LPM52/2007
ID intern unic:  325144
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 52
din  02.03.2007
cu privire la aprobarea Regulamentului disciplinei militare
Publicat : 08.06.2007 în Monitorul Oficial Nr. 78-81     art Nr : 356
    MODIFICAT
   
LP220 din 08.11.18, MO462-466/12.12.18 art.772; în vigoare 12.12.18
    LP161 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.523
    LP153 din 14.07.17, MO301-315/18.08.17 art.523
   
LP152 din 01.07.16, MO245-246/30.07.16 art.517; în vigoare 01.08.16
    LP283 din 28.12.11, MO76-80/20.04.12 art.245; în vigoare 01.07.12


    NOTĂ:
    În cuprinsul legii, sintagma „Trupelor de Carabinieri” se substituie cu sintagma „Inspectoratului General de Carabinieri”,  iar în anexa nr. 1 la lege, sintagma „Trupele de Carabinieri” – cu sintagma „Inspectoratul General de Carabinieri” prin LP220 din 08.11.18, MO462-466/12.12.18 art.772; în vigoare 12.12.18    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.1. - Se aprobă Regulamentul disciplinei militare, prevăzut în anexă.
    Art.2. - Sub incidenţa Regulamentului disciplinei militare cad militarii din cadrul:
    a) Armatei Naţionale;
    b) Inspectoratului General de Carabinieri;
    [Art.2 lit.b) abrogată prin LP283 din 28.12.11, MO76-80/20.04.12 art.245; în vigoare 01.07.12]
    c) Inspectoratului General de Carabinieri.
    Art.3. - În termen de 3 luni:
    Guvernul va aduce actele sale normative în concordanţă cu prevederile prezentei legi;
autorităţile centrale de specialitate ale administraţiei publice şi alte autorităţi administrative centrale în care, conform legislaţiei în vigoare, se prevede îndeplinirea serviciului militar vor aduce actele lor normative în concordanţă cu Regulamentul disciplinei militare.
    Art.4. - La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă:
    Legea nr.776-XII din 13 martie 1996 cu privire la aprobarea Regulamentului disciplinar al Forţelor Armate;
    articolul XI din Legea nr.754-XIV din 23 decembrie 1999 privind modificarea şi completarea unor acte legislative;
    articolul XVIII din Legea nr.543-XV din 12 octombrie 2001 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative;
    articolul XXI din Legea nr.206-XV din 29 mai 2003 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                         Marian LUPU

    Nr.52-XVI. Chişinău, 2 martie 2007.


Anexă
REGULAMENTUL DISCIPLINEI MILITARE
Titlul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Art.1. - Regulamentul disciplinei militare determină esenţa disciplinei militare, stabileşte obligaţiile militarilor de menţinere şi respectare a acesteia, tipurile de stimulări şi de sancţiuni disciplinare, drepturile comandanţilor (şefilor) de a le aplica, precum şi modul de depunere şi de examinare a propunerilor, a cererilor şi a reclamaţiilor înaintate de militari.
    Art.2. - (1) Prevederile prezentului regulament se aplică de autorităţile centrale de specialitate ale administraţiei publice şi de alte autorităţi administrative centrale, denumite în continuare structuri militare, în care, conform legislaţiei în vigoare, se prevede îndeplinirea serviciului militar.
    (2) Prevederile prezentului regulament se aplică următoarelor categorii de militari: militari prin contract, militari în termen, militari cu termen redus, studenţi ai instituțiilor de învățămînt în domeniul milităriei, rezervişti concentraţi sau mobilizaţi.
    [Art.2 al.(2) modificat prin LP161 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.523]
    (3) Toţi militarii sînt obligaţi să menţină şi să respecte disciplina militară, să se călăuzească cu stricteţe de prevederile prezentului regulament.
    Art.3. - Prezentul regulament are la bază Constituţia, legile din domeniul apărării naţionale, precum şi acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    Art.4. - (1) Îndeplinirea serviciului militar impune respectarea cu stricteţe a disciplinei militare şi suportarea rigorilor vieţii de militar.
    (2) Disciplina militară înseamnă respectarea strictă şi exactă de către toţi militarii a ordinii militare şi a regulilor de comportare obligatorii prevăzute de legi, de regulamentele militare, de Codul de conduită profesională a militarilor prin contract, aprobat de către conducătorul structurii militare, și de alte acte normative ce reglementează îndeplinirea serviciului militar. Disciplina militară constituie unul din factorii determinanţi ai capacităţii de luptă a Forţelor Armate şi se bazează atît pe acceptarea conştientă a regulilor de comportare stabilite, cît şi pe constrîngerea ce se aplică, conform prevederilor legii, în situaţia nerespectării acestora.
    [Art.4 al.(2) modificat prin LP161 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.523]
    (3) Disciplina militară impune subordonarea necondiţionată în îndeplinirea întocmai şi la timp a îndatoririlor şi atribuţiilor funcţionale, în respectarea normelor de ordine şi de comportare militară şi civică, precum şi asumarea responsabilităţii pentru faptele săvîrşite.
    Art.5. - Disciplina militară pune în faţa fiecărui militar următoarele obligaţii:
    a) să servească necondiţionat poporul, să fie devotat Republicii Moldova, să apere suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a ţării pînă la jertfire de sine;
    b) să respecte şi să îndeplinească prevederile Constituţiei şi ale altor legi, să apere valorile democraţiei constituţionale, să respecte acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte;
    c) să respecte jurămîntul militar şi prevederile regulamentelor militare, să execute necondiţionat, întocmai şi la timp ordinele comandanţilor (şefilor), fiind responsabil de modul în care îndeplineşte misiunile încredinţate;
    d) să preţuiască onoarea şi gloria de luptă a poporului, a unităţii militare, să fie demn de gradul militar şi de uniforma militară pe care o poartă;
    e) sa fie disciplinat şi vigilent, să păstreze cu stricteţe secretul de stat, precum şi caracterul confidenţial al unor acţiuni şi documente;
    f) să-şi perfecţioneze pregătirea şi măiestria profesională;
    g) să preţuiască camaraderia militară, să respecte drepturile şi libertăţile tuturor cetăţenilor;
    h) să cunoască şi să întreţină regulamentar, în stare permanentă de luptă, armamentul şi tehnica încredinţată, să păstreze şi să administreze eficient patrimoniul militar din dotare;
    i) să respecte regulile securităţii personale la manipularea şi întreţinerea mijloacelor tehnice şi a armamentului, precum şi la efectuarea altor activităţi în timpul îndeplinirii serviciului militar;
    j) să aibă grijă de sănătatea sa, să respecte regulile igienei personale şi sociale şi să nu-şi permită deprinderi dăunătoare;
    k) să fie cinstit, corect, sincer şi principial;
    l) să-i stimeze pe comandanţi (şefi), pe superiori şi inferiori, să-i apere în orice condiţii;
    m) să contribuie la menţinerea şi la restabilirea ordinii regulamentare;
    n) să se comporte cu demnitate atît în unitatea militară, cît şi în afara ei, să nu-şi permită nici sie şi nici altora să încalce ordinea publică, să contribuie pe toate căile la apărarea onoarei şi demnităţii cetăţenilor, la menţinerea prestigiului Forţelor Armate.
    Art.6. - Disciplina militară se realizează:
    a) prin muncă educativă, efectuată permanent de comandanţi (şefi) pentru a le forma şi cultiva militarilor calităţi morale şi de luptă exemplare, necesare în executarea obligaţiilor de serviciu;
    b) prin menţinerea, în unitatea (subunitatea) militară, a ordinii regulamentare;
    c) prin exigenţa comandanţilor (şefilor) faţă de subalterni, prin respectarea demnităţii lor personale, prin grija permanentă faţă de ei, prin îmbinarea iscusită a metodelor de convingere şi de constrîngere şi prin aplicarea lor corectă;
    d) prin crearea, în unitatea (subunitatea) militară, a unei atmosfere de responsabilitate, de ajutor reciproc şi de mîndrie pentru colectivul de militari;
    e) prin organizarea, la un nivel înalt, a pregătirii militare şi prin încadrarea deplină a efectivului în acest proces.
    Art.7. - (1) Fiecare comandant (şef) poartă răspundere pentru starea disciplinei militare şi este obligat:
    a) să-şi educe subalternii în spiritul executării întocmai a cerinţelor disciplinei militare;
    b) să le cultive sentimentul propriei demnităţi, conştiinţa onoarei şi datoriei militare;
    c) să-i stimuleze pe merituoşi şi să aplice pedepse severe celor care manifestă neglijenţă;
    d) să ceară ca fiecare militar să-şi îndeplinească sarcinile conştiincios şi cu abnegaţie;
    e) să studieze opinia colectivului de militari, să susţină pe toate căile iniţiativele raţionale şi propunerile subalternilor, orientate spre perfecţionarea capacităţii şi pregătirii de luptă a unităţii (subunităţii) militare.
    (2) Comandanţii (şefii) trebuie să acorde o atenţie deosebită studierii, sub toate aspectele, a calităţilor subalternilor, respectării relaţiilor regulamentare, coeziunii colectivului de militari, consolidării prieteniei dintre militari, depistării la timp a cauzelor şi prevenirii încălcărilor (abaterilor) ce se comit de subalterni, creării unei atitudini de intoleranţă faţă de cei care încalcă disciplina militară, faţă de cazurile de inechitate socială. Comandantul (şeful) este obligat să analizeze starea disciplinei militare, să facă bilanţul muncii efectuate şi să stabilească măsuri eficiente de îmbunătăţire a disciplinei, să nu admită tăinuirea faptelor de încălcare a disciplinei militare, a infracţiunilor şi incidentelor.
    (3) Comandantul (şeful) trebuie să fie atent faţă de subalterni, să le cunoască problemele şi necesităţile, să contribuie la satisfacerea acestora, să nu permită brutalitate faţa de subalterni şi lezarea demnităţii lor personale, să le servească permanent drept exemplu de respectare cu stricteţe a Constituţiei, a altor legi, a jurămîntului militar, a regulamentelor şi ordinelor (dispoziţiilor) militare, să servească drept exemplu de puritate morală, onestitate, modestie şi echitate.
    Art.8. - (1) În interesul apărării Patriei, comandantul (şeful) are obligaţia să ceară, cu hotărîre şi fermitate, respectarea disciplinei militare şi a ordinii regulamentare, să creeze în acest scop toate condiţiile necesare şi să nu lase fără reacţie nici o încălcare (abatere) comisă de subaltern.
    (2) Comandantul (şeful) care nu asigură condiţii adecvate pentru respectarea ordinii regulamentare şi a cerinţelor disciplinei militare, care nu întreprinde măsuri pentru restabilirea lor poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (3) Fiecare militar este obligat să acorde asistenţă comandantului (şefului) la restabilirea ordinii şi disciplinei printr-un comportament exemplar, prin intoleranţă faţă de încălcări, prin curmarea acţiunilor vădite de încălcare a disciplinei şi ordinii.
    Art.9. - (1) Comandantul (şeful) are dreptul să dea ordine (dispoziţii) subalternilor. Ordinul (dispoziţia) se execută necondiţionat, întocmai şi în termen.
    (2) Ordinele comandanţilor (şefilor) nu trebuie să contravină Constituţiei şi altor legi, regulamentelor militare şi altor acte normative ce reglementează serviciul militar, acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte şi normelor de drept umanitar internaţional.
    (3) Pentru ordinul (dispoziţia) dat, comandantul (şeful) poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    Art.10. - (1) Stimulările şi sancţiunile disciplinare se aplică doar de şeful direct şi de şefii specificaţi la capitolul 8 din prezentul regulament.
    (2) De autoritate disciplinară care o au şefii inferiori dispun şi şefii superiori.
    Art.11. - Comandanţii (şefii) ale căror funcţii nu sînt menţionate în prezentul regulament, în conformitate cu gradul militar prevăzut de funcţia deţinută, au autoritate disciplinară faţă de subalterni:
    a) de comandant de grupă - sergentul inferior şi sergentul;
    b) de locţiitor de comandant de pluton - sergentul-major şi plutonierul;
    c) de plutonier de companie - plutonierul-major şi plutonierul-adjutant;
    d) de comandant de pluton - locotenentul şi locotenentul-major;
    e) de comandant de companie - căpitanul şi maiorul;
    f) de comandant de batalion - locotenent-colonelul;
    g) de comandant de regiment - colonelul;
    h) de comandant de brigadă - colonelul şi generalul de brigadă.
    Art.12. - În perioada de exercitare temporară a obligaţiilor, comandantul (şeful) are autoritate disciplinară conform funcţiei deţinute doar în cazul în care ordinul emis o prevede.
    Art.13. - (1) Ofiţerii care se află în deplasare cu subunităţi sau echipe în calitate de comandanţi ai acestora, precum şi în timpul îndeplinirii unei misiuni în afara dislocării unităţii lor, au autoritate disciplinară cu o treaptă mai înaltă decît cea prevăzută de funcţia deţinută.
    (2) Militarii numiţi ca şefi de echipe, în cazurile specificate la alin.(1) din prezentul articol, au autoritate disciplinară:
    a) de plutonier de companie - sergenţii;
    b) de comandant de pluton - subofiţerii;
    c) de comandant de companie - ofiţerii cu grade militare inferioare care deţin funcţia de comandant de pluton.
    Art.14. - Ofiţerul numit şef al comisiei de inspecţie (control) a unităţii militare, a instituţiei are autoritate disciplinară cu o treaptă mai înaltă decît cea a comandantului unităţii, instituţiei supuse inspecţiei, dacă prezentul regulament nu prevede altfel.
    Art.15. - Au autoritate disciplinară faţă de militarii din subordine în volumul deplin prevăzut de prezentul regulament: conducătorul structurii militare; Şeful Marelui Stat Major al Armatei Naţionale - comandant al Armatei Naţionale, comandantul Inspectoratului General de Carabinieri (cu excepţia aplicării sancţiunilor disciplinare ofiţerilor cu grade militare superioare, prevăzute la art.57 lit.d) şi e) din prezentul regulament).
    [Art.15 modificat prin LP161 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.523]
    [Art.15 modificat prin LP153 din 14.07.17, MO301-315/18.08.17 art.523]
    Art.16. - (1) Locţiitorii conducătorului structurii militare au autoritate disciplinară de comandant de brigadă.
    (2) Persoanele civile cu funcţii de conducere au dreptul să aplice stimulări şi sancţiuni disciplinare potrivit funcţiilor deţinute. Acest drept se exercită prin intermediul comandanţilor (şefilor).
Titlul II
STIMULĂRILE
    Art.17. - (1) Stimulările reprezintă un mijloc important de apreciere a activităţii subalternului de către comandant (şef), de educare şi stimulare a îndeplinirii conştiincioase a datoriei militare, de întărire a disciplinei militare şi a ordinii regulamentare în toate situaţiile.
    (2) Fiecare comandant (şef) este obligat, în limitele drepturilor acordate de prezentul regulament, să stimuleze militarii din subordine pentru iniţiativă raţională, sîrguinţă şi distincţie în serviciu.
    Art.18. - Pentru bărbăţie şi eroism manifestate în timpul îndeplinirii datoriei militare, pentru indici înalţi în pregătirea de luptă, pentru însuşirea excelentă a tehnicii de luptă noi şi complexe, pentru alte merite deosebite faţă de Republica Moldova şi faţă de Forţele Armate, comandanţii (şefii) de unităţi militare, de instituţii, care au autoritate disciplinară în conformitate cu art.11 din prezentul regulament, au dreptul să-şi propună subalternii pentru a li se conferi distincţii de stat ale Republicii Moldova.
Capitolul 1
STIMULĂRILE CE POT FI APLICATE
EFECTIVULUI DE SOLDAŢI ŞI SERGENŢI
    Art.19. - Soldaţilor şi sergenţilor li se pot aplica următoarele stimulări:
    a) ridicarea sancţiunilor disciplinare aplicate anterior;
    b) exprimarea de mulţumiri;
    c) acordarea permisiei în afara locului de dispunere a unităţii, a instituţiei, de pînă la 48 de ore (o dată pe lună);
    d) înştiinţarea la domiciliu sau la locul de muncă (de studii) anterior despre îndeplinirea exemplară a serviciului militar;
    e) acordarea de diplome, cadouri de preţ sau bani;
    f) înmînarea fotografiei personale executate lîngă Drapelul de Luptă desfăşurat al unităţii militare;
    g) acordare soldaţilor a gradului militar de caporal;
    h) acordarea de grade militare, pînă la cel de sergent-major inclusiv, sergenţilor;
    i) înscrierea numelui în Cartea de Onoare a unităţii militare, a instituţiei;
    j) acordarea concediului de stimulare cu durata de pînă la 10 zile;
    k) conferirea distincțiilor departamentale ale structurii militare.
    [Art.19 lit.k) introdusă prin LP161 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.523]
    Dreptul comandanţilor (şefilor) de a aplica stimulări soldaţilor şi sergenţilor
    Art.20. - Comandantul de grupă, de echipă, locţiitorul comandantului de pluton, plutonierul companiei şi comandantul de pluton au dreptul:
    a) să ridice sancţiunile disciplinare pe care le-au aplicat anterior;
    b) să exprime mulţumiri.
    Art.21. - Comandantul de companie are dreptul:
    a) să ridice sancţiunile disciplinare pe care le-a aplicat anterior;
    b) să exprime mulţumiri;
    c) să acorde permisie în afara locului de dispunere a unităţii militare, a instituţiei, de pînă la 24 de ore;
    d) să înştiinţeze la domiciliu sau la locul de muncă (de studii) anterior despre îndeplinirea exemplară a serviciului militar.
    Art.22. - (1) Comandantul de batalion are dreptul:
    a) să ridice sancţiunile disciplinare pe care le-a aplicat anterior;
    b) să exprime mulţumiri;
    c) să acorde permisie în afara locului de dispunere a unităţii militare, a instituţiei, de pînă la 48 de ore;
    d) să înştiinţeze la domiciliu sau la locul de muncă (de studii) anterior despre îndeplinirea exemplară a serviciului militar;
    e) să acorde diplome, cadouri de preţ sau bani.
    (2) Comandanţii (şefii) de unităţi militare, de instituţii care, în conformitate cu art.11 din prezentul regulament, au autoritate disciplinară de comandant de batalion au dreptul să aplice stimulările prevăzute la art.23 lit.e) şi j) din prezentul regulament.
    Art.23. - Comandantul de regiment şi comandantul de brigadă au dreptul:
    a) să ridice sancţiunile disciplinare pe care le-au aplicat anterior;
    b) să exprime mulţumiri;
    c) să acorde permisie în afara locului de dispunere a unităţii militare, a instituţiei, de pînă la 48 de ore;
    d) să înştiinţeze la domiciliu sau la locul de muncă (de studii) anterior despre îndeplinirea exemplară a serviciului militar;
    e) să acorde diplome, cadouri de preţ sau bani;
    f) să înmîneze militarului fotografia acestuia executată lîngă Drapelul de Luptă desfăşurat al unităţii militare;
    g) să acorde soldaţilor gradul militar de caporal;
    h) să acorde sergenţilor grade militare pînă la cel de sergent-major inclusiv;
    i) să înscrie numele militarilor în Cartea de Onoare a unităţii militare, a instituţiei;
    j) să acorde concediu de stimulare cu durata de pînă la 10 zile;
    k) să confere distincții departamentale ale structurii militare, în modul stabilit de conducătorul structurii militare.
    [Art.23 lit.k) introdusă prin LP161 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.523]
Capitolul 2
STIMULĂRILE CE POT FI APLICATE
EFECTIVULUI DE SUBOFIŢERI
    Art.24. - Subofiţerilor li se pot aplica următoarele stimulări:
    a) ridicarea sancţiunii disciplinare aplicate anterior;
    b) exprimarea de mulţumiri;
    c) acordarea de diplome, cadouri de preţ sau bani;
    d) înscrierea numelui în Cartea de Onoare a unităţii militare, a instituţiei;
    e) acordarea concediului de stimulare cu durata de pînă la 10 zile;
    f) conferirea distincțiilor departamentale ale structurii militare.
    [Art.24 lit.f) introdusă prin LP161 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.523]
    Dreptul comandanţilor (şefilor) de a aplica stimulări subofiţerilor
    Art.25. - (1) Comandantul de pluton, comandantul de companie şi comandantul de batalion au dreptul:
    a) să ridice sancţiunile disciplinare pe care le-au aplicat anterior;
    b) să exprime mulţumiri.
    (2) Comandanţii (şefii) de unităţi militare, de instituţii, care au autoritate disciplinară în conformitate cu art.11 din prezentul regulament, au dreptul să aplice stimulările în volum deplin prevăzut la art.27 din prezentul regulament.
    Art.26. - Comandantul de regiment şi comandantul de brigadă au dreptul:
    a) să ridice sancţiunile disciplinare pe care le-au aplicat anterior;
    b) să exprime mulţumiri;
    c) să acorde diplome, cadouri de preţ sau bani;
    d) să înscrie numele subofiţerilor în Cartea de Onoare a unităţii militare, a instituţiei;
    e) să acorde concediu de stimulare cu durata de pînă la 10 zile;
    f) să confere distincții departamentale ale structurii militare.
    [Art.26 lit.f) introdusă prin LP161 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.523]
Capitolul 3
STIMULĂRILE CE POT FI APLICATE
CORPULUI DE OFIŢERI
    Art.27. - Ofiţerilor li se pot aplica următoarele stimulări:
    a) ridicarea sancţiunii disciplinare aplicate anterior;
    b) exprimarea de mulţumiri;
    c) acordarea de diplome, de cadouri de preţ (inclusiv nominale) sau bani;
    d) înscrierea numelui în Cartea de Onoare a unităţii militare, a instituţiei;
    e) acordarea concediului de stimulare cu durata de pînă la 10 zile;
    f) decorarea cu armă albă sau cu armă de foc nominală;
    g) conferirea distincțiilor departamentale ale structurii militare.
    [Art.27 lit.g) introdusă prin LP161 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.523]
    Dreptul comandanţilor (şefilor) de a aplica stimulări ofiţerilor din subordine
    Art.28. - (1) Comandantul de companie şi comandantul de batalion au dreptul:
    a) să ridice sancţiunile disciplinare pe care le-au aplicat anterior;
    b) să exprime mulţumiri.
    (2) Comandanţii (şefii) de unităţi militare, de instituţii, care au autoritate disciplinară în conformitate cu art.11 din prezentul regulament, au dreptul să aplice stimulările prevăzute la art.29 lit.c) şi d) din prezentul regulament.
    Art.29. - Comandantul de regiment şi comandantul de brigadă au dreptul:
    a) să ridice sancţiunile disciplinare pe care le-au aplicat anterior;
    b) să exprime mulţumiri;
    c) să acorde diplome, cadouri de preţ (inclusiv nominale) sau bani;
    d) să înscrie numele ofiţerilor în Cartea de Onoare a unităţii militare, a instituţiei;
    e) să acorde concedii de stimulare cu durata de pînă la 10 zile;
    f) să confere distincții departamentale ale structurii militare.
    [Art.29 lit.f) introdusă prin LP161 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.523]
Capitolul 4
MODUL DE APLICARE A STIMULĂRILOR
    Art.30. - (1) La stabilirea tipului de stimulare, comandanţii (şefii) ţin cont de meritele sau de evidenţierea în serviciu a militarului, precum şi de atitudinea lui faţă de serviciu.
    (2) În cazul în care comandantul (şeful) consideră că autoritatea disciplinară ce i-a fost acordată este insuficientă pentru aplicarea stimulării, el are dreptul să facă un demers comandantului (şefului) superior în vederea stimulării militarilor merituoşi.
    (3) Stimulările se comunică verbal sau prin ordin, în faţa formaţiei sau la adunarea (consfătuirea) militarilor.
    Art.31. - (1) Mulţumirea se exprimă pentru executare impecabilă a misiunilor sau pentru atitudine exemplară faţă de obligaţiile funcţionale.
    (2) Mulţumirea poate fi verbală sau scrisă - pentru militarii prin contract, în funcţie de importanţa meritului, şi numai verbală - pentru militarii în termen, militarii cu termen redus şi studenţii instituțiilor de învățămînt în domeniul milităriei.
    [Art.31 al.(2) modificat prin LP161 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.523]
    Art.32. - (1) Permisia şi concediul de stimulare se acordă pentru indici înalţi în exercitarea funcţiei, pentru executarea impecabilă a cerinţelor regulamentelor militare, pentru executarea întocmai a misiunilor.
    (2) Permisia se acordă militarilor în termen şi militarilor cu termen redus pentru o durată de pînă la 48 de ore în zilele de sărbătoare sau de odihnă, asigurîndu-se menţinerea stării permanente a pregătirii de luptă a unităţilor militare.
    (3) Concediul de stimulare cu durata de pînă la 10 zile poate fi acordat militarilor prin contract, militarilor în termen, în perioada serviciului militar, pentru rezultate înalte în îndeplinirea obligaţiilor de serviciu, pentru disciplină militară exemplară şi indici înalţi în pregătirea de luptă sau în executarea serviciului de gardă ori de garnizoană.
    (4) Concediul de stimulare se acordă: militarilor prin contract - o dată pe an; militarilor în termen, după trei luni de îndeplinire a serviciului militar - numai o dată pentru perioada îndeplinirii serviciului militar.
    (5) Studenţii instituţiilor de învățămînt în domeniul milităriei care, pe parcursul anului de studii, au susţinut sesiunile cu media cel puţin “bine” beneficiază de concediu de stimulare cu durata de pînă la 10 zile.
    [Art.32 al.(5) modificat prin LP161 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.523]
    Art.33. - Scrisoarea de mulţumire se expediază pentru indici înalţi în pregătirea de luptă, pentru comportament impecabil atît în unitate, cît şi în afara ei.
    Art.34. - Diplomele se acordă pentru indici înalţi în pregătirea de luptă, la aplicaţii, competiţii sportive şi activităţi cultural-educative, pentru succese în activitatea ştiinţifică şi de raţionalizare în domeniul militar, precum şi la trecerea în rezervă (retragere).
    Art.35. - Cadouri de preţ (inclusiv nominale) sau bani se acordă pentru indici înalţi în exercitarea funcţiei, la aplicaţii şi competiţii de specialitate, la activităţi sportive şi cultural-educative, precum şi la trecerea în rezervă (retragere).
    Art.36. - Înmînarea fotografiilor militarilor executate lîngă Drapelul de Luptă desfăşurat al unităţii militare se efectuează pentru serviciul exemplar sau pentru executarea unor misiuni deosebite.
    Art.37. - Înscrierea numelui în Cartea de Onoare a unităţii militare, a instituţiei se efectuează pentru indici înalţi în pregătirea de luptă, iniţiativă raţională în executarea unor misiuni deosebite, bărbăţie şi eroism, participare activă la lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale.
    Art.38. - Se decorează cu armă albă sau armă de foc nominală ofiţerii pentru merite deosebite în asigurarea securităţii militare a Republicii Moldova. Decorarea se efectuează de către conducătorul structurii militare.
    Art. 381. – Distincțiile departamentale ale structurii militare se conferă militarilor pentru merite deosebite manifestate pe timp de pace sau în perioada acțiunilor militare, în modul stabilit de Preşedintele Republicii Moldova – Comandant Suprem al Forţelor Armate.
    [Art.381 introdus prin LP161 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.523]
    Art.39. - (1) Ridicarea sancţiunii disciplinare se efectuează numai în cazul în care ea şi-a produs efectul educativ şi militarul şi-a schimbat atitudinea faţă de îndeplinirea datoriei militare.
    (2) Nu pot fi ridicate simultan mai multe sancţiuni disciplinare.
Titlul III
SANCŢIUNILE DISCIPLINARE
    Art.40. - În cazul în care militarul încalcă disciplina militară sau ordinea publică, comandantul (şeful) trebuie să-i amintească de obligaţiile serviciului militar, iar în caz de necesitate, să aplice o sancţiune disciplinară. În limitele autorităţii disciplinare acordate, el are dreptul să aplice orice sancţiune care, în opinia sa, poate avea un efect educativ maxim asupra militarului care a comis încălcarea (abaterea).
    Art.41. - (1) Persoanele care încalcă disciplina militară şi ordinea publică, la decizia comandanţilor (şefilor), pot fi discutate în colectiv: soldaţii - la adunarea efectivului; sergenţii - la adunarea sergenţilor, subofiţerilor şi ofiţerilor; subofiţerii - la adunarea subofiţerilor şi ofiţerilor; ofiţerii - la adunarea ofiţerilor.
    (2) În afară de aceasta, încălcările grave comise de militarii prin contract pot fi examinate la consiliile de onoare, ale căror organizare şi activitate sînt reglementate prin actele normative ale conducătorului structurii militare. Hotărîrile acestor consilii au caracter de recomandare pentru comandanţii (şefii) de unităţi militare, de instituţii în vederea aplicării sancţiunilor disciplinare, în limita drepturilor acordate.
    (3) Este interzisă examinarea încălcărilor la consiliul de onoare după aplicarea sancţiunii disciplinare pentru aceleaşi încălcări.
    (4) Comandantul (şeful) examinează hotărîrea consiliului de onoare cu demersul pentru retrogradare în funcţie cu o treaptă sau retrogradare cu un grad, pentru exmatriculare din instituţia de învățămînt în domeniul milităriei, pentru eliberare din serviciul militar şi ia decizia corespunzătoare în termen de 30 de zile de la data primirii demersului.
    [Art.41 al.(4) modificat prin LP161 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.523]
    Art.42. - (1) Pentru comiterea infracţiunilor, militarii poartă răspundere penală conform legislaţiei în vigoare.
    (2) În cazul în care militarul comite o infracţiune, comandantul (şeful) este obligat să informeze despre aceasta procurorul.
    [Art.42 al.(2) modificat prin LP161 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.523]
    [Art.42 al.(2) modificat prin LP152 din 01.07.16, MO245-246/30.07.16 art.517; în vigoare 01.08.16]
    (3) Militarul căruia i-a fost aplicată sancţiune disciplinară pentru comiterea infracţiunii nu este scutit de răspundere penală.
    Art.43. - (1) În cazuri excepţionale, cînd luarea deciziei nu poate fi amînată, se admite suspendarea din funcţie a sergenţilor, a subofiţerilor şi ofiţerilor pe un termen de pînă la 30 de zile.
    (2) Suspendarea din funcţie a militarilor se efectuează de către comandanţii (şefii) învestiţi cu dreptul de a-i numi în funcţie.
    (3) Comandantul (şeful) care a suspendat din funcţie subalternul fără motive întemeiate poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Capitolul 5
SANCŢIUNILE DISCIPLINARE CE POT FI APLICATE
EFECTIVULUI DE SOLDAŢI ŞI SERGENŢI
    Art.44. - Soldaţilor şi sergenţilor li se pot aplica următoarele sancţiuni disciplinare:
    a) observaţie, mustrare şi mustrare aspră;
    b) numire peste rînd de serviciu (cu excepţia serviciului de gardă şi de garnizoană) - pînă la 6 servicii (durata zilei de muncă nu va depăşi 8 ore);
    c) privare de permisie în afara locului de dispunere a unităţii militare, a instituţiei;
    d) arest - pînă la 7 zile;
    [Art.44 lit.d) modificată prin LP161 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.523]
    e) retrogradare în funcţie cu o treaptă;
    f) retrogradare cu un grad;
    g) eliberare din serviciul militar înainte de expirarea contractului - pentru soldaţii şi sergenţii prin contract.
    Dreptul comandanţilor (şefilor) de a aplica sancţiuni disciplinare soldaţilor şi sergenţilor
    Art.45. - Comandantul de grupă, de echipă are dreptul:
    a) să aplice observaţie, mustrare şi mustrare aspră;
    b) să numească soldaţii peste rînd de serviciu - pentru un serviciu.
    Art.46. - Locţiitorul comandantului de pluton are dreptul:
    a) să aplice observaţie, mustrare şi mustrare aspră;
    b) să numească soldaţii peste rînd de serviciu - pînă la 2 servicii.
    Art.47. - Plutonierul de companie (de batalion) are dreptul:
    a) să aplice observaţie, mustrare şi mustrare aspră;
    b) să numească soldaţii peste rînd de serviciu - pînă la 3 servicii.
    Art.48. - Comandantul de pluton (de grupă) are dreptul:
    a) să aplice observaţie, mustrare şi mustrare aspră;
    b) să numească soldaţii şi sergenţii peste rînd de serviciu - pînă la 3 servicii.
    Art.49. - Comandantul de companie are dreptul:
    a) să aplice observaţie, mustrare şi mustrare aspră;
    b) să numească soldaţii şi sergenţii peste rînd de serviciu - pînă la 4 servicii;
    c) să priveze militarii de permisie în afara locului de dispunere a unităţii militare, a instituţiei;
    d) să aplice arestul pe un termen de pînă la 3 zile.
    Art. 50. - (1) Comandantul de batalion are dreptul:
    a) să aplice observaţie, mustrare şi mustrare aspră;
    b) să numească soldaţii şi sergenţii peste rînd de serviciu - pînă la 5 servicii;
    c) să priveze militarii de permisie în afara locului de dispunere a unităţii militare, a instituţiei;
    d) să aplice arestul pe un termen de pînă la 4 zile.
    (2) Comandanţii (şefii) de unităţi militare, de instituţii, care au autoritate disciplinară în conformitate cu art.11 din prezentul regulament, în afară de aceasta, au dreptul să aplice sancţiunile disciplinare prevăzute la art.51 lit.e) şi f) din prezentul regulament.
    Art.51. - Comandantul de regiment şi comandantul de brigadă au dreptul:
    a) să aplice observaţie, mustrare şi mustrare aspră;
    b) să numească soldaţii şi sergenţii peste rînd de serviciu - pînă la 6 servicii;
    c) să priveze militarii de permisie în afara locului de dispunere a unităţii militare, a instituţiei;
    d) să aplice arestul pe un termen de pînă la 5 zile;
    e) să aplice retrogradarea în funcţie cu o treaptă;
    f) să aplice retrogradarea cu un grad;
    g) să elibereze din serviciul militar înainte de expirarea contractului.
Capitolul 6
SANCŢIUNILE DISCIPLINARE CE POT FI APLICATE
 EFECTIVULUI DE SUBOFIŢERI

    Art.52. - Subofiţerilor li se pot aplica următoarele sancţiuni disciplinare:
    a) observaţie, mustrare şi mustrare aspră;
    b) arest - pînă la 5 zile;
    [Art.52 lit.b) modificată prin LP161 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.523]
    c) prevenire despre necorespunderea parţială funcţiei;
    d) retrogradare în funcţie cu o treaptă;
    e) retrogradare cu un grad;
    f) eliberare din serviciul militar înainte de expirarea contractului.
    Dreptul comandanţilor (şefilor) de a aplica sancţiuni disciplinare subofiţerilor
    Art.53. - Comandantul de pluton are dreptul să aplice observaţie, mustrare şi mustrare aspră.
    Art.54. - Comandantul de companie are dreptul:
    a) să aplice observaţie, mustrare şi mustrare aspră;
    b) să prevină despre necorespunderea parţială funcţiei.
    Art.55. - (1) Comandantul de batalion are dreptul:
    a) să aplice observaţie, mustrare şi mustrare aspră;
    b) să aplice arestul pe un termen de pînă la 3 zile;
    c) să prevină despre necorespunderea parţială funcţiei.
    (2) Comandanţii (şefii) de unităţi militare, de instituţii, care au autoritate disciplinară în conformitate cu art.11 din prezentul regulament, în afara de aceasta, au dreptul să aplice sancţiunile prevăzute la art.56 lit.b) şi c) din prezentul regulament.
    Art.56. - Comandantul de regiment şi comandantul de brigadă au dreptul:
    a) să aplice observaţie, mustrare şi mustrare aspră;
    b) să aplice arestul pe un termen de pînă la 5 zile;
    c) să prevină despre necorespunderea parţială funcţiei;
    d) să aplice retrogradarea în funcţie cu o treaptă.
Capitolul 7
SANCŢIUNILE DISCIPLINARE CE POT
FI APLICATE CORPULUI DE OFIŢERI
    Art.57. - Ofiţerilor li se pot aplica următoarele sancţiuni disciplinare:
    a) observaţie, mustrare şi mustrare aspră;
    b) prevenire despre necorespunderea parţială funcţiei;
    c) retrogradare în funcţie cu o treaptă;
    d) retrogradare cu un grad, inclusiv a coloneilor;
    e) eliberare din serviciul militar înainte de expirarea contractului.
    Dreptul comandanţilor (şefilor) de a aplica sancţiuni disciplinare ofiţerilor
    Art.58. - (1) Comandantul de companie şi comandantul de batalion au dreptul să aplice observaţie, mustrare şi mustrare aspră.
    (2) Comandanţii (şefii) de unităţi militare, de instituţii, care au autoritate disciplinară în conformitate cu art.11 din prezentul regulament, în afara de aceasta, au dreptul să prevină ofiţerii cu grade militare inferioare despre necorespunderea parţială funcţiei.
    Art.59. - Comandantul de regiment şi comandantul de brigadă au dreptul:
    a) să aplice observaţie, mustrare şi mustrare aspră;
    b) să prevină despre necorespunderea parţială funcţiei;
    c) să aplice ofiţerilor cu grade militare inferioare retrogradarea în funcţie cu o treaptă.
Capitolul 8
APLICAREA SANCŢIUNILOR DISCIPLINARE
ÎN CAZURI SPECIALE
    Art.60. - (1) Comandanţii (şefii) de garnizoane şi de comenduiri au dreptul să aplice sancţiuni disciplinare militarilor din garnizoane sau celor care se află temporar în garnizoane în cazul în care încălcările (abaterile):
    a) ţin de serviciul de garnizoană sau de gardă;
    b) ţin de disciplina militară sau de ordinea publică în afara unităţii militare ori au fost comise în concediu, în deplasare sau la arest în garnizoană.
    (2) Comandanţii (şefii) de comenduiri transporturi militare şi de staţii au dreptul să aplice sancţiuni disciplinare militarilor pentru încălcările (abaterile) comise în timpul deplasării pe căile de comunicaţie respective.
    Art.61. - Faţă de militarii care au comis încălcări (abateri) în cazurile menţionate la art.60 din prezentul regulament au autoritate disciplinară, conform gradului militar prevăzut de funcţie în conformitate cu art.11 din prezentul regulament, comandanţii (şefii) de garnizoane, de comenduiri, de comenduiri transporturi militare şi de staţii.
    Art.62. - (1) Comandanţii (şefii) care au aplicat sancţiuni conform art.60 şi 61 din prezentul regulament informează despre aceasta comandanţii (şefii) de unităţi militare, de instituţii în care militarii care au comis încălcări (abateri) îşi îndeplinesc serviciul militar sau îşi fac studiile, menţionînd acest fapt în documentele de serviciu respective (bilet de concediu, delegaţie sau dispoziţie).
    (2) Odată cu sosirea la locul de serviciu permanent, militarul este obligat să raporteze şefului nemijlocit despre sancţiunea disciplinară ce i s-a aplicat.
    (3) Militarul care nu a raportat despre sancţiunea disciplinară ce i s-a aplicat poartă răspundere disciplinară.
    Art.63. - Dacă, în cazul serviciului în comun al militarilor care nu se subordonează unul altuia, relaţiile lor de serviciu nu sînt stabilite de comandant (şef), se consideră superior militarul a cărui funcţie este mai înaltă, iar în cazul în care acestea sînt egale, se consideră şef militarul superior în grad, el avînd autoritatea disciplinară ce-i revine conform funcţiei deţinute.
    Art.64. - (1) Pentru încălcarea disciplinei militare, a ordinii publice sau a regulilor de salut militar de către inferior, în prezenţa superiorului, ultimul este obligat să facă observaţie inferiorului, iar dacă aceasta nu are efect, el este în drept să aplice alte măsuri stabilite de lege şi de regulamentele militare, inclusiv arestul.
    (2) În aceste cazuri, dreptul de a aplica arestul îl au: faţă de soldaţi şi sergenţi - toţi ofiţerii care au acest drept; faţă de subofiţeri - ofiţerii cu grade militare superioare.
Capitolul 9
MODUL DE APLICARE ŞI EXECUTARE
A SANCŢIUNII DISCIPLINARE
    Art.65. - Orice sancţiune disciplinară, ca măsură de întărire a disciplinei militare şi de educare a militarilor, trebuie să corespundă gravităţii încălcării (abaterii) şi gradului de vinovăţie. La stabilirea tipului de sancţiune disciplinară şi a severităţii acesteia, se va ţine cont de caracterul încălcării (abaterii), de circumstanţele în care a fost comisă, de consecinţele ei, de comportamentul anterior al persoanei vinovate, precum şi de vechimea ei în serviciu şi de cunoştinţele pe care le posedă despre ordinea de serviciu.
    Art.66. - La aplicarea sancţiunii disciplinare, comandantul (şeful) nu trebuie să admită grabă la stabilirea tipului de sancţiune şi a severităţii acesteia şi nici lezarea demnităţii subalternului.
    Art.67. - (1) Orice sancțiune disciplinară trebuie să fie aplicată nu mai tîrziu de 30 de zile de la data constatării încălcării (abaterii), fără a lua în calcul timpul aflării militarului în misiune, în concediu, inclusiv în concediu de studii, ori al participării la o formă de perfecționare profesională peste hotarele Republicii Moldova.
    [Art.67 al.(1) în redacția LP161 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.523]
    (2) Sancţiunea disciplinară nu poate fi aplicată după expirarea a 6 luni din ziua comiterii încălcării (abaterii). În termenul indicat nu se include durata desfăşurării procedurii penale.
    Art.68. - Se interzic aplicarea pentru una şi aceeaşi încălcare (abatere) a două sau mai multor sancţiuni disciplinare, aplicarea sancţiunii întregului efectiv al subunităţii în locul sancţionării persoanelor nemijlocit vinovate, precum şi aplicarea arestului fără indicarea duratei lui.
    Art.69. - Severitatea sancţiunii disciplinare creşte în cazul în care persoana a comis mai multe încălcări (abateri) sau a participat la încălcarea în grup a disciplinei militare, a ordinii publice, a comis încălcarea (abaterea) în exerciţiul misiunii, în timpul serviciului de zi, în stare de ebrietate sau sub influenţa drogurilor.
    Art.70. - În cazul în care comandantul (şeful) consideră că autoritatea disciplinară pe care o are nu acoperă gravitatea încălcării (abaterii) comise de subaltern, el înaintează un demers comandantului (şefului) superior în vederea aplicării sancţiunii prin autoritatea disciplinară a comandantului (şefului) superior.
    Art.71. - Comandantul (şeful) care a făcut abuz de autoritatea disciplinară acordată poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    Art.72. - Comandantul (şeful) superior are dreptul să anuleze sancţiunea disciplinară aplicată de comandantul (şeful) inferior în cazul în care consideră că aceasta nu corespunde gravităţii încălcării (abaterii) comise şi poate aplica o sancţiune mai aspră sau mai blîndă.
    Art.73. - Prevenirea despre necorespunderea parţială funcţiei se aplică numai o dată în perioada aflării militarului prin contract în funcţie. Dacă această sancţiune nu a avut efectul scontat, militarul prin contract este eliberat din serviciul militar în modul stabilit de lege.
    Art.74. - (1) Arestul este una din cele mai severe măsuri de influenţă şi se aplică în cazul în care măsurile întreprinse de către comandant (şef), în limitele competenţei sale, nu au rezultatul scontat.
    (2) Arestul se aplică militarilor pentru tentativa de a dispărea sau pentru refuzul de a prezenta documentele în caz de comitere de încălcări (abateri), pentru comportament amoral, beţie, huliganism şi alte încălcări grave sau încălcări (abateri) săvîrşite în mod repetat. Se interzice aplicarea arestului militarului care nu a depus jurămîntul militar.
    [Art.74 al.(3) abrogat prin LP161 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.523]
    (4) Modul de executare a sancţiunii disciplinare sub formă de arest aplicate militarilor este prevăzut în anexa nr.3 la prezentul regulament.
    Art.75. - Eliberarea din serviciul militar a militarilor prin contract înainte de termen se aplică în cazul comiterii încălcărilor ce discreditează titlul de militar, precum şi în cazurile în care militarul a încetat să corespundă cerinţelor Legii cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei şi Legii cu privire la statutul militarilor.
    Art.76. - Sancţiunea disciplinară pentru încălcările (abaterile) comise de militari în timpul serviciului de zi se aplică după încheierea serviciului sau după schimbarea lor de către alţi militari.
    Art.77. - Aplicarea sancţiunii disciplinare militarului aflat în stare de ebrietate sau drogat, precum şi luarea de explicaţii de la acesta, se va efectua după dezalcoolizare sau după revenirea sa de sub influenţa drogurilor. În acest scop, el poate fi trimis, după caz, în arest sau în camera pentru reţinuţii temporar pe un termen de pînă la 24 de ore, după care se decide asupra responsabilităţii lui.
    Art.78. - (1) Sancţiunea disciplinară se pune în execuţie imediat după aplicarea acesteia, iar în cazuri excepţionale – în termen de cel mult  30 de zile de la data aplicării sancțiunii. După expirarea acestui termen, sancţiunea disciplinară nu se execută, dar în fişa de serviciu se păstrează înscrierea respectivă. În asemenea cazuri, persoana din vina căreia nu a fost executată sancţiunea disciplinară poate fi trasă la răspundere.
    [Art.78 al.(1) modificat prin LP161 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.523]
    (2) Aplicarea sancţiunii disciplinare se comunică militarului, sub semnătură, în termen de cel mult 5 zile de la data în care a fost emis ordinul corespunzător. Refuzul militarului de a confirma, prin semnătură, comunicarea ordinului se fixează într-un proces-verbal semnat de reprezentantul structurii militare.
    Art.79. - (1) Despre sancţiunile disciplinare aplicate se comunică: soldaţilor - personal sau în faţa formaţiei; sergenţilor - personal, în cadrul unei consfătuiri sau în faţa formaţiei de sergenţi, subofiţeri şi ofiţeri; subofiţerilor - personal, în cadrul unei consfătuiri sau în faţa formaţiei de subofiţeri şi ofiţeri; ofiţerilor - personal, în prescripţii sau în cadrul unei consfătuiri (ofiţerilor cu grade superioare - în prezenţa ofiţerilor cu grade superioare, iar ofiţerilor cu grade supreme - în prezenţa ofiţerilor cu grade supreme).
    (2) Tuturor categoriilor de militari, sancţiunile disciplinare li se pot aplica prin ordin privind activitatea de bază sau prin dispoziţie.
    (3) Se interzice comunicarea despre aplicarea de sancţiuni disciplinare comandanţilor (şefilor) în prezenţa subalternilor.
    Art.80. - (1) Sancţiunile disciplinare sînt în vigoare pînă la expirarea termenului lor, cu excepţia cazurilor de ridicare a acestora. Sancţiunile disciplinare aplicate militarilor sînt în vigoare timp de 6 luni de la data aplicării lor.
    (2) Sancţiunile disciplinare retrogradarea în funcţie şi retrogradarea cu un grad pot fi ridicate:
    a) soldaţilor şi sergenţilor - nu mai devreme de 6 luni de la data aplicării;
    b) subofiţerilor şi ofiţerilor - nu mai devreme de 1 an de la data aplicării.
    (3) Sancţiunea disciplinară eliberarea din serviciul militar înainte de expirarea contractului se consideră executată de la data radierii din tabelul nominal al unităţii militare, al instituţiei.
    Art.81. - Militarul este în drept să conteste la comandantul (şeful) ierarhic superior sancţiunea disciplinară ce i-a fost aplicată, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării despre aplicarea acesteia. În caz de nesoluţionare a contestaţiei sale, militarul poate contesta sancţiunea disciplinară ce i-a fost aplicată în instanţa de judecată, în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
Titlul IV
EVIDENŢA STIMULĂRILOR ŞI SANCŢIUNILOR
DISCIPLINARE

    Art.82. - Şefii nemijlociţi sînt obligaţi să raporteze ierarhic despre aplicarea stimulărilor şi sancţiunilor disciplinare faţă de:
    a) soldaţi şi sergenţi - comandanţilor de companii şi celor egali cu ei, zilnic;
    b) militarii prin contract - şefilor de state majore ale unităţilor militare, săptămînal.
    Art.83. - Evidenţa stimulărilor şi a sancţiunilor disciplinare este ţinută în toate subunităţile (de la companie în sus), în unităţile militare şi în instituţii.
    Art.84. - (1) Toate stimulările şi sancţiunile disciplinare prevăzute de prezentul regulament, inclusiv stimulările aplicate de comandant (şef) pentru întreg efectivul subunităţii, unităţii militare, instituţiei, sînt înscrise în fişa de serviciu (anexa nr.2 la prezentul regulament) în termen de cel mult 5 zile.
    (2) Fişele de serviciu se completează:
    a) în subunitate - pentru soldaţi şi sergenţi;
    b) în statul major al unităţii militare - pentru subofiţeri şi ofiţeri;
    c) în statul major ierarhic superior - pentru comandanţii (şefii) unităţilor militare (instituţiilor), pentru ofiţerii acestui stat major.
    (3) La expirarea termenului de acţiune a sancţiunii disciplinare, în fişa de serviciu a militarului, la rubrica “Sancţiuni disciplinare”, serviciul personal al unităţii notează expirarea acţiunii sancţiunii disciplinare.
    (4) În cazul în care sancţiunea disciplinară se ridică, în fişa de serviciu a militarului, la rubrica “Sancţiuni disciplinare”, serviciul personal al unităţii notează cînd şi de către cine a fost ridicată sancţiunea.
    Art.85. - (1) Fiecare înscriere în fişa de serviciu pentru soldaţi şi sergenţi trebuie să fie confirmată de comandantul companiei (subunităţii respective).
    (2) Fiecare înscriere în fişa de serviciu pentru ceilalţi militari prin contract este confirmată de şeful statului major al unităţii militare, iar pentru comandanţii (şefii) de unităţi militare, de instituţii şi pentru ofiţerii statului major ierarhic superior - de şeful acestui stat major.
    Art.86. - (1) Comandanţii de batalioane, de unităţi militare, şefii instituţiilor şi cei egali cu ei sînt obligaţi să verifice, de 2 ori pe an, fişele de serviciu pentru asigurarea aplicării corecte a stimulărilor şi sancţiunilor disciplinare.
    (2) Fiecare militar, cel puţin de 2 ori pe an, precum şi în caz de transfer la un nou loc de serviciu, va lua cunoştinţă de fişa sa de serviciu sub semnătură.
    (3) În caz de transfer al militarului, fişa de serviciu se expediază la noul loc de serviciu.
Titlul V
PROPUNERI, CERERI ŞI RECLAMAŢII
    Art.87. - Dacă militarul constată sustragere sau deteriorare de bunuri militare, cheltuieli nelegitime de mijloace băneşti, abuzuri în aprovizionarea trupelor, neajunsuri în ţinerea în stare cuvenită a armamentului şi a tehnicii, nerespectare a drepturilor stabilite de lege şi a normelor de asigurare a militarilor sau alte fapte de prejudiciere a Forţelor Armate, el este obligat să raporteze despre aceasta şefului nemijlocit. De asemenea, el poate să înainteze, în scris, o propunere sau o cerere privind lichidarea acestor neajunsuri către superior, inclusiv către conducătorul structurii militare.
    Art.88. - Fiecare militar are dreptul să înainteze reclamaţie, în mod verbal sau în scris, comandantului (şefului) ierarhic superior asupra acţiunilor ilegale ale comandanţilor (şefilor) faţă de el sau asupra încălcării drepturilor şi dispenselor cuvenite.
    Art.89. - (1) Militarul are dreptul să depună reclamaţii doar în nume propriu. Reclamaţiile depuse în grup sau în numele altor persoane nu se examinează.
    (2) Se interzice depunerea de reclamaţii în timpul aflării în formaţie (cu excepţia celor depuse în timpul chestionării militarilor), în serviciul de zi, precum şi în timpul aplicaţiilor.
    Art.90. - (1) Comandantul (şeful) trebuie să acorde atenţia cuvenită propunerilor, cererilor şi reclamaţiilor depuse. El poartă răspundere personală pentru examinarea lor la timp şi pentru luarea măsurilor de rigoare.
    (2) Comandantul (şeful) este obligat să examineze propunerea (cererea, reclamaţia) în termen de 10 zile, iar dacă propunerea (cererea, reclamaţia) va fi considerată întemeiată, va lua măsuri pentru lichidarea premiselor ce au condiţionat reclamaţiile militarilor şi ale altor cetăţeni.
    (3) În cazul cînd soluţionarea propunerii (cererii, reclamaţiei) nu ţine de competenţa comandantului (şefului) care a primit-o, el o va expedia comandantului ierarhic superior sau instituţiei respective în termen de cel mult 3 zile de la data primirii, anunţînd despre aceasta reclamantul.
    (4) Se interzice remiterea cererilor şi reclamaţiilor spre examinare persoanelor ale căror acţiuni sînt contestate.
    Art.91. - (1) Propunerile (cererile, reclamaţiile) militarilor se soluţionează:
    a) în unităţile militare şi în instituţii - imediat, dar nu mai tîrziu de 10 zile de la data înaintării;
    b) în secţiile şi direcţiile structurii militare - în termen de 15 zile de la data intrării.
    (2) În cazurile în care soluţionarea propunerii (cererii, reclamaţiei) necesită un control riguros, solicitarea de materiale suplimentare şi recepţionarea altor acte, termenele de soluţionare, ca excepţie, pot fi prelungite de către comandant (şef) cu cel mult 15 zile, fapt despre care va fi informat reclamantul.
    Art.92. - Comandanţii (şefii) sînt obligaţi, cel puţin o dată în trimestru, să efectueze controlul intern al lucrului de examinare a propunerilor (cererilor, reclamaţiilor), numind în acest scop o comisie. Despre rezultatele controlului se întocmeşte un act în formă stabilită.
    Art.93. - Propunerile (cererile, reclamaţiile) se consideră soluţionate dacă au fost examinate toate problemele abordate, au fost luate măsurile de rigoare şi au fost date răspunsuri conform legislaţiei în vigoare.
    Art.94. - Comandantul (şeful) care, în procesul soluţionării problemelor abordate, a comis abuz de putere sau acţiuni ilegale faţă de subaltern poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    Art.95. - Toate propunerile, cererile şi reclamaţiile sînt înregistrate, în ziua intrării, în registrul de propuneri, cereri şi reclamaţii (anexa nr.4 la prezentul regulament), care se ţine în fiecare unitate militară (instituţie) şi se păstrează la persoana responsabilă, numită de comandant (şef).
    Art.96. - (1) În registrul de propuneri, cereri şi reclamaţii se consemnează hotărîrea emisă asupra fiecărei propuneri, cereri şi reclamaţii.
    (2) Registrul de propuneri, cereri şi reclamaţii se prezintă pentru control comandantului (şefului) de unitate militară (de instituţie) - lunar, iar persoanelor care inspectează (controlează) - la cerere.
    Art.97. - Registrul de propuneri, cereri şi reclamaţii trebuie să fie numerotat, şnuruit, sigilat şi semnat de către comandant (şef).

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin LP283 din 28.12.11, MO76-80/20.04.12 art.245; în vigoare 01.07.12]

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4