HGA741/2007
ID intern unic:  324234
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 741
din  29.06.2007
cu privire la situaţia demografică în Republica Moldova
Publicat : 06.07.2007 în Monitorul Oficial Nr. 94-97     art Nr : 774
   Abrogată prin HG796 din 25.10.12, MO228/31.10.12 art.858

    MODIFICAT
   
HG223 din 01.04.10, MO51/09.04.10 art.288

    NOTĂ:
    În textul Hotărîrii cuvintele „Ministerul Economiei şi Comerţului” se substituie prin cuvintele „Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei”, la cazul gramatical corespunzător prin HG223 din 01.04.10, MO51/09.04.10 art.288


    În scopul realizării unor măsuri urgente de redresare a situaţiei demografice actuale, în vederea adaptării activităţii instituţionale la transformările structurale în componenţa populaţiei, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
   1. Se ia act de informaţia prezentată de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei cu privire la situaţia demografică şi la măsurile întreprinse în scopul prevenirii efectelor negative ale fenomenelor demografice în Republica Moldova.
    2. Se aprobă Planul de acţiuni urgente în domeniul demografic, conform anexei nr.1.
    3. Se desemnează Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei în calitate de autoritate publică centrală responsabilă de elaborarea politicilor privind dezvoltarea demografică, evaluarea impactului asupra situaţiei sociale în funcţie de tendinţele proceselor demografice şi monitorizarea indicatorilor relevanţi.
    [Pct.4 exclus prin HG223 din 01.04.10, MO51/09.04.10 art.288]
   5. Se desemnează Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică în calitate de instituţie ştiinţifică responsabilă de determinarea indicatorilor de monitorizare a evoluţiei componentelor demografice şi a securităţii demografice.
    [Pct.6 exclus prin HG223 din 01.04.10, MO51/09.04.10 art.288]
    7. Biroul Naţional de Statistică, în termen de 1 lună, va înainta propuneri privind crearea în cadrul structurii aprobate a unei subdiviziuni cu responsabilităţi de efectuare a cercetărilor statistice demografice complexe, prin redistribuirea funcţiilor existente.
    8. Ministerul Finanţelor, în termen de 1 lună, va înainta propuneri privind finanţarea activităţilor de implementare a modificărilor şi completărilor prevăzute în prezenta hotărîre.
    9. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale, instituţiile vizate, conform competenţelor deţinute:
    vor elabora planuri sectoriale pentru asigurarea realizării Planului de acţiuni urgente în domeniul demografic;
    vor prezenta Ministerului Economiei şi Comerţului semestrial, pînă la data de 10 a lunii ce urmează după semestrul de gestiune, informaţia despre implementarea Planului de acţiuni menţionat.
    10. Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei va coordona implementarea Planului de acţiuni urgente în domeniul demografic şi va prezenta Guvernului, pînă la data de 25 a lunii ce urmează după semestrul de gestiune, informaţia generalizată privind realizarea acţiunilor stabilite.
    11. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina domnului Ion Negrei, viceprim-ministru, preşedintele Comisiei naţionale pentru populaţie şi dezvoltare.
    [Pct.11 modificat prin HG223 din 01.04.10, MO51/09.04.10 art.288]

    PRIM-MINISTRU                                                            Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, ministrul administraţiei
    publice locale                                                                     Vitalie Vrabie
    Ministrul economiei şi comerţului                                    Igor Dodon

    Nr.741.Chişinău,29 iunie2007.

   
anexa nr.1
    [Anexa nr.1 în redacţia HG223 din 01.04.10, MO51/09.04.10 art.288]

    [Anexa nr.2 exclusă prin HG223 din 01.04.10, MO51/09.04.10 art.288]