HGO1260/2007
ID intern unic:  325986
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1260
din  19.11.2007
cu privire la transmiterea unui teren  
Publicat : 23.11.2007 în Monitorul Oficial Nr. 180-183     art Nr : 1301
    În conformitate cu prevederile art. 24 din Legea culturii nr. 413-XIV  din 27 mai 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 83-86, art. 401), art. 2 alin. (8) din Legea nr. 91-XVI din 5 aprilie 2007 privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 70-73, art. 316) şi în scopul promovării valorilor culturale, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se transmite, cu titlu gratuit, sectorul de teren, proprietate publică a statului, cu suprafaţa de 0,2754 ha (din terenul aparţinînd Palatului de Cultură al Feroviarilor), din folosinţa Î.S. “Calea Ferată din Moldova” în folosinţa Asociaţiei cultural-artistice “Lăutarii”, cu scoaterea comunicaţiilor subterane existente în afara lotului respectiv, pentru construcţia unui obiect de menire social-culturală.
    2. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru va elibera documentaţia respectivă, precum şi titlul de autentificare a dreptului noului deţinător de teren, asigurînd modificarea documentaţiei cadastrale funciare.


    PRIM-MINISTRU                                                                     Vasile TARLEV

    Contrasemnează: 
    Ministrul transporturilor şi gospodăriei drumurilor                 Vasile Ursu  
    Ministrul culturii şi turismului                                                  Artur Cozma 

    Nr. 1260. Chişinău, 19 noiembrie 2007.