LPC178/2007
ID intern unic:  325092
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 178
din  20.07.2007
pentru modificarea şi completarea Legii nr.837-XIII
din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti
Publicat : 07.09.2007 în Monitorul Oficial Nr. 141-145     art Nr : 595
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. – Legea nr.837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.6, art.54), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
    “Articolul 1. Noţiunea de asociaţie obştească
    (1) Asociaţia obştească este o organizaţie necomercială, independentă de autorităţile publice, constituită benevol de cel puţin două persoane fizice şi/sau juridice (asociaţii obşteşti), asociate prin comunitate de interese în vederea realizării, în condiţiile legii, a unor drepturi legitime.
    (2) Asociaţii obşteşti se consideră asociaţiile pacifiste, de apărare şi de promovare a drepturilor omului, asociaţiile de femei, de veterani, de invalizi, de tineret şi de copii, societăţile ştiinţifice, tehnice, ecologiste, cultural-educative, sportive, uniunile de creaţie, comunităţile naţional-culturale, alte asociaţii ale persoanelor fizice şi/sau juridice (asociaţii obşteşti) legal constituite.
    (3) Sub incidenţa prezentei legi nu cad partidele şi alte organizaţii social-politice, sindicatele, asociaţiile de patronat, organizaţiile religioase şi persoanele juridice create de acestea, organizaţiile create de autorităţile publice, organizaţiile cooperatiste şi alte organizaţii, modul de constituire şi funcţionare al cărora este prevăzut de legi speciale.”
    2. Articolul 3:
    la alineatul (1), textul “, indiferent de forma organizatorico-juridică şi de amploarea activităţii lor,” se exclude;
    la alineatul (2), cuvîntul “(participanţilor)” se exclude.
    3. Articolele 5 şi 6 se exclud.
    4. Articolul 7:
    titlul şi alineatul (1) vor avea următorul cuprins:
    “Articolul 7. Asociaţia obştească
    (1) Asociaţia obştească este constituită pe baza consemnării calităţii de membru, pentru desfăşurarea în comun a activităţii în vederea realizării scopurilor statutare ale persoanelor asociate şi apărării intereselor lor comune.”
    la alineatul (2), cuvîntul “organizaţiei” se substituie, în 4 cazuri, prin cuvîntul “asociaţiei”.
    5. Articolul 8 se exclude.
    6. Articolul 11:
    la alineatul (4), cuvîntul “(participanţii)” se exclude;
    alineatul (5):
    după cuvîntul “străine” se introduc cuvintele “, autohtone, precum şi de la stat”;
    după prima propoziţie se introduce propoziţia: “Încălcarea acestor restricţii se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.”
    7. Articolul 14:
    la alineatul (1), cuvîntul “lor” se exclude, iar cuvintele “-, care au atins vîrsta de 18 ani,” se substituie prin cuvîntul “deplină”;
    alineatul (2) se exclude;
    la alineatul (3), cuvintele “cetăţenii care au atins vîrsta de 18 ani” se substituie prin cuvintele “persoanele fizice cu capacitatea de exerciţiu deplină”.
    alineatul (4) se exclude;
    la alineatul (5), cuvîntul “(participanţi)” se exclude;
    alineatul (7) va avea următorul cuprins:
    “(7) La constituirea asociaţiilor obşteşti, fondatorii devin de drept membri ai acestora, titulari ai drepturilor şi obligaţiilor respective, stabilite prin statutele asociaţiilor obşteşti.”
    la alineatul (8), cuvintele “statutului şi alegerea” se substituie prin cuvintele “statutului, alegerea”, iar în final alineatul se completează cu textul “şi desemnarea persoanei (persoanelor) învestite să reprezinte asociaţia în procesul înregistrării”.
    8. Articolul 15:
    titlul va avea următorul cuprins:
    “Articolul 15. Membrii asociaţiilor obşteşti”;
    la alineatele (1), (5)–(7), cuvîntul “(participanţi)” se exclude;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    “(2) În asociaţiile obşteşti, calitatea de membru este consemnată.”
    alineatul (4) se exclude;
    la alineatul (5), cuvintele “cetăţenii care au atins vîrsta de 18 ani” se substituie prin cuvintele “persoanele fizice cu capacitatea de exerciţiu deplină”;
    la alineatele (6) şi (7), cuvîntul “cetăţenii” se substituie prin cuvîntul “persoanele”;
    la alineatul (8), propoziţia a doua se exclude;
    articolul se completează cu alineatul (9) avînd următorul cuprins:
    “(9) Membrii asociaţiei obşteşti participă la activitatea asociaţiei pe principii de egalitate şi în conformitate cu bunele principii ale democraţiei.”
    9. Articolele 16 şi 17 vor avea următorul cuprins:
    “Articolul 16. Conducătorii asociaţiilor obşteşti
    (1) Conducători ai asociaţiilor obşteşti, precum şi membri ai organelor de control şi revizie ale asociaţiilor obşteşti pot fi persoanele fizice cu capacitatea de exerciţiu deplină, domiciliate în Republica Moldova.
    (2) Membrii organelor de conducere ale asociaţiilor obşteşti nu pot fi concomitent şi membri ai organelor de control şi revizie.
    Articolul 17. Denumirea şi simbolica asociaţiei obşteşti
    (1) Asociaţia obştească participă la raporturile juridice numai sub denumirea proprie, indicată în actul de constituire şi înregistrată în modul stabilit.
    (2) Denumirea asociaţiei obşteşti trebuie să includă forma sa juridică de organizare, scrisă în limba de stat.
    (3) Asociaţia obştească nu poate folosi în denumirea sa cuvinte sau abrevieri care ar induce în eroare cu privire la forma sa juridică de organizare.
    (4) Denumirea, steagurile, emblemele, fanioanele şi alte simboluri ale asociaţiei obşteşti, dacă acestea există, trebuie să difere de denumirea şi simbolica altor persoane juridice deja înregistrate, inclusiv ale acelora care, în conformitate cu prevederile art.40 alin.(4), au fost dizolvate prin hotărîre judecătorească şi şi-au încetat activitatea.
    (5) Simbolica asociaţiei obşteşti nu trebuie să coincidă cu simbolica de stat a Republicii Moldova sau a unor state străine, nici cu cea a organismelor internaţionale recunoscute. Folosirea stemei de stat pe ştampilele şi foile cu antet ale asociaţiilor obşteşti nu se admite.
    (6) Denumirea şi simbolica asociaţiei obşteşti nu pot servi la propagarea scopurilor şi modurilor de acţiune indicate la art.4 alin.(1).
    (7) Asociaţia obştească are dreptul să folosească în denumirea sa numele unei persoane fizice numai cu consimţămîntul acesteia, iar în caz de deces al persoanei respective, în temeiul unui testament autentificat de notar. Dacă nu există un testament, numele persoanei decedate poate fi folosit cu consimţămîntul comun al tuturor moştenitorilor.
    (8) Simbolica asociaţiei obşteşti se aprobă de către organele de conducere ale acesteia în conformitate cu statutul asociaţiei şi se înregistrează de către organul de stat care înregistrează (a înregistrat) asociaţia obştească.
    (9) Pentru înregistrarea simbolicii asociaţiei obşteşti se încasează o taxă de stat în mărime de 90 de lei, cu excepţia cazurilor în care simbolica este înregistrată concomitent cu statutul asociaţiei.”
    10. După articolul 17 se introduce articolul 171 cu următorul cuprins:
    “Articolul 171. Sediul asociaţiei obşteşti
    (1) Asociaţia obştească dispune de un sediu, a cărui adresă este indicată în actele de constituire.
    (2) Stabilirea şi schimbarea sediului asociaţiei obşteşti sînt opozabile părţilor din momentul înregistrării de stat a asociaţiei.
    (3) Adresa poştală a asociaţiei obşteşti este cea a sediului. Asociaţia obştească poate avea şi alte adrese pentru a purta corespondenţă.
    (4) Toate documentele intrate în sediul asociaţiei obşteşti se consideră ca fiind recepţionate de către asociaţia obştească.”
    11. Articolul 18:
    alineatul (1):
    litera a) va avea următorul cuprins:
    “a) forma juridică de organizare a asociaţiei;”
    la literele e), f) şi i), cuvintele “(în cazul în care calitatea de membru este consemnată)” se exclud;
    litera k) se exclude;
    articolul se completează cu alineatul (4) avînd următorul cuprins:
    “(4) Statutul este semnat de către toţi fondatorii asociaţiei obşteşti în momentul constituirii acesteia.”
    12. Articolul 19:
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    “(3) Statutele asociaţiilor obşteşti republicane, precum şi statutele asociaţiilor obşteşti internaţionale (inclusiv ale filialelor şi reprezentanţelor acestora) sînt înregistrate de către Ministerul Justiţiei.”
    alineatul (5):
    litera c) se completează în final cu textul “şi despre desemnarea persoanei (persoanelor) învestite să reprezinte asociaţia obştească în procesul înregistrării”;
    litera d) va avea următorul cuprins:
    “d) lista fondatorilor asociaţiei obşteşti, autentificată prin semnăturile acestora, cu indicarea numelui, datei naşterii, domiciliului, cetăţeniei fiecăruia şi cu anexarea copiilor de pe actele de identitate ale acestora (în cazul persoanelor fizice); în cazul în care fondator este o persoană juridică (asociaţie obştească), se prezintă copia de pe certificatul de înregistrare de stat a acesteia şi extrasul din procesul-verbal al şedinţei organului său de conducere autorizat, în care este consemnată decizia de constituire a unei noi asociaţii obşteşti;”
    la litera e), cifra “4” se substituie prin cifra “7”, iar cuvîntul “cetăţeanului” se substituie prin expresia “persoanei fizice”;
    litera f) se exclude;
    litera h) se completează în final cu cuvintele “în mărime de 90 de lei”;
    alineatul se completează cu litera i) avînd următorul cuprins:
    “i) avizul organului de specialitate al administraţiei publice, în cazurile prevăzute de legislaţie.”
    alineatul (6) se exclude;   
    la alineatul (8), cuvintele “se înregistrează” se substituie prin cuvintele “se ia la evidenţă”, iar după textul “la alin.(5)” se introduce textul “lit.a)–c) şi g)”;
    la alineatul (9), cuvintele “în cuantum de 3 salarii minime” se substituie prin cuvintele “în mărime de 90 de lei”.
    13. La articolul 21 alineatul (2), cuvintele “care au atins vîrsta de 18 ani” se substituie prin cuvintele “fizice cu capacitatea de exerciţiu deplină”.
    14. La articolul 25 alineatul (3), cuvintele “în organele oficiale de presă din Republica Moldova” se substituie prin cuvintele “pe site-ul Ministerului Justiţiei”.
    15. Articolul 26:
    la litera b), cuvintele “şi să se folosească, în modul stabilit, de cele de stat” se exclud;
    la litera d), cuvîntul “(participanţilor)” se exclude;
    litera g) va avea următorul cuprins:
    “g) să desfăşoare o activitate economică ce rezultă nemijlocit din scopurile prevăzute în statut, inclusiv cu ajutorul unor societăţi comerciale şi cooperative create în acest scop;”
    16. Articolul 28:
    titlul va avea următorul cuprins:
    “Articolul 28. Activitatea economică a asociaţiei obşteşti”;
    la alineatul (1), cuvintele “productivă şi altă activitate de întreprinzător” se substituie prin cuvintele “ce rezultă nemijlocit din scopurile prevăzute în statut”;
    după alineatul (1) se introduce alineatul (11) avînd următorul cuprins:
    “(11) Pentru a practica o activitate economică, ce nu rezultă nemijlocit din scopurile prevăzute în statut, asociaţia obştească poate fonda societăţi comerciale şi cooperative.”
    la alineatul (2), cuvintele “creeze întreprinderi şi alte organizaţii economice cu personalitate juridică, precum şi să” se exclud;
    la alineatul (4), cuvintele “productivă şi din altă activitate de întreprinzător” şi cuvîntul “(participanţii)” se exclud;
    la alineatul (5), cuvintele “Întreprinderile şi alte organizaţii economice ale asociaţiilor obşteşti” se substituie prin cuvintele “Persoanele juridice cu scop lucrativ fondate de către asociaţiile obşteşti”;
    la alineatul (6), cuvintele “productivă şi altă activitate de întreprinzător” se exclud.
    17. La articolul 29, alineatul (5) se exclude.
    18. Articolul 30:
    litera b) se completează în final cu cuvintele “şi granturi”;
    la litera d), cuvintele “productivă şi din altă activitate de întreprinzător” se exclud.
    19. Articolul 31 se exclude.
    20. În titlul şi în cuprinsul articolului 32, cuvîntul “organizaţia” se substituie prin cuvîntul “asociaţia”.
    21. Articolul 33 se exclude.
    22. La articolul 34 alineatul (2), cuvintele “de constituire, activităţii asociaţiei” se substituie prin cuvintele “de constituire ale asociaţiei, a raportului ei de activitate”.
    23. Articolul 35 alineatul (4):
    la litera b), cuvintele “cetăţeni şi persoane juridice” se substituie prin cuvintele “persoane fizice şi juridice”;
    alineatul se completează cu literele d) şi e) avînd următorul cuprins:
    “d) efectuează, potrivit regulamentului, controlul activităţii asociaţiilor obşteşti certificate şi, în cazul depistării unor încălcări de legislaţie, poate retrage certificatul de stat după examinarea materialelor controlului şi a dosarului asociaţiei;
    e) publică lista asociaţiilor obşteşti certificate pe site-ul Ministerului Justiţiei.”
    24. La articolul 38 alineatul (1), literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:
    “a) reorganizării prin fuziune, dezmembrare sau transformare;
     b) dizolvării.”
    25. La articolul 39 alineatul (1), cuvîntul “(participanţilor)” se exclude.
    26. Articolul 40:
    titlul va avea următorul cuprins:
    “Articolul 40. Dizolvarea”;
    la alineatul (1), cuvintele “se lichidează” se substituie prin cuvintele “se dizolvă”, iar cuvîntul “(participanţilor)” se exclude;
    la alineatul (2), cuvintele “lichidarea”, “lichidare” se substituie, respectiv, prin cuvintele “dizolvarea”, “dizolvare”, iar cuvîntul “(participanţilor)” se exclude;
    la alineatul (3), cuvîntul “(participanţilor)” se exclude;
    alineatul (4):
    în partea introductivă, cuvîntul “lichidată” se substituie prin cuvîntul “dizolvată”;
    la litera d), cuvîntul “cetăţenilor” se substituie prin cuvîntul “persoanelor”;
    litera f) se completează în final cu cuvintele “, în cazul în care încălcările nu au fost lichidate”;
    la alineatul (5), cuvîntul “lichidate” se substituie prin cuvîntul “dizolvate”, iar cuvintele “pot fi trecute cu titlu gratuit în proprietatea statului” se substituie prin cuvintele “se trec, cu titlu gratuit, în proprietatea statului, pentru a fi utilizate în scopuri de caritate”.
    27. Articolul 41:
    în titlu, cuvîntul “lichidarea” se substituie prin cuvîntul “dizolvarea”;
    la alineatul (1), cuvîntul “lichidarea” se substituie prin cuvîntul “dizolvarea”, iar propoziţia a doua se exclude;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:

   “(2) Recunoaşterea hotărîrii instanţei de judecată cu privire la dizolvarea asociaţiei obşteşti ca fiind în contradicţie cu prezenta lege atrage anularea acestei hotărîri şi repararea, în modul stabilit, a prejudiciului cauzat.”
    28. Articolul 42:
    la alineatul (1), cuvîntul “participe” se înlocuieşte cu cuvîntul “asiste”;
    alineatul (3) se exclude.
    29. La articolul 44 alineatele (1) şi (2), cuvintele “întreprinzătorii şi alţi agenţi” se substituie prin cuvîntul “agenţii”.
    30. Articolul 46:
    la alineatul (2), cuvintele “cetăţenilor sau persoanelor juridice” se substituie prin cuvintele “persoanelor fizice sau juridice”;
    la alineatul (3), cuvintele “sau procurorul” se exclud.
    31. La articolul 50, alineatul (4) se exclude.
    32. În preambulul legii, la articolul 2 alineatul (1), la articolul 3 alineatul (3), la articolul 4 alineatul (3), în denumirea articolului 10, precum şi în alineatele (1) (în 2 cazuri) şi (2) ale acestuia, la articolul 13 alineatul (5), la articolul 23 alineatul (1) litera f) şi alineatul (2), cuvîntul “cetăţean” se substituie prin cuvîntul “persoană”.
    Art.II. – În termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi nu se va percepe taxa de înregistrare pentru modificările în actele de constituire ale mişcărilor obşteşti, organizaţiilor obşteşti şi instituţiilor obşteşti condiţionate de legea menţionată.
    Art.III. – Pînă la elaborarea cadrului normativ privind organizaţiile necomerciale avînd forma de instituţii, Legea nr.837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti se aplică şi instituţiilor menţionate în măsura în care nu contravine prevederilor corespunzătoare ale Codului civil.
    Art.IV. – Ministerul Justiţiei, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va asigura republicarea Legii nr.837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti, cu modificările ulterioare, cu renumerotarea elementelor actului legislativ, precum şi cu modificarea corespunzătoare a referinţelor cuprinse în această lege.

    VICEPREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                    Maria Postoico

    Nr.178-XVI. Chişinău, 20 iulie 2007.