HGA606/2007
ID intern unic:  325170
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 606
din  01.06.2007
cu privire la unele acţiuni de implementare a Strategiei Naţionale de edificare
a societăţii informaţionale - “Moldova electronică” în anul 2007
Publicat : 08.06.2007 în Monitorul Oficial Nr. 78-81     art Nr : 640
    Abrogată prin HG796 din 25.10.12, MO228/31.10.12 art.858

    MODIFICAT

    HG1339 din 30.11.07, MO194-197/14.12.07 art.1397

   
În scopul realizării Planului de acţiuni pentru realizarea Strategiei Naţionale de edificare a societăţii informaţionale - “Moldova electronică”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.255 din 9 martie 2005 “Privind Strategia Naţională de edificare a societăţii informaţionale - “Moldova electronică” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.46-50, art.336), pentru executarea prevederilor punctului 3 al Hotărîrii Guvernului nr.733 din 28 iunie 2006 “Cu privire la Concepţia guvernării electronice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.106-111, art.799), precum şi în temeiul articolului 28 al Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr.348-XVI din 23 noiembrie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.189-192, art.893), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Planul de acţiuni pentru implementarea guvernării electronice în anul 2007, conform anexei nr.1.
    2. Se aprobă repartizarea alocaţiilor în sumă de 17206,0 mii lei din Fondul pentru implementarea Strategiei Naţionale de edificare a societăţii informaţionale - “Moldova electronică”, prevăzute în bugetul de stat pe anul 2007, conform anexei nr.2.
    3. Ministerul Finanţelor va asigura alocarea mijloacelor financiare în modul stabilit.
   4. Executorii de buget vor utiliza alocaţiile repartizate în exclusivitate pentru implementarea proiectelor/programelor prevăzute în anexa nr.2.
   5. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale vor înainta propuneri de creare şi finanţare a sistemelor informaţionale automatizate prin intermediul Ministerului Dezvoltării Informaţionale, responsabil de implementarea Strategiei Naţionale de edificare a societăţii informaţionale - “Moldova electronică”.
    6. Autorităţile administraţiei publice centrale, în limitele competenţelor atribuite:
    vor realiza Planul de acţiuni pentru implementarea guvernării electronice în anul 2007;
   vor prezenta Ministerului Dezvoltării Informaţionale trimestrial, pînă la data de 15 a lunii următoare perioadei de gestiune, informaţia despre executarea Planului de acţiuni;
    vor prezenta Ministerului Dezvoltării Informaţionale, pînă la data de 10 ianuarie 2008, darea de seamă anuală privind utilizarea mijloacelor financiare prevăzute în anexa nr.2 la prezenta hotărîre.
    7. Ministerul Dezvoltării Informaţionale:
    în comun cu Ministerul Economiei şi Comerţului, pe baza analizei informaţiei privind realizarea Planului de acţiuni pentru implementarea guvernării electronice în anul 2007, în cazul neutilizării mijloacelor prevăzute în anexa nr.2 la prezenta hotărîre, este în drept să înainteze propuneri de redistribuire a mijloacelor neutilizate altor autorităţi administrative centrale;
    pînă la 1 februarie 2008, va prezenta Guvernului informaţia generalizată despre executarea Planului de acţiuni pentru implementarea guvernării electronice în anul 2007 şi proiectul Planului de acţiuni pentru implementarea guvernării electronice în anul 2008.
    8. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Aparatului Guvernului.

    PRIM-MINISTRU                                                    Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul dezvoltării informaţionale                         Vladimir Molojen
    Ministrul finanţelor                                                   Mihail Pop

    Nr. 606. Chişinău, 1 iunie 2007

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin HG1339 din 30.11.07, MO194-197/14.12.07 art.1397]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin HG1339 din 30.11.07, MO194-197/14.12.07 art.1397]