HCNPFM55/6/2007
ID intern unic:  326313
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 55/6
din  08.11.2007
cu privire la aprobarea Regulamentului privind cerinţele faţă de conţinutul
condiţiilor de asigurare pentru clasele de asigurare benevolă
Publicat : 21.12.2007 în Monitorul Oficial Nr. 198-202     art Nr : 719     Data intrarii in vigoare : 21.12.2007
    MODIFICAT
    HCNPF31/23 din 28.07.11, MO187-191/04.11.11 art.1727

    În vederea executării prevederilor art. 5 alin. (3) din Legea nr. 407-XVI din 21 decembrie 2006 “Cu privire la asigurări” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 47-49, art. 213), în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3, art. 4 alin. (1) şi alin. (2), art. 21 şi art. 22 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 192-XIV din 12.11.1998 “Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare”, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117-126 BIS),
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:

    1. Se aprobă Regulamentul privind cerinţele faţă de conţinutul condiţiilor de asigurare pentru clasele de asigurare benevolă, se anexează.
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.


    PREŞEDINTELE COMOSIEI NAŢIONALE
    A PIEŢII FINANCIARE                                                 Mihail CIBOTARU

    Nr.55/6. Chişinău, 8 noiembrie 2007.

Anexă
a Hotărîrea Comisiei Naţionale
a Pieţei Financiare nr. 55/6
din 08 noiembrie  2007
REGULAMENTUL
privind cerinţele faţă de conţinutul condiţiilor de asigurare
pentru
clasele de asigurare benevolă
    1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 407-XVI din 21 decembrie 2006 “Cu privire la asigurări” şi stabileşte cerinţele faţă de condiţiile de asigurare benevolă elaborate de către asigurători.
    2. Pentru a practica asigurări benevole, asigurătorul este obligat să elaboreze şi să pună la dispoziţia potenţialilor asiguraţi:
    a) propriile condiţii de asigurare, cu respectarea prevederilor legale referitoare la contractul de asigurare;
    b) propriile clauze de asigurare, care pot modifica condiţiile de asigurare, în funcţie de opţiunea proprie sau de cea a asiguratului.
    3.
Condiţiile de asigurare benevolă elaborate de către asigurător se referă la clasa de asigurare în întregime şi/sau separat la riscurile de asigurare acoperite de clasa respectivă.
    [Pct.3 în redacţia HCNPF31/23 din 28.07.11, MO187-191/04.11.11 art.1727]
    4. Asigurătorul este în drept  să subscrie riscuri în strictă conformitate cu  condiţiile de asigurare în baza cărora a fost eliberată sau reperfectată licenţa. Subscrierea riscurilor, care nu se regăsesc în condiţiile de asigurare benevolă ale asigurătorului se sancţionează în conformitate cu prevederile art. 54 din Legea cu privire la asigurări.
    5. Riscurile cuprinse într-o clasă de asigurări nu pot fi incluse într-o altă clasă de asigurări, cu excepţia riscurilor auxiliare. Riscurile auxiliare sînt acele riscuri care:
    - sînt legate de riscul principal;
    - se referă la obiectul care se află sub incidenţa riscului principal;
    - sînt garantate prin contractul care reglementează riscul principal.
    6. Condiţiile de asigurare benevolă pentru produsele de asigurare cu riscuri principale şi auxiliare trebuie să se elaboreze de către asigurător astfel încît să fie posibilă determinarea caracterului principal sau auxiliar al riscurilor acoperite.
    7. Condiţiile pentru clasele de asigurare facultativă se stabilesc de către asigurător în conformitate cu prevederile Legii cu privire la asigurări şi clauzele generale privind validitatea tranzacţiilor, prevăzute de legislaţia civilă, şi trebuie să conţină cel puţin:
    a) Lista subiectelor asigurării, inclusiv admisibilităţi şi interdicţii la încheierea contractelor de asigurare;
    b) determinarea obiectelor asigurate;
    c) lista riscurilor asigurate;
    d) definirea cazurilor asigurate, la survenirea cărora apare obligaţia asigurătorului de a efectua plata indemnizaţiei de asigurare şi/sau a despăgubirii de asigurare;
    e) modul de apreciere şi stabilire a sumei asigurate;
    f) modul de aplicare a francizei, după caz;
    g) temeiul de exonerare de răspundere a asigurătorului;
    h) termenul şi teritoriul de acţiune al asigurării;
    i) modul de stabilire a primelor de asigurare şi de revizuire a acestora la modificarea întinderii riscului asigurat;
    j) modul de încheiere a contractului de asigurare şi achitare a primelor de asigurare;
    k) drepturile şi obligaţiile părţilor (inclusiv obligaţiile precontractuale de prezentare a informaţiilor, obligaţiile contractuale la producerea evenimentului asigurat, precum şi obligaţiile vizînd prezentarea de informaţii pe durata executării contractului);
    l) acţiunile asiguratului la survenirea cazului asigurat;
    m) lista documentelor obligatorii, care confirmă survenirea cazului asigurat şi cuantumul prejudiciului, conforme legislaţiei în vigoare;
    n) modul şi condiţiile de plată a despăgubirilor de asigurare şi/sau a indemnizaţiilor de asigurare;
    o) termenul de luare a deciziei privind plata despăgubirii de asigurare sau refuzul în acordarea acesteia;
    p) termenul de plată a despăgubirii de asigurare sau a indemnizaţiei de asigurare după luarea deciziei de plată;
    r) cazurile şi modul încetării contractului de asigurare;
    s) jurisdicţia soluţionării litigiilor;
    t) clauze speciale, după caz.
   
71. Prin condiţiile de asigurare benevolă, categoria „asigurări generale”, nu poate fi limitat accesul solicitantului asigurării la servicii de asigurare pe criterii de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă vorbită, sex, vîrstă, opinie, apartenenţă politică, avere sau origine socială.
    [Pct.71 introdus prin HCNPF31/23 din 28.07.11, MO187-191/04.11.11 art.1727]
   
72. Condiţiile de asigurare ale asigurătorului trebuie să fie structurate şi sistematizate astfel încît:
    a) fraza să fie construită conform normelor gramaticale, să exprime corect, concis şi fără echivoc ideea, să fie înţeleasă uşor de orice subiect interesat;
    b) să fie utilizaţi termeni adecvaţi, compatibili cu cei utilizaţi în legislaţie şi de o largă circulaţie;
    c) terminologia de profil utilizată în condiţiile elaborate să fie constantă şi uniformă ca şi în celelalte condiţii de asigurare şi ca în reglementările legislaţiei în domeniu;
    d) neologismele să fie folosite numai dacă sînt de largă circulaţie;
    e) să fie evitată folosirea regionalismelor, a cuvintelor şi expresiilor nefuncţionale, idiomatice, neutilizabile şi/sau cu sens ambiguu;
    f) să fie evitate tautologiile juridice;
    g) să fie respectate cu stricteţe regulile de ortografie şi punctuaţie.
     [Pct.72 introdus prin HCNPF31/23 din 28.07.11, MO187-191/04.11.11 art.1727]
    8. Condiţiile de asigurare ale asigurătorului, conforme legislaţiei în vigoare, sînt obligatorii pentru asigurat, dacă contractul prevede expres aplicarea lor şi dacă înseşi condiţiile sînt expuse în textul contractului sau pe verso, sau fac parte integrantă a contractului sub forma unei anexe. În cazul în care condiţiile de asigurare se prezintă sub formă de anexe la contractul de asigurare, faptul despre înmînarea acestora de către asigurător asiguratului se notifică în textul contractului.
    9. La negocierea contractului de asigurare, părţile pot conveni şi asupra unor clauze diferite de cele stipulate în condiţiile de asigurare, în măsura în care acestea nu contravin legislaţiei în vigoare.
    10. În conformitate cu art. 24 alin. (3) lit. d) din Legea cu privire la asigurări, la condiţiile de asigurare se anexează modelele contractelor şi poliţelor de asigurare, tarifele de asigurare şi structura lor.
    11. Condiţiile de asigurare se întocmesc în limba de stat, se şnuruiesc, se numerotează, se sigilează şi se aprobă de asigurător în modul stabilit prin statut (cu anexarea actului respectiv de aprobare).