HGM955/2007
ID intern unic:  325054
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 955
din  21.08.2007
privind reglementarea importului în Republica Moldova
a produselor originare din ţările-membre ale Acordului
Central  European de Comerţ Liber (CEFTA)
Publicat : 31.08.2007 în Monitorul Oficial Nr. 136-140     art Nr : 996
    MODIFICAT
   
HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369
    HG632 din 11.09.15, MO2580-261/18.09.15 art.732

    NOTĂ:
   
În tot textul hotărîrii sintagma „Ministerul Economiei şi Comerţului” la orice formă gramaticală  se substituie cu sintagma „Agenţia Servicii Publice”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369
    În tot textul Regulamentului cuvintele „Nomenclatorului de mărfuri al Republicii Moldova” şi „Nomenclatorul Combinat” se substituie cu cuvintele „Nomenclaturii combinate a mărfurilor” prin HG632 din 11.09.15, MO2580-261/18.09.15 art.732    În scopul implementării Acordului de amendare şi aderare la Acordul Central European de Comerţ Liber (CEFTA), semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2006, ratificat prin Legea nr. 120-XVI din 4 mai 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.70-73, art.330), precum şi pentru reglementarea importului în regim preferenţial al produselor originare din ţările-membre CEFTA, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
   1. Se aprobă Regulamentul privind importul în Republica Moldova al produselor originare din ţările-membre ale Acordului Central European de Comerţ Liber (CEFTA) (se anexează). 
  2. Agenţia Servicii Publice se abilitează cu funcţia de gestionare a contingentelor tarifare la importul produselor din ţările-membre CEFTA, şi anume: Republica Albania, Bosnia şi Herţegovina, Republica Croaţia, Republica Macedonia, Serbia, Muntenegru şi Misiunea Administrativă Interimară a Organizaţiei Naţiunilor Unite în Kosovo, din partea Kosovo, în conformitate cu Rezoluţia 1244 a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite.
    3. Serviciul Vamal va autoriza importul în regim preferenţial al produselor contingentate în baza autorizaţiilor de import eliberate de Agenţia Servicii Publice.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Agenţiei Servicii Publice şi Serviciului Vamal.
    5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data depunerii instrumentelor de ratificare de către cinci ţări-membre CEFTA.
   6. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 484 din 30 mai 2005 „Privind reglementarea importului în Republica Moldova al produselor originare din ţările-membre ale Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 80-82, art. 542).

    PRIM-MINISTRU                                                Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei
    şi comerţului                                                          Igor Dodon

    Nr. 955. Chişinău, 21 august 2007.

Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 955
din 21 august 2007
 REGULAMENT
privind importul în Republica Moldova al produselor originare
din
ţările-membre  ale Acordului Central European de
Comerţ Liber (CEFTA)

I. Prevederi generale
    1. La importul produselor agricole originare din ţările-membre CEFTA, se aplică taxele vamale stabilite în anexa nr. 4 la prezentul Regulament.
    2. Cotele preferenţiale oferite de Republica Moldova la importul produselor agricole din ţările-membre CEFTA sînt stabilite în anexa nr. 5 la prezentul Regulament. Importul de produse agricole originare din ţările-membre CEFTA în cadrul contingentelor preferenţiale specificate în anexa nr.5 se acceptă numai odată cu prezentarea autorităţilor vamale a autorizaţiei de import. Gestionarea contingentelor tarifare de import specificate în anexa nr. 5 şi eliberarea autorizaţiilor de import este garantată şi efectuată de către Agenţia Servicii Publice.
    3. În comerţul dintre ţările-membre CEFTA nu vor fi introduse noi taxe vamale de import, taxe cu efect echivalent şi taxe de natură fiscală la import, iar cele existente nu vor fi majorate. În cazul aplicării taxelor vamale la importul de mărfuri din ţările-membre CEFTA, autorităţile vamale ale Republicii Moldova vor aplica prevederile anexei nr. 1 la Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.40-41, art.286), cu modificările operate pînă la data intrării în vigoare a Acordului CEFTA.
    4. În sensul prevederilor Acordului CEFTA şi prezentului Regulament, următoarele noţiuni semnifică:
    produse agricole - produsele menţionate în capitolele 1-24 ale Nomenclaturii combinate a mărfurilor, elaborat în baza Sistemului armonizat de descriere şi codificare a mărfurilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 54 din 26 ianuarie 2004, precum şi produsele industriale menţionate în anexa nr. 6 la prezentul Regulament;
    produse industriale - produsele menţionate în capitolele 25-97 ale Nomenclaturii combinate a mărfurilor, elaborat în baza Sistemului armonizat de descriere şi codificare a mărfurilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 54 din 26 ianuarie 2004, cu excepţia produselor specificate în anexa nr.6 la prezentul Regulament, care sînt tratate ca produse agricole;
    taxa de bază - taxele vamale aplicate de Moldova conform Legii nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal, la momentul intrării în vigoare a Acordului CEFTA.
II. Modul de eliberare a contingentelor tarifare,
acordate ţărilor-membre CEFTA
    5. Admiterea la import în cadrul contingentelor tarifare se va efectua la prezentarea următoarelor documente:
    declaraţia importatorului (anexa nr. 1 la prezentul Regulament);
    copia certificatului de origine preferenţial la export de tipul EUR.1, eliberat de organele vamale ale ţărilor-membre CEFTA;
    copia contractului de vînzare-cumpărare sau a contractului de livrare; 
    copia facturii (invoice).
    Documentele menţionate în prezentul punct vor fi depuse sau expediate în adresa Agenţiei Servicii Publice.
    6. La depunerea documentelor menţionate la punctul 6 solicitantul trebuie să întrunească următoarele condiţii:
    să reprezinte o singură întreprindere în calitate de angajat (cu legitimaţie sau procură);
    să depună şi să solicite o singură autorizaţie de import pentru aceeaşi grupă de produse.
    7. Declaraţia importatorului va fi completată de solicitanţi cu toate datele necesare. Autorizaţia de import va fi completată de Agenţia Servicii Publice în baza informaţiei prezentate de importator.
    8. Responsabilitatea pentru veridicitatea informaţiilor prezentate în documentele menţionate la punctul 6 revine exclusiv importatorilor.
III. Modul de evidenţă a contingentelor tarifare la
importul produselor agricole originare din ţările-membre CEFTA

    9. Documentele greşit completate, incomplete sau cele cu corectări nu vor fi luate în considerare la alocarea cotelor de import.
    10. Documentele admise vor fi deservite în ordinea recepţionării şi în limitele cantităţilor disponibile la data respectivă.
   11. Cantitatea maximă alocată importatorilor la solicitarea unei cote nu va depăşi procentul prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul Regulament pentru fiecare contingent tarifar în parte, aplicat la nivelul iniţial al contingentului respectiv.
   12. În cazul în care importatorii au în derulare contracte de livrare cu mai mulţi parteneri externi pentru produsele din acelaşi contingent, se pot elibera mai multe autorizaţii de import (conform anexei nr. 2 la prezentul Regulament), cu condiţia ca întreaga cantitate solicitată să nu depăşească procentul maxim de alocare a cotei.
   13. Agenţii economici cărora li s-au eliberat autorizaţiile de import sînt obligaţi să facă dovada efectuării importului, prezentînd, în termen de 15 zile de la momentul vămuirii, o copie a declaraţiei vamale de import, împreună cu o copie a autorizaţiei de import aferent. Documentele respective vor fi depuse la Agenţia Servicii Publice.
    14. Agenţii economici care fac dovada utilizării cotelor eliberate anterior pot beneficia de noi cote în limitele cantităţilor disponibile.
   15. Agenţii economici care nu probează efectuarea, în condiţii normale de derulare a contractului de livrare, a minimum 95% din cantitatea alocată pe o autorizaţie de import nu vor beneficia de noi cote.
    16. Autorizaţiile de import se eliberează în termen de pînă la 5 zile lucrătoare de la data depunerii solicitării şi sînt valabile pentru o perioada de 2 luni din momentul eliberării, fără ca perioada de valabilitate să depăşească perioada pentru care contingentul a fost stabilit. Autorizaţiile de import se eliberează fără plată.
    17. Ridicarea autorizaţiilor de import de la sediul Agenţiei Servicii Publice se va efectua numai de persoanele împuternicite în acest scop de conducerea întreprinderii importatoare.
   18. În situaţii excepţionale, la cererea justificată a agenţilor economici, autorizaţiile de import pot fi prelungite o singură dată, cu cel mult 30 zile. În acest sens, întreprinderea importatoare va prezenta o cerere scrisă, însoţită de documente probatoare din care să rezulte caracterul justificat al solicitării de prelungire.
    19. La cererea justificată a agenţilor economici, însoţită de documente probatoare, se poate accepta înlocuirea autorizaţiei de import.
    20. Autorizaţiile de import eliberate sînt netransmisibile, ele pot fi utilizate numai de titulari.
    21. În cazul în care, din motive obiective, autorizaţia de import nu poate fi utilizată în termenul de valabilitate, aceasta trebuie restituită în termen de maximum 10 zile din data expirării valabilităţii.
    22. Nerestituirea la timp de către agenţii economici a autorizaţiilor de import neutilizate conduce automat la retragerea dreptului de a beneficia de regimul preferenţial instituit în conformitate cu prezentul Regulament.
    23. Cantităţile rămase, aferente autorizaţiilor de import anulate sau parţial utilizate, vor fi realocate agenţilor economici interesaţi, conform procedurilor existente.
    24. Agenţia Servicii Publice va păstra documentele aferente eliberării autorizaţiilor de import timp de 2 ani.
IV. Modul de administrare a importului de produse
industriale din ţările-membre CEFTA
    25. La data intrării în vigoare a Acordului CEFTA faţă de comerţul cu produse industriale din ţările-membre CEFTA nu vor fi introduse taxe vamale suplimentare la import, plăţi cu efect echivalent taxelor vamale şi alte taxe de natură fiscală.
    26. Importul în Republica Moldova a produselor industriale din ţările-membre CEFTA se efectuează fără aplicarea unor contingente tarifare şi în limitele preferinţelor tarifare acordate în baza Acordului CEFTA.
    27. La importul produselor industriale din ţările-membre CEFTA, Republica Moldova nu aplică taxele vamale, dacă altfel nu este prevăzut în acord.
   28. La importul produselor industriale din Republica Macedonia, taxele vamale la import nu se aplică, cu excepţia produselor specificate în anexa nr. 3 la prezentul Regulament.
V. Prevederi finale
   29. Specimenele de semnătură ale persoanelor abilitate din cadrul Agenţiei Servicii Publice cu dreptul să semneze autorizaţiile de import, precum şi specimenul de ştampilă vor fi transmise Serviciului Vamal în vederea difuzării acestora la birourile vamale din teritoriu.
    30. În cazul apariţiei unor divergenţe privind aplicarea prezentului Regulament, vor prevala prevederile Acordului CEFTA, semnat la 19 decembrie 2006, la Bucureşti.

Anexa nr.1
la Regulamentul privind importul în
Republica Moldova al produselor
originare din ţările-membre ale
Acordului Central European de
Comerţ Liber (CEFTA)
COD DE ÎNREGISTRARE A ÎNTREPRINDERII_______________
DECLARAŢIA  IMPORTATORULUI
    1. Declar pe propria răspundere că în obiectul de activitate al societăţii pentru care solicit autorizaţia de import este cuprins şi importul de produse alimentare.
    2. Îmi asum răspunderea ca, în termen de 10 zile de la data utilizării autorizaţiei de import (vămuirii mărfii), să prezint la cancelaria Agenţiei Servicii Publice copia declaraţiilor vamale de import, atestînd utilizarea cotei alocate.
    3. În cazul în care nu am utilizat autorizaţia de import în termenul de valabilitate înscris, mă angajez ca, în termen de 10 zile de la expirarea acesteia, să o returnez în cancelaria Agenţiei Servicii Publice, pentru a evita blocarea cotei.      
     _____________________________________________
       (denumirea firmei, ştampila, numele şi semnătura importatorului)

   
anexa nr.2
Anexa nr.3
la Regulamentul privind importul
în Republica Moldova al produselor
originare din ţările-membre ale
Acordului Central European de
Comerţ Liber (CEFTA)
 Produse industriale neliberalizate la data intrării în vigoare a
Acordului CEFTA,
importate în Republica Moldova
    Taxele vamale la import aplicate de Republica Moldova la produsele industriale originare din Republica Macedonia prezentate mai jos, vor fi reduse în conformitate cu următoarea schemă:
    pentru anul 2007 - 50 % din taxa vamală stabilită prin Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (taxa NCF);
    la 1 ianuarie 2008 - 40 % din taxa NCF;
    cu începere din ianuarie 2009 - taxele vamale rămase vor fi eliminate.
252010
610130
620432
721310
854459
252020
610342
620433
730890
854810
252100
610343
620439
730900
860400
271290
610433
620443
731029
860610
300590
610443
620451
731100
860620
330129
610462
620452
731816
860691
330190
610463
620453
732690
860692
330210
610510
620459
740400
860699
330590
610520
620461
760120
870120
330720
610610
620462
760200
870130
380810
610711
620463
761010
870323
380830
610811
620469
831110
870324
392310
610831
620520
841112
870422
392330
610891
620630
841191
870840
392340
610910
620640
841370
870899
392350
610990
620690
841960
871639
392390
611020
620891
842230
880212
392690
611030
621010
842240
880230
410110
611120
621132
843230
880240
410121
611130
621133
843351
880330
410210
611241
621142
843390
901420
410422
611420
621143
843860
901580
410431
620111
630399
845012
901890
410439
620112
630790
845019
903090
420212
620113
640399
847150
903180
420219
620191
640419
847160
903190
420239
620192
640510
847330
940430
440920
620193
640520
848071
940560
441520
620291
640610
850710
940600
470710
620293
640699
851690
960310
470790
620311
650590
851790
 
481099
620312
680422
852520
 
481840
620331
680919
852691
 
490199
620332
681019
852910
 
540773
620333
700420
852990
 
551219
620342
701091
853120
 
570241
620343
701092
853690
 
570249
620413
701093
853810
 
581099
620429
701400
854389
 
600293
620431
720431
854411
 


    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6