LPA138/2007
ID intern unic:  324668
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 138
din  21.07.2007
cu privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice
şi incubatoarele de inovare
Publicat : 27.07.2007 în Monitorul Oficial Nr. 107-111     art Nr : 476
    Abrogată din data 07.09.19 prin LP226 din 01.11.18, MO448-460/12.12.18 art.725

    MODIFICAT
   
LP36 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.251
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Domeniul de reglementare şi scopul legii
    (1) Domeniul de reglementare al prezentei legi este regimul juridic de organizare şi funcţionare a parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi a incubatoarelor de inovare.
    (2) Scopul prezentei legi constă în stimularea activităţilor de inovare şi de transfer tehnologic, menite să transforme rezultatele cercetărilor ştiinţifice şi inovaţiile în produse, servicii, procese noi sau perfecţionate.
    Articolul 2. Cadrul normativ
    Organizarea şi funcţionarea parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi a incubatoarelor de inovare, raporturile juridice aferente lor sînt reglementate de Constituţia Republicii Moldova, de Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, de Legea cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător, de prezenta lege şi de alte acte normative.
    Articolul 3. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică:
    proiect de inovare şi transfer tehnologic - proiect din sfera ştiinţei şi inovării care conţine complex de măsuri, interdependente prin executori, termene şi resurse, privind soluţionarea unei probleme (atingerea unui scop unic), destinate:
    a) creării şi/sau asimilării de tehnologii şi/sau de noi tipuri de produse (lucrări, servicii), care să constituie rezultatul implementării unui obiect de proprietate intelectuală (brevet de invenţie, model industrial, topografie a circuitelor integrate, know-how etc.), pentru care producătorul trebuie să deţină documentele necesare (certificat, patent etc.) sau licenţă eliberată de titularul de drept al obiectului proprietăţii intelectuale, ori care să fie elaborate pentru prima dată în Republica Moldova şi/sau să fie mai competitive, să posede parametri tehnico-economici substanţial mai buni şi să ridice nivelul tehnico-ştiinţific şi tehnologic naţional;
    b) îmbunătăţirii parametrilor tehnico-economici ai tehnologiilor aplicate şi/sau ai producţiei fabricate (lucrărilor executate, serviciilor prestate), care le-ar asigura competitivitate pe piaţa mondială;
    cluster ştiinţifico-tehnologic - grupare de persoane juridice şi persoane fizice constituită în baza unui contract de asociere, încheiat între organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării acreditate şi/sau instituţiile de învăţămînt superior acreditate, alte organizaţii necomerciale, pe de o parte, şi agenţi economici, autorităţi ale administraţiei publice locale, asociaţii patronale sau asociaţii profesionale, persoane fizice, instituţii financiare, organizaţii internaţionale, investitori autohtoni sau străini, pe de altă parte, în scopul desfăşurării activităţii de cercetare ştiinţifică, de învăţămînt şi de transfer tehnologic al rezultatelor ştiinţifice şi inovaţiilor, valorificării lor prin activităţi economice;
    elaborare tehnologică - elaborarea documentaţiei tehnologice şi de construcţie, a noi tehnologii, tipuri de produse, servicii sau perfecţionarea lor, fabricarea mostrelor de produse în baza rezultatelor cercetării ştiinţifice;
    parc ştiinţifico-tehnologic - grupare de persoane juridice şi persoane fizice, constituită în baza unui contract de asociere, care include organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării, alte subiecte reprezentînd domenii ale activităţii de inovare şi de transfer tehnologic, agenţi economici care valorifică rezultatele ştiinţifice şi inovaţiile prin activităţi economice;
    incubator de inovare - grupare de persoane juridice şi persoane fizice constituită în baza unui contract de asociere, încheiat între administratorul incubatorului, pe de o parte, şi rezidenţii acestui incubator, pe de alta, care valorifică rezultatele ştiinţei şi inovaţiile din unul sau din mai multe domenii tehnologico-ştiinţifice prin activităţi de inovare şi transfer tehnologic şi efectuează cercetări menite să acorde suport ştiinţific activităţilor menţionate;
    rezident al parcului ştiinţifico-tehnologic - persoană juridică sau persoană fizică, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, inclusiv organizaţii, instituţii şi întreprinderi din sfera ştiinţei şi a inovării, cu sediu permanent sau domiciliu în Republica Moldova, care practică, în bază de contract încheiat cu administratorul parcului, activităţi de cercetare şi/sau inovare şi de transfer tehnologic, de producere şi comercializare a mărfurilor (serviciilor) obţinute din aceste activităţi şi/sau de cercetare ştiinţifică aferentă lor, efectuate în parcul ştiinţifico-tehnologic;
    rezident al incubatorului de inovare - persoană juridică sau persoană fizică subiect al activităţii de întreprinzător, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, cu sediu permanent sau domiciliu în Republica Moldova, care practică, în bază de contract încheiat cu administratorul incubatorului, activităţi de inovare şi de transfer tehnologic, de producere şi comercializare a mărfurilor (serviciilor) obţinute din aceste activităţi şi/sau de cercetare ştiinţifică aferentă lor, efectuate în incubatorul de inovare, beneficiind de statutul de rezident pe parcursul unei perioade de pînă la 3 ani;
    servicii de incubare - servicii şi facilitaţi comune oferite rezidenţilor în cadrul incubatorului de inovare de către administratorul acestuia sau de alţi rezidenţi ai incubatorului, inclusiv locaţiune a terenurilor, spaţiilor, utilităţilor, perfecţionare a cadrelor, asistenţă pentru dezvoltarea parteneriatelor interne şi internaţionale, consultanţă de inovare, consultanţă tehnologică, promovare a activităţilor în incubatorul de inovare.
Capitolul II
CREAREA ŞI FUNCŢIONAREA PARCULUI
ŞTIINŢIFICO-TEHNOLOGIC ŞI A INCUBATORULUI
DE INOVARE

    Articolul 4.Crearea parcului ştiinţifico-tehnologic
                      şi a incubatorului de inovare
    (1) Parcul ştiinţifico-tehnologic sau incubatorul de inovare se creează la propunerea unui cluster ştiinţifico-tehnologic,
prin hotărîre de Guvern şi se administrează de o persoană juridică, desemnată prin concurs, a cărei activitate principală este administrare a parcului ştiinţifico-tehnologic sau a incubatorului de inovare şi/sau administrare fiduciară, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
   
[Art.4 al.(1) modificat prin LP36 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.251]
    (2) Incubatorul de inovare poate activa ca parte componentă a parcului ştiinţifico-tehnologic sau ca structură independentă.
   (3)Terenurile şi patrimoniul parcului ştiinţifico-tehnologic sau ale incubatorului de inovare se constituie din aportul de participaţie al membrilor clusterului ştiinţifico-tehnologic, conform contractului de asociere.
    (4) Modificarea componenţei clusterului ştiinţifico-tehnologic în perioada de funcţionare a parcului ştiinţifico-tehnologic sau a incubatorului de inovare este permisă numai cu condiţia păstrării scopului pentru care a fost constituit clusterul şi se aprobă de către
Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare (denumită în continuare Agenție).
   
[Art.4 al.(4) modificat prin LP36 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.251]
    Articolul 5. Funcţionarea parcului ştiinţifico-tehnologic
                       şi a incubatorului de inovare
    (1) Perioada de funcţionare a parcului ştiinţifico-tehnologic nu trebuie să depăşească 25 de ani, iar a incubatorului de inovare 15 ani.
   (2) În parcul ştiinţifico-tehnologic îşi desfăşoară activitatea organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării, agenţi economici, alte persoane juridice sau persoane fizice, care beneficiază de facilităţi în vederea valorificării potenţialului uman şi material, realizînd următoarele obiective:
    a) valorificarea pe piaţa internă şi cea externă a realizărilor cercetării şi inovării;
    b) elaborarea studiilor de piaţă şi prefezabilitatea rezultatelor cercetării;
    c) atragerea de noi agenţi economici şi de investiţii în cercetare şi învăţămînt;
    d) crearea a noi locuri de muncă în domeniul tehno­logiilor avansate, a stimulentelor pentru afluxul de specialişti cu performanţe profesionale în sfera cercetării şi dezvoltării tehnologice;
    e) integrarea studenţilor, doctoranzilor şi post­doc­toranzilor în mediul socioeconomic;
    f) corelarea procesului de formare a specialiştilor în instituţiile de învăţămînt superior cu cerinţele procesului de inovare şi ale dezvoltării economiei naţionale;
    g) orientarea organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării spre necesităţile pieţei interne şi externe, stimularea iniţiativei acestora în atragerea de noi resurse financiare;
    h) stimularea agenţilor economici privaţi în vederea participării active la dezvoltarea şi valorificarea rezultatelor cercetării şi inovării, prin realizarea de noi mărfuri şi servicii;
    i) dezvoltarea potenţialului ştiinţific, tehnologic şi economic la nivel regional.
    (3) Administratorul incubatorului de inovare prestează servicii de incubare, inclusiv:
    a) oferă posibilitatea realizării strategiilor de inovare;
    b) oferă la preţuri reduse sau gratuit servicii de locaţiune, de consultanţă, de marketing, de contabilitate, de evaluare şi promovare a obiectelor de proprietate intelectuală, servicii informaţionale şi juridice, alte servicii care facilitează activitatea rezidenţilor incubatorului de inovare;
    c) atrage investiţii;
    d) caută şi oferă oportunităţi de inovare, facilitînd contactul rezidenţilor cu alte persoane fizice şi persoane juridice, inclusiv cu întreprinderi mici şi mijlocii.
    Articolul 6. Condiţiile de eligibilitate a rezidenţilor
parcului
                       ştiinţifico-tehnologic şi a celor ai incubatorului
                       de inovare
    (1) Statutul de rezident al parcului ştiinţifico-tehnologic sau al incubatorului de inovare poate fi obţinut de persoane juridice sau persoane fizice care
implementează proiecte în domeniile inovării și transferului tehnologic, selectate spre finanțare de către Agenție.
   
[Art.6 al.(1) modificat prin LP36 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.251]
    (2) Rezidenţii parcului ştiinţifico-tehnologic practică numai activităţi de inovare şi transfer tehnologic, de prestare a serviciilor în domeniul afacerilor de inovare, de producere şi comercializare a mărfurilor (serviciilor) obţinute din aceste activităţi şi/sau de cercetare ştiinţifică aferentă lor, efectuate în acest parc.
    (3) Rezidenţii incubatorului de inovare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să practice activităţi de inovare şi transfer tehnologic şi/sau de cercetare ştiinţifică aferentă lor şi să dispună de un plan de afaceri de inovare pe un termen de 2-5 ani;
    b) să practice numai activităţi ce ţin de implementarea şi promovarea tehnologiilor avansate, de cercetarea şi implementarea know-how, de prestarea serviciilor în domeniul afacerilor de inovare, de producerea şi comercializarea mărfurilor (serviciilor) obţinute în urma acestor activităţi.
    Articolul 7
. Condiţiile de încetare a statutului de rezident al
                       parcului  ştiinţifico-tehnologic şi a statutului de
                       rezident al incubatorului de inovare
    (1) Statutul de rezident al parcului ştiinţifico-tehnologic sau al incubatorului de inovare poate fi revocat la iniţiativa:
    a) rezidentului;
    b) administratorului parcului ştiinţifico-tehnologic sau al incubatorului de inovare;
    c) clusterului ştiinţifico-tehnologic, în cazul încetării contractului de asociere încheiat cu un rezident.
    (2) Statutul de rezident al parcului ştiinţifico-tehnologic sau al incubatorului de inovare poate fi revocat dacă rezidentul:
    a) nu execută condiţiile contractului încheiat cu administratorul;
    b) încălcă legislaţia sau cerinţele stabilite de administrator în limitele competenţei sale;
    c) a prezentat administratorului documente cu date falsificate;
    d) desfăşoară activitate de întreprinzător fără autorizaţie.
   (3) Statutul de rezident al parcului ştiinţifico-tehnologic sau al incubatorului de renovare se revocă după expirarea a 3 luni de la data primirii înştiinţării despre comiterea încălcărilor enumerate la alin.(2).
    (4) Rezidenţii parcului ştiinţifico-tehnologic şi cei ai incubatorului de inovare pot contesta în instanţă judecătorească economică, în modul stabilit de legislaţie, acţiunile administratorului, inclusiv cele de suspendare a activităţii, precum şi de revocare a statutului de rezident.
Capitolul III
CONDIŢIILE FINANCIARE ŞI MATERIALE DE
ACTIVITATE  ALE PARCULUI ŞTIINŢIFICO-TEHNOLOGIC
ŞI ALE INCUBATORULUI DE INOVARE

    Articolul 8. Condiţiile financiare de activitate ale
                        parcului ştiinţifico-tehnologic şi ale
                       incubatorului de inovare
    (1) Mijloacele financiare destinate activităţilor din cadrul parcului ştiinţifico-tehnologic şi al incubatorului de inovare provin din surse financiare private şi publice.
    (2) Cheltuielile legate de activităţile parcului ştiinţifico-tehnologic şi ale incubatorului de inovare pot include mijloace financiare destinate amenajării şi/sau reabilitării spaţiilor şi infrastructurii.
    (3)
Agenția verifică anual, în conformitate cu legislaţia în vigoare, corectitudinea utilizării mijloacelor financiare publice de către rezidenţii şi administratorul parcului ştiinţifico-tehnologic sau de cei ai incubatorului de inovare.
   
[Art.8 al.(3) modificat prin LP36 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.251]
    Articolul 9. Condiţiile materiale de activitate ale parcului
                       ştiinţifico-tehnologic şi ale incubatorului de 
                       inovare
    (1) Terenurile şi/sau patrimoniul parcului ştiinţifico-tehnologic şi cele ale incubatorului de inovare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
   a) să includă amplasamente şi condiţii de locaţie conform Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea parcului ştiinţifico-tehnologic şi, respectiv, Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea incubatorului de inovare;
    b) să includă dotările necesare activităţii în domeniul vizat.
   (2) Terenurile şi/sau patrimoniul parcului ştiinţifico-tehnologic şi cele ale incubatorului de inovare trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:
    a) să fie libere de orice sarcină;
    b) să nu facă obiectul unor litigii în curs de soluţionare în instanţă judecătorească.
   (3) Mărfurile şi serviciile importate, destinate rezidenţilor parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi rezidenţilor incubatoarelor de inovare pot fi folosite numai în domeniile de activitate prevăzute de proiectele de inovare şi transfer tehnologic, aprobate de
Agenție.
   
[Art.9 al.(3) modificat prin LP36 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.251]
Capitolul IV
SELECTAREA ADMINISTRATORULUI PARCULUI
ŞTIINŢIFICO-TEHNOLOGIC SAU AL INCUBATORULUI DE INOVARE

    Articolul 10. Organizarea selectării
    Clusterul ştiinţifico-tehnologic organizează selectarea administratorului parcului ştiinţifico-tehnologic sau al incubatorului de inovare, responsabil de aspectele operaţionale şi de administrarea parcului ştiinţifico-tehnologic sau a incubatorului de inovare, conform procedurii aprobate de
Agenție.
   
[Art.10 modificat prin LP36 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.251]
    Articolul 11. Criteriile de selectare
    Selectarea administratorului se efectuează după următoarele criterii:
    a) să fie rezident al Republicii Moldova;
    b) să nu se afle în stare de faliment ori de lichidare;
    c) să posede personal calificat, cu experienţă în managementul afacerilor;
    d) să prezinte un plan de dezvoltare a parcului ştiinţifico-tehnologic sau un plan de dezvoltare a incubatorului de inovare.
    Articolul 12. Actele prezentate la concursul de selectare
    La cererea de participare la concursul de selectare a administratorului, solicitantul statutului de administrator al parcului ştiinţifico-tehnologic sau al incubatorului de inovare trebuie să anexeze:
    a) declaraţie privind intenţia sa de a administra parcul ştiinţifico-tehnologic sau incubatorul de inovare şi de a oferi asistenţă rezidenţilor;
    b) actul de constituire şi/sau statutul său;
    c) informaţie despre numărul mediu scriptic de personal din anul anterior;
    d) descrierea infrastructurii (sedii, încăperi şi alte imobile, echipamente de birou, calculatoare) necesare serviciilor, asigurarea publicităţii locale a programului în perioada de iniţiere a activităţii parcului ştiinţifico-tehnologic sau a incubatorului de inovare;
    e) certificat care confirmă lipsa de restanţe la bugetul public naţional.
Capitolul V
DELIMITAREA COMPETENŢELOR PRIVIND
 ACTIVITATEA PARCULUI ŞTIINŢIFICO-TEHNOLOGIC
ŞI A INCUBATORULUI DE INOVARE

    Articolul 13. Atribuţiile Agenției
    [Art.13 denumirea în redacțiaLP36 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.251]
    (1) Agenția are următoarele atribuţii:
    a) elaborează şi aprobă Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea parcului ştiinţifico-tehnologic şi Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea incubatorului de inovare;
    b) elaborează şi aprobă Regulamentul privind procedura de acordare a statutului de rezident şi al celui de administrator al parcului ştiinţifico-tehnologic şi Regulamentul privind procedura de acordare a statutului de rezident şi al celui de administrator al incubatorului de inovare;
    c) aprobă proiecte de inovare şi transfer tehnologic care urmează a fi realizate de rezidenţii parcurilor ştiinţifico-tehnologice sau de rezidenţii incubatoarelor de inovare;
    d) selectează pentru finanțare, în limitele bugetului aprobat și conform planului de acțiuni aprobat de Guvern, proiectele prezentate la concurs, în urma evaluării efectuate de cercetători locali şi/sau străini, potrivit metodologiei de finanțare a proiectelor aprobate de Guvern;
    e) monitorizează şi evaluează activităţile parcurilor ştiinţifico-tehnologice, ale incubatoarelor de inovare, susţine dezvoltarea acestora prin implementarea de politici şi strategii de inovare şi de transfer tehnologic;
    f) colaborează cu autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu organizaţii neguvernamentale şi cu experţi independenţi, cu organizaţii internaţionale din domeniul inovării pentru sprijinirea activităţilor şi dezvoltarea parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi a incubatoarelor de inovare.
   
[Art.13 al.(1) în redacția LP36 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.251]
    (2) Dacă, în urma monitorizării şi evaluării, se constată încălcarea prevederilor art.6, Agenția, va înainta Guvernului propunere de sistare a activităţii parcului ştiinţifico-tehnologic sau a incubatorului de inovare, după ce, cu 60 de zile înainte, a înştiinţat în scris administratorul despre intenţia înaintării propunerii de sistare.
   
[Art.13 al.(2) modificat prin LP36 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.251]
    [Art.14 abrogat prin LP36 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.251]
    Articolul 15. Atribuţiile clusterului ştiinţifico-tehnologic
    Clusterul ştiinţifico-tehnologic are următoarele atribuţii:
    a) elaborează programe privind funcţionarea şi dezvoltarea parcului ştiinţifico-tehnologic şi a incubatorului de inovare atît în direcţiile strategice ale sferei ştiinţei şi inovării, cît şi în alte direcţii ale acestei sfere;
    b) facilitează atragerea de noi rezidenţi, inclusiv la propunerea Agenţiei şi a administratorului parcului ştiinţifico-tehnologic sau al incubatorului de inovare.
    Articolul 16. Atribuţiile administratorului parcului
                         ştiinţifico-tehnologic  şi ale administratorului
                         incubatorului de inovare
    Administratorul parcului ştiinţifico-tehnologic sau al incubatorului de inovare are următoarele atribuţii:
    a) răspunde de administrarea parcului ştiinţifico-tehnologic sau a incubatorului de inovare;
    b) încheie contracte de prestare a serviciilor cu rezidenţii parcului ştiinţifico-tehnologic sau ai incubatorului de inovare;
    c) angajează prin concurs personalul pentru prestarea de servicii rezidenţilor parcului ştiinţifico-tehnologic sau ai incubatorului de inovare;
    d) asigură integritatea patrimoniului parcului ştiinţifico-tehnologic sau al incubatorului de inovare;
    e) desfăşoară activităţi de atragere a investiţiilor pentru dezvoltarea parcului ştiinţifico-tehnologic sau a incubatorului de inovare;
    f) stabileşte şi menţine relaţii cu reţele internaţionale de parcuri ştiinţifico-tehnologice şi incubatoare de inovare;
    g) creează, întreţine şi actualizează baza de date pe profilul activităţii parcului ştiinţifico-tehnologic sau a incubatorului de inovare;
    h) valorifică facilităţile legale în beneficiul rezidenţilor parcului ştiinţifico-tehnologic sau ai incubatorului de inovare;
    i) reprezintă parcul sau incubatorul în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale.
Capitolul VI
SUPORTUL ŞI STIMULAREA ACTIVITĂŢII PARCULUI
ŞTIINŢIFICO-TEHNOLOGIC ŞI A INCUBATORULUI
DE INOVARE

    Articolul 17. Stimularea activităţii parcului ştiinţifico- tehnologic
                         şi a incubatorului de inovare
    (1) Rezidenţii parcului ştiinţifico-tehnologic şi cei ai incubatorului de inovare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, beneficiază de:
    a) facilităţi fiscale şi vamale;
    b) finanţări, obţinute prin concurs în cadrul programelor de stat şi al proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării, acordate inclusiv pentru crearea şi/sau dezvoltarea infrastructurii de inovare;
    c) investiţii şi dotări cu echipamente de la persoane fizice şi persoane juridice de drept public sau privat şi din asistenţă financiară externă;
    d) donaţii, sponsorizări şi investiţii;
    e) condiţii avantajoase de locaţiune, folosire a infrastructurii şi a comunicaţiilor, inclusiv prin eşalonare a plăţilor;
    f) scutiri sau reduceri de tarife.
    (2) Rezidenţii incubatorului de inovare beneficiază de servicii de incubare.
    Articolul 18.  Facilităţi pentru personalul parcului
                          ştiinţifico-tehnologic şi cel al incubatorului
                          de inovare
    (1) Cadrele ştiinţifico-didactice, cercetătorii ştiinţifici, doctoranzii, studenţii şi inventatorii beneficiază de prioritate la angajare în activităţile parcului ştiinţifico-tehnologic sau ale incubatorului de inovare.
    (2) Activităţile efectuate de doctoranzi şi studenţi în cadrul parcului ştiinţifico-tehnologic sau al incubatorului de inovare pot fi echivalate cu activităţile de practică în producţie sau în laborator de specialitate, în conformitate cu programul de studiu.
    (3) Personalul din sfera ştiinţei şi inovării angajat de administrator şi de rezidenţii parcului ştiinţifico-tehnologic sau de administrator şi de rezidenţii incubatorului de inovare (cu excepţia personalului auxiliar) beneficiază de aceleaşi facilităţi ca şi personalul ştiinţific şi/sau ştiinţifico-didactic al organizaţiilor de drept public din sfera ştiinţei şi inovării şi al instituţiilor de învăţămînt superior de stat.
Capitolul VII
DISPOZIŢII FINALE
    Articolul 19
    Guvernul, în termen de 3 luni:
    va prezenta Parlamentului propuneri privind modificarea legislaţiei în vigoare în conformitate cu prezenta lege;
    va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                        Marian LUPU

    Nr.138-XVI. Chişinău, 21 iunie 2007.