HGM916/2007
ID intern unic:  324962
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 916
din  06.08.2007
cu privire la Concepţia Portalului guvernamental
Publicat : 17.08.2007 în Monitorul Oficial Nr. 127-130     art Nr : 952
    MODIFICAT
   
HG962 din 08.08.16, MO265-276/19.08.16 art.1046


    În scopul realizării prevederilor Strategiei Naţionale de edificare a societăţii informaţionale - “Moldova electronică” şi a Planului de acţiuni pentru realizarea acesteia, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 255 din 9 martie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 46-50, art. 336), precum şi a punctului 3 alineatul doi al Hotărîrii Guvernului nr.733 din 28 iunie 2006 “Cu privire la Concepţia guvernării electronice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.106-111, art.799), Guvernul HOTĂRĂŞTE: 
    1. Se aprobă Concepţia Portalului guvernamental (se anexează).
    2. Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor în comun cu Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, va asigura crearea Portalului guvernamental în conformitate cu Concepţia aprobată.
    [Pct.2 modificat prin HG962 din 08.08.16, MO265-276/19.08.16 art.1046]
    3. Se desemnează, în calitate de operator tehnologic al Portalului guvernamental, Întreprinderea de Stat “Centrul de telecomunicaţii speciale”, care va crea sistemul informaţional al Portalului, va asigura funcţionarea, securitatea, deservirea şi modernizarea ulterioară a acestuia în componenţa Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor publice.
    4. Finanţarea creării şi implementării Portalului guvernamental în anul 2007 va fi efectuată din mijloacele financiare ale Fondului pentru implementarea Strategiei Naţionale de edificare a societăţii informaţionale - “Moldova electronică”.
    5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Aparatului Guvernului.

    PRIM-MINISTRU                                                       Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul dezvoltării informaţionale                            Vladimir Molojen
    Ministrul finanţelor                                                      Mihail Pop

    Nr. 916. Chişinău, 6 august 2007.

Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr.916
din 6 august 2007

CONCEPŢIA
PORTALULUI GUVERNAMENTAL
Introducere
    Asigurarea unei interacţiuni informaţionale eficiente, operative şi calitative între componentele societăţii (Guvern, cetăţeni, mediul de afaceri, societatea civilă) necesită utilizarea celor mai moderne tehnologii, cum ar fi Portalul guvernamental.
    Interacţiunea Guvernului cu cetăţenii şi mediul de afaceri în procesul de prestare a serviciilor publice prin mijloace electronice are loc prin intermediul unei singure “porţi guvernamentale” - aşa-numitului Portal guvernamental.
    Portalul guvernamental este un instrument de suport în activitatea guvernării electronice (e-guvernare), ce oferă posibilitatea schimbului de informaţii cu persoanele fizice şi juridice, cu autorităţile publice prin reţele de comunicaţii, inclusiv Internet, şi reprezintă un punct de acces la serviciile informaţionale.
    Ministerele, alte autorităţi administrative centrale, autorităţile administraţiei publice locale şi alte instituţii şi organizaţii publice creează şi gestionează propriile pagini web oficiale, care vor fi integrate în Portalul guvernamental al e-guvernării.
    Reflectarea şi sprijinul activităţii Guvernului în spaţiul Internet se realizează prin utilizarea Portalului guvernamental, integrînd alte portaluri şi pagini web ale autorităţilor publice: ministerelor, birourilor, serviciilor, agenţiilor, centrelor, camerelor, Aparatului Guvernului, Aparatului Parlamentului şi Aparatului Preşedintelui ţării.
    Utilizatori ai Portalului guvernamental, care interacţionează cu autorităţile publice şi au acces la Internet, sînt:
    a) сetăţeаnul — interacţiunea dintre autorităţile publice şi cetăţeаn  Guvern – Cetăţean (G2C);
    b) reprezentanţii mediului de afaceri, companiile — interacţiunea dintre autorităţile publice şi mediul de afaceri Guvern - Mediul de afaceri (G2B);
    c) autorităţile publice - interacţiunea interde­partamentală Guvern - Guvern (G2G) şi interacţiunea Guvern şi angajaţii acestuia (G2E);
    d) societatea civilă, organizaţiile neguvernamentale (ONG), mass-media.
    Portalul guvernamental pune la dispoziţie utilizatorilor informaţia despre serviciile prestate prin intermediul Portalului, şi asigură accesul utilizatorilor la aceste servicii.
    Prin intermediul Portalului guvernamental va fi asigurat accesul unic la resursele informaţionale de stat, conform normelor de acces reglementate.
    Totodată, Portalul guvernamental facilitează informarea cetăţenilor cu privire la legislaţia şi reglementările aferente interacţiunii dintre aceştia şi administraţia publică, prin publicarea informaţiei respective pe Portal sau prin mass-media.
    Prezenta Concepţie reprezintă o viziune generală asupra creării şi funcţionării Portalului guvernamental, include aspecte privind scopul şi obiectivele-cheie, principiile, caracteristicile de bază, funcţionalitatea şi arhitectura conceptuală a Portalului. Concepţia conţine o descriere succintă a serviciilor publice, accesibile prin intermediul Portalului guvernamental, condiţii, premise generale şi recomandări pentru implementarea modelului Portalului.
Capitolul I
Dispoziţii generale
    1.1. Noţiuni de bază
    În prezenta Concepţie sînt folosite următoarele noţiuni şi definiţii:
    aplicaţii middleware – produs de subprogram (eng. middleware; se traduce şi ca  software intermediar, software conector, software între platforme) – elemente ale produsului de program, compuse din agenţi, intermediari între diverse componente ale diferitelor aplicaţii, produsul de program intermediar se utilizează în aplicaţii;
   browser – (din eng. Web browser) reprezintă un produs de program cu ajutorul căruia se poate „naviga” prin site-urile web, adică pentru interpelarea paginilor web din Internet, pentru prelucrarea şi vizualizarea lor, şi pentru realizarea trecerii de la o pagină la alta;
    DNS - Domain Name Service – serviciul de nume de domen — registrul electronic (baza de date) ce conţine adresele URL ale tuturor serviciilor Internet (inclusiv – WWW);
    e-guvernare – concepţia de prestare a serviciilor de stat după principiul „ghişeului unic” prin intermediul web portalului unic. Nivelurile avansate oferă posibilitatea de a efectua relaţii financiare cu statul (de exemplu, facturi fiscale), de a utiliza ecluza integrată de plată, sistemele informaţionale şi bancare;
    gateway – partea tehnologică a Portalului, ce asigură accesul securizat la serviciile şi resursele informaţionale, cu utilizarea tehnologiei de securizare a informaţiei, inclusiv tehnologia semnăturii digitale;
    ghişeu unic - punct unic de acces al utilizatorilor la informaţie şi serviciile prestate de autorităţile publice în cadrul procesului de e-guvernare, distribuite în spaţiul resurselor informaţionale şi a serviciilor publice;
    Guvern - Cetăţean (G2C) — reprezintă interacţiunea electronică dintre autorităţile publice şi cetăţean privind acordarea serviciilor publice cetăţeanului prin mijloace electronice;
    Guvern - Business (G2B)  — reprezintă interacţiunea electronică dintre autorităţile publice şi mediul de afaceri;
    Guvern – Guvern (G2G) — reprezintă interacţiunea electronică dintre autorităţile publice, schimbul de informaţie între structurile administraţiei publice prin utilizarea mijloacelor electronice. G2G înseamnă integrarea tuturor nivelurilor administrative, optimizarea procesului de organizare a informaţiei şi a accesului la informaţie;
    HTML — HyperText Markup Language — limbaj de marcare, utilizat pentru crearea paginilor web în browser. Scopul HTML-ului este, în mare parte, prezentarea informaţiilor – reflectarea paragrafelor, a fonturilor, a tabelelor etc.;
    HTTP - Hypertext Transfer Protocol - metoda presupune accesul la informaţia de pe Internet, plasată pe serverul WWW. Protocolul HTTP este un protocol de tip text al WWW;
    Internet - Internetul este o reţea publică mondială de computere interconectate, ce asigură accesul la resursele informaţionale amplasate în această reţea. Internetul poate fi privit ca o reţea de reţele locale de calculatoare, interconectate prin intermediul rooterelor. Ca termeni înrudiţi se folosesc:
    Intranet — reţea intracorporativă ce utilizează standardele şi principiile de funcţionare ale Internetului, dar cu acces restrîns, de exemplu, intranetul guvernamental sau intranetul unei firme particulare;
    Extranet — reţea intracorporativă ce aparţine unei firme, la care au acces (parţial) anumite persoane sau grupuri de persoane din alte instituţii, organizaţii, firme, de exemplu, angajaţii firmelor furnizoare sau ai firmelor cliente;
    interoperabilitate - abilitatea anumitor instituţii/agenţii (guvernamentale sau nonguvernamentale) de a presta servicii clienţilor săi, folosind resurse informaţionale comune şi procese on-line;
    interoperabilitatea aplicaţiilor - cerinţă obligatorie pentru aplicaţiile computaţionale, utilizate de către administraţia publică pentru prestarea serviciilor complexe, realizate cu ajutorul acţiunilor coordonate a unui grup de instituţii. Numărul mare de unităţi administrative şi organizaţii care trebuie să fie integrate implică utilizarea tehnologiei Serviciilor Web (Web Services) ca principala tehnologie destinată integrării aplicaţiilor în sistemul de servicii guvernamentale amplasate în back office;
    pagina web, web-site, site - colecţie de publicaţii electronice, numită pagini web, publicate pe serverul web cu  folosirea limbajului HTML sau a succesorilor lui. Fiecare web-site şi pagină web dispun de adrese URL distincte, prin intermediul cărora pot fi accesate;
    PKI  (Public Key Infrastructure) – infrastructura ierarhică unică a cheii publice – sistem ce determină politicile de emitere, de eliberare şi de anulare a certificatelor cheilor publice, de păstrare a informaţiei necesare pentru verificarea ulterioară a valabilităţii certificatelor;
    portal web – un complex tehnic de program ce include tehnologia de integrare şi oferire a informaţiei, obţinute din diverse surse externe, amplasate în reţea. Portalul web întreţine dialogul cu utilizatorul în procesul de prestare a serviciilor on-line. Portalul este dotat cu mecanisme de căutare, personalizare, adaptare la cerinţele utilizatorului, cu mecanisme de modificare flexibilă ce constau din portleturi ale structurii modulare şi a  conţinutului dinamic;
    portlet, servlet, gadget – soft inclus în serverul portalului web, în aplicaţia portalului sau în interfaţa aplicaţiei; reprezintă web-service la distanţă sau modul la distanţă;
  web-server - serverul-gazdă pentru web-site-uri — server de protocol HTTP, sistem de programe instalat pe unul sau mai multe calculatoare-gazdă (host), corespunzătoare unui nume de domeniu URL în World Wide Web din reţeaua Internet;
    URL - Uniform Resource Locator sau adresă unitară pentru localizarea resurselor - este soluţia aleasă de W3C (World Wide Web Consortium) pentru specificarea unei resurse (pagini) a Internetului;
    WWW -  World Wide Web (WWW sau Web-ul) defineşte spaţiul serviciilor informaţionale, elaborate cu ajutorul Internetului;
    XML - eXtensible Markup Language - este un metalimbaj de marcare recomandat de W3C pentru crearea altor limbaje de marcare, prezintă un model de păstrare a datelor nestructurate şi semistructurate în bazele de date XML;
    XML Schema - metalimbaj de marcare din familia de limbaje XML.
    1.2. Scopul şi obiectivele de bază ale Portalului guvernamental
    Portalul guvernamental este un sistem informaţional şi de telecomunicaţii complex, care se caracterizează printr-un punct unic de acces la resurse, aplicaţii şi servicii informaţionale. Portalul guvernamental serveşte în calitate de instrument de susţinere a activităţii de guvernare electronică, care asigură posibilitatea schimbului informaţional prin intermediul mediului comunicaţional.
    Scopul creării Portalului guvernamental este susţinerea unui mediu informaţional virtual, accesibil, modern, pentru asigurarea comunicaţiilor şi colaborării între autorităţile publice, cetăţeni şi organizaţii în procesul realizării Concepţiei guvernării electronice.   
    Sarcinile de bază ale Portalului guvernamental sînt:
    a) implementarea mecanismelor de e-guvernare în baza tehnologiilor informaţional-comunicaţionale (ICT) cu respectarea principiilor, priorităţilor şi direcţiilor de implementare a politicii statale de guvernare;
    b) dezvoltarea principiilor democratice în societate prin participarea cetăţenilor la guvernarea publică şi la procesul soluţionării problemelor sociale, cu ajutorul mijloacelor electronice disponibile;
    c) oferirea unui instrument flexibil de interacţiune tuturor participanţilor la procesul de e-guvernare;
    d) facilitarea accesului cetăţenilor şi reprezentanţilor mediului de afaceri la informaţia despre activitatea autorităţilor publice, sporirea nivelului de transparenţă în procesul decizional;
    e) majorarea nivelului de calitate a vieţii cetăţenilor.
    1.3. Principiile Portalului guvernamental
    Crearea şi funcţionarea Portalului guvernamental se bazează pe următoarele principii:
    a) simplitate şi comoditate în utilizare — toate aplicaţiile folosite trebuie să simplifice utilizarea sistemelor informaţionale de către cetăţeni, să mărească viteza de prestare a serviciilor şi să micşoreze timpul de aşteptare;
    b) orientare spre interesele cetăţenilor — structura, conţinutul şi navigaţia în Portal sînt focalizate spre cetăţeni;
    c) punct unic de acces la resursele informaţionale statale;
    d) punct unic de acces la servicii publice — Portalul oferă un singur punct de acces la servicii, sisteme şi multitudinea de aplicaţii informaţionale ale serviciilor publice;
    e) divizarea arhitecturii pe niveluri – permite efectuarea proiectării independente a subsistemelor Portalului, în conformitate cu standardele de interfaţă dintre niveluri;
    f) modularizare — atribuie flexibilitate structurii interne a Portalului prin utilizarea mecanismelor de includeri modulare;
    g) respectarea standardelor deschise:
    pentru publicaţii şi comunicaţii în Internet;
    pentru interoperabilitate: structura metadatelor contentului formate în baza limbajului XML (metalimbaj de marcare), în conformitate cu recomandările şi practicile internaţionale;
    pentru metadate: limbajul XML Schema, utilizat pentru prezentarea universală a schemelor de date;
    h) serviciile reţelelor distribuite cu tehnologii de colaborare şi dirijare, orientate spre integrarea serviciilor web;
    i) asigurarea securităţii – protejarea integrităţii, accesibilităţii şi confidenţialităţii informaţiei.
    Oferirea informaţiei permite cetăţeanului să utilizeze un sistem unic de identificare de stat, să aibă acces la un şir de servicii oferite de Portal, fără necesitatea utilizării datelor de autentificare distincte pentru fiecare serviciu electronic.
Capitolul II
Caracteristicile de bază şi funcţionalitatea Portalului guvernamental
    2.1. Caracteristicile de bază ale Portalului guvernamental
    2.1.1. Orientare spre cetăţean 
    Serviciile prestate de către Portalul guvernamental sînt orientate spre soluţionarea prioritară a necesităţilor cetăţenilor, mediului de afaceri şi guvernării. Orientarea trebuie să fie, în mod special, spre cetăţeni, în sensul conţinutului şi mecanismelor de livrare a informaţiei şi serviciilor. Informaţia şi serviciile publice sînt prestate în multiple variante, orientate spre interesele cetăţenilor:
    a) evenimente din viaţa cetăţeanului (naştere, căsătorie etc.), momente din dezvoltarea  afacerii;
    b) serviciile frecvent solicitate;
    c) orientare pe domeniul sau sectorul de activitate;
    d) specificul localităţii sau al regiunii etc.
    La crearea Portalului se va ţine cont de neomogenitatea diferitelor categorii sociale de cetăţeni, de interesele acestora.
    2.1.2. Interfaţa loială (prietenoasă) a utilizatorului
    Portalul şi componentele lui trebuie să fie accesibile pentru toate categoriile de utilizatori. Trebuie să se acorde posibilitatea personalizării interfeţei Portalului de către utilizator. Şablonul de navigaţie şi interfaţa Portalului permite vizitatorilor (după instruirea minimă) să acceseze uşor informaţia solicitată. Arhitectura Portalului va fi flexibilă pentru acomodarea informaţiei noi prin mecanisme de publicaţie dinamică. Portalul va asigura accesul universal la serviciile prestate de pe diferite dispozitive mobile, inclusiv de către persoanele cu disabilităţi.
    2.1.3. Acces prin ghişeu unic
    Portalul guvernamental asigură utilizatorului accesul integrat la resursele şi serviciile informaţionale de stat; informaţia şi serviciile respective se acordă  de către autorităţile publice de diferite niveluri, care asigură procesul de guvernare electronică.
    Portalului guvernamental îi corespunde numele de domen gov.md, accesul la care poate fi efectuat prin utilizarea protocoalelor reţelei Internet, prin adresa URL www.gov.md
    Sistemele de navigaţie şi căutare, sistemul de acces sînt divizate în categorii, conform următoarelor criterii:
    a) vectorul de interacţiune: Guvern – cetăţean (compartiment de prioritate, situat pe prim plan); Guvern – mediul de afaceri; Guvern – Guvern; Guvern – angajat;
    b) aspectul tematic, profilul, cererea on-line de deservire: eveniment din viaţă – pentru cetăţeni; situaţie de afacere – pentru mediul de afaceri;
    c) aspectul instituţional şi ierarhia nivelurilor administraţiei publice: serviciul organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice, subdiviziunile teritoriale ale acestora, serviciul autorităţilor administraţiei publice locale (municipale), serviciul altor organizaţii, care activează pentru autorităţile publice.
    2.1.4. Personalizare
    Utilizatorilor Portalului li se acordă posibilitatea utilizării portletelor de interfaţă la distanţă a web-servelor şi păstrării adresărilor individuale.
    Personalizarea utilizatorului Portalului şi plasarea informaţiei pentru utilizator are loc prin multitudinea canalelor informativ-comunicaţionale pentru atragerea utilizatorului la Portal.
    2.1.5. Acoperire atotcuprinzătoare
    Portalul acordă informaţii importante despre toate aspectele activităţii organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi autorităţilor administraţiei publice locale. Orice informaţie sau serviciu electronic prestate cetăţenilor trebuie să fie accesibile pe Portalul guvernamental prin consolidarea centralizată a acestora. Portalul nu trebuie să se focalizeze doar asupra unui sector sau a unui singur grup de guvernare. Portalul guvernamental trebuie să includă informaţii depline oferite de diferite structuri, inclusiv de autorităţile publice, autorităţile legislative, judiciare, executive, instituţii, reprezentanţe etc.
    Accesul cetăţenilor la informaţie şi la anumite servicii electronice disponibile pe Portalul guvernamental este asigurat prin crearea punctelor de acces dotate cu panouri electronice guvernamentale. Modalitatea şi condiţiile de plasare a acestora se determină de către Aparatul Guvernului. 
    2.1.6. Conţinut veridic, exact şi actualizat
    Pentru a menţine nivelul înalt de credibilitate din partea cetăţenilor informaţia publicată pe Portal trebuie să fie veridică, precisă şi actualizată. Serviciile de management ale Portalului asigură menţinerea informaţiei actualizate şi sincronizate. Cerinţa de bază este publicarea oportună şi neîntîrziată  a informaţiei actualizate pe Portalul guvernamental de către autoritatea publică, în zona corespunzătoare a acestuia, înainte de a publica informaţia respectivă prin intermediul altor metode tradiţionale de acordare a informaţiei.
    2.2. Funcţionalitatea Portalului guvernamental
    Pentru funcţionarea Portalului guvernamental este necesară existenţa următoarelor elemente:
    a) infrastructura TI, ce include resurse de reţea, mijloace tehnice şi de program pentru crearea, asigurarea securităţii şi a accesului general la informaţia, necesară pentru e-guvernare şi pentru utilizarea standardului de metadate unic (standard utilizat pentru bazele de date şi schimbul de informaţii);
    b) spaţiu guvernamental şi electronic comun ce conţine următoarele obiecte informaţionale:
    depozite pentru păstrarea şi distribuirea datelor informaţionale;
    serviciul de administrare a utilizatorilor diferitelor grupuri, serviciul director;
    serviciul de amplasare, colectare, verificare, arhivare, generare şi distribuire a informaţiei;
    c) serviciul de securitate;
    d) sisteme de comunicaţii cu viteză mare de transmitere şi acces la informaţie.
    Portalul guvernamental îndeplineşte trei funcţii de bază:
    1) oferă informaţie despre activitatea autorităţilor publice;
    2) asigură accesul la resursele informaţionale de stat;
    3) prestează servicii informaţionale persoanelor fizice şi juridice.
    Portalul guvernamental integrează accesul la toate serviciile electronice ale autorităţilor publice, formează ghişeul electronic al oficiilor Guvernului, formează punctul unic de accesare la servicii şi accesul la informaţia publică a autorităţilor publice de interes pentru persoanele fizice şi juridice.
    Autorităţile publice îşi pot crea portaluri proprii, integrate în Portalul unic e-guvernare.
    Portalul guvernamental prezintă nu doar un mijloc de comunicare, ci şi un instrument de colaborare care exercită următoarele funcţii:
    a) de informare electronică, similară ziarului, revistei, televiziunii, radioului;
    b) de marketing, de comerţ electronic, oferind autorităţilor publice posibilitatea de promovare a serviciilor şi activităţilor sale;
    c) de tranzacţii — permite utilizatorilor şi autorităţilor administraţiei publice schimbul de informaţie, necesară pentru realizarea unei tranzacţii (achitarea taxelor, cerere de eliberare a unui act de identitate nou etc.);
    d) de muncă — asigurarea schimbului de informaţie dintre autorităţile publice, angajatori şi cetăţeni, facilitînd activitatea profesională.
    Una din funcţiile importante ale Portalului guvernamental constă în realizarea mecanismelor de personalizare prin adaptarea la cerinţele diferitelor tipuri de utilizatori. Utilizatorii beneficiază de servicii conform afilierii lor în anumite grupuri de utilizatori cu categorii de acces securizat:
    a) utilizator neînregistrat – vizitatorul Portalului;
    b) utilizator înregistrat – utilizatorul supus procedurii de înregistrare, care a primit datele autentificate, prezentate prin login şi parolă;
    c) utilizator abonat – abonat al Portalului guvernamental, titular al certificatului cheii publice a semnăturii digitale.
    Portalul guvernamental încorporează o multitudine de funcţii, care:
    a) realizează interfaţa unică pentru accesarea informaţiei şi serviciilor diverselor autorităţi publice din cadrul sistemului e-guvernare;
    b) oferă acces la serviciul de autentificare unică şi de autorizare a utilizatorilor şi a grupurilor de utilizatori, folosind mijloace unice de identificare, autorizare şi autentificare;
    c) oferă mijloace de generare şi furnizare a informaţiei personalizate pentru utilizatori şi grupuri de utilizatori;
    d) realizează tranzacţii simple şi complexe;
    e) posedă interfeţe cu programe-aplicaţii interne (noi şi/sau cele moştenite) gestionate de autorităţile publice;
    f) asigură accesul la alte pagini web nonguvernamentale, tematica cărora ţine de Portalul e-guvernare.
    Portalul guvernamental integrează:
    a) sistemul unic de circulaţie electronică a documentelor autorităţilor publice;
    b) subsistemul unic de autentificare şi autorizare;
    c) sisteme şi mecanisme de colaborare interactivă în timp real: pentru crearea în regim interactiv a tabelelor, desenelor, textelor pentru ilustrarea problemelor, şi pentru ajutor la completarea formularelor electronice;
    d) sisteme de conferinţe electronice (video, voce-audio, chat, forumuri de discuţii);
    e) sistemul poştei electronice al angajaţilor autorităţilor publice.
Capitolul III
Arhitectura Portalului guvernamental
    3.1. Arhitectura Portalului guvernamental
    Arhitectura Portalului guvernamental formează un cadru care constă dintr-o multitudine de module pe Portal aranjate în niveluri şi grupuri funcţionale, conform figurii 1.
    Cadrul arhitecturii Portalului conţine o mulţime de servicii ale infrastructurii, care asigură o platformă multilaterală, integrală şi unificată.

    Figura 1. Arhitectura Portalului guvernamental.

    Nivelul de prezentare conţine interfaţa web a paginilor informaţionale şi listei serviciilor, prestate de autorităţile publice, accesibile prin Internet, formate de Portalul guvernamental, conţine modulele de prezentare, management al interfeţei utilizatorului şi de personalizare a acestuia, module ale unui sistem unic de autentificare şi autorizare a utilizatorilor, şi reprezintă în sine front-office-ul  sistemului de guvernare electronică. 
    Nivelul intermediar format din modulele de management al datelor conţine programe-aplicaţii de realizare a serviciilor de e-guvernare. Tot aici se află şi modulele de infrastructură a Portalului:
    a) de management al structurii şi conţinutului Portalului, instrumentele de administrare, monitorizare, dezvoltare, restabilire etc.;
    b) modulul de integrare a subsistemelor, diferite după orientarea funcţională, de la formarea interfeţei pînă la asigurarea securităţii, conţine interfeţele şi protocoalele de acces la resursele informaţionale localizate ale autorităţilor publice.
    Back-office conţine resursele informaţionale ale autorităţilor publice, accesibile prin interfeţele şi protocoalele oferite şi prin utilizarea mijloacelor informaţionale şi de telecomunicaţii de asigurare a securităţii datelor prin intermediul cifrării acestora în timpul transmiterii pe canale de comunicaţii.
    Arhitectura Portalului trebuie să fie scalabilă şi să dispună de unelte flexibile de implementare, dezvoltare, management, acumulare de statistici şi audit. Portalul facilitează colaborarea electronică, permiţînd coordonare şi organizare, precum şi include funcţii avansate de căutare şi indexare necesare utilizatorilor.
    Arhitectura Portalului de e-guvernare trebuie să conţină instrumente generice de management al:
    a) configuraţiei – determină şi întreţine structura modulară a Portalului;
    b) performanţei – apreciază activitatea serviciilor de Portal şi întreţine valorile ei nominale;
    c) securităţii – gestionează confidenţialitatea, integritatea şi accesibilitatea resurselor informaţionale ale Portalului guvernamental;
    d) auditul securităţii – urmăreşte respectarea regulilor şi procedurilor de securitate şi de protejare a informaţiei;
    e) înlăturarea defecţiunilor şi deteriorărilor – controlul corectitudinii lucrului, emiterea anunţurilor şi formarea rapoartelor despre defecţiunile complexului tehnic şi de program şi ţinerea evidenţei deciziilor asupra problemelor apărute;
    f) funcţia economică – urmăreşte aspectele financiare şi de logistică în activitatea serviciilor de Portal (inclusiv costuri de întreţinere, de transport date şi procesare a datelor serviciilor respective).
    Cadrul funcţional al Portalului e-guvernare determină fiabilitatea, flexibilitatea, scalabilitatea şi stabilitatea infrastructurii Portalului, permite încorporarea noilor tehnologii şi funcţionalităţi. Arhitectura rezistentă la uzare morală permite ca fiecare strat de servicii să poată fi dezvoltat în mod separat, independent de celelalte straturi, respectînd standardele de interfaţă dintre module şi servicii.
    3.2. Prezentarea şi managementul interfeţei utilizatorului
    Modulele de acces şi prezentare formează interfaţa web orientată spre utilizator. Principiul de bază constă în realizarea interfeţelor antropocentrice: se camuflează arhitectura internă complexă a sistemului de e-guvernare, se exclude surplusul informaţional în interfeţele utilizatorului, se utilizează un design ergonom, uşor navigabil şi cu căutare rapidă a resurselor necesare în doar cîteva clicuri. Modulele de acces şi prezentare asigură formarea şi publicarea conţinutului portalului web (integrarea portletelor), conform anumitelor scheme şi scenarii, ţinînd cont de profilul şi solicitările utilizatorilor.
    Reglementarea formei de prezentare a informaţiilor pentru diverse dispozitive şi metode de acces se reflectă în politicile de design şi prezentare a interfeţelor pentru diferite tipuri de dispozitive (staţionare, mobile) şi grupuri de utilizatori (cetăţeni, reprezentanţi ai mediului de afaceri, reprezentanţi ai autorităţilor publice).
    Fereastra principală de interfaţă a utilizatorului poate fi segmentată în cadre pentru fiecare din aplicaţiile personalizate.
    Deoarece un portal este o colecţie de diverse module, problema funcţionării stratului de prezentare poate avea un diapazon mare de complexitate.
    Compoziţia şi designul interfeţelor aplicaţiilor Portalului vor ţine cont de necesitatea tratării resurselor informaţionale guvernamentale atît sub viziunea funcţionării tematice a episoadelor din viaţă/situaţiilor de business, cît şi sub aspectul instituţional prin reflectarea organigramei administrative. Listele de servicii on-line disponibile se grupează tematic (pentru cetăţean, pentru persoană/organizaţie de afacere, pentru Guvern, angajat al autorităţii publice) şi se prezintă în ordinea alfabetică, în ordinea frecvenţelor de solicitare, care se determină prin mecanismele de audit şi statistică.
    Serviciile recomandate includ legăturile cu modulele de content: ajutor, indexare, căutare (locală, globală), opinii, ştiri, forum, harta site-ului, principiul feedback, contacte. Sistemul de navigaţie are în fiecare pagină accesată un identificator dinamic explicit al poziţiei curente pe harta site-ului. Nivelul de prezentare respectă următoarele cerinţe minime:
    a) conţinutul Portalului trebuie să fie uşor accesibil pentru toate categoriile de utilizatori: începători, profesionişti, utilizatori permanenţi, ocazionali etc.;
    b) şablonul de navigaţie şi interfaţă a Portalului trebuie să permită vizitatorilor să acceseze uşor informaţia solicitată în urma unei instruiri minime;
    c) arhitectura Portalului trebuie să fie flexibilă pentru amplasarea informaţiei noi prin mecanisme de publicare dinamică;
    d) informaţia solicitată frecvent trebuie să fie accesată în cel mult trei clicuri de mouse;
    e) Portalul trebuie să asigure accesibilitate universală de pe diferite dispozitive staţionare şi mobile (PC, hand-held, PDA, smartofon), inclusiv de către persoanele cu disabilităţi;
    f) paginile web se vor redimensiona dinamic pentru a folosi eficient ferestre mari ale browserelor;
    g) pot fi folosite culori diferite pentru linkuri, dar setul de culori (active, vizitate, nevizitate) trebuie să fie acelaşi pe toate paginile;
    h) toate imaginile trebuie să fie descrise alternativ;
    i) fereastra principală a utilizatorului poate fi segmentată în cadre pentru fiecare din aplicaţiile personalizate;
    j) poate fi lansată cîte o fereastră pentru fiecare din aplicaţiile aflate în derulare;
    k) va fi prezentă harta site-ului şi accesul la ea de pe fiecare pagină;
    l) pe fiecare pagină se va afişa: poziţia curentă de navigaţie; accesul la sistemul de ajutor on-line; accesul la sistemul feedback.
    Modulele de publicare sînt legate de serviciile de management al interfeţei, utilizate de către administratorii Portalului pentru a construi şi programa elementele de interfaţă în conformitate cu schemele şi scenariile stabilite şi cu cerinţele actelor naţionale şi internaţionale.
    3.3. Securitatea Portalului guvernamental
    Securitatea Portalului guvernamental se asigură prin implementarea subsistemelor de asigurare a securităţii:
    a) autentificare şi autorizare unică;
    Portalul guvernamental asigură accesul la secţiunile publice, care conţin informaţie generală şi informaţii cu privire la serviciile prestate, precum şi posibilitatea utilizării serviciilor interactive disponibile prin intermediul Portalului. Accesul la serviciile interactive disponibile se asigură de subsistemul autentificării unice. Subsistemul autentificării şi autorizării unice în procesul sesiunii create (single sign-on), utilizează în principal:
    - repozitorii centralizate ale utilizatorilor;
    - politici de acces centralizate cu privire la diferiţi utilizatori, grupe de utilizatori;
    - mijloace de protejare criptografică a informaţiei;
    - subsisteme de asigurare a verificării drepturilor de acces prin intermediul politicilor de acces la resursele informaţionale variate pe Portalul guvernamental;
    - elemente ale infrastructurii cheilor publice;
    b) subsitemul de asigurare a autenticităţii informaţiei;
    c) subsistemul de protejare a informaţiei de acces nesancţionat la arhitectură şi mediul funcţional;
    d) subsitemul auditului activ al securităţii informaţionale;
    e) subsistemul de depistare a intrusiunilor;
    f) subsistemul de protecţie a informaţiei de la acţionare neintenţionată, inclusiv subsistemul de copiere de rezervă şi arhivare a datelor;
    g) subsistemul de asigurare a integrităţii informaţiei, a componentelor de program-aparat ale mijloacelor tehnice şi de program;
    h) subsistemul de asigurare a accesibilităţii, inclusiv subsistemul de funcţionare continuă a mijloacelor tehnice şi de program;
    i) subsistemul de asigurare a securităţii fizice.
    Cerinţele de asigurare a securităţii Portalului guvernamental se aprobă în modul stabilit de legislaţie.
    3.4. Managementul Datelor
    Modulele de management al datelor realizează funcţiile specifice aplicaţiilor care prelucrează informaţii conform unei consecutivităţi de operaţii determinate. Serviciile sînt executate folosind instrumentele aplicaţiilor de portal sau prin conectarea la instrumente de aplicaţii externe prin interfeţe specifice. Serviciile de aplicaţii asigură accesul la sisteme de generaţii precedente, sisteme de management al conţinutului, sisteme de colaborare etc.
    Grupurile tipice de aplicaţii includ servicii de colaborare, livrare, căutare, organizare ale fluxului de funcţionare.
    Serviciile de colaborare permit utilizatorilor să conlucreze eficient folosind spaţii comune de lucru, registre de documente distribuite, interacţiune în timp real şi în forumuri de discuţii. Serviciile de colaborare pot avea capacităţi de a defini şi de a executa următoarele fluxuri de lucrări, cu implicarea sistemelor şi serviciilor interne şi externe:
    a) agregarea şi arhivarea documentelor într-un singur loc;
    b) funcţii de control la intrare şi la ieşire care permit lucrul simultan al membrilor echipei la acelaşi document;
    c) divizarea documentelor pe categorii;
    d) dezvoltarea documentelor cu metadate;
    e) comunicarea prin mesagerii instantanee (chat, e-mail, şi altele);
    f) găzduirea de discuţii publice şi sondaje;
    g) alerte cu privire la documente sau evenimente cu o anumită tematică;
    h) aprobarea documentelor;
    i) aprobarea completărilor la conţinutul unor site-uri cu informaţie de pe alte site-uri şi colecţii din alte fişiere.
    Portalul este o agregare a unuia sau mai multor servicii de oferire a informaţiei. Serviciul de oferire a informaţiei poate fi tratat ca torent de informaţie utilă provenit din surse de date structurizate sau nestructurizate, aflate atît în interiorul instituţiei, cît şi în afara ei. Informaţia poate veni şi din sursele terţe – de la web servicii în forma unui conţinut unic, sau de document electronic. Utilizatorii pot să se aboneze la o multitudine de servicii de informaţie în baza mecanismelor de personalizare a Portalului.
    În cadrul serviciilor de căutare a informaţiei are loc indexarea spaţiului de date disponibile ale Portalului şi se generează răspunsuri sortate după gradul de relevanţă:
    a) indexarea documentelor şi a informaţiilor asociate (autor, titlu, cuvinte cheie, categorii etc.);
    b) căutare în conţinutul documentelor cu elemente specifice;
    c) indexarea şi căutarea conţinutului extern al aplicaţiei în orice format (pagini-web, alte portaluri, colecţii de fişiere în reţea etc.).
    Serviciile conţin şi mecanisme de creare a formulelor logice de căutare complexă.
    Serviciile de organizare a fluxurilor de lucrări dirijează procesele de colaborare dintre aplicaţiile interne ale Portalului şi aplicaţiile distribuite în spaţiul sistemului informaţional unic al autorităţilor publice.
    3.5. Managementul Contentului
    Modulul de management al contentului asigură managementul stocului de informaţii ale Portalului pe parcursul întregului ciclu de viaţă al acestuia. Serviciul include mecanisme de redactare a conţinutului, de indexare în plin text, registrul metadatelor, roboţi de navigaţie şi indexare, interacţiune cu sistemul de gestionare a conţinutului, cu mecanisme de aprobare şi transmitere a conţinutului spre Portal. Acest nivel include şi managementul taxonomiei. Domeniile de management cuprind: publicarea, sindicarea, directoria, structurarea, agregarea şi categorizarea.
    Instrumentele de management al conţinutului permit angajaţilor din sectorul public să menţină informaţia publicată actualizată.
    Aceste instrumente permit să fie create rapid, împărţite în categorii şi operate toate modificările în conţinutul informaţional, care poate proveni din diferite surse în felul acesta.
    Serviciile şi informaţiile sînt întreţinute şi îmbunătăţite permanent de către personalul împuternicit să folosească instrumentele de management al conţinutului. Mecanismele acestui serviciu conţin şi facilităţi de urmărire a versiunilor şi de creare a copiilor de rezervă ale versiunilor.
    3.6. Accesul la aplicaţii şi integrarea cu sursele externe
    Aplicaţiile şi resursele informaţionale ale autorităţilor publice sînt constituite din:
    a) surse de conţinut static (documente, fişiere, resurse multimedia);
    b) surse de conţinut dinamic ce se bazează pe sistemele de gestiune şi de analiză a datelor;
    c) interfeţe pentru sisteme de gestiune a torentelor de lucrări;
    d) interfeţe pentru sisteme de acces la servicii web;
    e) interfeţe pentru acces la resursele informaţionale localizate;
    f) mecanisme de dirijare asociate fiecărui proces de prestare a serviciului, ce realizează logica de business a acestuia pe serverele de aplicaţii, instalate pe Portal şi/sau în spaţiul acestuia.
    Accesul la servicii se efectuează prin gateway-ul guvernamental, unul din elementele principale ale căruia este subsistemul autentificării şi autorizării unice nerepetate.
    3.7. Dezvoltarea portalului
    Modulele de dezvoltare formează cadrul necesar pentru elaborarea funcţionalităţii Portalului, modulelor de portal sau portletelor proprii. Deseori aceste portlete reprezintă straturi noi de servicii web. Serviciile de dezvoltare permit crearea modulelor de portal, folosind instrumente necesare pentru publicare HTTP, ajustare şi lucru cu obiecte XML. Serviciile de dezvoltare includ instrumente de suport şi metodologii de executare a lucrărilor de proiectare.
    3.8. Serviciile de dirijare şi de interoperabilitate
  Autoritatea publică competentă, în comun cu subdiviziunile guvernamentale împuternicite, elaborează şi aprobă modalitatea de asigurare şi standardele de interoperabilitate, infrastructura, care asigură interoperabilitatea între autorităţile publice şi sectorul public. Politicile şi standardele reglementează comunicarea electronică dintre autorităţile publice, cetăţeni şi mediul de afaceri prin adoptarea tehnologiilor Internet şi WWW pentru Portal şi toate sistemele informaţionale guvernamentale.
    Conectarea Portalului la serviciile gateway-ului guvernamental creează o bază pentru interoperabilitate atît cu serviciile organelor centrale de specialitate ale autorităţilor publice, cît şi prin intermediul legăturilor Extranet cu sectorul public. Aceasta necesită ca autorităţile publice să efectueze o modificare a propriilor sisteme, pentru a susţine standardele protocolului IP şi interfeţele gateway-ului guvernamental. Aceste politici vor permite autorităţilor publice să dezvolte reţele bazate pe standardele de comunicaţie IP, în interiorul organizaţiei proprii.
    Cadrul interoperabilităţii necesită, de asemenea, adoptarea de către autorităţile publice a standardelor comune, pentru asigurarea funcţionării sistemelor şi subsistemelor integrate ale Portalului.
    Registrul serviciilor de metadate din cadrul gateway-ului guvernamental permite unui proces de deservire să-şi înregistreze propriile servicii, completate cu o referinţă la un şablon care descrie structura de date şi protocoalele pentru un set de tranzacţii.
    De exemplu, un şablon pentru serviciul „trimiterea ordinului de achiziţie” trebuie să definească formatul ordinului, precum şi paşii de confirmare şi formatele termenelor de livrare care se returnează de la server. În acest caz şablonul este „calea standard”, pentru a realiza o tranzacţie şi este oferit numai de sistemele care îl susţin.
    3.9. Interacţiunea cu alte sisteme externe
    Portalul realizează mecanisme de suport, interacţiune şi integrare cu diverse servicii şi canale alternative de comunicaţii:
    a) web-servere şi portaluri externe (sînt marcate ca fiind externe);
    b) servicii de telefonie;
    c) servicii fax;
    d) servicii de telefonie mobilă;
    e) servicii voce interactivă, videoconferinţă;
    f) servicii e-mail;
    g) centre de apel;
    h) mecanisme de răspuns imediat - în baza analizei informaţiei personale a clientului asigură realizarea contactului cu agentul necesar din structura de guvernare, pentru a obţine informaţii detaliate asociate unei cereri de deservire;
    i) infrastructura comerţului electronic, circulaţia banilor electronici, sisteme de servicii bancare electronice, cartele electronice, plăţi electronice.
Capitolul IV
Implementarea şi administrarea Portalului guvernamental
    4.1. Serviciile publice accesate prin intermediul Portalului guvernamental
    Portalul guvernamental furnizează informaţii şi servicii populaţiei la cerere, pe principiul „aici şi acum”. Astfel, utilizatorul este mai aproape de autoritatea publică, care răspunde în aceste condiţii mai eficient solicitărilor cetăţenilor şi reprezentanţilor mediului de afaceri. Aceste servicii presupun soluţionarea unui set de probleme în relaţia cu autoritatea publică respectivă, accesul la completarea unor formulare, fără a mai fi necesară deplasarea la ghişeu.
    Portalul permite prestarea continuă a serviciilor, inclusiv în afara programului de lucru al personalului autorităţilor publice. Cetăţenii pot completa formulare în regim de timp real (on-line) sau în regim deconectat (off-line), folosind îndrumări de completare publicate pe Portal şi pot transmite autorităţilor formulare deja corect completate, economisind astfel atît din propriul lor timp, cît şi din timpul funcţionarilor publici.
    Portalul conţine lista structurată a tuturor serviciilor de e-guvernare oferite cetăţenilor, mediului de afaceri şi altor autorităţi publice de către autorităţile publice, prin intermediul canalelor securizate, precum şi prin cele deschise. Aplicaţiile modulare de server ce realizează serviciile solicitate sînt programate pentru fiecare tip de serviciu şi amplasate în spaţiul portalului central şi/sau pe servere de aplicaţii.
    Autorităţile publice elaborează şi dezvoltă lista serviciilor electronice, stabileşte prioritatea, programul şi bugetul activităţilor de elaborare, implementare şi activizare a serviciilor. Numărul serviciilor electronice oferite creşte progresiv în cursul dezvoltării infrastructurii guvernării electronice, majorînd permanent numărul de utilizatori. Serviciile on-line sînt grupate după tipul funcţiilor, tipul utilizatorilor-ţintă şi alte criterii. Lista documentelor de intrare, intermediare şi de ieşire pentru fiecare serviciu oferit este obţinută din catalogul serviciilor înregistrate.
    Pentru fiecare serviciu inclus în listă se stabilesc:
    a) descrieri formale şi funcţionale, reguli de comportament al elementelor Portalului şi resurselor informaţionale naţionale;
    b) cicluri de viaţă pentru informaţii, servicii şi tipuri de activităţi;
    c) contabilizarea, facturarea serviciilor prestate contra plată.
   La baza realizării interacţiunii electronice dintre autorităţile publice şi cetăţeni „Guvern – Cetăţean” (G2C) se vor presta 12 servicii publice, care vor fi oferite cetăţenilor prin intermediul mijloacelor electronice, şi anume:
    a) plata de către cetăţeni a taxelor şi impozitelor;
    b) căutarea unui loc de muncă prin intermediul oficiilor de muncă;
    c) ajutor sub forma serviciilor sociale;
    d) elaborarea documentelor personale (buletin de identitate, paşaport, permis de conducere);
    e) înmatricularea transportului auto;
    f) eliberarea autorizaţiilor de construcţie;
    g) petiţii şi declaraţii către poliţie;
    h) asigurarea accesului la bibliotecile publice (disponibilitatea cataloagelor, instrumentelor de căutare, cărţilor electronice);
    i) cerere de primire a adeverinţei de stare civilă (naştere, căsătorie);
    j) înmatriculare la universităţi/facultăţi;
    k) anunţarea schimbării adresei de la domiciliu;
    l) servicii legate de sănătate (sfaturi interactive cu privire la disponibilitatea serviciilor în diferite spitale, programări medic).
    Serviciile din categoria „Guvern – Business” (G2B) presupun interacţiune electronică a autorităţilor publice şi mediului de afaceri. În scopul realizării acesteia se vor presta 8 servicii publice, şi anume:
    a) achiziţiile publice;
    b) contribuţia socială a angajaţilor;
    c) înregistrarea unei noi întreprinderi;
    d) autorizaţii ecologice, inclusiv evidenţa;
    e) sfera fiscală (TVA: declaraţie, notificare);
    f) sfera vamală (declaraţii vamale, notificări);
    g) taxe administrative (declaraţii, notificare);
    h) transmiterea datelor către oficiile de statistică.
    Serviciile din categoria „Guvern – Guvern” (G2G) presupun comunicare, schimb de informaţii între structurile administraţiei publice cu ajutorul mijloacelor electronice, prin integrarea tuturor nivelurilor administrative, optimizarea procesului de organizare a informaţiei şi acces la informaţie. 
   Declanşarea şi dirijarea proceselor de executare a serviciilor se produc cu ajutorul instrumentelor de dirijare din gateway-ul guvernamental şi programate pentru realizarea proceselor de afaceri aferente fiecărui serviciu inclus în lista serviciilor disponibile.
    Serviciile sînt un indicator cantitativ – calitativ al realizării obiectivelor e-guvernării în prestarea serviciilor publice. Indicatorii monitorizaţi sînt:
    a) spectrul serviciilor, exprimat prin cantitatea şi tipul anumitelor servicii disponibile pentru utilizare;
    b) volumul serviciilor prestate, exprimat prin cantitatea serviciilor executate în perioada de raport (în total, pe zi, lună, an etc.).
    4.2. Implementarea Portalului guvernamental
    4.2.1. Condiţii şi premize generale de implementare a Portalului guvernamental
    Condiţiile de realizare reuşită a portalului de e-guvernare presupun existenţa unui nivel înalt de pregătire a societăţii şi statului de a activa în mediul electronic informaţional. Aceste condiţii sînt:
    a) infrastructura de comunicaţii bine dezvoltată – bandă largă, fiabilitate înaltă, preţuri accesibile;
    b) acces, competiţie sigură în domeniul telecomunicaţiilor – reglementări adecvate, acces universal;
    c) aplicaţii şi servicii – comunităţii digitalizate (conţinut local, mulţimi de organizaţii on-line, ICT utilizat în viaţa cotidiană, la întreprinderi şi şcoli), integrarea spaţiului informaţional al mediului de afaceri (e-business, e-commerce, e-banking), aplicaţii şi servicii de guvernare electronică în permanentă dezvoltare;
    d) determinarea priorităţilor economiei digitale, formarea condiţiilor pentru activitatea comercială şi investiţii externe libere;
    e) bunăvoinţă – politici favorabile pentru promovarea dezvoltării conectivităţii şi utilizării serviciilor de reţea.
    4.2.2. Recomandări pentru implementarea modelului Portalului guvernamental
    Modelul Portalului e-guvernare include realizarea unui portal guvernamental cu componente principale, necesare pentru dezvoltarea serviciilor electronice în legătură cu realizarea sistemului de declaraţii fiscale “e-Declaraţii”.
    Platforma tehnică a portalului trebuie să fie stabilă, scalabilă şi să posede un grad înalt de utilizare şi accesibilitate.
    4.3. Administrarea infrastructurii Portalului guvernamental
   Procesul de funcţionare a Portalului guvernamental reprezintă totalitatea complexului resurselor de automatizare, documente organizaţional-metodice şi tehnice, specialişti ce asigură funcţionarea acestuia (personalul de exploatare al Portalului).
    Gestiunea Portalului guvernamental trebuie să fie organizată ca un sistem de exploatare, care are în componenţă:
    a) sistemul de gestionare;
    b) sistemul de exploatare tehnică.
    Destinaţia de bază a sistemului de gestionare este organizarea prestării serviciilor pentru utilizatori şi organizarea funcţionării sistemului. Destinaţia sistemului de gestionare constă în menţinerea calităţii corespunzătoare a deservirii utilizatorilor Portalului.
    Destinaţia sistemului de exploatare tehnică constă în menţinerea asigurării tehnice şi de program a sistemului în stare funcţională.
  Funcţiile sistemului de gestionare revin administraţiei Portalului guvernamental, care interacţionează cu sistemul de exploatare tehnică a sistemului. Funcţiile Administratorului Portalului guvernamental trebuie să fie realizate de către Centrul de guvernare electronică (Operatorul funcţional al Portalului guvernamental).
    Sistemul de gestionare trebuie să soluţioneze astfel de sarcini cu caracter organizatoric:
    a) sarcini organizatorice de dezvoltare şi exploatare a Portalului;
    b) întocmirea regulamentului Portalului;
    c) interacţiunea cu sistemul de exploatare tehnică.
    Regulamentul Portalului guvernamental trebuie să reflecte:
    a) lista serviciilor, care sînt prestate utilizatorilor;
    b) modalitatea de prestare a serviciilor;
    c) modalitatea şi procedurile de înregistrare a utilizatorilor Portalului.
    Pentru suportul şi deservirea tehnică a funcţionării Portalului guvernamental trebuie să fie numit un operator tehnologic al sistemului, din sarcina căruia face parte îndeplinirea funcţiei de gestionare tehnologică a Portalului, suportul sistemului de exploatare tehnică şi asigurarea securităţii.
    Funcţiile de operator tehnologic trebuie să fie realizate de către Î.S. „Centrul de telecomunicaţii speciale”.
    Sistemul de exploatare tehnică trebuie să asigure controlul stării tehnice şi deservirea tehnică a echipamentului sistemului.
    Sistemul de exploatare tehnică include resursele tehnice şi de program, precum şi personalul de exploatare, necesare pentru menţinerea asigurării tehnice şi de program în stare funcţională.
    Exploatarea tehnică asigură funcţionarea obiectelor Portalului, menţine funcţionalitatea şi include:
    a) suportul şi deservirea tehnică a echipamentului;
    b) suportul şi deservirea tehnică a asigurării de program;
    c) suportul şi deservirea tehnică a sistemelor de transmitere a datelor;
    d) asigurarea alimentării neîntrerupte cu curent electric;
    e) deservirea dispozitivelor de măsurare şi control.
    Pentru desfăşurarea lucrărilor de deservire tehnică, la obiecte trebuie să fie prevăzute mijloace pentru desfăşurarea unui control funcţional şi diagnostic a funcţionării unor componente ale sistemului.
    Pentru echipamentul sistemului trebuie să fie prevăzută posibilitatea de efectuare a deservirii tehnice planificate şi a reparaţiei, conform documentaţiei de exploatare.         Transmiterea unuia dintre echipamentele rezervate în regim de deservire pentru efectuarea deservirii tehnice planificate sau pentru înlăturarea defecţiunii nu trebuie să conducă la întreruperea funcţionării altor echipamente, care sînt interconectate cu el şi se află în regim de lucru.
    Aspectele de bază ale gestionării sistemului trebuie să fie divizate în cinci grupe de sarcini:
    a) gestionarea configuraţiei;
    b) gestionarea eficacităţii de funcţionare;
    c) gestionarea funcţionării în situaţii de accident;
    d) gestionarea securităţii;
    e) gestionarea evidenţei.
    De sarcina de gestionare a configuraţiei ţin următoarele:
    a) includerea şi excluderea componentelor din configuraţia sistemului;
    b) conectarea la sistem şi deconectarea de la sistem a utilizatorilor;
    c) modificarea, la cererea utilizatorilor, a componenţei serviciilor opţionale ce sînt prestate utilizatorilor.
    De sarcina de gestionare a eficacităţii funcţionării ţin următoarele:
    a) analiza şi cercetarea funcţionării sistemului, depistarea punctelor slabe de funcţionare, realizarea recomandaţiilor referitor la majorarea eficacităţii de funcţionare;
    b) optimizarea utilizării resurselor de sistem.
    De sarcina de gestionare a funcţionării în situaţii de accident ţin următoarele:
    a) depistarea în cadrul sistemului a situaţiilor de preaccident şi de accident, localizarea defecţiunilor;
    b) redistribuirea resurselor sistemului şi limitarea pentru utilizatori a nivelului de utilizare.
    De sarcina de gestionare a securităţii ţin următoarele:
    a) distribuirea accesului utilizatorilor la resursele Portalului;
    b) distribuirea accesului personalului de exploatare la echipament şi suportul soft;
    c) protecţia echipamentului împotriva accesului nesancţionat;
    d) schimbarea planificată şi neplanificată a cheilor etc.
    De sarcina de gestionare a evidenţei ţin următoarele:
    a) evidenţa utilizării de către utilizatori a resurselor sistemului;
    b) prelucrarea informaţiei de evidenţă şi a tarificării.
    Mijloacele de gestionare în cadrul sistemului sînt:
    a) mijloace tehnice;
    b) mijloace soft;
    c) personalul de exploatare.
    4.4. Avantaje, dificultăţi şi riscuri potenţiale
    Elaborarea Portalului guvernamental necesită eforturi atît financiare, cît şi organizaţionale. Din aceste considerente este necesar de evidenţiat avantajele şi dezavantajele unui portal guvernamental.
    4.4.1. Avantaje
    Soluţie bugetară - utilizarea unui portal ministerial, spre exemplu, poate fi o metodă eficientă de reducere a eforturilor (persoane, linii de telefon etc.) ca răspuns la diferite întrebări generale sau îndrumări referitor la obţinerea unor documente etc.; de exemplu, micşorarea cheltuielilor pentru imprimarea materialelor informaţionale sau promoţionale.
    Soluţie rapidă - publicarea pe web este imediată şi permite modificări ale conţinutului fără eforturi şi cheltuieli mari. Informaţia este publicată oportun (exemplu: înştiinţare despre calamităţile naturale).
    Soluţie eficientă - Portalul poate oferi o modalitate mai eficientă de gestionare a informaţiei în comparaţie cu metodele tradiţionale.
    Soluţie nouă - Portalul deschide puncte noi de contact pentru numărul în continuă creştere a utilizatorilor de Internet. Tempoul de creştere a industriei informaţionale şi a interesului utilizatorului faţă de noile metode de interacţiune şi utilizare a serviciilor electronice face ca acest nou „produs” să fie atractiv.
    Printre beneficiile utilizării Portalului pot fi menţionate:
    a) îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice;
    b) eficientizarea serviciilor publice şi adaptarea lor la cerinţele cetăţenilor şi altor utilizatori.
    Principiul SOA (Service-Oriented Architecture –concept de arhitectură software) are numeroase beneficii, inclusiv:
    a) reduce costul de licenţiere, micşorînd redundanţa procurărilor;
    b) măreşte productivitatea prin reutilizarea serviciilor;
    c) extinde gama de servicii, reducînd timpul planificat de executare;
    d) măreşte eficienţa managerială, făcînd setul de servicii mai fluid;
    e) arhitectura devine mai flexibilă şi uşor se adaptează la cerinţele normative.
    4.4.2. Riscuri de implementare
    Flux majorat de cereri din partea publicului. Implementarea tehnologiilor ce minimizează eforturile utilizatorului pentru efectuarea unei acţiuni, impun o majorare a volumului de acţiuni solicitate. Din aceste considerente este important de sesizat că oferirea unor servicii electronice creează la un moment dat situaţia că utilizatorii aşteaptă reacţii şi comunicare mult mai rapide decît cele tradiţionale.
    Discrepanţe şi contradicţii. Publicarea web reprezintă o sursă alternativă de acces rapid la informaţie, însă, în procesul de publicare a informaţiilor de către diferite structuri, fără o politică concordată, pot apărea contradicţii.
    Risc de securitate. Publicarea informaţiilor în cadrul portalurilor, accesul la resursele informaţionale ale statului, utilizarea serviciilor şi plăţii electronice pot fi o sursă de risc a securităţii pentru autorităţile publice. Asigurarea securităţii complexe trebuie să fie o prioritate de bază a Portalului guvernamental cu scopul de a minimiza riscurile şi pierderile financiare posibile.
    Dependenţa de gradul de accesibilitate. Un procent redus al populaţiei are acces la reţeaua Internet. Aceasta se datorează nivelului redus de utilizare a tehnologiilor informaţionale în ţările aflate în curs de dezvoltare, iată de ce Portalul trebuie clasificat ca metodă alternativă de comunicare şi nu substituient definitiv al metodelor tradiţionale de guvernare.
    4.4.3. Impactul realizării Portalului guvernamental
    Indici de guvernare:
    a) coordonare îmbunătăţită dintre autorităţile publice;
    b) nivel majorat de evidenţă şi transparenţă a activităţii autorităţilor publice;
    c) stabilirea unui grad major de parteneriat dintre Guvern şi sectorul privat;
    d) servicii de guvernare accesibile pentru cetăţeni şi business;
    e) stabilirea unui grad avansat în relaţiile dintre Guvern şi cetăţeni;
    f) participare activă şi eficientă a publicului la realizarea proceselor de guvernare;
    g) ameliorarea relaţiilor interetnice.
    Indici economici:
    a) majorarea oportunităţilor de angajare în cîmpul muncii;
    b) creşterea numărului tranzacţiilor comerciale;
    c) apariţia unor noi tipuri de activităţi de afacere prin sporirea tranzacţiilor;
    d) reducerea costurilor operaţionale pentru serviciile livrate on-line;
    e) sporirea gradului de colectare a variatelor tipuri de taxe şi impozite;
    f) creşterea economiei naţionale.
    Indici de dezvoltare socială:
    a) reducerea nivelului sărăciei;
    b) ameliorarea securităţii şi siguranţei publice;
    c) managementul mai bun al mediului înconjurător, folosind sisteme informaţionale;
    d) ameliorarea beneficiului social prin diseminarea eficientă a informaţiei;
    e) sporirea calităţii serviciilor medicale;
    f) creşterea nivelului de alfabetizare a societăţii în domeniul tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii.