HGO1381/2007
ID intern unic:  326293
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1381
din  10.12.2007

cu privire la activitatea Agenţiei pentru Silvicultură “Moldsilva”
  în anul 2006 şi în nouă luni ale anului 2007

Publicat : 21.12.2007 în Monitorul Oficial Nr. 198-202     art Nr : 1439
  Guvernul constată că în anul 2006 şi în nouă luni ale anului 2007 Agenţia pentru Silvicultură “Moldsilva” a depus eforturi susţinute pentru realizarea programelor sale de activitate, precum şi pentru realizarea următoarelor programe şi strategii naţionale: Programul de stat de regenerare şi împădurire a terenurilor din fondul forestier pe anii 2003-2020, Planul general de acţiuni privind implementarea Strategiei dezvoltării durabile a sectorului forestier din Republica Moldova, Programul de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor, Programul de activitate al Guvernului pe anii 2005-2009 “Modernizarea ţării-bunăstarea poporului”.
   În perioada de referinţă, Agenţia pentru Silvicultură “Moldsilva” a întreprins măsuri eficiente pentru executarea la nivel şi în termin a 975 decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova, legi şi hotărîri ale Parlamentului, hotărîri şi dispoziţii ale Guvernului.
   În cadrul a patru şedinţe ale Colegiului Agenţiei pentru Silvicultură “Moldsilva” au fost examinate problemele prioritare ce ţin de implementarea programelor ramurale, paza şi protecţia pădurilor, executarea prevederilor actelor normative în domeniul dezvoltării şi gestionării durabile a fondurilor forestier şi cinegetic, hotărîrilor de Guvern, deciziilor şi dispoziţiilor organelor ierarhic superioare.
    În anul 2006 şi în nouă luni ale anului 2007 au fost efectuate lucrări de întreţinere şi îngrijire a actualelor păduri, pe o suprafaţa de 32126 ha, inclusiv:
    tăieri de îngrijire - 26309 ha;
    tăieri de regenerare, conservare şi reconstrucţie ecologică - 5092 ha;
    tăieri diverse - 725 ha.
    În scopul îndeplinirii Hotărîrii Guvernului nr. 636 din 26 mai 2003 “Despre aprobarea Programului de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor”, anual, Agenţia pentru Silvicultură “Moldsilva” plantează 7500 ha de culturi silvice pe terenuri degradate, puternic erodate, alunecări de teren, rîpi etc. În total, în perioada 2002-2007 (primăvara), în afara fondului forestier  au fost plantate 39387 ha.
    În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 737 din 17 iunie 2003 “Cu privire la aprobarea Programului de stat de regenerare şi împădurire a terenurilor fondului forestier pe anii 2003-2020”, pe parcursul anului 2006 şi în primăvara anului 2007 lucrările de regenerare a pădurilor au fost efectuate pe o suprafaţă de 6617 ha, inclusiv prin:
    crearea culturilor silvice - 1463 ha (101%);
    asistenţa regenerării naturale - 4164 ha (100%);
    regenerarea naturală - 990 ha (102%).
    În total, în perioada 2002-2007 (primăvara), pentru îndeplinirea hotărîrilor sus-menţionate, au fost efectuate  lucrări de plantare pe o suprafaţă de  45 mii ha  inclusiv 39387 ha - pe terenuri degradate în afara fondului forestier şi 5639 ha - în hotarele acestuia.
    În scopul realizării planului mixt de activitate pentru profilaxia şi contracararea încălcărilor silvice, regulilor de vînătoare, efectuării controlului activităţii altor deţinători de fond forestier pe anii 2006-2010, în anul 2006, serviciul silvic al întreprinderilor subordonate şi colaboratorii pazei silvice au întreprins 2500 raiduri, dintre care 215 în comun cu colaboratorii de poliţie. Ca rezultat, au fost întocmite 1580 procese-verbale asupra cazurilor de contravenţii silvice, cu un prejudiciu de 1155 mii lei. Recuperarea prejudiciului cauzat a constituit 310 mii lei. În nouă luni ale anului 2007 au fost depistate 810 contravenţii silvice asupra cărora s-au întocmit procese-verbale, cu un prejudiciu de 1124,6 mii lei, recuperate fiind 190,6 mii lei.
   În conformitate cu Planul de acţiuni în vederea organizării crescătoriilor pentru reproducerea fazanilor şi mistreţilor (Dispoziţia Guvernului nr. 1033-976 din 15 decembrie 2005), precum şi în scopul sporirii continue a numărului de mistreţi, în cele 28 de voliere construite, în perioada raportată, au fost crescuţi 300 de mistreţi, a fost reconstruită ferma de fazani din ÎSC “Ialoveni”, cu o capacitate de 5 mii unităţi anual şi construite două voliere pentru întreţinerea fazanilor în ÎSC “Cimişlia” şi “Străşeni”.
    Desfăşurarea unei activităţi economico-financiare eficiente denotă  faptul că,  dacă în anul 2001 veniturile constituiau 55 milioane lei, în anul 2006 au constituit deja 150 milioane, deci au sporit aproape de 2,7 ori. Tendinţa creşterii veniturilor se menţine şi în anul 2007. Dacă în trimestrul I al anului 2006 veniturile au constituit 52,4 mil. lei, apoi în trimestrul I al anului 2007, respectiv -  71,8 mil. lei, adică înregistrîndu-se o creştere cu circa 37%.
    În anul 2006 salariul mediu lunar al angajaţilor din ramură s-a majorat cu 20% comparativ cu anul 2005 şi a constituit 1095 lei. În nouă luni ale anului 2007 salariul mediu lunar a constituit 1217 lei.
    În contextul celor menţionate, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se ia act de informaţia prezentată de Anatolie Popuşoi, director general al Agenţiei pentru Silvicultură “Moldsilva”, privind activitatea ramurii silvice în perioada anului 2006 şi în nouă luni ale anului 2007.
    2. Se consideră satisfăcătoare activitatea Agenţiei pentru Silvicultură “Moldsilva” în vederea îndeplinirii Legii nr. 1041-XIV din 15 iunie 2000 pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate, Programului de stat de regenerare şi împădurire a terenurilor din fondul forestier pe anii 2003-2020,  Planului general de acţiuni privind implementarea Strategiei dezvoltării durabile a sectorului forestier din Republica Moldova, Programului de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor.
    3. Agenţia pentru Silvicultură “Moldsilva”:
    va asigura executarea măsurilor trasate pentru realizarea “Programului de activitate a Guvernului 2005-2009 “Modernizarea ţării-bunăstarea poporului”;
   va asigura realizarea în continuare a măsurilor de ameliorare a situaţiei în teritoriile gestionate, în conformitate cu prevederile Concepţiei de dezvoltare a gospodăriei cinegetice naţionale;
    va întreprinde acţiuni menite să prevină şi să combată contravenţiile silvice şi cinegetice, precum şi să intensifice activitatea de reparare a prejudiciilor materiale cauzate de încălcarea legislaţiei silvice şi cinegetice;
    în comun cu organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi autorităţile administraţiei publice locale, va întreprinde măsurile necesare pentru efectuarea amenajamentului silvic al fondului forestier şi al vegetaţiei forestiere din afara acestuia, indiferent de forma de proprietate,  pe o suprafaţă de 40 mii ha, în vederea ţinerii corespunzătoare a evidenţei de stat a fondului forestier;
    pînă la finele anului 2007, va informa Guvernul despre măsurile întreprinse şi rezultatele obţinute;
    în comun cu autorităţile administraţiei publice locale, va întreprinde măsurile ce se impun în scopul executării integrale a acţiunilor stipulate în Hotărîrea Guvernului nr. 636 din 26 mai 2003 “Despre aprobarea Programului de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor” referitor la extinderea suprafeţelor acoperite cu vegetaţie forestieră pe terenurile degradate, puternic erodate, afectate de alunecări, precum şi pe terenurile rezervate pentru sădirea fîşiilor de protecţie a cîmpurilor şi terenurile riverane ale bazinelor acvatice pentru anul 2008 pe o suprafaţă de 7500 ha.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Aparatului Guvernului.


    Prim-ministru                                                                               Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                                       Mihail Pop
    Ministrul ecologiei şi resurselor naturale                                    Constantin Mihailescu

    Nr. 1381. Chişinău, 10 decembrie 2007.