OMAIA219/2006
ID intern unic:  323755
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE
ORDIN Nr. 219
din  26.09.2006
cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare
care stabileşte condiţiile de sănătate şi certificare
veterinară pentru comerţul şi exportul ovinelor şi caprinelor
Publicat : 11.05.2007 în Monitorul Oficial Nr. 64-66     art Nr : 297
    În temeiul prevederilor art. 10 al Legii nr. 1538-XII din 23.06.93 privind activitatea veterinară şi în scopul armonizării legislaţiei veterinare a Republicii Moldova cu cea a Comunităţii Europene,
ORDON:
    1. Se aprobă Norma sanitară veterinară care stabileşte condiţiile de sănătate şi certificare veterinară pentru comerţul şi exportul ovinelor şi caprinelor, armonizată cu prevederile Directivei Consiliului Europei 91/68/EEC din 28 ianuarie 1991, conform anexei.
    2. Direcţia Medicină Veterinară, Inspectoratul Veterinar de Stat, serviciile sanitare veterinare de stat raionale şi municipale, agenţii economici (persoane fizice şi juridice) se vor conduce în activitatea lor după prevederile prezentei Norme sanitare veterinare.
    3. Prevederile pct. 1 al anexei nr. 1, pct. 2 lit. a) al anexei nr. 2, pct. 3, lit. b) al Capitolului 1 şi pct. 4, lit. b) al Capitolului 2 din anexa nr. 7 vor intra în vigoare după 3 ani de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    4. Controlul asupra executării prezentului ordin îl exercită Direcţia Medicină Veterinară, Inspectoratul Veterinar de Stat.

    MINISTRUL AGRICULTURII
    ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE                                Anatolie GORODENCO

    Nr. 219. Chişinău, 26 septembrie 2006.
Anexă
la ordinul Ministerului Agriculturii
şi Industriei Alimentare
nr. 219 din 26 septembrie 2006
NORMA SANITARĂ VETERINARĂ
care stabileşte condiţiile de sănătate şi certificare veterinară
pentru comerţul si exportul ovinelor si caprinelor
Capitolul I
Prevederi generale
    1. Prezenta Normă sanitară veterinară stabileşte condiţiile de sănătate şi certificare veterinară pentru comerţul si exportul ovinelor si caprinelor.
    2. În prezenta Normă sanitară veterinară noţiunile de bază utilizate semnifică:
    a) ovine şi caprine pentru tăiere - animalele din speciile ovine şi caprine destinate a fi transportate la un abator pentru a fi tăiate, incluse în Nomenclatorul mărfurilor al Republicii Moldova la poziţia 0104 subpoziţiile 0104.10 şi 0104.20;
    b) animal pentru reproducţie sau îngrăşare - animalele din speciile ovine şi caprine destinate reproducţiei, producţiei de lapte sau de carne, incluse în Nomenclatorul mărfurilor al Republicii Moldova la poziţia 0104 subpoziţiile 0104.10 şi 0104.20, cu excepţia celor care participă la evenimente sportive;
    c) exploataţie oficial liberă de bruceloză - exploataţie de ovine şi caprine care îndeplineşte condiţiile prevăzute la cap. 1 din anexa nr. 7 la prezenta Normă sanitară veterinară;
    d) exploataţie liberă de bruceloză - exploataţie de ovine şi caprine care îndeplineşte condiţiile prevăzute la cap. 2 din anexa nr. 7 la prezenta Normă sanitară veterinară;
    e) boli cu notificare obligatorie:
    - pentru ovine şi caprine, bolile listate în secţiunile I şi a II-a ale anexei nr. 3, la prezenta Normă sanitară veterinară;
    - toate bolile din lista Oficiului Internaţional de Epizootii, a căror suspeciune sau declarare oficială trebuie să fie notificată Oficiului nominalizat şi autorităţilor veterinare centrale ale statelor cu care Republica Moldova are acorduri bilaterale în domeniul veterinar.
    3. Animalele destinate pentru tăiere pot face obiectul comerţului sau exportului numai dacă ele îndeplinesc condiţiile prevăzute în anexa nr. 1, la prezenta Normă sanitară veterinară.
    4. Fără  să  se  aducă  atingere  garanţiilor  adiţionale  care   pot   fi  solicitate în concordanţă cu pct. 1, 2 din anexa nr. 4 la prezenta Normă sanitară veterinară, animalele din speciile ovine şi caprine destinate pentru reproducţie şi îngrăşare trebuie, în plus faţă de condiţiile menţionate la pct. 4 din prezenta Normă sanitară veterinară să îndeplinească, pentru a fi introduse într-un efectiv oficial liber de bruceloză sau într-un efectiv liber de bruceloză, cerinţele pct. 3 a cap. I şi a pct. 4 a cap. II din anexa nr. 7, la prezenta Normă sanitară veterinară.
    5. Animalele din speciile ovine şi caprine pentru reproducţie şi îngrăşare, care fac obiectul comerţului sau exportului, trebuie să îndeplinească toate cerinţele stipulate în anexa nr. 2 la prezenta Normă sanitară veterinară, fără să se aducă atingere garanţiilor adiţionale care pot fi solicitate conform anexei nr. 4 la prezenta Normă sanitară veterinară.
    6. În cadrul comerţului cu ovine şi caprine, în timpul transportului către locul de destinaţie acestea vor fi însoţite de un certificat sanitar veterinar, semnat de un medic veterinar abilitat cu acest drept şi să îndeplinească condiţiile prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 1 la prezenta Normă sanitară veterinară.
    Certificatul de sănătate (certificat veterinar), va fi întocmit într-o singură pagină sau, dacă sînt necesare mai multe pagini şi va fi într-o astfel de formă încît fiecare două sau mai multe pagini să facă parte integrantă dintr-un tot întreg şi indivizibil şi va conţine un număr serial. Acesta trebuie să fie întocmit în ziua efectuării inspecţiei de sănătate, în una din limbile oficiale ale ţării de origine şi într-o limbă oficială a ţării de destinaţie. Certificatul va fi valabil timp de 10 zile de la data examinării stării de sănătate a animalului.
    7. Testul oficial pentru depistarea brucelozei ovine trebuie să se efectueze conform prevederilor anexei nr. 5 la prezenta Normă sanitară veterinară.
    8. Testul oficial pentru depistarea epididimitei contagioase este prezentat în anexa nr. 6 la prezenta Normă sanitară veterinară.
Anexa nr. 1
la Norma sanitară veterinară
care stabileşte condiţiile de sănătate
şi certificare veterinară pentru comerţul
şi exportul ovinelor şi caprinelor
CONDIŢIILE
ce trebuie îndeplinite de animalele din specia ovină şi caprină
destinate tăierii ce fac obiectul comerţului sau exportului
    1. Să fie identificate şi înregistrate în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    2. Să nu prezinte nici un semn clinic de boală la inspecţia făcută de un medic veterinar de stat. Inspecţia trebuie să fie efectuată cu cel mult 48 de ore înainte de încărcarea animalelor din speciile ovine şi caprine în mijlocul de transport.
    3. Să nu provină dintr-o exploataţie supusă vreunei restricţii din motive de sănătate şi să nu fi fost în contact cu animale ce pro-vin dintr-o astfel de exploataţie, prin acesta înţelegîndu-se că:
    a) astfel de restricţie va fi în legătură cu un focar al vreuneia dintre următoarele boli la care aceste specii de animale sînt sensibile: bruceloză, rabie, antrax;
    b) după tăierea ultimului animal suferind de una dintre aceste boli sau suspect de vreuna dintre ele, perioada de restricţie trebuie să fie de cel puţin 42 de zile în cazul brucelozei, 6 luni în cazul rabiei şi de 30 zile în cazul antraxului.
    4. Nu trebuie sa provina dintr-o exploataţie sau să fi venit în contact cu animalele dintr-o exploataţie situată
într-o zona de protecţie stabilită şi din care ieşirile animalelor sînt interzise.
    5. Să nu fie supuse unor restricţii datorită evoluţiei febrei aftoase.
    6. Să fie interzisă comercializarea sau exportul următoarelor animale:
    a) care trebuie tăiate în cadrul unui program naţional pentru eradicarea bolilor menţionate în secţiunea I a anexei nr. 3 la prezenta Normă sanitară veterinară;
    b) care nu pot fi comercializate datorită evoluţiei unor boli.
Anexa nr. 2
la Norma sanitară veterinară
care stabileşte condiţiile de sănătate
şi certificare veterinară pentru comerţul
şi exportul ovinelor şi caprinelor
CERINŢE SUPLIMENTARE DE SĂNĂTATE
pentru animalele din speciile ovine şi caprine
destinate reproducţiei şi îngrăşării ce fac obiectul comerţului
    1. Fără a se aduce atingere garanţiilor adiţionale ce pot fi solicitate în conformitate cu anexa nr. 4 la prezenta Normă sanitară veterinară, ovinele şi caprinele pentru reproducţie trebuie să provină şi să fi fost în contact numai cu animale dintr-o exploataţie în care următoarele boli nu au fost diagnosticate clinic intr-o perioada de timp mentionată mai jos:
    a) agalaxia contagioasă a oilor şi caprelor (Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma capriolum, Mycoplasma mycoides var. mycoides "colonii mari") - 6 luni înainte de comercializare;
    b) paratuberculoză şi limfadenita cazeoasă - 12 luni înainte de comercializare;
    c) adenomatoza pulmonară, artrita/encefalita virală caprină - 3 ani înainte de comercializare. Această perioadă poate fi redusă la 12 luni dacă:
    - animalele infectate cu artrita/encefalita virală caprină au fost tăiate;
    - animalele care au rămas în exploataţie au reacţionat negativ la două teste recunoscute oficial, conform procedurii naţionale;
    - nici un fapt care sugerează că cerinţele pct. 1 al prezentei anexe, nu au fost îndeplinite, nu a fost adus în atenţia medicului veterinar responsabil cu eliberarea certificatelor de sănătate (certificatelor veterinare).
    2. Suplimentar, referitor la scrapie, animalele din speciile ovine şi caprine ce fac obiectul comerţului trebuie:
    a) să provină dintr-o exploataţie care satisface următoarele condiţii:
    - este supusă inspecţiilor sanitare veterinare de stat;
    - animalele să fie identificate;
    - nici un caz de scrapie nu a fost confirmat în ultimii 2 ani;
    - controalele  prin  prelevări trebuie efectuate la  tăierea oilor sau berbecilor bătrîni, destinaţi montei, care provin din acea exploataţie;
    - animalele femele pot fi introduse în acea exploataţie numai dacă ele provin dintr-o exploataţie care se conformează aceloraşi cerinţe;
    b) să fi fost ţinute continuu, de la naştere sau cel puţin ultimii 2 ani, într-o exploataţie sau exploataţii care se conformează cerinţelor menţionate la pct. 2, a prezentei anexe.
    3. Cu privire la epididimita contagioasă (B. ovis), berbecii necastraţi, pentru reproducţie, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să provină dintr-o exploataţie în care nici un caz de epididimită contagioasă (B. ovis) nu a fost diagnosticat în ultimele 12 luni;
    b) să fi fost ţinuţi permanent în exploataţie timp de 60 de zile înainte de livrare;
    c) să fi fost supuşi cu 30 de zile înainte de livrare la o testare serologică efectuată în conformitate cu anexa nr. 6 la prezenta Normă sanitară veterinară, în urma căreia să se fi obţinut rezultate negative.
Anexa nr. 3
la Norma sanitară veterinară
care stabileşte condiţiile de sănătate
şi certificare veterinară pentru comerţul
şi exportul ovinelor şi caprinelor
BOLI TRANSMISIBILE
ale ovinelor şi caprinelor supuse declarării şi notificării oficiale
    Secţiunea I:
    - febră aftoasă;
    - bruceloză (B. melitensis);
    - epididimită contagioasă (B. ovis);
    - antrax;
    - rabie.
    Secţiunea a II-a:
    - scrapie;
    Secţiunea a III-a:
    - agalaxia contagioasă;
    - paratuberculoază;
    - limfadenită cazeoasă;
    - adenomatoză pulmonară;
    - artrită/encefalită caprină virală.
Anexa nr. 4
la Norma sanitară veterinară
care stabileşte condiţiile de sănătate
şi certificare veterinară pentru comerţul
şi exportul ovinelor şi caprinelor

CERINŢELE
pentru programele naţionale de combatere sau de monitorizare a bolilor
animalelor din speciile ovine şi caprine
    Programele nationale de combatere sau monitorizare a bolilor animalelor din speciile ovine si caprine vor fi aprobate de Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare şi trebuie să prevadă urmatoarele:
    a) distribuţia bolii;
    b) motivaţia pentru elaborarea acelui program, luîndu-se în considerare importanţa bolii şi beneficiile programului în relaţie cu costurile acestuia;
    c) aria geografică în care este implementat programul;
    d) diferitele categorii de sănătate care sînt acordate exploataţiilor, standardele care trebuie atinse de fiecare categorie şi procedeele de testare utilizate;
    e) procedurile de monitorizare a programului;
    f) acţiunile ce trebuie întreprinse dacă, din orice motiv, o exploataţie îşi pierde statusul de sănătate;
    g) măsurile ce trebuie luate dacă în urma testelor efectuate în concordanţă cu prevederile programului exploataţiile sînt pozitive.
Anexa nr. 5
la Norma sanitară veterinară
care stabileşte condiţiile de sănătate
şi certificare veterinară pentru comerţul
şi exportul ovinelor şi caprinelor
TESTE PENTRU DEPISTAREA BRUCELOZEI
(B. melitensis)
    1. Pentru calificarea exploataţiilor ca indemne de bruceloză, depistarea brucelozei (B. melitensis) se efectuează prin testul cu roz bengal sau prin reacţia de fixare a complementului conform procedurilor stabilite de către Centrul Republican de Diagnostică Veterinară, care vor fi accesibile publicului.
    2. Dacă în situaţia depistării prin testul cu roz bengal se dovedeşte că mai mult de 5% din animalele exploataţiei prezintă reacţie pozitivă, se aplică pentru fiecare animal al exploataţiei o testare suplimentară prin reacţia de fixare a complementului.
    3. Pentru reacţia de fixare a complementului este considerat ser pozitiv cel ce conţine cel puţin 20 de unităţi ICTF/ml.
    4. Antigenele utilizate trebuie să fie aprobate de Centrul Republican de Diagnostică Veterinară şi standardizate în raport cu cel de-al doilea ser anti Brucella abortus, standard internaţional.
Anexa nr. 6
la Norma sanitară veterinară
care stabileşte condiţiile de sănătate
şi certificare veterinară pentru comerţul
şi exportul ovinelor şi caprinelor
TESTUL OFICIAL
pentru depistarea epididimitei contagioase
(Brucella ovis)
Reacţia de fixare a complementului
    1. Antigenul specific utilizat trebuie să fie aprobat de Centrul Republican de Diagnostică Veterinară şi standardizat în raport cu serul standard international anti Brucella ovis.
    2. Serul de lucru trebuie să fie standardizat în raport cu serul anti Brucella ovis, standard internaţional, preparat de Laboratorul central veterinar WEYBRIDGE, Marea Britanie.
    3. Este considerat pozitiv serul care conţine cel puţin 50 U.I./ml.
Anexa nr. 7
la Norma sanitară veterinară
care stabileşte condiţiile de sănătate
şi certificare veterinară pentru comerţul
şi exportul ovinelor şi caprinelor
Capitolul 1
Exploataţii de ovine sau caprine oficial libere de bruceloză
    1. Exploataţie de ovine sau de caprine se declară oficial liberă de bruceloza (B. melitensis) dacă:
    a) toate animalele care sînt susceptibile la bruceloză (B. melitensis) au fost libere de orice semn clinic sau de alte semne de bruceloză pentru cel puţin 12 luni;
    b) nu sînt cazate ovine sau caprine care au fost vaccinate împotriva brucelozei (B. melitensis), în afară de cele vaccinate înainte cu cel puţin 2 ani cu vaccinul Rev. 1 sau cu orice alt vaccin aprobat în cadrul procedurii naţionale;
    c) au fost efectuate două testări la un interval de 6 luni sau mai mult, cu rezultate negative, în conformitate cu anexa nr. 5 a prezentei Norme sanitare veterinare, la toate ovinele şi caprinele din exploataţie, cu vîrsta de peste 6 luni în momentul testului;
    d) urmărind testele la care s-a făcut referire la lit. c), pct. 1, a prezentei anexe există numai ovine sau caprine născute în exploataţie sau care provin dintr-o exploataţie oficial liberă de bruceloză ori liberă de bruceloză în condiţiile stabilite la pct. 4 a prezentei anexe şi în care, după calificare, cerinţele stabilite la pct. 2, a prezentei anexe continuă să fie îndeplinite.
    2. În cazul în care într-o exploataţie de ovine sau de caprine oficial liberă de bruceloză:
    a) una sau mai multe ovine sau caprine sînt suspecte de bruceloză (B. melitensis), statutul de oficial liberă de bruceloză al exploataţiei trebuie să fie retras de către Direcţia Medicină Veterinară. Acest statut poate fi suspendat provizoriu, dacă animalul sau animalele este/sînt imediat distrus/distruse sau izolat/izolate pe durata confirmării oficiale a bolii ori stingerii oficiale a suspiciunii acestei boli;
    b) dacă bruceloza (B. melitensis) este confirmată, anularea provizorie poate fi efectuată numai de Direcţia Medicină Veterinară, dacă toate animalele infectate sau toate animalele din speciile susceptibile sînt tăiate ori sînt supuse la două testări, la un interval de cel puţin 3 luni ori mai mare, efectuate în conformitate cu prevederile anexei nr. 5 la prezenta Normă sanitară veterinară la toate animalele din exploataţie în vîrstă de peste     6 luni, obţinîndu-se rezultate negative.
    Direcţia Medicină Veterinară va dispune:
    a) tăierea tuturor animalelor infectate şi a tuturor animalelor din speciile susceptibile la infecţie existente la exploataţia în cauză;
    b) întreprinderea unei anchete epidemiologice, iar efectivele care au relaţie din punct de vedere epidemiologic cu efectivul infectat trebuie să fie supuse testărilor stabilite la pct. 2, alin. 1 lit. b) a prezentei anexe.
    Direcţia Medicină Veterinară, după ce a evaluat circumstanţele focarului nou de bruceloză (B. melitensis), va adopta, dacă această evaluare o justifică, o decizie de suspendare sau de retragere a statutului regiunii respective. În cazul retragerii statutului condiţiile pentru o nouă calificare vor fi specificate în conformitate cu aceeaşi procedură.
    3 . Ovinele sau caprinele nu pot fi introduse într-o exploataţie de ovine sau de caprine care este oficial liberă de bruceloză (B. melitensis) decît dacă:
    a) provin dintr-o exploataţie de ovine sau de caprine oficial liberă de bruceloză;
    b) provin dintr-o exploataţie liberă de bruceloză; şi:
    - sînt identificate individual în conformitate cu anexa nr. 1 la prezenta Normă sanitară veterinară;
    - nu au fost niciodată vaccinate împotriva brucelozei sau dacă da, au fost vaccinate cu mai mult de 2 ani în urmă. Totuşi femelele cu vîrsta mai mare de 2 ani, care au fost vaccinate înainte de vîrsta de 7 luni, pot fi, de asemenea, aduse în exploataţie;
    - au fost izolate sub supraveghere oficială în exploataţia de origine, iar pe durata acestei izolări au fost supuse, cu rezultate negative, la două testări separate, la un interval de cel puţin 6 săptămîni, în conformitate cu prevederile anexei nr. 6 la prezenta Normă sanitară veterinară.
Capitolul 2
Exploataţie de ovine sau caprine liberă de bruceloză (B. melitensis)
    1. O exploataţie de ovine sau de caprine este considerată ca fiind liberă de bruceloză (B. melitensis) dacă:
    a) toate  animalele  susceptibile la bruceloză (B. melitensis) nu au prezentat semne clinice sau alte semne de bruceloză de cel puţin 12 luni;
    b) toate sau unele ovine ori caprine au fost vaccinate cu vaccin Rev. 1 sau cu orice alt vaccin autorizat conform procedurii naţionale, înainte de vîrsta de 7 luni;
    c) au fost efectuate două testări separate, în conformitate cu anexa nr. 5 a prezentei Norme sanitare veterinare, la un interval de 6 luni sau mai mare, cu rezultate negative, pentru toate ovinele şi caprinele vaccinate din exploataţie, care au vîrsta mai mare de 18 luni în momentul testării;
    d) au fost efectuate două teste separate, la un interval de 6 luni sau mai mare, cu rezultate negative, în conformitate cu anexa nr. 5, pentru toate ovinele şi caprinele vaccinate din exploataţie, care au vîrsta mai mare de 6 luni în momentul testării;
    e) în urma efectuării testărilor la care se face referire la pct. 1, lit. c) sau d), Capitolul 2, a anexei nr. 7 toate ovinele şi caprinele din exploataţie au fost născute fie în acel loc, fie au provenit dintr-o exploataţie liberă de bruceloză, conform condiţiilor stabilite la pct. 4, Capitolul 2 din prezenta anexă;
    Cerinţele stabilite conform pct. 2, Capitolul 2 din prezenta anexă, continuă ulterior să fie îndeplinite, o dată ce exploataţia a fost calificată ca fiind liberă de bruceloză.
    2. Trebuie efectuată o testare anuală la un număr reprezentativ de ovine şi caprine din fiecare exploataţie. Exploataţia îşi poate menţine statutul doar dacă rezultatele testelor sînt negative.
    Numărul reprezentativ de animale ce urmează să fie testat, pentru fiecare exploataţie, trebuie să includă:
    a) toate animalele masculi necastraţi, în vîrstă de peste 6 luni, care nu au fost vaccinate;
    b) toate animalele masculi necastraţi, în vîrstă de peste 18 luni, care au fost vaccinate;
    c) toate animalele aduse în exploataţie de la ultimul test;
    d) 25% din femelele care sînt de vîrstă reproductivă (mature din punct de vedere sexual) sau lactante, cu un minim de 50/exploataţie - cu excepţia exploataţiilor în care există mai puţin de 50 de astfel de femele, caz în care toate aceste femele trebuie testate.
    3. Oricarei exploataţii de ovine sau de caprine i se poate retrage statutul de liberă de bruceloză dacă aceasta conţine una sau mai multe ovine ori caprine care sînt suspecte de bruceloză (B. melitensis). Acest statut poate fi suspendat provizoriu dacă animalul sau animalele este/sînt distrus/distruse sau izolat/izolate imediat, pînă la confirmarea oficială a bolii sau anularea oficială a suspiciunii bolii respective.
    Dacă bruceloza (B. melitensis) este confirmată, se poate ridica suspendarea provizorie numai cu condiţia ca toate animalele infectate sau toate animalele din speciile susceptibile la infecţie să fie tăiate şi dacă sînt efectuate două testări separate, la un interval de 3 luni sau mai mare, în conformitate cu anexa nr. 5 la prezenta Normă sanitară veterinară, pentru:
    a) toate animalele vaccinate, în vîrstă de peste 18 luni;
    b) toate animalele nevaccinate, în vîrstă de peste 6 luni;
    c) ambele cazuri rezultatele au fost negative.
    4. Numai următoarele animale pot fi introduse într-o exploataţie de ovine sau de caprine care este liberă de bruceloză:
    a) ovinele sau caprinele care provin dintr-o exploataţie de ovine sau de caprine care este liberă sau oficial liberă de bruceloză (B. melitensis);
    b) pînă la data la care se stabileşte acest statut pentru exploataţiile în cauză, în conformitate cu planurile de eradicare adoptate conform legislaţiei în vigoare, ovinele sau caprinele din alte exploataţii decît cele la care se face referire la pct. 4, lit. a), Capitolul 2, din prezenta anexă cu condiţia ca ele să îndeplinească următoarele cerinţe:
    - să fie identificate individual în conformitate cu anexa nr. 1 la prezenta Normă sanitară veterinară;
    - să fie originare dintr-o exploataţie în care toate animalele aparţinînd speciilor care sînt susceptibile la bruceloză (B. melitensis) să nu fi prezentat nici un semn clinic sau alt semn de bruceloză de cel puţin 12 luni;
    - să nu fi fost vaccinate în ultimii 2 ani;
    - să  fi  fost  ţinute  sub  supraveghere  oficială  în  exploataţia  de  origine şi  pe perioada respectivă să fi fost supuse, cu rezultate negative, la două testări separate, în conformitate cu anexa nr. 5 la prezenta Normă sanitară veterinară, la un interval de cel puţin 6 săptămîni;
    - să  fi  fost  vaccinate  cu vaccin autorizat  înainte de a atinge vîrsta de 7 luni şi nu cu mai puţin de 15 zile înainte de intrarea în exploataţia de destinaţie.
    5.  O exploataţie de ovine sau de caprine liberă de bruceloză (B. melitensis) poate fi calificată drept un efectiv oficial liber de bruceloză după o perioadă minimă de 2 ani dacă:
    a) nu conţine nici un animal care a fost vaccinat împotriva brucelozei (B. melitensis) în ultimii 2 ani cel puţin;
    b) condiţiile stabilite la pct. 4, lit. b) din prezenta anexă au fost îndeplinite pe întreaga perioadă;
    c) la sfîrşitul celui de-al doilea an o testare efectuată conform anexei nr. 5 la prezenta Normă sanitară veterinară, pentru toate animalele cu vîrsta mai mare de 6 luni, are pentru fiecare caz dat un rezultat negativ.