HGM1036/2007
ID intern unic:  325308
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1036
din  17.09.2007
pentru aprobarea unor regulamente privind modul de încasare,
utilizare şi evidenţă a taxelor consulare şi a mijloacelor speciale
provenite de la serviciile prestate contra plată
Publicat : 28.09.2007 în Monitorul Oficial Nr. 153-156     art Nr : 1083
    MODIFICAT
   
HG1032 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1093; în vigoare 26.10.18
   
HG598 din 18.07.14, MO209-216/25.07.14 art.651
   
HG928 din 12.12.12, MO263-269/21.12.12 art.1001
    HG606 din 11.08.11, MO135-138/19.08.11 art.679
    HG341 din 03.05.10, MO70-71/11.05.10 art.418


    NOTĂ:
   
În hotărîre, în titlul şi în textul anexelor, cuvintele „Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, misiunile diplomatice şi oficiile consulare” şi „misiunile diplomatice şi oficiile consulare” se substituie cu cuvintele „instituţiile serviciului diplomatic” prin HG598 din 18.07.14, MO209-216/25.07.14 art.651


    În scopul realizării prevederilor articolului 12 din Legea nr. 847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.19-20, art.197), cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.761-XV din 27 decembrie 2001 cu privire la serviciul diplomatic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.20, art.80), cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr.1 din 26 septembrie 2000 “Privind stabilirea cuantumului taxelor consulare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.121-123, art.1076), cu modificările şi completările ulterioare , Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Regulamentul privind modul de încasare, utilizare şi evidenţă a taxelor pentru serviciile consulare prestate de către
instituţiile serviciului diplomatic ale Republicii Moldova, conform anexei nr.1;
 
   [Pct.1 modificat prin HG606 din 11.08.11, MO135-138/19.08.11 art.679]
    Regulamentul privind modul de încasare, utilizare şi evidenţă a mijloacelor speciale provenite de la serviciile prestate, contra plată, de către i
nstituţiile serviciului diplomatic ale Republicii Moldova, conform anexei nr.2.
    2. Punctele 12 şi 13 ale anexei nr.2 la prezenta hotărîre se vor pune în aplicare cu începere de la 1 ianuarie 2008.

    PRIM-MINISTRU                                                                       Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe şi integrării europene                      Andrei Stratan
    Ministrul economiei şi comerţului                                                Igor Dodon
    Ministrul finanţelor                                                                       Mihail Pop

    Nr. 1036. Chişinău, 17 septembrie 2007.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.1036
din 17 septembrie 2007
REGULAMENT
privind modul de încasare, utilizare şi evidenţă a taxelor pentru
serviciile consulare prestate de către
instituţiile serviciului
diplomatic
ale Republicii Moldova
    [Titlul modificat prin HG606 din 11.08.11, MO135-138/19.08.11 art.679]
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament determină modul de încasare, utilizare şi evidenţă a taxelor
pentru serviciile consulare prestate de către
instituţiile serviciului diplomatic ale Republicii Moldova, precum şi perfectarea formularelor necesare pentru prestarea serviciilor consulare.
   
[Pct.1 modificat prin HG598 din 18.07.14, MO209-216/25.07.14 art.651]
    [Pct.1 modificat prin HG606 din 11.08.11, MO135-138/19.08.11 art.679]
    2. Cuantumul taxelor percepute pentru prestarea serviciilor consulare de către
instituţiile serviciului diplomatic sînt stabilite conform anexelor nr.1 şi 2 ale Legii nr.242 din 24 septembrie 2010 cu privire la taxele consulare.
    [Pct.2 modificat prin HG598 din 18.07.14, MO209-216/25.07.14 art.651]
    [Pct.2 modificat prin HG606 din 11.08.11, MO135-138/19.08.11 art.679]
    3. În sensul prezentului Regulament se utilizează următoarele noţiuni :
    a) servicii consulare – servicii prestate de
instituţiile serviciului diplomatic în interesul persoanelor fizice sau juridice;
   
[Pct.3 lit.a) modificată prin HG598 din 18.07.14, MO209-216/25.07.14 art.651]
    b) taxă consulară – plată efectuată la bugetul de stat de către persoane fizice sau juridice rezidente sau nerezidente pentru serviciile consulare prestate de instituţiile serviciului diplomatic ale Republicii Moldova;
    [Pct.3 lit.b) modificată prin HG598 din 18.07.14, MO209-216/25.07.14 art.651]
    [Pct.3 lit.b) în redacţia HG606 din 11.08.11, MO135-138/19.08.11 art.679]
    c) solicitare de viză – formular completat de către persoana fizică sau juridică, pentru obţinerea vizei de intrare/ieşire în/din Republica Moldova;
    d) viză-timbru – formular tipizat cu regim special, eliberat de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, cu serie şi număr, care se îndeplineşte de către colaboratorul
instituţiei serviciului diplomatic, însărcinat cu funcţii consulare.
   
[Pct.3 lit.d) modificată prin HG598 din 18.07.14, MO209-216/25.07.14 art.651]
II. Modul de încasare, gestionare şi utilizare a
taxelor consulare

    4. Taxele consulare constituie parte componentă a veniturilor de bază ale bugetului de stat.
    5. Încasarea taxelor consulare se efectuează conform indicaţiilor metodice anuale cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin
sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, elaborate şi aprobate de către Ministerul Finanţelor.
    
[Pct.5 modificat prin HG341 din 03.05.10, MO70-71/11.05.10 art.418]
    6.
În cazul serviciilor consulare prestate de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, taxa consulară se încasează în lei. În cazul serviciilor consulare prestate de misiunile diplomatice şi oficiile consulare (în continuare – misiunile diplomatice), taxa consulară se încasează în euro sau în moneda ţării de reşedinţă. Taxa percepută în valuta ţării de reşedinţă (în cazul în care euro nu este valuta ţării de reşedinţă) se calculează la începutul fiecărui trimestru, conform cursului mediu al trimestrului precedent, existent în statul de reşedinţă faţă de euro, stabilit de banca centrală a ţării de reşedinţă. În cazul unei deprecieri a valutei ţării de reşedinţă în raport cu valuta euro mai mari de 5%, misiunea diplomatică va percepe taxa în valuta ţării de reşedinţă în echivalent faţă de taxa stabilită în euro la cursul zilnic de procurare a valutei euro, stabilit de banca care deserveşte misiunea.
    [Pct.6 modificat prin HG598 din 18.07.14, MO209-216/25.07.14 art.651]
    [Pct.6 modificat prin HG928 din 12.12.12, MO263-269/21.12.12 art.1001]
    [Pct.6 în redacţia HG606 din 11.08.11, MO135-138/19.08.11 art.679]
    7. Nu se percep mijloace băneşti pentru îndeplinirea serviciilor consulare de la persoanele care sînt scutite de plata taxei consulare conform prevederilor
Legii nr.242 din 24 septembrie 2010 cu privire la taxele consulare.
   
[Pct.7 modificat prin HG606 din 11.08.11, MO135-138/19.08.11 art.679]
    8. Taxele consulare se acumulează şi se gestionează prin conturile bancare deschise în conformitate cu legislaţia ţării de reşedinţă unde este amplasată misiunea diplomatică. În cazuri excepţionale, taxele consulare se încasează prin casieriile misiunilor diplomatice, care se depun la contul bancar în prima zi lucrătoare ce urmează zilei cînd s-a efectuat încasarea.
    9. Nu se permite utilizarea taxelor consulare direct din casieriile misiunilor diplomatice, fără depunerea prealabilă la contul bancar.
    10. Cînd se încasează taxele consulare în casieriile misiunilor diplomatice, bonul de încasare a taxei consulare se completează în două exemplare, prin indigo. Primul exemplar rămîne la dispoziţia
misiunii diplomatice drept confirmare de încasare a plăţii pentru serviciul prestat, iar exemplarul doi se înmînează beneficiarului, cu confirmarea plăţii pentru serviciul de care a beneficiat (chitanţă).
   
[Pct.10 modificat prin HG598 din 18.07.14, MO209-216/25.07.14 art.651]
    11. Taxele consulare se reflectă drept venit la bugetul de stat şi se utilizează ca sursă de finanţare bugetară, pentru acoperirea cheltuielilor misiunilor diplomatice, în limitele alocaţiilor prevăzute la bugetul de stat în acest scop.
    12. Misiunile diplomatice prezintă, lunar, Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene informaţia despre sumele acumulate în urma prestării serviciilor consulare.
   
[Pct.13 exclus prin HG606 din 11.08.11, MO135-138/19.08.11 art.679]
    14. Taxele consulare se gestionează în corespundere cu devizul de cheltuieli şi în baza planurilor de finanţare pe cheltuieli de bază, elaborate şi aprobate în conformitate cu actele normative în vigoare.
   
[Pct.14 modificat prin HG606 din 11.08.11, MO135-138/19.08.11 art.679]
    15. Veniturile provenite de la prestarea serviciilor consulare nu pot fi utilizate în alte scopuri decît cele prevăzute în planul de finanţare.
    16. Estimarea veniturilor şi cheltuielilor din taxele consulare se efectuează în conformitate cu tarifele, normele şi normativele stabilite în actele normative, contractele/acordurile respective, precum şi cu numărul serviciilor consulare prestate.
    17. Suma totală a cheltuielilor din taxele consulare nu poate depăşi suma veniturilor preconizate pentru încasare pe parcursul anului.
   
[Pct.17 modificat prin HG606 din 11.08.11, MO135-138/19.08.11 art.679]
    18. În cazul în care veniturile depăşesc cheltuielile, se înaintează propuneri de modificare a planurilor de finanţare pentru micşorarea cheltuielilor planificate, cu acoperirea financiară direct de la bugetul de stat şi majorarea cheltuielilor din contul veniturilor încasate în urma prestării serviciilor consulare, în limitele alocaţiilor aprobate pentru efectuarea cheltuielilor de bază.
   
[Pct.18 modificat prin HG606 din 11.08.11, MO135-138/19.08.11 art.679]
    19. Dacă veniturile depăşesc necesităţile de cheltuieli pentru anul bugetar respectiv, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, în temeiul Legii serviciului diplomatic nr.761-XV din 27 decembrie 2001, efectuează redistribuirea acestor venituri între misiunile diplomatice subordonate, în scopul acoperirii cu mijloace financiare a alocaţiilor prevăzute pentru cheltuielile de bază şi aprobate conform Legii bugetului de stat pe anul respectiv pentru activitatea misiunilor diplomatice.
    20. Serviciile consulare se prestează numai după achitarea costului acestora şi prezentarea de către beneficiar a chitanţei sau a copiei ordinului de plată privind intrarea sumei la cont.
    21. Soldurile mijloacelor neutilizate, conform situaţiei de la 31 decembrie, rămîn accesibile pentru utilizare în anul bugetar următor, conform prevederilor devizelor de cheltuieli şi planurilor de finanţare aprobate pentru anul bugetar următor.
    22. Persoanele care încasează taxele consulare sînt responsabile pentru corectitudinea perceperii, precum şi pentru depunerea deplină şi la timp a taxelor consulare.
II1. Restituirea taxelor consulare
    221. Taxa consulară se restituie solicitantului de servicii consulare, la cerere, în următoarele cazuri:
    a) cînd serviciul consular nu a fost sau nu a putut fi prestat;
    b) cînd plata s-a făcut fără temei just sau dintr-o interpretare greşită a legii.
    222. În cazul în care s-a efectuat o plată majorată nejustificat, se restituie doar diferenţa dintre suma încasată şi taxa reală ce urma să fie achitată.
    223. Taxele percepute pentru examinarea cererilor de viză nu se restituie.
    224. Cererea privind restituirea taxei consulare poate fi depusă la instituţia serviciului diplomatic într-un termen maxim de un an de zile de la data achitării taxei. În cerere se indică modalitatea de restituire a banilor: la contul bancar deschis în una din băncile rezidente din statul de reşedinţă sau în numerar din casieria misiunii diplomatice. La cerere se anexează copia chitanţei sau a ordinului de plată privind intrarea la cont a taxei consulare şi copia actului de identitate. Restituirea taxei consulare de către subdiviziunile Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene se efectuează în monedă naţională.
    [Pct.224 modificat prin HG598 din 18.07.14, MO209-216/25.07.14 art.651]
    [Pct.224 modificat prin HG928 din 12.12.12, MO263-269/21.12.12 art.1001]
    225. Decizia privind restituirea taxei consulare sau privind respingerea cererii este luată de şeful misiunii diplomatice şi se prezintă solicitantului în formă scrisă, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii.
    [Pct.225 modificat prin HG598 din 18.07.14, MO209-216/25.07.14 art.651]
    226. Comisionul bancar pentru transfer se reţine de la solicitant, cu excepţia cazurilor prevăzute la punctul 221 litera b).
    [Capitolul II1 introdus prin HG606 din 11.08.11, MO135-138/19.08.11 art.679]
III. Eliberarea, utilizarea, evidenţa şi păstrarea
vizelor-timbru
    [Titlul modificat prin HG606 din 11.08.11, MO135-138/19.08.11 art.679]
   
[Pct.23 exclus prin HG606 din 11.08.11, MO135-138/19.08.11 art.679]
    24. Viza-timbru se completează în baza solicitării de viză.
    25. După completare, viza-timbru se detaşează pe marcajul special în două părţi. Partea de sus se aplică în paşaportul persoanei fizice străine pe care se aplică ştampila oficiului consular, iar partea de jos se aplică pe solicitarea de viză.
    26. Eliberarea vizelor-timbru, pentru subdiviziunile
instituţiilor serviciului diplomatic ale Republicii Moldova se efectuează centralizat de către colaboratorul autorizat al Ministerului, în baza cererii depuse.
   
[Pct.26 modificat prin HG598 din 18.07.14, MO209-216/25.07.14 art.651]
    [Pct.26 modificat prin HG606 din 11.08.11, MO135-138/19.08.11 art.679]
    27. Formularele tipizate cu regim special se eliberează numai colaboratorilor în obligaţiunile cărora intră perfectarea documentelor în cauză. La eliberare, formularele cu regim special se înregistrează în registrul de evidenţă a formularelor cu regim special, cu semnătura persoanei responsabile.
    28. La primirea formularelor tipizate cu regim special, persoanele responsabile ale misiunilor diplomatice efectuează verificarea corespunderii acestora după cantitate, număr şi serie cu datele indicate în bonul de însoţire.
   
[Pct.28 modificat prin HG598 din 18.07.14, MO209-216/25.07.14 art.651]
    29. La intrare, înainte de înscrierea în evidenţă a formularelor tipizate cu regim special, se verifică suplimentar, conform bonului de însoţire, iar în cazul depistării unor divergenţe între datele din bonul de însoţire şi starea de facto a formularelor tipizate cu regim special (deteriorări, rebut), se întocmeşte un act în cel puţin două exemplare. Unul din exemplare, cu anexarea formularelor deteriorate, rebutate, se transmite Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, în scopul determinării cauzelor şi reglementării situaţiei.
    30. După verificarea formularelor tipizate cu regim special, persoanele responsabile de evidenţa, păstrarea şi eliberarea lor înregistrează fiecare set de formulare în Registrul de evidenţă a formularelor tipizate cu regim special, filele căruia trebuie să fie numerotate, şnuruite, sigilate, semnate de şeful misiunii diplomatice.
   
[Pct.30 modificat prin HG598 din 18.07.14, MO209-216/25.07.14 art.651]
   31. Persoanele responsabile de perfectarea formularelor tipizate cu regim special înregistrează în Registrul de primire-predare a documentelor datele cu privire la utilizarea formularelor conform destinaţiei şi întocmesc, trimestrial, actul de utilizare a formularului cu regim special.
   32. Formularele tipizate cu regim special se scot de la evidenţă conform actului menţionat, care se completează în trei exemplare. Primul exemplar se transmite în contabilitate sub semnătură, pentru înregistrarea operaţiunilor contabile, al doilea exemplar se transmite persoanei responsabile de evidenţa, păstrarea şi eliberarea acestora din cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, iar al treilea exemplar rămîne la persoana care prestează serviciul consular.
   33. Pe formularele tipizate cu regim special, completate cu greşeli, radieri, corectări nestipulate şi cu alte înregistrări nepermise, se efectuează înscrierea „deteriorat”. Pentru formularele deteriorate se întocmeşte o listă, care se prezintă persoanei responsabile de evidenţa, păstrarea şi eliberarea formularelor, cu anexarea lor, şi ulterior se scot de la evidenţă în modul stabilit de punctul 32 al prezentului Regulament.
    34. Persoanele împuternicite din cadrul misiunilor diplomatice poartă răspundere pentru starea evidenţei, păstrării şi utilizării formularelor cu regim special.
IV. Evidenţa contabilă şi modul de raportare
   35. Evidenţa contabilă şi controlul încasării şi utilizării taxelor consulare se organizează în conformitate cu Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 şi se efectuează potrivit Instrucţiunilor cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobate de Ministerul Finanţelor.
    36.
Instituţiile serviciului diplomatic ţin evidenţa serviciilor consulare prestate într-un registru special, unde se înscrie, în modul stabilit, data efectuării acţiunii respective, beneficiarul serviciului, tipul acţiunilor consulare, suma încasată, numărul bonului de plată.
   
[Pct.36 modificat prin HG598 din 18.07.14, MO209-216/25.07.14 art.651]
   37. Evidenţa încasărilor mijloacelor băneşti şi controlul încasării taxelor consulare se ţine de către contabilul-şef, în comun cu colaboratorul care prestează servicii consulare şi este responsabil de evidenţa lor, conform Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 şi altor acte normative în domeniu.
    38. Misiunile diplomatice prezintă Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, în modul şi în termenele stabilite, rapoarte privind
încasarea şi utilizarea taxelor consulare, iar Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene prezintă Ministerului Finanţelor, lunar, trimestrial şi anual, rapoarte privind executarea devizului.
   
[Pct.38 modificat prin HG606 din 11.08.11, MO135-138/19.08.11 art.679]
   39. Responsabilitatea privind corectitudinea stabilirii taxelor şi respectarea prevederilor prezentului Regulament se pune în sarcina şefilor misiunilor diplomatice care semnează devizul de cheltuieli şi planurile de finanţare.

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.1036
din 17 septembrie 2007
REGULAMENT
privind modul de încasare, utilizare şi evidenţă a mijloacelor speciale
provenite de la serviciile
prestate, contra plată, de către instituţiile
serviciului diplomatic
ale Republicii Moldova
I. Dispoziţii generale
   1. Prezentul Regulament determină modul de încasare, utilizare şi evidenţă a mijloacelor speciale provenite de la serviciile prestate, contra plată, de către
instituţiile serviciului diplomatic ale Republicii Moldova, precum şi sumele primite cu titlu gratuit (granturi, donaţii, sponsorizări).
   
[Pct.1 modificat prin HG598 din 18.07.14, MO209-216/25.07.14 art.651]
    2. Mijloacele speciale ale instituţiilor serviciului diplomatic ale Republicii Moldova reprezintă mijloacele obţinute de la prestarea serviciilor, contra plată, şi includ:
    a) veniturile
instituţiilor serviciului diplomatic pentru prestarea serviciilor aferente celor consulare;
    b) plata pentru serviciile hoteliere acordate de Casa de oaspeţi din or. Moscova;
    c) veniturile de la chiria/arenda bunurilor proprietate publică în bază de contract;
   
d) veniturile Institutului Diplomatic provenite din activitatea de instruire și perfecționare profesională.
    [Pct.2 lit.d) introdusă prin HG1032 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1093; în vigoare 26.10.18]
    [Pct.2 modificat prin HG598 din 18.07.14, MO209-216/25.07.14 art.651]
    3. Tarifele serviciilor contra plată, cu excepţia celor specificate la punctul 2 litera a), sînt aprobate prin ordine interne ale şefilor misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare (în continuare – misiuni diplomatice), în coordonare cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, în temeiul preţurilor, taxelor şi tarifelor valabile în ţara de reşedinţă a misiunii diplomatice. În cazul modificării pe parcursul activităţii misiunilor diplomatice a preţurilor, taxelor şi tarifelor din ţara de reşedinţă a misiunii diplomatice, se operează modificări în ordinele interne sau se elaborează un alt ordin, conform modului stabilit.
   
[Pct.3 modificat prin HG598 din 18.07.14, MO209-216/25.07.14 art.651]
    [Pct.3 modificat prin HG606 din 11.08.11, MO135-138/19.08.11 art.679]
    4. Tarifele pentru cheltuielile aferente celor consulare se aprobă de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, la propunerea misiunilor diplomatice, şi nu vor depăşi mărimea cheltuielilor pentru acordarea serviciilor.
    [Pct.4 în redacţia HG606 din 11.08.11, MO135-138/19.08.11 art.679]
II. Modul de formare şi direcţiile de utilizare a mijloacelor
speciale

    5. Gestionarea mijloacelor speciale se efectuează conform prezentului Regulament şi Regulamentului cu privire la gestionarea mijloacelor speciale ale instituţiilor publice finanţate de la buget, aprobat prin ordinul ministrului finanţelor.
   6. Mijloacele speciale ce ţin de cheltuielile aferente se formează din plăţile pentru restituirea cheltuielilor aferente legate de efectuarea acţiunilor consulare, ce nu se atribuie la taxele consulare şi nu se includ în acestea, care se achită pentru acţiunile ce nu sînt obligatorii spre executare de către funcţionarul consular respectiv, dar fără de care nu poate fi prestat serviciul consular solicitat.
   
[Pct.6 modificat prin HG606 din 11.08.11, MO135-138/19.08.11 art.679]
    7.
Mijloacele speciale ce ţin de cheltuielile aferente legate de efectuarea acţiunilor consulare se utilizează pentru acoperirea tuturor cheltuielilor aferente prestării serviciilor, precum şi asigurării activităţii misiunii diplomatice, în conformitate cu planurile de finanţare, aprobate în modul stabilit.
   
[Pct.7 în redacţia HG606 din 11.08.11, MO135-138/19.08.11 art.679]
    8. Plăţile pentru acoperirea cheltuielilor aferente se percep în ţară de către subdiviziunile Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene în lei. În misiunile diplomatice ale Republicii Moldova plăţile pentru acoperirea cheltuielilor aferente se percep în euro, sau în moneda ţării de reşedinţă, conform cursului calculat la începutul fiecărui trimestru în baza cursului mediu al trimestrului precedent, existent în statul de reşedinţă faţă de euro, stabilit de banca centrală a ţării de reşedinţă. În cazul unei deprecieri a valutei ţării de reşedinţă în raport cu valuta euro mai mari de 5%, misiunea diplomatică va  percepe taxa în valuta ţării de reşedinţă în echivalent faţă de taxa stabilită în euro la cursul zilnic de procurare a valutei euro, stabilit de banca care deserveşte misiunea.
    [Pct.8 modificat prin HG598 din 18.07.14, MO209-216/25.07.14 art.651]
    [Pct.8 modificat prin HG928 din 12.12.12, MO263-269/21.12.12 art.1001]
    [Pct.8 modificat prin HG606 din 11.08.11, MO135-138/19.08.11 art.679]
    9. Nu se percep mijloace băneşti pentru acoperirea cheltuielilor aferente legate nemijlocit de îndeplinirea serviciilor consulare de la persoanele care sînt scutite de plata taxei consulare conform prevederilor art.8 al Legii nr.242 din 24 septembrie 2010 cu privire la taxele consulare.
    [Pct.9 modificat prin HG606 din 11.08.11, MO135-138/19.08.11 art.679]
    10. În cazul în care un stat, care are încheiat un acord cu Republica Moldova privind abolirea taxelor consulare pentru anumite acţiuni, percepe de la cetăţenii Republicii Moldova cheltuielile aferente, se aplică principiul de reciprocitate.
   
[Pct.10 modificat prin HG606 din 11.08.11, MO135-138/19.08.11 art.679]
    11. În cazul restituirii taxei consulare conform articolului 9 al Legii nr.242 din 24 septembrie 2010 cu privire la taxele consulare, plata pentru cheltuielile aferente nu se restituie, cu excepţia cazurilor în care au fost calculate eronat de către funcţionarul consular.
   
[Pct.11 în redacţia HG606 din 11.08.11, MO135-138/19.08.11 art.679]
    12. Mijloacele speciale provenite din plata pentru serviciile hoteliere acordate de Casa de oaspeţi din or. Moscova şi mijloacele speciale ce ţin de veniturile de la chiria/arenda bunurilor proprietate publică pe bază de contract se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere a Casei de oaspeţi şi a cheltuielilor ce ţin de activitatea misiunii diplomatice, inclusiv a cheltuielilor capitale, conform planurilor de finanţare, aprobate în modul stabilit.
   
[Pct.12 în redacţia HG606 din 11.08.11, MO135-138/19.08.11 art.679]
    13. Serviciile se prestează numai după achitarea costului acestora şi prezentarea de către beneficiar a chitanţei sau a copiei ordinului de plată privind intrarea sumei la cont.
    14. Mijloacele speciale se acumulează şi se gestionează prin conturile bancare deschise, în conformitate cu legislaţia ţării de reşedinţă, unde este amplasată misiunea diplomatică. În cazuri excepţionale, mijloacele speciale se încasează prîn casieriile misiunilor diplomatice, care se depun la contul bancar în prima zi lucrătoare ce urmează imediat după ziua încasării.
   15. Nu se permite utilizarea mijloacelor speciale direct din casieriile misiunilor diplomatice, fără depunerea prealabilă la contul bancar.
   16. Cînd se încasează mijloacele speciale în casieriile misiunilor diplomatice, bonul de încasare a mijloacelor speciale se completează în două exemplare prin indigo. Primul exemplar rămîne la dispoziţia oficiului consular drept confirmare de încasare a plăţii pentru serviciul prestat, iar exemplarul doi se înmînează beneficiarului cu confirmarea plăţii pentru serviciul de care a beneficiat (chitanţă).
    17. Mijloacele speciale se gestionează în corespundere cu devizul de venituri şi cheltuieli şi în baza planurilor de finanţare pe mijloace speciale, elaborate şi aprobate în conformitate cu actele normative în vigoare, care se prezintă Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene spre examinare şi aprobare, în modul stabilit.
    18. Veniturile provenite de la prestarea serviciilor contra plată nu pot fi utilizate în alte scopuri decît cele prevăzute în planul de finanţare.
    19. Estimarea veniturilor şi cheltuielilor din mijloacele speciale se efectuează în conformitate cu tarifele stabilite, precum şi cu volumele fizice ale serviciilor prestate.
   
[Pct.19 modificat prin HG606 din 11.08.11, MO135-138/19.08.11 art.679]
    20. Mijloacele speciale încasate pe parcursul anului, suplimentar la suma totală prevăzută în devizul de cheltuieli şi planul de finanţare, pot fi utilizate în anul în curs numai după operarea, în modul stabilit, a modificărilor respective la devizul de cheltuieli şi planul de finanţare.
    21. Suma totală a cheltuielilor pe mijloacele speciale nu poate depăşi suma veniturilor preconizate pentru încasare pe parcursul anului, cu excepţia utilizării soldurilor disponibile în cont la începutul anului.
    22. În cazul în care veniturile depăşesc cheltuielile, drept urmare a faptului că sînt destinate a fi utilizate şi în anul bugetar următor, această depăşire se reflectă în devizul de cheltuieli ca sold la sfîrşitul anului.
    23. Dacă veniturile depăşesc necesităţile de cheltuieli pentru anul bugetar respectiv, iar depăşirea respectivă nu este autorizată, în modul stabilit, pentru utilizare în anul bugetar următor, suma depăşirii în cauză se include în partea de cheltuieli a devizului şi planului de finanţare. Sumele transferurilor în cauză urmează a fi virate de către misiunile diplomatice la veniturile de bază ale bugetului de stat.
    24. Soldurile mijloacelor neutilizate, conform situaţiei de la 31 decembrie, sînt tranzitorii şi rămîn accesibile pentru utilizare în anul bugetar următor, cu excepţia mijloacelor care urmează să fie vărsate la buget, dacă legea nu prevede altfel.
III. Evidenţa contabilă şi modul de raportare
    25. Evidenţa contabilă şi controlul încasării şi utilizării mijloacelor speciale se organizează în conformitate cu Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 şi se efectuează potrivit Instrucţiunilor cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobate de Ministerul Finanţelor.
    26. Evidenţa contabilă se efectuează separat pe fiecare categorie de mijloace speciale.
    27.
Instituţiile serviciului diplomatic care deţin venituri pentru prestarea serviciilor aferente celor consulare ţin evidenţa acestora într-un registru special, unde se înscrie, în modul stabilit, data efectuării acţiunii respective, beneficiarul serviciului, tipul acţiunilor consulare care necesită suportarea cheltuielilor aferente, suma încasată, numărul bonului de plată.
   
[Pct.27 modificat prin HG598 din 18.07.14, MO209-216/25.07.14 art.651]
    28. Evidenţa încasărilor mijloacelor băneşti şi controlul încasării şi utilizării mijloacelor speciale se ţine de către contabilul-şef, în comun cu colaboratorul care prestează şi este responsabil de evidenţa serviciilor consulare prestate, conform cerinţelor Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 şi altor acte normative în domeniu.
   29. Misiunile diplomatice prezintă Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, în modul şi în termenele stabilite, rapoarte privind executarea mijloacelor speciale, iar Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene prezintă Ministerului Finanţelor, lunar, trimestrial şi anual, rapoarte privind executarea devizului de cheltuieli.
   
[Pct.29 modificat prin HG606 din 11.08.11, MO135-138/19.08.11 art.679]