HGC538/2007
ID intern unic:  325790
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 538
din  17.05.2007
cu privire la crearea Organizaţiei pentru dezvoltarea
sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii

Publicat : 25.05.2007 în Monitorul Oficial Nr. 70-73     art Nr : 571
    În scopul sporirii rezultatelor pozitive înregistrate în dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, consolidării eforturilor Guvernului în implementarea politicii de stat pentru susţinerea acestui sector, precum şi în temeiul art. 7 al Legii nr. 206-XVI din 7 iulie 2006 privind susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 126-130, art.605), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se creează, pe lîngă Ministerul Economiei şi Comerţului, Organizaţia pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, prin reorganizarea Fondului pentru susţinerea antreprenoriatului şi dezvoltarea micului business, instituit prin Hotărîrea Guvernului nr. 659 din 21 octombrie 1993 (Monitorul Parlamentului, 1993, nr. 10, art.323).
    2. Se stabileşte că Organizaţia pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii este succesor de drepturi al Fondului pentru susţinerea antreprenoriatului şi dezvoltarea micului business.
    3. Se aprobă Regulamentul Organizaţiei pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, conform anexei nr.1.
    4. Ministerul Economiei şi Comerţului, în termen de două luni, va întreprinde toate acţiunile necesare în vederea reorganizării Fondului pentru susţinerea antreprenoriatului şi dezvoltarea micului business în Organizaţia pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii.
    5. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.2.


Prim-ministru                                                     Vasile TARLEV

Contrasemnează:
Ministrul economiei şi comerţului                     Igor Dodon
Ministrul finanţelor                                            Mihail Pop

Nr. 538. Chişinău, 17 mai 2007.

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr.538
din 17 mai 2007

R E G U L A M E N T U L
Organizaţiei pentru dezvoltarea sectorului
întreprinderilor mici şi mijlocii
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Prezentul Regulament stabileşte statutul Organizaţiei pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (în continuare - Organizaţia) şi modul de funcţionare a acesteia.
    2. Organizaţia este creată în scopul susţinerii dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii din Republica Moldova, în conformitate cu priorităţile Guvernului, stabilite în strategiile şi programele sale de susţinere a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii.
    3. Organizaţia are statut de organizaţie necomercială, sub formă de instituţie publică, pe lîngă Ministerul Economiei şi Comerţului.
    4. Organizaţia este persoană juridică, dispune de bilanţ autonom, conturi bancare, inclusiv valutar, ştampilă cu Stema de Stat şi cu denumirea sa în limba moldovenească.
    5. Organizaţia îşi desfăşoară activitatea în colaborare cu ministerele, alte autorităţi administrative centrale şi autorităţile administraţiei publice locale, agenţii economici, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare, din Republica Moldova şi din străinătate.
    6. Organizaţia îşi desfăşoară activitatea îmbinînd finanţarea de la bugetul de stat şi din alte surse ce nu contravin legislaţiei în vigoare.
    7. În activitatea sa Organizaţia se conduce de Constituţia şi legile Republicii Moldova, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, precum şi de prezentul Regulament.

II. SARCINILE PRINCIPALE ALE ORGANIZAŢIEI
    8. Sarcinile principale ale Organizaţiei sînt:
    a) acordarea sprijinului în implementarea politicii de stat privind susţinerea dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, conform strategiilor şi programelor aprobate de Guvern;
    b) analiza sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, determinarea necesităţilor, problemelor şi riscurilor ce afectează dezvoltarea întreprinderilor micro-, mici şi mijlocii şi formularea recomandărilor pentru soluţionarea acestora;
    c) monitorizarea şi evaluarea implementării strategiilor şi programelor de stat în domeniul dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii;
    d) înaintarea la Guvern, prin intermediul Ministerului Economiei şi Comerţului, a propunerilor privind ajustarea politicii sale la situaţia şi necesităţile sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi întocmirea unor recomandări pentru instituţiile şi organizaţiile interesate referitoare la acţiunile recomandabile în legătură cu cerinţele şi preferinţele acestui sector;
    e) facilitarea şi promovarea dialogului public-privat în procesul implementării politicii de stat de susţinere a dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii;
    f) înlesnirea accesului întreprinderilor micro-, mici şi mijlocii la finanţare;
    g) facilitarea sporirii competitivităţii sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii;
    h) dezvoltarea infrastructurii de suport a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii;
    i) facilitarea dezvoltării reţelei de prestatori ai serviciilor de suport în afaceri pentru întreprinderile micro-, mici şi mijlocii;
    j) dezvoltarea culturii şi spiritului antreprenorial, în special la tinerii profesionişti şi la femei;
    k) gestionarea eficientă a resurselor financiare bugetare alocate pentru implementarea programelor şi proiectelor în cadrul politicii de stat privind susţinerea dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii;
    l) interacţiunea cu instituţiile similare din alte state, organizaţiile comerciale şi necomerciale internaţionale în domeniul susţinerii şi dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, inclusiv în scopul obţinerii asistenţei tehnice şi atragerii resurselor financiare pentru dezvoltarea sectorului dat.

III. FUNCŢIILE ORGANIZAŢIEI
    9. În conformitate cu sarcinile principale, stipulate în prezentul Regulament, Organizaţiei îi revin următoarele funcţii:
    a) analiza sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii şi a evoluţiei acestuia, crearea şi perfecţionarea bazei de date şi analizei statistice privind întreprinderile micro-, mici şi mijlocii;
    b) evaluarea eficienţei acţiunilor statului de susţinere a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, elaborarea propunerilor pentru perfecţionarea formelor şi metodelor de stimulare a dezvoltării activităţii antreprenoriale şi iniţiativei particulare;
    c) elaborarea propunerilor pentru perfecţionarea legislaţiei în domeniul susţinerii de către stat a dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii;
    d) acordarea suportului în elaborarea şi implementarea programelor de susţinere a dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, acordarea asistenţei metodice la elaborarea şi realizarea programelor locale similare;
    e) întocmirea raportului anual cu privire la dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii şi la măsurile necesare pentru susţinerea lui de către stat, inclusiv darea de seamă despre utilizarea mijloacelor alocate din bugetul de stat pentru scopurile indicate;
    f) facilitarea dialogului public-privat prin organizarea seminarelor, forumurilor etc., în scopul asigurării participării sectorului privat la procesul de luare a deciziilor în domeniul dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii;
    g) elaborarea propunerilor pentru perfecţionarea sistemului şi mecanismului de susţinere financiar-creditară a întreprinderilor micro-, mici şi mijlocii;
    h) acordarea garanţiilor la creditarea întreprinderilor micro-, mici şi mijlocii;
    i) crearea infrastructurii informaţionale de asigurare a întreprinderilor micro-, mici şi mijlocii cu informaţie economică, juridică, statistică, tehnologică, de producţie şi altă informaţie, asigurarea schimbului reciproc de informaţie;
    j) contribuirea la dezvoltarea reţelei de parcuri tehnologice industriale, prestatori ai serviciilor de business, business-incubatoare şi centre de business, societăţi de creditare şi asigurare mutuală şi de alte obiecte ale infrastructurii de susţinere a dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii;
    k) susţinerea dezvoltării tehnico-ştiinţifice şi informaţionale a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi a relaţiilor acestora cu alte state, facilitarea participării la expoziţiile şi tîrgurile internaţionale;
    l) desfăşurarea activităţii editoriale, inclusiv de conştientizare publică, pentru realizarea sarcinilor sale, printre care:
editarea publicaţiilor în domeniu;
realizarea şi distribuirea materialului publicitar (broşuri, foi volante, videoclipuri etc.) despre oportunităţile de afaceri existente;
    m) crearea unei pagini web în domeniu, care să conţină articole, studii de caz şi bune practici orientate spre antreprenori şi instituţiile de suport al businessului;
    n) organizarea, în colaborare cu alte autorităţi centrale, autorităţile administraţiei publice locale şi sectorul privat, a expoziţiilor, forumurilor şi concursurilor pentru întreprinderile micro-, mici şi mijlocii, în scopul încurajării spiritului antreprenorial şi sporirii competitivităţii acestora;
    o) susţinerea procesului de pregătire, perfecţionare şi recalificare a cadrelor pentru sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii;
    p) contribuirea la consolidarea capacităţilor instituţionale şi umane ale prestatorilor serviciilor de business;
    q) prestarea serviciilor de consultanţă, informare şi instruire pentru întreprinderile micro-, mici şi mijlocii şi prestatorii serviciilor de business;
    r) participarea la iniţiativele Uniunii Europene şi regionale de susţinere a dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii;
    s) atragerea şi gestionarea eficientă a asistenţei tehnice şi financiare donatoare în vederea implementării unor acţiuni în domeniul dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii;
    t) gestionarea eficientă a resurselor financiare alocate din bugetul de stat pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiilor şi programelor de stat în domeniul susţinerii dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii;
    u) exercitarea altor funcţii, care nu contravin prevederilor legislaţiei în vigoare, necesare pentru realizarea politicii de susţinere a dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii.

IV. DREPTURILE ORGANIZAŢIEI
    10. În scopul realizării sarcinilor şi funcţiilor sale, Organizaţia beneficiază de următoarele drepturi:
    a) să posede şi să administreze bunurile ce i s-au transmis, precum şi cele acumulate drept urmare a activităţii desfăşurate în conformitate cu sarcinile şi funcţiile sale;
    b) să primească asistenţă tehnică şi financiară de la organismele internaţionale, donatorii externi şi interni şi să o folosească în scopul realizării sarcinilor sale;
    c) să deschidă filiale şi reprezentanţe;
    d) să instituie fonduri speciale în scopul acumulării resurselor financiare destinate finanţării acţiunilor de susţinere şi dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii;
    e) să participe, în calitate de membru cu drepturi depline, în activitatea asociaţiilor şi uniunilor regionale şi internaţionale specializate în domeniu;
    f) să stabilească, în limitele bugetului anual aprobat de către Consiliul de coordonare al Organizaţiei pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (în continuare - Consiliul de coordonare), salariile pentru personalul Organizaţiei;
    g) să solicite şi să primească de la instituţiile publice şi alte instituţii interesate documentele şi informaţiile necesare pentru activitatea sa;
    h) să încheie acorduri de colaborare cu organizaţiile similare din alte state.

V. PATRIMONIUL ORGANIZAŢIEI
    11. Organizaţia este asigurată cu încăperi de serviciu de către autoritatea administrativă centrală împuternicită, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    12. Mijloacele financiare ale Organizaţiei se formează din contul:
    a) fondurilor alocate anual din bugetul de stat;
    b) resurselor financiare oferite de către donatori;
    c) vărsămintelor benevole şi donaţiilor persoanelor fizice şi juridice, inclusiv ale celor străine;
    d) altor surse ce nu contravin legislaţiei Republicii Moldova.
    13. Mijloacele financiare ale Organizaţiei alocate din bugetul de stat se utilizează în conformitate cu devizul anual de cheltuieli, conform programului de activitate aprobat de Consiliul de coordonare.
    14. Excedentele financiare şi fondurile speciale neutilizate de către Organizaţie pe parcursul anului nu pot fi supuse prelevării şi se transferă în contul anului următor, în scopul realizării sarcinilor sale.

VI. DIRIJAREA ORGANIZAŢIEI
    15. Dirijarea activităţii curente a Organizaţiei este efectuată de către directorul general, care este numit în funcţie pe bază de concurs, prin ordinul ministrului economiei şi comerţului.
    16. Directorul general al Organizaţiei trebuie să fie cetăţean al Republicii Moldova, cu studii şi calificare corespunzătoare, să posede cunoştinţe şi o experienţă de minimum 5 ani de activitate în domeniul economic, în special în dezvoltarea antreprenoriatului.
    17. Directorul general are următoarele atribuţii:
    a) reprezentarea Organizaţiei în instanţele judecătoreşti, în relaţiile cu autorităţile publice, persoanele fizice şi juridice rezidente şi străine;
    b) încheierea contractelor, acordurilor, eliberarea procurilor, deschiderea conturilor în instituţiile bancare;
    c) elaborarea strategiei şi programului de activitate a Organizaţiei, precum şi a devizului anual de cheltuieli;
    d) elaborarea structurii organizatorice a Organizaţiei;
    e) elaborarea şi aprobarea regulamentului intern de funcţionare a Organizaţiei;
    f) înaintarea propunerilor Consiliului de coordonare privind deschiderea filialelor şi reprezentanţelor Organizaţiei în ţară şi peste hotarele ei, privind devizul de cheltuieli, structura organizatorică şi schema de încadrare a personalului scriptic ale acestora;
    g) înaintarea propunerilor Consiliului de coordonare privind instituirea fondurilor speciale;
    h) numirea în şi eliberarea din funcţie a personalului Organizaţiei;
    i) stabilirea, în limitele bugetului anual aprobat şi ale schemei de încadrare, a salariilor pentru personalul Organizaţiei;
    j) asigurarea îndeplinirii deciziilor Consiliului de coordonare;
    k) emiterea ordinelor, care sînt executorii pentru întreg personalul;
    l) prezentarea propunerilor pentru ordinea de zi a şedinţei Consiliului de coordonare;
    m) luarea altor decizii necesare, în limitele competenţei.
    18. În lipsa directorului general, funcţiile acestuia sînt exercitate de vicedirectorul general.
    19. Coordonarea şi controlul asupra activităţii Organizaţiei sînt exercitate de către Consiliul de coordonare.
VII. CONSILIUL DE COORDONARE
    20. Consiliul de coordonare exercită, în baza prezentului Regulament, coordonarea şi dirijarea activităţii Organizaţiei.
    21. Consiliul de coordonare are următoarele atribuţii:
    a) aprobă structura organizatorică şi schema de încadrare ale Organizaţiei;
    b) aprobă strategia, programele anuale de activitate şi devizul anual de cheltuieli ale Organizaţiei;
    c) supraveghează utilizarea de către Organizaţie a mijloacelor financiare conform destinaţiilor şi devizului de cheltuieli stabilite;
    d) aprobă deschiderea filialelor şi reprezentanţelor Organizaţiei, devizul de cheltuieli, structura organizatorică şi schema de încadrare a personalului scriptic ale acestora;
    e) aprobă instituirea de fonduri speciale în scopul acumulării resurselor financiare destinate finanţării acţiunilor de susţinere şi dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii;
    f) soluţionează alte probleme care nu contravin prezentului Regulament şi legislaţiei în vigoare.
    22. Consiliul de coordonare este compus din minimum 7 membri: 3 reprezentanţi ai Guvernului (Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Finanţelor, Ministerul Industriei şi Infrastructurii), 2 reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale, de reprezentare a intereselor întreprinderilor mici şi mijlocii, 1 reprezentant al donatorilor şi directorul general al Organizaţiei.
    23. Componenţa nominală a Consiliului de coordonare se stabileşte prin ordinul ministrului economiei şi comerţului.
    24. Pe parcursul activităţii sale, în componenţa Consiliului de coordonare pot intra noi membri-reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale, donatori, persoane fizice şi juridice comerciale şi necomerciale, care contribuie la dezvoltarea Organizaţiei.
    25. Acceptarea noilor membri în componenţa Consiliului de coordonare se efectuează prin ordinul ministrului economiei şi comerţului, la propunerea Consiliului de coordonare.
    26. Preşedintele Consiliului de coordonare este ales de către membrii Consiliului de coordonare prin întrunirea a 2/3 din voturile tuturor membrilor Consiliului de coordonare, pe un termen de 2 ani.
    27. Şedinţele Consiliului de coordonare pot fi ordinare sau extraordinare. Pentru desfăşurarea şedinţelor este necesară prezenţa a cel puţin 1/2 din membrii Consiliului de coordonare, inclusiv prezenţa obligatorie a reprezentantului Guvernului.
    28. Şedinţe ordinare sînt şedinţele convocate în conformitate cu planurile de activitate ale Consiliului de coordonare.
    29. Preşedintele Consiliului de coordonare convoacă şedinţele ordinare nu mai rar de o dată în trimestru.
    30. Ordinea de zi a şedinţelor, la cererea preşedintelui Consiliului de coordonare, se întocmeşte de către secretarul Consiliului.
    31. Şedinţe extraordinare sînt toate şedinţele convocate în afara prevederilor planurilor de activitate:
    a) la iniţiativa preşedintelui Consiliului de coordonare;
    b) la cererea a minimum 3 membri ai Consiliului de coordonare, dintre care cel puţin unul este reprezentantul Guvernului.
    32. Membrilor Consiliului de coordonare li se comunică data, ora şi locul desfăşurării şedinţei şi li se remit materialele necesare cu privire la chestiunile incluse pe ordinea de zi cu cel tîrziu trei zile înainte de convocarea şedinţei.
    33. În lipsa preşedintelui Consiliului de coordonare, funcţiile lui sînt exercitate de unul dintre membrii Consiliului de coordonare, desemnat de către preşedinte.
    34. Consiliul de coordonare ia decizii cu majoritatea voturilor membrilor Consiliului prezenţi la şedinţă.
    35. Membrii Consiliului de coordonare au dreptul:
    a) la accesul liber la informaţia privind activitatea Organizaţiei;
    b) să primească de la directorul general materialele informative necesare pentru activitatea Consiliului de coordonare;
    c) să înainteze propuneri privind activitatea Consiliului de coordonare, în modul stabilit de prezentul Regulament.
    36. Membrii Consiliului de coordonare sînt obligaţi:
    a) să participe personal la şedinţele Consiliului de coordonare;
    b) să păstreze confidenţialitatea informaţiilor obţinute în procesul îndeplinirii sarcinilor lor;
    c) să nu aducă prejudicii Organizaţiei prin deciziile pe care le adoptă;
    d) să faciliteze obţinerea informaţiilor necesare realizării activităţilor Organizaţiei de la instituţiile pe care le reprezintă în Consiliul de coordonare;
    e) să susţină Organizaţia la crearea de fonduri speciale, implicîndu-se în procesul de negocieri cu reprezentanţii instituţiilor sau sectoarelor pe care le reprezintă în Consiliul de coordonare.
    37. Activitatea membrilor Consiliului de coordonare nu se remunerează. Cheltuielile de reprezentare şi alte cheltuieli ce derivă din activitatea membrilor Consiliului de coordonare în cadrul Organizaţiei sînt suportate de către aceştia.
    38. Toate deciziile Consiliului de coordonare se fixează în procesele-verbale ale şedinţelor, care se semnează de toţi membrii participanţi la şedinţa Consiliului.

VIII. EVIDENŢA ŞI DĂRILE DE SEAMĂ
    39. Organizaţia ţine evidenţa contabilă şi prezintă dările de seamă statistice în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    40. Organizaţia prezintă Consiliului de coordonare, Ministerului Economiei şi Comerţului şi Guvernului rapoarte - anual şi programe strategice de activitate - o dată la 3 ani.
    41. Controlul asupra activităţii financiare a Organizaţiei se efectuează de către organele abilitate. Rezultatele reviziilor se aduc la cunoştinţa Guvernului şi Consiliului de coordonare.


Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 538
din 17 mai 2007

Lista
hotărîrilor de Guvern care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 659 din 21 octombrie 1993 “Privind Fondul pentru susţinerea antreprenoriatului şi dezvoltarea micului business” (Monitorul Parlamentului, 1993, nr. 10, art. 323).
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 792 din 31 octombrie 1994 “Pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 659 din 21 octombrie 1993” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 15, art. 130).
    3. Punctul 1 al Hotărîrii Guvernului nr. 251 din 15 martie 2000 “Cu privire la modificarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 31-33, art. 327).
    4. Hotărîrea Guvernului nr. 547 din 12 iunie 2000 “Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 659 din 21 octombrie 1993” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 70-72, art. 633).
    5. Hotărîrea Guvernului nr. 582 din 5 iulie 2001 “Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 659 din 21 octombrie 1993” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 78-80, art. 622).
    6. Hotărîrea Guvernului nr. 120 din 9 februarie 2004 “Cu privire la aprobarea Modificărilor şi completărilor ce se introduc în anexele nr. 1 şi nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 659 din 21 octombrie 1993” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 30-34, art. 258).
    7. Punctul I al Hotărîrii Guvernului nr. 905 din 9 august 2004 “Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.150-155, art. 1082).