HGM661/2007
ID intern unic:  324103
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 661
din  13.06.2007
cu privire la aprobarea Reglementării Tehnice “Miere naturală”

Publicat : 29.06.2007 în Monitorul Oficial Nr. 90-93     art Nr : 707
    MODIFICAT
   
HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19
    HG956 din 03.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1109; în vigoare 02.11.18
   
HG18 din 09.01.12, MO7-12/13.01.12 art.38

    NOTĂ:
   Pe tot parcursul textului Reglementării tehnice „Miere naturală” cuvintele „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19
   
Prevederile prezentei Reglementări tehnice sînt aduse în concordanţă cu prevederile Directivei 2001/110/CE a Consiliului din 20 decembrie 2001 privind mierea (Jurnalul Oficial al UE  L. 10, pag. 0047-0052 din 12.01.2002).
    [Alineat introdus prin HG18 din 09.01.12, MO7-12/13.01.12 art.38]
    În temeiul Legii nr. 866-XIV din 10 martie 2000 privind barierele tehnice în calea comerţului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.65-67, art.462) şi al Legii nr.186-XV din 24 aprilie 2003 cu privire la evaluarea conformităţii produselor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.141 -145, art.566) şi în scopul realizării Programului naţional de elaborare a reglementărilor tehnice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.873 din 30 iulie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.132-137, art.1046), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă eglementarea
R Tehnică ”Miere naturală” (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                       Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii şi industriei alimentare              Anatolie Gorodenco
    Ministrul economiei şi comerţului                               Igor Dodon
    Ministrul sănătăţii                                                         Ion Ababii

    Nr. 661. Chişinău, 13 iunie 2007.


Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr.661
din 13 iunie 2007

Reglementarea tehnică “MIERE NATURALĂ”
I. DOMENIUL DE APLICARE
    1. Reglementarea tehnică “Miere naturală” (în continuare - Reglementare tehnică) stabileşte cerinţele minime de calitate, siguranţă alimentară, prezentare şi etichetare, care trebuie respectate la producerea şi comercializarea mierii naturale pentru consumul uman, provenită atît din producţia internă, cît şi din cea de import.
    2. Cerinţele prescrise în prezenta Reglementare tehnică nu se aplică mierii produse în gospodăriile individuale pentru consumul propriu.
II. TERMINOLOGIE
    3. În sensul prezentei Reglementări tehnice, termenii folosiţi se definesc după cum urmează:
    enzime - compuşi proteici, biocatalizatori, substanţe organice sintetizate sau secretate de organisme vegetale şi animale, care catalizează procesele biochimice ce se produc în organism, descompunînd proteinele, grăsimile şi hidraţii de carbon în substanţe asimilabile. Enzimele din miere (invertaza, diastaza etc.) pot fi distruse prin lichefierea mierii la o temperatură de peste 40°C, depreciind astfel calităţile mierii;
    extracţie de miere - proces tehnologic de recoltare a mierii din faguri, efectuat cu ajutorul utilajului special;
    lichefierea mierii - proces de transformare a mierii din stare cristalizată în stare lichidă;
     miere – substanţă naturală dulce produsă de albinele Apis mellifera din nectarul plantelor sau din secreţiile secţiunilor vii ale plantelor ori din excreţiile pe secţiunile vii ale plantelor, ale insectelor care se hrănesc prin sucţiune din plante şi pe care albinele le colectează, le transformă, combinîndu-le cu substanţe proprii specifice, le depozitează, le deshidratează, le adună şi le lasă în faguri pentru a se macera şi a se maturiza;
    [Pct.3 noțiunea în redacţia HG18 din 09.01.12, MO7-12/13.01.12 art.38]
    miere cu bucăţi de fagure - mierea care conţine una sau mai multe bucăţi de fagure de miere;
    miere cristalizată - miere granulată sau întărită în urma unui proces fizic natural specific mierii de albine; cristalizare - trecerea din stare fluidă în stare cristalină a tuturor sorturilor de miere la 1-2 luni după extracţie, cu excepţia mierii de salcîm, care are o perioadă mai îndelungată de cristalizare. Fenomen natural al mierii care nu modifică cu nimic  calitatea acesteia;
    miere în faguri - mierea depozitată de albine în celulele fagurilor abia formate, fără puiet, se livrează în faguri întregi sau în secţiuni de astfel de faguri;
    miere de flori - mierea obţinută predominant din nectarul florilor;
    miere de mană (miere din secreţie zaharoasă) – mierea obţinută din excreţiile insectelor care se hrănesc prin sucţiune din plante (Hemiptera) pe secţiunile vii ale plantelor, în special de pe frunze sau care sînt eliminate de unele insecte ce parazitează vegetaţia lemnoasă şi cea ierboasă;
   
[Pct.3 noțiunea în redacţia HG18 din 09.01.12, MO7-12/13.01.12 art.38]
    miere extrasă – mierea obţinută prin centrifugarea fagurilor fără larve deschise;
   
[Pct.3 noțiunea în redacţia HG18 din 09.01.12, MO7-12/13.01.12 art.38]
    miere filtrată - mierea obţinută prin îndepărtarea materiilor străine organice şi anorganice, ceea ce conduce la îndepărtarea, în mod semnificativ, a polenului;
    miere monofloră - mierea care provine în cea mai mare parte din nectarul unei singure specii de plante, cum ar fi: salcîm, tei, floarea-soarelui, mentă, zmeură etc.;
    miere presată - mierea obţinută prin presarea fagurilor fără puiet, cu/sau fără aplicarea încălzirii moderate la o temperatură de maximum 45°C;
    miere procesată - mierea supusă unor procese de filtrare, omogenizare, lichefiere, turnare etc.;
    miere polifloră - mierea care provine din nectarul de la mai multe specii de plante, fără ca vreuna din ele să predomine;
    nectar - lichid dulce secretat de glandele nectarifere ale plantelor, care se prezintă sub forma unei substanţe glucidice de concentraţie diferită;
    polen - pulbere provenită din staminele plantelor cu flori, în care se găsesc celulele sexuale mascule. Este un aliment primordial pentru larve şi pentru albine;
    norme Codex Alimentarius - set de documente şi recomandări referitor la produsele alimentare uniform prezentate şi aprobate pe plan internaţional, care au scopul de a proteja sănătatea consumatorului şi de a asigura o practică onestă în comercializarea alimentelor;
   
miere cu fagure – mierea depozitată de albine în celulele fagurilor fără larve, nou-construite, sau pe pereţii subţiri ai structurii fagurelui, obţinută numai din ceară de albine şi vîndută în faguri întregi sigilaţi sau în secţiuni de astfel de faguri;
    [Pct.3 noțiunea introdusă prin HG18 din 09.01.12, MO7-12/13.01.12 art.38]
   
miere destinată industriei alimentare – mierea adecvată pentru utilizare industrială sau ca ingredient în alte alimente care sînt ulterior prelucrate şi care poate să prezinte un gust sau miros diferit ori să fi început să fermenteze, ori să fie fermentată, ori să fi fost supraîncălzită;
    [Pct.3 noțiunea introdusă prin HG18 din 09.01.12, MO7-12/13.01.12 art.38]
    miere drenată – mierea obţinută prin drenarea fagurilor fără larve deschise.
    [Pct.3 noțiunea introdusă prin HG18 din 09.01.12, MO7-12/13.01.12 art.38]
III. PRODUSELE DIN DOMENIUL REGLEMENTAT
  4. Prezenta Reglementare tehnică îşi extinde acţiunea asupra procesului de producere şi a produselor stipulate în tabelul de mai jos.

Poziţia tarifară
Denumirea produsului
040900000  
  Miere naturală
IV. CERINŢE ESENŢIALE
    5. Producătorii de miere naturală sînt obligaţi să asigure utilizarea bunelor practici, să întreprindă măsuri performante pentru realizarea calităţii, siguranţei alimentare, formelor de prezentare şi etichetare conforme normelor Codex Alimentarius.
    6. Calitatea şi siguranţa alimentară a mierii presupune asigurarea  respectării şi conformării cerinţelor prescrise, igienei alimentare pe durata procesului de producţie, de la materia primă pînă la consumator.
    7. Calitatea şi siguranţa alimentară trebuie obţinute şi monitorizate prin sisteme de management al calităţii producţiei şi prin metode, care să asigure o tratare sistematică a pericolelor potenţiale şi să prezinte informaţii, care permit trasabilitatea pentru identificarea întreprinderii, echipei de producţie, data fabricării, lotul de produs, cantitatea şi calitatea produsului.
    8. Producătorii de miere trebuie să asigure menţinerea în paşaportul stupinei a înregistrărilor cu privire la executarea lucrărilor de întreţinere a familiilor de albine şi combatere a bolilor şi a dăunătorilor, a preparatelor utilizate, care permit trasabilitatea pentru identificarea produsului pînă la obţinerea confirmării calităţii şi, după caz, să ofere dovezi documentare ale respectării cerinţelor de calitate şi siguranţă alimentară prescrise în prezenta Reglementare tehnică
, conform prevederilor Regulamentului privind monitorizarea zoonozelor şi a agenţilor zoonotici, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 264 din 12 aprilie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii  Moldova, 2011, nr. 59-62, art. 301) şi prevederilor Normei sanitar-veterinare privind măsurile de supraveghere şi control al unor substanţe şi al reziduurilor acestora la animalele vii şi la produsele lor, precum şi al reziduurilor de medicamente de uz veterinar în produsele de origine animală, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 298 din 27 aprilie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 87-90, art. 426).
    [Pct.8 modificat prin HG18 din 09.01.12, MO7-12/13.01.12 art.38]
    9. Clădirile destinate pentru iernarea şi pentru fazele de repaus ale albinelor, pentru extracţie, şi/sau condiţionare a mierii trebuie să fie amplasate în zone distanţate de surse de  mirosuri nocive, ferme de creştere a animalelor şi alte locuri poluate, care pot afecta albinele şi produsele rezultate din activitatea acestora.
    10. Clădirile şi anexele unităţilor de întreţinere a albinelor trebuie să permită amplasarea echipamentului tehnologic în aşa mod încît să asigure practicile de bună igienă pe durata procesului tehnologic.
    11. Practicile de bună igienă trebuie utilizate pentru a evita crearea unui mediu favorabil bolilor şi dăunătorilor: curăţenia exemplară minimizează probabilitatea infectării şi astfel se va limita necesitatea utilizării materialelor de combatere specifice
, conform prevederilor Legii nr.296/2017 privind cerințele generale de igienă a produselor alimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 7-17, art. 60) şi Regulilor specifice de igienă a produselor alimentare de origine animală, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 435 din 28 mai 2010 (Monitorul Oficial al Republicii  Moldova, 2010, nr. 85-86, art.499).
    [Pct.11 modificat prin HG956 din 03.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1109; în vigoare 02.11.18]
    [Pct.11 modificat prin HG18 din 09.01.12, MO7-12/13.01.12 art.38]
    12. Stupii, echipamentul şi recipientele, care vin în contact cu mierea şi alte produse apicole, trebuie să fie executate în conformitate cu cerinţele actelor normative şi legislative în vigoare.
    13. Pe durata colectării mierii, stupina trebuie să fie amplasată în aşa mod, încît să asigure cantităţi suficiente  de nectar, polen, mană, precum şi acces la sursele de apă sigure.
    14. Personalul din unităţile de întreţinere a albinelor, care vine în contact direct cu produsele apicole, trebuie să respecte regulile stabilite de organul central de specialitate al administraţiei publice  în domeniul ocrotirii sănătăţii.
    15. Mierea naturală destinată consumului uman, trebuie să corespundă cerinţelor de calitate, siguranţă alimentară, formelor de prezentare, depozitare, transport şi de informare a consumatorului prescrise de prezenta Reglementare  tehnică.
    16. Mierea naturală, în funcţie de origine, se clasifică în:
    a) miere de flori;
    b) miere de mană.
    17. Mierea de flori, în funcţie de numărul speciilor de plante de la care predominant a fost colectat nectarul, se clasifică în:
    a) miere monofloră;
    b) miere polifloră.
    18. Mierea, în funcţie de destinaţie, se clasifică în:
    a) miere destinată direct consumului uman;
    b) miere destinată industriei alimentare.
    Mierea de albine trebuie să întrunească caracteristicile specificate în anexa nr. 1 la prezenta Reglementare tehnică, în special:
    a) să conţină diferite tipuri de zaharuri, în special fructoză şi glucoză, şi alte substanţe precum acizi organici, enzime şi particule solide provenite în timpul colectării mierii;
    b) să aibă o culoare care variază după tipul de miere, de la aproape incoloră pînă la maro-închis, iar mierea de mană – pînă la neagră;
    c) să aibă o consistenţă care variază de la fluidă pînă la vîscoasă sau parţial ori integral cristalizată;
    d) să aibă gustul şi mirosul care variază în funcţie de planta şi/sau plantele de origine de la care provin;
    e) să conţină polen şi elementele constitutive ale mierii, cu excepţia mierii filtrate şi cazului în care înlăturarea acestora nu poate fi evitată în momentul îndepărtării materiilor organice sau anorganice străine. 
    Mierea destinată industriei alimentare poate să aibă un gust ori miros străin sau semne de fermentaţie ori supraîncălzire şi trebuie să fie adecvată pentru utilizare în industria alimentară ca ingredient în alte alimente care sînt ulterior procesate.
    [Pct.18 modificat prin HG18 din 09.01.12, MO7-12/13.01.12 art.38]
    19. Denumirea sub care se comercializează mierea naturală trebuie să corespundă definiţiilor menţionate mai sus, sau unuia din denumirile enumerate:
    a) miere în faguri;
    b) miere cu bucăţi de fagure;
    c) miere scursă;
    d) miere extrasă;
    e) miere presată.
    20. Mierea naturală nu trebuie să conţină alte adaosuri, inclusiv aditivi alimentari, corpuri organice sau neorganice străine compoziţiei sale, cum ar fi: mucegai, insecte, fragmente de insecte, puiet sau impurităţi.
    21. Mierea nu trebuie sa fie modificată artificial sau să fie încălzită la o temperatură înaltă, încît enzimele sale naturale să fie distruse sau inactivate, şi nu trebuie să fie adusă la condiţii de fermentaţie sau fierbere.
    22. Condiţiile privind calitatea şi indicii organoleptici ai mierii de albine trebuie să corespundă valorilor specificate în anexă nr. 1 la prezenta Reglementare tehnică.
    23. Pentru mierea destinată industriei alimentare indicii organoleptici pot avea abateri neînsemnate, care se prevăd în contractul de achiziţionare.
    24. Mierea naturală nu trebuie să conţină reziduuri de substanţe medicamentoase şi elemente toxice peste limitele valorilor stabilite de organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul ocrotirii sănătăţii
, conform prevederilor Normei sanitar-veterinare privind măsurile de supraveghere şi control al unor substanţe şi al reziduurilor acestora la animalele vii şi la produsele lor, precum şi al reziduurilor de medicamente de uz veterinar în produsele de origine animală, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 298 din 27 aprilie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  2011, nr.87-90, art.426) şi ale Regulamentului sanitar privind limitele maxime admise de reziduuri ale produselor de uz fitosanitar din sau de pe produse alimentare şi hrană de origine vegetală şi animală pentru animale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1191 din 23 decembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.5-14, art.3).
    [Pct.24 modificat prin HG18 din 09.01.12, MO7-12/13.01.12 art.38]
    25. Condiţiile privind compoziţia şi indicii fizico-chimici ai mierii naturale trebuie să corespundă valorilor specificate în anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică.
    26. Pentru mierea destinată industriei alimentare indicii fizico-chimici pot avea unele abateri neînsemnate, care se specifică în contractul de achiziţionare.
    27. Depozitarea mierii trebuie efectuată în condiţii ambientale, compatibile calităţii şi siguranţei alimentare, în încăperi uscate şi curate, răcoroase ( la temperatura de 0 - 25°C) şi întunecate.
    28. Depozitarea mierii se va face în încăperi lipsite de mirosuri străine care pot afecta mirosul natural al mierii şi siguranţa alimentară.
    29. Mierea naturală se depozitează în ambalaje de inox sau din alte materiale, conform prevederilor actelor normative, stabilite de organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul ocrotirii sănătăţii.
    30. Ambalajele de păstrare a mierii trebuie să fie închise etanş.
    31. Termenul de valabilitate a mierii naturale în ambalaje de peste 2 kg se stabileşte de producător, în baza cerinţelor stabilite de organul central de specialitate al administraţiei publice  în domeniul ocrotirii sănătăţii.
    32. Termenul de valabilitate a mierii de albine în ambalaje din sticlă sau din polimeri închise ermetic se stabileşte de producător, în baza cerinţelor stabilite de organul central de specialitate al administraţiei publice  în domeniul ocrotirii sănătăţii, însă nu poate depăşi 2 ani de la data îmbutelierii mierii.
    33. Termenul de valabilitate a mierii de albine în ambalaje de desfacere din hîrtie parafinată se stabileşte de către producător, în baza cerinţelor stabilite de organul central de specialitate al administraţiei publice  în domeniul ocrotirii sănătăţii.
    34. Transportarea mierii se efectuează în conformitate cu cerinţele stabilite de organul central de specialitate al administraţiei publice  în domeniul ocrotirii sănătăţii.
    35. Mierea destinată pentru consum uman trebuie să fie ambalată în ambalaje de desfacere, marcate în conformitate cu cerinţele actelor legislative şi normative în vigoare, să conţină informaţii depline şi corecte, necesare consumatorului la momentul cumpărării acesteia.
    36. Verificarea indicilor de calitate, a siguranţei alimentare, a formelor de prezentare, marcare şi etichetare se efectuează de către producător, inclusiv:
    a) indicii organoleptici se determină pentru fiecare lot;
    b) indicii fizico-chimici se determină pentru fiecare lot.
    37. Mierea naturală neconformă cerinţelor prezentei Reglamentări tehnice nu poate fi comercializată pe piaţă în scopul consumului uman.
V.  EVALUAREA CONFORMITĂŢII PRODUSELOR
    38. Mierea naturală, inclusiv din import, poate fi plasată pe piaţa internă doar dacă este conformă  cerinţelor esenţiale prescrise în prezenta Reglementare tehnică.
    39. Conformitatea mierii naturale se asigură de către producător  sau importator.
    40. Producătorul sau importatorul
, după certificarea sanitar-veterinară efectuată de către autoritatea sanitar-veterinară competentă, solicită unui organ de certificare acreditat şi desemnat pentru activitate în domeniul respectiv, efectuarea certificării mierii naturale, cu evaluarea procesului de producţie.
   
[Pct.40 modificat prin HG18 din 09.01.12, MO7-12/13.01.12 art.38]
    41. Procedura de certificare se aprobă de către Organismul Naţional de Asigurare a Conformităţii Produselor, de comun acord cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
    42. Organismul de certificare desemnat efectuează sau dispune efectuarea evaluării periodice asupra mierii naturale la intervale de timp aleatorii.
    43. În contextul evaluării mierii naturale, pentru verificarea menţinerii conformităţii cu cerinţele aplicabile din prezenta Reglementare tehnică, o mostră din produsul finit, prelevată de la locul de producere sau din partida de comercializare, este supusă încercărilor necesare, conforme regulilor şi metodelor aprobate în modul stabilit, sau metodelor  cu efect echivalent.
   
În cazul neconformităţii constatate, producătorul, importatorul şi organele de supraveghere a pieţei vor lua, după caz, în limitele atribuţiilor şi competenţelor legale, măsurile corective  corespunzătoare de neadmitere a plasării pe piaţă şi de retragere de pe piaţă a mierii neconforme.
    [Pct.44 modificat prin HG18 din 09.01.12, MO7-12/13.01.12 art.38]
    45. Producătorul sau importatorul elaborează documentaţia tehnică, care enunţă caracteristicile mierii naturale, prevăzută în punctul 48 din prezenta Reglementare tehnică.
    46. Producătorul sau importatorul păstrează documentaţia tehnică o perioadă de minimum 5 ani de la data extragerii mierii naturale şi, în caz de necesitate, o pune la dispoziţie organelor de supraveghere şi control.
    47. Documentaţia tehnică trebuie să asigure posibilitatea evaluării conformităţii produsului cu cerinţele prezentei Reglementări tehnice.
    48. Documentaţia tehnică trebuie să conţină în principal:
    a) descrierea generală a produsului;
    b) certificatul de conformitate, eliberat conform schemelor care prevăd evaluarea procesului de producere;
    c) rapoartele de încercări;
    d) certificatele şi alte documente, la decizia producătorului sau importatorului, relevante pentru atestarea conformităţii produsului.
    49. Producătorul  sau importatorul, în baza documentaţiei tehnice, întocmeşte o declaraţie de conformitate conform anexei nr. 3 la prezenta Reglementare tehnică şi aplică marca naţională de conformitate SM pe fiecare ambalaj de miere. Modalitatea de întocmire şi emitere a declaraţiei de conformitate se efectuează, conform regulilor stabilite în cadrul Sistemului Naţional de Asigurare a Conformităţii Produselor.
    50. Mierea naturală plasată pe piaţă trebuie să fie însoţită de declaraţia de conformitate, care atestă conformitatea acesteia cu cerinţele stabilite în prezenta Reglementare tehnică. Producătorul  sau importatorul trebuie să aplice, sub marca naţională de conformitate SM, numărul de identificare al organismului de certificare desemnat, care a efectuat certificările respective.
    51. Producătorul sau importatorul păstrează un exemplar al declaraţiei de conformitate împreună cu documentaţia tehnică, în baza căreia a fost eliberată declaraţia de conformitate.
   52. Producătorul va include în documentaţia tehnică toate măsurile necesare pentru ca procesul de producere să asigure conformitatea mierii naturale cu cerinţele prezentei  Reglementări tehnice.
   53. Desemnarea organismului de certificare se face, la propunerea Ministerului
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (autoritatea de reglementare), de către Organismul Naţional de Asigurare a Conformităţii Produselor.
    54. Lista organismelor de certificare desemnate se publică de către Organismul Naţional de Asigurare a Conformităţii Produselor în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi se actualizează, în caz de necesitate.
    55. Pentru mierea naturală, produsă în alte ţări, la documentele prevăzute pentru iniţierea procedurii de evaluare a conformităţii, suplimentar, se prezintă autorizaţia de import, emisă, în baza examinării condiţiilor de producere, depozitare, transportare, comercializare etc., de autoritatea de reglementare în domeniul produselor alimentare.
    56. Conformitatea mierii naturale cu prevederile prezentei Reglementări tehnice poate fi asigurată şi prin utilizarea standardelor naţionale voluntare - standarde conexe prezentei Reglamentări tehnice. Producătorul sau importatorul, pentru a beneficia de prezumţia conformităţii este în drept să indice în documentele de însoţire că proprietăţile mierii expuse spre comercializare sînt conforme cu unul sau mai multe standarde de produs conexe prezentei Reglementări tehnice.
    57. Lista standardelor conexe se aprobă de Ministerul
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (autoritatea de reglementare), cu avizarea Organismului Naţional de Standardizare şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi Buletinul de standardizare - ediţie oficială a Organismului Naţional de Standardizare.
VI. ETICHETAREA MIERII DE ALBINE
    571. Mierea destinată comercializării se etichetează şi se ambalează în conformitate cu prevederile Legii nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 7-17, art. 54).
    [Pct.571 modificat prin HG956 din 03.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1109; în vigoare 02.11.18]
    572. Denumirea simplă  „miere” se aplică produsului la comercializare, fără a influenţa asupra prevederilor referitoare la informaţiile obligatorii de pe ambalaje, recipiente sau etichete.
    573.  Fără a aduce atingere prevederilor Legii nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare etichetele trebuie să conțină informația privind data ambalării și anul recoltării produsului.
    [Pct.573 în redacția HG956 din 03.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1109; în vigoare 02.11.18]
    574. Denumirea completă a produsului aplicată la comercializare:
    a) trebuie să includă informaţii privind tipul, originea, modul de producere şi/sau prezentare;
    b) poate fi înlocuită cu denumirea simplă „miere”, cu excepţia mierii filtrate, a mierii cu fagure, a mierii cu bucăţi de fagure sau a fagurelui cu miere şi a mierii destinate industriei alimentare.
    575. În cazul mierii destinate industriei alimentare, pe etichetă, aproape de denumirea simplă a produsului, trebuie să fie scrise cuvintele „pentru gătit (pentru panificaţie)”.
    576. Pe lîngă denumirea produsului, cu excepţia mierii filtrate şi a mierii destinate industriei alimentare, se mai pot adăuga informaţii cu privire la:
    a) originea florală sau vegetală, dacă produsul provine integral sau în principal din sursa indicată şi prezintă caracteristicile organoleptice, fizico-chimice şi microscopice ale sursei;
    b) originea regională, teritorială sau topografică, dacă produsul provine integral din sursa indicată;
    c) criteriile calitative specifice.
    În cazul mierii filtrate şi mierii destinate industriei alimentare, recipientele pentru mierea în vrac, ambalajele şi documentele comerciale urmează să indice denumirea integrală a produsului (tipurile de miere).
    577. În cazul utilizării mierii destinate industriei alimentare în calitate de ingredient pentru producerea unui produs alimentar mixt, în denumirea produsului alimentar mixt se poate folosi termenul „miere”, cu indicarea  denumirii complete a mierii în lista ingredientelor utilizate.
    578. Informaţia despre mierea în ambalaje sau recipiente cu o greutate netă egală sau mai mare de 10 kg se include în documentele de însoţire.
   
[Capitolul VI introdus prin HG18 din 09.01.12, MO7-12/13.01.12 art.38]
VII. DISPOZIŢII  FINALE
    58.  De la data intrării în vigoare a prezentei Reglamentări tehnice utilizarea standardelor naţionale care reglementează caracteristicile mierii naturale devine voluntară.

    anexa nr.1

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin HG18 din 09.01.12, MO7-12/13.01.12 art.38]

    anexa nr.3