HGA1380/2007
ID intern unic:  326291
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1380
din  10.12.2007
privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea
 grupului de lucru pentru achiziţii
Publicat : 21.12.2007 în Monitorul Oficial Nr. 198-202     art Nr : 1438
    Abrogată prin HG667 din 27.05.16, MO150/31.05.16 art.711

    MODIFICAT
   
HG62 din 21.01.13, MO18-21/25.01.13 art.101
    HG723 din 28.09.12, MO208/01.10.12 art.781
    HG490 din 14.06.10, MO100-102/18.06.10 art.566
    HG661 din 10.11.09, MO 163-164/13.11.09 art.729

    NOTĂ:
   
În tot textul hotărîrii cuvintele "Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare" se substituie cu cuvintele "Agenţia Achiziţii Publice" prin HG661 din 10.11.09, MO163-164/13.11.09 art.729
    În scopul executării Legii nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 107-111, art.470), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii (se anexează).


    PRIM-MINISTRU                                                        Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei şi comerţului                                Igor Dodon
    Ministrul finanţelor                                                       Mihail Pop

    Nr. 1380. Chişinău, 10 decembrie 2007.


Aprobat

prin Hotărîrea Guvernului nr.1380
din 10 decembrie 2007

REGULAMENT
cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii
    Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii (în continuare - Regulament) este elaborat în conformitate cu Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.107-111, art. 470) şi stabileşte funcţiile, obligaţiile şi drepturile grupului de lucru pentru achiziţii (în continuare - grup de lucru), precum şi modul de creare şi activitate a acestuia.
Capitolul I
Dispoziţii generale
   1. Grupul de lucru reprezintă un grup de specialişti în cadrul autorităţii contractante care iniţiază şi desfăşoară proceduri de achiziţie publică pentru satisfacerea necesităţilor autorităţii contractante sau asociaţiei de autorităţi contractante.
    2. Grupul de lucru se formează printr-o decizie specială (ordin) sau dispoziţie, din cel puţin 5 membri, inclusiv conducătorul grupului de lucru - persoana care deţine dreptul de prima semnătură în instituţia corespunzătoare sau persoana numită de aceasta
şi secretarul grupului de lucru. Autoritatea contractantă poate crea mai multe grupuri de lucru pentru achiziţii, în funcţie de domeniul în care se efectuează achiziţia.
   [Pct.2 modificat prin HG490 din 14.06.10, MO100-102/18.06.10 art.566]
    3. Grupul de lucru se creează din funcţionari şi specialişti ai autorităţii contractante, în limitele personalului scriptic şi fondului de salarizare stabilit, iar în caz de asociere şi din angajaţi ai autorităţilor asociate, la solicitarea acestora. Pe parcursul activităţii grupului de lucru, în calitate de membri, pot fi antrenaţi, prin scrisoare, consultanţi - specialişti/experţi în domeniul în care se efectuează achiziţia, aceştia din urmă avînd drept de vot doar în cazurile expres prevăzute de legislaţie. Grupul de lucru poate fi desfiinţat, iar componenţa acestuia poate fi modificată numai de către autoritatea contractantă care l-a creat, prin emiterea unei decizii speciale (ordin) sau dispoziţii, după caz.
    4. Grupul de lucru îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu respectarea principiilor transparenţei, publicităţii, obiectivităţii, imparţialităţii şi eficienţei realizării achiziţiilor publice.
   
5. Autoritatea contractantă, în decizia specială (ordin) sau în dispoziţia de creare a grupului/grupurilor de lucru, stabileşte expres atribuţiile fiecărui grup de lucru (dacă sînt create două sau mai multe) şi funcţiile fiecărui membru al grupului în parte, necesare pentru a fi exercitate în cadrul procedurilor de achiziţii publice.
    [Pct.5 în redacţia HG490 din 14.06.10, MO100-102/18.06.10 art.566]
    6. În cazul în care unul din membrii grupului de lucru absentează motivat, el este înlocuit (fără emiterea unei decizii speciale (ordin) sau dispoziţii suplimentare) cu persoana care exercită funcţiile acestuia pentru perioada de absenţă şi, respectiv, exercită funcţiile pe care membrul grupului de lucru absent le exercită din oficiu. Efectuarea unei asemenea înlocuiri se consemnează în procesul-verbal.
Capitolul II
Funcţiile grupului de lucru
    7. Grupul de lucru îndeplineşte următoarele funcţii:
    a) examinează şi concretizează necesităţile autorităţii contractante de bunuri, lucrări şi servicii, coordonîndu-le în limita mijloacelor financiare repartizate în acest sens, elaborează planurile anuale şi trimestriale de efectuare a achiziţiilor;
    b) întocmeşte şi înaintează spre publicare anunţul de intenţie privind achiziţiile preconizate de autoritatea contractantă;
    c) concretizează şi iniţiază procedura de achiziţie corespunzătoare, prevăzută de legislaţie;
    d) pregăteşte  invitaţii de participare la preselecţie, la licitaţie sau la altă procedură de achiziţie;
    e) elaborează documentele de preselecţie, de licitaţie sau alte documente de atragere a ofertelor;
    f) examinează, evaluează şi compară ofertele operatorilor economici, prezentate la procedurile de achiziţie;
    g) pregăteşte, pentru a fi încheiate, contractele de achiziţii cu operatorii economici desemnaţi cîştigători, în strictă conformitate cu cerinţele stipulate în documentele de preselecţie, de licitaţie sau în alte documente privind atragerea ofertelor;
    h) întocmeşte documentele necesare pentru sancţionarea operatorului economic în cazul îndeplinirii necorespunzătoare a clauzelor contractuale;
    i) întocmeşte darea de seamă privind procedurile de achiziţie, care se prezintă spre examinare şi înregistrare la
Agenţia Achiziţii Publice, în termen de 5 zile din momentul încheierii contractului sau din momentul adoptării deciziei de anulare a procedurii sau de respingere a tuturor ofertelor, iar în cazul în care nu a fost prezentată nici o ofertă, în termen de 5 zile de la desfăşurarea procedurii.
Capitolul III
Obligaţiile grupului de lucru
    8. Grupul de lucru  este obligat:
    a) să asigure rentabilitatea şi eficienţa achiziţiilor pentru necesităţile autorităţii contractante;
    b) să asigure participarea pe scară largă a operatorilor economici la procedurile de achiziţie, în scopul dezvoltării concurenţei;
    c) să asigure obiectivitatea şi nepărtinirea la procedurile de achiziţii;
    d) să asigure transparenţa şi publicitatea procedurilor de achiziţii publice;
    e) să asigure informarea operatorilor economici înregistraţi la procedura de achiziţie despre operarea modificărilor în documentele de preselecţie, de licitaţie sau în alte documente de atragere a ofertelor;
    f) să pună la dispoziţia operatorilor economici solicitanţi informaţia reflectată în documentele de preselecţie, de licitaţie sau în alte documente de atragere a ofertelor;
   g) să elibereze documentele de preselecţie, de licitaţie sau alte documente de atragere a ofertelor, cu sau fără plată, şi să recepţioneze ofertele prezentate de către operatorii economici la procedurile de achiziţie publică, asigurînd înregistrarea acestora;
    h) să întocmească, în prezenţa ofertanţilor, procesul-verbal de deschidere a ofertelor
, iar în cazul în care reprezentanţii operatorilor economici solicită, să-l înainteze acestora spre contrasemnare;
   
[Pct.8 lit.h) modificată prin HG490 din 14.06.10, MO100-102/18.06.10 art.566]
    i) să efectueze calificarea participanţilor la procedurile de achiziţie, în conformitate  cu cerinţele stabilite în documentele de preselecţie, de licitaţie sau în alte documente de atragere a ofertelor;
    j) să răspundă la orice demers al  operatorului economic asupra  documentelor de preselecţie, licitaţie sau altor documente de atragere a ofertelor, în termenul prevăzut de legislaţie sau în cel prevăzut în documentele utilizate la procedura de achiziţie publică;
    k) să asigure înregistrarea conţinutului comunicării cu privire la procedurile de achiziţii;
    l) să examineze, să evalueze şi să compare ofertele operatorilor economici, în termenele şi în condiţiile stabilite în documentele de preselecţie, de licitaţie sau în alte documente de atragere a ofertelor, în conformitate cu legislaţia;
    [Pct.8 lit.l) modificată prin HG723 din 28.09.12, MO208/01.10.12 art.781]
    m) să întocmească procesul-verbal cu privire la determinarea ofertantului cîştigător al procedurii de achiziţie;
    n) să întocmească, pentru a fi prezentată Agenţiei, în termenul şi în modul corespunzător, informaţia în varianta electronică privind desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică;
    o) să iniţieze, în cazurile prevăzute de legislaţie, procedura de introducere a operatorului economic în Lista de interdicţie a operatorilor economici;
    p) să întocmească şi să păstreze dosarul de achiziţie publică pe un termen de 5 ani de la iniţierea procedurii de achiziţie;
    q) să întocmească, în termen de pînă la 30 zile din momentul încheierii contractului, pentru a fi publicat, anunţul de atribuire a contractului;
    r) să anunţe neîntîrziat organele de resort despre depistarea cazurilor de fraudă sau corupţie în procesul realizării procedurilor de achiziţie publică.
   
s) să atribuie codul CPV pentru obiectul achiziţiei, conform Regulamentului privind Vocabularul comun al achiziţiilor publice.
    [Pct.8 lit.s) introdusă prin HG723 din 28.09.12, MO208/01.10.12 art.781]
    9. Fiecare membru al grupului de lucru, pînă la momentul deschiderii ofertelor, trebuie să declare pe propria responsabilitate că nu este soţ,  rudă  sau afin pînă la gradul al treilea cu unul dintre ofertanţii participanţi, sau în ultimii trei ani nu a avut relaţii de muncă sau de colaborare cu unul dintre ofertanţi, sau a făcut parte din consiliul de administraţie ori din orice alt organ de conducere sau de administraţie al acestora, sau deţine cote sau acţiuni din capitalul social subscris al unuia dintre ofertanţi. Declaraţia menţionată se întocmeşte potrivit modelului din anexa la prezentul Regulament.
    În cazul în care unul dintre membrii grupului de lucru constată că se află în una sau în mai multe situaţii specificate la pct. 9 al prezentului Regulament, el solicită imediat înlocuirea sa în componenţa grupului de lucru cu o altă persoană.
Capitolul IV
Drepturile grupului de lucru
    10. Grupul de lucru poate descalifica ofertantul la orice etapă a procedurii de  achiziţie, dacă va constata că datele de calificare pe care acesta le-a prezentat sînt în esenţă eronate sau incomplete sau dacă refuză să prezinte informaţia suplimentară solicitată, care este strict necesară pentru confirmarea datelor de calificare a ofertantului sau pentru evaluarea ofertei prezentate.
    11. Grupul de lucru poate respinge, în modul stabilit, oricînd, toate ofertele pînă la acceptarea lor, dacă documentele de preselecţie, de licitaţie sau alte documente de atragere a ofertelor prevăd posibilitatea respingerii tuturor ofertelor, cu asumarea obligaţiunii ca, în termen de 3 zile din momentul adoptării unei astfel de decizii, să informeze în scris, cu expunerea motivelor argumentate, toţi ofertanţii participanţi la procedura de achiziţie şi
Agenţia Achiziţii Publice.
   
12. Grupul de lucru poate anula procedura de achiziţie, pînă la încheierea contractului de achiziţie publică, în una din următoarele cazuri:
    a) nu a fost posibilă asigurarea unui nivel satisfăcător al concurenţei, respectiv numărul de ofertanţi este mai mic decît cel minim, prevăzut pentru fiecare procedură de legea respectivă;
    b) nici unul dintre ofertanţi nu a întrunit condiţiile de calificare prevăzute în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei;
    c) în cazul achiziţiilor publice de lucrări,
valoarea tuturor ofertelor este mai mare sau mai mică cu cel puţin 15 la sută decît valoarea estimativă a lucrărilor, calculată de către autoritatea contractantă în modul stabilit;
   
[Pct.12 lit.c) modificat prin HG62 din 21.01.13, MO18-21/25.01.13 art.101]
    d) au fost prezentate numai oferte necorespunzătoare, care:
    sînt depuse după data-limită de prezentare a ofertelor;
    nu au fost elaborate şi prezentate în conformitate cu cerinţele cuprinse în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei;
    conţin, în propunerea financiară, preţuri care par, în mod evident, a nu fi rezultatul liberei concurenţe şi care nu pot fi justificate temeinic;
    conţin propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri, evident, dezavantajoase pentru autoritatea contractantă;
    prin valoarea inclusă în propunerea financiară, fiecare dintre ele a depăşit valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţii publice respectiv;
    e) există circumstanţe excepţionale care afectează procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice sau fac imposibilă încheierea contractului;
    f) s-a constatat comiterea unui act de corupere, confirmat prin hotărîrea definitivă a instanţei judecătoreşti.
    13. Pe parcursul evaluării ofertelor grupul de lucru poate solicita explicaţii şi documente suplimentare de la ofertanţi, în scopul confirmării datelor iniţial prezentate.
Capitolul V
Atribuţiile grupului de lucru în cadrul deschiderii
şi examinării ofertelor

    14. Grupul de lucru, la termenul indicat în documentele de licitaţie sau în alte documente aplicabile procedurii de achiziţie publică, va deschide ofertele
prezentate de operatorii economici şi va da citire tuturor documentelor prezentate în cadrul acestei proceduri, inclusiv a ofertei, cu menţionarea preţurilor expuse în oferta operatorului economic, după care oferta prezentată va fi semnată de către toţi membrii grupului de lucru. La momentul deschiderii ofertelor, grupul de lucru nu ia nici o decizie privind respingerea sau determinarea ofertei ca fiind căştigătoare.
    15. În cazul în care grupul de lucru va solicita careva explicaţii suplimentare asupra ofertei prezentate, acesta va pune pe picior de egalitate toţi ofertanţii participanţi, cu solicitarea în scris a documentelor sau explicaţiilor necesare de la toţi ofertanţii participanţi.
    16. Fiecare membru al grupului de lucru este obligat să semneze procesul-verbal de deschidere a ofertelor şi procesul-verbal de evaluare a ofertelor. În cazul în care un membru al grupului de lucru nu este de acord cu decizia luată în cadrul şedinţei, el este obligat să-şi expună opinia separată în procesul-verbal, cu indicarea motivelor clare privind dezacordul cu decizia luată.
    Decizia grupului de lucru este adoptată cu majoritatea voturilor membrilor grupului de lucru.
    17. Grupul de lucru examinează ofertele în mod confidenţial şi nu divulgă informaţia privind examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor ofertanţilor sau persoanelor neimplicate oficial în aceste proceduri sau în determinarea ofertei cîştigătoare.
    18. Grupul de lucru va oferi informaţia privind desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică în conformitate cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice, dacă aceasta nu este considerată secretă, potrivit legislaţiei (inclusiv secret comercial), sau nu afectează interesele legale ale operatorilor economici.
   19. Încălcarea de către membrii grupului de lucru a prevederilor legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice şi prezentului Regulament atrage după sine răspundere, în conformitate cu legislaţia.
    20. Situaţiile de litigiu ce pot apărea în activitatea achiziţiilor publice, desfăşurată de grupul de lucru pentru achiziţii, vor fi soluţionate, în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice.

Anexă

la Regulamentul cu privire la activitatea
grupului  de lucru pentru achiziţii

DECLARAŢIE
    Prin prezenta, subsemnat (ul/a)__________________________________________,
                                                               (numele, prenumele şi patronimicul)
    membru al grupului de lucru al __________________________________________,
                                                              (denumirea autorităţii contractante)
    deţin funcţia de ______________________________________________________,
                                                                                                (funcţia deţinută)
    semnez, pe propria responsabilitate,  declaraţia de  confidenţialitate  şi  imparţialitate, 
    prin care mă angajez să respect necondiţionat  prevederile legislaţiei în domeniul
   
achiziţiilor publice în cadrul desfăşurării  __________________ _________________,
                                                                   (procedura de achiziţie - numărul şi data)
    prin care, totodată, confirm că:
                                                                      
    a) nu sînt soţ, rudă sau afin pînă la gradul al treilea inclusiv cu unul dintre ofertanţi;
    b) în ultimii trei ani, nu am avut relaţii de muncă sau de colaborare cu unul dintre ofertanţi, nu am făcut parte din consiliul de administraţie sau din orice alt organ de conducere sau de administraţie al acestora;
    c) nu deţin cote-părţi sau acţiuni în capitalul social subscris al ofertanţilor.

    Data______________                                   Semnătura_____