HGA1361/2007
ID intern unic:  326286
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1361
din  07.12.2007

pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la
 serviciul de asistenţă parentală profesionistă

Publicat : 21.12.2007 în Monitorul Oficial Nr. 198-202     art Nr : 1436
    Abrogată prin HG760 din 17.09.14, MO282-289/26.09.14 art.815

    MODIFICAT
    HG130 din 22.02.10, MO30-31/26.02.10 art.177

    În scopul implementării Legii asistenţei sociale nr. 547-XV din 25 decembrie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 42-44, art. 249), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în vederea realizării Strategiei naţionale şi a Planului de acţiuni privind reforma sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului pe anii 2007-2012, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.784 din 9 iulie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.103-106, art.823), Guvernul   HOTĂRĂ{TE:
    1. Se aprobă Regulamentul-cadru cu privire la serviciul de asistenţă parentală profesionistă (se anexează).
   2. Implementarea, monitorizarea şi evaluarea serviciului de asistenţă parentală profesionistă sînt exercitate de secţiile asistenţă socială şi protecţie a familiei / Direcţia pentru ocrotirea şi protecţia minorilor din municipiul Chişinău.
    3. Controlul asupra implementării Regulamentului-cadru cu privire la serviciul de asistenţă parentală profesionistă se pune în sarcina
Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.
   
[Pct.3 modificat prin HG130 din 22.02.10, MO30-31/26.02.10 art.177]

    PRIM-MINISTRU                                                          Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul protecţiei sociale,
    familiei şi copilului                                                            Galina Balmoş
    Ministrul educaţiei şi tineretului                                      Victor Ţvircun
    Ministrul administraţiei publice locale                             Valentin Guznac
    Ministrul finanţelor                                                           Mihail Pop

    Nr. 1361. Chişinău, 7 decembrie 2007.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.1361
din 7 decembrie 200

Regulamentul-cadru
cu privire la serviciul de asistenţă parentală profesionistă
Capitolul I
Dispoziţii generale
    1. Regulamentul-cadru cu privire la serviciul de asistenţă parentală profesionistă (în continuare - Regulament) reglementează plasamentul familial al copilului prin intermediul serviciului de asistenţă parentală profesionistă.
    2. Asistenţa parentală profesionistă este un serviciu social, care oferă copilului îngrijire familială substitutivă în familia asistentului parental profesionist, în baza delimitării drepturilor şi responsabilităţilor cu privire la protecţia drepturilor copilului şi intereselor lui legale între secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei / Direcţia pentru ocrotirea şi protecţia minorilor din municipiul Chişinău şi asistentul parental profesionist.
    3. Serviciul de asistenţă parentală profesionistă (în continuare - serviciul) este prestat la nivel local şi se instituie pe lîngă secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei / Direcţia pentru ocrotirea şi protecţia minorilor din municipiul Chişinău.
    4. Beneficiari ai serviciului  sînt copii care se află temporar sau permanent în cel puţin una dintre următoarele situaţii:
    a) sînt privaţi temporar sau permanent de mediul lor familial;
    b) necesităţile lor speciale nu pot fi asigurate de către familia biologică;
    c) sînt sau pot deveni victime ale unei forme de violenţă, traficului de fiinţe umane, abandonului sau neglijenţei, relelor tratamente, exploatării în timp ce se află în îngrijirea unuia sau ambilor părinţi, a reprezentantului legal sau a oricărei alte persoane responsabile de îngrijirea acestora;
    d) au mai puţin de 14 ani şi au săvîrşit o încălcare a legislaţiei penale, dar nu poartă răspundere din punct de vedere juridic şi se află în cel puţin una dintre situaţiile expuse în punctul 4 literele a), b) sau c);
    e) au între 14 şi 18 ani şi le-a fost aplicată o pedeapsă penală fără privaţiune de libertate sau au fost liberaţi de răspundere penală şi se află în cel puţin una dintre situaţiile expuse în punctul 4 literele a), b) sau c).
    5. În sensul prezentului Regulament, termenii şi definiţiile utilizate semnifică:
    asistent parental profesionist - persoană care asigură la domiciliul său îngrijirea, creşterea şi educarea temporară a copilului, în vederea asigurării (re)integrării lui în familia biologică, extinsă, instituirii tutelei/ curatelei, adopţiei sau a altor forme de îngrijire de tip familial;
    familia asistentului parental profesionist - toate persoanele care locuiesc în familia asistentului parental profesionist, cu excepţia copilului/ copiilor care beneficiază de serviciu;
    familie biologică - familia în care s-a născut copilul;
    familie extinsă - rudele copilului pînă la gradul IV inclusiv;
    prestator de serviciu - serviciul de asistenţă parentală profesionistă de pe lîngă secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei / Direcţia pentru ocrotirea şi protecţia minorilor din municipiul Chişinău, organizaţiile neguvernamentale;
    comisia pentru protecţia copilului aflat în dificultate (în continuare - Comisia) - organul  abilitat cu eliberarea avizului pentru aprobarea măsurilor de protecţie a copilului aflat în dificultate şi monitorizarea acestor măsuri. În cazul serviciului, Comisia este responsabilă pentru aprobarea solicitanţilor la postul de asistent parental profesionist, evaluarea anuală a competenţelor profesionale şi a activităţii asistentului parental profesionist, selectarea provizorie a asistentului parental profesionist din unitatea administrativ-teritorială respectivă;
    plasament de urgenţă - plasamentul copilului în familia asistentului parental profesionist pentru o perioadă de 72 de ore, prin decizia autorităţii tutelare, fără avizul Comisiei. Termenul de 72 de ore poate fi extins pentru perioada de evaluare, însă nu trebuie să depăşească o lună;
    plasament de scurtă durată - plasamentul copilului în familia asistentului parental profesionist, în conformitate cu prezentul Regulament, pentru o perioadă ce nu depăşeşte 12 luni;
    plasament de lungă durată - plasamentul copilului în familia asistentului parental profesionist, în conformitate cu prezentul Regulament, pînă la data atingerii de către copil a vîrstei de 18 ani;
    plasament provizoriu - plasament planificat al copilului în familia asistentului parental profesionist pentru o perioadă de pînă la o săptămînă, în mod regulat, în scopul de a oferi părinţilor copilului cu necesităţi speciale timp pentru odihnă şi de a permite menţinerea copilului în familie.
Capitolul II
Principiile de organizare a serviciului
    6. Principiile care stau la baza organizării serviciului sînt următoarele:
    a) respectarea interesului superior al copilului;
    b) respectarea dreptului copilului de a creşte şi a fi educat în familie;
    c) respectarea identităţii copilului;
    d) menţinerea legăturilor cu familia biologică a copilului;
    e) plasarea fraţilor şi surorilor împreună;
    f) respectarea opiniei copilului;
    g) nondiscriminarea;
    h) abordarea individualizată multidisciplinară;
    i) accesul la servicii de calitate;
    j) confidenţialitatea informaţiei despre copil şi familia sa.
Capitolul III
Scopul şi obiectivele serviciului
    7. Scopul serviciului este protecţia temporară a copilului aflat în situaţie de risc, socializarea şi (re)integrarea acestuia în familia biologică, extinsă sau adoptatoare sau în alte forme de îngrijire de tip familial.
    8. Obiectivele serviciului sînt:
    a) îngrijirea şi creşterea copilului în condiţiile unui mediu familial substitutiv;
    b) îngrijirea şi dezvoltarea copilului aflat în situaţie de risc, corespunzător particularităţilor de vîrstă şi standardelor minime de calitate;
    c) facilitarea socializării şi (re)integrării copilului în familia biologică, extinsă, adoptatoare sau în alte forme de îngrijire de tip familial;
    d) monitorizarea situaţiei copilului în perioada pre- şi post (re)integrare.
Capitolul IV
Organizarea şi funcţionarea serviciului
Secţiunea 1
Procedura de selectare a asistentului parental profesionist
    9. Solicitantul care doreşte să devină asistent parental profesionist trebuie să depună o cerere scrisă la prestatorul de serviciu. Cererea va fi soluţionată de către prestator în termen de 90 zile de la data înregistrării.
    10. Prestatorul de serviciu efectuează evaluarea solicitanţilor conform anexei nr. 1 la prezentul Regulament, prin:
    a) obţinerea informaţiei referitor la solicitant şi la alţi membri ai familiei acestuia, precum şi altei informaţii pe care o consideră relevantă;
    b) intervievarea a cel puţin două persoane de referinţă, indicate de solicitant, care să ofere informaţii despre acesta, şi pregătirea unui raport în baza interviurilor;
    c) consultarea opiniei autorităţilor administraţiei publice locale din unitatea administrativ-teritorială în care locuieşte solicitantul;
    d) examinarea capacităţii solicitantului de a activa în calitate de asistent parental profesionist.
    11. Prestatorul de serviciu pregăteşte un raport amplu cu privire la rezultatele evaluării solicitantului, care include:
    a) informaţia specificată în anexa nr. 1, precum şi orice altă informaţie pe care prestatorul de serviciu o consideră relevantă;
    b) raportul de evaluare referitor la capacitatea solicitantului de a activa în calitate de asistent parental profesionist;
    c) propuneri referitor la termenele şi condiţiile aprobării solicitantului.
    12. Pentru a obţine aprobarea solicitantului, prestatorul de serviciu depune la Comisie raportul menţionat în punctul 11, însoţit de setul de documente pentru admiterea la şedinţa de aprobare.
    13. Comisia introduce informaţia despre asistentul parental profesionist aprobat în registrul asistenţilor parentali profesionişti, gestionat de secretarul Comisiei, în baza:
    a) extrasului din procesul-verbal cu privire la aprobarea solicitantului la postul de asistent parental profesionist;
    b) informaţiei cu privire la tipul/ tipurile de plasament care vor fi prestate de către asistentul parental profesionist.
Secţiunea a 2-a
Cerinţele de dezvoltare profesională
    14. Înainte de a fi aprobat pentru postul de asistent parental profesionist, solicitantul urmează cursul iniţial de instruire privind prestarea serviciului, organizat de prestatorul de serviciu.
    15. Asistenţii parentali profesionişti participă la cursuri de dezvoltare profesională continuă organizate de prestatorul de serviciu.
    16. Cursul iniţial de instruire trebuie să cuprindă minimum 50 de ore, iar cursurile de dezvoltare profesională continuă - minimum 20 de ore anual.
Secţiunea a 3-a
Drepturile şi responsabilităţile asistentului parental profesionist
    17. Asistentul parental profesionist are următoarele drepturi:
    a) să fie informat despre drepturile şi responsabilităţile sale;
    b) să beneficieze de instruire profesională;
    c) să beneficieze de sprijinul asistentului social din unitatea administrativ-teritorială respectivă responsabil de asistentul parental profesionist din cadrul prestatorului de serviciu;
    d) să  fie informat despre trecutul copilului;
    e) să participe la elaborarea planului  individual de îngrijire a copilului.
    18. Asistentul parental profesionist are următoarele responsabilităţi:
    a) să îngrijească copilul plasat ca pe un membru cu drepturi depline al familiei sale;
    b) să protejeze şi să promoveze bunăstarea copilului;
    c) să informeze în scris  prestatorul de serviciu cu privire la orice schimbări în situaţia lui personală sau a copilului, precum şi despre orice alt eveniment ce ar putea afecta capacitatea sa de a îngriji copilul plasat;
    d) să participe la elaborarea şi implementarea planului individual de îngrijire a fiecărui copil primit în plasament, în termenele şi în modul stabilit;
    e) să respecte standardele minime de calitate ale serviciului şi recomandările propuse de specialişti ca rezultat al monitorizării;
    f) să faciliteze vizitarea copilului de către persoanele autorizate ale prestatorului de serviciu (asistentul social responsabil de copilul plasat, persoanele desemnate conform planului individual de îngrijire a copilului);
    g) să încurajeze contactele copilului cu familia biologică sau extinsă, în conformitate cu condiţiile stabilite în planul individual de îngrijire;
    h) să asiste prestatorul de serviciu în procesul de (re)integrare a copilului în familia biologică, extinsă, în scopul instituirii tutelei/ curatelei, adopţiei sau a altor forme de îngrijire de tip familial;
    i) să permită retragerea, în orice moment, a copilului din plasament, în conformitate cu decizia Comisiei sau autorităţii tutelare şi interesul superior al copilului;
    j) să asigure confidenţialitatea informaţiei referitoare la copil, familia biologică a acestuia şi la alte persoane, care i-a fost oferită în legătură cu plasamentul copilului.
Secţiunea a 4-a
Evaluarea activităţii asistentului parental profesionist
   19. Secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei / Direcţia pentru ocrotirea şi protecţia minorilor din municipiul Chişinău evaluează anual performanţele asistentului parental profesionist.
    20. În cadrul evaluării, prestatorul de serviciu:
   a) efectuează investigaţii şi colectează informaţia pe care o consideră necesară pentru a stabili dacă asistentul parental profesionist şi familia acestuia continuă să corespundă criteriilor, termenelor şi condiţiilor de aprobare;
    b) solicită şi ia în considerare opinia asistentului parental profesionist, a copilului plasat în familia acestuia (în funcţie de vîrsta şi maturitatea lui), precum şi a familiei copilului, autorităţilor administraţiei publice locale respective şi a altor specialişti din cadrul prestatorului de serviciu care deţin informaţii referitor la asistentul parental profesionist.
    21. În urma revizuirii, prestatorul de serviciu întocmeşte  raportul de evaluare şi îl prezintă în şedinţa Comisiei. Raportul de evaluare poate conţine una dintre următoarele recomandări:
    a) persoana corespunde în continuare cerinţelor pentru a activa în calitate de asistent parental profesionist, termenele şi condiţiile aprobării sale rămînînd neschimbate;
    b) persoana corespunde în continuare cerinţelor pentru a activa în calitate de asistent parental profesionist, termenele şi condiţiile aprobării sale urmînd să fie revizuite, cu specificarea motivelor unei asemenea concluzii, precum şi a noilor recomandări;
    c) persoana nu mai corespunde cerinţelor pentru a activa în calitate de asistent parental profesionist şi nu este reaprobată. În mod obligatoriu, motivele unei astfel de recomandări urmează a fi indicate în scris.
Capitolul V
Plasamentul copilului în serviciu
Secţiunea 1
Aprobarea plasamentului
   22. Prestatorul de serviciu, în conlucrare cu autoritatea tutelară şi asistentul social din unitatea administrativ-teritorială unde este plasat copilul, instituţia în care se află copilul şi familia lui, va elabora şi va prezenta Comisiei raportul de evaluare a copilului.
    23. În cadrul şedinţei, Comisia selectează, dintre asistenţii parentali profesionişti introduşi în registru, asistentul parental profesionist potrivit pentru copil.
    24. Comisia emite avizul de plasament al copilului în serviciu, în cazul în care:
   a) plasamentul în serviciu este măsura de protecţie cea mai potrivită pentru copil, ţinîndu-se cont de toate circumstanţele şi de respectarea prevederilor prezentului Regulament; 
   b) plasamentul cu un anumit asistent parental profesionist este cel mai potrivit, luînd în considerare capacităţile acestuia de a răspunde necesităţilor identificate ale copilului;
    c) asistentul parental profesionist nu are relaţii de rudenie cu copilul, pînă la gradul IV inclusiv;
    d) termenele şi condiţiile aprobării asistentului parental profesionist sînt compatibile cu plasamentul propus;
    e) există cererea în scris din partea părinţilor sau a reprezentantului legal al copilului către autoritatea administraţiei publice locale prin care solicită acordarea îngrijirii temporare a copilului. Acordul părinţilor nu este necesar în cazul în care aflarea copilului în familia biologică îi periclitează viaţa şi sănătatea.
    25. În familia asistentului parental profesionist pot fi plasaţi, în acelaşi timp, nu mai mult de trei copii, excepţie constituind plasarea împreună a fraţilor şi surorilor. În acest caz prestatorul de serviciu va evalua probabilitatea şi va evita impactul negativ al plasamentului asupra copiilor biologici ai asistentului parental profesionist. Fraţii şi surorile nu pot fi plasaţi împreună cu alţi copii. În cazul în care în familia asistentului parental profesionist sînt şi alţi copii în plasament, Comisia prezintă argumente în favoarea acestei decizii, pînă la momentul plasamentului.
    26. Odată cu emiterea avizului de plasament, Comisia introduce în registrul asistenţilor parentali profesionişti următoarele date:
    a) numărul, vîrsta şi sexul copiilor plasaţi;
    b) tipul şi perioada plasamentului.
    27. La momentul emiterii avizului de plasament, asistentul parental profesionist şi prestatorul de serviciu semnează contractul individual de muncă în conformitate cu legislaţia în vigoare şi anexa nr. 2 la prezentul Regulament. Salarizarea asistentului parental profesionist se va efectua numai pe perioada plasamentului copilului.
    28. Autoritatea tutelară ia decizia cu privire la plasamentul copilului numai pe baza avizului pozitiv al Comisiei. Asistentul parental profesionist şi prestatorul de serviciu semnează, la momentul plasării copilului, acordul de plasament conform anexei nr. 3 la prezentul Regulament, iar autoritatea tutelară contrasemnează acest acord.
   29. Prestatorul de serviciu este responsabil de potrivirea copilului cu familia asistentului parental profesionist, în conformitate cu procedura stabilită, prezentîndu-i asistentului parental profesionist copia raportului de evaluare a copilului.
    30. Înainte de plasament, prestatorul de serviciu convoacă o şedinţă, în cadrul căreia se elaborează planul individual de îngrijire a copilului, care se anexează la acordul de plasament.
    31. Potrivirea  provizorie se realizează prin pregătirea şi informarea:
    a) copilului, în funcţie de capacităţile de înţelegere şi gradul de maturitate;
    b) familiei biologice, dacă aceasta este în interesul  superior al copilului;
    c) asistentului parental profesionist.
    32. În cazul  în care potrivirea provizorie este nereuşită, prestatorul de serviciu informează autoritatea tutelară şi solicită Comisiei aprobarea provizorie a unui nou plasament.
    33. În cazul plasamentului de urgenţă, secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei / Direcţia pentru ocrotirea şi protecţia minorilor din municipiul Chişinău, cu înştiinţarea imediată a autorităţii tutelare, poate plasa copilul în familia unui asistent parental profesionist pînă la  aprobarea plasamentului de către Comisie.
    34. Prestatorul de serviciu informează secretarul Comisiei în scris, în timp de 24 de ore, despre plasamentul efectuat. Pe parcursul plasamentului prestatorul de serviciu efectuează evaluarea copilului şi a familiei acestuia, cu elaborarea planului individual de îngrijire. Termenul de evaluare este de 72 ore, dar poate fi extins, fără însă a depăşi o lună.
Secţiunea a 2-a
Supervizarea plasamentului şi revizuirea planului
 individual de îngrijire a copilului
    35. Prestatorul de serviciu monitorizează plasamentul copilului, asigurînd un minim obligatoriu de vizite în familia asistentului parental profesionist:
    a) săptămînal, pe parcursul primei luni a plasamentului;
    b) o dată la două săptămîni, pe parcursul lunii a doua şi a treia;
    c) lunar, după expirarea primelor trei luni de la plasament.
    36. Copilul este vizitat în conformitate cu planul individual de îngrijire, precum şi la solicitarea copilului, asistentului parental profesionist  sau a autorităţii tutelare.
    37. La fiecare vizită, prestatorul de serviciu se asigură că:
    a) copilul are o întrevedere individuală cu asistentul social responsabil de protecţia copilului;
    b) este întocmit un raport în scris cu privire la vizită, în conformitate cu anexa nr. 4 la prezentul Regulament, care se anexează la dosarul copilului (anexa nr. 5).
    38. Prestatorul de serviciu revizuieşte planul individual de îngrijire a copilului:
    a) după prima lună de plasament;
    b) la trei luni de plasament;
    c) după necesitate, dar nu mai rar de o dată la şase luni.
    39. În procesul de revizuire a planului individual de îngrijire, precum şi la şedinţele de revizuire, prestatorul de serviciu implică copilul, familia acestuia, asistentul parental profesionist, asistentul social din unitatea administrativ-teritorială respectivă, specialişti din cadrul secţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei / Direcţiei pentru ocrotirea şi protecţia minorilor din municipiul Chişinău, precum şi alţi specialişti, în funcţie de necesităţi.
    40. Orice concluzie sau recomandare rezultată în urma revizuirii planului individualizat de îngrijire a copilului se notifică în scris tuturor persoanelor interesate.
Secţiunea a 3-a
Încetarea plasamentului
    41. Prestatorul de serviciu încheie plasamentul în cazul reintegrării cu succes a copilului în familia biologică.
    42. În cazul în care s-a sesizat faptul că plasamentul este în detrimentul bunăstării copilului, prestatorul de serviciu revizuieşte oportunitatea plasamentului, în conformitate cu prevederile punctelor 20 şi 21.
   43. Prestatorul de serviciu solicită Comisiei încetarea plasamentului în baza rezultatelor raportului de evaluare prevăzut în punctul 21 litera c). Comisia examinează raportul de evaluare, precum şi orice altă informaţie relevantă şi decide asupra necesităţii anulării plasamentului. Prezenţa asistentului parental profesionist şi a reprezentantului prestatorului de serviciu la şedinţa respectivă a Comisiei este obligatorie.
    44. În cazul în care asistentul parental profesionist depune cerere pentru sistarea activităţii sale, contractul individual de muncă semnat de către acesta cu prestatorul de serviciu este reziliat în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Capitolul VI
Managementul serviciului
Secţiunea 1
Managerul şi echipa serviciului
    45. Serviciul este gestionat de un manager cu studii superioare şi cu experienţă profesională de minimum 5 ani, angajat şi eliberat din funcţie de către prestatorul de serviciu.
    46. În activitatea sa managerul serviciului se conduce de actele legislative şi normative în vigoare.
    47. Managerul serviciului este responsabil de buna desfăşurare şi evaluare a activităţii serviciului, precum şi de supervizarea asistenţilor sociali.
Secţiunea a 2-a
Dosarul personal al asistentului parental profesionist
    48. Prestatorul de serviciu întocmeşte un dosar personal pentru fiecare persoană aprobată în calitate de asistent parental profesionist, conform anexei nr. 6.
    49. Prestatorul de serviciu întocmeşte un dosar personal pentru fiecare solicitant la postul de asistent parental profesionist, căruia i-a fost refuzată aprobarea sau care şi-a retras cererea înainte de aprobare. Acest dosar va conţine următoarele date:
    a) informaţia colectată în cadrul evaluării solicitantului;
    b) orice raport, recomandare sau aviz întocmit pe parcursul perioadei de aprobare;
    c) înştiinţarea despre respingerea aprobării, după caz.
Secţiunea a 3-a
Păstrarea şi confidenţialitatea informaţiei
    50. Dosarul personal al fiecărui asistent parental profesionist se păstrează pentru o perioadă de cel puţin zece ani din data expirării aprobării lui în calitate de asistent parental profesionist.
    51. Dosarele personale întocmite conform punctului 50 se păstrează pentru o perioadă de cel puţin trei ani de la respingerea aprobării sau retragerea cererii solicitantului.
    52. Informaţia înregistrată în conformitate cu punctele 49 şi 50 se păstrează în seif şi poate fi prezentată numai în baza  prevederilor legale care autorizează expres accesul la asemenea date.
Capitolul VII
Procedura de soluţionare a plîngerilor şi de
reprezentare a intereselor copilului

    53. Prestatorul de serviciu stabileşte în scris procedura de examinare a plîngerilor şi asigură faptul că această procedură este cunoscută:
    a) specialiştilor responsabili de monitorizarea serviciului;
    b) părinţilor copilului sau reprezentantului legal al acestuia;
    c) asistenţilor parentali profesionişti.
    54. Orice plîngere cu privire la calitatea serviciului, activitatea prestatorului de serviciu sau conduita asistentului parental profesionist poate fi depusă în scris sau verbal la prestatorul de serviciu, la secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei / Direcţia pentru ocrotirea şi protecţia minorilor din municipiul Chişinău, la Comisie sau la autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi şi al doilea de către:
    a) copilul plasat în serviciu;
    b) părintele sau reprezentantul legal al copilului;
    c) asistentul parental profesionist;
    d) autoritatea tutelară;
    e) autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi;
    f) altă persoană terţă.
    55. Prestatorul de serviciu recurge la soluţionarea amiabilă a plîngerii.
    56. Prestatorul de serviciu înregistrează orice plîngere depusă, în scris sau verbal, precum şi rezultatul soluţionării acesteia.
    57. Prestatorul de serviciu asigură ca:
    a) copiii să beneficieze de asistenţă în înaintarea plîngerii şi de reprezentare legală;
    b) nici un copil să nu fie pedepsit sau sancţionat pentru faptul că a depus o plîngere sau a solicitat reprezentare.
Capitolul VIII
Modul de finanţare
    58. Serviciul este finanţat din următoarele surse:
    a) bugetele unităţilor administrativ-teritoriale;
    b) mijloace speciale, granturi, donaţii şi alte surse în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    59. Copilul aprobat pentru plasament în familia asistentului parental profesionist beneficiază de indemnizaţii anuale şi lunare:
   a) alocaţie unică la plasament - ajutor bănesc oferit asistentului parental profesionist pentru procurarea articolelor necesare copilului şi adaptarea locuinţei la noile condiţii;
    b) alocaţie lunară pentru întreţinerea copilului; 
    c) alocaţie anuală pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte, produse igienico-sanitare;
    d) alocaţie unică la împlinirea vîrstei de 18 ani.
    60. Mărimile alocaţiilor nominalizate sînt stabilite de către Guvern.
    61. Salarizarea asistenţilor parentali profesionişti se efectuează conform  condiţiilor de salarizare a personalului din instituţiile de asistenţă socială:
    a) categoria de salarizare se stabileşte conform prevederilor legislative în vigoare;
    b) modificarea categoriei de salarizare se efectuează în baza rezultatelor revizuirii competenţelor profesionale ale asistenţilor parentali profesionişti.
Capitolul  IX
Dispoziţii finale
    62. Prestatorul de serviciu monitorizează şi raportează trimestrial despre activitatea sa secţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei / Direcţiei pentru ocrotirea şi protecţia minorilor din municipiul Chişinău sau autorităţii tutelare din respectiva unitate administrativ-teritorială - în cazul prestatorilor de servicii din rîndul organizaţiilor neguvernamentale.
    63. Secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei / Direcţia pentru ocrotirea şi protecţia minorilor din municipiul Chişinău şi autorităţile tutelare - în cazul prestatorilor de servicii din rîndul organizaţiilor neguvernamentale - prezintă
Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei rapoarte semestriale cu privire la activitatea prestatorilor de servicii.
   
[Pct.63 modificat prin HG130 din 22.02.10, MO30-31/26.02.10 art.177]
Anexa nr. 1
la Regulamentul-cadru cu privire
la serviciul de asistenţă parentală
profesionistă
Informaţia despre solicitanţii pentru postul
de asistent parental profesionist şi alţi membri
ai familiei acestora
    Persoanele care doresc să devină asistenţi parentali  profesionişti prezintă următoarele informaţii:
    1. Copia buletinului de identitate al solicitantului, certificatele cu privire la starea sănătăţii şi starea civilă (inclusiv căsătoriile precedente).
    2. Descrierea amănunţită a tuturor membrilor adulţi din familie sau gospodărie.
    3. Descrierea amănunţită a tuturor copiilor din familie, care locuiesc sau nu în casa solicitantului pentru postul de asistent parental profesionist, precum şi a copiilor care locuiesc în casa respectivă, dar nu sînt membri ai familiei.
    4. Descrierea detaliată a condiţiilor de trai.
    5. Convingerile religioase şi capacitatea persoanei de a îngriji un copil avînd alte convingeri religioase.
    6. Originea, cultura şi limba, precum şi capacitatea persoanei de a îngriji un copil cu particularităţi de origine, cultură sau de limbă.
    7. Locurile de muncă şi ocupaţiile actuale şi cele din trecut ale solicitantului, activităţile din timpul liber şi interesele.
    8. Experienţa precedentă de îngrijire a propriilor copii sau a altor copii.
    9. Cazierul judiciar al solicitantului, precum şi a altor membri ai familiei.
    10. Rezultatul oricărei cereri depuse de persoana respectivă sau de alţi membri ai familiei cu privire la adopţia, tutela/ curatela unui copil sau luarea copilului în plasament de asistenţă parentală profesionistă.
    11. Descrierea detaliată a aprobărilor precedente sau respingerii aprobării solicitantului în cauză sau a altor membri ai familiei.
    12. Altă informaţie relevantă.

Anexa nr. 2
la Regulamentul-cadru cu privire
la serviciul de asistenţă parentală
profesionistă
Clauzele specifice ale contractului individual de muncă al
asistentului parental profesionist
    Contractul individual de muncă prevede următoarele:
    1. Posibilităţile de instruire oferite asistentului parental profesionist.
    2. Procedura de revizuire a activităţii asistentului parental profesionist.
    3. Obligaţiile şi responsabilităţile asistentului parental profesionist.
    4. Obligaţiile şi responsabilităţile prestatorului de serviciu.
    5. Obligaţia de a nu administra pedeapsa corporală nici unui copil aflat în plasament.
    6. Obligaţia de a asigura că orice informaţie (despre copilul plasat, familia acestuia sau orice altă persoană) ce i-a fost oferită asistentului parental profesionist în legătură cu plasamentul să fie păstrată în confidenţialitate şi să nu fie divulgată fără permisiune.
    7. Obligaţia de a se supune termenelor oricărui acord de plasament al copilului în serviciul de asistenţă parentală profesionistă, de a îngriji copilul plasat ca pe un membru cu drepturi depline al familiei sale şi de a-i promova bunăstarea.
    8. Obligaţia de a înştiinţa imediat prestatorul de serviciu despre orice maladie serioasă a copilului sau orice alte evenimente cu influenţă asupra copilului.
    9. Obligaţia de a permite luarea de către prestatorul de serviciu a copilului din casa asistentului parental profesionist.
Anexa nr. 3
la Regulamentul-cadru cu privire
la serviciul de asistenţă parentală
profesionistă

Informaţia cu privire la acordul de plasament al copilului
în serviciul  de asistenţă parentală profesionistă
    La plasamentul copilului în serviciu, prestatorul de serviciu pune la dispoziţia asistentului parental profesionist următoarea informaţie:
    1. Cererea în scris a părinţilor sau a reprezentantului legal al copilului prin care solicită acordarea îngrijirii temporare a copilului de către autoritatea administraţiei publice locale.
    2. Evaluarea complexă a copilului şi familiei lui şi planul individual de îngrijire a copilului.
    3. Dosarul  personal al copilului, inclusiv motivele luării lui din familie, convingerile religioase, precum şi istoricul cultural şi lingvistic al acestuia şi originea rasială.
    4. Starea sănătăţii copilului şi îngrijirile speciale de care are nevoie.
    5. Succesele educaţionale ale copilului şi necesităţile speciale în acest sens.
    6. Indemnizaţiile anuale şi lunare ale copilului pe parcursul plasamentului.
    7. Orice aranjamente legate de delegarea responsabilităţii pentru examinarea medicală sau tratamentul copilului.
    8. Circumstanţele în care este necesar de a obţine în prealabil permisiunea pentru ca copilul să locuiască separat de asistentul parental profesionist.
    9. Frecvenţa vizitării copilului de către reprezentantul prestatorului de serviciu.
    10. Aranjamentele referitoare la contactele copilului cu familia biologică, precum şi cu alte persoane.
    11. Aranjamentele de lucru cu părinţii biologici ai copilului.

Anexa nr. 4
la Regulamentul-cadru cu privire
la serviciul de asistenţă parentală
profesionistă
Informaţia colectată în timpul vizitelor obligatorii ale
copilului plasat în serviciul de asistenţă parentală profesionistă
    În timpul vizitelor obligatorii este necesară acumularea următoarelor informaţii privind copilul, asistentul parental profesionist şi progresele generale ale plasamentului:
    1. Sănătatea copilului (inclusiv creşterea, dezvoltarea, bunăstarea fizică şi mintală).
    2. Progresele educaţionale (inclusiv participarea şi rezultatele academice).
    3. Progresul general al plasamentului (inclusiv simţul propriei demnităţi, imaginea de sine şi identitatea proprie, relaţiile sociale, abilităţile de autoîngrijire şi independenţă).
    4. Interesele şi pasiunile.
    5. Contactul cu familia biologică.
    6. Părerea copilului despre plasament.
    7. Evidenţa tuturor vizitelor efectuate de la ultima vizită obligatorie, indicînd cine a fost văzut în timpul vizitelor.
    8. Data următoarei vizite obligatorii.
    Raportul vizitelor este întocmit de asistentul social responsabil de copil şi contrasemnat de managerul serviciului.

Anexa nr.5
a Regulamentul-cadru cu privire
la serviciul de asistenţă parentală
profesionistă
Informaţia minimă pe care trebuie să o conţină
dosarul personal al copilului
    Dosarul personal al copilului conţine următoarele informaţii şi documente:
    1. Copia cererii în scris a părinţilor sau a reprezentantului legal al copilului prin care solicită acordarea îngrijirii temporare a copilului de către autoritatea administraţiei publice locale.
    2. Copii ale documentelor cu privire la părinţi sau reprezentantul legal al copilului.
    3. Copia certificatului de naştere al copilului.
    4. Copia certificatului de botez al copilului sau altă informaţie referitor la religia copilului.
    5. Caracteristica psihoeducaţională a copilului completată de un psiholog.
    6. Extras din cartela medicală a copilului.
    7. Actul de inventariere a bunurilor materiale ale copilului.
    8. Raportul de evaluare complexă a copilului.
    9. Planul individualizat de îngrijire a copilului.
    10. Rapoartele de reexaminare a planului individual de îngrijire şi procesele-verbale ale şedinţelor respective.
    11. Copia acordului de plasament al copilului în serviciu, semnat între prestatorul de serviciu şi asistentul parental profesionist.
    12. Înregistrări ale tuturor activităţilor realizate cu privire la caz.
    13. Actul de abandon, dacă există.
    14. Alte acte relevante.
Anexa nr.6
la Regulamentul-cadru cu privire
la serviciul de asistenţă parentală
profesionistă
Informaţia pe care trebuie să o conţină
dosarul personal al asistentului parental profesionist
    Dosarul personal al asistentului parental profesionist conţine următoarele documente şi informaţii:
    a) Informaţia obţinută în conformitate cu anexa nr. 1.
    b) Data de naştere şi sexul asistentului parental profesionist.
    c) Cererea asistentului parental profesionist de a activa în această funcţie.
    d) Raportul de evaluare complexă a solicitantului pentru postul de asistent parental profesionist.
    e) Copia certificatului de aprobare eliberat de comisie.
    f) Contractul individual de muncă.
    g) Rapoartele revizuirii activităţii asistentului parental profesionist.
    h) Însemnările, rapoartele sau recomandările făcute pe parcursul perioadei de aprobare şi revizuire.
    i) Copia acordului de plasament pentru fiecare copil plasat, inclusiv numele, vîrsta şi sexul copilului, data de începere şi încetare a plasamentului, precum şi motivele încetării plasamentului.
    j) Orice altă informaţie deţinută de prestatorul de serviciu referitoare la evaluarea şi aprobarea asistentului parental profesionist.