HGO987/2007
ID intern unic:  325222
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 987
din  30.08.2007
cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare
a aviaţiei civile în perioada anilor 2007-2012
Publicat : 14.09.2007 în Monitorul Oficial Nr. 146-148     art Nr : 1030
    În scopul executării prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.1314 din 12 decembrie 2005 „Cu privire la executarea Programului de activitate a Guvernului pe anii 2005-2009 „Modernizarea ţării – bunăstarea poporului” şi acţiunile orientate spre asigurarea creşterii economice calitative şi bunăstării populaţiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.168-171, art.1402), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Strategia de dezvoltare a aviaţiei civile în perioada anilor 2007-2012 (se anexează).
    2. Monitorizarea şi coordonarea procesului de realizare a Strategiei de dezvoltare a aviaţiei civile în perioada anilor 2007-2012 se pune în sarcina Administraţiei de Stat a Aviaţiei Civile.

PRIM-MINISTRU                                                                                                            Vasile TARLEV

Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul afacerilor
externe şi integrării europene                                                                                          Andrei Stratan
Ministrul administraţiei publice locale                                                                             Valentin Guznac
Ministrul economiei şi comerţului                                                                                    Igor Dodon
Ministrul afacerilor interne                                                                                               Gheorghe Papuc
Ministrul dezvoltării informaţionale                                                                                  Vladimir Molojen

Nr. 987. Chişinău, 30 august 2007.


Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr.987
din 30 august 2007
STRATEGIA
DE DEZVOLTARE A AVIAŢIEI CIVILE ÎN PERIOADA ANILOR 2007-2012
I. Introducere
    1. Aviaţia civilă a Republicii Moldova constituie o ramură strategică a economiei naţionale, dezvoltarea stabilă a căreia este un obiect prioritar pentru Republica Moldova.
    2. Strategia de dezvoltare a aviaţiei civile, în perioada anilor 2007-2012 (în continuare – Strategie) sistematizează acţiunile în domeniul aviaţiei civile în scopul creării condiţiilor şi formării mecanismelor necesare pentru dezvoltarea sectorului, pornind de la nivelul existent de dezvoltare a aviaţiei civile, de la sarcinile strategice ale economiei naţionale şi perspectivele globale în domeniul vizat.
   Prezenta Strategie stabileşte priorităţile, căile de realizare şi sarcinile fundamentale de dezvoltare a aviaţiei civile a Republicii Moldova pentru perioada anilor 2007-2012.
    3. Sistemul naţional de transport aerian cuprinde următoarele componente de bază:
    operarea aeronavelor;
    exploatarea aeroporturilor;
    activitatea întreprinderilor de deservire la sol a aeronavelor;
    serviciile de navigaţie aeriană;
    întreţinerea tehnică a aeronavelor;
    licenţierea personalului aeronautic;
    instruirea iniţială şi periodică a personalului aeronautic;
    expertiza medicală şi certificarea personalului aeronautic.
    4. Sarcinile şi funcţiile principale ale Administraţiei de Stat a Aviaţiei Civile (în continuare - Administraţia) sînt stabilite în Legea aviaţiei civile nr. 1237-XIII din 9 iulie 1997 şi în Regulamentul Administraţiei de Stat a Aviaţiei Civile, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1057 din 19 octombrie 1998 şi corespund standardelor şi cerinţelor înaintate de Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI), Conferinţa Europeană a Aviaţiei Civile (CEAC), Autorităţile Aeronautice Unite (JAA) etc. faţă de autorităţile aeronautice ale statelor-membre ale acestor organizaţii.
    5. Pentru realizarea sarcinilor ce-i revin, Administraţia îşi va orienta activitatea în următoarele direcţii:
    dezvoltarea cooperării, colaborării şi parteneriatului cu comunitatea aviatică internaţională, în scopul aplicării experienţei mondiale de producţie şi de management, atragerii tehnicii şi tehnologiilor moderne, recunoaşterii Republicii Moldova ca partener sigur pe piaţa de servicii aeriene, extinderii spectrului de servicii prestate de operatorii aerieni naţionali;
    implementarea în toate domeniile de activitate a transportului aerian a noilor norme şi reglementări, orientate spre creşterea nivelului de siguranţă a zborurilor şi securităţii aeronautice, precum şi pentru sporirea eficienţei operării aeronavelor;
    supravegherea respectării normelor şi standardelor stabilite, inclusiv prin intervenţii de reglementare în procesul tehnologic şi adoptarea măsurilor ce se impun;
   utilizarea eficientă a patrimoniului public aflat în gestiunea operativă a agenţilor aeronautici, stimularea proiectelor de dezvoltare a agenţilor aeronautici, asigurarea şi extinderea accesibilităţii serviciilor aeriene, sporirea competitivităţii operatorilor naţionali, asigurarea competiţiei libere pe piaţă şi a nediscriminării în tratamentul agenţilor aeronautici.
II. Analiza succintă a situaţiei actuale a aviaţiei civile
    6. Actualmente, în ramură activează 23 agenţi economici cu diferite forme de organizare juridică, dintre care 4 companii deţin Certificatul de operator aerian, 7 - Autorizaţia de operator aerian pentru efectuarea operaţiunilor de lucru aerian. Companiile aeriene certificate execută curse regulate (3 companii aeriene), zboruri charter (4 companii aeriene) şi operaţiuni de lucru aerian (7 companii aeriene). Potrivit acordurilor bilaterale, repartizarea cotei-părţi a transporturilor de pasageri între companiile aeriene naţionale şi străine care efectuează zboruri regulate în/din Republica Moldova este de 75 şi, respectiv, 25 la sută. Din 4 companii aeriene 3 efectuează transporturi regulate de pasageri pe/de pe Aeroportul Internaţional Chişinău – Întreprinderea de Stat Compania Aeriană „Air Moldova”, Î.M. „Moldavian Airlines” S.A. şi „Tandem Aero” S.R.L. Pe principii de paritate efectuează zboruri 4 companii străine: „Turkish Airlines”, „Austrian Airlines”, „Tarom” şi „Meridiana”. Compania aeriană S.A. „Nobil Air” efectuează curse de tip taxi-charter.
    7. Numărul total de angajaţi în aviaţia civilă, conform situaţiei de la 1 ianuarie 2007, este de circa 2500 persoane (în întreprinderi de stat - circa 2000 persoane, iar în cele private - circa 500 persoane).
   8. Datorită activităţii întreprinderilor din ramură, în anul 2005, în bugetul naţional au fost transferate 81,1 mil. lei. În 2006 această sumă a constituit 100 mil. lei. Reglementarea economică a activităţii agenţilor economici din ramura aviaţiei civile este orientată spre formarea unui mediu concurenţial şi nediscriminatoriu în activitatea întreprinderilor de stat şi particulare, în scopul îmbunătăţirii calităţii serviciilor prestate, optimizării politicii tarifare, în interesul beneficiarilor acestor servicii.
  9. Parc aeronave: Companiile aeriene operează următoarele tipuri de aeronave: Airbus A-320 (1 unitate), Embraer-120 (1 unitate), SAAB-2000 (2 unităţi), FOKKER-100 (1 unitate), AN-24 (1 unitate), MI-8 (15 unităţi), YAK-40 (1 unitate), KA-26 (7 unităţi), KA-32 (3 unităţi), MI-26 (1 unitate), AN-2 (7 unităţi), MI-2 (8 unităţi), TU-134 (1 unitate), LearJet-35A (1 unitate).
    10. Siguranţa zborurilor se caracterizează printr-un şir de aspecte ale transportului aerian şi lucrului aerian, care determină capacitatea de a efectua operaţiuni de zbor fără a pune în pericol viaţa şi sănătatea oamenilor. Situaţia la capitolul siguranţei efectuării zborurilor în ultimii ani este prezentată în tabelul ce urmează.
Cuantumul accidentelor/incidentelor aeronautice
în anii 2004-2006


Anul
Compania aeriană
Tipul aeronavelor

Clasificarea incidentului

Total pe an
1
2
3
4
5

Transport aerian comercial

2004
Vichi
Ил-18
incidentA T I”
Ил-76
accidentA T I”
Ил-76
incident
3


2005
A T I”
Ил-76
accidentTEPaviaTRANS”
Ан-28
accident
2


2006
Valan”
Ан-24
incident
1

Servicii speciale aeriene

2005
Moldaeroservice”
Ми-2
accident
1
2006
Moldaeroservice”
Ан-2
incident
1


Agroavia”
Ка-26
accident
1


  11. Aeroporturi: În Republica Moldova există 5 aeroporturi amplasate teritorial la Chişinău, Bălţi, Cahul, Tiraspol şi Mărculeşti, dintre care doar Aeroportul Internaţional Chişinău este utilizat pentru cursele regulate efectuate în/din Republica Moldova şi, respectiv, constituie poarta aeriană a ţării.
    12. În anul 2006 traficul total de pasageri prin Aeroportul Internaţional Chişinău a constituit 548,3 mii pasageri sau cu 13,6 %, mai mult decît în anul 2005, ceea ce este o realizare importantă, ţinîndu-se cont de faptul că în anii 1995-1996 acest indicator a constituit aproximativ 280 mii de pasageri. Aşadar, în 10 ani traficul de pasageri pe aeroportul Chişinău s-a dublat. În aceeaşi perioadă volumul de încărcături şi poştă transportat a constituit circa 1700 tone sau a fost la nivelul anului 2005.


   
13. Aeroportul din Mărculeşti este în proces de certificare de către Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile, în conformitate cu legislaţia în vigoare, proces care se va încheia în anul 2007.
    Aeroportul din Bălţi este certificat şi deschis pentru transporturile de pasageri şi mărfuri, dar actualmente este utilizat doar pentru zboruri ocazionale.
    Aeroportul din Cahul este certificat şi deschis pentru operare în timp de zi.
    În ceea ce priveşte aeroportul din Tiraspol, actualmente, Administraţia este în imposibilitate de a-şi exercita autoritatea.
   14. Navigaţie aeriană: Serviciile de navigaţie aeriană, de informare aeronautică şi meteorologică a zborurilor în spaţiul aerian al Republicii Moldova sînt asigurate de către Întreprinderea de Stat „MoldATSA”. La momentul actual întreprinderea a finalizat utilarea tehnică a complexului de dirijare a traficului aerian care corespunde integral standardelor europene aplicabile în domeniu.
   15. Legislaţie: Dezvoltarea fără precedent a aviaţiei civile şi a legislaţiei internaţionale în domeniu a obligat statele să adopte o politică de unificare şi armonizare a reglementărilor naţionale şi internaţionale în vederea dezvoltării unitare şi armonizate a aviaţiei civile în toată lumea, în scopul atingerii unui nivel acceptabil de siguranţă a zborurilor. Ca urmare, în Republica Moldova a fost creat un cadru legislativ de reglementare a activităţilor din domeniul aviaţiei civile, bazat pe implementarea normelor şi standardelor internaţionale recunoscute, cu precădere a standardelor europene, în esenţă – cele mai avansate din lume.
   16. Fiind membru asociat al JAA, Republica Moldova a implementat în legislaţia naţională un şir de reglementări aeronautice unite (JAR-uri) privind dezvoltarea standardelor OACI în domeniul certificării şi întreţinerii tehnice a aeronavelor, operaţiunilor de zbor şi licenţierii personalului. Actualmente, în Republica Moldova sînt implementate 27 JAR-uri, ceea ce a ajustat calitativ legislaţia internă la cea europeană. Astfel, în anul 2008 Republica Moldova planifică să devină membru cu drepturi depline al JAA, acesta fiind încă un pas în procesul de integrare a aviaţiei civile în instituţiile europene.
  17. Relaţii internaţionale: Republica Moldova este membru al Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI) din anul 1992. Convenţia privind aviaţia civilă internaţională de la Chicago (1944) a fost ratificată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 97-XIII din 12 mai 1994. Sistemul normelor juridice internaţionale, la baza cărora se află Convenţia sus-menţionată, se dezvoltă permanent.
    18. În Europa activitatea aviaţiei civile este coordonată de Conferinţa Europeană a Aviaţiei Civile (CEAC) – forum european în probleme aeronautice, înfiinţat în 1955 de OACI şi Consiliul Europei, scopul său principal fiind armonizarea politicilor şi practicilor în domeniul aviaţiei civile între statele regiunii europene. Fiind membru al CEAC, Republica Moldova a obţinut posibilitatea de a deveni membru al Organizaţiei Europene de Securitate a Navigaţiei Aeriene EUROCONTROL şi de a participa la lucrările Autorităţilor Aeronautice Unite din Europa (JAA), în calitate de membru asociat, începînd cu anul 1999.
III. Obiectivele Strategiei
    19. Prezenta Strategie are următoarele obiective:
    asigurarea siguranţei zborurilor şi securităţii aeronautice;
    perfecţionarea sistemului de reglementare statală în ramura aviaţiei civile;
    dezvoltarea pieţei transporturilor aeriene;
    modernizarea infrastructurii la sol;
    menţinerea compatibilităţii sistemului de navigaţie aeriană al ţării cu standardele internaţionale;
    modernizarea parcului de aeronave;
    continuitatea relaţiilor cu organismele internaţionale de specialitate;
    perfecţionarea sistemului de instruire şi recalificare a cadrelor în domeniu;
    perfecţionarea bazei normative şi juridice în domeniul aviaţiei civile;
    dezvoltarea sectorului „aviaţie uşoară”;
    corespunderea cerinţelor consumatorilor, facilităţi aeronautice.
IV. Implementarea Strategiei. Direcţiile de activitate
    20. În scopul realizării obiectivelor trasate, Administraţia, ca organ abilitat prin lege cu reglementarea şi supravegherea domeniului aviaţiei civile, va coordona implementarea prezentei Strategii în toate direcţiile, va identifica neconformităţile, va întreprinde măsuri pentru excluderea lor şi va actualiza Strategia în scopul aducerii ei în concordanţă cu noile cerinţe aplicabile la nivel european.
Asigurarea siguranţei zborurilor şi securităţii aeronautice
    21. Siguranţa zborurilor se bazează pe standarde severe, ce urmează a fi aplicate corespunzător de către toţi, fără discriminare, pe un personal aeronautic instruit, competent şi apt din punct de vedere medical, pe certificarea minuţioasă şi menţinerea navigabilităţii aeronavelor, care se conformează cerinţelor de siguranţă stabilite, pe operatorii aerieni certificaţi corespunzător, pe aerodromurile ce îndeplinesc cerinţele operaţionale de siguranţă şi pe serviciile de management al traficului aerian care satisfac standardele europene şi naţionale aplicabile.
    22. În scopul perfecţionării sistemului existent de supraveghere a aeronavelor înmatriculate în Republica Moldova şi, respectiv, îndeplinirii angajamentelor asumate de Moldova în acest domeniu, se planifică realizarea următoarelor acţiuni:
    dotarea, pe parcursul anului 2007, a aeronavelor înmatriculate în Republica Moldova cu echipament suplimentar de preîntîmpinare despre apropierea la sol EGPWS, precum şi cu emiţătoare de radioghidaj de rezervă în conformitate cu cerinţele noi ale OACI;
    elaborarea şi implementarea în activitatea companiilor aeriene ale Moldovei a programelor de preîntîmpinare a accidentelor şi incidentelor aeronautice (Monitorizarea datelor de zbor – FDM);
    participarea activă şi permanentă la Programul de control al aeronavelor străine, schimbul de date şi aplicarea de măsuri (SAFA, CEAC şi JAA), precum şi instruirea inspectorilor, conform programului SAFA;
    intensificarea activităţii privind implementarea sistemului de control asupra locului de dislocare a aeronavelor operatorilor aerieni din Moldova, în scopul asigurării unui înalt nivel al siguranţei şi calităţii operării.
    23. În conformitate cu standardele internaţionale şi cu cerinţele Administraţiei, aeronavele utilizate în transporturile aeriene comerciale, pe parcursul anului 2007 urmează să fie dotate cu următorul echipament suplimentar, pentru a putea fi operate ulterior:
    aparat cu înregistrare automată vocală de bord (CVR) în vederea înregistrării condiţiilor sonore în cabina echipajului;
    sistem de preîntîmpinare a apropierii periculoase de sol care are funcţia de apreciere a reliefului localităţii în direcţia zborului (EGPWS);
    radiobaliză de securitate-salvare (ELT) cu frecvenţa 121.5/406 Mgh;
    sistem de bord de preîntîmpinare a coliziunilor aeronavelor în zbor (ACAS-II).
    24. Scopul şi sarcinile securităţii aeronautice rezidă în asigurarea unui nivel înalt de securitate şi protejare a pasagerilor, echipajelor, personalului aeronautic, populaţiei, aeronavelor, instalaţiilor şi serviciilor aeroportuare care servesc aviaţia civilă de actele de intervenţie ilicită, prin aplicarea normelor, reglementărilor, procedurilor şi practicilor la nivel naţional.
    25. Ca urmare a auditelor în domeniul securităţii aeronautice efectuate de către CEAC şi OACI în anul 2005, care au avut drept scop evaluarea sistemului de asigurare a securităţii aeronautice în aviaţia civilă sub aspect instituţional şi normativ şi în baza recomandărilor experţilor CEAC şi OACI, Administraţia a elaborat proiectul de lege, iar Parlamentul ulterior a adoptat Legea nr.92-XVI din 5 aprilie 2007 privind securitatea aeronautică.
    26. În scopul asigurării continuităţii proceselor ce ţin de securitatea aeronautică, urmează a fi efectuate următoarele acţiuni:
    adoptarea şi implementarea Programului de instruire şi certificare a personalului în domeniul securităţii aeronautice;
    implementarea, în mod continuu, a Programului naţional de control al calităţii în domeniul securităţii aeronautice;
    aducerea actelor normative în domeniul securităţii aeronautice în conformitate cu ediţia a 8-a a anexei nr.17 „Securitate” la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională şi ediţia a 12-a a Documentului 30/II „Securitate” a Conferinţei Europene a Aviaţiei Civile.
Perfecţionarea sistemului de reglementare statală în ramura aviaţiei civile
    27. Odată cu încadrarea mai largă a statului în relaţiile de piaţă, devine tot mai stringentă necesitatea de a spori eficienţa utilizării patrimoniului public aflat în gestiunea operativă a întreprinderilor din aviaţia civilă, prin crearea condiţiilor optime pentru dezvoltarea viabilităţii şi competitivităţii acestora.
    Pentru realizarea acestui scop, se preconizează următoarele acţiuni:
    asigurarea integrităţii patrimoniului public prin verificarea periodică a inventarierii, reevaluării şi corectitudinii gestionării acestuia;
    stabilirea la început de an şi supravegherea realizării indicilor economici de către agenţii economici cu capital de stat;
    verificarea trimestrială a solvabilităţii şi rentabilităţii întreprinderilor subordonate, şi, după caz, intervenţia în modul de realizare a programului de producţie;
    stimularea proiectelor investiţionale, inclusiv prin examinarea posibilităţii schimbării formei de gestionare a unor întreprinderi;
    realizarea politicii de protecţie a companiilor aeriene naţionale, luînd în considerare angajamentele Republicii Moldova faţă de structurile internaţionale.
    28. Cea mai eficientă cale de asigurare a cerinţelor consumatorilor şi de promovare a reformelor economice este dezvoltarea în ramură a unui mediu concurenţial pentru agenţii economici, urmărind, totodată, respectarea cerinţelor tehnice şi de siguranţă naţionale şi internaţionale.
    Pentru realizarea acestui obiectiv, Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile îşi va orienta eforturile spre:
    elaborarea şi promovarea politicii de stat privind continuarea liberalizării pieţei transportului aerian în Republica Moldova;
    accelerarea reformelor structurale;
    îmbunătăţirea managementului corporativ şi responsabilitatea personală a managerilor întreprinderilor de stat pentru rezultatele activităţii acestora;
    utilizarea raţională a resurselor întreprinderilor de stat;
    crearea condiţiilor optime pentru investiţii şi export de servicii;
    reglementarea aspectelor economice şi tehnologice ale serviciilor de monopol din aviaţia civilă.
Dezvoltarea pieţei transporturilor aeriene
    29. În perioada 2007-2012 este necesar de a aplica în continuare sistemul de selectare în distribuirea rutelor aeriene şi a stabili, pentru transportatorii aerieni ce pretind să execute zboruri regulate, criterii mai exigente, care să întrunească atît standardele de asigurare a siguranţei zborurilor (certificarea şi controlul siguranţei zborurilor), cît şi factorii economici (stabilitatea financiară a companiei aeriene).
    30. Pentru menţinerea navigabilităţii navelor aeriene exploatate şi deservirea tehnică ulterioară a acestora, măsurile de susţinere din partea Administraţiei la acest capitol vor fi următoarele:
    asigurarea apărării intereselor companiilor aeriene moldoveneşti la încheierea acordurilor internaţionale privind serviciile aeriene între Republica Moldova şi alte state;
    perfecţionarea cadrului normativ privind reglementarea pieţei transportărilor aeriene.
    31. Majoritatea acordurilor interstatale în vigoare privind serviciile aeriene au fost încheiate în perioada 1992-1999. Luînd în considerare situaţia curentă a dezvoltării aviaţiei civile în domeniul transportărilor aeriene în Republica Moldova şi în comunitatea internaţională, în general, apare necesitatea optimizării acordurilor în cauză.
    Totodată, se impune modificarea reglementărilor:
    privind securitatea aeronautică (avînd în vedere majorarea numărului incidentelor de capturare ilicită a aeronavelor, urmează a fi operate modificările corespunzătoare în acordurile menţionate);
    privind punctele de destinaţie permise companiilor aeriene naţionale pentru efectuarea zborurilor regulate;
    privind principiile de exploatare a rutelor aeriene conform acordurilor internaţionale.
    Examinînd, în comun cu companiile aeriene moldoveneşti, perspectivele extinderii geografiei zborurilor, se prevede încheierea noilor acorduri privind serviciile aeriene.
Modernizarea infrastructurii la sol
    32. Obiectivele strategice în vederea modernizării infrastructurii la sol (în special ce tine de aeroporturi) vizează următoarele aspecte:
    echiparea mai bună a aeroportului Chişinău, astfel încît, din punct de vedere operaţional, el să poată fi exploatat pe orice timp (Categoria II) – anul 2010;
    identificarea şi realizarea măsurilor pentru eficientizarea economică a aeroporturilor din Republica Moldova (Cahul/Bălţi) - pînă în 2012; încurajarea şi stimularea investiţiilor, inclusiv a celor private, pe aceste aeroporturi;
    crearea Zonei Economice Libere, în baza aeroportului Mărculeşti, prin elaborarea studiului de prefezabilitate privind crearea Zonei Economice Libere „Aeroportul Mărculeşti” şi crearea unui centru regional de logistică de tip Cargo în cadrul acestei Zone;
    perfecţionarea sistemelor de securitate pe aeroportul Chişinău;
  examinarea posibilităţii de restabilire a aerodromurilor din centrele raionale în contextul dezvoltării segmentului de transporturi aeriene interne şi disponibilitatea operatorilor aerieni de a folosi aceste aerodromuri;
    modernizarea utilajului şi echipamentului destinat deservirii la sol a pasagerilor şi aeronavelor;
    asigurarea capacităţii de primire a pasagerilor pe aeroportul Chişinău, în perspectiva aderării la Uniunea Europeană, separarea corespunzătoare a fluxurilor de pasageri;
    efectuarea unui studiu de impact privind zgomotul pe aeroport, stabilirea de măsuri tehnice şi operaţionale, inclusiv de restricţii, după caz, pentru limitarea zgomotului.
    Menţinerea compatibilităţii sistemului de navigaţie aeriană a ţării cu standardele internaţionale
    33. Prezenta Strategie stipulează menţinerea compatibilităţi sistemului de navigaţie aeriană a ţării cu standardele europene şi vizează următoarele obiective:
    menţinerea interacţiunii sistemului, avînd în vedere schimbările şi perfecţionările tehnice în zona EUROCONTROL;
    asigurarea certificării serviciilor, echipamentelor şi personalului în scopul atingerii unui nivel înalt de siguranţă a zborurilor în spaţiul aerian naţional;
   organizarea spaţiului aerian coordonat atît la nivel european, cît şi la nivel regional, în scopul evitării aglomerărilor, pentru realizarea unor fluxuri de trafic optimizate, sigure şi regulate;
   asigurarea condiţiilor tehnice şi operaţionale pentru introducerea noilor tehnologii ADS, asigurarea tranziţiei de la sistemul existent la noul sistem, fără a fi afectată siguranţa zborurilor, într-o perioadă care va dura 3-5 ani;
    fundamentarea conceptului FAB şi crearea premiselor pentru implementarea lui în condiţii care să asigure obţinerea de avantaje operaţionale maxime, inclusiv în ceea ce priveşte sporirea capacităţii sistemului;
    reducerea impactului aviaţiei asupra mediului;
    informarea aeronautică şi meteorologică sigură şi precisă, cu un înalt nivel de automatizare, care să favorizeze informarea consumatorilor despre astfel de servicii în timp real;
    armonizarea serviciilor acordate utilizatorilor, astfel încît acestea să fie prestate nedescriminatoriu şi de o calitate mai bună, asigurînd un înalt nivel de siguranţă;
    reducerea treptată şi constantă a costurilor operaţionale, paralel cu sporirea atractivităţii utilizatorilor de servicii pentru spaţiul nostru aerian;
  implementarea permanentă, pînă în anul 2012 şi în continuare, a legislaţiei europene în cadrul de reglementare naţional, în scopul menţinerii standardului de interoperabilitate atins;
    îndeplinirea cerinţelor programului – etapizat, pînă în 2012 – Cerul Unic European (SES);
    colaborarea cu statele vecine (Ucraina şi Rom‘nia) în domeniul serviciilor de navigaţie aeriană;
    crearea unui sistem de management al siguranţei (SMS) în domeniul serviciilor de navigaţie aeriană.
Modernizarea parcului de aeronave
    34. În scopul completării parcului ieşit din funcţiune, se planifică întreprinderea următoarelor acţiuni:
    crearea unei companii de leasing, care va acorda servicii în condiţii favorabile (% bancar redus) pentru procurarea aeronavelor de către operatorii autohtoni;
    continuarea practicii de exploatare a aeronavelor de tipul AIRBUS 320, luate în leasing operaţional sau financiar. Totodată, numărul de aeronave trebuie să fie adecvat creşterii cererii la transportul aerian, precum şi să fie asigurată tipizarea, în scopul reducerii cheltuielilor privind instruirea repetată a personalului navigant şi tehnic,     întreţinerea tehnică şi formarea cantităţii necesare minime a pieselor de schimb.
    35. Planul de dezvoltare strategică a Î.S. „AIR MOLDOVA” prevede extinderea parcului de aeronave a companiei aeriene corespunzătoare către anul 2012 pînă la 5 unităţi.
Prognoza numărului necesar de aeronave al Î.S. „AIR MOLDOVA” pentru perioada de pînă în anul 2012:
 

Capacitatea aeronavelor

2007
2009
2012
114-178 locuri
3
1

1 opţional


   
În anul 2007 Î.S. „AIR MOLDOVA” planifică atragerea, în baza leasing-ului operaţional, a două aeronave AIRBUS-320. În anul 2009 compania aeriană planifică extinderea parcului achiziţionînd o aeronavă Embraer 190.
    Este necesară orientarea spre aeronavele de generaţie nouă, exploatarea eficientă a cărora, din contul vitezei şi distanţei zborului, economiei, precum şi volumului de pasageri, depăşeşte dublu eficienţa exploatării aeronavelor de tip sovietic.
Continuitatea relaţiilor cu organismele internaţionale de specialitate
    36. Activitatea internaţională este determinată de politica externă a statului şi este orientată spre îndeplinirea obiectivului stabilit privind integrarea europeană a ţării. O semnificaţie importantă are realizarea Planului de Acţiuni Republica Moldova - Uniunea Europeană în domeniul aviaţiei civile.
    37. Priorităţile în activitatea aeronautică externă sînt următoarele:
   obţinerea statutului de membru cu drepturi depline al JAA. La rîndul său, aceasta va da posibilitate Moldovei să iniţieze tratative cu Comisia Europeană privind mecanismul de participare cu drepturi depline în activitatea EASA, ca succesor al JAA, organism european cu atribuţii legale în Uniunea Europeană;
    statutul nou al Republicii Moldova se va răsfrînge pozitiv asupra participării la Programul Uniunii Europene - Cerul Unic European (Single European Sky), care se referă la managementul traficului aerian, la reducerea costurilor de operare şi la eficientizarea sistemului aviaţiei civile, la armonizarea standardelor de siguranţă în Uniunea Europeană, o mare parte a acestuia fiind deja implementată în cadrul Programului ATM 2000@, la care Republica Moldova participă activ;
    colaborarea în continuare cu Comitetul Interstatal de Aviaţie al statelor-membre ale CSI, luînd în considerare dotarea tehnică şi nivelul înalt al experţilor în domeniu, în măsura în care această colaborare nu contravine procesului de integrare în Uniunea Europeană, respectiv de aderare la JAA (EASA în plan strategic).
    38. Politica relaţiilor bilaterale se va baza pe aprofundarea şi extinderea relaţiilor de parteneriat cu statele cu care sînt încheiate acorduri privind traficul aerian, inclusiv prin perfecţionarea relaţiilor juridice, examinarea posibilităţilor de liberalizare treptată a transporturilor aeriene, ţinînd cont de interesele cetăţenilor Republicii Moldova.
Perfecţionarea sistemului de instruire şi recalificare a cadrelor în domeniu
    39. Pentru perioada trasată urmează a fi întreprinse acţiunile ce ţin de:
    monitorizarea respectării standardelor europene şi mondiale de certificare a personalului aeronautic;
    perfecţionarea programelor de instruire a personalului navigant prin implicarea activă a Î.S. „Centrul Aeronautic de Instruire”;
    crearea bazei tehnico-materiale pentru pregătirea piloţilor în Î.S. „Centrul Aeronautic de Instruire”;
    elaborarea programelor de instruire a specialiştilor din domeniul deservirii aeronavelor la sol;
    modernizarea bazei tehnice de instruire a personalului navigant;
    perfecţionarea continuă a sistemului de pregătire a specialiştilor în domeniul aeronautic;
    implementarea cerinţelor JAA în domeniul examinării medicale a personalului aeronautic;
    organizarea instruirii tuturor experţilor în medicina aeronautică în instituţiile medicale specializate din străinătate.
Perfecţionarea bazei normative şi juridice în domeniul aviaţiei civile
    40. Ţinînd cont de orientarea politică a statului, se va desfăşura o activitate direcţională spre implementarea regulamentelor şi directivelor europene ca parte a „Acquis Communautaire” în legislaţia aeronautică naţională, de facilitare a accesului serviciilor şi produselor aeronautice ale Republicii Moldova pe piaţa europeană şi de pregătire a acesteia pentru concurenţă în condiţiile corespunzătoare.
    41. Avînd în vedere tendinţa proeuropeană a Republicii Moldova şi sarcinile stabilite de Guvern în această direcţie, se vor studia posibilităţile şi impactul implementării legislaţiei europene în domeniul aviaţiei civile, se va propune sau, după caz, se vor lua măsuri pentru aplicarea ei mai favorabilă în interesele cetăţenilor ţării noastre.
Dezvoltarea sectorului „aviaţie uşoară”
    42. O tendinţă actuală în dezvoltarea aviaţiei este implementarea concepţiei de „Aviaţie uşoară”, care cuprinde aeronavele cu masa de pînă la 5 700 kg şi cu numărul locurilor de bord de pînă la 9 persoane. Principalele criterii de implementare şi dezvoltare a „aviaţiei uşoare” în Republica Moldova sînt gradul înalt de aplicare, economie, confort, uşurinţă de manevrare etc.
    43. În scopul dezvoltării „aviaţiei uşoare”, se impun următoarele acţiuni:
    introducerea modificărilor şi suplimentarea cadrului legislativ al aviaţiei civile din Republica Moldova cu privire la principiile de funcţionare a „aviaţiei uşoare”;
    delimitarea ariei de aplicare a aviaţiei uşoare în economia Republicii Moldova;
    acordarea facilităţilor fiscale şi vamale din partea statului pentru introducerea şi dezvoltarea „aviaţiei uşoare”;
    atragerea sectorului privat în crearea infrastructurii pentru aplicarea „aviaţiei uşoare” (construcţia suprafeţelor de aterizare/decolare, a încăperilor specializate de păstrare şi întreţinere a utilajelor etc.);
    perfecţionarea programului de instruire a piloţilor şi cadrelor de deservire pentru „aviaţia uşoară”;
    crearea condiţiilor şi asigurarea aeronavelor cu combustibil, piese de schimb, centre de deservire tehnică şi alte materiale necesare;
    restabilirea şi dezvoltarea continuă a activităţii aviaţiei sanitare;
    crearea întreprinderilor de prestare a serviciilor de aeroturism;
    verificarea şi restabilirea aerodromurilor în centrele raionale.
Corespunderea cerinţelor consumatorilor, facilităţi aeronautice
    44. În conformitate cu normele internaţionale, grija faţă de pasageri urmează să constituie unul din punctele de reper ale politicii de stat în domeniul prestării serviciilor de transport aerian. Astfel, politica statului promovată în domeniul protecţiei consumatorilor se va baza pe următoarele principii:
    siguranţă;
    echitate;
    accesibilitate;
    competitivitate;
    informare.
    45. Politica promovată de deservire a cetăţeanului şi de apărare a drepturilor consumatorilor de servicii aeronautice se va constitui dintr-un şir de măsuri şi acte normative care vor asigura nivelul cerut de protecţie a consumatorilor, fiind axată pe următoarele:
   elaborarea şi promovarea unui complex de măsuri privind micşorarea costurilor şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor aeriene, precum şi protecţia drepturilor consumatorilor;
    difuzarea, prin mijloace moderne, sigure şi eficiente, a informaţiei exhaustive privind reglementările şi tarifele aplicabile. În prezent, aceasta se realizează pe deplin prin web-site-ul Administraţiei;
    reducerea timpului de aşteptare la punctele de control paşapoarte, vamal, securitate şi de recepţie a bagajului. Această măsură se va realiza printr-un format adecvat al paşapoartelor, prin echiparea PTF cu echipamente performante, prin interconectarea sistemelor spre a fi evitată dublarea acţiunilor, prin transferul avansat al actelor personale, prin reducerea controlului vamal ca urmare a aplicării unor proceduri moderne, dublate de tehnologia avansată, prin asigurarea controlului 3D al bagajelor de cală, prin modernizarea echipamentelor de screening; această sarcină va fi finalizată în 2008 şi va continua să suporte modificări, conforme cu cerinţele noilor standarde, pînă în anul 2012 şi în continuare;
    asigurarea informaţională a pasagerilor privind reţinerile, anulările zborurilor, altă informaţie referitor la condiţiile de executare a curselor etc.;
    asigurarea cadrului normativ de reglementare pentru transportul pasagerilor cu mobilitate redusă, implementarea sistemului de facilităţi aeronautice;
    stabilirea procedurilor transparente şi eficiente de recepţionare şi examinare a petiţiilor şi reclamaţiilor la operatori şi pe aeroporturi;
    elaborarea procedurilor de asigurare a asistenţei medicale a pasagerilor atît pe aeroporturi, cît şi la bordul aeronavelor.
   46. Măsurile de simplificare a formalităţilor în transportul aerian, ţinîndu-se cont de asigurarea măsurilor de securitate aeronautică, sînt deja stabilite în Programul Naţional de Facilitare a Transporturilor Aeriene.
    47. Realizarea, în comun cu autorităţile de competenţă, a prevederilor Programului Naţional de Facilitare a Transporturilor Aeriene va conferi siguranţa şi încrederea pasagerilor în serviciile prestate în ramura aviaţiei civile.
V. Rezultate scontate
    48. La momentul actual, majoritatea covîrşitoare a proceselor macroeconomice de dezvoltare a Republicii Moldova demonstrează continuarea tendinţelor pozitive şi creşterea produsului intern brut. Tendinţa majorării transporturilor aeriene este condiţionată de legătura reciprocă dintre mobilitatea populaţiei şi nivelul produsului intern brut pe cap de locuitor, precum şi de asigurarea atractivităţii transporturilor aeriene, în funcţie de siguranţa transporturilor aeriene.
    49. Realizarea prezentei Strategii va permite dezvoltarea domeniului aviaţiei civile a Republicii Moldova, capabil să asigure dezvoltarea potenţialului aeronautic al ţării, satisfacerea necesităţii crescînde a populaţiei şi economiei în servicii aeronautice de calitate, asigurarea unui nivel corespunzător de siguranţă a zborurilor din contul exploatării tipurilor noi de aeronave, modernizarea sistemului de navigaţie aeriană, reconstrucţia şi reînnoirea fondurilor fixe de producţie ale aeroporturilor, crearea sistemului de instruire şi calificare a personalului aeronautic.
    Cele menţionate vor contribui la:
    ridicarea şi menţinerea la un nivel înalt a siguranţei zborurilor şi securităţii aeronautice;
    corelarea în continuare a actelor normative naţionale în domeniu cu cele internaţionale;
    creşterea anuală a traficului de pasageri cu circa 10-15%;
    creşterea traficului de mărfuri şi poştă cu circa 5%;
    modernizarea parcului de aeronave;
    minimizarea impactului ramurii aviaţiei civile asupra mediului înconjurător;
    crearea sistemului optimizat de pregătire şi constituire a cadrelor în ramură.
    50. Pentru realizarea prezentei Strategii, este elaborat Planul de acţiuni expus în cele ce urmează
   

PLANUL DE ACŢIUNI PRIVIND REALIZAREA STRATEGIEI DE

DEZVOLTARE A AVIAŢIEI CIVILE ÎN PERIOADA ANILOR 2007-2012

    plan