HGM665/2007
ID intern unic:  324070
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 665
din  14.06.2007

pentru aprobarea Regulamentului-cadru al zonelor
umede de importanţă internaţională

Publicat : 22.06.2007 în Monitorul Oficial Nr. 86-89     art Nr : 698

    MODIFICAT
    HG936 din 24.09.18, MO365/26.09.18 art.958; în vigoare 26.09.18


    În scopul îndeplinirii prevederilor art.20 alin.(3) şi art.821 alin.(2) din Legea nr.1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.66-68, art.442), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Regulamentul-cadru al zonelor umede de importanţă internaţională (se anexează).


    PRIM-MINISTRU                                                                  Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul administraţiei publice locale                                    Vitalie Vrabie
    Ministrul ecologiei şi resurselor naturale                              Constantin Mihailescu
    Ministrul agriculturii şi industriei alimentare                         Anatolie Gorodenco

    Nr. 665. Chişinău, 14 iunie 2007.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.665
din 14 iunie 2007


REGULAMENTUL-CADRU
AL ZONELOR UMEDE DE IMPORTANŢĂ INTERNAŢIONALĂ

I. DISPOZIŢII GENERALE

    1. Regulamentul-cadru al zonelor umede de importanţă internaţională (în continuare - Regulament) stabileşte modul de organizare şi funcţionare a zonelor umede de importanţă internaţională.
    2. Zonele umede de importanţă internaţională (în continuare - zonele Ramsar) reprezintă teritorii şi (sau) întinderi de apă care includ diferite tipuri de ecosisteme umede şi corespund Criteriilor de evidenţiere a zonelor umede de importanţă internaţională ale Convenţiei Ramsar, deţinînd o bogată diversitate biologică şi avînd un rol important pentru păsările acvatice.
    3. Terenurile zonelor Ramsar rămîn la dispoziţia deţinătorilor, managementul lor realizîndu-se conform planurilor de management şi prezentului Regulament.
    4. Proiectele şi programele de reconstrucţie ecologică şi de amenajare, de edificare administrativă şi socială, de construcţie a reţelelor de comunicaţii şi a altor obiecte economice în zonele Ramsar sînt supuse expertizei ecologice de stat de către autoritatea centrală pentru mediu.
    5. Identificarea zonelor Ramsar se efectuează de către un grup de experţi sau de o instituţie aprobată de autoritatea centrală pentru mediu, în conformitate cu criteriile stabilite pentru acestea de Convenţia Ramsar.
    6. Retragerea terenurilor din zonele Ramsar se face de către Parlament, la propunerea autorităţii centrale pentru mediu şi a Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
    7. Deţinătorii de terenuri, în a căror administrare se află zonele Ramsar furnizează gratuit, în mod obligatoriu, autorităţii centrale pentru mediu datele necesare monitoringului ecologic.

II. GESTIONAREA ZONELOR RAMSAR

    8. Deţinătorii terenurilor zonelor Ramsar sînt obligaţi să asigure regimul stabilit de administrare a suprafeţelor respective şi să le ia în considerare în programele de dezvoltare regională şi locală.
    9. Zonele Ramsar se administrează în scopul reglementării relaţiilor în domeniul protecţiei, conservării şi utilizării lor durabile, indiferent de forma de proprietate.
    10. Gestionarea zonelor Ramsar se efectuează în baza zonării introduse prin planul de management, aprobat de către autoritatea centrală de mediu, cu avizul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
    11. Principiile de bază ale gestiunii zonelor Ramsar sînt:
    1) prevenirea efectelor negative ale activităţii economice asupra zonelor Ramsar;
    2) susţinerea şi încurajarea activităţilor de utilizare raţională a zonelor Ramsar, de conservare şi dezvoltare durabilă a acestora;
    3) întreprinderea acţiunilor necesare pentru conservarea şi ameliorarea diversităţii biologice a zonelor Ramsar.
    12. Deţinătorii de terenuri sînt obligaţi:
    1) să asigure respectarea regimului de protecţie a zonei Ramsar;
    2) să instaleze la hotarele zonei Ramsar borne, panouri de avertisment, indicatoare;
    3) să aplice măsuri de lichidare a surselor de poluare;
    4) să creeze şi să asigure funcţionarea eficientă a staţiilor de epurare;
    5) sa informeze operativ organele teritoriale ale autorităţii centrale pentru mediu şi organul central de specialitate al administraţiei publice pentru gestionarea fondului apelor despre accidentele care pot avea impact negativ asupra regimului hidrologic sau cauza prejudiciu plantelor şi animalelor.

    6) să aplice măsuri de  reglementare a efectivului de animale (mistreți, vulpi și șacali) în cazul izbucnirii epizootiilor, conform normelor stabilite în art.29 alin. (2) și (4) din Legea regnului animal nr. 439/1995.

    [Pct.12 subpct.6) introdus prin HG936 din 24.09.18, MO365/26.09.18 art.958; în vigoare 26.09.18]

III. SARCINILE ADMINISTRĂRII ZONELOR RAMSAR

    13. Sarcinile administrării zonelor Ramsar sînt:
    1) organizarea şi desfăşurarea oricăror forme de activitate, asigurînd protecţia, păstrarea şi restabilirea sectoarelor valoroase din punctul de vedere al biodiversităţii;
    2) conservarea şi îmbunătăţirea condiţiilor pentru păsările acvatice şi de baltă, în special în perioadele de migrare, precum şi a ecosistemelor constituite din arborete naturale de vîrstă înaintată, biotopuri acvatice de origine naturală şi sectoare cu vegetaţie acvatică şi palustră;
    3) conservarea speciilor de plante şi animale rare, periclitate şi vulnerabile, a coloniilor de păsări şi a concentraţiilor de animale vulnerabile, cum ar fi liliecii, libelulele, insectele antofile şi altele, prin crearea de condiţii optime de existenţă şi reproducere;
    4) crearea de condiţii pentru turism şi agrement reglementat;
    5) gospodărirea reglementată a resurselor naturale;
    6) promovarea educaţiei ecologice a populaţiei.

IV. ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ

    14. Activitatea ştiinţifică în zonele Ramsar este coordonată de către Consiliul ştiinţific general al ariilor naturale protejate de stat şi Comitetul Naţional Ramsar.
    15. În zonele Ramsar cercetările ştiinţifice se efectuează de către instituţiile ştiinţifice de profil şi de organizaţiile neguvernamentale.
    16. Direcţiile de bază ale cercetărilor ştiinţifice în zonele Ramsar sînt:
    1) studierea evoluţiei proceselor naturale în ecosisteme acvatice şi palustre în condiţiile unui presing antropic ridicat;
    2) estimarea şi prognozarea situaţiei ecologice pentru elaborarea bazelor ştiinţifice de protecţie şi utilizare durabilă a resurselor naturale, restabilirea echilibrului ecologic şi conservarea biodiversităţii;
    3) estimarea capacităţilor zonelor Ramsar de reducere a nutrienţilor, rolului lor în transportul sedimentelor şi de diminuare a consecinţelor inundaţiilor.

V. ASIGURAREA FINANCIARĂ

    17. Zonele Ramsar se finanţează de la bugetele locale, din fondul ecologic local, din mijloacele deţinătorilor funciari, din donaţiile persoanelor fizice şi juridice, inclusiv din străinătate, şi din alte surse financiare neinterzise de legislaţia în vigoare.
    18. Programele anuale de cercetări ştiinţifice ale zonelor Ramsar se finanţează prin intermediul comenzii de stat şi din mijloacele bugetare speciale gestionate de Consiliul ştiinţific general al fondului ariilor naturale protejate de stat.
    19. Recuperarea pierderilor suportate de deţinătorii terenurilor zonelor Ramsar, proprietate publică sau privată, incluse în fondul ariilor naturale protejate de stat, se efectuează de la bugetul de stat, bugetele unităţilor administrativ-teritoriale , fondurile ecologice şi din mijloacele speciale.

VI. REGIMUL DE PAZĂ ŞI PROTECŢIE

    20. Paza şi protecţia teritoriilor zonelor Ramsar este asigurată de autorităţile în a căror subordine se află.
    21. Pentru reducerea impactului antropic asupra zonelor Ramsar şi conservarea biodiversităţii, pe teritoriul acestora se introduce sistemul de zonare stabilit în planurile de management, pe teritoriul adiacent lor se stabilesc zone de protecţie cu lăţimea de 1000 - 1500 m.
    22. Limitele acestor zone sînt trasate în documentaţia de urbanism şi amenajare a teritoriului care se aprobă de Guvern.
    23. Respectarea limitelor zonelor de protecţie sînt obligatorii pentru toate persoanele juridice şi fizice care activează sau locuiesc în zonele respective.
    24. Suprafaţa şi configuraţia zonelor de protecţie se stabilesc pe teren, în mod diferenţiat, în funcţie de specificul ecologic şi de activitate al zonelor respective şi în funcţie de configuraţia hotarelor naturale ale localităţilor, terenurilor agricole, drumurilor etc.
    25. În zona de protecţie se admite:
    1) desfăşurarea activităţilor economice tradiţionale;
    2) crearea condiţiilor optime de trai pentru animalele sălbatice;
    3) organizarea unor zone de recreaţie reglementată.

VII. RĂSPUNDERI. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

    26. Persoanele vinovate de încălcarea regimului de activitate şi protecţie a zonelor Ramsar sînt trase la răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    27. Prejudiciile materiale cauzate zonelor Ramsar de către persoane juridice şi fizice sînt compensate conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
    28. Repararea prejudiciilor cauzate zonelor Ramsar se efectuează benevol sau prin hotărîre judecătorească.

VIII. DISPOZIŢII FINALE

    29. Prezentul Regulament serveşte drept bază pentru elaborarea, în caz de necesitate, a regulamentelor concrete ale unor zone Ramsar, care vor fi aprobate de către autoritatea centrală pentru mediu.