LPA190/2007
ID intern unic:  325094
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 190
din  26.07.2007
cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor
şi finanţării terorismului
Publicat : 07.09.2007 în Monitorul Oficial Nr. 141-145     art Nr : 597
    Abrogată prin LP308 din 22.12.17, MO58-66/23.02.18 art.133; în vigoare 23.02.18

    MODIFICAT
   
LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284
    LP87 din 28.04.16, MO156/07.06.16 art.306
    LP179 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.537
   
LP43 din 27.03.14, MO99-102/25.04.14 art.247
   
LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12
    LP67 din 07.04.11, MO69/23.04.11 art.173
    HCC27 din 25.11.10, MO247-251/17.12.10 art.28; în vigoare 25.11.10    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Scopul legii
    Prezenta lege instituie măsuri de prevenire şi de combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului avînd ca scop apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice, precum şi ale statului.
    Articolul 2. Domeniul de aplicare a legii
    Sub incidenţa prezentei legi cad acţiunile de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului săvîrşite, direct sau indirect, de cetăţeni ai Republicii Moldova, de cetăţeni străini, de apatrizi, de persoane juridice rezidente sau nerezidente pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi, în conformitate cu tratatele internaţionale, acţiunile săvîrşite în afara teritoriului Republicii Moldova.
    Articolul 3. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică:
    spălare a banilor – acţiuni, stabilite în Codul penal la art.243, orientate spre atribuirea unui aspect legal sursei şi provenienţei veniturilor ilicite ori spre tăinuirea originii sau apartenenţei unor astfel de venituri;
    finanţare a terorismului – acţiuni, stabilite în Codul penal la art.279, orientate spre punerea la dispoziţie ori spre colectarea intenţionată, efectuată de orice persoană fizică sau persoană juridică prin orice metodă, direct sau indirect, a bunurilor de orice natură, dobîndite prin orice mijloc, fie spre oferirea de suport material sau financiar de orice natură, în scopul utilizării acestor bunuri ori servicii sau în cunoştinţa faptului că vor fi utilizate, parţial sau integral, în activităţi teroriste;
    bunuri – mijloace financiare, orice categorie de valori (active) corporale sau incorporale, mobile sau imobile, tangibile sau intangibile, acte sau alte instrumente juridice în orice formă, inclusiv în formă electronică ori digitală, care atestă un titlu ori un drept, inclusiv orice cotă (interes) cu privire la aceste valori (active);
    venituri ilicite – bunuri destinate, folosite sau rezultate, direct sau indirect, din săvîrşirea unei infracţiuni, orice beneficiu obţinut din aceste bunuri, precum şi bunuri convertite sau transformate, parţial sau integral, din bunuri destinate, folosite sau rezultate din săvîrşirea unei infracţiuni şi din beneficiul obţinut din aceste bunuri;
    beneficiar efectiv – persoană fizică ce controlează în ultimă instanţă o persoană fizică sau juridică ori persoană în al cărei nume se realizează o tranzacţie sau se desfăşoară o activitate şi/sau care deţine direct sau indirect dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puţin 25% din acţiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice;
    persoane expuse politic – persoane fizice care exercită sau care au exercitat funcţii publice importante la nivel naţional şi/sau internaţional, precum şi membrii  familiilor şi persoanele asociate lor;
    [Art.3 noţiunea în redacţia LP67 din 07.04.11, MO69/23.04.11 art.173]
    persoane fizice care exercită funcţii publice importante la nivel internaţional – şefi de stat, de guverne şi de cabinete ministeriale, membri ai guvernelor, parlamentari, conducerea Adunării Populare a Găgăuziei şi organul executiv al Găgăuziei, persoane de conducere ale partidelor politice, judecători, oficiali militari, membri ai organelor de conducere şi de administrare ale companiilor de stat, membri ai familiilor regale;
    [Art.3 noţiunea introdusă prin LP67 din 07.04.11, MO69/23.04.11 art.173]
    persoane fizice care exercită funcţii publice importante la nivel naţional – persoane fizice care au deţinut sau care deţin funcţii publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică, inclusiv membrii organelor de conducere şi de administrare ale societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat;
    [Art.3 noţiunea introdusă prin LP67 din 07.04.11, MO69/23.04.11 art.173]
    membri ai familiilor persoanelor expuse politic – soţul/soţia, copiii şi soţii/soţiile acestora şi părinţii lor;
    [Art.3 noţiunea introdusă prin LP67 din 07.04.11, MO69/23.04.11 art.173]
    persoane asociate persoanelor expuse politic – persoane fizice cunoscute ca fiind beneficiari efectivi ai unei persoane juridice, împreună cu persoanele fizice care exercită funcţii publice importante la nivel naţional şi/sau internaţional sau despre care se ştie că au relaţii de afaceri strînse cu aceste persoane, precum şi persoanele fizice cunoscute ca fiind singurul beneficiar efectiv al unei persoane juridice despre care se ştie că a fost înfiinţată în beneficiul de facto al persoanelor fizice care exercită funcţii publice importante la nivel naţional şi/sau internaţional;
    [Art.3 noţiunea introdusă prin LP67 din 07.04.11, MO69/23.04.11 art.173]
    relaţie de afaceri – gestiune a afacerilor, reprezentare sau orice raport profesional ori comercial, despre care, la momentul iniţierii, se consideră că va fi de o anumită durată;
    activitate sau tranzacţie suspectă – activitate sau tranzacţie despre care entitatea raportoare ştie sau indică temei rezonabil de suspiciune că acţiunile de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului sînt în curs de pregătire, de realizare ori sînt deja realizate;
    [Art.3 noţiunea introdusă prin LP67 din 07.04.11, MO69/23.04.11 art.173]
    sistare a tranzacţiei – interzicere temporară a transferului, lichidării, transformării, plasării sau mişcării bunurilor ori asumare temporară a custodiei sau a controlului asupra bunului;
    bancă fictivă – instituţie financiară care nu are prezenţă fizică, nu efectuează conducere şi gestiune reală şi care nu este afiliată unui grup financiar reglementat.
Capitolul II
PREVENIREA SPĂLĂRII BANILOR
ŞI FINANŢĂRII TERORISMULUI
    Articolul 4. Entităţile raportoare
    (1) Sub incidenţa prezentei legi cad următoarele persoane juridice şi fizice, denumite în continuare entităţi raportoare:
    a) instituţiile financiare;
    b)  unităţile de schimb valutar (altele decît băncile);
    c) participanţii profesionişti la piaţa financiară nebancară, cu excepţia asociaţiilor de economii şi împrumut care deţin licenţă de categoria A;
    d) instituţiile care legitimează ori înregistrează dreptul de proprietate;
    e) cazinourile (inclusiv internet-cazinourile);
    f) localurile de odihnă dotate cu aparate pentru jocuri de noroc, instituţiile care organizează şi desfăşoară loterii sau jocuri de noroc;
    g) agenţii imobiliari;
    h) dealerii de metale preţioase ori de pietre preţioase;
    i) avocaţii, notarii, auditorii, contabilii independenţi şi alţi liberi profesionişti, în perioada pregătirii, efectuării sau realizării, în numele clienţilor, a tranzacţiilor referitoare la următoarele activităţi: vînzarea-cumpărarea imobilelor, gestionarea mijloacelor financiare, valorilor mobiliare şi altor active financiare, gestionarea conturilor bancare, ţinerea contabilităţii şi raportarea financiară în conformitate cu Standardele Naţionale de Contabilitate, crearea şi gestionarea persoanelor juridice, precum şi procurarea şi vînzarea acestora;
    j) persoanele care acordă asistenţă investiţională sau fiduciară;
    k) organizaţiile care au dreptul de a presta servicii legate de schimbul mandatelor poştale şi telegrafice sau de transferul de bunuri;
    l) locatorii persoane fizice sau juridice care practică activitate de întreprinzător şi transmit, în condiţiile contractului de leasing, locatarilor, la solicitarea acestora, pentru o anumită perioadă, dreptul de posesiune şi  de folosinţă asupra unui bun al cărui proprietar sînt, cu sau fără transmiterea dreptului de proprietate asupra bunului la expirarea contractului.
    m) societăţile de plată;
    [Art.4 al.(1), lit.m) introdusă prin LP43 din 27.03.14, MO99-102/25.04.14 art.247]
    n) societăţile emitente de monedă electronică;
    [Art.4 al.(1), lit.n) introdusă prin LP43 din 27.03.14, MO99-102/25.04.14 art.247]
    o) furnizorii de servicii poştale care activează în conformitate cu Legea poştei nr. 463-XIII din 18 mai 1995 şi care prestează servicii de plată în conformitate cu Legea nr. 114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică.
    [Art.4 al.(1), lit.o) introdusă prin LP43 din 27.03.14, MO99-102/25.04.14 art.247]
    (2) Serviciul Vamal, cel tîrziu la data de 15 a lunii imediat următoare lunii de gestionare, va comunica Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor toate informaţiile privind valorile valutare (cu excepţia cardurilor) declarate de către persoanele fizice şi juridice în conformitate cu prevederile art. 33 şi 34 din Legea nr. 62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară. Prevederile în cauză nu se aplică în cazul sumelor valorilor valutare declarate de Banca Naţională a Moldovei, de băncile licenţiate şi băncile nerezidente.
    (3) Serviciul Vamal va comunica imediat, dar nu mai tîrziu de 24 de ore, Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor informaţiile referitoare la cazurile identificate de introducere şi/sau scoatere ilegală în/din ţară a valorilor valutare (cu excepţia cardurilor).
    [Art.4 în redacţia LP67 din 07.04.11, MO69/23.04.11 art.173]
    Articolul 5. Cerinţele identificării persoanelor fizice sau
                       juridice şi a beneficiarului efectiv
    (1) Entităţile raportoare aplică măsurile de identificare a persoanelor fizice sau juridice, precum şi a beneficiarului efectiv:
    a) pînă la stabilirea relaţiilor de afaceri sau pînă la deschiderea conturilor bancare;
    b) la efectuarea tranzacţiilor ocazionale în valoare de cel puţin 50 de mii de lei, precum şi la efectuarea tranzacţiilor electronice în valoare de cel puţin 15 mii de lei, indiferent de faptul că tranzacţia se efectuează printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni;
    [Art.5 al.(1), lit.b) modificată prin LP67 din 07.04.11, MO69/23.04.11 art.173]
    c) dacă există o suspiciune de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului, independent de derogări, scutiri sau limite stabilite;
    d) dacă există îndoieli privind veridicitatea şi precizia datelor de identificare obţinute.
    (2) Măsurile de identificare cuprind:
    a) identificarea şi verificarea identităţii persoanelor fizice sau juridice, a beneficiarului efectiv pe baza actelor de identitate, precum şi a documentelor, datelor sau informaţiilor obţinute dintr-o sursă reală şi independentă, pentru  posibilitatea de raportare a activităţilor sau tranzacţiilor în modul stabilit la art.8. La deschiderea oricărui cont sau la iniţierea relaţiilor de afaceri, se va solicita prezentarea actului de identitate, iar dacă deschiderea contului sau tranzacţia se efectuează de către o persoană împuternicită, se va solicita şi procura, legalizată în modul stabilit;
    b) identificarea beneficiarului efectiv şi adoptarea de măsuri adecvate şi bazate pe risc pentru verificarea identităţii lui, astfel încît entitatea raportoare să aibă certitudinea că ştie cine este beneficiarul efectiv pentru a înţelege structura proprietăţii şi structura de control al persoanelor fizice şi juridice;
    c) obţinerea de informaţii privind scopul şi natura relaţiei de afaceri, privind tranzacţiile complexe şi neordinare;
    d) monitorizarea continuă a tranzacţiei sau a relaţiei de afaceri, inclusiv examinarea tranzacţiilor încheiate pe toată durata relaţiei respective, pentru a se asigura că acestea sînt conforme informaţiilor furnizate de entităţile raportoare referitor la persoanele fizice sau juridice, la profilul activităţii şi la profilul riscului, inclusiv, după caz, la sursa bunurilor şi că documentele, datele sau informaţiile deţinute sînt actualizate.
    (21) La aplicarea măsurilor de identificare a persoanelor fizice sau juridice, precum şi a beneficiarului efectiv, entităţile raportoare trebuie să respecte prevederile Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal. Entităţile raportoare au obligația să nu informeze persoanele fizice sau juridice şi beneficiarul efectiv despre faptul că datele lor vor fi transmise şi prelucrate de către Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor. La solicitarea persoanelor fizice sau juridice, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor prezintă informaţii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal numai după încetarea situaţiei care justifică prelucrarea acestora în temeiul prezentei legi.
    [Art.15 al.(21) introdus prin LP87 din 28.04.16, MO156/07.06.16 art.306]
    (3) Prin derogare de la alin.(1) lit.a), b), d) şi alin.(2), măsurile de identificare după criteriile stabilite de organele de supraveghere nu se aplică în cazul:
    a) efectuării operaţiunilor de deservire a autorităţilor publice prin Trezoreria de Stat;
    b) obţinerii unei poliţe de asigurare a vieţii, cu condiţia că prima de asigurare sau ratele anuale de plată sînt de pînă la 15 mii lei sau că o singură primă de asigurare plătită nu depăşeşte 30 de mii de lei;
    c) subscrierii la poliţele de asigurare, emise de fondul de pensii, în baza unui contract de angajare sau în virtutea ocupaţiei, cu condiţia că o asemenea poliţă nu poate fi răscumpărată înainte de termen şi nu poate fi utilizată drept garanţie sau gaj pentru obţinerea unui împrumut.
    Articolul 6. Măsurile de precauţie sporită
    (1) Entităţile raportoare aplică măsurile de identificare stabilind amploarea lor în funcţie de riscul asociat tipului de client, relaţiei de afaceri, bunului sau tranzacţiei. Entităţile raportoare trebuie să poată demonstra autorităţilor competente, inclusiv organelor de supraveghere, că amploarea măsurilor de precauţie este adecvată, avînd în vedere riscurile de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului.
    (2) Entităţile raportoare aplică măsuri de precauţie sporită, pe lîngă cele prevăzute la art.5, în situaţiile care, prin natura lor, pot prezenta un risc sporit de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului, cel puţin în modul stabilit la alin.(3)–(6) din prezentul articol, precum şi în alte situaţii, conform criteriilor stabilite de organele de supraveghere.
    (3) În cazul în care persoana fizică sau juridică nu este prezentă personal la identificare, entităţile raportoare întreprind una sau mai multe dintre următoarele tipuri de măsuri:
    a) garantarea că identitatea persoanei este stabilită prin documente, date sau informaţii suplimentare;
    b) verificarea şi certificarea suplimentară a documentelor furnizate sau confirmarea lor de către o instituţie financiară;
    c) garantarea că prima plată a operaţiunilor se efectuează printr-un cont deschis în numele persoanei la o instituţie financiară.
    (4) În relaţiile bancare transfrontaliere, instituţiile financiare întreprind una sau mai multe dintre următoarele măsuri:
    a) acumularea de informaţii suficiente despre o instituţie corespondentă pentru înţelegerea deplină a naturii activităţii acesteia şi pentru constatarea, din informaţii disponibile public, a reputaţiei sale şi a calităţii supravegherii;
    b) evaluarea politicilor de prevenire şi de combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului aplicate de instituţia corespondentă;
    c) obţinerea aprobării din partea conducerii superioare înainte de stabilirea unor relaţii cu bănci corespondente;
    d) stabilirea prin documente a responsabilităţii fiecărei instituţii;
    e) constatarea faptului, în privinţa conturilor corespondente, că instituţia corespondentă a verificat identitatea clienţilor ale căror operaţiuni se efectuează prin conturile sale, a aplicat măsuri de precauţie permanentă şi este în măsură să furnizeze, la cerere, date relevante privind precauţia.
    (5) În tranzacţiile sau în relaţiile de afaceri cu persoane expuse politic, entităţile raportoare asigură:
    a) proceduri corespunzătoare, în funcţie de risc, pentru a stabili dacă  persoana este expusă politic;
    b) obţinerea aprobării conducerii superioare pentru stabilirea sau continuarea unor relaţii de afaceri cu astfel de persoane;
    c) adoptarea de măsuri adecvate pentru a stabili sursa bunurilor implicate în relaţia de afaceri sau în tranzacţie;
    d) efectuarea unei monitorizări sporite şi permanente a relaţiei de afaceri.
    (6) Entităţile raportoare vor adopta măsuri de precauţie sporită:
    a) în situaţia în care persoane fizice sau juridice primesc sau remit bunuri din/în ţările ce nu dispun de norme contra spălării banilor şi finanţării terorismului ori dispun de norme inadecvate în acest sens, ori reprezintă un risc sporit datorită nivelului înalt de infracţionalitate şi de corupţie şi/sau sînt implicate în activităţi teroriste;
    b) în cazul transferurilor electronice, dacă nu există informaţii suficiente despre identitatea expeditorului, precum şi în tranzacţiile care ar putea favoriza anonimatul.
    (7) Instituţiilor financiare li se interzice să ţină conturi anonime sau conturi pe nume fictive, să stabilească ori să continue o relaţie de afaceri cu o bancă fictivă sau cu o bancă despre care se ştie că permite unei bănci fictive să utilizeze conturile sale.
    8) Entităţile raportoare sînt obligate să nu deschidă contul, să nu stabilească relaţii de afaceri, să nu efectueze tranzacţii cu persoane fizice sau juridice în cazul în care nu este posibilă conformarea la cerinţele art. 5 alin. (2) lit. a), b) şi c). Iar în cazul unei relaţii de afaceri existente, entităţile raportoare, conform legislaţiei în vigoare şi actelor normative ale organelor de supraveghere, termină relaţia de afacere dacă se constată faptul că datele şi informaţia obţinute la identificarea şi verificarea persoanelor fizice şi juridice sînt neautentice sau neveridice. În conformitate cu art. 8, entităţile raportoare sînt obligate să raporteze astfel de circumstanţe Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor.
    [Art.6 al.(8) în redacţia LP67 din 07.04.11, MO69/23.04.11 art.173]
    Articolul 7. Păstrarea datelor despre tranzacţiile
                       persoanelor fizice şi juridice şi ale
                       beneficiarului efectiv
    (1) Entităţile raportoare ţin evidenţa informaţiei şi a documentelor persoanelor fizice şi juridice, ale beneficiarului efectiv, ţin registrul persoanelor fizice şi juridice identificate, arhiva conturilor şi documentelor primare, inclusiv a corespondenţei de afaceri, pe o perioadă de cel puţin 5 ani, pentru perioada activă a relaţiei de afaceri şi după terminarea acesteia sau după închiderea contului bancar. Entităţile raportoare ţin evidenţa tuturor tranzacţiilor în decursul a cel puţin 5 ani după finalizarea acestora, iar, la solicitarea parvenită din partea organelor cu funcţii de supraveghere a entităţilor raportoare, ele extind termenul de menţinere a evidenţei pe perioada solicitată.
    (2) La cererea Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi altor autorităţi de supraveghere, entităţile raportoare sînt obligate să prezinte toate informaţiile disponibile privind relaţiile de afaceri dintre aceste entităţi şi anumite persoane fizice sau juridice, precum şi natura acestor relaţii.
    [Art.7 introdus prin LP67 din 07.04.11, MO69/23.04.11 art.173]
    Articolul 8. Raportarea activităţilor sau tranzacţiilor
                       care cad sub incidenţa prezentei legi
    (1) Entităţile raportoare sînt obligate să informeze imediat Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor despre orice activitate sau despre orice tranzacţie suspectă de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului în curs de pregătire, de realizare sau deja realizată. Datele privind activităţile sau tranzacţiile suspecte sînt indicate într-un formular special, care se remite Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor în cel mult 24 de ore de la primirea cererii.
    (2) Datele privind activităţile sau tranzacţiile realizate în numerar, printr-o operaţiune cu o valoare de cel puţin 100 de mii de lei (sau echivalentul acesteia) ori prin mai multe operaţiuni în numerar care par a avea o legătură între ele, sînt indicate într-un formular special, ce se remite Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor în decurs de 10 zile lucrătoare.
    (3) Datele privind activităţile sau tranzacţiile realizate prin virament, printr-o operaţiune cu o valoare ce echivalează sau depăşeşte 500 de mii de lei, sînt indicate într-un formular special, ce se remite Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor cel tîrziu la data de 15 a lunii imediat următoare lunii de gestiune.
    (4) Sînt exceptate de la obligaţiile de raportare operaţiunile desfăşurate între instituţiile financiare, între instituţiile financiare şi Banca Naţională a Moldovei, între instituţiile financiare şi Trezoreria de Stat, între Banca Naţională a Moldovei şi Trezoreria de Stat, precum şi comisionul de la deservirea conturilor bancare şi spezele bancare.
    (5) În formularul special privind tranzacţiile care cad sub incidenţa prezentei legi, conţinînd date despre acestea, confirmate prin semnătura persoanei care l-a completat sau printr-o altă modalitate de identificare, se indică cel puţin următoarele informaţii:
    a) seria, numărul şi data eliberării actului de identitate, adresa şi alte date necesare identificării persoanei care a efectuat tranzacţia;
    b) denumirea/numele, codul fiscal/IDNP, sediul/domiciliul, numărul şi seria documentului de identificare, necesare identificării persoanei în al cărei nume s-a efectuat tranzacţia;
    c) datele de identificare juridică şi conturile clienţilor participanţi la tranzacţie;
    d) tipul tranzacţiei;
    e) datele despre entitatea raportoare care a efectuat tranzacţia;
    f) data şi ora efectuării tranzacţiei, valoarea acesteia;
    g) numele şi funcţia persoanei care a înregistrat tranzacţia;
    h) motivele suspiciunii.
    (6) Entităţile raportoare şi angajaţii acestora sînt obligaţi să nu comunice persoanelor fizice sau juridice care efectuează tranzacţia ori terţilor despre transmiterea informaţiilor către Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor.
    (7) Entităţile raportoare asigură protecţia angajaţilor lor contra oricărei ameninţări sau acţiuni ostile în legătură cu raportarea tranzacţiilor suspecte.
    [Art.8 introdus prin LP67 din 07.04.11, MO69/23.04.11 art.173]
    [Art.8 modificat prin HCC27 din 25.11.10, MO247-251/17.12.10 art.28; în vigoare 25.11.10]
    Articolul 9. Proceduri de control intern
    (1) Entităţile raportoare stabilesc politici şi metode adecvate în materie de precauţie privind clientela, în domeniul păstrării evidenţelor, al controlului intern, al evaluării şi gestionării riscurilor, în managementul de conformitate şi de comunicare pentru a preîntîmpina şi a împiedica activităţile şi tranzacţiile legate de spălarea banilor sau de finanţarea terorismului.
    (2) Entităţile raportoare desemnează persoanele învestite cu atribuţii de executare a prezentei legi, ale căror nume vor fi comunicate Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi altor organe de supraveghere, împreună cu natura şi limitele responsabilităţilor.
    [Art.9 al.(2) modificat prin LP67 din 07.04.11, MO69/23.04.11 art.173]
    (3) Entităţile raportoare aprobă programe proprii pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, conform recomandărilor şi actelor normative aprobate de organele de supraveghere, care vor include cel puţin următoarele:
    [Art.9 al.(3) modificat prin LP67 din 07.04.11, MO69/23.04.11 art.173]
    a) metodele, procedurile şi măsurile de control intern, inclusiv programele proprii de primire a informaţiilor de la organele abilitate, în scopul verificării persoanelor fizice sau juridice;
    b) numele salariaţilor cu funcţie de conducere responsabili de asigurarea conformării politicilor şi procedurilor cu cerinţele legale contra spălării banilor şi finanţării terorismului;
    c) regulile de cunoaştere a clientului, avînd drept scop promovarea normelor etice şi profesionale în sectorul respectiv şi prevenirea folosirii entităţii raportoare, în mod intenţionat sau nu, de către grupuri criminale organizate sau de către asociaţiile lor;
    d) un program continuu de instruire a angajaţilor, selecţia riguroasă a cadrelor, pentru a se asigura profesionalismul lor înalt;
    e) auditul pentru exercitarea controlului asupra sistemului intern.
Capitolul III
COMPETENŢA AUTORITĂŢILOR ABILITATE
CU EXECUTAREA LEGII
    Articolul 10. Organele cu funcţii de supraveghere a
                          entităţilor raportoare
    (1) Reglementarea şi controlul modului de executare a prezentei legi sînt asigurate de următoarele instituţii cu funcţii de supraveghere a entităţilor raportoare, conform competenţei stabilite de legislaţie:
    a) Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor;
    [Art.10 al.(1), lit.a) în redacţia LP67 din 07.04.11, MO69/23.04.11 art.173]
    b) Banca Naţională a Moldovei;
    c) Comisia Naţională a Pieţei Financiare;
    d) Ministerul Justiţiei;
    e) Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor;
    [Art.10 al.(1), lit.e) în redacţia LP67 din 07.04.11, MO69/23.04.11 art.173]
    f) Ministerul Finanţelor;
    g) Agenția Servicii Publice.
     [Art.10 al.(1), lit.g) în redacţia LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]
    [Art.10 al.(1), lit.g) în redacţia LP67 din 07.04.11, MO69/23.04.11 art.173]
    (2) Organele cu funcţii de supraveghere a entităţilor raportoare, în limitele competenţei lor, în scopul executării prevederilor prezentei legi şi recomandărilor internaţionale în domeniu:
    a) emit ordine, hotărîri, recomandări şi alte acte normative;
    b) aprobă Ghidul activităţilor sau tranzacţiilor suspecte, instrucţiunile cu privire la modul de completare şi transmitere a formularelor speciale privind activităţile sau tranzacţiile raportate, Formularul special pentru entităţile raportoare, Ghidul privind identificarea tranzacţiilor suspecte de finanţare a terorismului, Ghidul privind identificarea persoanelor expuse politic, instrucţiunile privind prevenirea utilizării sistemului bancar şi nonbancar autohton în scopul legalizării mijloacelor provenite ilicit şi finanţării terorismului, precum şi alte instrucţiuni pentru implementarea politicilor privind recuperarea veniturilor provenite ilicit, privind prevenirea şi combaterea finanţării terorismului;
    c) verifică şi monitorizează aplicarea prevederilor prezentei legi referitor la respectarea exigenţelor faţă de culegerea, înregistrarea, păstrarea, identificarea şi prezentarea de informaţii privind efectuarea tranzacţiilor, precum şi referitor la executarea măsurilor şi procedurilor aferente controlului intern.
    [Art.10 al.(2) în redacţia LP67 din 07.04.11, MO69/23.04.11 art.173]
    (3) În cazul în care entităţile raportoare nu respectă obligaţiile prevăzute de prezenta lege, organele cu funcţii de supraveghere a entităţilor raportoare pot aplica măsuri şi sancţiuni de remediere, stabilite de legislaţie, iar la identificarea semnelor de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului, informează şi expediază imediat materialele respectiveServiciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor. Aplicarea acţiunilor menţionate nu exclude posibilitatea realizării, conform legislaţiei în vigoare, a unor alte măsuri în scopul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.
    [Art.10 al.(3) modificat prin LP67 din 07.04.11, MO69/23.04.11 art.173]
    (4) Pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, organele cu funcţii de supraveghere a entităţilor raportoare sînt obligate:
    a) să constate că entităţile raportoare utilizează politici, practici şi proceduri scrise, inclusiv reguli stricte cu privire la cunoaşterea persoanelor fizice sau juridice, avînd drept scop promovarea normelor etice şi profesionale în sectorul respectiv şi prevenirea folosirii acestuia, în mod intenţionat sau nu, de către grupuri criminale organizate sau de asociaţiile lor;
    b) să determine că entităţile raportoare se conformează politicilor, practicilor şi procedurilor proprii, orientate spre depistarea activităţii de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului;
    c) să informeze entităţile raportoare despre tranzacţiile de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului, inclusiv despre noile metode şi tendinţe în acest domeniu;
    d) să identifice posibilităţile de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului ale entităţilor raportoare, să întreprindă, după caz, măsuri suplimentare pentru prevenirea folosirii ilegale a acestora şi să informeze entităţile raportoare despre eventualele abuzuri.
    (5) Autorităţile administraţiei publice, în limitele competenţelor stabilite de legislaţie, vor întreprinde măsuri adecvate pentru a preveni instituirea controlului asupra entităţii raportoare sau obţinerea pachetului de acţiuni de control şi/sau cotelor părţi de control ale acesteia de către grupuri criminale organizate sau asociaţiile lor.
    [Art.11 abrogat prin LP67 din 07.04.11, MO69/23.04.11 art.173]
    Articolul 12. Limitarea acţiunii secretelor apărate de lege
    (1) Informaţia obţinută de la entităţile raportoare, în condiţiile prezentei legi, poate fi utilizată numai în scopul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.
    (2) Transmiterea de către entităţile raportoare de informaţii (documente, materiale etc.) Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, organelor de urmărire penală, organelor procuraturii, instanţelor judecătoreşti sau altor autorităţi competente, în modul stabilit de legislaţie, nu poate fi calificată drept divulgare a secretului comercial, bancar sau profesional.
    [Art.12 al.(2) modificat prin LP67 din 07.04.11, MO69/23.04.11 art.173]
    (3) Prevederile legale cu privire la secretul comercial, bancar sau profesional nu pot servi drept obstacol pentru recepţionarea sau ridicarea, în scopul executării prezentei legi, de către autorităţile indicate la alin.(2), a informaţiei (documente, materiale etc.) despre activitatea economico-financiară şi tranzacţiile persoanelor fizice şi juridice.
    Articolul 13. Cooperarea şi asistenţa internaţională
    (1) În sensul prezentei legi, cooperarea internaţională în domeniile de contracarare a spălării banilor şi finanţării terorismului se desfăşoară pe principiul asistenţei reciproce, conform legislaţiei Republicii Moldova, şi în baza tratatelor internaţionale.
    (2) Centrul pentru Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilori din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie poate efectua, din oficiu sau la solicitare, expedierea, recepţionarea ori schimbul de informaţii şi de documente cu servicii similare străine pe principiul de reciprocitate, cu condiţia conformării aceloraşi exigenţe privind confidenţialitatea, în baza acordurilor de cooperare.
    [Art.13 al.(2) modificat prin LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
    [Art.13 al.(2) modificat prin LP67 din 07.04.11, MO69/23.04.11 art.173]
Capitolul IV
SERVICIUL PREVENIREA ŞI COMBATEREA
SPĂLĂRII BANILOR

    [Capitolul IV titlul în redacţia LP67 din 07.04.11, MO69/23.04.11 art.173]
    Articolul 131. Serviciul Prevenirea şi Combaterea
                           Spălării Banilor
    (1) Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor funcţionează ca organ de specialitate, cu statut de subdiviziune independentă în cadrul Centrului Naţional Anticorupţie, în baza prevederilor prezentei legi şi ale Regulamentului de activitate al serviciului, aprobat de  Colegiul Centrului.
    [Art.131 al.(1) în redacţia LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
    (2) Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) primeşte, analizează, prelucrează şi transmite informaţiile privind activităţile şi tranzacţiile suspecte, prezentate de entităţile raportoare, conform prevederilor prezentei legi;
    b) sesizează organele de urmărire penală imediat ce s-au stabilit suspiciuni rezonabile cu privire la spălarea banilor, la finanţarea terorismului sau la alte infracţiuni ce s-au soldat cu obţinerea de venituri ilicite, precum şi Serviciul de Informaţii şi Securitate în partea ce ţine de finanţarea terorismului;
    c) elaborează regulamente, recomandări şi acte normative în vederea aducerii legislaţiei în concordanţă cu reglementările internaţionale în domeniu;
    d) solicită şi primeşte informaţiile şi documentele necesare de care dispun entităţile raportoare şi autorităţile administraţiei publice, în vederea determinării caracterului suspect al activităţilor sau tranzacţiilor;
    e) emite decizii de sistare a activităţilor sau tranzacţiilor suspecte;
    f) comunică entităţilor raportoare, ori de cîte ori este posibil, rezultatele examinării informaţiilor prezentate de ele, publică rapoarte periodice despre activităţile desfăşurate;
    g) efectuează asigurarea metodologică a entităţilor raportoare în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului;
    h) cooperează şi efectuează schimb de informaţii cu servicii similare străine, cu organizaţii internaţionale în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului;
    i) creează un sistem informaţional în domeniul său de activitate şi asigură funcţionarea lui;
    j) la solicitarea altor organe cu funcţii de supraveghere ale entităţilor raportoare, participă la efectuarea controlului şi verificării modului în care entităţile raportoare respectă prevederile prezentei legi;
    k) colectează şi analizează materialul statistic referitor la eficienţa sistemului de prevenire şi de combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului, inclusiv numărul declarărilor de tranzacţii suspecte, numărul de cauze penale şi de persoane condamnate, datele despre sistarea tranzacţiilor, despre sechestrarea şi confiscarea veniturilor provenite din infracţiuni de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului;
    l) elaborează Strategia naţională de prevenire şi de combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului şi coordonează activitatea instituţiilor implicate în realizarea acestei strategii;
    m) constată încălcările legislaţiei în domeniul său de activitate şi aplică sancţiuni, în limitele competenţei sale;
    n) exercită alte atribuţii, în funcţie de sarcinile stabilite de legislaţie.
    (3) Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor coordonează activitatea autorităţilor, abilitate cu executarea prezentei legi, în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.
    (4) Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor participă la activitatea organismelor internaţionale de specialitate şi poate fi membru al acestora.
    (5) În vederea executării atribuţiilor sale, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor are constituit un aparat propriu, ale cărui efectiv-limită şi structură în cadrul Centrului Naţional Anticorupţie se aprobă de către Guvern.
    [Art.131 al.(5) modificat prin LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
    (6) Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor este condus de un şef, care este numit în funcţie de către directorul Centrului Naţional Anticorupţie şi este eliberat din funcţie în conformitate cu procedura stabilită de legislaţie.
   
[Art.131 al.(6) modificat prin LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
    [Art.131 introdus prin LP67 din 07.04.11, MO69/23.04.11 art.173]
    Articolul 14. Măsuri asigurătorii
    (1) La decizia Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, entităţile raportoare sînt obligate să sisteze executarea activităţilor sau tranzacţiilor suspecte pe un termen indicat în decizie, dar nu mai mare de 5 zile lucrătoare. Dacă acest termen este insuficient, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, înainte de expirarea lui, prin demers motivat, solicită judecătorului de instrucţie prelungirea termenului de sistare a activităţilor sau a tranzacţiilor suspecte. La expirarea termenului de 5 zile lucrătoare din data emiterii deciziei, entitatea raportoare este obligată să execute tranzacţia sistată nu mai tîrziu de ziua lucrătoare imediat următoare zilei în care expiră termenul de sistare.
    [Art.14 al.(1) în redacţia LP67 din 07.04.11, MO69/23.04.11 art.173]
   
(11) Judecătorul de instrucţie, prin încheiere, dispune prelungirea sau respingerea sistării executării activităţii sau tranzacţiei suspecte în baza demersului motivat, care se înaintează de către Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor cu cel puţin o zi înainte de expirarea termenului de sistare stabilit de serviciu. Termenul de sistare stabilit de judecătorul de instrucţie nu poate depăşi  30 de zile. Încheierea judecătorului de instrucţie privind prelungirea sistării executării activităţii sau tranzacţiei suspecte este adusă la cunoştinţa persoanei fizice sau juridice subiect al sistării.
    [Art.14 al.(11) introdus prin LP67 din 07.04.11, MO69/23.04.11 art.173]
   (12) Decizia Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor privind sistarea executării activităţii sau tranzacţiei suspecte poate fi contestată în procedura de contencios administrativ, iar încheierea judecătorului de instrucţie privind prelungirea sau respingerea sistării executării activităţii sau tranzacţiei suspecte poate fi atacată cu recurs, în modul stabilit de legislaţie, de către persoana care se consideră lezată în drepturi.
   
[Art.14 al.(12) în redacția LP179 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.537]
    [Art.14 al.(12) introdus prin LP67 din 07.04.11, MO69/23.04.11 art.173]
   
(13) Instanţa de contencios administrativ sau, după caz, instanţa de recurs poate dispune suspendarea executării deciziei Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor privind sistarea executării activităţii sau tranzacţiei suspecte sau, respectiv, a încheierii judecătorului de instrucţie privind prelungirea sistării executării activităţii sau tranzacţiei suspecte, numai la cererea reclamantului, depusă concomitent sau după depunerea contestaţiei, şi doar în cazul în care sînt întrunite cumulativ următoarele condiţii:
    a) motivele invocate de reclamant în susţinerea contestaţiei sînt pertinente şi bine întemeiate;
    b) reclamantul prezintă argumente că circumstanţele litigiului reclamă dispunerea urgentă a suspendării executării actului contestat pentru a evita prejudicierea gravă şi ireparabilă a intereselor reclamantului;
    c) prejudiciul care ar putea fi cauzat reclamantului depăşeşte interesul public urmărit prin emiterea actului contestat.
    [Art.14 al.(13) introdus prin LP179 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.537]
    (14) Cererea de suspendare a executării actelor contestate, depusă în condiţiile alin.(13), se examinează în termen de cel mult 5 zile de la depunere, cu citarea obligatorie a părţilor, instanţa urmînd să pronunţe o încheiere motivată privind suspendarea sau refuzul de suspendare a executării actelor contestate.
    [Art.14 al.(14) introdus prin LP179 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.537]
    (2) Entităţile raportoare sistează, pentru 2 zile lucrătoare, tranzacţiile cu bunuri, exceptînd tranzacţiile de suplimentare a contului, ale persoanelor şi entităţilor implicate în activităţi teroriste, în finanţarea şi în acordarea de sprijin acestora pe alte căi; ale persoanelor juridice dependente sau controlate direct ori indirect de astfel de persoane şi entităţi; ale persoanelor fizice şi juridice care acţionează în numele sau la indicaţia unor asemenea persoane şi entităţi, inclusiv mijloacele derivate sau generate de proprietatea care le aparţine sau care este controlată, direct sau indirect, de persoanele şi entităţile menţionate, precum şi de persoanele fizice şi juridice asociate lor, informînd imediat Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, dar nu mai tîrziu de 24 de ore de la primirea cererii. Dacă în termenul de 2 zile menţionat nu primesc decizia Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei de sistare a tranzacţiei, entităţile raportoare execută tranzacţia.
    [Art.14 al.(2) modificat prin LP67 din 07.04.11, MO69/23.04.11 art.173]
 
   (3) După primirea şi verificarea prealabilă a informaţiei menţionate la alin.(2), Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor dispune, după caz, sistarea tranzacţiilor suspecte pe un termen de pînă la 5 zile lucrătoare şi execută de urgenţă acţiunile necesare examinării cazului depistat, notificînd entitatea raportoare despre decizia luată.
    [Art.14 al.(3) modificat prin LP67 din 07.04.11, MO69/23.04.11 art.173]
   
(4) Lista persoanelor şi entităţilor implicate în activităţi teroriste se elaborează, se actualizează şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova de către Serviciul de Informaţii şi Securitate.
    (5) Drept temei pentru includerea unei persoane sau a unei organizaţii în lista menţionată la alin.(4) servesc:
    a) listele elaborate de organizaţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte şi de organele Uniunii Europene privind persoanele şi entităţile implicate în activităţi teroriste;
    b) hotărîrea definitivă a instanţei de judecată din Republica Moldova privind declararea organizaţiei din Republica Moldova sau din alt stat ca fiind teroristă;
    c) hotărîrea judecătorească definitivă privind încetarea sau suspendarea activităţii organizaţiei implicate în activităţi teroriste sau extremiste;
    d) hotărîrea judecătorească definitivă privind condamnarea persoanei pentru comiterea de act terorist sau de altă infracţiune cu caracter terorist;
    e) ordonanţa de pornire a urmăririi penale în privinţa persoanei care a comis act terorist sau o altă infracţiune cu caracter terorist;
    f) hotărîrea penală definitivă pronunţată de o instanţă de judecată străină, recunoscută, în modul stabilit, de instanţele judecătoreşti naţionale, în privinţa persoanelor şi entităţilor implicate în activităţi teroriste.
   
Articolul 15. Răspunderea pentru încălcarea prevederilor
                         prezentei legi
    (1) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspundere disciplinară, contravenţională, civilă sau penală, după caz, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (2) Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, alte autorităţi abilitate cu executarea prezentei legi, persoanele cu funcţie de răspundere din cadrul lor sînt obligate să asigure păstrarea secretului comercial, bancar sau profesional. Divulgarea unor astfel de secrete contrar prevederilor stabilite atrage răspundere, în conformitate cu legislaţia în vigoare, ca pentru prejudiciul cauzat prin divulgarea nelegitimă a datelor obţinute în exerciţiul funcţiunii. Transmiterea în modul stabilit a informaţiilor către servicii similare străine nu constituie divulgare a secretelor apărate de lege.
    [Art.15 al.(2) modificat prin LP67 din 07.04.11, MO69/23.04.11 art.173]
  
  (3) Entităţile raportoare şi angajaţii lor sînt exoneraţi de răspundere disciplinară, contravenţională, civilă şi penală ca urmare a transmiterii cu bună credinţă a informaţiei organelor abilitate întru executarea prevederilor prezentei legi, chiar dacă această executare a avut drept urmare cauzarea de prejudicii materiale sau morale.
Capitolul V
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 16
    (1) Prevederile prezentei legi se aplică tuturor clienţilor noi ai entităţii raportoare. Pentru relaţiile de afaceri existente, noile obligaţii trebuie îndeplinite în decursul a 6 luni, începînd cu clienţii care prezintă riscul cel mai înalt.
    (2) La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea nr.633-XV din 15 noiembrie 2001 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.139-140, art.1084).
    Articolul 17
    în termen de 2 luni, Guvernul:
    va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
    va asigura revizuirea de către ministere şi alte autorităţi administrative centrale a actelor lor normative.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                              Marian LUPU

    Nr.190-XVI. Chişinău, 26 iulie 2007.