LPM92/2007
ID intern unic:  324130
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 92
din  05.04.2007
privind securitatea aeronautică
Publicat : 29.06.2007 în Monitorul Oficial Nr. 90-93     art Nr : 393
    MODIFICAT
   
LP164 din 20.07.17, MO277-288/04.08.17 art.485
    LP212 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.611
    LP304 din 26.12.12, MO48/05.03.13 art.150; în vigoare 05.03.13
    LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443
    LP12-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.149

    NOTĂ:
   
În cuprinsul legii, sintagma În cuprinsul legii, sintagma „Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor” se substituie cu sintagma „Autoritatea Aeronautică Civilă” prin LP212 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.611
    În cuprinsul legii, sintagma „Agenţia Transporturi” şi cuvîntul „Agenţie” se substituie prin sintagma „Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor” prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443
   
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Obiectul legii şi domeniul de aplicare
    (1) Obiectul prezentei legi este asigurarea protecţiei pasagerilor, personalului aeronautic, aeronavelor, aeroporturilor şi persoanelor fizice împotriva actelor de intervenţie ilicită, prin aplicarea normelor, reglementărilor, procedurilor şi practicilor stabilite.
    (2) Prezenta lege se aplică tuturor persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi în domeniul aviaţiei civile, aeronavelor civile aflate pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi aeronavelor înmatriculate în Republica Moldova, oriunde s-ar afla acestea.
    Articolul 2. Noţiuni de bază
    În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni:
    acte de intervenţie ilicită - acţiuni sau tentative de acţiuni care pun în pericol securitatea aviaţiei civile, şi anume:
    a) deturnarea unei aeronave în zbor;
    b) capturarea unei aeronave la sol;
    c) luarea de ostatici la bordul navelor aeriene sau în aeroporturi;
    d) pătrunderea cu forţa la bordul unei aeronave, într-un aeroport sau în incinta unei instalaţii aeronautice ori a unui serviciu al aviaţiei civile;
    e) plasarea la bordul unei aeronave sau într-un aeroport a armelor, obiectelor sau substanţelor periculoase menite unor scopuri criminale;
    f) comunicarea de informaţii false, care pun în pericol siguranţa unei aeronave în zbor sau la sol, a pasagerilor, a echipajelor, a personalului aeronautic sau a persoanelor fizice într-un aeroport sau în incinta unei instalaţii aeronautice ori a unui serviciu al aviaţiei civile;
    alimente de bord - alimente, băuturi, alte mărfuri şi echipamente destinate utilizării la bordul aeronavei;
    articol interzis - obiect care poate fi folosit pentru comiterea unui act de intervenţie ilicită, a cărui aducere în zonele de securitate cu acces limitat a aeroporturilor şi transportare la bordul aeronavelor sînt interzise, conform actelor normative în vigoare;
    autoritate centrală pentru securitatea aeronautică - organ de stat competent, responsabil pentru elaborarea şi asigurarea îndeplinirii normelor naţionale de securitate aeronautică;
    bagaj de cabină - bagaj care este transportat în cabina de pasageri a unei aeronave;
    bagaj rătăcit - bagaj care, din greşeală sau din neatenţie, a fost separat de pasageri sau de echipaj;
    bagaj de cală însoţit - bagaj acceptat pentru transportare în compartimentul de bagaje al navei aeriene, cu condiţia că posesorul acestuia se află la bordul aceleiaşi aeronave;
    bagaj de cală neînsoţit - bagaj care este transportat în calitate de încărcătură la bordul aeronavei în care se află posesorul acestuia sau la bordul altei aeronave;
    control de securitate - procedură de control cu ajutorul mijloacelor tehnice speciale sau procedură de control manual al aeronavelor, pasagerilor, membrilor echipajelor şi altor persoane, bagajelor, încărcăturilor şi proviziilor de bord în scopul depistării armelor, substanţelor explozive, altor obiecte şi dispozitive periculoase, care pot fi folosite pentru comiterea actelor de intervenţie ilicită;
    diversiune - acţiune sau inacţiune care conduce la distrugerea sau avarierea intenţionată a aeronavelor, clădirilor, construcţiilor, mijloacelor de comunicaţie şi altor bunuri ale agenţilor aeronautici şi prin care este periclitată activitatea aviaţiei civile;
    echipamente de securitate - dispozitive speciale destinate utilizării independente sau ca părţi componente ale unui sistem în scopul protejării împotriva actelor de intervenţie ilicită;
    evaluare de securitate - examinare a funcţionării agenţilor aeronautici cu scopul de a determina vulnerabilitatea lor faţă de actele de intervenţie ilicită şi de a recomanda măsuri de protecţie adecvate nivelului de pericol;
    inspecţie de securitate - examinare a măsurilor şi procedurilor de securitate în vigoare ale agenţilor aeronautici şi ale autorităţilor publice care participă la asigurarea securităţii aeronautice în scopul determinării nivelului de eficacitate a implementării prezentei legi;
    permis - legitimaţie sau alt document eliberat unor persoane care lucrează în aeroport sau care, din anumite motive, au nevoie de acces autorizat în zona supravegheată, inclusiv documentele pentru mijloacele de transport eliberate în acelaşi scop;
    persoană deportată - persoană care a intrat, legal sau ilegal, pe teritoriul unui stat şi care, ulterior, pe baza deciziilor adoptate de autorităţile competente, urmează să părăsească teritoriul acelui stat;
    persoană inadmisibilă - persoană căreia i-a fost interzisă, de către autorităţile competente, intrarea pe teritoriul unui stat;
    program de securitate - ansamblu de măsuri adoptate pentru protejarea aviaţiei civile împotriva actelor de intervenţie ilicită;
    provizii de bord - bunuri, altele decît alimentele de bord, destinate utilizării sau vînzării la bordul aeronavei în timpul zborului, cum ar fi ziarele, revistele, jocurile, trusele de voiaj etc.;
    punct vulnerabil - orice mijloc sau echipament situat în aeroport sau legat de activitatea acestuia, a cărui avariere sau distrugere ar conduce la dereglări grave ale activităţii aeroportului;
    securitate aeronautică - ansamblu de măsuri, resurse materiale şi forţe umane destinate protecţiei aviaţiei civile împotriva actelor de intervenţie ilicită;
    test de securitate - act de intervenţie ilicită simulat de către organele abilitate, efectuat în mod confidenţial, cu scopul de a determina eficacitatea măsurii de securitate aplicate în momentul şi în locul efectuării testului;
    zonă supravegheată - zonă de activitate a unui aeroport, teritoriul şi clădirile aferente sau o parte din ele, accesul în care este supravegheat;
    zonă de securitate cu acces limitat - zonă a unui aeroport, accesul în care este controlat în scopul asigurării securităţii aviaţiei civile. De regulă, această categorie include toate zonele destinate sosirii şi plecării pasagerilor, zona cuprinsă între punctul de control de securitate şi aeronavă, peronul, pistele, zonele de prelucrare a bagajelor, depozitele cargo, centrele de prelucrare a poştei, ale facilităţilor de catering şi ale serviciilor de îngrijire a aeronavei;
    zonă cu acces nelimitat - zonă a aeroportului în care persoanele au acces liber;
    zonă sterilă - zonă între punctele de control de securitate al pasagerilor şi aeronavă, accesul în care este strict controlat.
    Articolul 3. Cadrul juridic
    (1) Reglementarea juridică privind securitatea aeronautică se realizează în temeiul Constituţiei Republicii Moldova, al legilor şi hotărîrilor Parlamentului, al decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, al ordonanţelor şi hotărîrilor Guvernului, al tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, al prezentei legi şi al altor acte normative în domeniu.
  
  (2) În cazul în care un tratat internaţional la care Republica Moldova este parte conţine alte prevederi decît legislaţia naţională privind securitatea aeronautică, se vor aplica prevederile tratatului internaţional.
Capitolul II
COMPETENŢA AUTORITĂŢILOR ŞI AGENŢILOR
AERONAUTICI ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII AERONAUTICE
    Articolul 4. Administrarea publică în domeniul
                         securităţii aeronautice
    (1) Autoritatea pentru securitatea aeronautică este Autoritatea Aeronautică Civilă, care are următoarele atribuţii:
    [Art.4 al.(1) în redacţia LP212 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.611]
    [Art.4 al.(1) modificat prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]

    a) determină, în colaborare cu autorităţile publice competente din domeniul asigurării securităţii aeronautice, modalităţile de realizare a prezentei legi;
    b) asigură condiţii de funcţionare a statului-major operativ pentru reglementarea situaţiilor excepţionale legate de actele de intervenţie ilicită;
    c) examinează şi coordonează, în comun cu autorităţile publice abilitate, proiectele de construcţie a unor clădiri şi edificii noi şi de reconstrucţie a celor existente ale agenţilor aeronautici, în scopul asigurării securităţii aeronautice;
    d) elaborează propuneri de modificare şi completare a prezentei legi pentru menţinerea eficacităţii acesteia, inclusiv reevaluează, în comun cu autorităţile publice, măsurile şi procedurile de securitate aeronautică după comiterea unui act de intervenţie ilicită;
    e) elaborează şi publică reglementări, alte acte normative în domeniul securităţii aeronautice, executorii pentru toţi subiecţii care asigură realizarea prezentei legi.
    (2) Autoritatea publică de certificare, supraveghere şi control în domeniul securităţii aeronautice este Autoritatea Aeronautică Civilă, care are următoarele atribuţii:
    a) examinează şi aprobă programele de securitate aeronautică ale agenţilor aeronautici;
    b) elaborează şi asigură executarea programului de instruire şi perfecţionare a specialiştilor în domeniul securităţii aeronautice, coordonează şi aprobă programele de instruire în domeniul securităţii aeronautice ale agenţilor aeronautici şi ale autorităţilor publice care participă la asigurarea securităţii aeronautice;
    c) acordă asistenţă metodologică şi consultativă agenţilor aeronautici şi autorităţilor publice care participă la asigurarea securităţii aeronautice;
    d) efectuează controlul asupra nivelului de asigurare a securităţii aeronautice şi de respectare a normelor, a reglementărilor şi a procedurilor naţionale în domeniul securităţii aeronautice civile în limitele activităţilor supuse procedurilor de supraveghere, certificare, autorizare sau aprobare, conform prevederilor Legii aviaţiei civile.
    [Art.4 în redacţia LP12-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.149]
    Articolul 5. Operatorii de aeroport
    (1) Operatorii de aeroport sînt responsabili pentru determinarea, organizarea şi realizarea măsurilor de securitate aeronautică în aeroport în scopul prevenirii actelor de intervenţie ilicită.
    (2) Operatorii de aeroport elaborează, în conformitate cu prevederile prezentei legi şi ale altor acte normative în vigoare, programe de securitate aeron
autică, care se aprobă de către Autoritatea Aeronautică Civilă.
   
[Art.5 al.(2) modificat prin LP12-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.149]
    Articolul 6. Operatorii aerieni
    (1) Operatorii aerieni sînt responsabili pentru determinarea, organizarea şi realizarea măsurilor de securitate aeronautică în scopul protecţiei pasagerilor, echipajelor, personalului de deservire la sol şi a aeronavelor împotriva actelor de intervenţie ilicită.
    (2) Operatorii aerieni elaborează, în conformitate cu prevederile prezentei legi şi ale altor acte normative în vigoare, programe de securitate aeronautică, care se aprobă de c
ătre Autoritatea Aeronautică Civilă.
   
[Art.6 al.(2) modificat prin LP12-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.149]
    Articolul 7. Persoanele juridice care desfăşoară
                       activitate în domeniul aviaţiei civile pe
                       teritoriul aeroportului
    Persoanele juridice care desfăşoară activitate în domeniul aviaţiei civile pe teritoriul aeroportului, în limitele zonei supravegheate, elaborează, în conformitate cu prevederile prezentei legi şi ale altor acte normative în vigoare, programe de securitate aeronautică, care se aprobă
de către Autoritatea Aeronautică Civilă.
    [Art.7 modificat prin LP12-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.149]
    Articolul 8. Alte autorităţi competente în
                       domeniul securităţii aeronautice
    (1) Serviciul de Informaţii şi Securitate:
    a) desfăşoară, în limitele competenţei sale, activităţi operative de investigaţii în scopul prevenirii, depistării şi reprimării actelor de intervenţie ilicită în activitatea aviaţiei civile;
    b) elaborează, în colaborare cu autorităţile publice abilitate, planuri de reglementare a situaţiilor excepţionale legate de actele de intervenţie ilicită pentru fiecare aeroport în parte;
    c) organizează şi dirijează activitatea statelor-majore operative pentru reglementarea situaţiilor excepţionale legate de actele de intervenţie ilicită;
    d) colectează şi evaluează datele, informează la timp persoanele cu funcţie de răspundere asupra pericolului de comitere a unor acte de intervenţie ilicită în activitatea aviaţiei civile.
    (2) Ministerul Afacerilor Interne:
    a) desfăşoară, în limitele competenţei sale, măsuri operative în scopul prevenirii, depistării şi investigării actelor sau tentativelor de intervenţie ilicită în activitatea aviaţiei civile;
    b) asigură menţinerea ordinii publice şi, după caz, paza obiectivelor aviaţiei civile;
    c) efectuează controlul de securitate al pasagerilor, bagajelor, încărcăturilor, personalului aeronautic, iar în colaborare cu serviciul de securitate aeronautică - protecţia zonelor de securitate cu acces limitat;
    d) asigură instruirea colaboratorilor săi în domeniul securităţii aeronautice;
    e) participă, după caz, la depistarea şi neutralizarea dispozitivelor explozive, la ridicarea articolelor şi substanţelor interzise pentru transportare;
   
f) participă la realizarea măsurilor prevăzute de planul de reglementare a situaţiilor excepţionale legate de actele de intervenţie ilicită;
    g) acordă sprijin serviciilor de securitate aeronautică pentru prevenirea plasării ilegale la bordul aeronavelor a articolelor şi substanţelor ce pot periclita securitatea aeronautică şi colaborează cu autorităţile competente în domeniul securităţii aeronautice şi cu serviciile de securitate aeronautică în vederea identificării persoanelor care prezintă pericol din punctul de vedere al securităţii aeronautice.
    [Art.8 al.(2), lit.g) introdusă prin LP304 din 26.12.12, MO48/05.03.13 art.150; în vigoare 05.03.13]
    (3) Ministerul Apărării:
    a) organizează şi poartă răspundere pentru executarea, de către unităţile militare situate pe aerodromurile mixte de staţionare, a măsurilor, regulilor şi procedurilor stabilite de prezenta lege;
    b) organizează colaborarea unităţilor şi subdiviziunilor aviaţiei militare şi a altor unităţi militare cu instituţiile aviaţiei civile în vederea realizării măsurilor de prevenire a actelor de intervenţie ilicită în activitatea aviaţiei civile.
    (4) Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene:
    a) participă, în comun cu alte autorităţi centrale de specialitate, la realizarea prevederilor prezentei legi referitoare la colaborarea internaţională;
    b) exercită funcţiile autorităţii centrale de specialitate în soluţionarea problemelor de ordin interstatal privind reglementarea situaţiilor excepţionale legate de actele de intervenţie ilicită în activitatea aviaţiei civile.
   
(5) Serviciul Vamal, în procesul efectuării controlului vamal al pasagerilor şi mărfurilor, acordă sprijin serviciilor de securitate aeronautică la prevenirea plasării ilicite la bordul navelor aeriene a armelor, substanţelor explozive, otrăvitoare, radioactive şi altor substanţe şi articole care pot periclita securitatea aeronautică.
    [Art.8 al.(6) abrogat prin LP304 din 26.12.12, MO48/05.03.13 art.150; în vigoare 05.03.13]
    Articolul 9. Comisiile aeroportuare de securitate aeronautică
    (1) În scopul coordonării activităţii tuturor autorităţilor publice abilitate, elaborării şi realizării măsurilor şi procedurilor în domeniul securităţii aeronautice, în toate aeroporturile din Republica Moldova activează comisii aeroportuare de securitate aeronautică.
    (2) În componenţa comisiei aeroportuare de securitate aeronautică intră şeful aeroportului, reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Informaţii şi Securitate, Serviciului Vamal, care îşi desfăşoară activitatea în aeroport, comandantul unităţii de aviaţie a Ministerului Apărării pe aeroporturile mixte de staţionare, şefii serviciilor de securitate aeronautică ale aeroportului şi ale operatorilor aerieni care activează pe teritoriul aeroportului. În activitatea comisiei aeroportuare pot fi antrenaţi, după caz, şi alte persoane cu funcţie de răspundere, precum şi specialişti în domeniu. Comisia este condusă de şeful aeroportului. Componenţa nominală a comisiei şi regulamentul acesteia se aprob
ă de Autoritatea Aeronautică Civilă.
   
[Art.9 al.(2) modificat prin LP304 din 26.12.12, MO48/05.03.13 art.150; în vigoare 05.03.13]
    [Art.9 al.(2) modificat prin LP12-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.149]
    (3) Comisia aeroportuară de securitate aeronautică exercită următoarele funcţii:
    a) coordonează activitatea ce ţine de aplicarea în aeroport a prevederilor prezentei legi;
    b) exercită controlul asupra realizării programului de securitate aeronautică al aeroportului;
    c) asigură corespunderea principalelor măsuri de securitate nivelului de pericol existent, evaluarea permanentă a acestora în raport cu condiţiile normale, perioadele cu grad sporit de pericol şi situaţiile excepţionale.
    (4) Comisia aeroportuară de securitate aeronautică se conduce, în activitatea sa, de prezenta lege şi de alte acte normative în vigoare.
    (5) Hotărîrile comisiei sînt executorii pentru persoanele fizice şi juridice care îşi desfăşoară activitatea în aeroportul în cauză.
    (6) Comisii
le aeroportuare de securitate aeronautică prezintă anual Autoritatea Aeronautică Civilă informaţia privind starea securităţii aeronautice în aeroporturi, măsurile realizate şi cele planificate în vederea ridicării nivelului acesteia.
   
[Art.9 al.(6) modificat prin LP12-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.149]
Capitolul III
COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ ÎN DOMENIUL
SECURITĂŢII AERONAUTICE
   Articolul 10. Cooperarea internaţională
    (1) În scopul eficientizării cooperării internaţionale în domeniul securităţii aeronautice, Autoritatea Aeronautică Civilă:
    a) colaborează cu autorităţile competente ale statelor interesate în vederea perfecţionării cadrului juridic, metodelor şi mijloacelor de combatere a actelor de intervenţie ilicită în activitatea aviaţiei civile;
    b) conform practicii Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale, în scopul ridicării nivelului de securitate aeronautică internaţională, pune la dispoziţia altor state, la cererea acestora, extrase din actele normative naţionale în domeniul securităţii aeronautice;
    c) în cazul în care dispune de informaţii autentice referitoare la un pericol care ameninţă interesele aviaţiei civile a altui stat, transmite aceste informaţii, prin canale stabilite, autorităţii competente a statului respectiv.
    (2) În domeniul cooperării internaţionale, Autoritatea Aeronautică Civilă:
    a) colaborează cu autorităţile competente ale statelor interesate în materie de instruire şi schimb de informaţii privind programele de instruire în domeniul securităţii aeronautice;
    b) asigură protecţia necesară şi determină modalităţile de procesare a informaţiilor clasificate din domeniul securităţii aeronautice, inclusiv a informaţiilor oferite de alte state sau referitoare la alte state, pentru a nu admite utilizarea inadecvată sau divulgarea acestor informaţii;
    c) îndeplineşte, în limitele posibilităţilor practice, cererile autorităţilor competente ale altor state privind aplicarea unor măsuri speciale de securitate pentru anumite curse efectuate de operatorii aerieni ai acestor state;
    d) examinează, în colaborare cu autorităţile publice abilitate, cererile altor state de a permite prezenţa personalului înarmat la bordul aeronavelor operatorilor aerieni ai statului respectiv, care operează zboruri în Republica Moldova.
    [Art.10 în redacţia LP12-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.149]
Capitolul IV
SECURITATEA AEROPORTURILOR, AERONAVELOR
ŞI INSTALAŢIILOR DE NAVIGAŢIE AERIANĂ

    Articolul 11. Stabilirea şi protecţia zonelor de
                         securitate cu acces limitat
    (1) În scopul asigurării securităţii aeronautice în aeroport, neadmiterii cazurilor de acces neautorizat la aeronave şi obiecte de importanţă deosebită, se stabilesc zone de securitate cu acces limitat.
    (2) Amplasarea şi destinaţia zonelor de securitate cu acces limitat se stabilesc de către operatorii de aeroport de comun acord cu autorităţile competente în domeniul securităţii aeronautice şi se specifică în compartimentele respective ale programelor de securitate aeronautică ale aeroporturilor.
    (3) Protecţia zonelor de securitate cu acces limitat se efectuează de către colaboratorii serviciului de securitate aeronautică al aeroportului şi de către personalul specializat al organului de poliţie, în atribuţiile căruia intră controlul accesului, cu aplicarea mijloacelor tehnice şi barierelor de protecţie.
    (4) Accesul autorizat al personalului şi mijloacelor de transport în zonele de securitate cu acces limitat se efectuează prin aplicarea sistemului de permise. Decizia de acordare a accesului în zonele de securitate cu acces limitat va fi adoptată de către operatorii de aeroporturi, în conformitate cu c
erinţele stabilite de Autoritatea Aeronautică Civilă.
   
[Art.11 al.(4) modificat prin LP12-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.149]
    (5) Operatorii de aeroport poartă răspundere, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru organizarea protecţiei zonelor de securitate cu acces limitat şi asigurarea regimului de permise.
    (6) Persoanele care încalcă regulile de acces în zonele de securitate cu acces limitat poartă răspundere conform legislaţiei în vigoare.
    Articolul 12. Securitatea aeronavelor
    (1) Operatorii aerieni organizează protecţia aeronavelor şi asigură securitatea acestora.
    (2) Modul de protecţie a aeronavelor în aeroport este stabilit de serviciul de securitate aeronautică al aeroportului, în comun cu operatorii aerieni, în conformitate cu cerinţele actelor legislative şi ale altor acte normative în vigoare.
    (3) Protecţia aeronavelor se asigură prin utilizarea mijloacelor tehnice de supraveghere şi organizarea sistemului de patrulare de către angajaţii serviciilor de securitate aeronautică.
    (4) Operatorii aerieni asigură efectuarea controlului de securitate al aeronavelor în conformitate cu cerinţele prezentei legi şi cu propriile programe de securitate aeronautică.
    (5) Operatorul aerian, în scopul prevenirii accesului neautorizat, asigură securitatea cabinei de pilotaj a aeronavei pe timpul zborului.
    Articolul 13. Securitatea instalaţiilor de navigaţie aeriană
    (1) Instalaţiile de navigaţie aeriană de pe teritoriul aeroportului sau din afara acestuia, care au o importanţă deosebită pentru activitatea continuă a aviaţiei civile, sînt protejate de serviciul de securitate aeronautică al organului de dirijare a traficului aerian şi/sau de cel al operatorului de aeroport.
    (2) Lista instalaţiilor de navigaţie aeriană şi modul de protecţie a acestora sînt specificate în programul de securitate aeronautică al organului de dirijare a traficului aerian, ţinîndu-se cont de măsurile de securitate ale aeroportului în care sînt situate.
    (3) Organul de dirijare a traficului aerian elaborează planul de acţiuni în caz de situaţii excepţionale legate de actele de intervenţie ilicită şi îl prevede în programul său de securitate.
Capitolul V
CONTROLUL DE SECURITATE ÎNAINTE DE ZBOR

    Articolul 14. Controlul de securitate al pasagerilor
                          şi bagajelor
    (1) În scopul asigurării siguranţei zborurilor, protecţiei vieţii şi sănătăţii pasagerilor şi echipajului, operatorii de aeroport şi operatorii aerieni vor asigura ca pasagerii şi bagajele acestora să fie supuse unui control de securitate înainte de zbor. Pasagerii care refuză să se supună controlului de securitate nu vor fi admişi la îmbarcare în aeronave. În caz de necesitate, controlul de securitate al pasagerilor şi bagajelor de cabină poate fi efectuat, la decizia comandantului aeronavei, şi în timpul zborului.
    (2) Securitatea zonei sterile este asigurată prin utilizarea dispozitivelor de blocare şi a altor mijloace de control în toate punctele de acces.
    (3) Pentru efectuarea controlului de securitate al pasagerilor, bagajelor şi încărcăturilor, operatorul de aeroport va dispune de echipamente de securitate care vor asigura depistarea articolelor interzise ce pot fi folosite la comiterea actelor de intervenţie ilicită.
    (4) Controlul manual al pasagerilor la plecare şi al bagajelor acestora se efectuează în cazul în care utilajul necesar lipseşte sau este defectat, precum şi pentru identificarea obiectelor suspecte depistate cu ajutorul echipamentelor de securitate.
    (5) Pasagerii care au fost supuşi controlului de securitate nu trebuie să intre în contact cu persoanele care nu au trecut controlul. În cazul nerespectării acestor condiţii, se întreprind, după caz, următoarele măsuri:
    a) se efectuează un control repetat al zonei sterile;
    b) înainte de îmbarcare, pasagerii şi bagajele lor de cabină sînt supuse unui control repetat;
    c) dacă pasagerii care au trecut controlul de securitate au urcat la bordul aeronavei după contactarea persoanelor care nu au fost supuse controlului, aeronava în cauză este supusă unui control repetat.
    (6) Pasagerii care necesită un control special, precum sînt pasagerii cu stimulator cardiac şi cei cu handicap, vor fi supuşi controlului de securitate separat de ceilalţi pasageri, fără aplicarea echipamentelor de securitate. Bagajele de cabină ale acestor pasageri vor fi supuse controlului de securitate în modul stabilit.
    (7) Obiectele care prezintă pericol pentru securitatea aeronautică, depistate în urma efectuării controlului de securitate, sînt ridicate de către organele abilitate în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (8) Conform actelor normative în vigoare, unele obiecte interzise pentru transportare în bagajele de cabină pot fi transportate în compartimentul de bagaje al aeronavei. Procedurile aplicate în aceste cazuri sînt indicate în programele de securitate aeronautică ale operatorilor de aeroport şi operatorilor aerieni.
    Articolul 15. Controlul de securitate al pasagerilor
                         în tranzit şi transfer
    (1) Operatorii de aeroport şi operatorii aerieni vor prevedea în programele lor de securitate măsuri de control de securitate al pasagerilor în tranzit şi în transfer, care vor exclude accesul acestora la bagajele de cală, contactarea cu persoanele care nu au fost supuse controlului de securitate pentru a exclude aducerea la bordul aeronavei a obiectelor interzise.
    (2) În cazul în care nu este posibilă respectarea în totalitate a prevederilor alin.(1), pasagerii în tranzit şi în transfer vor fi supuşi, la îmbarcare, unui control de securitate repetat.
    (3) Bagajele înregistrate care aparţin pasagerilor în transfer sînt supuse controlului de securitate în acelaşi mod ca şi bagajele înregistrate ale pasagerilor îmbarcaţi în punctul iniţial de călătorie. Operatorii aerieni nu vor admite transportul bagajelor în transfer pînă nu va fi confirmată prezenţa pasagerului respectiv la bordul aeronavei.
    Articolul 16. Controlul de securitate al
personalului
                          şi al mijloacelor de transport care au
                          acces autorizat în zona de securitate
                          cu acces limitat
    (1) Personalul care are acces autorizat în zona de securitate cu acces limitat, la intrare în zona respectivă, va fi supus controlului de securitate în modul stabilit.
    (2) Personalul care are acces autorizat în zona sterilă, la intrare în zona respectivă, va fi supus controlului de securitate în modul stabilit pentru pasageri.
    (3) Mijloacele de transport care au acces autorizat în zona de securitate cu acces limitat se supun, la intrare în această zonă, controlului de securitate în modul stabilit.
    Articolul 17. Controlul de securitate al pasagerilor
                          cu statut special
    (1) Pasagerii ce dispun de imunitate diplomatică sînt supuşi controlului de securitate.
    (2) Valizele diplomatice (poşta diplomatică) cu însemnele statului nu sînt supuse controlului, cu condiţia ca acestea să fie sigilate, iar persoana în a cărei responsabilitate se află aceste valize să prezinte actul de identitate sau autorizaţia corespunzătoare. Celelalte bagaje de cabină ale persoanei respective vor fi supuse controlului de securitate în modul stabilit.
    (3) Nu se supun controlului de securitate Preşedintele Republicii Moldova, Preşedintele Parlamentului, Prim-ministrul, precum şi şefii de state, de parlamente şi de guverne aflaţi în vizită oficială în Republica Moldova.
    Articolul 18. Transportarea autorizată a armelor
    (1) Transportarea armelor în salonul de pasageri al aeronavei se permite personalului autorizat:
    a) la asigurarea securităţii persoanelor care beneficiază de protecţie şi pază de stat;
    b) la însoţirea încărcăturilor speciale sau diplomatice;
    c) la escortarea persoanelor aflate sub arest;
    d) în alte cazuri prevăzute de legislaţia în vigoare.
    (2) Aplicarea armelor de foc la bordul aeronavei în timpul zborului este interzisă.
    (3) Comandantul aeronavei şi membrii echipajului trebuie să fie informaţi referitor la numărul persoanelor de la bordul aeronavei care poartă arme şi la locurile ocupate de acestea.
    (4) Se admite transportarea autorizată a armelor de foc şi armelor albe în afara salonului de pasageri, cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) pasagerul în a cărui posesie se află arma va deţine toate documentele necesare pentru transportarea acesteia;
    b) arma va fi transportată descărcată, cu plasarea acesteia într-un loc inaccesibil oricărei persoane pe întreaga durată a zborului.
    Articolul 19. Transportarea persoanelor aflate
                         sub arest, a persoanelor deportate
                         şi a persoanelor cu dereglări psihice
    (1) În cazul transportării persoanelor aflate sub arest, se vor respecta următoarele măsuri şi proceduri de securitate:
    a) organul competent informează în prealabil operatorul aerian despre data transportării, numărul cursei, numărul persoanelor aflate sub arest şi al celor din escortă;
    b) persoanele aflate sub arest sînt transportate la bordul aeronavei numai sub escorta colaboratorilor organelor de drept;
    c) reprezentantul operatorului aerian informează escorta despre eventualul pericol pentru securitatea zborului în cazul în care aceasta ar întreprinde acţiuni în timpul comiterii actului de intervenţie ilicită fără indicaţia comandantului aeronavei;
    d) escorta asigură ca persoana aflată sub arest să nu aibă asupra sa articole a căror transportare la bordul aeronavei este interzisă;
    e) escorta va dispune de mijloacele necesare pentru limitarea libertăţii de acţiune a persoanelor escortate pe întreaga durată a zborului;
    f) despre transportarea persoanei aflate sub arest şi a escortei, inclusiv despre locurile ocupate de acestea, sînt informaţi comandantul aeronavei şi membrii echipajului, precum şi pasagerii autorizaţi să transporte cu această cursă arme de foc în cabina de pasageri;
    g) îmbarcarea persoanelor escortate se efectuează înaintea îmbarcării pasagerilor, iar debarcarea - după ce toţi pasagerii vor părăsi aeronava.
    (2) În cazul transportării persoanelor deportate, organul competent al Republicii Moldova va comunica organelor competente ale statelor de tranzit şi de destinaţie motivul transportării şi riscul pe care îl prezintă transportarea unor astfel de persoane. În asemenea cazuri, operatorul aerian va întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea siguranţei zborului. Transportarea persoanelor deportate se efectuează numai după consultarea prealabilă cu operatorul aerian pentru a se stabili dacă aceste persoane ar putea prezenta pericol pentru siguranţa zborului şi dacă trebuie luate măsuri de securitate suplimentare.
    (3) Persoana cu dereglări psihice evidente, considerată drept sursă de pericol pentru siguranţa zborului, poate fi transportată la bordul aeronavei numai cu un însoţitor capabil, din punct de vedere fizic, de a curma acţiunile nedorite ale acesteia pe durata zborului. Operatorul aerian este în drept să refuze îmbarcarea acestei persoane în baza recomandărilor serviciului medical al aeroportului ori ale serviciului său de securitate aeronautică.
    Articolul 20. Controlul de securitate al bagajelor
                          de cală însoţite
    (1) Operatorii de aeroport sau operatorii aerieni vor accepta bagaje numai de la pasagerii care dispun de bilete de călătorie. După primirea şi înregistrarea bagajelor de cală însoţite, se va asigura protecţia acestora împotriva accesului neautorizat pînă în momentul încărcării la bordul aeronavei. Accesul în zona de prelucrare a bagajelor este permis numai personalului autorizat. Nu se admite încărcarea la bordul aeronavei a bagajelor neînregistrate.
    (2) Operatorii de aeroport şi operatorii aerieni elaborează măsuri şi proceduri de stabilire a apartenenţei bagajelor, specificîndu-le în compartimentele corespunzătoare ale programelor de securitate aeronautică.
    (3) Înainte de a fi încărcate la bordul aeronavei, toate bagajele înregistrate se supun controlului de securitate, cu aplicarea echipamentelor de securitate sau, în cazul defectării acestora, manual. Procedurile de control al bagajelor înregistrate sînt specificate în programele de securitate aeronautică ale operatorilor de aeroport şi ale operatorilor aerieni.
    Articolul 21. Controlul de securitate al bagajelor
                         de cală neînsoţite, al încărcăturilor,
                          al expedierilor prin curier şi al poştei
    (1) Bagajele de cală neînsoţite, încărcăturile, expedierile prin curier şi poşta, care urmează să fie transportate cu o aeronavă de pasageri, sînt supuse controlului de securitate, după care, pentru prevenirea accesului neautorizat, se asigură protecţia acestora pînă în momentul încărcării la bordul aeronavei.
    (2) Măsurile de control de securitate al bagajelor de cală neînsoţite, al încărcăturilor, al expedierilor prin curier şi al poştei, aplicate în condiţii normale şi în perioadele cu grad sporit de pericol, se stabilesc în programele de securitate aeronautică ale operatorilor de aeroport şi ale operatorilor aerieni.
    (3) Bagajele de cală neînsoţite, încărcăturile, expedierile prin curier şi poşta, care urmează să fie transportate cu o aeronavă de pasageri, se procesează şi se depozitează în încăperi păzite pentru a evita plasarea în acestea a armelor, dispozitivelor explozive şi a altor articole periculoase.
    Articolul 22. Controlul de securitate al alimentelor
                         şi proviziilor de bord
    (1) Operatorii de aeroport şi operatorii aerieni stipulează în programele lor de securitate aeronautică şi realizează măsurile şi procedurile de control necesare pentru a asigura securitatea şi a preveni plasarea armelor, dispozitivelor explozive şi altor articole periculoase în alimentele şi proviziile de bord.
    (2) Companiile producătoare de alimente de bord stipulează în programele lor de securitate aeronautică şi realizează măsurile şi procedurile de control necesare pentru a preveni plasarea armelor, dispozitivelor explozive şi a altor articole periculoase în alimentele de bord. Companiile producătoare de alimente de bord situate în afara aeroportului asigură paza alimentelor de la punctul de preparare pînă la aeroport.
Capitolul VI
ECHIPAMENTELE DE SECURITATE

    Articolul 23. Clasificarea echipamentelor de securitate
    (1) În scopul asigurării securităţii aeronautice, în aeroporturi sînt utilizate următoarele echipamente de securitate:
    a) detectoare fixe de metale pentru depistarea armelor metalice de foc şi a armelor albe;
    b) detectoare portabile de metale, destinate controlului repetat în scopul depistării obiectelor metalice înregistrate de detectoarele fixe de metale, precum şi controlului pasagerilor la scară sau la bordul aeronavei;
    c) aparate fixe de control cu raze X, destinate controlului de securitate al bagajelor de cabină, bagajelor înregistrate şi încărcăturilor, în baza proiecţiei în siluetă a conţinutului lor pe ecranul monitorului;
    d) aparate portabile de control cu raze X, destinate controlului de securitate al unor articole aparte în afara punctelor de control special;
    e) detectoare de substanţe explozive şi
substanțe stupefiante, destinate controlului de securitate al bagajelor de cabină, bagajelor înregistrate şi încărcăturilor în baza analizei vaporilor sau particulelor emise de aceste substanţe.
   
[Art.23 al.(1), lit.d) modificată prin LP164 din 20.07.17, MO277-288/04.08.17 art.485]
    (2) Echipamentele de securitate vor fi amplasate în încăperi (puncte de control) care corespund condiţiilor de operare a mijloacelor tehnice respective, cum ar fi planificarea spaţiului, parametrii tehnici, temperatura şi umiditatea.
    Articolul 24. Selectarea echipamentelor
                         de securitate
   
(1) Autoritatea Aeronautică Civilă stabileşte cerinţele tehnice referitoare la echipamentele de securitate, care vor fi respectate de către agenţii aeronautici în procesul selectării acestora.
   
[Art.24 al.(1) modificat prin LP12-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.149]
    (2) Echipamentele de securitate trebuie
să dispună de certificate validate de Autoritatea Aeronautică Civilă.
   
[Art.24 al.(2) modificat prin LP12-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.149]
    (3) Operarea echipamentelor de securitate se efectuează doa
r prin coordonare cu Autoritatea Aeronautică Civilă.
   
[Art.24 al.(3) modificat prin LP12-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.149]
    Articolul 25. Operarea şi întreţinerea tehnică
                         a echipamentelor de securitate
    (1) Pentru menţinerea capacităţii de funcţionare a echipamentelor de securitate, acestea vor fi operate numai de către personalul instruit şi autorizat pentru lucrul cu astfel de echipamente.
    (2) Echipamentele de securitate sînt operate conform documentaţiei tehnice a producătorului şi procedurilor specificate în programele de securitate aeronautică ale agenţilor aeronautici.
    (3) Întreţinerea tehnică a echipamentelor de securitate este efectuată în conformitate cu graficele de revizii tehnice şi reparaţii, specificate în programele de securitate aeronautică ale agenţilor aeronautici.
Capitolul VII
PERSONALUL SECURITĂŢII AERONAUTICE

    Articolul 26. Criterii de selectare a personalului
                          securităţii aeronautice
    (1) În scopul selectării calitative a personalului serviciilor de secu
ritate aeronautică, Autoritatea Aeronautică Civilă stabileşte cerinţele referitoare la studiile generale şi speciale, cunoaşterea limbii de stat şi a limbilor străine, experienţa de lucru, vîrstă şi starea sănătăţii.
   
[Art.26 al.(1) modificat prin LP12-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.149]
    (2) Agenţii aeronautici, în procesul angajării personalului serviciilor de securitate aeronautică, sînt obligaţi să asigure controlul candidaţilor în conformitate cu cerinţele stabilite şi să coordoneze candidaturile cu Serviciul de Informaţii şi Securitate.
    Articolul 27. Instruirea în domeniul securităţii
                         aeronautice
  
  (1) Autoritatea Aeronautică Civilă asigură elaborarea şi implementarea programului de instruire şi perfecţionare în domeniul securităţii aeronautice pentru toate categoriile de angajaţi care participă la asigurarea securităţii aeronautice.
    (2) Agenţii aeronautici şi autorităţile publice responsabile pentru diferite aspecte ale securităţii aeronautice elaborează şi implementează programe de instruire a personalului lor în domeniul securităţii aeronautice, care sînt aprobate de Autoritatea Aeronautică Civilă.
    (3) Personalul care efectuează controlul de securitate va activa în baza certificatelor de calificare eliberate de Autoritatea Aeronautică Civilă.
   
[Art.27 modificat prin LP12-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.149]
Capitolul VIII
ACŢIUNILE DE RĂSPUNS LA ACTELE DE
INTERVENŢIE ILICITĂ

    Articolul 28. Planificarea, organizarea şi dirijarea acţiunilor
                          de răspuns
    (1) Agenţii aeronautici şi autorităţile publice competente în domeniul securităţii aeronautice elaborează instrucţiuni pentru personalul lor şi asigură pregătirea acestuia în scopul întreprinderii acţiunilor de răspuns în conformitate cu planurile de reglementare a situaţiilor excepţionale legate de actele de intervenţie ilicită.
    (2) În scopul asigurării eficienţei planurilor de reglementare a situaţiilor excepţionale legate de actele de intervenţie ilicită, Serviciul de Informaţii şi Securitate asigură organizarea şi desfăşurarea cu regularitate a exerciţiilor în vederea formării deprinderilor d
e interacţiune ale tuturor participanţilor implicaţi în acţiunile de curmare a actelor de intervenţie ilicită.
    (3) În cazul în care s-a comis un act de intervenţie ilicită, Autoritatea Aeronautică Civilă asigură notificarea autorităţilor publice interesate, după care întreprinde acţiunile de răspuns conform planului de reglementare a situaţiilor excepţionale legate de actele de intervenţie ilicită.
    [Art.28 al.(3) modificat prin LP12-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.149]
    (4) Dirijarea acţiunilor de răspuns în cazul situaţiilor excepţionale legate de actele de intervenţie ilicită se efectuează de către statul-major operativ.
    (5) În cazul în care o aeronavă supusă unui act de intervenţie ilicită a aterizat pe teritoriul Republicii Moldova, autorităţile publice competente în domeniul securităţii aeronautice vor întreprinde măsurile necesare pentru a reţine aeronava la sol, dacă decolarea acesteia nu este impusă de necesitatea majoră de protejare a vieţii oamenilor.
    Articolul 29. Acţiunile de răspuns întreprinse de către organul
                         de dirijare a traficului aerian
    (1) Orice aeronavă supusă unui act de intervenţie ilicită poate intra în spaţiul aerian al Republicii Moldova şi poate ateriza pe orice aerodrom fără permisiunea prealabilă a organului de dirijare a traficului aerian. Această aeronavă va fi deservită de către organul de dirijare a traficului aerian în mod prioritar.
    (2) După aterizare, aeronava supusă unui act de intervenţie ilicită va fi direcţionată spre locul izolat de staţionare şi toate acţiunile ulterioare vor fi întreprinse în conformitate cu planul de reglementare a situaţiilor excepţionale legate de actele de intervenţie ilicită al aeroportului.
    (3) În cazul în care o aeronavă supusă unui act de intervenţie ilicită survolează spaţiul aerian al Republicii Moldova, organul de dirijare a traficului aerian va asigura siguranţa zborului pentru perioada aflării acesteia în spaţiul aerian al Republicii Moldova, precum şi transmiterea operativă a informaţiei corespunzătoare organelor de dirijare a traficului aerian ale statelor vecine şi aeroportului de destinaţie, cunoscut sau presupus, pentru a întreprinde în timp util acţiunile de răspuns.
    (4) Modalităţile de informare despre faptul deturnării, de schimb de informaţii, precum şi acţiunile care urmează a fi întreprinse de către organul de dirijare a traficului aerian sînt specificate în programul de securitate aeronautică al acestuia.
    Articolul 30. Informarea organizaţiilor şi statelor interesate
                          despre actele de intervenţie ilicită
    (1) În cazul în care o aeronavă supusă unui act de intervenţie ilicită a aterizat pe teritoriul Re
publicii Moldova, Autoritatea Aeronautică Civilă va informa operativ:
   
[Art.30 al.(1) modificat prin LP12-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.149]
    [Art.30 al.(1), lit.a) abrogată prin LP212 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.611]
    [Art.30 al.(1), lit.a) introdusă prin LP12-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.149; lit.a) devine lit.a1)]
    a1) statul de înmatriculare a aeronavei;
    b) statul operatorului aerian;
    c) statul ai cărui cetăţeni au fost implicaţi în incident;
    d) statul ai cărui cetăţeni se află la bordul aeronavei în calitate de ostatici;
    e) Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale.
    (2) După curmarea actului de intervenţie ilicită comis pe teritoriul Republic
ii Moldova, Autoritatea Aeronautică Civilă informează în cel mai scurt timp Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale despre toate aspectele privind asigurarea securităţii aeronautice legate de acest act.
   
[Art.30 al.(2) modificat prin LP12-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.149]
Capitolul IX
EVALUAREA EFICIENŢEI MĂSURILOR DE
SECURITATE AERONAUTICĂ
    Articolul 31. Programul naţional de control al
calităţii în
                         domeniul securităţii aeronautice
    (1) Pentru a asigura îndeplinirea eficientă a prevederilor prezentei legi, Autoritatea Aeronautică Civilă elaborează şi implementează un program naţional de control al calităţii în domeniul securităţii aeronautice, care se aprobă de Guvern.
   
[Art.31 al.(1) modificat prin LP212 din 12.07.13, MO186/24.08.13 art.611]
    [Art.31 al.(1) în redacţia LP12-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.149]
    (2) Programul naţional de control al calităţii în domeniul securităţii aeronautice stabileşte activităţile de control şi condiţiile de desfăşurare a acestora. Controlul calităţii se efectuează prin desfăşurarea următoarelor activităţi: audit de securitate, evaluări de securitate, inspecţii de securitate, teste de securitate, investigări.
   
(3) Neconformităţile cu standardele şi procedurile de securitate aeronautică, depistate în cadrul desfăşurării activităţilor de control, urmează a fi remediate, în mod obligatoriu, în volumul şi în termenele stabilite de către Autoritatea Aeronautică Civilă.
   
[Art.31 al.(3) modificat prin LP12-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.149]
    Articolul 32. Auditul de securitate
  
  Autoritatea Aeronautică Civilă efectuează, cu o periodicitate prestabilită, audite de securitate, care reprezintă o examinare amănunţită a tuturor aspectelor programelor de securitate în vigoare ale agenţilor aeronautici, cu scopul de a stabili dacă acestea sînt aplicate în mod continuu şi dacă se respectă un nivel uniform de îndeplinire a cerinţelor.
   
[Art.32 modificat prin LP12-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.149]
    Articolul 33. Inspecţii de securitate
   
Autoritatea Aeronautică Civilă efectuează, cu o periodicitate prestabilită sau inopinat, inspecţii de securitate ale măsurilor şi procedurilor de securitate aeronautică aplicate de agenţii aeronautici şi autorităţile publice, implicate în asigurarea securităţii aeronautice, în scopul stabilirii nivelului de aplicare şi de eficienţă a acestora.
   
[Art.33 modificat prin LP12-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.149]
    Articolul 34. Evaluări de securitate
   
Autoritatea Aeronautică Civilă întreprinde cu regularitate evaluări ale nivelului de securitate al agenţilor aeronautici în scopul stabilirii necesităţilor în domeniul securităţii aeronautice. Evaluarea presupune depistarea eventualelor neajunsuri ale sistemului de asigurare a securităţii aeronautice, care pot fi folosite pentru comiterea actelor de intervenţie ilicită, şi elaborarea recomandărilor privind măsurile de protecţie care să corespundă nivelului de pericol, menite să înlăture factorii de risc depistaţi.
    [Art.34 modificat prin LP12-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.149]
    Articolul 35. Teste de securitate
   
(1) Autoritatea Aeronautică Civilă efectuează testarea componentelor sistemului de securitate aeronautică, inclusiv a utilajelor, personalului, procedurilor etc., în scopul stabilirii eficienţei aplicării acestora.
    (2) Autoritatea Aeronautică Civilă poate antrena la efectuarea testelor, după caz, reprezentanţi ai altor autorităţi publice competente în domeniul securităţii aeronautice.
   
[Art.35 modificat prin LP12-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.149]
Capitolul X
EVALUAREA NIVELULUI DE PERICOL
ŞI INVESTIGAREA INCIDENTELOR

    Articolul 36. Evaluarea nivelului de pericol
   
(1) Autoritatea Aeronautică Civilă evaluează în mod continuu nivelul de pericol pentru aviaţia civilă, luînd în considerare situaţia internă şi internaţională, generalizînd informaţia recepţionată de la organizaţiile internaţionale în domeniul aviaţiei civile, de la organele de drept, din alte surse.
   
[Art.36 al.(1) modificat prin LP12-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.149]
   
(2) Autoritatea Aeronautică Civilă informează în timp util toate părţile interesate despre pericolul existent pentru aviaţia civilă.
   
[Art.36 al.(2) modificat prin LP12-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.149]
    (3) Agenţii aeronautici şi autorităţile publice implicate în asigurarea securităţii aeronautice întreprind toate măsurile necesare pentru înlăturarea pericolului apărut.
    Articolul 37. Investigarea incidentelor legate de
                        actele de intervenţie ilicită
    (1) În scopul determinării eficienţei măsurilor şi procedurilor de securitate aeronautică şi introducerii corectărilor necesare după comiterea actului de intervenţie ilicit
ă, Autoritatea Aeronautică Civilă organizează investigarea incidentului, cu participarea autorităţilor publice competente în domeniul securităţii aeronautice.
   
[Art.37 al.(1) modificat prin LP12-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.149]
    (2) În baza rezultatelor investigării incidentelor legate de actele de intervenţie ilicită,
 Autoritatea Aeronautică Civilă coordonează cu autorităţile publice competente în domeniul securităţii aeronautice propunerile de modificare şi completare a prezentei legi.
    [Art.37 al.(2) modificat prin LP12-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.149]
    (3) La investigarea incidentului pot participa experţi internaţionali în domeniul securităţii aeronautice, precum şi reprezentanţi ai statelor implicate.
    Articolul 38. Răspunderea pentru încălcarea
                        prezentei legi
    Încălcarea prezentei legi atrage răspundere disciplinară, materială, civilă, administrativă şi penală conform legislaţiei în vigoare.
Capitolul XI
FINANŢAREA MĂSURILOR DE ASIGURARE
A SECURITĂŢII AERONAUTICE

    Articolul 39. Taxe pentru asigurarea securităţii
                         aeronautice
    (1) Cheltuielile operatorilor de aeroport pentru asigurarea securităţii aeronautice se acoperă din contul taxelor achitate de către operatorii aerieni.
    (2) Taxele pentru asigurarea securităţii aeronautice se stabilesc în funcţie de numărul de pasageri sau de greutatea aeronavei şi se încasează de la operatorii aerieni suplimentar la celelalte taxe aeroportuare. Unor categorii de operatori aerieni li se pot asigura, la cerere, măsuri de securitate suplimentare, cu achitarea cheltuielilor aferente.
    (3) Taxele pentru asigurarea securităţii aeronautice vor fi folosite numai pentru realizarea măsurilor de securitate aeronautică şi nu vor depăşi cheltuielile suportate.

Capitolul XII
DISPOZIŢII FINALE
    Articolul 40
    Guvernul, în termen de 3 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu dispoziţiile prezentei legi.


    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                     Marian LUPU

    Nr.92-XVI. Chişinău, 5 aprilie 2007.