sau care o părăsesc, împreună cu informaţii privind transportul şi sănătatea acestora;
    - observaţii făcute în timpul perioadei de carantină;
    - rezultatele examinărilor regulate ale excreţiilor;
    - rezultatele testărilor sanguine sau ale oricăror alte proceduri de diagnostic;
    - cazuri de boală şi, cînd este cazul, tratamentul administrat;
    - rezultatele necropsiei animalelor care mor în exploataţie, incluzînd avortonii;
    h) să dispună de amenajări pentru distrugerea adecvată a cadavrelor animalelor care mor de o boală;
    i) să fie supravegheat de un medic veterinar oficial care trebuie să efectueze cel puţin două controale sanitare pe an, care să includă cel puţin:
    - o inspecţie a tuturor animalelor din exploataţie;
    - probe reprezentative luate de la toate speciile susceptibile la bolile menţionate în anexele nr. 1 şi 22) la prezenta Normă sanitară veterinară sau depistarea acestor boli prin alte metode. Aceste probe trebuie să fie analizate de un laborator autorizat să controleze dacă ele conţin agenţi ai bolilor pentru fiecare dintre speciile menţionate în anexa nr. 2 la prezenta Normă sanitară veterinară. Probele trebuie prelevate pe tot parcursul anului. Rezultatele testelor de laborator ale probelor luate în timpul controalelor sanitare nu trebuie să confirme prezenţa agenţilor patogeni în cauză;
    - examinarea registrelor care trebuie să fie păstrate;
    j) dacă deţine animale destinate laboratoarelor experimentale, trebuie să se conformeze prevederilor Normei sanitare veterinare privind protecţia animalelor de experienţă şi a celor utilizate în alte scopuri ştiinţifice.
    _____________
    1) Responsabil de verificarea zilnică a sănătăţii animalelor, conform cerinţelor Normei sanitare veterinare.
    2) În măsura în care una dintre aceste boli este declarabilă.
    2. Aprobarea va fi menţinută cînd sînt satisfăcute următoarele cerinţe:
    a) animalele introduse într-o exploataţie trebuie să provină dintr-un alt centru, institut sau organism autorizat;
    b) dacă animalele la care se referă legislaţia specifică privind condiţiile de sănătate a animalelor, ce reglementează exportul cu bovine şi porcine, sînt ţinute într-un centru, institut ori organism autorizat, ele pot părăsi exploataţia doar sub control oficial;
    c) controalele de sănătate din centrul, institutul sau organismul autorizat trebuie să fie efectuate de două ori pe an, în concordanţă cu prevederile pct. 1 lit. i) al prezentei anexe;
    d) rezultatele testelor de laborator ale probelor trebuie să fie negative pentru agenţii bolilor menţionate în anexele nr. 1 şi 21) la prezenta Normă sanitară veterinară;
    e) orice caz de moarte suspectă sau prezenţa oricărui alt simptom la una sau mai multe dintre bolile menţionate în anexele nr. 1 şi 21) la prezenta Normă sanitară veterinară trebuie să fie notificată fără întîrziere Serviciului sanitar veterinar de stat.
    _____________
    1) În măsura în care una dintre aceste boli este declarabilă.
    3. Aprobarea poate fi suspendată, reacordată sau retrasă în următoarele circumstanţe:
    a) cînd notificarea unor boli este făcută în sensul pct. 2 lit. d) al prezentei anexe, Serviciile sanitare veterinare raionale şi municipale va suspenda temporar aprobarea centrului, organismului sau institutului autorizat;
    b) cînd o probă luată de la un animal suspect este trimisă laboratorului autorizat pentru a o testa la prezenţa agenţilor patogeni în cauză. Rezultatele testelor vor fi  trimise imediat Serviciilor sanitare veterinare raionale şi municipale;
    c) cînd Serviciul sanitar veterinar de stat  raional, municipal este informat de suspiciunile cu privire la prezenţa uneia dintre bolile menţionate în anexele nr. 1 şi 21) la prezenta Normă sanitară veterinară, aceasta va adopta măsuri cu privire la ancheta epidemiologică şi la testele de laborator, dispunînd, totodată, măsuri de combatere a bolii şi de retragere a autorizaţiei sanitare veterinare de funcţionare a exploataţiei, dacă boala a fost notificată în conformitate cu prevederile legale;
    d) cînd rezultatele testului sînt negative pentru agenţii patogeni vizaţi, Serviciile sanitare veterinare raionale şi municipale va reacorda aprobarea;
    e) organismul, institutul sau centrul va fi autorizat din nou doar cînd, după eradicarea surselor de infecţie, condiţiile stabilite la pct. 1 al prezentei anexe, cu excepţia lit. f) a pct. nominalizat, sînt din nou îndeplinite;
    1) În măsura în care una dintre aceste boli este declarabilă.
                                                                                
Anexa nr. 4
la Norma sanitară veterinară
privind stabilirea condiţiilor
de sănătate a animalelor, ce reglementează
importul şi exportul de animale,
material seminal, ovule şi embrioni
de la specii ce nu sînt prevăzute
de legislaţia specifică
Capitolul I
Secţiunea 1. Condiţii ce reglementează aprobarea
centrelor de colectare a materialului seminal
    Centrele de colectare a materialului seminal trebuie:
    1. să fie plasate sub supravegherea unui medic veterinar al centrului;
    2. să aibă cel puţin:
    a) spaţiu pentru cazarea animalelor, cu posibilitatea de a fi încuiat şi, dacă se cere pentru ecvidee, o zonă de antrenament care să fie separată fizic de amenajările centrului, camere de prelucrare şi depozitare;
    b) amenajări pentru izolare care nu au comunicare directă cu spaţiul de cazare normal al animalelor;
    c) amenajări pentru colectarea materialului seminal, incluzînd o cameră separată pentru curăţarea şi dezinfectarea sau sterilizarea echipamentului;
    d) o cameră de prelucrare a materialului seminal, separată de amenajările de colectare, care nu trebuie în mod necesar să fie în acelaşi loc;
    e) o cameră de depozitare a materialului seminal, care nu trebuie în mod necesar să fie în acelaşi loc;
    3. să fie astfel construite sau izolate încît să se prevină contactul cu efectivul din exterior;
    4. să fie astfel construite încît întregul centru, cu excepţia camerelor oficiale şi, în cazul ecvideelor, - a zonei de antrenament, să poată fi uşor curăţat şi dezinfectat.
Secţiunea 2. Condiţii pentru supravegherea
centrelor de colectare a materialului seminal
    Centrele de colectare a materialului seminal trebuie:
    1. să fie supravegheate pentru a avea doar animale din speciile al căror material seminal urmează să fie colectat.
Alte animale domestice pot fi admise cu condiţia să nu prezinte nici un risc de infectare a speciilor al căror material seminal urmează să fie colectat şi acestea să îndeplinească condiţiile stabilite de medicul veterinar al centrului.
    Dacă în cazul ecvideelor centrul de colectare împarte un loc cu un centru de însămînţare artificială sau de montă, atunci iepele, armăsarii încercători şi armăsarii pentru montă naturală sînt admişi cu condiţia să satisfacă cerinţele cap. II secţiunea 1. pct. 1 - 4 ale prezentei anexe;
    2. să fie supravegheate pentru a se asigura că sînt ţinute registre care cuprind:
    a) speciile, rasa, data naşterii şi identificarea fiecărui animal prezent în centru;
    b) orice mişcare a animalelor care intră sau care părăsesc centrul;
    c) istoria sănătăţii, toate testele de diagnostic şi rezultatele acestora; tratamentele şi vaccinările efectuate asupra animalelor deţinute;
    d) data colectării şi prelucrării materialului seminal;
    e) destinaţia materialului seminal;
    f) depozitarea materialului seminal;
    3. să fie inspectate de un medic veterinar de stat în timpul sezonului de reproducţie, cel puţin o dată pe an în cazul animalelor cu reproducere sezonieră şi de două ori pe an în cazul reproducerii extrasezoniere, pentru a avea în vedere şi a verifica toate problemele în legătură cu condiţiile de autorizare şi supraveghere;
    4. să fie astfel supravegheate încît să prevină intrarea persoanelor neautorizate. În plus, vizitatorilor autorizaţi trebuie să li se ceară să respecte condiţiile stabilite de medicul veterinar al centrului;
    5. să angajeze personal competent care a primit instruire adecvată cu privire la dezinfecţie şi tehnici adecvate pentru prevenirea răspîndirii bolii;
    6. să fie supravegheate pentru a se asigura că:
    a) nici unul dintre animalele deţinute în centru nu este folosit pentru reproducerea naturală cu cel puţin 30 de zile înainte de prima colectare a materialului seminal şi în timpul perioadei de colectare;
    b) colectarea, prelucrarea şi depozitarea materialului seminal sînt efectuate doar în spaţii rezervate pentru aceste scopuri;
    c) toate ustensilele care vin în contact cu materialul seminal sau cu animalul donator în timpul colectării ori prelucrării sînt fie dezinfectate corespunzător, fie sterilizate înainte de a le folosi, fie distruse şi îndepărtate după utilizare;
    d) dacă, în cazul ecvideelor, centrul de colectare împarte un loc cu un centru de însămînţare artificială sau cu un centru de montă, trebuie să se facă o separare strictă între instrumentele şi echipamentul pentru însămînţare artificială sau montă naturală şi instrumentele şi echipamentul care vin în contact cu animalele donatoare sau cu alte animale ţinute în centrul de colectare şi cu materialul seminal;
    e) produsele de origine animală, precum şi diluanţii, aditivii sau conservanţii, utilizaţi în prelucrarea materialului seminal, nu prezintă nici un risc pentru sănătatea animalelor sau au fost supuse anterior unui tratament care să excludă un asemenea risc;
    f) în cazul materialului seminal congelat sau refrigerat sînt utilizaţi agenţi criogeni care nu au fost folosiţi anterior pentru alte produse de origine animală;
    g) orice recipient pentru depozitarea sau transportul materialului seminal este fie dezinfectat sau sterilizat, cînd este cazul, înainte de folosire, fie este nou, distrus şi îndepărtat după utilizare;
    7. fiecare doză individuală de material seminal este identificată permanent într-un asemenea mod încît să poată fi stabilite ţara de origine, data colectării, speciile, rasa, identitatea animalului donator şi numele şi/sau numărul centrului autorizat care a colectat materialul seminal.
Capitolul  II
Secţiunea 1. Armăsari
    Poate fi folosit pentru colectarea materialului seminal numai un armăsar care îndeplineşte următoarele cerinţe:
    1. nu trebuie să prezinte vreun semn al unei boli infecţioase sau contagioase în momentul admiterii şi în ziua colectării materialului seminal;
    2. trebuie să provină din teritoriul sau, în cazul regionalizării, dintr-o parte a teritoriului unui stat sau al unei alte ţări şi dintr-o exploataţie sub supraveghere veterinară, care satisface cerinţele legislaţiei specifice privind mişcarea şi importul de ecvidee;
    3. trebuie să fi fost ţinut 30 de zile, înaintea colectării materialului seminal, în exploataţii în care nici un animal nu a prezentat vreun semn clinic de arterită virală ecvină în timpul acestei perioade;
    4. trebuie să fi fost ţinut 60 de zile, înaintea colectării materialului seminal, în exploataţii în care nici un ecvideu nu a prezentat vreun semn clinic de metrită contagioasă ecvină în timpul acestei perioade;
    5. nu trebuie să fie folosit pentru împerechere naturală în timpul celor 30 de zile anterioare primei colectări a materialului seminal şi în timpul perioadei de colectare;
    6. trebuie să fie supus următoarelor teste, efectuate şi certificate într-un laborator recunoscut de autoritatea sanitară veterinară competentă, în concordanţă cu programul stabilit la pct. 7 al prezentei secţiuni:
    a) test de imunodifuzie în gel de agar (test Coggins) pentru anemia infecţioasă ecvină cu rezultat negativ;
    b) test de seroneutralizare pentru arterita virală ecvină.
    Doar dacă este obţinut un rezultat negativ la o diluţie a serului de 1 la 4, va fi efectuat un test de izolare a virusului pentru arterita virală ecvină, cu rezultat negativ, pentru o microfiolă din întregul material seminal al armăsarului donator;
    c) test pentru metrita contagioasă ecvină, efectuat de două ori la un interval de 7 zile, pentru depistarea agentului etiologic Taylorella equigenitalis din fluidul preejaculator sau o probă de material seminal ori din tampoanele genitale prelevate din prepuţ, uretră şi fosa uretrală, cu rezultat negativ în fiecare caz;
    7. trebuie să fi fost supus unuia dintre următoarele programe de testare:
    a) cînd materialul seminal este colectat pentru exportul cu material seminal proaspăt sau refrigerat:
    - dacă armăsarul donator este rezident continuu la centrul de colectare pentru cel puţin 30 de zile înaintea primei colectări a materialului seminal şi în timpul perioadei de colectare şi nici un ecvideu în centrul de colectare nu vine în contact direct cu ecvidee cu o stare de sănătate inferioară faţă de cea a armăsarului donator, testele prevăzute la pct. 6 lit. a) - c) ale prezentei secţiuni vor fi efectuate cel puţin 14 zile după începerea perioadei de domiciliere menţionate şi cel puţin o dată pe an la începerea sezonului de reproducere;
    - dacă armăsarul donator nu este rezident continuu la centrul de colectare şi/sau alte ecvidee la centrul de colectare vin în contact direct cu ecvidee cu o stare de sănătate inferioară, testele prevăzute la pct. 6 lit. a) -     c) ale prezentei secţiuni vor fi efectuate în cadrul perioadei de 14 zile înainte de prima colectare a materialului seminal şi cel puţin o dată pe an la începutul sezonului de reproducere. În plus, testul prevăzut la pct. 6 lit. a) al prezentei secţiuni va fi repetat cel puţin în fiecare zi din cele 120 de zile, în timpul perioadei de colectare a materialului seminal. Testul prevăzut la pct. 6 lit. b) al prezentei secţiuni nu va fi efectuat cu mai mult de     30 de zile înaintea fiecărei colectări a materialului seminal, cu excepţia cazului în care statutul de necontaminant al unui armăsar donator pentru arterita virală ecvină este confirmat de testul de izolare a virusului, care trebuie să fie efectuat anual;
    b) cînd materialul seminal este colectat pentru exportul cu material seminal congelat, se vor aplica programele de testare, aşa cum sînt descrise la pct. 7 lit. a) al prezentei secţiuni, sau, alternativ, testele prevăzute la pct. 6 lit. a) - c) al prezentei secţiuni vor fi efectuate în timpul celor 30 de zile ale perioadei de depozitare obligatorii a materialului seminal şi nu mai puţin de 14 zile după colectarea materialului seminal, independent de starea de domiciliere a armăsarului.
    Secţiunea 2. Ovine şi caprine
    1. Pot fi folosiţi pentru colectarea materialului seminal doar berbeci şi ţapi din centre sau ferme, care îndeplinesc următoarele cerinţe:
    a) sînt sănătoşi în ziua cînd este colectat materialul seminal;
    b) respectă cerinţele stabilite în Norma sanitară veterinară privind condiţiile de sănătate şi certificare veterinară pentru exportul Republicii Moldova cu alte state cu ovine şi caprine.
    În plus, animalele donatoare trebuie supuse, în timpul celor 30 de zile dinaintea colectării, cu rezultate negative:
    - unui test pentru depistarea brucelozei (B. melitensis), în conformitate cu cerinţele sanitare veterinare pentru exportul cu ovine şi caprine;
    - unui test pentru epididimita contagioasă (B. ovis), în conformitate cu cerinţele sanitare veterinare pentru exportul cu ovine şi caprine;
    - au fost supuse testelor relevante sau controalelor destinate să garanteze respectarea cerinţelor lit. a) şi b) de mai sus.
    2. Testele menţionate la pct. 1 al prezentei secţiuni trebuie să fie efectuate de un laborator autorizat.
    3. Dacă oricare dintre testele menţionate la secţiunile 1. sau 2. este pozitiv, acel animal trebuie să fie izolat şi materialul seminal colectat de la acesta la ultimul test negativ nu va fi comercializat. Acelaşi lucru se aplică materialului seminal colectat de la alte animale susceptibile la boala vizată în exploataţie sau în centrul de colectare de la data la care rezultatele unui test au fost pozitive. Exportul nu va reîncepe pînă cînd starea de sănătate a centrului nu va fi restabilită.
Capitolul III
Cerinţe aplicabile materialului seminal, ovulelor şi embrionilor
    Materialul seminal, ovulele şi embrionii trebuie să fi fost colectaţi, prelucraţi şi conservaţi în conformitate cu principiile următoare:
    1. Spălarea ovulelor şi embrionilor chiar şi în cazul ecvideelor trebuie să fie efectuată în conformitate cu standardele internaţionale.
    Zona pelucidă a ovulului şi embrionii trebuie să rămînă intacţi înainte şi după spălare.
    Doar ovulele şi embrionii de la acelaşi donator pot fi spălaţi în acelaşi timp. După spălare zona pelucidă a fiecărui ovul sau embrion trebuie să fie examinată pe întreaga sa suprafaţă sub un grosisment de cel puţin 50 x şi să fie certificată ca fiind intactă şi liberă de orice material aderent.
    2. Mediul şi soluţiile utilizate pentru colectarea, prelucrarea (examinare, spălare şi tratare), conservarea sau congelarea ovulelor şi embrionilor trebuie să fie sterilizate în concordanţă cu metode autorizate şi manipulate într-un asemenea mod încît să rămînă sterile.
    Trebuie adăugate antibiotice la colectarea, spălarea şi conservarea mediilor pentru ovule şi embrioni şi diluanţi pentru materialul seminal.
    3. Toate materialele folosite pentru colectarea, prelucrarea, conservarea sau congelarea materialului seminal, ovulelor şi embrionilor trebuie să fie dezinfectate sau sterilizate, cînd este cazul, înainte de utilizare sau să fie noi, distruse şi îndepărtate după folosire.
    4. Pot să fie stabilite teste suplimentare, în special cu privire la colectarea lichidelor de spălare, astfel încît să se demonstreze că nu sînt prezenţi agenţi patogeni.
    5. Ovulele şi embrionii, care au trecut cu succes examinarea prevăzută la pct. 1 al prezentului capitol, precum şi materialul seminal, vor fi puse în containere sterile, identificate corespunzător, conţinînd doar produse de la un mascul sau o femelă donatoare şi sigilate imediat.
    Identificarea va asigura că pot fi stabilite cel puţin ţara de origine, data colectării, speciile, rasa, identitatea animalului donator şi numele şi/sau numărul centrului/echipei de colectare.
    6. Materialul seminal congelat, ovulele şi embrionii trebuie să fie puşi în containere sterile cu azot lichid care să nu prezinte nici un risc de contaminare a produsului.
    7. Materialul seminal congelat, ovulele şi embrionii trebuie să fie depozitaţi în condiţii autorizate pentru o perioadă minimă de 30 de zile înainte de expediere.
    8. Materialul seminal, ovulele şi embrionii trebuie să fie transportaţi în containere care au fost fie curăţate, dezinfectate sau sterilizate, cînd este cazul, înainte de utilizare, fie au fost noi, distruse şi înlăturate după folosire.
Capitolul IV
Femele donatoare
    1. Femelele pot fi folosite pentru colectarea embrionilor sau ovulelor doar dacă ele şi efectivele din care provin respectă, prin atestarea de către medicul veterinar oficial, cerinţele sanitare veterinare cu privire la exportul cu animale vii pentru reproducere şi producţie pentru speciile vizate.
    2. Prevederile Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate a animalelor ce afectează exportul Republicii Moldova cu alte state cu animale din speciile bovine şi porcine se aplică pentru suine, iar prevederile Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate şi certificare veterinară pentru exportul Republicii Moldova cu alte state cu ovine şi caprine se aplică pentru ovine şi caprine.
    3. În plus, faţă de cerinţele stabilite de legislaţia sanitară veterinară în vigoare, ecvideele trebuie să fi fost ţinute, înainte de colectarea ovulelor sau embrionilor, în ferme libere de semnele clinice ale metritei contagioase ecvine, pentru 60 de zile. Nu trebuie să fie folosite pentru reproducere naturală în timpul perioadei de 30 de zile înaintea colectării ovulelor sau embrionilor.