OIFPSA566/2007
ID intern unic:  325963
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 566
din  07.11.2007
cu privire la aprobarea formularului tipizat al dării de
seamă la taxa pentru apă (Forma TA-08) şi Instrucţiunii
privind modul de completare şi prezentare a acesteia
Publicat : 23.11.2007 în Monitorul Oficial Nr. 180-183     art Nr : 672
    Abrogat din 01.01.15 prin OIFPS1721 din 05.12.14, MO366-371/12.12.14 art.1843

    MODIFICAT
   
OIFPS992 din 04.07.14, MO178-184/11.07.14 art.952
    OIFPS273 din 07.03.13, MO56-59/15.03.13 art.330

    Reieşind din modificările operate în Titlul VIII al Codului fiscal prin Legea Republicii Moldova nr.177-XVI din 20 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative şi în scopul asigurării executării prevederilor art.187 al Codului fiscal referitor la obligaţiunea  contribuabilului de a prezenta organului fiscal dările de seamă privind impozitele şi taxele calculate pe formulare tipizate aprobate de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat,
O R D O N:
    1. Se abrogă subpunctul 1.1 al Ordinului IFPS nr.22 din 3 februarie 2006.
    2. Se aprobă formularul tipizat al dării de seamă la taxa pentru apă (Forma TA-08) - anexa nr.1 la prezentul ordin.
   3. Se exclude liniuţa a doua din alineatul cinci (perioada fiscală) al subpunctului 2.1, subpunctul 3.1 şi subpunctul 4.2 din Instrucţiunea privind modul de completare şi prezentare a dărilor de seamă fiscale la taxele pentru resursele naturale prevăzute de Titlul VIII al Codului fiscal, aprobată prin Ordinul IFPS nr.74 din 26 aprilie 2006, precum şi cuvintele “darea de seamă pe taxa pentru apă (Forma TA 06)” şi “TA 06” din tot textul acesteia.
    4. Se aprobă Instrucţiunea privind modul de completare şi prezentare a dării de seamă fiscale la taxa pentru apă (Forma TA-08) - anexa nr.2 la prezentul ordin.
    5. Darea de seamă la taxa pentru apă (Forma TA-08), aprobată în punctul 2 al prezentului ordin se prezintă pentru perioadele fiscale începînd cu 1 ianuarie 2008. 
    6. Inspectoratele fiscale de stat teritoriale urmează să informeze contribuabilii despre prevederile prezentului ordin şi să-i asigure cu formularul dării de seamă respectiv.


    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                               Sergiu PUŞCUŢA

    Nr. 566. Chişinău, 7 noiembrie 2007.

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin OIFPS273 din 07.03.13, MO56-59/15.03.13 art.330]

Anexa nr.2
la Ordinul IFPS nr. 566
din 07 noiembrie 2007
Instrucţiune
privind modul de completare şi prezentare a dării de seamă
la taxa pentru apă (Forma TA-08)

    1. La completarea dării de seamă pe formularul tipizat, contribuabilul indică în mod obligatoriu:
    - codul fiscal al contribuabilului;
    - denumirea contribuabilului;
    - codul localităţii unde este înregistrat sediul contribuabilului - cod unic de identificare (din 4 semne) conform Clasificatorului unităţilor administrativ-teritoriale al Republicii Moldova (CUATM), aprobat prin Hotărîrea Departamentului “Moldova-Standard” nr.1398-ST din 03 septembrie 2003;
    -  inspectoratul fiscal de stat teritorial în raza căruia este înregistrată întreprinderea de bază;
perioada fiscală: darea de seamă la taxa pentru apă se prezintă trimestrial pînă
la data de 25 a lunii următoare trimestrului de gestiune şi se completează cu un cod, care are următoarea structură: P/N/AAAA (unde P - este codul perioadei fiscale care obţine valoarea T - trimestru; N - numărul trimestrului; AAAA - anul. Spre exemplu, pentru trimestrul trei al anului 2008 perioada fiscală va avea următoarea structură - T/3/2008;
    -  semnătura autentificată prin ştampilă a persoanelor responsabile: conducătorul şi contabilul-şef  al contribuabilului.
   
[Pct.1 modificat prin OIFPS992 din 04.07.14, MO178-184/11.07.14 art.952]
    2. În tabela dării de seamă la taxa pentru apă (Forma TA-08) se indică:
    - col.1 şi col.2 - nu se îndeplinesc şi nu se modifică de către contribuabil;
    - în col.3 - volumul de apă extrasă şi/sau utilizată în perioada gestionară conform datelor contoarelor, în cazul în care contribuabilul dispune de acestea (se indică în m3);
    - în col.4 - volumul de apă extrasă şi/sau utilizată conform normelor stabilite, în cazul lipsei contoarelor (se indică în m3);
    - în col.5 - cotele taxei pentru 1m3 de apă stabilite conform anexei nr.1 la Titlul VIII al Codului fiscal  (se indică în lei).
    Remarcă: Cota taxei pentru 1m3 de apă utilizată la hidrocentrale constituie 0,006 lei.
    - în col.6 - suma înlesnirilor acordate conform legislaţiei în vigoare. Se calculează conform algoritmului: volumul de apă extrasă şi/sau utilizată pentru care se acordă înlesniri fiscale în conformitate cu legislaţia în vigoare înmulţit la cota taxei respective stabilită conform anexei nr.1 la Titlul VIII al Codului fiscal  (se indică în lei);
    - în col.7 - suma taxei către plată pentru apa extrasă şi/sau utilizată, care se calculează conform algoritmului (col.3@col.4)xcol.5)-col.6 (se indică în lei).
    În rîndul total se sumează indicatorii rîndurilor 1-3 din col.7 şi suma obţinută se înscrie în col.7 “Total”, care urmează să coincidă cu suma din rubrica “Suma de control”.
    3. Contribuabilul care dispune de subdiviziuni este obligat să completeze anexa la darea de seamă la taxa pentru apă (Forma TA-08), în modul următor:
    - în col.1 se indică numărul de ordine, în dependenţă de numărul subdiviziunilor, începînd cu întreprinderea de bază;
    - în col.2 - codul subdiviziunii. Codul subdiviziunii - cod atribuit de către organele fiscale de stat teritoriale agenţilor economici care au în componenţa sa subdiviziuni (cel puţin o subdiviziune) şi/sau obiecte impozabile în subordinea subdiviziunilor (conform Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.222 din 13 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial nr.233-236 din 17 decembrie 2004);
    - în col.3 - codul unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasată subdiviziunea;
    - în col.4 - suma înlesnirilor pe fiecare subdiviziune separat, ce se calculează analogic algoritmului prevăzut în punctul 2, liniuţa 5 al prezentei instrucţiuni (se indică în lei).
    - în col.5 - suma taxei către plată pentru apa extrasă şi/sau utilizată pe fiecare subdiviziune separat. Se calculează conform algoritmului: (volumul total de apă extrasă şi/sau utilizată minus volumul de apă extrasă şi/sau utilizată pentru care se acordă înlesniri fiscale) înmulţit la cota taxei respective stabilită conform Titlului VIII al Codului fiscal (se indică în lei).
    Remarcă: Formularul dării de seamă reglementate de prezenta instrucţiune se prezintă numai pentru perioadele fiscale începînd cu anul 2008, iar pentru perioadele anterioare dările de seamă se vor prezenta pe formulare valabile pentru perioadele respective.