LPO136/2007
ID intern unic:  324666
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 136
din  14.06.2007
grădinilor zoologice
Publicat : 27.07.2007 în Monitorul Oficial Nr. 107-111     art Nr : 474     Data intrarii in vigoare : 27.01.2008
    Parlamentul adoptă prezenta lege ordinară.
Capitolul I
Dispoziţii generale
    Articolul 1. Obiectul şi scopul legii
  (1) Obiectul prezentei legi îl constituie protejarea faunei sălbatice şi conservarea biodiversităţii prin prevederea de măsuri pentru organizarea autorizării şi inspectării grădinilor zoologice, sporind astfel rolul acestora în conservarea biodiversităţii.
   (2) Scopul legii este crearea cadrului legal pentru aplicarea în Republica Moldova a prevederilor Directivei 1999/22/CE privind deţinerea animalelor sălbatice în grădini zoologice.
    Articolul 2. Noţiuni utilizate
    În sensul prezentei legi, se utilizează următoarele noţiuni:
    grădină zoologică - unitate care se constituie prin separarea unor suprafeţe terestre şi/sau acvatice, supuse unui regim special de administrare, care deţine animale din speciile sălbatice în condiţii artificiale optime, în scopul prezentării lor publicului o perioadă de cel puţin 7 zile pe an; grădinile zoologice includ voliere, terarii, acvarii, delfinarii; fac excepţie circurile, magazinele zoologice şi alte unităţi care nu expun publicului un număr semnificativ de animale şi specii;
    acord de mediu - act tehnico-juridic prin care se stabilesc condiţiile de autorizare şi realizare a unei activităţi de protecţie a mediului.
Capitolul II
Înfiinţarea, funcţionarea şi lichidarea
grădinilor zoologice
    Articolul 3. Înfiinţarea şi deschiderea grădinilor zoologice
    (1) Grădinile zoologice se înfiinţează de către persoane juridice sau fizice în baza acordului de mediu, eliberat de către organul de stat abilitat cu gestiunea resurselor naturale şi protecţia mediului înconjurător, cu avizul prealabil pozitiv al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, şi sînt supuse înregistrării de stat în conformitate cu legislaţia cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi.
    (2) Grădinile zoologice se pot afla în proprietate publică sau privată. Finanţarea lor se realizează de proprietari din surse proprii şi din alte surse neinterzise de lege.
    (3) Acordul de mediu se eliberează numai în cazul în care sînt respectate condiţiile stabilite la art.6 şi 7.
    (4) Controlul asupra respectării condiţiilor stabilite la art.6 şi 7 se efectuează de către organul supravegherii veterinare de stat anterior eliberării acordului de mediu pentru deschiderea grădinilor zoologice, iar ulterior, cu periodicitatea de o dată pe an.
    Articolul 4. Restricţii referitoare la funcţionarea
                       grădinilor zoologice
    (1) Dacă, în urma controalelor periodice, se va constata că nu sînt îndeplinite condiţiile stabilite la art.6 şi 7, grădina zoologică respectivă sau o parte a acesteia va fi închisă pentru public de către organul supravegherii veterinare de stat pînă la îndeplinirea acestora.
    (2) În cazul în care condiţiile nu vor fi îndeplinite în termenul stabilit, organul supravegherii veterinare de stat va închide grădina zoologică sau o parte a acesteia şi se va adresa organului de stat abilitat cu gestiunea resurselor naturale şi protecţia mediului înconjurător cu propunerea de a sista sau a retrage acordul de mediu.
    (3) În cazul în care o grădină zoologică sau o parte a acesteia este închisă, organul supravegherii veterinare de stat se asigură că animalele sînt tratate sau înstrăinate conform condiţiilor legale în vigoare.
    Articolul 5. Cerinţe speciale privind lichidarea
                       grădinilor zoologice
    Lichidarea grădinilor zoologice se efectuează în condiţiile legii, cu respectarea prescripţiilor speciale ale organului supra­vegherii veterinare de stat privind protecţia şi înstrăinarea animalelor.
Capitolul III
Obligaţii şi răspunderi privind conservarea şi
întreţinerea animalelor sălbatice

    Articolul 6. Condiţiile de conservare şi întreţinere a
                       animalelor sălbatice
    În scopul conservării şi întreţinerii animalelor sălbatice, administratorii grădinilor zoologice sînt obligaţi să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să participe la activităţi de cercetare care sporesc beneficiile pentru conservarea speciilor şi/sau de formare a cunoştinţelor de conservare relevante, precum şi/sau la schimburi de informaţii referitoare la conservarea speciilor şi/sau, acolo unde este cazul, la înmulţirea în captivitate, repopularea ori reintroducerea speciilor în mediul sălbatic natural;
    b) să promoveze educarea şi sensibilizarea publicului cu privire la conservarea biodiversităţii, în special prin oferirea de informaţii referitoare la speciile expuse şi la habitatele lor naturale;
    c) să adăpostească animalele în condiţii care să corespundă cerinţelor biologice şi de conservare pentru speciile întreţinute;
    d) să menţină un standard ridicat de creştere a animalelor, cu un program preventiv şi curativ dezvoltat pentru îngrijire veterinară şi alimentară;
    e) să prevină evadarea animalelor, pentru a se evita posibilele pericole ecologice pentru speciile indigene, şi să prevină pătrunderea din exterior a dăunătorilor şi epidemiilor;
    f) să păstreze informaţiile actualizate cu privire la colecţia grădinii zoologice respective, adecvate speciilor înregistrate.
    Articolul 7. Obligaţiile administratorilor grădinilor  zoologice
    Administratorii grădinilor zoologice au următoarele obligaţii:
    a) să îngrijească corespunzător animalele în scopul reproducerii acestora;
    b) să respecte şi să afişeze la loc vizibil pentru angajaţi şi vizitatori regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei;
    c) să marcheze clar cuştile sau orice alte mijloace de limitare a libertăţii animalelor din colecţii cu următoarele date: numele animalului expus (ştiinţific şi autohton, dacă există), locul de provenienţă, arealul speciei, temperatura la care este obişnuit să trăiască, cerinţele alimentare;
    d) să marcheze clar, la loc vizibil din orice punct de vizitare sau de acces, amplasamentele de expunere a animalelor considerate periculoase, incluzînd şi explicaţia asupra naturii pericolului pe care acestea îl prezintă.
    Articolul 8.  Răspunderea pentru încălcarea prevederilor
                        prezentei legi
    (1) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspundere administrativă conform legislaţiei în vigoare.
    (2) Constituie contravenţii şi se sancţionează următoarele fapte:
    a) înfiinţarea grădinilor zoologice fără acord de mediu;
    b) distrugerea sau deteriorarea obiectelor grădinii zoologice, de natură să afecteze viaţa animalelor din colecţii;
    c) sustragerea de animale vii, pui, embrioni, ouă, icre sau de alte produse biologice destinate reproducerii animalelor în captivitate;
    d) punerea în libertate neautorizată a animalelor;
    e) desfăşurarea de activităţii economice sau recreative, de orice natură, al căror rezultat poate afecta ori afectează viaţa normală a animalelor din colecţii;
    f) exercitarea de acte de cruzime asupra animalelor, vivisecţii, sacrificări neautorizate sau maltratarea animalelor din colecţii, inclusiv privarea de apă, hrană potrivită, repaus;
    g) sustragerea, în scopul vînzării în străinătate sau al trecerii frontierei de stat, de animale vii sau de material reproductiv din grădinile zoologice;
    h) vînzarea de animale vii sau de material reproductiv persoanelor juridice sau fizice ori persoanelor neautorizate să deţină o grădină zoologică şi care intenţionează să folosească aceste animale pentru activităţi cu caracter economic;
    i) organizarea de activităţi competitive de tipul luptelor de animale atît în incintă, cît şi în afara grădinilor zoologice;
    j) refuzul grădinilor zoologice neautorizate de a înstrăina animalele, eliberarea sau uciderea animalelor întreţinute.
Capitolul IV
Dispoziţii finale şi tranzitorii
    Articolul 9
    Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la data publicării.
    Articolul 10
    Guvernul, în termen de 6 luni:
    va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.
    Articolul 11
    Grădina zoologică din municipiul Chişinău va obţine acordul de mediu în termen de cel mult 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. În lipsa cererii de obţinere a acordului de mediu, se va considera că grădina zoologică nu va continua activitatea şi administraţia acesteia va fi obligată, în termen de 90 de zile, să înstrăineze animalele vii deţinute în grădina zoologică.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                          Marian LUPU

    Nr.136-XVI. Chişinău, 14 iunie 2007.